1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)"

Transkript

1 Kalmar Bohmans Fanerfabrik, Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde startade Bohmans Fanér sin verksamhet på fastigheten och höll på fram till 2008 då fabriken lades ner. Structor Miljö Öst har fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning för att komplettera den översiktliga miljötekniska markundersökning som utfördes I uppdraget ingår även att beräkna ungefärlig volym förorenade massor som behöver avlägsnas för att området ska kunna användas som parkmark. 2. Översiktlig markundersökning utfördes en miljöteknisk markundersökning i form av jordprovtagning i sex stycken provgropar centralt på fastigheten Laxen 10. Undersökningen visar generellt på ett 0,15-0,5 m mäktigt bärlager under asfalten. Under bärlagret kommer fyllnadsmaterial, med en varierande mäktighet från ca 0,6-3,5 m. Fyllnadsmaterialet består mestadels av sten och grus blandat med byggavfall mm. Under fyllnadsmaterialet kommer silt och sand och i södra delen mer lera. Generellt är andelen sten över 200 mm liten i de undersökta provgroparna. Grundvattennivån varierar mellan 1-2,5 meter under markytan (m.u.my.), se fältprotokoll i bilaga 1. Punkterna för provgroparna valdes av Oskarshamns kommun för att komplettera undersökningen utförd Jordproverna som skickades för analys är i form av samlingsprov från olika nivåer i provgropen. Ämnen som har analyserats är alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. Analyserna utfördes av Eurofins i Lidköping. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Fyllnadsmaterialet är måttligt förorenat över hela det undersökta området, i 5 av provpunkterna finns det halter av antingen PAH eller metaller över Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM, se tabell 1 och 2. Generellt är jordmassorna mer förorenade i södra delen av det tilltänkta parkområdet. Föroreningshalten avtar med djupet och i nivån 1-2 m.u.my. visar endast en provpunkt på ämnen över MKM (zink 540 mg/kg Ts). Flertalet provpunkter visar dock på halter över KM i nivån 1-2 m.u.my, framförallt av ämnena PAH H och kadmium. För nivån 0-1 m.u.my. är det i första hand PAH M, PAH H, bly, kadmium, kvicksilver och zink som visar på halter över KM och i 4 provpunkter även över MKM, se tabell 1 och 2. Bärlagret visar inte på några föroreningshalter över KM. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: (4) Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

2 Tabell 1. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i nivån 0-1 m.u.my, halter i mg/kg TS. I tabellen redovisas även resultaten från tidigare undersökningar på området. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). Ämne (mg/kg TS) Provpunkt Bohmans Fanerfabrik, Nivå 0-1 m.u.my. Riktvärden BL2,5, P22a P23a P24a P21a P27a KM MKM Djup 0-0,5 0,5-1 0,5-1,5 0,7-1 0,4 0,8 0,5 0,4 0,7 TS_105 C 92,7 70, ,9 90,7 84,9 88,5 85,3 65,3 As < 2,1 3,2 < 3,3 7,3 4,8 4,5 8,4 8, Ba Pb Cd 0,21 0,97 0,55 0,72 0,6 0,6 0,31 1,1 0,67 0,5 15 Co 2 3,3 3,1 5,1 4,2 4,3 3,6 4, Cu 4, Cr 3,7 6, ,2 7, , Hg 0,015 8,6 0,13 0,21 0,045 0,034 0,1 0,65 0,024 0,25 2,5 Ni 3, ,7 8,2 8,2 9, V Zn PAH, summa M PAH, summa H 0,39 1,4 5,3 14 0,49 0,63 1,8 4,4 2, ,45 1,6 3,9 25 0,94 0,59 3,3 3,8 3, Tabell 2. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i nivån 1-2 m.u.my, halter i mg/kg TS. I tabellen redovisas även resultaten från tidigare undersökningar på området. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). Ämne (mg/kg TS) Provpunkt Bohmans Fanerfabrik, Nivå 1-2 m.u.my. Riktvärden 1 2 GV-yta 4 5 P22b P23b P27c KM MKM Djup 1, ,5 1,4-2,5 1,6-1,7 1,3 1,6 TS_105 C 83 30,5 58,1 24,9 90,8 64,6 36,5 As < 2,2 7,1 3,6 < 7,3 <2,0 3,2 6, Ba Pb , Cd 4,9 0,49 0,61 1,2 <0,2 0,34 0,59 0,5 15 Co 6,3 2,6 2,6 3,4 2,1 3,1 3, Cu Cr 6, , Hg 0,026 0,095 0,061 0,097 <0,01 0,19 0,053 0,25 2,5 Ni 6, ,1 6, V 9, , Zn PAH, summa M 0,43 1,4 2,2 1,4 0,3 3,9 1, PAH, summa H 0,5 1 1,4 1 0,34 4,5 1, (4)

3 3. Mängdberäkningar Förutsättningar Fastigheten Laxen 10 är tänkt att göras om till bostäder och parkmark. Området som nu är undersökt är tänkt att användas som parkmark. För att räkna på volym förorenade massor som behöver transporteras bort har Structor antagit att platsspecifika riktvärden kommer att tas fram. Dessa föreslås utgå från de generella riktvärdena för KM, men att bl.a. exponeringstiden för barn och vuxna kortas ner. Structor föreslår också att platsspecifika riktvärden tas fram för olika djup, ett för 0-1 m.u.my. och ett för 1-2 m.u.my. Resultaten från tidigare undersökning visar på att den norra delen av det tilltänkta parkområdet är mindre förorenat och att saneringsbehovet förmodligen är mindre där. Därför redovisas två stycken alternativ, ett där hela området behöver saneras och ett där norra delen ej behöver saneras. 1. För alternativ 1 görs antagandet att hela området behöver saneras och att ca 0,7 m av fyllnadsmaterialet under bärlagret behöver schaktas upp och transporteras iväg, d.v.s. att området saneras ner till ca 1 m.u.my. 2. För alternativ 2 görs antagandet att en yta av ca 1500 m 2 i den norra delen av området understiger framräknade platsspecifika riktvärden och inte behöver saneras. Underlaget för den norra delen är litet och det behöver kompletteras för att säkerställa föroreningssituationen. Det har också antagits att allt bärlager går att återanvända. I tidigare analyser av asfalt observerades ingen tjärasfalt, det kan dock inte uteslutas att det finns tjärasfalt på området då asfalten ej är homogen. Omhändertagande av asfalt är inte medräknat i kostnadsberäkningen. Volymberäkning och kostnad för borttransport och deponi I tabell 3 och 4 redovisas volym förorenade massor som bedöms behövas transporteras bort, samt kostnad för detta. En genomsnittlig mäktighet på bärlagret är satt till 0,3 m. För kostnadsberäkningen har en densitet på förorenade massor satts till 2,0 ton/m 3, samt har en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton använts (uppgiften om transport- och deponikostnad kommer från Oskarshamns kommun). Tabell 3. Volymberäkning ifall förorenade massor ner till ca 1 m.u.my. behöver avlägsnas från området. För kostnadsberäkningen har en densitet på 2,0 ton/m 3 antagits, samt en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton. Bohmans Fanerfabrik, Alt 1. Yta, m 2 Djup, m Volym, m 3 Kostnad, SEK Total 7200 Bärlager, återfyllnadsmaterial , Förorenat > PSR, Icke-farligt avfall, IFA , (4)

4 Tabell 4. Volymberäkning ifall ca 1500 m 2 inte behöver saneras. För kostnadsberäkningen har en densitet på 2,0 ton/m 3 antagits, samt en transport- och deponikostnad till Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda på 350 kr/ton. Bohmans Fanerfabrik, Alt 2. Yta, m 2 Djup, m Volym, m 3 Kostnad, SEK Total 7200 Bärlager, återfyllnadsmaterial , Förorenat > PSR, Icke-farligt avfall, IFA , Sammanfattning Utifrån förutsättningarna som beskrivs i stycke 3.1. beräknas för Alt. 1 (hela området behöver saneras) att ca m 3 förorenade massor behöver transporteras iväg från området. För Alt. 2 (ca m 2 i norra delen understiger platsspecifika riktvärden) beräknas den siffran till ca m 3 istället. Transport- och deponikostnad för förorenad jord är i de alternativen ca 3,5 milj. kr för Alt. 1 och 2,8 milj. kr för Alt. 2. Eventuellt kan en viss mängd förorenade jordmassor med halter under MKM mellanlagras och användas för anläggningsändamål, under förutsättningen att massorna inte innehåller t.ex. byggavfall. Detta måste i så fall godkännas av tillsynsmyndigheten. Structor Miljö Öst, Kalmar Mattias Karlsson Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Fältprotokoll Analysprotokoll 5. Referenser Bohmans Faner, Översiktlig miljöinventering etapp 2, Vatten och samhällsteknik, Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning av vägledning, Naturvårdsverket, Rapport 5976, 2009 Riskbedömning av förorenade områden, Naturvårdsverket, Rapport 5977, (4)

5 Bohmans Fanerfabrik, Bilaga 1. Fältprotokoll. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

6 Fältprotokoll Bilaga 2 Uppdrag Uppdragsnr Bohmans Faner Maskinförare Miljöteknisk ansvarig Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Datum Metod Provgrop Väder Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO Punktnummer Djup [m.u.my.] Jordart GV-Yta m.u.my. Uttag, prov Fältanalys Anmärkningar 1 0-0,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,5 Mg: stgr x x Bärlager Tegel, trä, mörka skikt. Ev. 1,2 x x kajkonstruktion av trä. Orangea stenar, 0,5-1,5 Mg: stgr ca 900 mg/kg Ts med XRF 1,5-2 sisa x x Grå nyans 2 0-0,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,3 Mg: Gr x x Bärlager 0,3-1 Mg:saGr x x 1-1,2 Sa Grå sand 1,5-3 lesi 2 x x Oljeskikt på GV-yta 3 0-0,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,5 Mg: Gr x x Bärlager 0,5-2,2 Mg: pr 1 Trä, olja läcker ut. 2,2 Mg Lager med halm ,05 Mg: As Asfalt 0,05-0,2 Mg: Gr Bärlager 0,2-1 lesasi 1-2,5 Le pr 2,5 x x Blålera med inslag av org mtrl ,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,5 Mg: Gr x x Bärlager Byggavfall, tegel, org, tä mm. Spetsade 1 x x 0,5-1,4 Mg: Gr träpålar nedstuckna. 1,4- Le x 6 0-0,1 Mg: As Asfalt 0,1-0,5 Mg: stgr x x Bärlager 0,5-0,7 Mg: Le x x 0,7-1 Mg: pr x x Tegel, trä, bark. Vitt lager (ev. kalk/gips runt hela hålet) 1-1,4 Sa 1,4 x x 1,-2 Pt x x 2- Le

7 Bohmans Fanerfabrik, Bilaga 2. Analysprotokoll. Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

8 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5?AÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 1 1,5-2 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1,5-2 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 83.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.18 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.43 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.50 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.44 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.53 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 4.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

9 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5?AÎ Kobolt Co 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 130 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 9.7 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 540 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

10 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 2 0,5-1 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 70.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.24 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.26 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.58 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.28 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.60 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.50 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.13 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.6 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 1.5 mg/kg Ts Summa övriga PAH 1.6 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As 3.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 35 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.97 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

11 AR-16-SL Kobolt Co 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 8.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 13 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 150 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

12 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5ASÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 3 0,5-1,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 55.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 11 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener 1.3 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp (<C10) Oljetyp (>C10) Utgår Ospec * * Benso(antracen 0.72 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.69 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 1.1 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.59 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.37 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod insända provet. Sida 1 av 2

13 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5ASÎ Acenaftylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.31 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 1.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.39 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 1.9 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 1.5 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.31 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.34 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 5.3 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 3.9 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 3.6 mg/kg Ts Summa övriga PAH 6.0 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 41 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 60 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.55 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 45 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.13 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 10.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 18 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

14 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5B\Î OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 4 1-2,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1-2,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 58.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.27 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.23 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.41 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.24 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.17 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.15 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.47 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.79 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.63 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 0.11 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.22 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 2.2 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 1.3 mg/kg Ts Summa övriga PAH 2.5 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As 3.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 43 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.61 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

15 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5B\Î Kobolt Co 2.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 17 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 43 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

16 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5CeÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 5 1,4-2,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 1,4-2,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 24.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.17 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 0.15 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.32 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.10 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 0.27 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.53 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.43 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.12 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.4 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.0 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.92 mg/kg Ts Summa övriga PAH 1.6 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 72 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 1.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5CeÎ Kobolt Co 3.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 48 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 33 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 76 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för pah pga låg torrsubstans. Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

18 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~6sÅÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 6 0,7-1 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,7-1 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 55.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 26 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener 2.3 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener 4.4 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp (<C10) Oljetyp (>C10) Utgår Ospec * * Benso(antracen 3.6 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen 3.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 7.6 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren 4.5 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.9 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen 0.68 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen 0.10 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod insända provet. Sida 1 av 2

19 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~6sÅÎ Acenaftylen 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften 0.32 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren 0.38 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren 2.7 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen 0.60 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 5.2 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 5.0 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen 3.0 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt 0.58 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 14 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 25 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 22 mg/kg Ts Summa övriga PAH 17 mg/kg Ts Summa totala PAH16 40 mg/kg Ts Arsenik As 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 190 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 210 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.72 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 38 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 26 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 40 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 410 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

20 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Oskarshamns kommun AR-16-SL Jerry Svensson Tekniska Kontoret Box 712 Í%R%^ÂÂ~5DnÎ OSKARSHAMN Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BL_2,5,6 0-0,5 Provtagningsplats: Bohmans Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0,5 Mattias Karlsson, Structor Miljö Öst Torrsubstans 88.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Krysen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benso(b,k)fluoranten 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Naftalen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaftylen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Acenaften < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoren < mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 mod Fenantren mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Antracen < mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Fluoranten 0.16 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Pyren 0.12 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 mod Summa PAH med låg molekylvikt < mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.39 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.45 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.41 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.48 mg/kg Ts Summa totala PAH mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 34 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

21 AR-16-SL Í%R%^ÂÂ~5DnÎ Kobolt Co 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 4.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 3.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 10.0 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 34 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Mattias Karlsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn 2013-11-19 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, UIricehamn 2013-11-19 Beställare: Ica Fastigheter AB Box 50 08 721 84 Västerås

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter SÄTERBOSTÄDER AB SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter SÄTERBOSTÄDER AB SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ RAPPORT SÄTERBOSTÄDER AB Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter UPPDRAGSNUMMER 1521096000 2016-08-12 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ ANNA ÅBERG repo001.docx 2015-10-05 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Handläggare Markus Karlsson Tel Mobil Fax

Handläggare Markus Karlsson Tel Mobil Fax RAPPORT 1 (17) Handläggare Markus Karlsson Tel +46 10 505 73 47 Mobil +46 703 32 71 26 Fax +46 10 505 38 01 markus.karlsson@afconsult.com Datum 2014-08-22 Uppdragsnr 596739 Kv Urmakaren i Ystad Klövern

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 Dag Dagvattenhantering vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 2011 2011-06-07 Bestä Uppdragsnummer: 229486 Johan Ekvall Uppdrag: 229486 Dagvatten - Fornvägen, beräkningsbilaga 20110607

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun Upprättad av: Maria Strömfors. Granskad av: Fred Wärestam

Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun Upprättad av: Maria Strömfors. Granskad av: Fred Wärestam Miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun 2014-04-29 Upprättad av: ranskad av: Fred Wärestam Uppdragsnr: 10194279 Daterad: 2014-04-29 Reviderad: Miljöteknisk markundersökning MMU Kv.

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer