UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller"

Transkript

1 PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning, Haga Entré Sweco Environment AB har på uppdrag av Byggnads AB LE Lundberg och HSB Värmland utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Haga Entré, Karlstad kommun. Syftet med provtagningen var att undersöka föroreningssituationen i mark inför att området skall planläggas. Utförande och resultat från provtagningen finns sammanställt i fältrapport i Bilaga 1. Detta PM avser utvärdera resultat från utförd markundersökning. Denna utvärdering baseras på generella riktvärden 1 och ger därför en generell bedömning över föroreningssituationen Det skall observeras att provtagning har skett i ett fåtal (11 st) punkter och att föroreningshalterna mellan provtagningspunktern kan vara såväl högre som lägre. Bedömningen är dock att utförd markundersökning ger en relativt bra bild över den generella föroreningssituationen på området. Observationer från fältprovtagning Observationer från fältprovtagningen finns sammanfattade i Bilaga 1. I flertalet provpunkter påträffades inga massor med avvikande lukt- eller synintryck. Ett undantag är provpunkt SW1616. I denna punkt påträffades svart slagg på nivån 0,2-0,6 m under markytan. Prov från detta markskikt skickades in på laboratorieanalys avseende metaller och PAH:er. Förekomst av sot påträffades i SW1603 0,5-1m. Prov skickades in på laboratorieanalys avseende metaller och PAH:er. 1 De riktvärden som används för utvärdering är naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), för mindre känslig markanvändning (MKM) samt nivåer för mindre än ringa risk (MRR). KM används generellt som riktvärden vid bostäder, medan MKM används som riktvärde vid kontor, industri etc. MRR används vid bedömning av återanvändning av jordmassor i anläggningsarbete. 1 (4) memo01.docx S w e co Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE Karlstad, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm S a r a Häl l er civilingenjör Karlstad Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\ _pm_ docx

2 PAH-H PAH-M PAH-L PAH:er Zink Zn Vanadin V Nickel Ni Kvicksilver Hg Koppar Cu Kobolt Co Krom Cr Kadmium Cd Bly Pb Barium Ba Arsenik As Grundämnen mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Analysresultat Analyser med fältinstrument påvisade låga halter av flyktiga kolväten (< 10 ppm) i samtliga provpunkter. Även halterna av metaller var generellt låga. Baserat på fältanalys och fältintryck skickades 20 st prover in på laboratorieanalys. Urvalet baserades på att både fyllnadsmaterial och naturlig mark från olika djup skulle analyseras, för att kunna ge en bra uppskattning avseende föroreningssituationen på området både i plan och djup. Tre prover skickades in på analys avseende petroleumföreningar. Två av dessa prov är uttagna i nivåer i anslutning till grundvattenytan. Ett av proven representerar ett mörkt jordskikt (mäktighet ca 1 cm) som påträffades i provpunkt SW1608. Vidare skickades de prover som påvisade högst metallhalter vid fältanalys in på vidare laboratorieanalys. Resultatet av laboratorieanalyserna kan ses i Tabell 1. Tabell 1. Sammanställning av analysresultat, utvärderat mot generella riktvärden. MKM (NV Rap. 5976) , KM (NV Rap. 5976) , , Nivåer "mindre än ringa risk", (NV Handbok. 2010:1) , , ,6 2 0,5 Under ovanstående gränser Projektnr: Projektnamn: Haga Entré Plats Enhet SW1603 0,5-1 m 0,944 35,4 9,93 <0,1 5,94 2,98 12,6 0,0641 5,08 11,2 29,1 <0,15 0,89 0,93 SW1603 1,3-1,9 m <0,5 47,6 6,34 <0,1 6,67 3,55 6,88 <0, ,5 <0,15 <0,25 <0,25 SW1606 0,5-1 m 1,56 58,4 39,2 0,168 5,78 2,84 17,7 0,0448 4,8 10, , SW ,3 m 4,2 62, ,37 9,81 2,93 43,1 0,166 6, ,13 2,4 3,2 SW1608 0,3-0,8 m 0,521 14,1 7,79 <0,1 5,6 1,56 11,2 <0,04 3,74 4,83 22 <0,15 <0,25 <0,25 SW1608 1,8-1, <0,15 <0,25 <0,3 SW1612 0,2-0,5 m 1,47 23,6 5,12 <0,1 43,4 2,61 12,6 <0,04 5,57 6,76 21,9 <0,15 0,11 <0,25 SW1612 1,4-1,9 m <0,6 31,3 6,18 <0,1 4,69 2,72 3,27 <0,05 3,98 9,9 29,7 <0,15 <0,25 <0,25 SW ,4 m 3,3 44,4 14,7 <0,1 6,63 3,46 10,9 0,0582 6,21 10,4 73,8 <0,15 0,29 0,39 SW1616 0,2-0,6 m 9,04 55,2 17 0,124 4,3 4,49 38,1 <0,05 11,4 12,9 21, ,8 SW1616 1,8-2,3 m <0,6 35,5 4,34 <0,1 4,4 3,42 2,12 <0,05 3,92 10,2 33,8 <0,15 <0,25 <0,25 SW ,5 m 2,23 73,5 14,2 <0,1 5,2 2,17 5,88 0,0454 4, ,3 <0,15 1,5 1,3 SW1619 0,3-0,8 m <0,5 15,6 3,3 <0,1 2,79 1,92 0,534 <0,04 3,1 5,64 25,1 <0,15 <0,25 0,12 SW1621 1,5-1,8 m <0,5 44,5 3,52 <0,1 3,69 5,37 1,08 <0,04 3,34 7,38 33,9 <0,15 0,5 0,5 SW1622 0,4-0,9 m 1,39 58,6 50,1 0,188 6,71 2,62 27,7 0,927 4,02 12, , SW1622 1,3-1,7 m <0,15 <0,25 <0,3 SW1622 1,7-2 m <0,6 22,1 4,3 <0,1 4,18 2,38 3,96 <0,04 3,17 8,46 34,1 <0,15 <0,25 <0,25 SW ,5 m extra <0,5 41,3 8,44 <0,1 7,68 3,36 8,54 <0,04 8,61 9,92 33,2 0,33 1,9 4,2 SW1623 0,5-0,8 m 5,74 66,2 92,6 1,85 4,62 1,56 8,8 <0,04 4,04 14,7 479 <0,15 0,39 0,88 SW1623 1,5-2 m <0,6 22,7 4,33 <0,1 4,82 2,7 7,35 <0,05 3,29 8,53 26,6 <0,15 <0,25 <0,25 2 (4) memo01.docx PM SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\ _pm_ docx

3 Hälften av de analyserade proverna (10/20) påvisar halter under nivåer för mindre än ringa risk för samtliga analyserade parametrar. 4 av de analyserade proven har halter mellan de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 3 av de analyserade proven har halt av PAH överstigande det generella riktvärdet för MKM. Ett av dessa prov är den svarta slagg som påträffades i provpunkt SW1606. De prov som analyserades med avseende på petroleumföroreningar påvisade halter understigande rapporteringsgräns för samtliga fraktioner alifater och aromater samt bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Dessa ämnen finns ej presenterade i Tabell 1. Analysrapport med samtliga analysresultat återfinns i Bilaga 1. Bedömning av föroreningssituation Fyllnadsmassor Mäktigheten på fyllnadsmassorna varierar mellan 0,8 och 2 m på området. På fyllnadsmassor har 15 st prov analyserats på laboratoriet. Av dessa överstiger 10 st prov nivåer för mindre än ringa risk för en eller flera parametrar. Detta betyder generellt att en återanvändning av massorna utanför verksamhetsområdet är begränsad för dessa massor. Analysresultaten visar att 7 st prov har halter överstigande det generella riktvärdet för KM. Då bostäder planeras på området kan det betyda att åtgärder i form av sanering kan komma att behöva utföras. För att göra en bedömning avseende saneringsbehov kan en platsspecifik riskbedömning utföras. Naturlig mark Samtliga analyser på naturligt lagrad mark (5 st prov) påvisar halter av föroreningar under nivåer för mindre än ringa risk. Rekommendationer Då föroreningar har påträffats i utförd markundersökning skall resultat av denna undersökning inlämnas för kännedom till miljöförvaltningen i Karlstad kommun. Då föroreningshalter överstigande det generella riktvärdet för KM har påträffats föreslås att en platsspecifik riskbedömning utförs för området. En platsspecifik riskbedömning möjliggör, till skillnad från bedömning enligt generella riktvärden, att risker med en förorening bedöms utifrån på de faktiska förhållandena på den aktuella platsen. Risken med en förorening för människors hälsa och miljö kan påverkas av många plattsspecifika egenskaper så som vilken typ av jord föroreningen förekommer i, på vilket djup föroreningen finns och hur mycket regnvatten som kan tänkas infiltrera i marken mm. Den platsspecifika riskbedömningen ger även möjlighet att ta hänsyn till vilka faktiska skyddsobjekt som förekommer inom och i närområdet av den aktuella platsen. 3 (4) memo01.docx PM SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\ _pm_ docx

4

5 BILAGA 1 - FÄLTRAPPORT - ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING HAGA ENTRÉ, KARLSTAD KOMMUN SWECO ENVIRONMENT SARA HÄLLER repo001.docx Sweco

6

7 Innehållsförteckning 1 Syfte 2 2 Sammanställning av provtagning 2 3 Utförande Jordprovtagning Inmätning av provpunkter 3 4 Resultat Fältanalyser Jord Laboratorieanalyser 5 Bilagor: Bilaga 1 Karta over provtaget område (1 sid) Bilaga 2 Fältanteckningar, jordprovtagning inkl fältanalysresultat (1 sid) Bilaga 3 Laboratorieanalyser, jord (, 23 sid) 1 (5) repo001.docx BILAGA 1 - FÄLTRAPPORT - ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\fältrapport\bilaga 1 - fältrapport.docx

8 1 SYFTE Sweco Environment AB har på uppdrag av Byggnads AB LE Lundberg utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Haga Entré, Karlstad kommun. Syftet med provtagningen var att undersöka föroreningssituationen vid mark (jord) då området skall planläggas. Resultat och utförande av fältarbete samt laboratorieanalyser finns sammanfattade i denna fältrapport. För utvärdering av resultat hänvisas till separat PM. 2 SAMMANSTÄLLNING AV PROVTAGNING Jordprovtagning utfördes i 11 st provpunkter (SW1603, SW1606, SW1608, SW1612, SW1615, SW1616, SW1617, SW1619, SW1621, SW1622 och SW1623), se ritning i Bilaga 1. För provtagning användes skruvprovtagning (störd jordprovtagning) med borrbandvagn Geotech 604. Fältanalyser utfördes på samtliga jordprov. I en av de provtagna punkterna installerades grundvattenrör (SW1622). En sammanställning över provtagna punkter finns i Tabell 1. I denna tabell hänvisas även till aktuella bilagor där övrig information från fältarbetet återfinns. Tabell 1. Sammanställning över utförd provtagning samt hänvisning till bilaga innehållande resultat från fältanalys samt jordlagerföljd och övriga observationer. Signaturen hänvisar till ansvarig fälttekniker/handläggare i fält. Borrhål Metod Datum Fältanalyser Bilaga Signatur SW1603 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1606 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1608 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1612 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1615 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1616 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1617 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1619 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEJATH/SESAHR SW1621 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEKENJ/SESAHR SW1622 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEKENJ/SESAHR SW1623 Skruvprovtagning PID XRF 2 SEKENJ/SESAHR 2 (5) repo001.docx BILAGA 1 - FÄLTRAPPORT - ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\fältrapport\bilaga 1 - fältrapport.docx

9 Baserat på fältanalyser samt jordlagerföljd, skickades 20 st prover in för vidare laboratorieanalys. Samtliga laboratorieanalyser har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. En sammanställning över antalet fältanalyser samt laboratorieanalyser finns i Tabell 2. Tabell 2. Sammanställning over utförda fält- samt laboratorieanalyser samt hänvisning till bilaga innehållande resultat för dessa analyser. Fält/labbanalys Analysmetod Ingående ämnen Antal analyser/jord Antal analyser/grundvatten Fält PID Flyktiga kolväten 62-2 Fält XRF Cu, As, Pb och Zn 62-2 Bilaga Labb ICP metaller 18 Labb GC/MS PAH Labb GC/MS Petroleumkolväten UTFÖRANDE Utförandet vid fältarbetet framgår av detta kapitel. 3.1 JORDPROVTAGNING Jordprovtagning utfördes genom skruvprovtagning med borrbandvagn Geotech 604. Skruvlängd 1 m, skruvborr Ø 60 mm. Samtliga jordprover uttogs i skikt beroende på jordlagerföljd. Mäktighet på dessa prover kan avläsas i Bilaga 2. Innan provtagning avlägsnades yttersta lagret av jorden från skruven (skars bort med kniv), för att minimera kontaminering av jord från överliggande lager. För att minimera risken från kontaminering av tidigare provtagen mark uttogs ingen jord i kontakt med skruven. Samtliga jordprover lades i diffusionstäta plastpåsar. Dubbelprov uttogs för samtliga prover. Ett av proverna uttogs för vidare fältanalys och det andra provet uttogs för eventuell vidare laboratorieanalys. För att minimera risken med avgång av eventuella flyktiga ämnen uttogs prov för eventuell vidare laboratorieanalys i påse med så liten luftspalt som möjligt. Påsen dubbelveks och en påsklämma sattes på provpåsen. Inget prov uttogs i burk. 3 (5) repo001.docx BILAGA 1 - FÄLTRAPPORT - ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\fältrapport\bilaga 1 - fältrapport.docx

10 4 (5) Då det vid provtillfället var minusgrader bedömdes inte frysklampar behöva användas för kylning av prov. Proverna förvarades efter fältarbetet i kylrum innan de skickades till laboratoriet för vidare analyser. Provet för vidare fältanalys uttogs med en relativt stor luftmängd i påsen. Fältanalys med en fotojonisationsdetektor (PID) utfördes på samtliga prov. PID är ett fältinstrument som mäter totalhalten flyktiga organiska ämnen (VOC) i jordprovens porluft. Mätresultaten utgörs av totalhalten flyktiga organiska ämnen i gasfas. Mätningarna utförs på den gas som ställer sig i jämvikt med jordprovet inneslutet i en diffusionstät påse. Faktorer som påverkar huruvida ett prov ger utslag på PID är bland annat mängden prov, temperatur, ingående föroreningar, tid från provtagningstillfället och mängden luft i provtagningspåse. För att få representativa PID-analyser behandlades samtliga prov enligt samma procedur från provtagning till analystillfälle. I samtliga provpåsar uttogs samma mängd prov. Provpåsarna förvarades i rumstemperatur över natt innan de analyserades. Detta då kylda prover avger mindre flyktiga föreningar än rumstempererade, vilket kan leda till att föroreningar ej detekteras. Samtliga prov analyserades även med xrf-analys (röntgenfluorescens). Denna analys utfördes med avseende på metaller. De metaller som har visat sig överensstämma bäst mellan xrf-analys och laboratorieanalyser är koppar (Cu), bly (Pb), arsenik (As) och zink (Zn). Detta är anledningen till att endast halter av dessa ämnen presenteras i fältrapporten. För att få en mer representativ halt utfördes analysen 2ggr/påse (medelvärdet redovisas i Bilaga 2). 3.2 VATTENPROVTAGNING Vattenprovtagning har ej utförts. 3.3 GRUNDVATTENOBSERVATIONER Vid jordprovtagningen gjordes en okulär bedömning av grundvattennivåerna i provtagningspunkterna. Dessa finns redovisade i Bilaga 2. I provpunkt SW1622 installerades ett grundvattenrör. Det fanns två anledningar till detta. Den ena anledningen är att en mer exakt grundvattennivå vid behov kan avläsas i detta rör. En annan anledning är att denna punkt är lokaliserad nedströms garageområdet och att eventuell oljeförorening i detta område bedöms kunna upptäckas i detta rör. Då ingen oljeförorening påträffades vid provtagningen bedömdes det inte som nödvändigt att analysera något grundvattenprov från detta grundvattenrör. Grundvattenröret finns dock kvar och kan vid behov provtas vid senare tillfälle. 3.4 INMÄTNING AV PROVPUNKTER Inmätning av undersökningspunkter har skett i plan och höjd med GPS-station, RTKmätning. repo001.docx BILAGA 1 - FÄLTRAPPORT - ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SESAHR p:\1345\ \100_miljöteknik\19 original\fältrapport\bilaga 1 - fältrapport.docx

11

12 GRODAN Munkforsgatan : HAGA 1: : HAGA 1: SWECO Civil AB Sandbäcksgatan 1, Box 385, SE Karlstad Telefon +46 (0) , Telefax +46 (0) Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen JÄRN

13 Bilaga 2 Fältprotokoll UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM Haga éntre UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV Cecilia Millner MRR KM MKM Rek. FA-gr.värden (Avfall Provpunkt Djup Jordlagerföljd Sverige) PID(ppm) ÖVRIGT Cu XRF-medel (ppm) Zn XRF-medel (ppm) As XRF-medel (ppm) Pb XRF-medel (ppm) SW1603 0,1-0,5 m grfsa F <16 44 < ,7 0,5-1 m grsasifsa F svarta/vita partier, lite sot < ,8 1-1,3 m grsifsa F <15 46 < ,6 gvy 1,8 mumy 1,3-1,9 m sifsa N <13 34 <9 14 0,9 1,9-2,0 Le N <15 32 <9 13 0,5 SW ,5 m grsa F < ,3 0,5-1 m sisa F? < ,5 m Sa F? <14 21 <9 21 0,4 gvy 1,8 mumy 1,5-2 m fsa/si varvat F < ,7 2-2,7 m sifsa N <14 22 <9 9 0,7 2,7-3 m Le N <14 46 <9 14 0,7 SW ,3 m Sa+matjord F < ,4 0,3-0,8 m Sa F? <14 19 < ,8-1,3 m Sa, Sa/fSa (1,1-1,3) F? <13 17 < gvy 1,8 mumy 1,3-1,8 m Sa F? <13 18 <7 10 0,3 1,8-2,3 m sifsa N <13 28 < ,80-1,81 m Organiskt svart <14 24 <8 12 0,3 SW ,2 m grsa+ matjord F < ,9 0,2-0,5 m grsa F <14 27 < ,4 gvy 0,7 0,5-1 m Sa F? <13 14 <9 8 0,4 1-1,2 m Sa F? <13 19 <8 10 0,5 1,2-1,4 m sifsa N? mörkt <14 31 <9 24 0,5 1,4-1,9 m sifsa N? <14 33 <8 10 0,5 SW ,4 m sisa+matjord F? < ,1 0,4-0,8 m Sa F? <14 21 <9 9 1,5 0,8-1,3 m sisa +Sa N <14 19 <8 9 2,3 gvy 1,4 1,3-1,8 m sisa N <13 22 <8 <8 2,3 SW ,2 m Sa+matjord F <8 19 2,1 0,2-0,6 m Sa F svart slagg ,2 0,6-1 m sasi F < ,5 1-1,3 m sasi F <9 27 2,3 gvy 1,4 1,3-1,8 m Sa N? <13 20 <7 <7 2,3 1,8-2,3 m sisa N? <13 26 <8 <8 2 2,3-2,8 m sifsa N <13 24 <8 9 2,7 SW ,5 m sagr F <14 21 < ,7 0,5-1 m grsa F <14 26 < gvy 1,3 1-1,5 m grsa F tegel <14 24 <9 19 2,4 1,5-2 m grsa F tegel <13 20 <8 13 1,8 2-2,3 m sisa N? <13 21 <8 <8 2,9 2,3-2,8 m sifsa N <14 35 <8 <8 2,5 SW ,3 m grsa + matjord F < ,4 0,3-0,8 m Sa F <14 27 <8 13 0,2 0,8-1,3 m 0,8-1 Sa, 1-1,3 fsa N? <13 19 <8 10 0,2 1,3-1,7 m fsa N? rost <13 25 <7 12 0,4 gvy 1,8 mumy 1,7-2 m sifsa N <13 30 <8 10 0,2 SW ,5 m sagr F tjäle <15 17 < ,7 0,5-1 m fsasi F <14 37 < ,4 1-1,5 m sisafsa F <14 24 <9 11 0,3 gvy 1,8 mumy 1,5-1,8 m Sa F rostigt/mörk rött <14 23 < ,8-2,3 m sifsa N <14 26 <8 12 0,7 SW ,4 m fsa+matjord F < ,6 0,4-0,9 m fsa (matjord) F <14 72 < ,4 0,9-1,3 m Sa F <14 23 <8 10 1,6 gvy 1,5 mumy 1,3-1,7 m Sa F Filter 1,3-2,3m <13 14 <8 9 1,9 1,7-2 m fsa N <13 20 <8 <8 1,8 SW ,5 m safsa F rött tegelfärget <15 43 < ,5 SW1623 (extra) 0-0,5 m grsafsa F brunt <15 33 < ,3 0,5-0,8 m sagrsi F tegel, blött, dränering? < < ,3 0,8-1,2 m sagrsi F tegel <13 71 <9 24 0,4 1,2-1,5 m fsa N <13 <9 <9 10 0,4 gvy 1,8 mumy 1,5-2 m sifsa N 1,7-1,8 trädrot <14 30 <8 14 0, (1) P:\1345\ \100_Miljöteknik\18 Granskning\Bilaga 2.xlsx

14 Sida1(23) Ankomstdatum SWECO Environment AB Utfärdad Box Karlstad Projekt Bestnr Analys av fast prov Er beteckning SW1603 0,5-1 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 88.7 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 0.29 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.34 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.26 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 4 D LISO krysen 0.17 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.22 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.12 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 0.13 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.11 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 0.81 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 1.0 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 0.89 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 0.93 mg/kg TS 4 N LISO

15 Sida2(23) Er beteckning SW1603 1,3-1,9 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.5 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 79.3 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

16 Sida3(23) Er beteckning SW1606 0,5-1 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 90.9 % 3 O MISW naftalen 0.29 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen 1.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren 0.33 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 6.3 mg/kg TS 4 D LISO antracen 0.86 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 12 mg/kg TS 4 D LISO pyren 10 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 4.1 mg/kg TS 4 D LISO krysen 5.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 6.9 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten 2.4 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 5.2 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen 0.53 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 3.7 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 3.8 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 28 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 35 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* 1.4 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 30 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 32 mg/kg TS 4 N LISO

17 Sida4(23) Er beteckning SW ,3 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 86.4 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen 0.13 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 0.47 mg/kg TS 4 D LISO antracen 0.16 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.96 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.77 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.43 mg/kg TS 4 D LISO krysen 0.53 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.72 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten 0.22 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.46 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 0.38 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.39 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 2.8 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 2.9 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* 0.13 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 2.4 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 3.2 mg/kg TS 4 N LISO

18 Sida5(23) Er beteckning SW1608 0,3-0,8 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 93.4 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

19 Sida6(23) Er beteckning SW1608 1,8-1,81 O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 81.7 % 3 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 5 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 5 1 LISO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 5 D KABJ bensen <0.01 mg/kg TS 5 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 5 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 5 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaftylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaften <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fenantren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ antracen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoranten <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ pyren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ krysen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 5 N KABJ

20 Sida7(23) Er beteckning SW1612 0,2-0,5 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 92.5 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 0.11 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 0.11 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 0.11 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

21 Sida8(23) Er beteckning SW1612 1,4-1,9 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.6 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.05 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 82.3 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

22 Sida9(23) Er beteckning SW ,4 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 86.1 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.16 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.14 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen mg/kg TS 4 D LISO krysen mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.10 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 0.39 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 0.29 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 0.29 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 0.39 mg/kg TS 4 N LISO

23 Sida 10 (23) Er beteckning SW1616 0,2-0,6 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.05 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 81.8 % 3 O MISW naftalen 20 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen 0.13 mg/kg TS 4 D LISO acenaften 0.22 mg/kg TS 4 D LISO fluoren 0.23 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 7.6 mg/kg TS 4 D LISO antracen 0.47 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 2.5 mg/kg TS 4 D LISO pyren 1.9 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.95 mg/kg TS 4 D LISO krysen 1.4 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 1.8 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten 0.30 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.48 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen 0.17 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 1.2 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.47 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 5.6 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 34 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* 21 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 13 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 6.8 mg/kg TS 4 N LISO

24 Sida 11 (23) Er beteckning SW1616 1,8-2,3 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.6 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.05 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 79.4 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

25 Sida 12 (23) Er beteckning SW ,5 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 91.9 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 0.49 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.56 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.41 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.15 mg/kg TS 4 D LISO krysen 0.33 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.27 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.16 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 0.14 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.15 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 1.1 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 1.6 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 1.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 1.3 mg/kg TS 4 N LISO

26 Sida 13 (23) Er beteckning SW1619 0,3-0,8 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.5 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 93.8 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 0.12 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 0.12 mg/kg TS 4 N LISO

27 Sida 14 (23) Er beteckning SW1621 1,5-1,8 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.5 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 84.1 % 3 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 5 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 5 1 LISO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 5 D KABJ bensen <0.01 mg/kg TS 5 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 5 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 5 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaftylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaften <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fenantren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ antracen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoranten 0.27 mg/kg TS 5 D KABJ pyren 0.23 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)antracen 0.13 mg/kg TS 5 D KABJ krysen 0.12 mg/kg TS 5 D KABJ bens(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS 5 D KABJ bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)pyren mg/kg TS 5 D KABJ dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa cancerogena* 0.50 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa övriga* 0.50 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa M* 0.50 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa H* 0.50 mg/kg TS 5 N KABJ

28 Sida 15 (23) Er beteckning SW1622 0,4-0,9 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 83.8 % 3 O MISW naftalen 0.16 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen 0.30 mg/kg TS 4 D LISO acenaften 0.39 mg/kg TS 4 D LISO fluoren 0.43 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 6.2 mg/kg TS 4 D LISO antracen 1.3 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 7.3 mg/kg TS 4 D LISO pyren 6.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 2.7 mg/kg TS 4 D LISO krysen 2.6 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 3.2 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten 1.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 2.7 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen 0.25 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 1.8 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 1.9 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 14 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 24 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* 0.84 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 21 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 16 mg/kg TS 4 N LISO

29 Sida 16 (23) Er beteckning SW1622 1,3-1,7 m O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 82.6 % 3 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 5 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 D KABJ alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 5 1 LISO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 5 D KABJ metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 5 D KABJ aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 5 D KABJ bensen <0.01 mg/kg TS 5 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 5 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 5 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaftylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ acenaften <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fenantren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ antracen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ fluoranten <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ pyren <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ krysen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 5 D KABJ indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 5 D KABJ PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 5 N KABJ PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 5 N KABJ

30 Sida 17 (23) Er beteckning SW1622 1,7-2 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.6 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 77.9 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

31 Sida 18 (23) Er beteckning SW ,5 m extra O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.5 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 94.4 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen 0.33 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren 0.13 mg/kg TS 4 D LISO antracen 0.14 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.77 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.85 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.54 mg/kg TS 4 D LISO krysen 0.50 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.85 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten 0.29 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.79 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 0.58 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.56 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 3.6 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 2.8 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* 0.33 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 1.9 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 4.2 mg/kg TS 4 N LISO

32 Sida 19 (23) Er beteckning SW1623 0,5-0,8 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.04 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 81.8 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten 0.19 mg/kg TS 4 D LISO pyren 0.20 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen 0.14 mg/kg TS 4 D LISO krysen 0.11 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten 0.18 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren 0.16 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen 0.12 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren 0.11 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* 0.77 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* 0.51 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* 0.39 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* 0.88 mg/kg TS 4 N LISO

33 Sida 20 (23) Er beteckning SW1623 1,5-2 m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V WIDF As <0.6 mg/kg TS 1 H WIDF Ba mg/kg TS 1 H WIDF Cd <0.1 mg/kg TS 1 H WIDF Co mg/kg TS 1 H WIDF Cr mg/kg TS 1 H WIDF Cu mg/kg TS 1 H WIDF Ni mg/kg TS 1 H WIDF Pb mg/kg TS 1 H WIDF V mg/kg TS 1 H WIDF Zn mg/kg TS 1 H WIDF Hg <0.05 mg/kg TS 2 H WIDF TS_105 C 80.6 % 3 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO krysen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D LISO PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N LISO

34 Sida 21 (23) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av kvicksilver, Hg, låg LOQ. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38/TKI96. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±27-35% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2):

35 Sida 22 (23) Metod Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev KABJ LISO MISW WIDF Godkännare Karin Björk Linda Söderberg Miryam Swartling William Di Francesco D H N O V Utf 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer