Miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: Projektnummer: Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström AB Exportgatan 38 C, Hisings Backa. Tel , Fax Korta gatan 7, Solna. Tel Luleå: Småbåtsgatan 1, Luleå. Tel Org. nr ,

2 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Sammanfattning Sandström AB har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret i Kungälv genomfört en miljöteknisk markundersökning i Diseröd i Kungälvs kommun. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med två detaljplaner för Diseröd och vill därför få kännedom om eventuella föroreningar i de två områdena. Undersökning har genomförts i två områden i Diseröd. Inom område 1 finns det en återvinningsstation, parkeringsplats och bevuxna ytor. På en del av område 1 har det funnits byggnader som nu är rivna, och byggnaderna har inhyst bland annat affär, post, växthus och verkstad. Vid rivningen av byggnaderna i område 1 genomfördes en övergripande provtagning, som påvisade föroreningar i anslutning till oljespill i den tidigare verkstaden. Inom område 1 planeras byggnation av bland annat bostäder, förskola, allaktivitetshus och matbutik. Område 2 används till parkeringsplats och vändplats för bussar. Området planeras att bebyggas med bostäder. Provtagning har skett i 16 provtagningspunkter och 1 grundvattenrör har installerats. Totalt har 18 jordprov, 1 grundvattenprov och 3 asfaltsprov lämnats till laboratorium för analys. Vid utvärdering av analysresultaten har Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden använts. I områden för bostäder och förskola har riktvärdena för känslig markanvändning (KM) använts. I övriga delar har riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) använts. Inom den del av område 1 där riktvärdet för MKM är tillämpbart överstiger halten alifater C 16-C 35 riktvärdet för MKM i en punkt och riktvärdet för KM i två punkter. Inga halter över riktvärdena har påvisats i de delar av området som är planlagda för bostäder och förskola. Inom område 2 överskrider halten alifater C 16-C 35 riktvärdet för KM i en punkt. Eftersom det har funnits ett växthus inom område 1 har ett jordprov analyserades med avseende på bekämpningsmedel. Samtliga analyserade parametrar underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Grundvattenprovet analyserades med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. Av petroleumämnena påvisades endast PAH, men halten underskrider jämförvärdena. Vid jämförelse med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten bedöms metallhalterna vara mindre allvarliga. 2

3 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Ingen tjärasfalt kunde påvisas i de tre asfaltsprov som lämnades till laboratorium för analys. Ytliga föroreningar har påvisats i fyllnadsmaterialet. Föroreningarna är avgränsade i djupled men utbredningen i plan är inte klarlagd. För att kunna ta hand om eventuella schaktmassor på rätt sätt och för att veta var sanering krävs beroende på framtida markanvändning, bedöms det lämpligt att påvisade föroreningar avgränsas i plan. Kompletterande jordprovtagning rekommenderas därför. 3

4 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte Bakgrundsinformation Generell områdesbeskrivning Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Historik Tidigare undersökningar Fältarbete Inledning Provtagningsplan Jordprovtagning Grundvattenprovtagning Asfaltsprovtagning Riktvärden Jord Grundvatten Asfalt Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen Resultat Fältobservationer Jord Grundvatten Asfalt Åtgärds- och undersökningsbehov Referenser Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Situationsplan med lokalisering av provtagningspunkter Provtagningsprotokoll Analysresultat jordprovtagning Analysrapporter, jord Analysrapporter, grundvatten Analysrapporter, asfalt 4

5 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Inledning och syfte Sandström AB (Sandström) har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret i Kungälv genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Diseröd 1:1 m fl. i Kungälvs kommun. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med två detaljplaner för Diseröd. Inom det ena detaljplaneområdet (område 1) planeras för allaktivitetshus, affär, pizzeria, vårdcentral, förskola och bostäder. I det andra detaljplaneområdet (område 2) planeras för bostäder. Inför en exploatering vill samhällsbyggnadskontoret få kännedom om eventuella föroreningar i de två områdena. 2 Bakgrundsinformation 2.1 Generell områdesbeskrivning Undersökningen har omfattat två områden i Diseröd i Kungälvs kommun, se figur 1 och 2. Figur 1. Översiktskarta från 5

6 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Figur 2. Karta från som visar de två områdena i Diseröd. Område 1 består såväl av asfalterad yta som bevuxna ytor. Byggnaderna som syns på den större asfaltsytan i område 1 är rivna. Den mindre, asfalterade ytan används idag till återvinningsstation. Område 2 består av en parkeringsplats och en vändplats för bussar. 2.2 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Större delen av område 1 är plant, men det västra hörnet sluttar upp mot område 2. Område 2 ligger i två plan, där parkeringen ligger cirka en meter högre än bussvändplatsen. Enligt SGUs jordartskarta ligger de två områdena huvudsakligen i ett område av lera och silt. Västra delen av område 2 bedöms bestå av sand (SGU Bedömd grundvattenriktning är åt öster, i riktning mot Göta Älv. Hushållen i Diseröd är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (Kungälvs kommun 2014). Enligt SGUs brunnsarkiv finns det en borrad brunn med okänd användning som bedöms ligga 50 meter väster om område 1. Det finns en brunn för hushåll, fritidshus och mindre lantbruk som bedöms vara lokaliserad 400 meter sydost om område 1. (SGU 2014b). 2.3 Historik Område 1 Den södra delen av området bebyggdes troligtvis i början av 1970-talet. I figur 3 nedan syns en sammanfattning av tidigare verksamheter. 6

7 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Figur 3. Sammanställning från Kungälvs kommun över tidigare verksamheter i delar av område 1. Större delen av byggnaden användes ursprungligen som livsmedelsaffär. Senare blev det en affär för sportkläder och därefter bedrevs caféverksamhet i lokalen. Resterande del av byggnaden användes till distriktsläkarmottagning och post gavs bygglov för en blomsteraffär/växthus. Uppvärmning skedde med oljepanna. Lokalen har efter att blomsterhandeln upphört använts som verkstad för bilar. Återvinningsstationen har varit i drift sedan Här samlas bland annat farligt avfall från hushåll, grovavfall, brännbart avfall och vitvaror in. Inga större spill har rapporterats. Det finns ingen information om att det skulle ha förekommit någon annan verksamhet på platsen innan det blev en återvinningsstation Område 2 Området har haft fungerat som parkeringsplats och vändplats för bussar sedan åtminstone Det har inte framkommit något som tyder på att det har funnits någon annan verksamhet på platsen. 2.4 Tidigare undersökningar I samband med rivningen av byggnaderna i område 1 genomfördes en översiktlig provtagning av Miljökontroll i Västra Götaland (Miljökontroll 2013). Dels togs ett ytligt jordprov under asfalten i det före detta växthuset/garaget, dels togs ett ytligt samlingsprov under de borttagna 7

8 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: betongplattorna för huvudbyggnaden. Det ytliga jordprovet under asfalten togs i en av de fläckar där asfalten var upplöst på grund av oljespill. Enligt rapporten från provtagningen påvisades alifater C 16-C 35 i det ytliga provet i oljefläcken. Halten var 6200 mg/kg, vilket överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). Även andra alifater påvisades i samma prov men i halter som underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). Även i samlingsprovet över hela ytan påvisades alifater C 16-C 35 men halten underskrider riktvärdet för KM. Miljökontroll kunde inte lokalisera någon plats för gamla oljetankar eller pannrum. 3 Fältarbete 3.1 Inledning Inför fältarbetet gjordes en anmälan för utsättning av ledningar i undersökningsområdet. Vidare genomfördes ett startmöte med Kungälvs kommun, där provtagningsplanen gicks igenom. Samtliga fält- och provtagningsarbeten har utförts i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som SGF har utarbetat (SGF 2004). Fältarbetena genomfördes den 31 mars och 1 april 2014 av Marcus Samuelsson och från Sandström. Provtagningspunkterna borrades med skruvborr med hjälp av borrvagn Geotech 604 D. Samtliga inmätningsarbeten utfördes med GPS med centimeternoggrannhet. 3.2 Provtagningsplan Utifrån historik och nuvarande verksamhet upprättades en provtagningsplan. Provtagningsplanen kommunicerades med beställaren innan provtagning utfördes. Två provtagningspunkter placerades i oljefläckar i asfalten där verkstaden fanns, se figur 4. 8

9 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Figur 4. Provtagningspunkter i asfalten i den före detta verkstaden. Till höger i bild syns även den provtagningspunkt som Miljökontroll i Västra Götaland tog prov i. 3.3 Jordprovtagning Jordprovtagning utfördes i 16 provtagningspunkter och sammanlagt insamlades 77 jordprov. Provtagningspunkternas lokalisering redovisas i bilaga 1. Jordskruven rengjordes mellan varje upptag. Generellt togs jordprov varje halvmeter. Avsteg från denna provtagningsstrategi gjordes vid avvikande jordlager och i djupare lerlager. Fältintrycken noterades fortlöpande i ett provtagningsprotokoll, som redovisas i bilaga 2. Samtliga jordprov analyserades med PID-instrument i fält innan urval av prover för laboratorieanalys gjordes. Jordproverna förpackades i diffusionstäta plastpåsar och förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. Utvalda jordprov lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys med avseende på petroleumämnen (18 st), PAH (14 st), metaller (14 st) och bekämpningsmedel (1 st). Av de 18 prov som analyserades med avseende på petroleumämnen, lämnades fyra stycken (BH6(0,4-1), BH7(0,2-0,8), BH8(0,5-1), BH14(0,7-1)) in i efterhand för att avgränsa påvisade föroreningar i djupled. 3.4 Grundvattenprovtagning Ett grundvattenrör installerades nedströms återvinningsstationen i BH4, se bilaga 1 och figur 5, den 31 mars Grundvattenröret installerades så att grundvattenfiltrets spets hamnade 4 meter under markytan. Filterlängden var 2 meter. Röret renspumpades vid installationen. 9

10 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Figur 5. Ett grundvattenrör installerades i BH4. Provtagning av grundvatten genomfördes den 8 april 2014 och föregicks av att vattnet i grundvattenröret omsattes. Grundvattenproverna förpackades i för ändamålet lämpliga kärl enligt laboratoriets anvisningar och förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. Vattenprovet lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. 3.5 Asfaltsprovtagning Tre asfaltsprov spridda över utredningsområdena lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys med avseende på PAH. 4 Riktvärden 4.1 Jord Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa, såsom intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön 10

11 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Avfall Sveriges har tagit fram uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (Avfall Sverige 2007). I rapporten redogörs för rekommenderade haltgränser för farligt avfall. 4.2 Grundvatten Riktvärden för petroleumämnen i grundvatten har tagits fram av Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI 2011). Riktvärdena är framtagna för fem olika exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet; dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt miljörisker i ytvatten och våtmarker. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). Syftet med bedömningsgrunderna är främst att bedöma grundvattnets användbarhet som dricksvatten. Bedömningsgrunderna baseras bland annat på bakgrundsvärden, Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten och Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden finns riktvärden för tillståndsindelning av förorenat grundvatten (Naturvårdsverket 1999). Som grund när riktvärdena togs fram användes hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Metallhalterna delas in i kategorierna mindre allvarligt, måttligt allvarligt, allvarligt och mycket allvarligt. Gränsvärdet för dricksvatten går mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt. 4.3 Asfalt Göteborgs Stad har tagit fram ett faktablad angående tjärasfalt. I faktabladet anges att asfalt med 16-PAH under 70 ppm bedöms vara fri från stenkolstjära (Göteborgs Stad 2013). 4.4 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen De förändringar som föreslås i arbetet med de två detaljplanerna innebär såväl bostäder och förskola som verksamhetslokaler inom undersökningsområdena. Av den anledningen är Naturvårdsverkets båda generella riktvärden relevanta. I områden där bostäder eller förskola avses byggas eller marken planeras att användas till rekreation bedöms 11

12 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: markanvändningen inom undersökningsområdet klassas som KM. I områden planerade för verksamhetslokaler bör riktvärdet för MKM användas. Då delar av undersökningsområdet i framtiden troligtvis kommer att schaktas ur för byggnation, kommer vissa av jordmassorna att transporteras från undersökningsområdet. Erhållna analyssvar jämförs därför även med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall, då även dessa riktvärden vanligen används vid klassning av uppschaktade massor. Det är ett stort område som har undersökts, med såväl kända förorenade områden som bevuxen mark. Av den anledningen jämförs resultat för metallhalter i grundvatten både med riktvärden för förorenat grundvatten och med bedömningsgrunderna för grundvatten. Eftersom analys har gjorts med avseende på petroleumämnen jämförs resultaten även med SPBIs riktvärden för grundvatten. Aktuella exponeringsvägar för ytligt grundvattnet bedöms vara ångor i byggnader, dricksvatten, bevattning och miljörisker i ytvatten. 5 Resultat 5.1 Fältobservationer Geologin i område 1 är varierad, men generellt gäller att det understa lagret i respektive borrhål består av lera. I de delar av området som har varit bebyggda består det översta marklagret av asfalt eller grus som underlagras av grusigt och sandigt fyllnadsmaterial. Mäktigheten på fyllnadsmaterialet varierar mellan 0,4 och 1 meter. Ytligt grundvatten påträffades i några provtagningspunkter på mellan 0,7 och 2 meters djup. I område 2 är marken asfalterad och under asfalten återfinns sandiga jordarter i samtliga provtagningspunkter. Mäktigheten på det sandiga lagret är mellan 0,6 och 1 meter. Under det följer ett lager av siltjord, innan lera tar vid. Samtliga jordprov mättes med PID-instrument för kontroll av flyktiga organiska föreningar. Inget utslag kunde noteras i något prov. 5.2 Jord I bilaga 3 redovisas samtliga analysresultat för de jordprov som har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH på laboratorium. I bilagan visas resultatet tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Vidare redovisas även Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Analysrapporter med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 4. Inom den del av område 1 som riktvärdet för MKM är tillämpbart överstiger halten alifater C16-C35 riktvärdet för MKM i en punkt (BH8) och riktvärdet för KM i två punkter (BH6 och BH7). Inga halter över riktvärdena har påvisats i de delar av området som är planlagda för bostäder och förskola. 12

13 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Inom område 2 överskrider halten alifater C16-C35 riktvärdet för KM i en punkt (BH14). Ett jordprov (BH9) analyserades med avseende på bekämpningsmedel. Provet är taget vid platsen för växthuset. Samtliga analyserade parametrar underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Analysrapporten finns i bilaga Grundvatten I tabell 1 anges analysresultaten för grundvatten tillsammans med SPBIs riktvärden. Analysrapporter med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 5. PAH har påvisats men halten underskrider jämförvärdena. Tabell 1. Analysresultat av grundvattenprov tillsammans med SPBIs riktvärden. Halterna anges i mg/l. I tabellen anges även vilken utspädning som har antagits i beräkningarna. Förångning beaktas ej för alifater >C12. De exponeringsvägar som är relevanta för området är markerade med grått. Halter som överstiger ovan angivna exponeringsvägar är markerade med gult. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. Utspädningsfaktor Miljörisker Ångor i Dricksvatten byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker BH4/GV1 1 1/ /100 1/10 Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 <0,02 >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 <0,02 >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,02 >C12-C16 0, <0,02 >C16-C35 Aromater 0, <0,05 >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,07 >C10-C16 0, ,1 0,12 0,015 <0,01 Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,0005 Toulen 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,001 Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,001 Xylen 0, ,5 1 <0,001 PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 0,00022 PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0,00030 PAH H 0, ,3 0,006 0,0005 0,003 <0,00030 >C16-C35 <0,005 Grundvattenprovet analyserades även med avseende på metaller, se tabell 2 och 3 nedan. Vid jämförelse med riktvärdena som SGU har tagit fram för bedömning av grundvatten som dricksvatten är halterna generellt låga eller mycket låga. Endast halten nickel är att bedöma som måttlig halt. 13

14 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Tabell 2. Metaller i grundvatten tillsammans med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. Halter överskridande en av tillståndsklasserna markeras med motsvarande färg. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. Enhet Ämne Arsenik Barium Kadmium Kobolt Krom Koppar Kvicksilver Nickel Bly Zink Vanadin µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l Mycket låg halt <1 <0,1 <0,5 <0,02 <0,005 <0,5 <0,5 <0,005 - Låg halt 1-2 0,1-0,5 0,5-5 0,02-0,2 0,005-0,01 0,5-2 0,5-1 0,005-0,01 - Måttlig halt 2-5 0, ,2-1 0,01-0, ,01-0,1 - Hög halt , ,1-1 - Mycket hög halt BH4/ GV1 0,67 0,013 <0,02 2 0,53 0,0047 <0,1 3,1 <0,05 0,0069 0,4 Vid jämförelse med riktvärden för förorenat grundvatten hamnar halterna inom spannet för mindre allvarligt. Tabell 3. Metaller i grundvatten tillsammans med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Halterna anges i µg/l. Halter överskridande en av tillståndsklasserna markeras med motsvarande färg. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. Ämne Arsenik Barium Kadmium Kobolt Krom Koppar Kvicksilver Nickel Bly Zink Vanadin 5.4 Mindre allvarligt <50 <5 <50 <2000 <1 <50 <10 - Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt >500 >50 >500 >20000 >10 >500 >100 - BH4/ GV1 0,67 13 <0,02 2 0,53 4,7 <0,1 3,1 <0,05 6,9 0,4 Asfalt I asfaltsproven från tre provtagningspunkter (BH6, BH13 och BH16)är halten PAH under 10 mg/kg i samtliga fall. Analysprotokollen finns i bilaga 6. 6 Åtgärds- och undersökningsbehov Ytliga föroreningar har påvisats i fyllnadsmaterialet. Föroreningarna är avgränsade i djupled men utbredningen i plan är inte klarlagd. Föroreningen består av tyngre kolväten som inte kan påvisas i fält med PID-instrument, utan kräver laboratorieanalys för att påvisas. 14

15 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: För att kunna ta hand om eventuella schaktmassor på rätt sätt och för att veta var sanering krävs beroende på framtida markanvändning, bedöms det lämpligt att påvisade föroreningar avgränsas i plan. Kompletterande jordprovtagning rekommenderas därför. Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson 15

16 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Referenser Avfall Sverige Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01. Göteborgs Stad Asfalt och tjärasfalt. Faktablad Kungälvs kommun Miljöbalk (1998:808) Miljökontroll Miljöundersökning vid Diseröd centrum, Diseröd 1:1, Miljökontroll i Västra Götaland. Naturvårdsverket Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, SNV rapport 4918 Naturvårdsverket Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverket. SNV rapport SGF Fälthandbok miljötekniska markundersökningar. SGF-rapport 1:2004 SGU 2013b. Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01, februari SGU 2014a. Kartvisare jordarter 1: SGU 2014b. Brunnsarkivet. SPBI SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Dan Gorga, miljöingenjör, Kungälvs kommun Karin Svensson, planarkitekt, Kungälvs kommun. Magnus Magnusson, projektledare/byggledare, Kungälvs kommun 16

17

18

19 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 Datum: Projektnummer: Datum: 31 mars och Väderlek : Sol Temperatur: 5 grader C 1 april 2014 Beteckning m.u.my benämning vattennivå m.u.my (ppm) Avser Geoteknisk Grund- Prov PID Markyta Analys BH1 Gräs 0-0,3 Mu 0-0,3 <5 X 0,3-1,0 Let 0,3-1 <5 1,0-2,0 Le 1 1-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH2 Gräs 0-0,3 lemu 0-0,3 <5 X 1,3-1,0 Let 0,3-1 <5 1,0-2,0 Le 1,1 1-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH3 Asfalt 0-0,7 F/grSa 0-0,5 <5 X 0,5-0,7 <5 0,7-0,9 mule 0,7-0,9 <5 0,9-1 Let 1,0-1,5 <5 1,0-2,0 Le 1,5-2,0 <5 BH4 Gräs 0-0,3 Mu 0-0,3 <5 0,3-0,8 grsa 0,3-0,8 <5 0,8-1,0 mule 0,8-1,0 <5 1-1,5 Let 1-1,5 <5 1,5-4 Le 1,5-2,0 <5 2 2,0-2,5 <5 2,5-3,0 <5 3,0-3,5 <5 3,5-4,0 <5 BH5 Asfalt 0-0,4 F/grSa 0-0,4 <5 X 0,4-1 F/grSa le 0,4-1 <5 1,0-2,0 Le 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH6 Asfalt 0-0,4 F/stgrSa 0-0,4 <5 X 0,4-1,0 Let 0,4-1 <5 X 1,0-2,0 Le 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH7 Asfalt 0-0,2 Saf 0-0,2 <5 X 0,2-0,8 Sa 0,2-0,8 <5 X Blött vid ca 0,7 0,8-1 Let 0,8-1,0 <5 1,0-1,4 mule 1,0-1,4 <5 1,4-4,0 Le 1,4-2,0 <5 2,0-3,0 <5 3,0-4,0 <5 BH8 Asfalt 0-0,5 Sa 0-0,5 <5 X 0,5-1,0 mulet 0,5-1 <5 X 1,0-2,0 Le 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH9 Asfalt 0-0,6 Sa 0-0,6 <5 0,6-1,5 mulet 0,6-1 <5 1,5-2,0 Le 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH10 Grus 0-0,4 BH11 Grus 0-0,4 Provtagningsprotokoll Betongkross, grsa 0-0,4 <5 X 0,4-1,0 mulet 0,4-1,0 <5 1,0-2,0 Le si 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 Betongkross, grsa 0-0,4 0,4-0,7 Sa 0,4-0,7 <5 0,7-1,0 mulet 0,7-1,0 <5 1,0-1,5 1,5-2,0 Le Le si 1,0-1,5 1,5-2,0 <5 <5 <5 X Provtagare: Anmärkning Borrning skedde i oljefläck Borrning skedde i oljefläck Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2

20 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 Datum: Projektnummer: Provtagningsprotokoll Datum: 31 mars och Väderlek : Sol Temperatur: 5 grader C Provtagare: 1 april 2014 Beteckning m.u.my benämning vattennivå m.u.my (ppm) Avser Geoteknisk Grund- Prov PID Markyta Analys Anmärkning BH12 Gräs 0-1,5 sile 0-0,5 <5 X 0,5-1 <5 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 Le 1,5-2,0 <5 BH13 Asfalt 0-0,5 sisa 0-0,5 <5 X 0,5-1,0 Sa 0,5-1,0 <5 1,0-2,1 sasi 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 <5 2,1-2,7 sile sa 2,1-2,7 <5 2,7-3,0 Let 2,7-3,0 <5 3,0-4,0 Le 3,0-4,0 <5 BH14 Asfalt 0-0,7 stgrsa 0-0,7 <5 X 0,7-1,5 sile 0,7-1,0 <5 X 1,0-1,5 <5 1,5-2,0 Le 1,5-2,0 <5 BH15 Asfalt 0-0,6 stgrsa 0-0,6 <5 X 0,6-1,1 lesi 0,6-1,0 <5 1,1-2,0 Le 1,1-1,5 <5 1,5-2,0 <5 BH16 Asfalt 0-0,7 stgrsa 0-0,7 <5 X 0,7-1,3 lesi 0,7-1,0 <5 1,0-1,3 <5 1,3-2,0 Le 1,3-2,0 <5 Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2

21 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 Datum: Projektnr: Teckenförklaring SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, bilaga 1 förkortningar (SGF/BGS Beteckningssystem, version 2001:2) Huvudord B Bl Br Dy Cs F Gy Gy/Le Gr J Le Mn BlMn StMn GrNn SaMn SiMn LeMn Mu Sa Si Sk Skgr Sksa St Su SuLe SuSi T Tl Tm Th Vx t berg blockjord rösberg dy misstänkt förorenad jord enligt rutinbedömning i fält fyllning gyttja kontakt, gyttja överst, lera underst grus jord lera morän block- och stenmorän stenmorän grusmorän sandmorän siltmorän lermorän (moränler mulljord (mylla, matjord) sand silt skaljord skalgrus skalsand stenjord sulfidjord sulfidlera sulfidsilt torv lågförmultnad torv (tidigare benämnd filttorv) mellantorv högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv) växtdelar (trärester) (efterhuvudord) torrskorpa, Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt Tilläggsord bl dy cs Blockig dyig lokalt förekommande föroreningar gy gyttjig ( ) något, t ex(s=något sandig gr grusig le mu sa si sk st su vx v lerig mullhaltig sandig siltig med skal stenig sulfidjordshaltig med växtdelar varvig, t ex vle=varvig lera (beteckningen varvig bör förbehållas glaciala avlagringar) Skikt/lager Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel: sisale si = siltig, sandig lera med siltskikt. Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. dy cs dyskikt föroreningar finns som tunnare skikt gy gyttjeskikt ( ) tunnare skikt gr le mu sa si sk st su t vx grusskikt lerskikt mullskikt sandskikt siltskikt skalskikt stenskikt sulfidjordsskikt torvskikt växtdelskikt SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2

22 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 3 Datum: Projektnr: Analysresultat av jordprov. Torrsubstanshalten (TS) anges i % och övriga analyser anges i mg/kg TS. Halter som överstiger ett riktvärde är markerat med motsvarande färg. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. FA MKM KM RV RV Jordart Mu lemu F/grSa F/grSa F/stgrSa Let Saf Sa Sa mulet grsa, betong grsa, betong sile sisa stgrsa sile stgrsa stgrsa Djup (m): 0-0,3 0-0,3 0-0,5 0-0,5 0,05-0,4 0, ,2 0,2-0,8 0-0,5 0, ,4 0-0,4 0-0,5 0-0,5 0-0,7 0, ,6 0-0,7 +-höjd markyta: 23,45 23,81 24,05 23,90 24,31 24,31 24,15 24,15 24,02 24,02 24,49 24,51 25,79 34,86 36,29 36,29 38,60 38,38 Alifater > C5-C8 1, < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 >C8-C < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 >C10-C < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, >C12-C < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Summa >C5-C < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 >C16-C < 10 < < < < Aromater Bensen 1,2 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 Toluen 1, < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Etylbensen 1, < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Xylen 1, < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 >C8-C < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 >C10-C < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 >C16-C < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,6 < 1,0 < 1,0 < 1,0 PAH, cancerogena 100 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,39 - < 0,30 < 0,30 PAH, övriga 1000 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,65 - < 0,30 < 0,30 Summa PAH-L 15 3 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 < 0,30 Summa PAH-M 20 3 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,51 - < 0,30 < 0,30 Summa PAH-H 10 1 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,45 - < 0,30 < 0,30 Metaller BH1 BH2 BH3 BH5 BH11 BH12 BH13 BH14 BH15 BH10BETECKNING BH16 BH6 BH7 BH8 Arsenik < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - < 2,2 - < 2,0 - < 2,0 < 2,0 3 < 1,9 < 2,0 - < 2,0 < 1,9 Barium Kadmium ,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 Kobolt Krom, total Koppar Kvicksilver ,5 0,25 0,03 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - < 0,011 - < 0,010 - < 0,010 < 0,010 0,02 < 0,010 < 0,010 - < 0,010 < 0,010 Nickel Bly Vanadin Zink Torrsubstans Överskrider riktvärdet för farligt avfall Överskrider riktvärdet för MKM Överskrider riktvärdet för KM 1 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas 2 Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av mark- eller grundvatten rekommenderas.

23 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 4 Datum: Projektnr: Analysprotokoll jord Eurofins Environment AB

24 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMew_Î HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH1 Djup (m) Provtagare 0-0,3 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 62.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

25 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂMew_Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As 5.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 7.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 28 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 50 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 66 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

26 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMexhÎ HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH2 Djup (m) Provtagare 0-0,3 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.4 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

27 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂMexhÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 97 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 2.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 7.8 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 9.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 29 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 41 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

28 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMeyqÎ HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: VH3 Djup (m) Provtagare 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.5 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 92 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 0.55 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

29 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂMeyqÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 80 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 8.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 30 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 33 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

30 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMezzÎ HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH5 Djup (m) Provtagare 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 23 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

31 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂMezzÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 34 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 19 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 31 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

32 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMe{ÇÎ HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH6 Djup (m) Provtagare 0,05-0,4 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.3 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 0.54 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

33 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂMe{ÇÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 44 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 25 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 46 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

34 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂOÂ;/Î HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH6 (0,4-1) Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 80.3 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 15 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

35 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB AR-14-SL Exportgatan 38 C EUSELI Í%R%^ÂÂMe %Î HISINGS BACKA Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH7 Djup (m) Provtagare 0-0,2 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 84.9 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Motorolja * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD repo001.docx 2012-03-2914 PM MUR MILJÖ HALMSTAD KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad UPPDRAGSNUMMER 2351083 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD HANDLÄGGARE: ANNA-KARIN

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer