Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4"

Transkript

1 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna

2 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Eva Jonsson Nadia Sandström Johanna Heikkilä Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kaserngatan Kiruna Telefon Unr Organisationsnummer

3 Sammanfattning Ramböll Sverige AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning på delar av fastigheten Karlslund 3:4. Området är aktuellt för ny detaljplan där området kommer att rymma en större handelsbyggnad med tillhörande infart, parkeringar och ett område för varumottagning. Området är inte tidigare detaljplanelagt och består idag av en grönyta, träddungar, lågväxande sly och en del uppvuxen barrskog. Området ligger i direkt anslutning till trafikplats Lillängen och mellan E14 och Stuguvägen. Tidigare brukades marken på området av försvarsmakten, där delar av området har fungerat som skjutbana med kulfånget beläget öster om nuvarande E14. Enbart den del av skjutbanan som är belägen väster om E14 har ingått i den miljötekniska markundersökningen. Enligt representant för försvarsmakten ska området ha genomgått en sanering i och med avvecklandet av skjutbanan. Saneringen ska ha genomförts ner till halter underskridande MKM och detta ska ha verifierats genom provtagning. Dock har ingen dokumentation om saneringen återfunnits av varken kommunen, Ramböll eller försvarsmakten. Syftet med undersökningen var att få en bild av eventuella kvarvarande föroreningar på området samt var i jordprofilen föroreningar i sådana fall förekommer. Inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har detekterats. Mindre känslig markanvändning avser platser där människor vistas stora delar av dagen men inte stadigvarande bor, och där risken för exponering är liten. Exempel på sådan markanvändning är industri- eller handelsområden. Då området kommer användas för handel bedöms markanvändningen som mindre känslig. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Analysresultaten på jord visar att samtliga analyserade parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. I övriga delar av området för ny detaljplan har ingen tidigare verksamhet skett, varav det inte heller förväntas föroreningshalter överskridande MKM. Området bedöms därmed vara lämpligt för handelsbyggnad och asfalterade parkeringsytor utan ytterligare sanering. i

4 Innehållsförteckning 1. Administrativa uppgifter Bakgrund och syfte Områdesbeskrivning Historik och tidigare verksamheter Tidigare undersökningar Riktvärden Provtagning och genomförande Resultat Diskussion och slutsats Osäkerheter Litteraturförteckning... 9 Tabeller Tabell 1: Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) för aktuella ämnen. Riktvärdena anges i enheten mg/kg TS (Naturvårdsverket 2009) Tabell 2: Sammanställning av påträffade föroreningar i respektive provpunkt... 7 \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Figurer Figur 1: Översiktskarta. Objektet är lokaliserat i det blå område som pekas ut av den röda pilen. Bildkälla: Östersundskartan, Östersunds kommun... 2 Figur 2: Karta över området där den f.d. skjutbanan markeras med brunt. Bildkälla: Östersunds kommun, projektförfrågan Figur 3: Karta med utmärkta provpunkter. Relevanta provpunkter för miljötekniska markundersökningen är numrerade 1-5 med röd teckenfärg Bilagor Bilaga 1: Sammanställning analysresultat Bilaga 2: Samtliga analysrapporter Bilaga 3: Fältprotokoll ii

5 Karlslund 3:4, Östersund Miljöteknisk markundersökning (Rapport) 1. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Beställare: Konsult markundersökning: Konsultens kontaktperson: Karlslund 3:4, Östersunds Kommun Östersunds kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Östersunds kommun Ramböll Sverige AB Eva Jonsson 2. Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Östersunds kommun beslutade den 29 oktober , att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Karlslund 3:4. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en handelsetablering intill trafikplats Lillänge. Området kommer att rymma en större handelsbyggnad med tillhörande infart, parkeringar och ett område för varumottagning. Området är inte tidigare detaljplanelagt. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Ramböll Sverige AB fick i uppdrag av Östersunds kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning på delar av fastigheten Karlslund 3:4. Den berörda delen av fastigheten visas i Figur 1. Enbart den del av fastigheten som tidigare fungerat som en av försvarets skjutbanor har genomgått en miljöteknisk markundersökning medan större delar av området även har genomgått en geoteknisk markundersökning. Skjutbanans tidigare placering visas i Figur 2. Enbart den del av skjutbanan som är belägen väster om E14 är relevant i detta projekt. Syftet med undersökningen var att få en bild av eventuella föroreningar på området samt var i jordprofilen föroreningar i sådana fall förekommer. 2.1 Områdesbeskrivning Området återfinns i de östra delarna av Östersund, se Figur 1. Området är tidigare inte detaljplanelagt och består idag av en grönyta, träddungar, lågväxande sly och en del uppvuxen barrskog. Området ligger i direkt anslutning till trafikplats Lillängen och mellan E14 och Stuguvägen. 1 av 9

6 N Figur 1: Översiktskarta. Objektet är lokaliserat i det blå område som pekas ut av den röda pilen. Bildkälla: Östersundskartan, Östersunds kommun. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Figur 2: Karta över området där den f.d. skjutbanan markeras med brunt. Bildkälla: Östersunds kommun, projektförfrågan. 2 av 9

7 2.2 Historik och tidigare verksamheter Tidigare brukades marken på området av försvarsmakten, där delar av området har fungerat som skjutbana med kulfånget beläget öster om nuvarande E14. Området som är aktuellt för miljöteknisk markundersökning genom detta uppdrag är den del av skjutbanan som är belägen väster om E14. Inga andra tidigare verksamheter är kända. 2.3 Tidigare undersökningar Det finns inga kända uppgifter om tidigare undersökningar i området. Enligt representant för försvarsmakten (Tom Johansson, muntlig kontakt ) ska området ha genomgått en sanering i och med avvecklandet av skjutbanan. Saneringen ska ha genomförts ner till halter underskridande MKM och detta ska ha verifierats genom provtagning. Dock har ingen dokumentation om saneringen återfunnits av varken kommunen, Ramböll eller försvarsmakten. 2.4 Riktvärden Analysresultaten för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Uttrycket KM betyder känslig markanvändning och innebär att markkvalitén inte begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, odling och grundvattenuttag. Uttrycket MKM betyder mindre känslig markanvändning och innebär att markkvalitén begränsar val av markanvändning till exempelvis industrier, handelsytor och vägar. I tabell 1 redovisas riktvärden för både KM och MKM. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Riktvärden används som ett av flera verktyg vid en riskbedömning av ett förorenat område för att beskriva under vilken halt risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel. Vid en förenklad riskbedömning jämförs de uppmätta halterna på området med generella riktvärden. Vid en riskbedömning kan även platsspecifika riktvärden tas fram som åtgärdsmål. Viktigt att reflektera över är att ett överskridande av riktvärdena inte nödvändigtvis innebär negativa effekter. Riktvärdena är heller inte juridiskt bindande värden (Naturvårdsverket, 2009). Naturvårdsverkets generella riktvärden är beräknade för vanliga, generella, förhållanden för förorenade områden i Sverige. 3 av 9

8 \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Tabell 1: Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) för aktuella ämnen. Riktvärdena anges i enheten mg/kg TS (Naturvårdsverket 2009). Ämne KM MKM Antimon, Sb Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd 0,5 15 Kobolt, Co Koppar, Cu rom, Cr kvicksilver, Hg 0,25 2,5 Molybden, Mo Nickel. Ni Vanadin, V Zink, Zn Alifater >C5-C Alifater >C8-C Alifater >C10-C Alifater >C12-C Alifater >C5-C Alifater >C16-C Aromater >C8-C Aromater >C10-C Aromater >C16-C Bensen 0,012 0,04 Toluen Etylbensen Xylen PAH-L 3 15 PAH-M 3 20 PAH-H Provtagning och genomförande Placering av provtagningspunkter har valts för att under givna förutsättningar i möjligaste mån täcka in de potentiella föroreningskällorna. På en skjutbana kan man förväntas hitta störst mängd föroreningar i nära anslutning till skytteområdena (området där skott avlossas), och framförallt i kulfången. För denna skjutbana är kulfången belägna utanför provtagningsområdet, varför endast skytteområdena har genomgått provtagning. Provpunkter placerades i de områden som av kommunen angivits som troliga skytteområden. 4 av 9

9 Provtagning har genomförts med borrbandvagn försedd med jordskruv i 5 borrpunkter, se Figur 3. Undersökningen har omfattat provtagning av jord och dokumenterades med fältprotokoll, se Bilaga 3. I varje provpunkt plockades jordprover ut på följande nivåer; Nivå 1: 0,0-0,25 meter under markytan (m u my) Nivå 2: 0,25-0,50 m u my Nivå 3: 0,5-1 m u my Nivå 4: 1-2 m u my Översta växtlagret skrapades bort innan provtagning påbörjades. Underliggande mull fick dock ingå i proverna då vissa föroreningar kan bindas i detta lager och därmed återfinnas i det skiktet. Vid skruvborrprovtagning tas en kärna av prov upp ur marken. Inmätning med hjälp av tumstock gjordes för att identifiera aktuella provnivåer. Ytan av provet skrapades bort innan prov togs ut. Detta gjordes för att i möjligaste mån undvika korskontaminering från ovanliggande jordlager. Jordproverna togs ut i glasburk och förvarades svalt och mörkt inför transport till laboratoriet. Från varje borrhål analyserades de två översta nivåerna med avseende på metaller (13 st), PAH och petroleumkolväten (alifater, aromater, BTEX). Prov uttogs även på underliggande nivåer. Dessa prov sparades för eventuell kompletterande analys av underliggande nivåer. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr av 9

10 Figur 3: Karta med utmärkta provpunkter. Relevanta provpunkter för miljötekniska markundersökningen är numrerade 1-5 med röd teckenfärg. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx 4. Resultat Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Provpunkt 1 (PP1) innehåller PAH-H i halter som tangerar Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM, detta på nivån 0,0-0,25 meter under markytan (m u my). För underliggande nivå ner till 0,50 m y my har inga halter överskridande KM detekterats. Provpunkt 2 (PP2) på djupnivå 0,0-0,25 m u my innehåller halter av alifater >C16-C36 på 260 mg/kg TS, vilket överskrider KM. Underliggande nivå (0,25-0,50 m u my) innehåller halter som överskrider KM för kadmium (0,52 mg/kg TS) och alifater >C16-C35 (170 mg/kg TS). Provpunkt 3 (PP3) innehåller PAH-H i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM, detta på nivån 0,0-0,25 m u my. För underliggande nivå ner till 0,50 m y my har inga halter överskridande KM detekterats. 6 av 9

11 Provpunkt 4 (PP4) på djupnivå 0,0-0,25 m u my innehåller halter av kadmium som överskrider KM (0,8 mg/kg TS). Underliggande nivå (0,25-0,50 m u my) innehåller halter som överskrider KM för kadmium (0,91 mg/kg TS) och kvicksilver (0,27 mg/kg TS). Provpunkt 5 (PP5) på djupnivå 0,0-0,25 m u my innehåller halter som överskrider KM för arsenik (13 mg/kg TS) och kadmium (0,62 mg/kg TS). För underliggande nivå ner till 0,50 m y my har inga halter överskridande KM detekterats. Inga detekterade halter överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). En sammanställning av de föroreningar som överskrider KM i respektive provpunkt återfinns i Tabell 2. Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 1 och samtliga analysrapporter återfinns i Bilaga 2. Tabell 2: Sammanställning av påträffade föroreningar i respektive provpunkt m u my Enhet Arsenik, As Kadmium, Cd Kvicksilver, Hg Alifater >C16- C35 PAH H Riktvärde KM mg/kg TS 10 0,5 0, Riktvärde MKM mg/kg TS , PP1 0,00-0,25 mg/kg TS 7,4 < 0,20 0,045 < 10 1 PP2 0,00-0,25 mg/kg TS 3,8 < 0,20 0, < 0,30 PP2 0,25-0,50 mg/kg TS 6,3 0,52 0,1 170 < 0,30 PP3 0,00-0,25 mg/kg TS 6,2 < 0,20 0,034 < 10 1,2 PP4 0,00-0,25 mg/kg TS 5,2 0,8 0,21 < 10 < 0,30 PP4 0,25-0,50 mg/kg TS 7,2 0,91 0,27 < 10 < 0,30 PP5 0,00-0,25 mg/kg TS 13 0,62 0,1 < 10 < 0,30 \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx 5. Diskussion och slutsats Fel! Hittar inte referenskälla. Unr I en provpunkt återfanns alifater >C16-C35 i halter över KM. Denna förorening kan anses vara mycket lokal då övriga provpunkter ej påvisat halter över laboratoriets detektionsgräns. Med grund i de prover som analyserats anses föroreningen även minska med ökat djup. Förmodligen kommer denna förorening från ett spill, exempelvis ett spill av drivmedel vid t.ex. tankning av fordon. I tre av fem provpunkter återfinns förhöjda halter av kadmium. Kadmium sprids via luft, främst genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor. Utsläpp av kadmium sker även från vägtrafiken, vilket kan vara föroreningskällan i detta fall. 7 av 9

12 I två fall har PAH-H detekterats i halter överskridande KM. PAHer återfinns i petroleumprodukter och föroreningskällan kan i detta fall vara spill av petroleumprodukt eller närliggande trafik. Ytlig förekomst av arsenik strax överskridande KM har återfunnits i en provpunkt. Arsenik har tillsammans med antimon använts som legeringsmetaller för ammunition och föroreningen kan därmed härstamma från den tidigare skjutbaneverksamheten. I en provpunkt har kvicksilver strax över KM detekterats på djupnivån 0,25-0,50 meter under markytan. Inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har detekterats. Området är aktuellt för byggnation av en större handelsbyggnad med tillhörande infart, asfalterade parkeringsytor och ett område för varumottagning. Saneringsnivån för mindre känslig markanvändning avser platser där människor vistas stora delar av dagen men inte stadigvarande bor, och där risken för exponering är liten. Exempel på när denna saneringsnivå kan användas är just för industri- eller handelsändamål. Då området kommer användas för handel bedöms markanvändningen som mindre känslig. Analysresultaten på jord visar att samtliga analyserade parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. I övriga delar av området för ny detaljplan har ingen tidigare verksamhet skett, varav det inte heller förväntas föroreningshalter överskridande MKM. Enligt uppgifter från Försvarsmakten har dessutom sanering av skjutbanan utförts ner till halter underskridande MKM i ett tidigare skede. Genom att ovanstående resonemang tas i beaktning görs bedömningen att det är mindre troligt att halter överskridande MKM återfinns på skjutbaneområdet. Området bedöms därmed vara lämpligt för handelsbyggnad och asfalterade parkeringsytor utan ytterligare sanering. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr Området bedöms inte som lämpligt för bostäder eller utbildningslokaler där barn vistas då halter överskridande KM detekterats. Området får inte heller bli aktuellt för odling av grönsaker eller frukt, inte heller bör parker anläggas i området utan att en riskbedömning av exponeringsrisken utförs. 5.1 Osäkerheter Provtagning med stickprov är den metod som tillämpas i detta projekt. Stickprov medför en viss osäkerhet i provtagningen då en mycket liten yta ingår i det aktuella provet och partikulära föroreningar kan lätt missas. Större säkerhet i provtagningen hade kunnat erhållas genom fler provpunkter med möjlighet till uttag av samlingsprov. Provtagningen genomfördes i början av februari 2016 vilket innebar yttre förhållanden med snö och tjäle. Hade provtagningen utförts under 8 av 9

13 barmarkssäsong hade samlingsprov av det översta jordlagret kunnat utföras enbart med hjälp av provtagningsspade. 6. Litteraturförteckning Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark, Rapport Stockholm: Naturvårdsverket. \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\rapporter\resultatrapport\miljöteknisk_markundersökning_biltema_slutversion.docx Fel! Hittar inte referenskälla. Unr av 9

14 Bilaga 1: Analysresultat Jordprovtagning lab Uppdragsnamn Miljöteknisk markundersökning Östersund, Karlslund 3:4 Uppdragsnummer KM 1 MKM 1 FA 2 PP1 PP1 PP2 PP2 PP3 PP3 PP4 PP4 PP5 PP5 Provtagningsdjup från ytan 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 Provtagningsdatum Metaller Torrsubstans, TS % 82,6 85,9 90,3 45,8 74,2 81,9 34,6 33,2 77,4 87 Antimon, Sb mg/kg TS < 2,2 < 2,1 < 2,0 < 2,0 < 2,5 < 2,2 < 5,3 < 5,5 3,2 < 2,1 Arsenik, As mg/kg TS ,4 7,3 3,8 6,3 6,2 8,1 5,2 7,2 13 6,8 Barium, Ba mg/kg TS Kadmium, Cd mg/kg TS 0, (100) < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,52 < 0,20 < 0,20 0,8 0,91 0,62 < 0,20 Kobolt, Co mg/kg TS (100) 11 9,6 6,1 6,1 8,2 11 4,6 3,2 8,3 11 Krom, Cr mg/kg TS Koppar, Cu mg/kg TS Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2, (500) 0,045 0,04 0,013 0,1 0,034 0,046 0,21 0,27 0,1 0,037 Molybden, Mo mg/kg TS ,1 < 2,1 < 2,0 < 2,0 3,3 < 2,2 < 5,3 < 5,5 7,8 < 2,1 Nickel, Ni mg/kg TS (100) Bly, Pb mg/kg TS , Vanadin, V mg/kg TS Zink, Zn mg/kg TS BTEX, alifater och aromater Alifater >C5-C8 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 5,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C5-C16 mg/kg TS < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Alifater >C16- C35 mg/kg TS < 10 < < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 0,90 < 0,90 0,99 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 Metylpyrener/metylflourantener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Metylkrysener/metylbens(antracener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 0,59 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 - < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 Toulen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 m,p,o-xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Etylbensen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 TEX, summa mg/kg TS - - < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 PAHer Naftalen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Acenaftylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Acenaften mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Fluoren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Fenantren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,11 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,034 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Fluoranten mg/kg TS ,18 < 0,030 < 0,030 0,054 0,17 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,042 < 0,030 Pyren mg/kg TS ,17 < 0,030 0,11 0,054 0,18 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,042 < 0,030 Bens(antracen mg/kg TS ,17 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,14 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Krysen mg/kg TS ,17 < 0,030 < 0,030 0,054 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Sida 1 \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\lab\

15 Bilaga 1: Analysresultat Jordprovtagning lab Uppdragsnamn Miljöteknisk markundersökning Östersund, Karlslund 3:4 Uppdragsnummer KM 1 MKM 1 FA 2 PP1 PP1 PP2 PP2 PP3 PP3 PP4 PP4 PP5 PP5 Provtagningsdjup från ytan 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 0,0-0,25 0,25-0,50 Provtagningsdatum Benso(b,k)fluoranten mg/kg TS ,31 < 0,030 0,057 0,054 0,35 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,035 < 0,030 Benzo(pyren mg/kg TS ,18 < 0,030 < 0,030 0,054 0,23 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Dibens(a.h)antracen mg/kg TS ,037 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,034 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Benso(g.h.i)perylen mg/kg TS ,086 < 0,030 < 0,030 0,054 0,15 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Indeno(1.2.3.cd)pyren mg/kg TS ,092 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,15 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Sum of cancerogena PAH mg/kg TS ,94 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 Sum PAH övriga mg/kg TS ,52 < 0,30 0,33 < 0,30 0,61 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 PAH, summa L mg/kg TS < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 PAH, summa M mg/kg TS ,39 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,42 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 PAH, summa H mg/kg TS < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,2 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1 Rapport 5976 NV, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning 2 Rapport 2007:01 Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Inom parentes=avser lättlösligt, med högre löslighet än 1 mg/l Sida 2 \\ramse\pub\sdl1\sby\2016\ \2_allm\lab\

16 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCI!Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP1 0-0,25 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 82.6 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen 0.17 mg/kg Ts 25% Krysen 0.17 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.31 mg/kg Ts 25% Benso(pyren 0.18 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 0.94 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCI!Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten 0.18 mg/kg Ts 25% Pyren 0.17 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 0.52 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.39 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.0 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.2 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) 3.1 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 7.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 70 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 30 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 37 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 22 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 68 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

18 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCJ*Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP1 0,25-0,5 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 85.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

19 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCJ*Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.1 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 2.1 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 61 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 9.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 30 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 36 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 20 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 66 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

20 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCK3Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP2 0-0,25 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 90.3 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 0.59 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

21 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCK3Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren 0.11 mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren 0.11 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 0.33 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 3.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 28 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 9.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 6.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 19 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 37 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 59 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

22 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCL<Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP2 0,25-0,5 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 45.8 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

23 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCL<Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten mg/kg Ts 25% Pyren mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 99 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.52 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 6.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 31 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.10 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 91 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

24 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCMEÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP3 0-0,25 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 74.2 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen 0.14 mg/kg Ts 25% Krysen 0.13 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.35 mg/kg Ts 25% Benso(pyren 0.23 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 1.0 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

25 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCMEÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen mg/kg Ts 25% Fluoranten 0.17 mg/kg Ts 25% Pyren 0.18 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen 0.15 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 0.61 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.42 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.2 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.5 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) 3.3 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 6.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 59 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 8.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 18 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 56 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

26 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCNNÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP3 0,25-0,5 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 81.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

27 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCNNÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.2 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 2.2 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 8.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 75 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 34 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 22 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 55 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

28 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCOWÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP4 0-0,25 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 34.6 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

29 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCOWÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 5.3 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 5.3 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 5.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.80 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 51 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 16 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 90 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

30 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCP`Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP4 0,25-0,5 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 33.2 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

31 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCP`Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 5.5 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) < 5.5 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 7.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 100 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.91 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 55 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.27 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 75 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

32 Eurofins Environment Testing Sweden AB Box Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Nadia Sandström Kaserngatan LULEÅ AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCQiÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provtagare Nadia Sandström Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: PP5 0-0,25 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 77.4 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

33 AR-16-SL Í%R%^ÂÂzCQiÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten mg/kg Ts 25% Pyren mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) 3.2 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Molybden Mo (Kungsv.) 7.8 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / Arsenik As 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 78 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 24 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.62 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 8.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 42 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.10 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 34 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 26 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 91 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Needa Shaheen, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer