Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: Granskad av: Helena Thulé Uppdragsgivare: GEBAB Godkänd av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB Exportgatan 38 C, Hisings Backa. Tel , Fax Org. nr ,

2 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Sammanfattning Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av GEBAB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Partille 11:8 och 11:, Partille kommun. provtagning utfördes i 12 provtagningspunkter. Sammanlagt lämnades 14 stycken jordprover till (Eurofins) för analys med avseende på petroleumprodukter, PAH, metaller och ammoniumkväve. Grundvattenprovtagning utfördes i en provtagningspunkt. Ett grundvattenprov lämnades till (Eurofins) för analys med avseende på VOC-EPA, metaller och ammoniumkväve. Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visar att ett av de analyserade jordproverna (BH8 0-0,3 m) innehåller halter av PAH-M och PAH-H som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Övriga analyserade jordprover visar på halter under aktuella riktvärden, dock med en viss påverkan av alifater och PAH i två provtagningspunkter (BH6 0-0,9 m och BH9 0-0,5 m). Det analyserade grundvattenprovet innehåller mycket låga till låga halter av metaller. Halten av ammoniumkväve uppgår till 0,51 mg/l, vilket ligger under riktvärdet för grundvatten. Övriga analyserade parametrar i grundvattnet understiger laboratoriets rapporteringsgräns. 2

3 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Sammanfattning 2 1 Inledning och syfte Bakgrundsinformation Generell områdesbeskrivning Historik och tidigare undersökningar Fältarbete provtagning Grundvattenprovtagning Riktvärden Grundvatten Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen Analyser Grundvatten Fältobservationer Petroleumprodukter och PAH Metaller Ammoniumkväve Grundvatten Slutsats 10 Referenser Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 11 Planskiss provtagningspunkter Provtagningsprotokoll Sammanställning analysresultat jord Analysrapporter 3

4 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult 1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Inledning och syfte Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av GEBAB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Partille 11:8 och 11:, Partille kommun. Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen var att: Identifiera potentiella föroreningskällor inom fastigheten, transportmekanismer och riskobjekt på eller i närheten av fastigheten. Identifiera och avgränsa områden förorenade av petroleumkolväten, metaller och ammoniumkväve i mark och grundvatten. 2 Bakgrundsinformation 2.1 Generell områdesbeskrivning De undersökta fastigheterna är belägna i Partille cirka 8 km öster om Göteborg. Fastigheterna omges främst av industrier, figur 1. Strax söder om fastigheterna går väg E och Säveån rinner ca 150 meter norr om undersökningsområdet. Det undersökta området är i stort sett helt plant. Då området till stora delar består av hårdgjorda ytor och genomkorsas av dagvattenledningar gäller dock inte de naturliga grundvattenförhållandena. Det finns troligen flera olika grundvattengradienter, vilka kan påverka eventuella föroreningars spridning. Bedömd grundvattenriktning i en större skala bedöms dock vara mot Säveån som ligger norr om fastigheten. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en hushållsbrunn ca 400 meter söder om undersökningsområdet. Inga övriga hushållsbrunnar finns inom en radie av 500 meter från fastigheterna (SGU, 10). Fastigheterna är belägna strax intill ett skyddsområde av riksintressen för naturvården som omger Säveån. Inga övriga skyddsområden finns inom en radie av 1000 meter från fastigheterna (Länskartor, 10). Enligt jordartskartan domineras de naturliga ytjordarterna i området av postglacial finlera (SGU, 1976). 4

5 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Figur 1. Lokalisering av de undersökta fastigheterna i Partille. Undersökningsområdet är inringat med rött (Länskartor, 10). 2.2 Historik och tidigare undersökningar På den västra fastigheten (Partille 11:8) bedrivs i dagsläget lagerverksamhet. På den östra fastigheten (Partille 11:) bedrivs i dagsläget mekanisk verkstad. En ammoniak-läcka skedde på fastigheten 1991 då en tidigare hyresgäst använde lokalerna. Enligt Bygg- och miljökontoret finns det inte några andra tillbud eller tidigare undersökningar på fastigheterna dokumenterade (Partille kommun, 10). Väster om undersökningsområdet har Daros Piston Rings AB tidigare bedrivit industriverksamhet, främst tillverkning av kolvringar till fartygsmotorer. Miljöteknisk markundersökning har utförts, vilken visar att både marken och grundvattnet innehåller förhöjda halter av petroleumprodukter och metaller (EnviroPlanning AB, 06). 3 Fältarbete Som förberedelser för fältarbetet underrättades fastighetsägare och nuvarande verksamhetsutövare. Innan provtagningstillfället gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele- och VA-ledningar. Samtliga fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som SGF utarbetat (SGF 04). Provtagningspunkterna borrades med skruvborr med hjälp av borrvagn Geotech 604D. Samtliga inmätningsarbeten utfördes med GPS. Fältarbetena genomfördes av Cecilia Mellander och Mikael Bjurmalm, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB. 5

6 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult 3.1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: provtagning provtagning utfördes i sammanlagt 12 provtagningspunkter. Provtagningspunkternas lokalisering redovisas i figur 2 samt på planskiss i bilaga 1. Sammanlagt insamlades 50 jordprover. prover för fältanalys med avseende på flyktiga organiska kolväten förpackades i diffusionstäta plastpåsar för mätning med PID-instrument (MiniRAE 00). prover insamlade för eventuell laboratorieanalys förpackades i glasburkar med diffusionstäta lock samt förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. Figur 2. Provtagningspunkter, se även bilaga Grundvattenprovtagning Ett grundvattenrör (PEH, 50 mm) installerades i BH7 (GV7), figur 2 samt bilaga 1. Grundvattenröret installerades så att grundvattenfiltrets spets hamnade 2,5 meter under markytan. Filterlängden var 2,0 meter. Provtagning av grundvatten föregicks av att vattnet i grundvattenröret omsattes med cirka 3 rörvolymer. Vid provtagningstillfället uppmättes grundvattennivån till 1,05 meter under markytan. Grundvattenprovet förpackades i för ändamålet lämpligt kärl enligt laboratoriets anvisningar och förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. Försök gjordes även att ta vattenprov i BH1, men inget vatten påträffades vid borrningen. 4 Riktvärden 4.1 Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark (Naturvårdsverket, 09). De generella riktvärden har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 6

7 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa såsom intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystemsamt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 0 meter från området och ytvatten skyddas De två typerna av markanvändning, KM och MKM är mycket generella och för att kunna bedöma hur risken av föroreningen påverkas av till exempel jordens genomsläpplighet eller djupet till föroreningen kan platsspecifika riktvärden tas fram. 4.2 Grundvatten Riktvärden för petroleumämnen i grundvatten har tagits fram av Kemakta (Kemakta, 06). Riktvärdena är framtagna för fem olika exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet; dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt miljörisker i ytvatten och våtmarker. För en del metaller finns jämförvärden i Naturvårdsverkets rapport 4915 metodik för förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999a) och rapport 4918 bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket, 1999b). Här delas halterna av metaller i grundvattnet in i fyra kategorier: mindre allvarligt/låg halt, måttligt allvarligt/måttligt hög, allvarligt/hög halt och mycket allvarligt/mycket hög. 4.3 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen På det aktuella området bedrivs i dagsläget verkstads- och lagerverksamhet. Någon ändring av markanvändningen är inte planerad. Fastigheterna i omgivningen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Som jämförelsevärden för eventuella metaller och petroleumämnen i mark väljs riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM). För eventuella petroleumämnen i grundvattnet bedöms miljörisker i ytvatten och ångor i byggnader vara de exponeringsvägar som är relevanta för fastigheterna. 7

8 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult 5 Analyser 5.1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Okulär jordartsbestämning genomfördes kontinuerligt i varje borrhål. Mätning av porgas (flyktiga kolväten) med PID-instrument (MiniRAE 00) genomfördes på samtliga insamlade jordprover. Utvalda jordprov för fältoch laboratorieanalys presenteras i provtagningsprotokoll, bilaga 2. Sammanlagt lämnades 14 stycken jordprover till (Eurofins) för analys. 5.2 Grundvatten Ett grundvattenprov (GV7) lämnades till (Eurofins) för analys med avseende på petroleumämnen, metaller och ammoniumkväve Fältobservationer arterna i det undersökta området består enligt skruvborrprovtagningen överst av ett genomsläppligt fyllnadsmaterial bestående av främst grusig sand. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar mellan 0,3 och 1,7 meter och underlagras av lera. lagerföljderna för samtliga borrhål redovisas i bilaga 2. Grundvattenytan har uppmätts till 1,05 meter under markytan i ett av borrhålen (BH7). 6.2 I bilaga 3 visas en sammanställning av resultatet av analyserade petroleumämnen, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), metaller och ammoniumkväve i jord tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga Petroleumprodukter och PAH et visar att ett av de analyserade jordproverna (BH8 0-0,3 m) innehöll halter av PAH-M (medelhög molekylvikt) och PAH-H (hög molekylvikt) som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). PAH-M låg på 33 mg/kg TS och riktvärdet ligger på mg/kg TS. PAH-H på 40 mg/kg TS och riktvärdet ligger på 10 mg/kg TS. Samma jordprov innehöll halter av aromater <C10-C16 som översteg riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Även alifater >C16-C35 och PAH-L påvisades i halter under KM. PAH har även påvisats i BH9 (0-0,5 m). Halten av PAH-L understeg riktvärdena för KM, medan halterna för PAH-M och PAH-H låg mellan riktvärdena för KM och MKM. 8

9 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: I BH6 (0-0,9 m) påvisades alifater >C16-C35 i halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Övriga analyserade jordprover visade på halter under laboratoriets rapporteringsgränser. Sammanlagt analyserades sex stycken prover med avseende på petroleumprodukter och PAH Metaller et visar att samtliga analyserade jordprover innehöll halter av metaller som understeg Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Sammanlagt analyserades 14 stycken prover med avseende på metaller Ammoniumkväve et visar att de två jordprover som analyserades med avseende på ammoniumkväve innehöll halter av ämnet under laboratoriets rapporteringsgräns. 6.3 Grundvatten I tabell 1 visas resultatet av analyserade metaller och ammoniumkväve i grundvattnet. Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 4. Tabell 1. Analysresultat av metaller i grundvattnet. Halterna anges i för metaller och mg/l för ammoniumkväve. Bedömningsgrund Grundvatten Parameter Mindre allvarligt/ låg halt Måttligt allvarligt/ måttligt hög Allvarligt/ Hög halt Mycket allvarligt/ Mycket hög GV7 Kommentar Metaller Arsenik, As** >50 1,8 Låg halt 0,05-0,1 0, >5 0,09 Låg halt Mycket låg halt Kadmium, Cd** Krom, Cr* <0,4 < >000 4,3 Mycket låg halt >10 <0,1 Mycket låg halt Nickel, Ni* >500 3,1 Mycket låg halt Bly, Pb** Zink, Zn** Kobolt, Co*** 0, >10 <0,1 Mycket låg halt >1000 9,2 Låg halt ,5 Bedömningsgrund saknas Vanadin, V*** <0,4 Bedömningsgrund saknas Koppar, Cu* Kvicksilver, Hg* * 4918 Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden ** 4915 Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Grundvatten *** Inga jämförvärden en visade på mycket låga till låga halter för uppmätta metaller i grundvattenprovet. 9

10 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Halten av ammoniumkväve uppgick till 0,51 mg/l. Riktvärdet för grundvatten med avseende på ammonium ligger på 1,5 mg/l (SGU, 08). Övriga analyserade parametrar i grundvattnet understeg laboratoriets rapporteringsgräns, se bilaga 4. 7 Slutsats Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visar att ett av de analyserade jordproverna (BH8 0-0,3 m) innehåller halter av PAH-M och PAH-H som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Övriga analyserade jordprover visar på halter under aktuella riktvärden, dock med en viss påverkan av alifater och PAH i två provtagningspunkter (BH6 0-0,9 m och BH9 0-0,5 m). Det analyserade grundvattenprovet innehåller mycket låga till låga halter av metaller. Halten av ammoniumkväve uppgår till 0,51 mg/l, vilket ligger under riktvärdet för grundvatten. Övriga analyserade parametrar i grundvattnet understiger laboratoriets rapporteringsgräns. Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB Granskad av: Cecilia Mellander Helena Thulé Godkänd av: Markus Nilsson 10

11 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Referenser EnviroPlanning AB, 06: Miljöteknisk markundersökning av Fastigheterna Partille 11:8 och 11:9. EnviroPlanning AB Kemakta, 06: Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, Kemakta AR Reviderad version ersätter Kemakta AR Länskartor, 10: Geografisk information från Sveriges Länsstyrelser i samverkan, ( ). Naturvårdsverket, 1999a: Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, SNV rapport Naturvårdsverket, 1999b: Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Grundvatten, Naturvårdsverket,SNV rapport Naturvårdsverket, 09: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverket. SNV rapport SGF, 04: Fälthandbok miljötekniska markundersökningar. SGF-rapport 2:04. SGU, 08: Sveriges geologiska undersöknings författningssamling SGU-FS 08:2. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. SGU, 10: SGU:s brunnsarkiv. ( ). SGU, 1976: artskartan. SGU Serie Ae nr 26. Partille kommun, 10: Bygg- och miljökontoret ( ). 11

12

13 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig Efterbehandling miljöteknisk markundersöking av förorenad mark Bilaga Bilaga2 2 Datum: Datum: xx-xx Projektnr: Projektnr: Datum: Provtagningsprotokoll Väderlek: sol Temperatur: C Provtagare: Cecilia Mellander Provbeteckning Markyta Avser m.u.my Geoteknisk benämning BH1 Gräs 0-0,4 Mu 0-0,4 Grundvatt PID (ppm) prov Lab.analys Analyser en-yta (m) 0,4-1,0 Let 0,4-1,0 x Metaller 1,0-2,0 Let 2,0-3,0 Le 3,0-4,0 Le BH2 Gräs 0-1,0 grsa / F 0-1,0 x Metaller 1,0-1,7 Sa / F 1,0-1,7 x 1,7-2,0 Le 1,7-2,0 2,0-3,0 Le BH3 Asfalt 0-1,0 grsa / F 0-1,0 x 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH4 Grus 0-0,7 grsa / F 0-0,7 x Metaller 0,7-1,0 Let 0,7-1,0 1,0-1,4 Let 1,4-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH5 Asfalt 0-0,8 grsa / F 0-0,8 x Metaller 0,8-1,0 Le 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH6 Asfalt 0-0,9 grsa / F 0-0,9 x 0,9-1,0 Le 1,0-2,0 Le 1,0-2,0 2,0-3,0 Le BH7 Asfalt 0-0,8 grsa / F 0-0,8 x Metaller 0,8-1,0 sale / F 1,0-1,6 grsale / F 1,0-1,6 x 1,05 Metaller 1,6-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH8 Asfalt 0-0,3 grsa / F 0-0,3 x 0,3-1,0 Let 0,3-1,0 1,0-1,4 Let 1,4-2,0 Le Petroleum + PAH + Metaller Petroleum + PAH + Metaller Petroleum + PAH + Metaller Petroleum + PAH + Metaller Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem Version 01:2

14 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig Efterbehandling miljöteknisk markundersöking av förorenad mark Bilaga Bilaga2 2 Datum: Datum: xx-xx Projektnr: Projektnr: Datum: Provtagningsprotokoll Väderlek: sol Temperatur: C Provtagare: Cecilia Mellander Provbeteckning Markyta Avser m.u.my Geoteknisk benämning BH9 Asfalt 0-0,5 grsa / F 0-0,5 x 0,5-1,0 Let 0,5-1,0 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le Grundvatt PID (ppm) prov Lab.analys Analyser en-yta (m) BH10 Grus 0-0,5 grsa / F 0-0,5 x Metaller 0,5-1,0 Le 0,5-1,0 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH11 Asfalt 0-0,6 grsa / F 0-0,6 x Metaller 0,6-1,0 Let 0,6-1,0 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le BH12 Asfalt 0-0,4 grsa / F 0-0,4 x 0,4-1,0 Let 0,4-1,0 1,0-2,0 Le 2,0-3,0 Le Petroleum + PAH + Metaller + Ammoniumkäve Petroleum + PAH + Metaller + Ammoniumkäve Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM Överskrider inte Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem Version 01:2

15 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Bilaga 3 Datum: Projektnr: Sammanställning analyser

16 Sammanställning av analysresultat jord Halterna anges i mg/kg TS. Halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM är markerade med gult. Detekterade halter är skrivna med fetstil. MKM KM Beteckning: BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH7 BH8 BH2 BH9 BH10 BH11 BH12 Riktvärde Riktvärde Djup (m): 0,4-1,0 0-1,0 1,0-1,7 0-1,0 0-0,7 0-0,8 0-0,9 0-0,8 1,0-1,6 0-0,3 0-0,5 0-0,5 0-0,6 0-0,4 Alifater > C5-C8 80 1, >C8-C >C10-C >C12-C Summa >C8-C >C16-C Aromater Bensen 0,04 1,2 0, <0,01 <0, <0, <0,01 <0, <0,01 Toluen 40 1, <0,1 <0,1 - - <0,1 - - <0,1 <0,1 - - <0,1 Etylbensen 50 1, <0,1 <0,1 - - <0,1 - - <0,1 <0,1 - - <0,1 Xylen 50 1, <0,1 <0,1 - - <0,1 - - <0,1 <0,1 - - <0,1 >C8-C >C10-C <3 <3 - - < ,8 <3 - - <3 PAH-L <0,3 <0,3 - - <0, ,2 0, <0,3 PAH-M <0,3 <0,3 - - <0, ,9 - - <0,3 PAH-H <0,3 <0,3 - - <0, ,8 - - <0,3 Metaller Arsenik, As 10 4,1,9 <2,0 <2,0 2,1 <2,3 <2,1,9 4,3 4,5,9,9,9,9 Barium, Ba Kadmium, Cd 12 3 <0,23 <0,19 <0, <0, <0, <0,23 <0,21 <0,19 <0,22 <0,21 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 Kobolt, Co 0 4,3 1,5 2,7 4,3 3,1 4,4 6,3 5,8 6,3 5,2 5,4 5,8 5,4 6,7 Krom, Cr ,8 6, ,2 9,3 Koppar, Cu ,5 7, Kvicksilver, Hg ,084 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Nickel, Ni 0 8,7 1,8 3,9 5,9 6,3 7,5 11 7, ,8 7,9 3,3 5,7 Bly, Pb ,8 4 3, ,4 4, ,2 2,1 3,6 Vanadin, V , Zink, Zn , Övrigt Ammoniumkväve <0, <0,011 Torrsubstans 78,4 93,9 88,0 92,0 90,3 79,9 87,3 94,8 80,8 86,7 93,3 93,6 93,7 94,3

17 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Bilaga 4 Datum: Projektnr: Analysrapporter Eurofins

18 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH1 0,4-1,0 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

19 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH2 0-1,0 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

20 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH2 1,0-1,7 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 88.0 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < <3 Ej påvisad <0. <0. < 0. < 0. < 0. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

21 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

22 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH3 0-1,0 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 92.0 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < <3 Ej påvisad <0. <0. < 0. < 0. < 0. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

23 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

24 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH4 0-0,7 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

25 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH5 0-0,8 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn 79.9 < < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

26 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH6 0-0,9 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 87.3 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < <3 Motorolja 0.03 <0. <0. < 0. < 0. < 0. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

27 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

28 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH7 0-0,8 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

29 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH7 1,0-1,6 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

30 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH8 0-0,3 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 86.7 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < Ospec mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

31 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

32 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr A Övrigt miljöprov Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH9 0-0,5 m (tillägg M ) Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Ammoniumkväve 93.3 <0.011 Ts SS-EN St. Methods A+D mo LFA Kundsupport Rapportansvarig Susanne Johansson Denna rapport är en osignerad rapportkopia

33 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH9 0-0,5 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 93.3 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < <3 Ej påvisad mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

34 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn.9 43 < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

35 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH10 0-0,5 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

36 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH11 0-0,6 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn < < SS-EN Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

37 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr A Övrigt miljöprov Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Jansson Provets märkning BH12 0-0,4 m (tillägg M93-10) Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (1) Torrsubstans Ammoniumkväve 93.3 <0.011 Ts SS-EN St. Methods A+D mo LFA Kundsupport Rapportansvarig Susanne Johansson Denna rapport är en osignerad rapportkopia

38 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr M Uppdragsmärkning Provets märkning BH12 0-0,4 m Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (2) Torrsubstans Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 enl NV Aromater >C10-C16 enl NV Oljetyp Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Summa PAH med låg molekylvikt Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög molekylvikt 94.3 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 < <3 Ej påvisad <0. <0. < 0. < 0. < 0. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 10 SS-EN 12880

39 Journalnr M Uppdragsmärkning Sida 2 (2) Arsenik As Barium, Ba Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Vanadin V Zink Zn.9 96 < < Linda Mouchard, Rapportansvarig Telefonnummer: Denna rapport är en osignerad rapportkopia

40 Sandström AB Cecilia Jansson Exportgatan 38C Hisings Backa Journalnr VK Sida 1 (3) Grundvatten Uppdragsmärkning Provtagare/referens Cecilia Janson Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Provets märkning GV7 Ammonium-nitrogen 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan 0.51 <0.2 mg/l Ref/instr. SS-EN 11732:05/Kone Metallerna är filtrerade enligt.

41 Journalnr VK Sida 2 (3) Grundvatten Uppdragsmärkning Hexaklorbutadien (HCBD) iso-propylbensen Klorbensen Naftalen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Arsenik As (filtrerat) Kadmium Cd (filtrerat) Kobolt Co (filtrerat) Krom Cr (filtrerat) Koppar Cu (filtrerat) Kvicksilver Hg (filtrerat) Nickel Ni (filtrerat) Bly Pb (filtrerat) Vanadin V (filtrerat) Zink Zn (filtrerat) < < < < mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ref/instr. ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS AFS (kallförångning) ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS Höjd detektionsgräns för metaller på grund av svår matris. Paola Nilson, Kemist, Allmänna frågor: Kundsupport miljö Metallerna är filtrerade enligt.

42 Journalnr VK Sida 3 (3) Uppdragsmärkning Grundvatten Denna rapport är en osignerad rapportkopia Metallerna är filtrerade enligt.

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 52897 Uppdrag PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Haren 1 3, Norrtälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr 52897 Sida 2 (7) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Haren 1-3

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun Uppdragsnummer: 102363 kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun 10-07-05 Upprättad av: Granskad av: Emma Gårdelöf Per Axelsson Uppdragsnummer: 103852 Innehållsförteckning

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer