KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn KONSULT WSP Sverige AB Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Magnus Runesson, WSP Tel e-post: Nathalie Enström, WSP Tel e-post: 2 (7)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: INNEHÅLL BAKGRUND OCH SYFTE 4 OMRÅDESBESKRIVNING 4 GENERELLA SPRIDNINGSVÄGAR 4 GENOMFÖRD UNDERSÖKNING 5 RESULTAT 5 SLUA 7 ÖVRIGT 7 REFERENSER 7 BILAGOR Ritning M1 Sammanställning laboratorieresultat Jord Bilaga 1 Sammanställning laboratorieresultat Grundvatten Bilaga 2 Provtagningsprotokoll Bilaga 3 Laboratorierapporter Bilaga 4 3 (7)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: BAKGRUND OCH SYFTE Karlshamns kommun arbetar med en detaljplan för bland annat nya bostäder, kontor och handel i centrala delarna av Mörrum. Som en del i detta arbete har WSP fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning med syfte att undersöka förekomsten av föroreningar inom området framförallt med anledning av den bensinstation som är belägen söder om Kungsparken. OMRÅDESBESKRIVNING Kungsparken är belägen i de västra delarna av Mörrums centrum, se bild 1. Bild 1. Aktuellt område vid Kungsparken är inringat med rött. Karta: eniro.se GENERELLA SPRIDNINGSVÄGAR Spridningen av petroleumkolväten beror till stor del på deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Initialt sprids produkten i marken i fri fas och eftersom att bensin och diesel är lättare än vatten påträffas vanligen spill i anslutning till grundvattenytan men kan även ansamlas vid tätare jordarter som hindrar spridningen i djupled. 4 (7)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: En del av produkten binds i jordens finare porer, vilket medför att den fria fasens rörlighet avtar. I grövre jordarter eller om spillet varit stort kan fri fas finnas kvar i marken under en lång tid och fortsätta att sprida sig. Även ledningsgravar kan bidra till spridningen av petroleumprodukter. Många petroleumkolväten är flyktiga och kan spridas som ånga i marken för att därefter läcka ut i omgivningsluften eller tränga in i byggnader. GENOMFÖRD UNDERSÖKNING Jord Skruvprovtagningen med borrbandvagn utfördes i augusti 2015, av fältgeotekniker Emil Nilsson, PGB AB. Provtagningen utfördes samtidigt som den geotekniska fältundersökningen. I provpunkterna uttogs markprov i regel för varje för varje halvmeter, i en av punkterna (W09) uttogs 1 metersprov. Vid provtagningen noterades eventuella lukt- och synintryck i fält. Fyra markprover, ett från varje borrhål, valdes ut för laboratorieanalys med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH. Grundvatten I samband med skruvprovtagningen installerades även grundvattenrör i tre av punkterna, W08, W09 och W10. Grundvattenprovtagning utfördes av Patrik Lindgren, WSP. Grundvattenrören omsattes och lodades innan provtagning och då påträffades vatten endast i rör W10. Grundvattenprovtagningen i W10 utfördes med peristaltisk pump. Ett vattenprov analyserades med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater samt PAH. Laboratorieanalyserna har utförts av ALcontrol Laboratories som är ett ackrediterat laboratorium av SWEDAC enligt /IEC samt certifierat enligt SS- EN ISO RESULTAT Sammanställning av laboratorieresultaten återfinns i bilaga 1 och 2. Provtagningsprotokoll från fältarbetet redovisas i bilaga 3 och fullständiga laboratorierapporter återfinns i bilaga 4. Ritning över provpunkternas lokalisering på fastigheten återfinns i bilaga M1. Geologi och markförhållanden Nedanstående text är hämtad från den geotekniska utredningen. Terrängen inom området är relativt plan. Markytans nivå ligger kring +14 i Kungsparken och kring +16 inom Mörrum 73:1. Vegetationen är blandad enstaka träd, buskar och sly kombinerat med öppna gräsytor. Berg i dagen har observerats i det sydvästra hörnet av Mörrum 73:1. 5 (7)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: Jorden består i allmänhet av ca 0,2 1,9 m ytjord med organiskt innehåll som vilar på ca 1,5 5,6 m sand, silt och lera i oregelbunden växlande jordlagerföljd. Sex stycken grundvattenrör har installerats i området, tre med avseende på geoteknik och tre med avseende på miljöteknik. De utförda mätningarna ger ingen entydig bild av grundvattennivån inom området. Flertalet rör är dock torra ner till minst 2 m djup. Jord Jämförvärden jord Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs i första hand med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Resultaten jämförs även med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007), samt Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk, MRR (NV 2010). Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är uppdelade i två typer av markanvändning. Känslig markanvändning, KM, innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken ska tex kunna användas till bostäder, odling etc. Grundvattnet inom området kan användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas. Mindre känslig markanvändning, MKM, innebär att markkvalitet begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken kan tex användas till kontor, industri eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas inom området tillfället. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas. För den planerade markanvändningen, bostäder, handel och kontor är Naturvårdsverkets riktvärde för KM bäst tillämpliga. Påträffade föroreningar jord Laboratorieresultaten, utifrån valda analysparametrar, visar inte på några halter över Naturvårdsverkets riktvärden för KM. I fält noterades inte något som kan väcka misstanke om föroreningar. Påträffade föroreningar grundvatten Vid grundvattenanalysen visade nickel på halter över SGU:s haltkriterier för måttligpåverkan. Dock ligger halten långt under Livsmedelsverkets gräns för otjänligt dricksvatten. 6 (7)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Nathalie Enström Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Status: SLUA Vid provtagningen har inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark påträffats. Grundvattnet har halter av nickel över måttlig påverkan (SGU) men under gränsvärde för otjänligt dricksvatten (Livsmedelsverket). I övrigt visar valda analysparametrar inte på några föroreningar. Utifrån generella spridningsvägar för petroleumprodukter bör eventuella föroreningar från bensinstationen i söder ha visat sig inom valda provpunkter för Kungsparken, trots att två av grundvattenrören inte höll vatten. Planerade bostäder kommer kopplas till kommunalt VA varvid eventuella risker för intag via dricksvatten kan avfärdas. Utifrån utförd provtagning och aktuella analysparametrar förefaller det inte vara någon risk för människors hälsa och miljö, observera dock att någon fullständig riskbedömning ej har utförts. ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten. REFERENSER Avfall Sverige, 2007, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:1 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Nv Rapport 5976 SGF 2013, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, SGF Rapport 2:2013 SGU 2013, Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU Rapport 2013:01. SLVFS 2001, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. SPI 2010, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI rekommendation, december (7)

8 ( W02 W03 ( W04 W05AW05B ( W07B ( W08 W07 W09 W10 W11 W06 meters ± Förklaringar Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem Provpunkt ( Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning med grundvattenrör Skruvprovtagning Skruvprovtagning med grundvattenrör Ritningsunderlag Erhållet från Lantmäteriet Koordinatsystem Koordinater i SWEREF Höjdsystem i RH2000 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. WSP Sverige AB Avdelning 3155 Mark och Vatten Högabergsgatan Karlskrona Tel: +46 (0) UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE NE NE DATUM ANSVARIG Magnus Runesson Översiktlig miljöteknisk markundersökning SKALA NUMMER BET 1:1 000 A3 M1 (

9 Uppdragsnummer: Bilaga 1 Tabell. Sammanställning av laboratorieanalyser från markprover tagna vid Kungsparken i Mörrum. Enhet mg/kg. Provets märkning W08 W09 W10 W11 Mindre än ringa risk* KM** MKM** FA*** Provtagningsdjup m ,0-2,0 0,5-1,0 0-0, Metaller i fast material Arsenik, As mg/kg <2.5 <2,5 <2,5 <2, Barium, Ba mg/kg Bly, Pb mg/kg Kadmium, Cd mg/kg <0.2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0, Kobolt, Co mg/kg 2,9 2,6 3, Koppar, Cu mg/kg 4, Krom, Cr mg/kg 6,5 5,9 6,8 6, Nickel, Ni mg/kg 3,2 2,9 3,8 4, Vanadin, V mg/kg 9, Zink, Zn mg/kg Kvicksilver, Hg mg/kg <0,01 0,013 0,015 0,029 0,1 0,25 2, Bensen mg/kg <0,003 <0,003 <0,003 <0,003-0,012 0,04 - Toluen mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0, Etylbensen mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0, Xylener mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0, BTEX Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 mg/kg <1,2 <1,2 <1,2 <1, Alifater >C8-C10 mg/kg <2 <2 <2 < Alifater >C10-C12 mg/kg <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 mg/kg <10 <10 <10 < Alifater >C16-C35 mg/kg <10 < Alifater summa >C5-C16 mg/kg <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 mg/kg <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 mg/kg <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 mg/kg <1 <1 <1 < Polyaromatiska föreningar PAH-L,summa mg/kg <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0, PAH-M,summa mg/kg <0,05 <0,05 0,42 0, PAH-H,summa mg/kg <0,08 <0,08 0,99 0,2 0, *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

10 Uppdragsnummer: Bilaga 2 Provets märkning W10 Metaller Bakgrundshalter opåverkat, ytliga jordgrundvattnet 1: mycket låg halt, ingen el obetydlig påverkan 2: låg halt, måttlig påverkan 3: måttlig halt, påtaglig påverkan 4: hög halt, starkt påverkat 5: mycket hög halt, stark påverkat Holländska listan Livsmedelsverket SPI Target value Intervention value Antimon, Sb, filt μg/l <0.1 Arsenik, As, filt μg/l 0,31 0,12 < > Barium, Ba, filt μg/l 130 Bly, Pb, filt μg/l <0.02 0,03 <0,5 0, > Kadmium, Cd, filt μg/l 0,073 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 <5 0, Kobolt, Co, filt μg/l 0,53 0, Koppar, Cu, filt μg/l 2,5 0,88 < > Krom, Cr, filt μg/l 0,31 0,19 <0,5 0, > Molybden, Mo, filt μg/l 0,31 Nickel, Ni, filt μg/l 7,8 0,38 <0,5 0, > Vanadin, V, filt μg/l 0,4 0, Zink, Zn, filt μg/l 9,6 4,3 < > Kvicksilver, Hg, filt μg/l <0.1 0, ,005 0,01 0,05 1 >1 0,05 0, BTEX Bensen μg/l < , Toluen μg/l < Etylbensen μg/l < Xylener μg/l < TEX, Summa μg/l <1 Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 μg/l < Alifater >C8-C10 μg/l < Alifater >C10-C12 μg/l < Alifater >C12-C16 μg/l <10 Alifater >C16-C35 μg/l < Alifater summa >C5-C35 μg/l < Aromater >C8-C10 μg/l < Aromater >C10-C16 μg/l < Aromater s:a C8-C16 μg/l < Aromater s:a C8-C16 ink BTEX μg/l < Aromater >C16-C35 μg/l < Polyaromatiska föreningar SGU 2013:01 Acenaften μg/l < Acenaftylen μg/l < Naftalen μg/l < , PAH-L,summa μg/l < Antracen μg/l < , Fenantren μg/l < , Fluoranten μg/l < , Fluoren μg/l < Pyren μg/l < PAH-M,summa μg/l < Benso(a)antracen μg/l < ,0001 0, Benso(a)pyren μg/l < ,0005 0,05 0, Benso(b)fluoranten μg/l < Benso(k)fluoranten μg/l < , Benso(ghi)perylen μg/l < ,0003 0, Chrysen/Trifenylen μg/l <0.1 Dibenso(a,h)antracen μg/l < Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l < ,0004 0, PAH-H,summa μg/l < , ,5 3 PAH,summa cancerogena μg/l < PAH,summa övriga μg/l < Dricksvatten, otjänligt Dricksvatten Ångor i byggnader Bevattning Miljörisker i Ytvatten Miljörisker i Våtmarker

11 Provtagningsprotokoll Uppdragsnrummer: Bilaga 3 Plats Mörrum Proj.nr Plats Mörrum Proj.nr Sektion Hål nr. W08 Sektion Hål nr. W10 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Grundvattenyta Grundvattenyta Djup I Jordart (Preliminär bedömning) Prov Anmärkning. Djup I Jordart (Preliminär bedömning) Prov Anmärkning samu samu /F 1,9 0,4 Sa Brun Saf /f 2,2 0,5 Saf samu 2,5 1,5 Le Varvig Sa Brun 3 2,1 sile Sa skikt Saf 4,5 3 Sa brun 90 7 Stopp Går inte skruva vidare Miljö 91 Halvmeters prov till 2,0 m Miljö halvmeters prov till 5,0 m GW 50 mm 1 m prov från 5,0 m 1x1 m filter 2x2 m rör GW 50 mm 1,0 m över my rök 2x1 m Filter 5x1 m Rör Flyttad 2 m mot macken 0,58 m över my rök Höjd 0,60 m lägre

12 Provtagningsprotokoll Plats Mörrum Proj.nr Plats Mörrum Proj.nr Sektion Hål nr. W11 Sektion Hål nr. W09 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Grundvattenyta Torr Grundvattenyta Djup I Jordart (Preliminär bedömning) Prov Anmärkning. Djup I Jordart (Preliminär bedömning) Prov Anmärkning samu samu 0,5 1,9 Stopp 93 Sa brun 2,4 Miljö Saf 3,2 Prov 0,0-0,5 m sile sa Skikt 4 8 försök GW 50 mm 1x1 m filter 3x1 m rör 1,0 m över my Rök Miljö 1 meters prov Flyttad 1,3 m norr

13 Bilaga 4 Laboratorierapporter Karlshamns kommun Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl.

14 RAPPORT ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Referens utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an accredited laboratory Kund WSP Environmental Mark och vatten 3155 SÖDRA MALMGATAN KALMAR Granskad av Mats Lindgren Laboratoriechef kontrol nr Provpunkt/Projekt Projekt Konsult/ProjNr Provtyp Magnus Runesson Mark Prov Provtagningsdatum Ankomstdatum Provets märkning Provtagningsdjup Provtagare W m Magnus Runesson Ankomsttidpunkt 0940 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb Arsenik, As Barium, Ba ±0.75 <2.5 mg/kg ± mg/kg 1 av 11 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

15 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Bly, Pb Kadmium, Cd Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Molybden, Mo Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg SS-ISO :2004 Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Toluen Etylbensen ± mg/kg ±0.060 <0.2 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±0.12 <0.4 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±10 40 mg/kg ± mg/kg ± <0.003 mg/kg ±0.040 <0.1 mg/kg ±0.030 <0.1 mg/kg Xylener Beräknad <0.1 mg/kg TEX, Summa Beräknad <0.15 mg/kg Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 ±0.54 <1.2 mg/kg ±0.60 <2 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±4.5 <10 mg/kg Alifater summa >C5-C16 Beräknad <10 mg/kg Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 2 av 11

16 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Aromater >C16-C35 Acenaften Acenaftylen Naftalen mg/kg mg/kg mg/kg PAH-L,summa Beräknad <0.03 mg/kg Antracen Fenantren Fluoranten Fluoren Pyren mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg PAH-M,summa Beräknad <0.05 mg/kg Benso(a)antracen Benso(a)pyren Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten Benso(ghi)perylen Chrysen/Trifenylen Dibenso(a,h)antracen Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg PAH-H,summa Beräknad <0.08 mg/kg PAH,summa cancerogena Beräknad <0.2 mg/kg PAH,summa övriga Beräknad <0.3 mg/kg 3 av 11

17 Prov Provtagningsdatum Ankomstdatum Provets märkning Provtagningsdjup Provtagare W m Magnus Runesson Ankomsttidpunkt 0940 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Molybden, Mo Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg SS-ISO :2004 Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen Toluen Etylbensen ±0.75 <2.5 mg/kg ±11 53 mg/kg ± mg/kg ±0.060 <0.2 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±15 59 mg/kg ± mg/kg ± <0.003 mg/kg ±0.040 <0.1 mg/kg ±0.030 <0.1 mg/kg Xylener Beräknad <0.1 mg/kg TEX, Summa Beräknad <0.15 mg/kg 4 av 11

18 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 ±0.54 <1.2 mg/kg ±0.60 <2 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ± mg/kg Alifater summa >C5-C16 Beräknad <10 mg/kg Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 Aromater >C16-C35 Acenaften Acenaftylen Naftalen mg/kg mg/kg mg/kg PAH-L,summa Beräknad <0.03 mg/kg Antracen Fenantren Fluoranten Fluoren Pyren mg/kg mg/kg ± mg/kg mg/kg ± mg/kg PAH-M,summa Beräknad 0.13 mg/kg Benso(a)antracen Benso(a)pyren Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten mg/kg ± mg/kg ± mg/kg mg/kg 5 av 11

19 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Benso(ghi)perylen Chrysen/Trifenylen Dibenso(a,h)antracen Indeno(1,2,3-cd)pyren ± mg/kg ± mg/kg mg/kg mg/kg PAH-H,summa Beräknad 0.2 mg/kg PAH,summa cancerogena Beräknad <0.2 mg/kg PAH,summa övriga Beräknad <0.3 mg/kg Prov Provtagningsdatum Ankomstdatum Provets märkning Provtagningsdjup Provtagare W m Magnus Runesson Ankomsttidpunkt 0940 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Molybden, Mo ±0.75 <2.5 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±0.060 <0.2 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±0.12 <0.4 mg/kg 6 av 11

20 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg SS-ISO :2004 Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Toluen Etylbensen ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±0.003 <0.01 mg/kg ± <0.003 mg/kg ±0.040 <0.1 mg/kg ±0.030 <0.1 mg/kg Xylener Beräknad <0.1 mg/kg TEX, Summa Beräknad <0.15 mg/kg Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 ±0.54 <1.2 mg/kg ±0.60 <2 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±4.5 <10 mg/kg Alifater summa >C5-C16 Beräknad <10 mg/kg Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 Aromater >C16-C35 Acenaften Acenaftylen Naftalen mg/kg mg/kg mg/kg PAH-L,summa Beräknad <0.03 mg/kg Antracen mg/kg 7 av 11

21 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Fenantren Fluoranten Fluoren Pyren mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg PAH-M,summa Beräknad <0.05 mg/kg Benso(a)antracen Benso(a)pyren Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten Benso(ghi)perylen Chrysen/Trifenylen Dibenso(a,h)antracen Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg PAH-H,summa Beräknad <0.08 mg/kg PAH,summa cancerogena Beräknad <0.2 mg/kg PAH,summa övriga Beräknad <0.3 mg/kg Prov Provtagningsdatum Ankomstdatum Provets märkning Provtagningsdjup Provtagare W m Magnus Runesson Ankomsttidpunkt 0940 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % 8 av 11

22 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Molybden, Mo Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg SS-ISO :2004 Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Toluen Etylbensen ±0.75 <2.5 mg/kg ±18 88 mg/kg ± mg/kg ±0.060 <0.2 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±0.12 <0.4 mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ±12 47 mg/kg ± mg/kg ± <0.003 mg/kg ±0.040 <0.1 mg/kg ±0.030 <0.1 mg/kg Xylener Beräknad <0.1 mg/kg TEX, Summa Beräknad <0.15 mg/kg Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 ±0.54 <1.2 mg/kg ±0.60 <2 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ±3.0 <10 mg/kg ± mg/kg 9 av 11

23 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Alifater summa >C5-C16 Beräknad <10 mg/kg Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 Aromater >C16-C35 Acenaften Acenaftylen Naftalen mg/kg mg/kg mg/kg PAH-L,summa Beräknad <0.03 mg/kg Antracen Fenantren Fluoranten Fluoren Pyren mg/kg ± mg/kg ± mg/kg mg/kg ± mg/kg PAH-M,summa Beräknad 0.42 mg/kg Benso(a)antracen Benso(a)pyren Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten Benso(ghi)perylen Chrysen/Trifenylen Dibenso(a,h)antracen Indeno(1,2,3-cd)pyren ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg ± mg/kg PAH-H,summa Beräknad 0.99 mg/kg 10 av 11

24 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans SS-ISO :1995 ± % PAH,summa cancerogena Beräknad 0.87 mg/kg PAH,summa övriga Beräknad 0.54 mg/kg 11 av 11

25 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 1 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Patrik Lindgren Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : W10 Provtagare : Patrik Lindgren Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1920 Temperatur vid ankomst : 21 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet mod. Alifater >C5-C8 <10 ± mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.0 Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 Aromater s:a C8-C16 <10 Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 Aromater >C16-C35 <2 ± mod. Bensen <0.1 ± mod. Toluen <1 ± mod. Etylbensen <1 ±0.20 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 Acenaften <0.1 ±0.030 Acenaftylen <0.1 ±0.030 Naftalen <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-L,summa <0.1 Antracen <0.1 ±0.030 Fenantren <0.1 ±0.030 Fluoranten <0.1 ±0.030 Fluoren <0.1 ±0.030 Pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa <0.2 Benso(a)antracen <0.1 ±0.030 Benso(a)pyren <0.1 ±0.030 Benso(b)fluoranten <0.1 ±0.030 Benso(k)fluoranten <0.1 ±0.030 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

26 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3155 Södra Malmgatan KALMAR Sida 2 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Patrik Lindgren Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : W10 Provtagare : Patrik Lindgren Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1920 Temperatur vid ankomst : 21 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 Chrysen/Trifenylen <0.1 ±0.030 Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-H,summa <0.3 Beräknad PAH,summa cancerogena <1 Beräknad PAH,summa övriga < :2005 Antimon, Sb, filt <0.1 ± :2005 Arsenik, As, filt 0.31 ± :2005 Barium, Ba, filt 130 ± :2005 Bly, Pb, filt <0.02 ± :2005 Kadmium, Cd, filt ± :2005 Kobolt, Co, filt 0.53 ± :2005 Koppar, Cu, filt 2.5 ± :2005 Krom, Cr, filt 0.31 ±0.062 SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 ± :2005 Molybden, Mo, filt 0.31 ± :2005 Nickel, Ni, filt 7.8 ± :2005 Vanadin, V, filt 0.40 ± :2005 Zink, Zn, filt 9.6 ±1.9 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport 2015-10-23 Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander \\ser01kar2se\projects\3155\10217494 - Kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås 2016-09-20 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås KUND Mönsterås kommun KONSULT Sverige Box 503

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB 2016-01-08 Upprättad av Granskad av: Ylva Persson Godkänd av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10220093 Daterad:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer