RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge."

Transkript

1 NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING UPPRÄTTAD AV: INGRID FRANZEN GRANSKAD AV: ANNA MUNKTELL FLARUP

2 Sammanfattning En ny tomt har iordningställts på fastigheten Nöbble 3:8. Vid markarbeten utförda i mars 2016 påträffades nedgrävt avfall från tidigare verksamheter som varit lantbruk och verkstad. Dessutom konstaterades att den översta jordmånen inom en del av fastigheten hade inblandning av avfallsrester och bränt material. Utförda provtagningar visade att jorden delvis var förorenad med metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) över tillämpbara riktvärden. Då tomten ska ut till försäljning och tomten ska kunna användas som bostadsändamål ställs höga krav på tomtens skick. Påträffat avfall och den jord som har bedömts vara förorenad har därför körts bort från fastigheten. Även jord som inte bedömts vara förorenad men som har gett ett skräpigt intryck har också avlägsnats från platsen. Fastigheten Nöbble 3:8 genomkorsas av en mindre grusväg. I slänten till denna och troligtvis även in under vägen finns jord med något förhöjda halter av PAH-H över tillämpbart riktvärde. Swecos bedömning är att dessa massor har en begränsad volym och att föroreningen inte är av allvarlig art. Jordmassorna bör därför kunna ligga kvar under vägen utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Den del av fastigheten Nöbble 3:8 som inte är undersökt bestod vid miljökontrollen av skog. Sannolikheten att det finns liknande föroreningar inom de delar av fastigheten som inte har undersökts bedöms vara liten. Swecos bedömning är att fastigheten Nöbble 3:8 är väl undersökt och att det inte finns behov av ytterligare undersökningar eller åtgärder. Sweco Hospitalsgatan 22 SE Nyköping, Sverige Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Områdesbeskrivning 1 3 Organisation 2 4 Tidigare undersökning och bedömning 2 5 Bedömningsgrunder 3 6 Genomförande av efterbehandlingsåtgärder Schakt av betong och avfall Genomförande av miljökontroll 3 7 Bedömning av kvarvarande förorening 10 8 Transport och volym av avfallsmassor 10 9 Slutsatser Referenser 10 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning av avfallsmassor som levererats till RGS90 Bilaga 2 Analysprotokoll REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

4

5 1 Inledning Norrköpings kommun avser att sälja en tomt på Kvillingevägen 25, fastigheten Nöbble 3:8. Fastigheten är avsedd för bostadsändamål. I samband med iordningställandet av tomten i mars 2016 påträffades nedgrävt avfall från tidigare verksamheter som varit lantbruk och verkstad. I ytskiktet på en del av fastigheten konstaterades att jorden dessutom hade inslag av bränt material och avfallsrester som gett upphov till förhöjda föroreningshalter. Utifrån analysresultatet gjordes bedömningen att delar av ytskiktet på fastigheten skulle avlägsnas från platsen tillsammans med övrigt påträffat avfall- vilket också har gjorts. En efterkontroll av platsen har därefter utförts med provtagning av kvarvarande mark för att bedöma om avhjälpandeåtgärden varit tillräcklig. Denna rapport redovisar resultatet av genomförda provtagningar samt tillvägagångsätt för genomförd avhjälpandeåtgärd. Rapporten redovisar även hur avfall och förorenad jord har tagits omhand. Slutligen utförs en bedömning av den mindre kvarvarande förorening som finns intill den lilla grusvägen som korsar fastigheten. 2 Områdesbeskrivning Fastigheten Nöbble 3:8 ligger på Kvillingevägen 25 i Kvillinge, Åby, se figur 1. Fastigheten ligger lantligt och gränsar till åkermark och skog. Innan schaktarbeten påbörjades vid fastigheten fanns ett garage som en gång i tiden använts som verkstad. I övrigt bestod fastigheten av skog och gräsytor, se figur 2. En mindre grusväg som utgör grann-fastighetens tillfartsväg korsar norra delen av fastigheten Nöbble 3:8. Figur 1. Pilen visar var fastigheten Nöbble 3:8 ligger (källa hitta.se) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE. 1(10)

6 Figur 2. Flygfoto över fastigheten innan efterbehandling. Fastighetens gränser är markerade med rött (källa hitta.se). 3 Organisation Norrköpings Kommun, - och exploateringsenheten är beställare för uppdraget. Kontaktperson hos Norrköpings kommun har varit Anders Larsson. Schaktarbete har utförts av ML Schakt AB där Magnus Larsson har varit kontaktperson. Miljökontrollant har varit Ingrid Franzén från Sweco Environment AB. 4 Tidigare undersökning och bedömning I december 2015 utförde Sweco en provtagning av jord vid den plats där det tidigare stått ett garage och som enligt uppgifter har använts som en verkstad. Syftet var att kontrollera om tidigare verksamhet i anslutning till garaget hade förorenat fastigheten. Två provgropar grävdes i anslutning till garaget. I en av groparna påträffades förhöjda halter av kadmium, bly, barium och zink över det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Eftersom planerad markanvändning är småhusbebyggelse förutsätts framtida boende på fastigheten ha ett högt skyddsvärde. Även markmiljön har ett högt skyddsvärde med tanke på framtida odlingsförutsättningar. Utifrån genomförd provtagning bedömde Sweco att påträffade föroreningar på fastigheten sannolikt härrör från det tidigare garagets grund. Sweco rekommenderade därför att grunden skulle tas bort och att en miljökontroll därefter skulle utföras under grunden i syfte att kontrollera att ingen förorening finns kvar. Denna miljökontroll utfördes i mars 2016 då övriga schaktarbeten utfördes på fastigheten. 2(10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

7 5 Bedömningsgrunder Som stöd vid bedömning av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljö har Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad jord (NV 2009) använts. Naturvårdsverkets generella riktvärden finns både för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Vid en föroreningsnivå som underskrider KM bedöms marken kunna användas som bostadsområde och parkmiljö. Vid en föroreningsnivå som överskrider KM men underskrider MKM begränsas markanvändningen till exempelvis industrier, vägar och kontor. På fastigheten Nöbble 3:8 ska en bostad uppföras vilket gör att området bör klassas som känslig markanvändning. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning är därför tillämpbara. 6 Genomförande av efterbehandlingsåtgärder 6.1 Schakt av betong och avfall I mars 2016 skulle schaktarbeten utföras på Nöbble 3:8 i syfte att iordningsställa denna inför försäljningen. Schaktarbetena omfattade även ett mindre område som angränsar till fastighetens östra gräns. Utöver grunden för det gamla garaget påträffades även flera andra betongkonstruktioner i marken. Bland annat så påträffades en mur, resterna av en flytgödselbrunn och en gödselplatta. När gödselplattan grävdes fram påträffades avfall i form av plast, papper, skrot och bildelar. Avfallet hade lagts på plattan som sedan täckts över med jord. Avfallet och jorden från gödselplattan schaktades bort och kördes till RGS90s anläggning i Norrköping. Samtliga påträffade betongkonstruktioner schaktades också bort. 6.2 Genomförande av miljökontroll När garagets grund schaktades bort utförde Sweco en provtagning av jord i schaktbotten under det tidigare garaget. Provtagningen visade att marken under garaget hade förhöjda halter metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) över de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). I överenskommelse med entreprenören och beställaren togs beslutet att 0,5 meter jord skulle schaktas bort och att en ny provtagning skulle utföras på den nya schaktbotten. Denna provtagning visade att halterna av metaller var låga (under riktvärdet för KM) men att det fortfarande fanns något förhöjda halter av PAH-H (över riktvärdet för KM). Vid denna provtagning observerades också att marken i den övriga delen av fastigheten som höll på att iordningställas på flera ställen innehöll bränt material och rester av avfall (bitar av glas, plast, metall, kablar, slagg, tegel, murbruk). I ett område framför det tidigare garaget syntes omfattande mängder grönt glaskross. I figurerna 3 och 4 nedan visas schaktbotten under garaget, samt hur marken i området norr om garaget såg ut. Halter i jordprover vid platsen för det tidigare garaget presenteras i tabell REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE. 3(10)

8 Figur 3. Schaktbotten under garaget. Bilden till vänster visar den ursprungliga schaktbotten (vid nivå 0 m) under garaget. Jorden är här mörk till färgen och innehåller en hel del bränt material. Bilden till höger visar schaktbotten efter det att cirka 0,5 meter jord schaktats bort. en utgörs till stor del av naturlig brun grusig sand men fortfarande finns rester av ovanliggande mörka jord kvar med bränt material och tegelrester. Figur 4. Till vänster visas en jordprofil där man tydligt kan se skillnaden mellan en mörk fyllning och den naturliga ljusbruna sanden som underlagrar fyllnaden. I bilden vill höger visas ytksiktet med inblandning av grönt glaskross och tegelrester. Bilderna är tagna i området framför det borttagna garaget (ruta A). Med anledning av att övriga markytor inom det schaktade området gav ett skräpigt intryck beslutades att utöka miljökontrollen till ett större område än som initialt var planerat. Det område där en utökad miljökontroll bedömdes vara motiverad var den östra delen av fastigheten nedanför grusvägen som korsar fastigheten. Samlingsprov togs därför i tre områden inom det område som då höll på att schaktas. Samlingsproven bestod av vardera 6-7 delprov inom en ruta om cirka 10 x 10 meter. Rutorna fick beteckningen A, B och C och samlingsproven på respektive schaktbotten fick beteckningen SB A1, SB B1 och SB C1. I ruta A grävdes även tre gropar (cirka 0,3 meter djupa) ner till naturlig mark. 4(10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

9 Samlingsprovet från dessa gropar fick beteckningen SB A2. En bild på en provgrop i ruta A finns i figur 4. I figur 5 nedan visas var proven är tagna Figur 5. Placeringen av provtagningsrutor för en utökad undersökning för att utreda omfattningen av förorenade fyllnadsmassor. De analyserade samlingsproven från rutorna A, B och C visade att det i ytlagret förekom halter av bly, zink och PAH-H över det generella riktvärdet för KM. Den naturliga ljusbruna sanden som underlagrade fyllningen visade inte några förhöjda halter. Utifrån resultatet av provtagningen så beslutade - och exploateringsenheten tillsammans med entreprenören och miljökontrollanten att ytskiktet inom hela det uppschaktade området skulle schaktas bort. Detta innebar att cirka 0,3 till 0,5 meter massor inom området togs bort och kördes iväg som avfall. Under garaget schaktades en mindre del av ytskiktet bort. Även jorden med glaskross schaktades bort trots att samlingsprovet från denna ruta inte uppvisat några föroreningshalter. I tabell 1 nedan visas halter i de jordprov som tagits under garaget och i ruta A, B och C som sedan körts iväg som avfall samt halter i den naturliga jorden som underlagrade fyllningen. REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE. 5(10)

10 Tabell 1. Halter (mg/kgts) i analyserade jordprov. Halter markerade med gult överskrider det generella riktvärdet för KM. Halter markerade med orange överskrider det generella riktvärdet för MKM. SB, 1 SB, 2 SB, A1 SB, A2 SB, B1 SB, C1 Under Plats garage Under garage Ruta A Ruta A Ruta B Ruta C Djup (m) 0 Cirka 0,5 0 0,3 0 0 Fyll/Mu och Fyll/Mu Jordart Nat./Sa Fyll/Mu Nat./saGr Fyll/Mu Fyll/Mu Fältanteckning Mörk mull med lite tegel, murbruk och bränt material Blandlager sand och fyll Mörk mull med mycket tegel och glas. Naturlig brun sandig grus Geggig uppkörd yta Geggig uppkörd yta Generella riktvärden Ämne KM MKM Arsenik 5,9 2,8 2,6 <2.5 2,7 2, Barium Bly , Kadmium 0,96 0,26 0,31 <0.2 0,22 0,36 0,5 15 Kobolt 6,4 6,1 3,3 4 4,1 6, Koppar , Krom , Nickel ,3 6 6, Vanadin Zink Kvicksilver 0,1 0,033 0,031 0,012 0,023 0,03 0,25 2,5 Bensen <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 < ,012 0,04 Toluen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Etylbensen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Xylener <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 < Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <2 <2 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 1,1 <1 <1 <1 <1 < PAH-L,summa 0,058 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 < PAH-M,summa 3,2 0,41 0,1 <0.05 0,49 1, PAH-H,summa 5,4 2,3 0,26 <0.08 0,88 1, Ivägkört Ivägkört Ivägkört Kvarlämnat Ivägkört Ivägkört En slutlig miljökontroll genomfördes efter det att fyllnadsmaterialet i ytskiktet schaktats bort. en bestod då till stora delar av naturlig brun sand och grus. Några avfallsrester kunde inte ses. Nya samlingsprov togs i de tidigare provtagna rutorna A, B och C samt i det område där det tidigare garaget låg. Denna ruta fick beteckningen D. Två 6(10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

11 samlingsprov togs även utanför tomten då iordningställande av dessa ytor ingick i entreprenaden, dessa rutor fick beteckningen E och F. Inom varje ruta som var ungefär 10 x 10 meter togs samlingsprov om cirka 6-7 delprov. I vägslänten till den lilla grusvägen kunde fortfarande den mörka fyllnaden ses. Ett separat samlingsprov togs därför på vägslänten. Samlingsprovet i vägslänten togs inom ett område om cirka 2 x 20 meter. Mäktigheten på den mörka fyllnaden under vägen bedöms vara cirka 0,5 meter Figur 6. Placeringen av provtagningsrutor för den slutliga miljökontrollen. Jordproven från den slutliga schaktbotten i ruta A- F visar inte på några förhöjda föroreningshalter. Samtliga ämnen har halter under de generella riktvärdena för känslig markanvändning. I vägslänten mot den lilla grusvägen uppmättes en halt av PAH-H som ligger strax över riktvärdet för känslig markanvändning. I tabell 2 nedan visas halter i de jordprov som tagits vid den slutliga schaktbotten vid rutorna under garaget och i ruta A, B och C samt i rutorna E och F som ligger utanför Nöbble 3:8 fastighetsgräns. Samtliga analysprotokoll från miljökontrollen finns i bilaga 2. REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE. 7(10)

12 Tabell 2. Halter (mg/kgts) i analyserade jordprov vid den slutliga schaktbotten. Halter markerade med gult överskrider det generella riktvärdet för KM. SV Vägslänt SB ruta A SB ruta B SB ruta C SB ruta D SB ruta E SB ruta F Riktvärden Ämne KM MKM Arsenik 3,1 2,7 <2.5 3,3 3,3 4 3, Barium Bly Kadmium <0.2 <0.2 <0.2 0,23 <0.2 0,2 <0.2 0,5 15 Kobolt 6 6,2 6,1 6,5 7,7 5,7 7, Koppar Krom Nickel 9,8 8,6 9, Vanadin Zink Kvicksilver 0,02 0,024 0,025 0,04 0,032 0,031 0,029 0,25 2,5 PAH-L 0,046 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 < PAH-M 0,3 <0.05 0,23 0,35 0,22 0,46 0, PAH-H 1,2 <0.08 0,33 0,54 0,32 0,84 0, I figur 7,8 och 9 nedan visas några bilder från den slutliga miljökontrollen. Figur 7. Vy över schaktbotten i ruta A. 8(10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

13 Figur 8. Vy över schaktbotten i ruta B samt schaktvägg i vägslänten till grusvägen. Figur 9. Schaktruta E och F öster om tomtgränsen till Nöbble 3:8. 9(10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

14 7 Bedömning av kvarvarande förorening I vägslänten till grusvägen som korsar fastigheten påträffas jord med en något förhöjd halt av PAH-H. Halten i samlingsprovet är 1,2 mg/kgts vilket ska jämföras med riktvärdet för KM som är 1 mg/kgts. Jorden med de något förhöjda PAH-H halterna fortsätter med stor sannolikhet in under vägen. Då vägen ligger i kanten på fastigheten och mäktigheten på fyllnadslagret bedöms vara maximat 0,5 meter bedöms volymen kvarvarande förorening vara mycket begränsad. Halten PAH-H är förhållandevis låg och jorden ligger under en väg vilket inte medför någon större exponering för de boende. 8 Transport och volym av avfallsmassor Samtliga förorenade schaktmassor har körts till RGS90s anläggning i Norrköping. Mängden förorenad jord som har schaktats bort uppgår till 180 ton. Av detta är 157 ton sådana massor som har föroreningsgrad mellan riktvärdena för KM och MKM (så kallade MKM jord) och 23 ton är så kallade IFA-massor med föroreningsgrad över MKM. I bilaga 1 visas en sammanställning erhållen från RGS90 på mottagna massor. Transport har utförts av ML Schakt AB som har erforderliga tillstånd för transport av avfall. 9 Slutsatser Eftersom planerad markanvändning är småhusbebyggelse förutsätts framtida boende på fastigheten ha ett högt skyddsvärde. Även markmiljön har ett högt skyddsvärde med tanke på framtida odlingsförutsättningar. Swecos bedömning är att påträffade förorenade fyllnadsmassorna har avlägsnats från fastigheten i den mån det motiverat och att avhjälpandeåtgärd är utförd i enlighet med uppsatta mål. Den jord med något förhöjd halt av PAH-H som kvarstår under den lilla grusvägen bedöms vara av begränsad omfattning och inte heller vara av allvarlig art och bör därför kunna ligga kvar utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Den del av fastigheten Nöbble 3:8 som inte är undersökt bestod vid miljökontrollen av skog. Sannolikheten att det finns liknande föroreningar som påträffats inom den övriga delen av tomten bedöms vara liten. Swecos bedömning är att fastigheten Nöbble 3:8 är väl undersökt och att det inte finns behov av ytterligare undersökningar. 10 Referenser NV 2009 Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, september (10) REDOVISNING AV MILJÖKONTROLL OCH UTFÖRDA EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER PÅ FASTIGHETEN NÖBBLE 3:8 I KVILLINGE.

15 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV AVFALLSMASSOR SOM LEVERERATS TILL RGS90 1 (1) S w e co E n vi r o n m e nt AB

16 Kund Artikel Exp.nr RegNr OrderNr TransportRef Datum Netto (kg) Anläggning Magnus Larsson Maskingräv. AB Jord, metallförorenad >MK WYD Nöbble 3: :31: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB Jord, metallförorenad >MK WYD Nöbble 3: :20: Norrköping Kund Artikel Exp.nr RegNr OrderNr TransportRef Datum Netto (kg) Anläggning Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :49: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :26: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :03: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :28: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :04: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :51: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :08: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :20: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :23: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :27: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :11: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3: :15: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3:8, Hög :53: Norrköping Magnus Larsson Maskingräv. AB MKM - jord WYD Nöbble 3:8, Hög :02: Norrköping

17 BILAGA 2. ANALYSPROTOKOLL 1 (1) S w e co E n vi r o n m e nt AB

18 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB1 Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 82.0 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 33 ±8.3 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ±0.012 GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen 0.14 ±0.028 GC-MS, egen metod Fenantren 0.27 ±0.054 GC-MS, egen metod Fluoranten 1.5 ±0.30 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 1.3 ±0.26 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

19 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB1 Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa 3.2 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.81 ±0.16 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.75 ±0.15 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 1.3 ±0.26 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.43 ±0.086 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.55 ±0.11 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.84 ±0.17 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.58 ±0.12 Beräknad PAH-H,summa 5.4 Beräknad PAH,summa cancerogena 4.8 Beräknad PAH,summa övriga 3.8 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 5.9 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 240 ±48 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 90 ±18 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.96 ±0.19 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.4 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 39 ±7.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 800 ±200 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.10 ±0.025 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

20 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB2 Provtagningsdjup : 0.5 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 85.4 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 24 ±6.0 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.19 ±0.038 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.18 ±0.036 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

21 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB2 Provtagningsdjup : 0.5 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa 0.41 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.18 ±0.036 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.45 ±0.090 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.54 ±0.11 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.37 ±0.074 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ±0.017 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.31 ±0.062 Beräknad PAH-H,summa 2.3 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.9 Beräknad PAH,summa övriga 0.78 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.8 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 130 ±26 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.26 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.1 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 150 ±38 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

22 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,A1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 83.5 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 27 ±6.8 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten ±0.011 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren ± (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

23 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,A1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa 0.10 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.014 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ±0.010 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.010 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.26 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.21 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.6 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 150 ±30 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.31 ±0.062 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.3 ±0.66 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.7 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 5.3 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 210 ±53 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

24 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,A2 Provtagningsdjup : 0.3 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 93.9 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

25 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,A2 Provtagningsdjup : 0.3 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 6.4 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 7.3 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 9.0 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.0 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 36 ±9.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

26 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,B1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 74.0 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 38 ±9.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen ±0.012 GC-MS, egen metod Fenantren ±0.010 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.20 ±0.040 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.18 ±0.036 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

27 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,B1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa 0.49 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.15 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.21 ±0.042 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ±0.015 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa 0.88 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.75 Beräknad PAH,summa övriga 0.62 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 120 ±24 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 100 ±20 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.22 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.8 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 88 ±22 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.006 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

28 Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,C1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 mod (*) Torrsubstans express 81.1 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 21 ±5.3 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ±0.017 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.49 ±0.098 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.49 ±0.098 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. På grund av krav på kort analystid har inte torrsubstans kunnat analyseras enligt ackrediterad metod. Bestämning av torrsubstans har utförts vid en högre temperatur. På de analyser där enheten uttrycks i "per torrsubstans" är det denna "Torrsubstans express" som har använts. (forts.)

29 Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB,C1 Provtagningsdjup : 0 m Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1630 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-M,summa 1.1 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.23 ±0.046 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.26 ±0.052 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.34 ±0.068 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.23 ±0.046 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.26 ±0.052 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 1.5 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.3 Beräknad PAH,summa övriga 1.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.8 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 160 ±32 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 71 ±14 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.36 ±0.072 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 270 ±68 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) på ej torkat prov - SS mod. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

30 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta A Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.1 ±9.21 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 68 ±14 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 8.6 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 170 ±43 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.006 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

31 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta A Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

32 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta B Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.2 ±9.22 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 51 ±10 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.1 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 9.9 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 57 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.006 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.10 ±0.020 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.10 ±0.020 Beräknad PAH-M,summa 0.23 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ±0.010 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.015 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ±0.012 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.011 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

33 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta B Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.33 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.27 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

34 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta C Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 85.5 ±8.55 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.3 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 120 ±24 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 30 ±6.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.23 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.5 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 120 ±30 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.010 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.14 ±0.028 Beräknad PAH-M,summa 0.35 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ±0.014 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ±0.017 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ±0.015 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.015 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

35 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta C Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.015 Beräknad PAH-H,summa 0.54 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.47 Beräknad PAH,summa övriga 0.42 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

36 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta D Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 86.3 ±8.63 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.3 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 91 ±18 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 7.7 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 110 ±28 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.11 ±0.022 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.11 ±0.022 Beräknad PAH-M,summa 0.22 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ±0.011 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.014 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.011 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

37 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta D Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.32 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.27 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

38 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta E Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.6 ±8.46 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 81 ±16 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 41 ±8.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.20 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 110 ±28 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ±0.012 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.22 ±0.044 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.18 ±0.036 Beräknad PAH-M,summa 0.46 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.11 ±0.022 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.19 ±0.038 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ±0.010 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

39 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta E Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.11 ±0.022 Beräknad PAH-H,summa 0.84 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.72 Beräknad PAH,summa övriga 0.58 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

40 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta F Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.8 ±8.38 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 100 ±20 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 7.1 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 95 ±24 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.007 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.10 ±0.020 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.10 ±0.020 Beräknad PAH-M,summa 0.20 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ±0.013 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ±0.016 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.11 ±0.022 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ±0.014 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.015 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

41 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SB ruta F Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.011 Beräknad PAH-H,summa 0.50 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.43 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

42 Kopia Rapport Nr Sida 1 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SV Vägslänt Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 82.5 ±8.25 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.1 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 57 ±11 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.0 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 9.8 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 59 ±15 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.005 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten 0.15 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.15 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa 0.30 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.18 ±0.036 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.25 ±0.050 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ±0.018 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.17 ±0.034 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

43 Kopia Rapport Nr Sida 2 (2) : Miljötekn Nöbble 3:8 Konsult/ProjNr : Provtagningsdatum : : SV Vägslänt Provtagningsdjup : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1640 Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 ±0.028 Beräknad PAH-H,summa 1.2 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.98 Beräknad PAH,summa övriga 0.52 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljökontroll och efterbehandling

Miljökontroll och efterbehandling Miljökontroll och efterbehandling Nacka Erstavik 26:608 Brantvägen 5-9, Nacka Nacka kommun Stockholm: 2013-09-13 Projekt nr: 213 048 00 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Tommi Soveri Granskad

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

GEOLAB PRISLISTA 2016

GEOLAB PRISLISTA 2016 GEOLAB PRISLISTA 2016 SWECO GEOLAB ÄR ETT LABORATORIUM INOM SWECO CIVIL AB. VI ÄR KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 RESPEKTIVE ISO 14001 SAMT ACK- REDITERADE AV SWEDAC FÖR MILJÖANALYSER.

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer