Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö"

Transkript

1 RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel Mobil Fax Datum Uppdragsnr Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE Stockholm Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

2 RAPPORT (17) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE HISTORIK GENOMFÖRANDE Markundersökning Material och metod Faktorer som påverkar resultaten Grund- samt ytvatten Grundvatten Ytvatten Sediment JÄMFÖRELSEVÄRDEN Markprov Grund- och ytvatten Grundvatten Ytvatten Sediment RESULTAT Markundersökning Laboratorieanalyser Statistisk bearbetning av data Grund- samt ytvatten Grundvatten Ytvatten Sediment Avgränsning av mark- och sedimentprovtagning Grundvatten Ytvatten Sediment Diskussion Slutsats och rekommendation Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Borrprofiler grundvattenrör Borrprofiler sediment Analysrapport vattenprov Analysrapport sedimentprov Analysrapport jordprov Bearbetning av XRF-mätningar rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

3 RAPPORT (17) 1 Bakgrund och syfte På uppdrag av Lidingö stad, exploateringskontoret, har ÅF:s sektion för förorenade områden utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning på f.d. Rudboda skjutbanor. ÅF har tidigare undersökt fyra (4) gamla skjutbanor varpå förhöjda halter av bland annat bly, antimon och koppar påträffats i tre (3) av dessa skjutbanor. Speciellt höga halter av bly har påträffats vilka överstiger Avfall Sveriges gränsvärden för farligt avfall. Markundersökningar har utförts med hjälp av XRF-instrument i syfte att göra en grov avgränsning av de tidigare påträffade föroreningarna, samt ytterligare undersökning av grund- och ytvatten vid de områden som påvisat höga halter tungmetaller. Undersökningar på sediment har även utförts i strandkant till det angränsande Rudbodakärret. 2 Historik I området har f.d. Rudboda skjutbanor haft ett flertal skjutbanor som varit verksamma mellan åren Efter att dessa lades ned så används området som bostad- och rekreationsområde. Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö gjorde under 2012 en inventering och riskklassning av äldre potentiellt förorenade verksamheter, varpå Rudboda skjutbanor blev klassade inom riskklass 1 på grund av sin närhet till lekparker och känsliga naturområden. ÅF Infrastructure AB utförde vid årsskiftet 2013/2014 en miljöteknisk markundersökning på fyra av dessa skjutbanor där jordprov uttogs och analyserades på ackrediterat laboratorium. Undersökningen visade förhöjda värden på bly som överstiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall på skjutbana 1, skjutbana 2 samt skjutbana 4. Förhöjda halter av antimon samt koppar har även påträffats som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning men understiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser avseende farligt avfall. 3 Genomförande 3.1 Markundersökning Vidare undersökningar har utförts på skjutbana 1, skjutbana 2 samt skjutbana 4 för att utreda spridning samt göra en grov avgränsning av tidigare påträffad förorening. Avgränsning har gjorts genom fältmätningar med en röntgenfluorescensdetektor (XRF) (Thermo Scientific Niton XL3t). XRF analys är en effektiv metod för att detekterar totalhalten tungmetaller i jord och anses vara gott lämpad vid avgränsning av metallföroreningar. Undersökningarna har framförallt fokuserat på att undersöka utbredning av förhöjda halter mot speciellt känsliga områden som är betydelsefulla för området; område sydväst, rekreationsområde i anslutning till skjutbana 4 område söder om skjutbanor 1 samt 2 i anslutning till naturområdet Rudbodakärret. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

4 RAPPORT (17) Mätningar med XRF-instrument utfördes på punkter inom ett rutnät med ca 10 meter sinsemellan. Då varierande halter erhållits har det gjorts extra mätningar vid behov. Mätningen utfördes som medelvärde av två mätningar i provgropar, ca 0-0,3 m under markytan, utförda för hand med spade. Prover togs även ut i provburkar i vissa av punkterna, för att korrelera XRFmätningens halter mot laboratorieanalysens halter. Referenspunkter som valdes ut för laboratorieanalys markeras i figur 1, med en stjärnsymbol. Fältnoteringar fördes med noteringar över avvikelser och jordtyp i de undersökta områdena. Skjutbana 4 Skjutbana 2 Skjutbana 1 Figur 1. Före detta Rudboda skjutbanor 1, 2 och 4, samt provpunkter för analys. Punkter med symbol i form av en stjärna är även valda som referens-/korrelationsprover för laboratorieanalys. Kartmaterial: Metria Material och metod För avgränsning av förhöjda halter av påträffade metallföroreningar användes XRF-instrument som i fält ger en detekterad halt av enskilda metaller. XRF-instrument använder sig av röntgenstrålning för att mäta totalhalten metaller i jord, instrumentet används ofta för att avgränsa områden med förhöjda halter av metaller. De skjutbanor som vid tidigare undersökning har visat höga halter av bland annat bly har undersökts vid ett flertal punkter jämnt utplacerade kring det påverkade området. Då laboratorieanalyser från tidigare undersökningar påvisat höga blyhalter används blyhalten som primär föroreningsindikator vid fältmätning. Vid varje undersökningspunkt gjordes minst två (2) mätningar av 60 sek, varpå ett medelvärde av dessa beräknades och antas representera punkten. Mätningen gjordes direkt mot provgropsbotten med XRF-instrument skyddat av diffusionstät provpåse. Punkterna är placerade ca 10 meter sinsemellan för att detektera eventuell utbredning, fler punkter med kortare intervall har under fältarbetet gjorts på platser som varit intressanta för att kunna avgränsa den påträffade föroreningen. Under fältmätningarna uttogs även jordprov i glasburk, ett urval av dessa skickades sedan till ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment Sweden AB) för analys med avseende på metaller, med tillägg av antimon. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

5 RAPPORT (17) Figur 2. Fältmätning vid skjutbana 4. Bild t.v. undersökningspunkter placerade i rutsystem kring bergsvägg där förorening påträffats. Bild t.h. XRF-mätning i provgrop intill lekpark Faktorer som påverkar resultaten Vid mätning med XRF-instrument finns det vissa faktorer som kan påverka resultaten, dessa är främst jordprovets vattenkvot, kornstorlek och kornstorleksfördelning. Enligt undersökning av Kjellin (2004), har en ökad vattenkvot en tendens att ge lägre mätvärden, detta kan ha en förklaring i den påverkan som den extra massa som vattnet tillför provet, då mängden förorening späds ut på en större massa. Effekten av en hög vattenkvot är emellertid olika beroende på vilken metall som analyseras. Generellt kan det sägas att vid mätning av bly kan en hög vattenkvot ge upphov till något lägre halter. För undersökningen i f.d. Rudboda skjutbanor har en högre vattenkvot funnits vid prover i områdena för skjutbana 1 och 2. Kornstorleken kan även påverka resultaten då prov med mindre kornstorlek tenderar att ge ett högre mätvärde än grovkorniga prov, prov som analyserats i fält har mestadels varit av mellanstora kornstorlekar. 3.2 Grund- samt ytvatten Grundvatten För undersökning av påverkan på grundvatten i anslutning till påträffad förorening har installation av 3 grundvattenrör utförts. Installation utfördes med hjälp av fältgeoteknisk borrbandsvagn Vid borrning har fältnoteringar förts, där jordlagerföljd samt övriga anmärkningar har noterats. Renspumpning har även utförts i och med installation av grundvattenrör. Borrprofiler återfinns i Bilaga 1. Provtagning av grundvatten utfördes den då tre prov uttogs i plastkärl med hjälp av pump (peristaltisk pump). Uttagna prov skickades för analys till ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment) med avseende på metaller. Laboratorieanalys utfördes såväl avseende lösta metaller i filtrerade prov som ofiltrerade, uppslutna halter. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

6 RAPPORT (17) Ytvatten Provtagning av ytvatten gjordes den i Rudbodakärret. Provtagning utfördes genom insamling av ytvatten i plastkärl som sedan analyserades på ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment) med avseende på metaller. Laboratorieanalys utfördes såväl avseende lösta metaller i filtrerade prov som ofiltrerade, uppslutna halter. 3.3 Sediment Sedimentprov har uttagits i strandkant i totalt 4 punkter (varav 2 av dem i samma område) vid Rudbodakärret, invid skjutbana 1 och 2. Provtagning utfördes med hjälp av ryssborr, där prov uttogs ned till 0,40 m under nuvarande sjöbotten. Prov uttogs från olika nivåer av sedimentprofilen och delats upp i ca 0,05-0,10 m prov med avseende på lagerföljd (Bilaga 2). Uttagna prov lades i provpåse och bevarades nedkylda. Prov analyserades senare med XRFinstrument varpå ett urval av prover analyserades på laboratorium. 4 Jämförelsevärden 4.1 Markprov Markprover har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. Halter uppmätta vid XRF-mätningar har relaterats till halter utifrån jämförelsen mellan XRF mätningen samt analyserade laboratorieresultat. 4.2 Grund- och ytvatten Grundvatten Grundvattenprover jämförs med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30), samt de fem (5) tillståndsklasserna från SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (Rapport 2013:1) Ytvatten Halter i ytvatten relateras till de referensvärden som tillämpas i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark, Bilaga 3, Tabell A3.7. Skydd av markmiljö och ytvatten ; samt Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden, bilaga 4, tabell Sediment För sediment finns det inte några svenska riktvärden, liknande Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord i områden för känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM). Dessa riktvärden används ändå för sedimenten i denna undersökning rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

7 RAPPORT (17) för att kunna relatera till de analyserade jordproverna. Det finns däremot andra jämförelsevärden vilka kan användas för att få en bild av föroreningssituationen i provtagen sediment. Här görs även en jämförelse med de bakgrundshalter i sediment i Stockholmsområdet, som sammanställts av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län (Metaller och miljögifter i sediment, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2011:19). 5 Resultat 5.1 Markundersökning 13AF02 korr1 13AF01 korr2 13AF01 korr1 Figur 3. Undersökta punkter vid XRF-mätning intill skjutbana 1 (till höger) och skjutbana 2 (till vänster). Punkter med stjärnsymbol anger platsen för referens-/korrelationsprov som analyserats i laboratorium. Kartmaterial från Metria. Skjutbana 1 och 2 Området som undersöktes för att avgränsa den tidigare påträffade föroreningen för skjutbana 1 återfinns mellan gångbana och slänt samt från gångbana ut mot Rudbodakärret. Jordprofilen för provgropar vid detta område utgörs främst av finsand under överliggande tunt lager av gräs/ högt gräs. Jorden var vid undersökningstillfället väldigt vattenmättad. Undersökningsområdet begränsas dels av Rudbodakärrets inhängning samt den berghäll som påträffas sydöst om skjutbanan. Vid skjutbana 2 är undersökningsområdet begränsat av Rudbodakärrets inhängning samt gångtunnel väster om området. Punkter som undersöktes bestod av grusig mull samt sand under lager av mull. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

8 RAPPORT (17) 13AF04 korr2 13AF04 korr1 Figur 4. Undersökta punkter för skjutbana 4. Punkter med stjärnsymbol anger platsen för referens-/korrelationsprov som analyserats i laboratorium Kartmaterial från Metria. Skjutbana 4 Vid skjutbana 4 undersöktes främst området mellan bergvägg och gångbana, provgropar grävdes även mellan gångbanan och lekparken samt i gräsplanen som finns bortanför lekparken. Provgropar grävdes även i sidled av bergsväggen. Undersökningspunkter mellan bergvägg och lekpark bestod av sand under lager av mull, medan punkter som undersökts på gräsplanen bestod av stenig grusig sand. Lekparken bestod främst av grus. Groparna gjordes till ett djup av mellan 0,15 till 0,3 m under markytan, men begränsades av ytlig bergyta samt tjäle på öppna/oskyddade ytor, främst vid gräsplanen. En mätning gjordes även i lekparken där grävning gjordes i grus till ca 0,3-0,4 m djup Laboratorieanalyser Total har fem (5) jordprov analyserats på ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment Sweden AB) med avseende på tungmetaller, samt antimon. Dessa prov har analyserat med avsikt att jämföra uppmätta halter från fältanalys med laboratorieanalys för att därefter kunna beräkna en korrigeringsfaktor. Specifikation över metod för bearbetning av data presenteras i kommande avsnitt. Resultat från laboratorium visar att förhöjda halter, som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, av bly påträffas i samtliga jordprov som analyserats, se tabell 5-1 nedan. Fullständiga analysrapporter återfinns i bilaga 5. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

9 RAPPORT (17) Tabell 5-1. Resultat av jordprov som analyserats i laboratorium. Samtliga prov uttogs ur provgrop grävd för hand ner till mellan 0,2-0,3 meter under marknivå. Parameter 13AF01 13AF01 13AF02 13AF04 13AF04 korr1 korr2 korr1 korr1 korr2 KM MKM TS_105 C 65,2 87,7 77,8 75,5 82 Antimon Sb < 2,8 2,4 3,9 5 < 2, Arsenik 5,3 < 2,1 < 2,4 2,7 < 2,2 10 Barium 76 9, Bly Kadmium < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 Kobolt 10 1,7 3,4 3,1 3 Koppar 30 6, ,3 Krom 35 5, Kvicksilver 0,048 < 0,011 0,02 0,032 0,021 Nickel 23 3,8 8,1 7,8 6,7 Vanadin 41 7, Zink ,25 2, Statistisk bearbetning av data Vid bearbetning av data jämfördes de halter som uppvisats vid fältmätningen med de halter som resulterats från laboratorieanalys. Med denna information gjordes en statistisk analys varpå en medelkvot av XRF-halt och laboratoriumhalt beräknades, tillsammans med en standardavvikelse för de analyserade proven. Med hjälp av detta har en korrigeringsfaktor beräknats genom att summera medelkvoten och den positiva standardavvikelsen för att på så sätt ta hänsyn till den statistiska spridningen av mätresultaten och täcka in hela området där det sannolikt förekommer blyförekomster överstigande respektive riktvärde. Tabell 5-2. Medelkvot och standardavvikelse, samt korrigeringsfaktor som beräknats för uppmätta halter av bly vid undersökta provpunkter. Medelkvot 0,9275 Standardavvikelse 0,2665 Korrigeringsfaktor 1,1939 Vid jämförelsen mellan laboratorieresultat samt fältresultat noteras att prov 13AF04korr2 visar en betydligt lägre blyhalt vid laboratorieanalys än det utfall som fåtts vid samma punkt vid fältmätning. Då den förhöjda halten vid mätning med XRF troligen är en konsekvens från mätning av en punktlig avvikelse, har detta värde separerats från den medelkvoten som beräknats för korrigeringsfaktorn. Korrigeringsfaktor har därefter använts för att justera de halter som uppmätts vid samtliga undersökta punkter. Ingen jämförelse har kunna göras på antimon då nästan alla mätningar har visat halter som understiger detektionsgränsen (detektionsgräns mellan 7-12 mg/kg). En jämförelse mellan värden för koppar visar att skillnaden mellan uppmätt halt i fält samt laboratorium skiljer sig markant där fälthalten överskattar halterna mellan 0,15 till 4 gånger. Här kan även märkas inverkan av vattenkvot, där prov som haft hög vattenkvot inte överskattat halter till samma grad som torrare prov. Inga prov som analyserat på laboratorie har påvisat antimon eller kopparhalter rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

10 RAPPORT (17) som överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. För fullständig bearbetning av data se bilaga Grund- samt ytvatten Grundvatten Vid installation av grundvattenrör noterades ett jordlager med liknande utseende som det sandlager som påträffats tidigare vid skjutvallen för skjutbana 2, på ett djup av ca 0,4-1,0 m under markytan. Här noterades även rostfärgade fläckar, som kan vara från naturlig oxidation eller från eventuella rester av ammunition. Under detta lager påträffas ett mörkt organiskt lager av förmultnat organiskt material. Omrörda jordmassor påträffades även vid placering av grundvattenrör nedströms skjutbana 1, ned till ca 1 meter. Dessa består främst av sand, grus och lera. Vid detta område är grundvattenytan mycket ytlig då Rudbodakärret/sjön är belägen strax intill. Grundvattenrör vid skjutbana 4 (13AF04) placerades i buskage mellan gångväg och lekplats. Jordprofilen bedöms som fyllnadsmassor eller omrörda jordmassor ned till ca 2,10 meter under markyta, ovanpå naturlig lera. Resultat från analyser av provtaget grundvatten visas i tabell Tabell 5-3 och bilaga 3. Utförda undersökningar av grundvatten vid Rudboda skjutbanor 1, 2 och 4 visar att förhöjda halter av bly (Pb) påträffats för de tre ofiltrerade proverna av grundvatten i prov 13AF01 och 13AF02 (skjutbana 1 och 2) samt 13AF04 (skjutbana 4), samt förhöjd halt bly i filtrerat prov 13AF02, jämfört med SLV FS 2001:30 (Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten). I prov 13AF01 samt 13AF04 uppmätts halter som inte överstiger SLV FS 2001:30 föreskrifter om dricksvatten, vid analys av filtrerade prov. Uppmätta halter av bly i grundvatten bör dock i första hand relateras till Svenska petroleum biobränsle institutets ((SPBI-RV) förslag på riktvärden (SPBI-RV), se tabell Tabell 5-4. Vid jämförelse med SPBI-RV överstiger ett av två ofiltrerade prover vid skjutbana 1 och 2 intill Rudbodakärret riktvärdet avseende exponering via ytvatten men inget av de ofiltrerade proverna överstiger riktvärdet avseende våtmarker. För prover som filtrerats överstiger inga av proverna vid skjutbana 1 och 2 (13AF01 samt 13AF02), SPBI-RVs riktvärde för ytvatten. Prov 13AF04 (skjutbana 4) utgör ingen direkt exponering via grundvatten i närområdet (via dricksvatten, bevattning, ytvatten eller våtmark). Filtrerat prov vid skjutbana 4 understiger SLV FS rekommendationer för dricksvatten. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

11 RAPPORT (17) Tabell 5-3. Analysresultat på grundvatten från ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment). Analysresultat avser analyser på metaller i vatten för filtrerade samt ofiltrerade vattenprov. Enhet om inget annat anges är µg/l. Erhållna halter redovisas tillsammans med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30), samt tillståndsklasser från SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (rapport 2013:1). Färgmarkering avser överstigande av respektive riktvärde. Andra raden i tabellen anger inmätt grundvattennivå (meter under markyt för respektive grundvattenrör. Parameter 13AF01 13AF02 13AF04 ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat ofiltrerat filtrerat SLV FS Tillståndsklasser för 2001:30 grundvatten (SGU-rapport 2013:01) Grundvattennivå (m.u.my.) As Ba Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn Sb 0,01 1,05 1,84 Otjänligt dricksvatt en (ug/l) 1 Tillståndsklass ,3 0,85 7,8 3,7 0,36 0,29 10 < , , ,07 0,048 <0,04 <0,02 0,074 0,066 5 <0,1 0,1-0, ,1 1,0 1,3 2,6 0,36 0,36 0,5 1 0, 64 0,28 3,8 1,4 0,61 0,51 50 <0,5 0, ,9 1,2 7, ,4 < ,5 6,3 2,6 5,0 3,7 4,2 20 <0,5 0, , , 2, , 2, 3 0,41 10 <0,5 02, ,2 0,55 6,7 1,2 61 0,59 1 2,5 1,8 2, ,4 12 < ,9 4,6 4,4 5,3 1,3 1,3 5 Tabell 5-4. Förslag på riktvärden för grundvatten från SPBI (Svenska petroleum biobränsle institutet), (SPBI-RV). Bly mg/l Bly ug/l 1 Dricksvatten 0, Bevattning 0, Ytvatten 0, Våtmarker 0, Ytvatten Metallhalterna i det analyserade ytvattenprovet redovisas i tabell 5-5, tillsammans med riktvärden för ytvatten. Analysresultat redovisas även i bilaga 3. Enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 överstiger inte metallhalterna tillståndet Mindre allvarligt, men en tydlig förhöjning jämfört med riktvärden för Skydd av ytvatten, Ccrit-sw, för arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, och vanadin syns, både för filtrerade samt ofiltrerade prov. Avseende blyhalt i ytvatten visar ofiltrerat prov halter som överstiger riktvärde för Skydd av ytvatten men understiger tillståndet Mindre allvarligt. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

12 RAPPORT (17) Tabell 5-5. Analysresultat för provtaget ytvatten från ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment). Analysresultatet avser metaller i vatten för filtrerade samt ofiltrerade vattenprov. Enhet om inget annat anges är µg/l. Erhållna halter redovisas tillsammans med Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976, bilaga 3, tabell A3.7. Skydd för markmiljö och ytvatten ; samt Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten, Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, Bilaga 4, Tabell 4. Parameter As Ba Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn Sb 13AF01 Ytvatten ofiltrerat filtrerat Skydd av ytvatten, C crit-sw ( Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark, Bilaga 3, Tabell A3.7. Skydd av markmiljö och ytvatten ) Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten (Naturvårdsverkets rapport 4918, Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, bilaga 4, tabell4,) Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt (ug/l) (ug/l) (ug/l) (ug/l) (ug/l) (ug/l) (ug/l) 0,65 0,48 0,3 < > ,057 0,57 0,02 <0,3 0, >3 0,30 0,22 0,2 0,85 0,36 0,3 < >150 2,2 2,5 1 < >90 0,74 0,76 1 < >450 1,1 0,4 0,5 < >30 1,4 0,63 0,5 3,1 3,7 4 < >600 <1,0 <1,0 0,1 5.3 Sediment Utförda analyser på sediment i Rudbodakärret, invid skjutbana 1 och 2, visar på förhöjda halter av antimon (Sb), bly, koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn) jämfört med statistik för sediment i Stockholms län, se Tabell 5-6 och bilaga 4. Halten antimon i fyra av proverna har detektionsgräns över de statistiska jämförvärdena, och är 7 gånger högre i det femte provet (14AF01 SED A). Blyhalten överstiger jämförvärdena i fyra av fem prover, i två av proverna över 4 gånger (14AF01 SED A, 14AF01 SED D). Halten koppar överstiger jämförvärdena i två av fem prover (14AF01 SED A, 14AF 01 SED C), och halten nickel i fyra av fem prover (14AF01 SED A, 14AF01 SED B, 14AF01 SED C, 14AF01 SED D (0,1-0,2)). För Zink överstiger jämförvärdena marginellt i ett prov (14AF01 SED A). Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark överstiger arsenik halten för känslig markanvändning (KM) i tre av fem prover (14AF01 SED A, 14AF01 SED B, 14AF01 SED C). Prov 14AF01 SED A överstiger även riktvärdet för KM med avseende på kadmium. Fyra av fem prov visar även blyhalter som överstiger riktvärdet för KM men understiger halter för MKM (mindre känslig markanvändning), varav prov 14AF01 SED A överstiger halten för MKM marginellt. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

13 RAPPORT (17) Tabell 5-6. Analysresultat av sediment från ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment). Analysresultaten avser metaller i sediment. Erhållna halter redovisas tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), samt statistiska uppgifter över halterna av grundämnen i ytsediment (0-1 cm) inom Stockholms län respektive 2007 ( Metaller och miljögifter i sediment, Rapport 2011:19, Länsstyrelsen i Stockholms län). Intervallen i de sistnämnda utgörs av de medelvärden som uppmättes vid respektive tidpunkt. Enhet mg/kg Ts (torrsubstans) om inget annat anges. Parameter 14AF01 SED A 14AF01 SED B 14AF01 SED C 14AF01 SED D 14AF01 SED D Stat data Lst Sthlms län NV >KM NV >MKM 0,20-0,2-0,3 0,15-0-0,1 0,1-0,2 0,25 (m) (m) 0,35 (m) (m) ( m) Ts (%) Sb As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn 32,3 52,5 50,9 28,9 46,3 7,8 <3,8 <3,8 <1,9 <3,7 1,1-1, ,6 5,1 9, * 110* * 300* ,2 0,48 0,48 0,44 0,31 0,83-1,2 0, ,4 7, * ,076 0,081 0,093 0,047 <0,046 0,54-0,25 2,5 0, * * Halten i sedimentet överstiger både Statistisk data för Stockholms län och Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). 5.4 Avgränsning av mark- och sedimentprovtagning Med hjälp av de fältundersökningar som gjorts i närområdet till den påträffade föroreningen har en ungefärlig avgränsning skissats upp utifrån de justerade halter som resulterat efter den bearbetning som gjorts av erhållna XRF-halter i jord samt undersökta sedimentprover. Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall har tre färgkategorier skapats för klassificering av området. Röd avser halter som överstiger rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA), orange avser halter som överstiger riktvärdet för MKM och gult avser halter som överstiger riktvärdet för KM. Streckad ytterlinje betecknar att avgränsningen är osäker. I figur 5 och presenteras de områden som vid tidigare undersökning påvisat halter som överstigit gränsvärdet för FA för bly (röd), samt de avgränsningar som gjorts baserat på de blyhalter som påvisats i varje provpunkt. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

14 RAPPORT (17) >FA >MKM >KM Figur 5. Avgränsning av förhöjda blyhalter i område för skjutbana 4. Avgränsning har inte fullständigt gjorts i nordlig samt sydlig riktning, i östlig riktning antas jordbundna föroreningar begränsas av bergsväggen. I figuren ses även placering av grundvattenrör 14AF04. >FA >MKM >KM Figur 6. Avgränsning för uppmätta halter för skjutbana 1 och 2. Avgränsning har inte gjorts mot övre område av slänt, men antas vara begränsat av Norra kungsvägen. Område markerat med rött avser område som undersöktes vid den tidigare undersökningen. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

15 RAPPORT (17) 5.5 Grundvatten Grundvattnet vid de tre skjutbanorna påvisar förhöjda halter av bly vid ofiltrerade prov och måttliga halter för filtrerade prov. Halterna av bly föreslås relateras till SPBI:s riktvärden avseende exponering via ytvatten för skjutbana 1 och 2 d.v.s. provpunkterna 13AF01 och 13AF02. Ett av proverna överstiger riktvärdet och indikerar att det ställvis förekommer grundvatten i anslutning till de f.d. skjutvallarna med potential att medföra negativ påverkan på Rudbodakärret. Vid skjutbana 4 d.v.s. provpunkt 13AF04 påvisas förhöjda blyhalter för ofiltrerade prov, samt betydligt lägre halter för filtrerat prov. Inget skyddsobjekt avseende exponering via grundvattnet förekommer varför blyförekomsten i grundvattnet i nuläget inte bedöms medföra oacceptabel exponeringsrisk i närområdet. 5.6 Ytvatten Ytvattenprovet från Rudbodakärret visar att det förekommer förhöjda halter av ett flertal metaller jämfört med de referensvärden som tillämpas i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark. Samtidigt klassificeras förekommande halter som mindre allvarliga enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för förorenade områden. 5.7 Sediment Sedimenten i Rudbodakärret intill de f.d. skjutvallarna har förhöjda halter av antimon (Sb), bly, koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn) vid jämförelse med statistiskt framtagna data över metallhalter i ytsediment i Stockholms Län. Av dessa är bly, koppar, zink och antimon kända för att ingå i föroreningsproblematiken vid skjutbanor (Wanhatalo, 2011). De statistiskt framtagna halterna (jämförvärden) av metaller visar på dagens halter av metaller i Stockholms ytsediment. Eftersom alla sediment i Stockholmsområdet får antas vara utsatta för föroreningar, bör dessa halter inte antas motsvara rena sediment. De sediment som provtagits och analyserats i denna undersökning har alltså förhöjda halter av nämnda metaller i förhållande till påvisade halter hos ytsediment i östra Mälaren och i saltsjön. Det är främst bly och antimon som påvisas i förhöjda halter i Rudbodakärret. Utförd provtagning genomfördes i anslutning till resterna av skjutvallarna. Påvisad förekomst av bly och antimon härrör sannolikt från verksamheten då området nyttjades som skjutbana. 5.8 Diskussion Undersökningen som gjorts i kringliggande områden visar att den förorening som vid tidigare undersökning påträffats tycks vara begränsad till närliggande områden. Efter justering med korrigeringsfaktor av uppmätta halter i fält, kan man konstatera att halter som överstiger riktvärdet för MKM endast återfinns närmast de f.d. skjutvallarna eller skjutmålen. De höga halter som överstiger rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall enligt Avfall Sverige, som tidigare påträffats i skjutvallarna eller vid skjutmålen sjunker snabbt till nivåer under dessa haltgränser. Vid jämförelse med uttagna prov som analyserat i laboratorium framgår att halter vid XRFmätningen generellt underskattar halten bly. Då området som har undersökts i många punkter varit vattenmättat, kan detta förklaras av den påverkan en ökad vattenkvot har på jordprovet. Denna skillnad har senare justerats genom den bearbetning som gjorts av erhållen data och den korrigeringsfaktor som använts för att framställa de avgränsande områdena. Med korrigeringsfaktorn har en justering på ca 20 % används vilket även har föranlett till att uppmätta rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

16 RAPPORT (17) halter som vid fältarbetet understeg riktvärdet för känslig markanvändning i vissa fall i efterhand har justerats till att överstiga detta riktvärde. Motsvarande korrelationsprov av jord som har analyserats i laboratorium påvisar blyhalter som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning men understiger riktvärden för mindre känslig markanvändning. Undersökta sediment i angränsande Rudbodakärret visar att förhöjda halter av bly och antimon har påträffats, vilka överstiger jämförelsevärden för metallhalter i ytsediment i Stockholms Län samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Prover av grundvattnet vid de tre skjutbanorna påvisar förhöjda halter av bly vid ofiltrerade prov men måttliga halter för filtrerade prov, jämfört med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) samt Tillståndsklasser från SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (rapport 2013:1). Prov på ytvatten i Rudbodakärret visar förhöjda halter av ett flertal metaller, samtidigt klassificeras förekommande halter som mindre allvarliga enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för förorenade områden. 5.9 Slutsats och rekommendation ÅF bedömer, utifrån utförd miljöteknisk markundersökning, att påvisad förorening avseende förhöjda bly-, antimon-, koppar- och kadmiumhalter som påträffats vid den första undersökningen, är lokalt belägen till de områden som identifierats som skjutfångst/skjutvallar. Undersökningen visar att halter som överstiger riktvärden för MKM endast finns belägna i direkt anslutning till de rester från skjutfångst/skjutvallar som har identifierats. I närliggande områden sjunker halterna under riktvärden för MKM men överstiger riktvärden för KM. Enligt tidigare utförd undersökning (ÅF, , Provtagning Rudboda skjutbanor, Lidingö) rekommenderas att resterna av skjutvallarna som påträffats bör åtgärdas genom schaktning för att begränsa föroreningsspridning samt exponering av förorening. Förekommande halter av bly i sediment medför att man bör vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga att människor inte kommer i direktkontakt med sedimenten, då åtkomsten till Rudbodakärret redan är begränsat, anses risken för exponering vara låg. Ekotoxikologiska effekter har inte bedömts. En fördjupad riskbedömning rekommenderas för att närmare bedöma risker för omgivningen och eventuella behov av saneringsåtgärder. Utifrån det analyserade ytvattenprovet tycks spridning av bly och antimon från mark, grundvatten och sediment till ytvatten i Rudbodakärret vara begränsad. Uppmätta halter i ytvattnet, Rudbodakärret, bedöms som mindre allvarliga och föranleder inget direkt behov av åtgärd. Bedömningen är dock baserat på analys av ett ytvattenprov och för att få ett säkrare underlag rekommenderas kompletterande provtagning och analys av ytvattnet. Uppmätta halter i grundvattnet föranleder inget direkt behov av åtgärd eftersom spridningen till ytvatten tycks vara begränsad och inga andra skyddsobjekt har identifierats i närområdena. På sikt bör dock källan till föroreningarna (rester från skjutfångts/skjutvallar) åtgärdas för att begränsa föroreningsspridning till omgivningen. rudboda skjutbanor mark_vatten_sed_1.4

17

18 BILAGA 1

19 Provtagningsprotokoll Borrjournal Datum: Projektnamn: Rudboda skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Borrningsnr: 14AF01 Borrentrepr: Pålplintar Prov Djup GV-yta Profil Jordart Mäktighet (m) PID Övrig Beskrivning F 0,00 0,60 Omblandat, lera, sand, betong, sten. Blött F 0,60 1,00 Lera, omrörd T 1,00 1,30 Gammal sjöbotten, organiskt Le 1,30 1,50 Blålera

20 Provtagningsprotokoll Borrjournal Datum: Projektnamn: Rudboda skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Borrningsnr: 14AF02 Borrentrepr: Pålplintar Prov Djup GV-yta Profil Jordart Mäktighet (m) PID Övrig Beskrivning F 0,00 0,40 Vägkant, krossten, sand, grus F 0,40 0,80 Sand, ljusbrun, från skjutbana? F 0,80 0,90 Mörkare sand, org? F 0,90 1,00 Sand, ljusare färg. T 1,00 1,50 Organiskt, (gammal sjöbotten). Le 1,50 2,00 Sandig lera Le 2,00 3,00 Blålera

21 Provtagningsprotokoll Borrjournal Datum: Projektnamn: Rudboda Skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Borrningsnr: 14AF04 Borrentrepr: Pålplintar Prov Djup GV-yta Profil Jordart Mäktighet (m) PID Övrig Beskrivning F 0,00 0,20 Matjord F 0,20 1,20 Fyllning, sand, grus, omblandat m. Lera F 1,20 1,50 Sand, lösare packat F 1,50 2,10 Lera, omblandat. Le 2,10 3,00 Lera naturlig,

22 BILAGA 2

23 Provtagningsprotokoll Datum: Projektnamn: Fd Rudboda Skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Borrningsnr: 14AF01A Borrentrepr: Pålplintar Prov Djup GV-yta Profil Jordart Mäktighet (m) XRF Övrig Beskrivning 0 0,15 8 Växtdelar organiskt material 0,2 0,25 97 Sediment, inga tydliga lager. 0,25 0,4 65 Sediment, inga tydliga lager Provtagningsprotokoll Datum: Projektnamn: Fd Rudboda Skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Sedimentprov: 14AF01B Prov Djup GV-yta Jordart Mäktighet (m) XRF Övrig Beskrivning 0 0,15-0,15 0,20 39 Organiskt material, vass, inget prov Organiskt material, mycket växtrötter 0,2 0,3 41 0,3 0,35 19 Sediment, mindre organiskt. Homogent Sediment, mindre organiskt. Homogent

24 Provtagningsprotokoll Datum: Projektnamn: Fd Rudboda Skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Sedimentprov: 14AF01C Prov Djup GV-yta Jordart Mäktighet (m) XRF Övrig Beskrivning 0 0,15 16 Organiskt material, växtrötter. Sten och grus. 0,15 0,35 22 Sediment, finkorningt. Provtagningsprotokoll Datum: Projektnamn: Fd Rudboda Skjutbanor Uppdragsnr: Projektledare: Joakim Andersson Plats: Lidingö Provtagare: Alejandra Silva/Emelie Larsson Sedimentprov: 14AF01D Prov Djup GV-yta Jordart Mäktighet (m) XRF Övrig Beskrivning 0 0,1 27 Organiskt material. löst 0,1 0,2 89 Sediment, Brunaktig färg, sandigt 0,2 0,3 22 Sediment, finkorningt (Ler, ljusare än ovanliggande lager. 0,3 0,4 49 Sediment, finkornigt.

25 BILAGA 3

26 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM.}yÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: 14AF01 b ofiltrerat Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Alejandra Silva Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon Sb (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin, V (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM.~ÆÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: 14AF02 b ofiltrerat Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon Sb (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (end surgjort) 0.14 mg/l 25% SS / ICP-AES Kadmium Cd (end surgjort) < mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin, V (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris. Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

28 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM.Ã$Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: 14AF04 b ofiltrerat Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon Sb (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin, V (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM.Ä-Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: 14AF01 YT b ofiltrerat Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon Sb (end surgjort) < mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (end surgjort) mg/l SS / ICP-MS Bly Pb (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt, Co (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (end surgjort) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin, V (end surgjort) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (end surgjort) mg/l 25% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

30 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM#?]Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 14AF01 a filtrerat Rudboda skjutbanor 5 Alejandra Silva Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon, Sb (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt Co (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (filtrerat) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin V (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (filtrerat) mg/l 35% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

31 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagningsdatum Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 14AF02 a filtrerat Rudboda skjutbanor Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon, Sb (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (filtrerat) < mg/l 2% SS / ICP-MS Kobolt Co (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (filtrerat) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin V (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (filtrerat) mg/l 25% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

32 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: ÅF-Infrastructure AB Alejandra Silva Parra Box STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂM#AoÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagningsdatum Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 14AF04 a filtrerat Rudboda skjutbanor Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Arsenik As (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Antimon, Sb (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Barium Ba (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-AES Bly Pb (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Kobolt Co (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Koppar Cu (filtrerat) mg/l 25% SS / ICP-MS Krom Cr (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Nickel Ni (filtrerat) mg/l 15% SS / ICP-MS Vanadin V (filtrerat) mg/l 20% SS / ICP-MS Zink Zn (filtrerat) mg/l 25% SS / ICP-MS Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Rapport Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Upprättad av: Astrid Jansson och Ellen Samuelsson, Jordnära miljökonsult AB Kvalitetsgranskad av: Viktoria

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer