MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN"

Transkript

1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN Rapport Upprättad av: Annie Jönsson och Magnus Runesson Granskad av: Hanna Hällstrand

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: KUND Sölvesborg kommun Repslagaregatan Sölvesborg KONSULT WSP Sverige AB Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Sölvesborg kommun: Hanna Emenius WSP: Magnus Runesson WSP: Annie Jönsson Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (8)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: INNEHÅLL 1 UPPDRAG, BAKGRUND OCH SYFTE 4 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 4 3 OMRÅDESBESKRIVNING 4 4 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN Kvalitetssäkring Jordprovtagning 5 5 JÄMFÖR- OCH RIKTVÄRDEN Jämförvärden för jord 6 6 RESULTAT Intryck i fält Analysresultat 7 Kompletterande provtagning 7 Tidigare utförd provtagning (2014) 7 7 DISKUSSION 8 8 ÖVRIGT 8 9 REFERENSER 8 Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Bilagor Fältprokoll Bilaga 1 Sammanställning av analysresultat 2015 Bilaga 2 Sammanställning av analysresultat Bilaga 2:1 Sammanställning av analysresultat bekämpningsmedel 2014 Bilaga 2:2 Originalprotokoll från laboratoriet Bilaga 3 Saneringsbudget Bilaga 4 Ritning M1 Provtagningsplan 3 (8)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: 1 UPPDRAG, BAKGRUND OCH SYFTE WSP har på uppdrag av Sölvesborg kommun gjort en kompletterande miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Finland 19, Sölvesborg kommun. Fastigheten används idag som grönområde men Sölvesborgs kommun avser att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål inom det aktuella området. WSP har tidigare (2014) utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i området. Vid denna undersökning påträffades föroreningshalter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, 0-0,5 meter under markytan, i 2 provtagningspunkter. Syftet med den utförda undersökningen har varit att ge ett bättre underlag för utbredning av de tidigare påträffade ytliga föroreningarna samt ge ett underlag för eventuella saneringsbehov i samband med förändrad markanvändning. 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING Arbetet har genomförts i följande steg: q q q q q Framtagande av provtagningsplan i samråd med Hanna Emenius Sölvesborgs kommun. Miljöteknisk provtagning i 8 provpunkter tagna med handborr, som har slagits samman till 3 samlingsprover. Fältanalyser av jordprover med avseende på flyktiga organiska kolväten med PID-mätning. Laboratorieanalyser av 3 samlingsprov Sammanställning och rapportering 3 OMRÅDESBESKRIVNING Det aktuella området utgörs av fastigheten Finland 19 som är ca m 2, ytan består idag av gräsbevuxen mark med en del sly. Markytan inom fastigheten består av gräs och sly. Enligt kartunderlag från SGU är marken på fastigheten delvis utfylld och delvis bestående av sand. Det finns inga uppgifter om när området fylldes ut eller varifrån fyllnadsmassorna kommer eller vad de innehåller. Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (8)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status:. Figur 1. Det berörda området är markerat med en röd ellips 4 GENOMFÖRANDE 4.1 Kvalitetssäkring Arbetet har i tillämpliga delar genomförts enligt SGFs fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 2:2013). WSP är certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Analyserna är utförda av ALcontrol AB, som är ackrediterat av SWEDAC enligt SSEN ISO/IEC Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jordprovtagning Markundersökningen genomfördes den 8 juli av Magnus Runesson och Annie Jönsson, WSP med hjälp av handborr i ytlig jord, ca 0-0,5 m under markytan. Fastigheten delades in i tre delområden, delområde 1, delområde 2 och delområde 3. I delområde 1 uttogs jord från två provpunkter som slogs samman till ett samlingsprov. I delområde 2 och 3 togs jord från tre provpunkter som slogs samman till ett samlingsprov, se figur 2. Totalt togs det tre samlingsprov som placerades i diffusionstäta provtagningspåsar och skickades iväg på analys. I varje provpunkt uttogs 5 (8)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: även enskilda prov som placerades i diffusionstäta provtagningspåsar som förvaras kylt på WSP, ifall ytterligare analyser behövs utföras. Mätning med PID-instrument utfördes i fält på samtliga prover. Figur 2. Delområdenas ungefärliga utbredning visas av de gula polygonerna. Provpunkternas placering visas av de svarta figurerna. 5 JÄMFÖR- OCH RIKTVÄRDEN Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jämförvärden för jord Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade 6 (8)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. För det aktuella området bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) vara användbara då området planeras för bostadsändamål. Analysresultaten jämförs även med Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk (MRR) vid användande av avfall för anläggningsändamål (NV Handbok 2010:01). Dessa jämförvärden ska användas om fyllnadsmassorna avses grävas upp och återanvändas för anläggningsändamål. Om fyllnadsmassorna innehåller föroreningshalter överskridande haltgränserna måste en anmälan om återvinningen göras till tillsynsmyndigheten innan massorna kan återanvändas. 6 RESULTAT Provpunkternas placering framgår av figur 2 och bilaga 1. En sammanställning av samtliga analysresultat avseende jordprover redovisas i bilaga 2. Originalprotokoll från laboratoriet redovisas i bilaga 3. Fältprotokoll redovisas i bilaga Intryck i fält I samtliga provpunkter påträffades fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna bestod i huvudsak av mull, sand och grus med inslag av sten. I provpunkt15w03 och 15W06 påträffades tegel. Fältmätning med PID-instrument gav inga utslag av lättflyktiga kolväten. 6.2 Analysresultat Kompletterande provtagning Inom delområde 1 påträffades halter av summa PAH-H, marginellt överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Inom delområdet påträffades även kvicksilver överskridande mindre än ringa risk MRR. Inom delområde 2 och 3 påträffades inga halter som överskrider användbara riktvärden i den kompletterande undersökningen. Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Tidigare utförd provtagning (2014) Vid tidigare undersökning påträffades bly i halter över KM i punkt 2. Halterna uppgick till ca 4 ggr gällande riktvärde. I provpunkt 2 påträffades PAH-H i halter marginellt överskridande gällande riktvärde. I provpunkt 5 påträffades alifater >C16-C35 i halter marginellt överskridande gällande riktvärde. I den tidigare undersökningen utfördes analyser av bekämpningsmedel på samlingsprover inom området. Analysresultaten visade 2,5-3 m under befintlig markyta bekämpningsmedel i halter under danska riktvärdet för jordkvalitet kriterium vilket 7 (8)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Annie Jönsson Finland 19, Sölvesborgs kommun Miljöteknisk markundersökning Status: motsvarar KM. Anledningen till att jämförelsen inte gjordes i första utredningen är att riktvärden för denna typ av föroreningar har tillkommit sedan den första provtagningen utfördes. 7 DISKUSSION Med resultat från de två undersökningar som WSP genomfört inom området gör WSP bedömningen att det kan finnas ett saneringsbehov baserat på uppmätta halter bly i ytliga jordlager vid provpunkt 2, ca 0,5 m u my. Saneringsbehovet begränsas till de områden som visas i figur 2 ovan. En översiktlig kostnadsuppskattning har gjorts för området och redovisas i bilaga 3. Beroende på hur marken och byggnader utformas bör ett nytt ställningstagande göras i samband med exploatering. Med underlag av utförd undersökning bedöms kostnaden för kvittblivning av de förorenade massorna uppgå till ca kr. Kostnader för schaktarbeten, transport och miljökontroll är inte medräknat i kostnadskalkylen. Generellt för området gäller att jord som schaktas bort av anläggningstekniska skäl bör omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Om massor avses återanvändas på annan plats ska en anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten. 8 ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. WSP rekommenderar därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten. Innan hantering av förorenade massor påbörjas ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd inom förorenat område lämnas till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver REFERENSER Avfall Sverige, 2007: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Rapport SGF, 2013, Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 2:2013). Jordkvalitetskriterium enligt Miljøstyrelsen (Danmark), 2014, Liste over kvalitetskriterier i relation till forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. 8 (8)

9 Borrhål Uppdragsnummer Provtagningsnivå m u my Metod PROVTABELL Datum: Uppdrag Sölvesborg, Finland 19 Datum för undersökningen Jordart PID (ppm) Bilaga 1 Sida : 1 (1) Utfört av MR, AJ Anmärkning 15W08 0-0,35 Skr F/MuSa 0 15W07 0-0,25 Skr F/MuStSa 0 15W06 0-0,5 Skr F/MuSa 0 Tegel 15W05 0-0,35 Skr F/MuStSa 0 15W04 0-0,35 Skr F/MuStSa 0 15W03 0-0,3 Skr F/MuStSa 0 Tegel 15W02 0-0,3 Skr F/MuStSa 0 15W01 0-0,5 Skr F/MuStSa 0

10 Uppdragsnummer: Bilaga 2 SölveFinland Samling3 SölveFinland Samling2 SölveFinland Samling1 Mindre än ringa Provets märkning risk* KM** MKM** FA*** Provtagningsdjup m Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans % 96,8 95,4 93,2 Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb <1 <1 < Arsenik, As <2.5 <2.5 < Barium, Ba Bly, Pb 9, Kadmium, Cd <0.2 <0.2 <0.2 0,2 0, Kobolt, Co 1,6 1, Koppar, Cu 6,4 5, Krom, Cr 3, Molybden, Mo <0.4 <0.4 0, Nickel, Ni 1,9 2,1 2, Vanadin, V 8,5 7, Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg 0,022 0,037 0,16 0,1 0,25 2, Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen <0.003 <0.003 < ,012 0,04 - Toluen <0.1 <0.1 < Etylbensen <0.1 <0.1 < Xylener <0.1 <0.1 < TEX, Summa <0.15 <0.15 < Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 < Alifater >C8-C10 <2 <2 < Alifater >C10-C12 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 < Alifater >C16-C Alifater summa >C5-C16 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Acenaften <0.03 <0.03 <0.03 Acenaftylen <0.03 <0.03 <0.03 Naftalen <0.03 <0.03 <0.03 PAH-L,summa <0.03 <0.03 <0.03 0, Antracen <0.03 <0.03 <0.03 Fenantren <0.03 0,034 0,13 Fluoranten 0,11 0,11 0,3 Fluoren <0.03 <0.03 <0.03 Pyren 0,092 0,075 0,24 PAH-M,summa 0,2 0,22 0, Benso(a)antracen 0,038 0,045 0,13 Benso(a)pyren 0,063 0,061 0,19 Benso(b)fluoranten 0,08 0,077 0,26 Benso(k)fluoranten <0.03 <0.03 0,097 Benso(ghi)perylen 0,07 0,053 0,19 Chrysen/Trifenylen 0,053 0,058 0,18 Dibenso(a,h)antracen <0.03 <0.03 0,037 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,045 0,043 0,12 PAH-H,summa 0,35 0,34 1,2 0, PAH,summa cancerogena 0,28 0, PAH,summa övriga <0.3 <0.3 0, Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet ) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

11 Uppdragsnummer: Bilaga 2:1 Provets märkning SölveFinland Samling 3 SölveFinland Samling 2 SölveFinland Samling 1 2 (2014) 3 (2014) 4,4 (2014) 5 (2014) Mindre än ringa risk* KM** MKM** FA*** Provtagningsdjup m ,5 0, ,5 0-0,5 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans % 96,8 95,4 93,2 94,6 93,4 94,5 95,2 Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb <1 <1 < Arsenik, As <2.5 <2.5 <2.5 <2,3 <2,2 <2,2 <2, Barium, Ba , Bly, Pb 9, <1,7 11 5, Kadmium, Cd <0.2 <0.2 <0.2 0,28 <0,17 <0,18 <0,18 0,2 0, Kobolt, Co 1,6 1,6 2 2,5 0,64 2 2, Koppar, Cu 6,4 5, , Krom, Cr 3, ,3 6,2 6, Molybden, Mo <0.4 <0.4 0, Nickel, Ni 1,9 2,1 2,6 2,9 1,9 3,1 8, Vanadin, V 8,5 7,5 15 9,9 6,2 8, Zink, Zn , Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg 0,022 0,037 0,16 0,049 <0,01 0,051 0,01 0,1 0,25 2, Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen <0.003 <0.003 <0.003 <0,003 0,0031 <0,003 <0,003-0,012 0,04 - Toluen <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, Etylbensen <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, Xylener <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, TEX, Summa <0.15 <0.15 <0.15 <0,15 <0,15 <0,15 <0, Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 <1.2 <3 <3 <3 < Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <5 <5 <5 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Acenaften <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 Acenaftylen <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 Naftalen <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 PAH-L,summa <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0, Antracen <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 Fenantren <0.03 0,034 0,13 0,13 <0,03 0,064 <0,03 Fluoranten 0,11 0,11 0,3 0,38 <0,03 0,14 0,051 Fluoren <0.03 <0.03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 Pyren 0,092 0,075 0,24 0,37 <0,03 0,13 0,079 PAH-M,summa 0,2 0,22 0,67 0,88 <0,05 0,33 0, Benso(a)antracen 0,038 0,045 0,13 0,17 <0,03 0,058 <0,03 Benso(a)pyren 0,063 0,061 0,19 0,2 <0,03 0,072 0,054 Benso(b)fluoranten 0,08 0,077 0,26 0,28 <0,03 0,093 0,074 Benso(k)fluoranten <0.03 <0.03 0,097 0,096 <0,03 0,033 <0,03 Benso(ghi)perylen 0,07 0,053 0,19 0,16 <0,03 0,06 0,063 Chrysen/Trifenylen 0,053 0,058 0,18 0,22 <0,03 0,069 0,09 Dibenso(a,h)antracen <0.03 <0.03 0,037 0,032 <0,03 <0,03 <0,03 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,045 0,043 0,12 0,13 <0,03 0,052 0,034 PAH-H,summa 0,35 0,34 1,2 1,3 <0,08 0,44 0,32 0, PAH,summa cancerogena 0,28 0,28 1 1,1 <0,2 0,38 0, PAH,summa övriga <0.3 <0.3 0,86 1 <0,3 0,39 <0, Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet ) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

12 Uppdragsnummer: Bilaga 2:2 Provpunkt 4,4+5 (2014) 1+3 (2014) Provtagningsdjup ,55 Torrsubstans 88,4 95 Organiska miljöanalyser Intervention value Aldrin <0,001 <0,001 0,32 DDD-o,p 0,012 <0,001 DDD-p,p 0,013 <0,001 DDE-o,p 0,0015 <0,001 DDE-p,p 0,12 <0,001 DDT-o,p 0,1 <0,001 DDT-p,p 0,38 <0,001 DDT, summa 0,49 <0,002 Dieldrin <0,001 <0,001 Endosulfan-alfa <0,001 <0,001 4 Jordkvalitetskriterium Residental/parkland Endosulfan-beta <0,001 <0,001 0,7 Endrin <0,001 <0,001 HCH-alfa <0,001 <0, HCH-beta <0,001 <0,001 1,6 HCH-delta <0,001 <0,001 HCH-gamma <0,001 <0,001 1,2 Heptaklor <0,003 <0,003 4 cis-heptaklorepoxid <0,001 <0,001 trans-heptaklorepoxid <0,001 <0,001 Isodrin <0,001 <0,001 cis-klordan <0,001 <0,001 trans-klordan <0,001 <0,001 Klordan, summa <0,002 <0,002 Quintozen <0,001 <0,001 Telodrin <0,001 <0,001 Organiska miljöanalyser - Halogenerade lösningsmedel Hexaklorbutadien <0,001 <0, ,3 1,7 0,5 Riktvärde för bostads- och parkområde Canadian Council of Ministers of the Environment, 2007, Canadian Soil Quality G Jordkvalitetskriterium enligt Miljøstyrelsen (Danmark), 2014, Liste over kvalitetskriterier i relation till forurenet jord og kval Halter överskridande Holländska jämförvärden avseende när sanering bör utföras är markerade med blå färg

13 L:\3155\Mallar, listor och vägledningar\wordmallar\försida till analysresultat från labbet.doc Mall: Brev dot ver 1.0 Uppdragsnummer: Bilaga 3. Analysresultat från labbet WSP Environmental Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

14 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling1 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 93.2 ±9.32 % SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 76 ±15 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 38 ±7.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.0 ±0.40 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.0 ±1.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.16 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 0.41 ±0.12 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.6 ±0.52 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 61 ±15 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 24 ±6.0 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

15 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling1 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren 0.13 ±0.026 GC/MS Fluoranten 0.30 ±0.060 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.24 ±0.048 Beräknad PAH-M,summa 0.67 GC/MS Benso(a)antracen 0.13 ±0.026 GC/MS Benso(a)pyren 0.19 ±0.038 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.26 ±0.052 GC/MS Benso(k)fluoranten ±0.019 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.19 ±0.038 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.18 ±0.036 GC/MS Dibenso(a,h)antracen ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 ±0.024 Beräknad PAH-H,summa 1.2 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.0 Beräknad PAH,summa övriga 0.86 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

16 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling2 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.4 ±9.54 % SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 3.0 ±0.60 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.009 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo <0.4 ±0.12 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.1 ±0.42 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 7.5 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 23 ±5.8 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 12 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

17 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling2 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ± GC/MS Fluoranten 0.11 ±0.022 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ±0.015 Beräknad PAH-M,summa 0.22 GC/MS Benso(a)antracen ± GC/MS Benso(a)pyren ±0.012 GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.015 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.011 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.012 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.34 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.28 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

18 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling3 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 96.8 ±9.68 % SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 9.6 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 6.4 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 3.1 ±0.62 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.006 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo <0.4 ±0.12 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 8.5 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 20 ±5.0 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 26 ±6.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

19 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Magnus Runesson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : SölveFinlandSamling3 Provtagningsdjup : m Provtagare : Magnus Runesson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten 0.11 ±0.022 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ±0.018 Beräknad PAH-M,summa 0.20 GC/MS Benso(a)antracen ± GC/MS Benso(a)pyren ±0.013 GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.016 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.014 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.011 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.35 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.28 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

20 1 (2) FINLAND 19 UPPSKATTAD KOSTNAD FÖR SANERING, BILAGA 4 Denna budget för sanering baseras på den markprovtagning som utfördes av WSP 2014 med komplettering Jordvolymerna som bedöms vara förorenade är framräknade efter fältprotokoll, analyssvar från laboratoriet samt rimliga antaganden. I undersökningarna har framkommit att det inom området förekommer bly i ytliga jordlager. Området som uppskattats till ca 180 m2 visas i figur 1 nedan. Blyhalterna överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), vilket anses tillämpbart då området planeras för bostadsändamål. Det blyhaltiga jordprovet representerade 0,5 m jordvolym vilket ger ca 90 m 3, dvs ca 160 ton förorenad jord som skall avlägsnas. Schablonkostnad för deponiavgift för denna typ av massor är ca 400 kr/ton kr. WSP Environmental Box Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10 Tel: WSP Environmental Sweden Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

21 ± Förklaring 15W08 1 Delområde 1 15W W04 15W05 2 Delområde 2 15W06 15W02 Delområde 3 15W W01 Koordinatsystem Koordinater i SWEREF 99 TM BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Bilaga 1 Provpunkter Tidigare provpunkter Delområde Finland 19, Sölvesborg kommun WSP Environmental Avdelningen Mark och Vatten Box Karlskrona Tel: Fax: UPPDRAG NR DATUM RITAD/KONSTRUERAD AV ANSVARIG AJ HANDLÄGGARE MR Meter Miljöteknisk markundersökning Provtagningsplan 1:1 000 Ritningsnummer M1