1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)"

Transkript

1 Kalmar Bohmans Fanerfabrik, Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde startade Bohmans Fanér sin verksamhet på fastigheten och höll på fram till 2008 då fabriken lades ner. Structor Miljö Öst har fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning för att komplettera den översiktliga miljötekniska markundersökning som utfördes I uppdraget ingår även att beräkna ungefärlig volym förorenade massor som behöver avlägsnas för att området ska kunna användas som parkmark. 2. Översiktlig markundersökning utfördes en miljöteknisk markundersökning i form av jordprovtagning i sex stycken provgropar centralt på fastigheten Laxen 10. Undersökningen visar generellt på ett 0,15-0,5 m mäktigt bärlager under asfalten. Under bärlagret kommer fyllnadsmaterial, med en varierande mäktighet från ca 0,6-3,5 m. Fyllnadsmaterialet består mestadels av sten och grus blandat med byggavfall mm. Under fyllnadsmaterialet kommer silt och sand och i södra delen mer lera. Generellt är andelen sten över 200 mm liten i de undersökta provgroparna. Grundvattennivån varierar mellan 1-2,5 meter under markytan (m.u.my.), se fältprotokoll i bilaga 1. Punkterna för provgroparna valdes av Oskarshamns kommun för att komplettera undersökningen utförd Jordproverna som skickades för analys är i form av samlingsprov från olika nivåer i provgropen. Ämnen som har analyserats är alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. Analyserna utfördes av Eurofins i Lidköping. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Fyllnadsmaterialet är måttligt förorenat över hela det undersökta området, i 5 av provpunkterna finns det halter av antingen PAH eller metaller över Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM, se tabell 1 och 2. Generellt är jordmassorna mer förorenade i södra delen av det tilltänkta parkområdet. Föroreningshalten avtar med djupet och i nivån 1-2 m.u.my. visar endast en provpunkt på ämnen över MKM (zink 540 mg/kg Ts). Flertalet provpunkter visar dock på halter över KM i nivån 1-2 m.u.my, framförallt av ämnena PAH H och kadmium. För nivån 0-1 m.u.my. är det i första hand PAH M, PAH H, bly, kadmium, kvicksilver och zink som visar på halter över KM och i 4 provpunkter även över MKM, se tabell 1 och 2. Bärlagret visar inte på några föroreningshalter över KM. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: (4) Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

2 Tabell 1. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i nivån 0-1 m.u.my, halter i mg/kg TS. I tabellen redovisas även resultaten från tidigare undersökningar på området. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). Ämne (mg/kg TS) Provpunkt Bohmans Fanerfabrik, Nivå 0-1 m.u.my. Riktvärden BL2,5, P22a P23a P24a P21a P27a KM MKM Djup 0-0,5 0,5-1 0,5-1,5 0,7-1 0,4 0,8 0,5 0,4 0,7 TS_105 C 92,7 70, ,9 90,7 84,9 88,5 85,3 65,3 As < 2,1 3,2 < 3,3 7,3 4,8 4,5 8,4 8, Ba Pb Cd 0,21 0,97 0,55 0,72 0,6 0,6 0,31 1,1 0,67 0,5 15 Co 2 3,3 3,1 5,1 4,2 4,3 3,6 4, Cu 4, Cr 3,7 6, ,2 7, , Hg 0,015 8,6 0,13 0,21 0,045 0,034 0,1 0,65 0,024 0,25 2,5 Ni 3, ,7 8,2 8,2 9, V Zn PAH, summa M PAH, summa H 0,39 1,4 5,3 14 0,49 0,63 1,8 4,4 2, ,45 1,6 3,9 25 0,94 0,59 3,3 3,8 3, Tabell 2. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i nivån 1-2 m.u.my, halter i mg/kg TS. I tabellen redovisas även resultaten från tidigare undersökningar på området. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). Ämne (mg/kg TS) Provpunkt Bohmans Fanerfabrik, Nivå 1-2 m.u.my. Riktvärden 1 2 GV-yta 4 5 P22b P23b P27c KM MKM Djup 1, ,5 1,4-2,5 1,6-1,7 1,3 1,6 TS_105 C 83 30,5 58,1 24,9 90,8 64,6 36,5 As < 2,2 7,1 3,6 < 7,3 <2,0 3,2 6, Ba Pb , Cd 4,9 0,49 0,61 1,2 <0,2 0,34 0,59 0,5 15 Co 6,3 2,6 2,6 3,4 2,1 3,1 3, Cu Cr 6, , Hg 0,026 0,095 0,061 0,097 <0,01 0,19 0,053 0,25 2,5 Ni 6, ,1 6, V 9, , Zn PAH, summa M 0,43 1,4 2,2 1,4 0,3 3,9 1, PAH, summa H 0,5 1 1,4 1 0,34 4,5 1, (4)

3 3. Mängdberäkningar Förutsättningar Fastigheten Laxen 10 är tänkt att göras om till bostäder och parkmark. Området som nu är undersökt är tänkt att användas som parkmark. För att räkna på volym förorenade massor som behöver transporteras bort har Structor antagit att platsspecifika riktvärden kommer att tas fram. Dessa föreslås utgå från de generella riktvärdena för KM, men att bl.a. exponeringstiden för barn och vuxna kortas ner. Structor föreslår också att platsspecifika riktvärden tas fram för olika djup, ett för 0-1 m.u.my. och ett för 1-2 m.u.my. Resultaten från tidigare undersökning visar på att den norra delen av det tilltänkta parkområdet är mindre förorenat och att saneringsbehovet förmodligen är mindre där. Därför redovisas två stycken alternativ, ett där hela området behöver saneras och ett där norra delen ej behöver saneras. 1. För alternativ 1 görs antagandet att hela området behöver saneras och att ca 0,7 m av fyllnadsmaterialet under bärlagret behöver schaktas upp och transporteras iväg, d.v.s. att området saneras ner till ca 1 m.u.my. 2. För alternativ 2 görs antagandet att en yta av ca 1500 m 2 i den norra delen av området understiger framräknade platsspecifika riktvärden och inte behöver saneras. Underlaget för den norra delen är litet och det behöver kompletteras för att säkerställa föroreningssituationen. Det har också antagits att allt bärlager går att återanvända. I tidigare analyser av asfalt observerades ingen tjärasfalt, det kan dock inte uteslutas att det finns tjärasfalt på området då asfalten ej är homogen. Omhändertagande av asfalt är inte medräknat i kostnadsberäkningen. Volymberäkning och kostnad för borttransport och deponi I tabell 3 och 4 redovisas volym förorenade massor som bedöms behövas transporteras bort, samt kostnad för detta. En genomsnittlig mäktighet på bärlagret är satt till 0,3 m. För kostnadsberäkningen har en densitet på förorenade massor satts till 2,0 ton/m 3, samt har en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton använts (uppgiften om transport- och deponikostnad kommer från Oskarshamns kommun). Tabell 3. Volymberäkning ifall förorenade massor ner till ca 1 m.u.my. behöver avlägsnas från området. För kostnadsberäkningen har en densitet på 2,0 ton/m 3 antagits, samt en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton. Bohmans Fanerfabrik, Alt 1. Yta, m 2 Djup, m Volym, m 3 Kostnad, SEK Total 7200 Bärlager, återfyllnadsmaterial , Förorenat > PSR, Icke-farligt avfall, IFA , (4)

4 Tabell 4. Volymberäkning ifall ca 1500 m 2 inte behöver saneras. För kostnadsberäkningen har en densitet på 2,0 ton/m 3 antagits, samt en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton. Bohmans Fanerfabrik, Alt 2. Yta, m 2 Djup, m Volym, m 3 Kostnad, SEK Total 7200 Bärlager, återfyllnadsmaterial , Förorenat > PSR, Icke-farligt avfall, IFA , Sammanfattning Utifrån förutsättningarna som beskrivs i stycke 3.1. beräknas för Alt. 1 (hela området behöver saneras) att ca m 3 förorenade massor behöver transporteras iväg från området. För Alt. 2 (ca m 2 i norra delen understiger platsspecifika riktvärden) beräknas den siffran till ca m 3 istället. Transport- och deponikostnad för förorenad jord är i de alternativen ca 3,5 milj. kr för Alt. 1 och 2,8 milj. kr för Alt. 2. Eventuellt kan en viss mängd förorenade jordmassor med halter under MKM mellanlagras och användas för anläggningsändamål, under förutsättningen att massorna inte innehåller t.ex. byggavfall. Detta måste i så fall godkännas av tillsynsmyndigheten. Structor Miljö Öst, Kalmar Mattias Karlsson Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Fältprotokoll Analysprotokoll 5. Referenser Bohmans Faner, Översiktlig miljöinventering etapp 2, Vatten och samhällsteknik, Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning av vägledning, Naturvårdsverket, Rapport 5976, 2009 Riskbedömning av förorenade områden, Naturvårdsverket, Rapport 5977, (4)

5 Bohmans Fanerfabrik, Bilaga 1. Fältprotokoll. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

6 Fältprotokoll Bilaga 2 Uppdrag Uppdragsnr Bohmans Faner Maskinförare Miljöteknisk ansvarig Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Datum Metod Provgrop Väder Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO Punktnummer Djup [m.u.my.] Jordart GV-Yta m.u.my. Uttag, prov Fältanalys Anmärkningar 1 0-0,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,5 Mg: stgr x x Bärlager Tegel, trä, mörka skikt. Ev. 1,2 x x kajkonstruktion av trä. Orangea stenar, 0,5-1,5 Mg: stgr ca 900 mg/kg Ts med XRF 1,5-2 sisa x x Grå nyans 2 0-0,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,3 Mg: Gr x x Bärlager 0,3-1 Mg:saGr x x 1-1,2 Sa Grå sand 1,5-3 lesi 2 x x Oljeskikt på GV-yta 3 0-0,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,5 Mg: Gr x x Bärlager 0,5-2,2 Mg: pr 1 Trä, olja läcker ut. 2,2 Mg Lager med halm ,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,2 Mg: Gr Bärlager 0,2-1 lesasi 1-2,5 Le pr 2,5 x x Blålera med inslag av org mtrl ,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,5 Mg: Gr x x Bärlager Byggavfall, tegel, org, tä mm. Spetsade 1 x x 0,5-1,4 Mg: Gr träpålar nedstuckna. 1,4- Le x 6 0-0,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,5 Mg: stgr x x Bärlager 0,5-0,7 Mg: Le x x 0,7-1 Mg: pr x x Tegel, trä, bark. Vitt lager (ev. kalk/gips runt hela hålet) 1-1,4 Sa 1,4 x x 1,-2 Pt x x 2- Le

7 Bohmans Fanerfabrik, Bilaga 2. Analysprotokoll. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

8 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5?AÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 1 1,5-2 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1,5-2 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 83.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.18 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.43 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.50 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.44 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.53 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 4.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

9 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5?AÎ Kobolt Co 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 130 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 9.7 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 540 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

10 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 2 0,5-1 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 70.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.24 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.26 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.58 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.28 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.60 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.50 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.13 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.6 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 1.5 mg/kg Ts Summa övriga PAH 1.6 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As 3.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 35 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.97 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

11 AR-16-SL Kobolt Co 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 8.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 13 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 150 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

12 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5ASÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 3 0,5-1,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 55.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 11 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener 1.3 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp (<C10) Oljetyp (>C10) Utgår Ospec * * Benso(antracen 0.72 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.69 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 1.1 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.59 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.37 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod insända provet. Sida 1 av 2

13 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5ASÎ Acenaftylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.31 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 1.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.39 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 1.9 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 1.5 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.31 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.34 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 5.3 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 3.9 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 3.6 mg/kg Ts Summa övriga PAH 6.0 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 41 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 60 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.55 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 45 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.13 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 10.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 18 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

14 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5B\Î OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 4 1-2,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1-2,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 58.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.27 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.23 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.41 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.24 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.17 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.15 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.47 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.79 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.63 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.11 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.22 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 2.2 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 1.3 mg/kg Ts Summa övriga PAH 2.5 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As 3.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 43 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.61 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

15 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5B\Î Kobolt Co 2.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 17 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 43 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

16 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5CeÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 5 1,4-2,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1,4-2,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 24.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.17 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.32 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.10 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.27 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.53 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.43 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.12 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.0 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.92 mg/kg Ts Summa övriga PAH 1.6 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 72 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 1.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5CeÎ Kobolt Co 3.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 48 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 33 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 76 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för pah pga låg torrsubstans. Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

18 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~6sÅÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 6 0,7-1 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,7-1 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 55.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 26 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener 2.3 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener 4.4 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp (<C10) Oljetyp (>C10) Utgår Ospec * * Benso(antracen 3.6 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 3.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 7.6 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 4.5 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.9 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen 0.68 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen 0.10 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod insända provet. Sida 1 av 2

19 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~6sÅÎ Acenaftylen 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.32 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.38 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 2.7 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.60 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 5.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 5.0 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 3.0 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.58 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 14 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 25 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 22 mg/kg Ts Summa övriga PAH 17 mg/kg Ts Summa totala PAH16 40 mg/kg Ts Arsenik As 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 190 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 210 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.72 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 38 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 26 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 40 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 410 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

20 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5DnÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BL_2,5,6 0-0,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 88.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.12 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.39 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.45 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.41 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.48 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 34 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

21 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5DnÎ Kobolt Co 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 4.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 3.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 10.0 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 34 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn 2013-11-19 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, UIricehamn 2013-11-19 Beställare: Ica Fastigheter AB Box 50 08 721 84 Västerås

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Handläggare Markus Karlsson Tel Mobil Fax

Handläggare Markus Karlsson Tel Mobil Fax RAPPORT 1 (17) Handläggare Markus Karlsson Tel +46 10 505 73 47 Mobil +46 703 32 71 26 Fax +46 10 505 38 01 markus.karlsson@afconsult.com Datum 2014-08-22 Uppdragsnr 596739 Kv Urmakaren i Ystad Klövern

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 Dag Dagvattenhantering vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 2011 2011-06-07 Bestä Uppdragsnummer: 229486 Johan Ekvall Uppdrag: 229486 Dagvatten - Fornvägen, beräkningsbilaga 20110607

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun Upprättad av: Maria Strömfors. Granskad av: Fred Wärestam

Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun Upprättad av: Maria Strömfors. Granskad av: Fred Wärestam Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun 2014-04-29 Upprättad av: ranskad av: Fred Wärestam Uppdragsnr: 10194279 Daterad: 2014-04-29 Reviderad: Miljöteknisk markundersökning MMU Kv.

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun Datum: 2014-11-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-751 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Beställare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av nedlagd bensinstation

Miljöteknisk markundersökning av nedlagd bensinstation Miljöteknisk markundersökning av nedlagd bensinstation Matrosen 14 Söder Hamnen 12, Vaxholm F.d. Shell 0175 Vaxholm Datum: 2015-01-30 Projekt nr: 141270 Uppdragsgivare: Vaxholms kommun Upprättad av: Godkänd

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Rapport Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Upprättad av: Astrid Jansson och Ellen Samuelsson, Jordnära miljökonsult AB Kvalitetsgranskad av: Viktoria

Läs mer

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D 24 25 27 26 13 15 118m HALL 2 14 (PLAN 3) (KÄLLARE) 31 (PÅ TAKET) 16 (PLAN 2) 17 & 18 (PLAN 2) (PLAN 3)

Läs mer

Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning

Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning 2013-02-07, rev 2014-02-05 Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar Handläggare Jenny Book Torring Tel +46 10 505 32 96 Mobil +46 70 376 09 08 Fax +46 10 505 30 09 jenny.book.torring@afconsult.com Datum 2014-06-03 Uppdragsnr 595764 Mölndal Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer