MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ"

Transkript

1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013

2 Uppdrag: Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun Anne-Sophie Arbegard Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Liselott Petersson, Tyréns AB David Stenman, Tyréns AB Liselott Petersson, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Handlingen granskad av: Liselott Petersson Datum: Tyréns AB Stockholm Peter Myndes Backe 16 Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx

3 Sammanfattning Tyréns AB har fått i uppdrag av Upplands Väsby kommun att genomföra en miljöteknisk markundersökning för Väsby Entré i Upplands Väsby kommun. Syftet med uppdraget är att få en bild av föroreningssituationen i mark och ytligt grundvatten inför utvecklingen av Upplands Väsbys stationsområde samt att få en översiktlig uppskattning på vilka kostnader förorenade områden kan medföra. Provtagning av jord har utförts i totalt 20 punkter med provtagningsskruv monterad på borrbandvagn den december 2012 av fältgeotekniker Bo Åberg, Tyréns. Två grundvattenrör har installerats i det ytliga grundvattenmagasinet av fältgeotekniker Bo Åberg, Tyréns. Grundvattenprov har tagits i dessa och i två redan befintliga rör (undre grundvattenmagasinet) och av miljöingenjör David Stenman. I den norra delen, där det tidigare konstaterats förekomma höga halter av främst metaller men även något förhöjda halter av PAH, har även vid denna undersökning, ibland höga, halter påträffats. Det är sannolikt det fyllnadsmaterial som återfyllts med som ger upphov till de höga halterna. Inför exploatering av området bör massor som innehåller halter högre än haltgräns för farligt avfall åtgärdas. Då höga halter av bly som kan påverka hälsa finns i ytliga jordlager vid T7 och Bjerkings undersökningspunkt 1 finns även ett åtgärdsbehov inom området oavsett om det exploateras eller inte. Omfattningen av övriga åtgärder beror av kommande markanvändning och bör beslutas om i samråd med tillsynsmyndighet. Vid schakt skall en schaktkontroll av fyllnadsmassorna från det område där en lertäkt tidigare legat genomföras. Provtagning kan utföras innan entreprenadstart eller under utförandeskede beroende på hur entreprenörens arbete planeras. Prov på fyllnadsmassor samt avslutande schaktbottenprover eller motsvarande skall tas och analyseras med avseende på metaller och PAH. Genom att tidigt ha en god kommunikation med tillsynsmyndighet ökar möjligheterna för ett miljömässigt gott utfört arbete. I det ytliga grundvattenmagasinet i den norra delen har inte några halter över laboratoriets rapporteringsgräns uppmätts. De förhöjda metall- och PAH-halterna som uppmätts i jorden bedöms därför ej utgöra någon spridningsrisk till omgivningen eller Väsbyån. Höga halter av alifater, aromater, ftalater och zink har uppmätts i grundvattenprov från det djupare grundvattenmagasinet i den norra delen av området vid tennisbanorna men bedöms ej härstamma från verksamheter i närområdet. För att säkerställa att förorenat grundvatten från GV03 ej förorenar Väsbyån föreslås att undersökningen kompletteras med två till tre grundvattenrör för vidare analys. Då förorenade massor har påträffats på fastigheten skall denna rapport delges tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11 Miljöbalken). Uppskattad kostnad för mottagning, schakt och transport (kr) avseende föroreningar som påträffats i planområdets norra del. Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 3(14)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Organisation Tidigare utredningar Omgivningsförhållanden Områdesbeskrivning och verksamhetshistorik Detaljplan och ägarförhållanden Geologiska förhållanden Hydrogeologiska förhållanden Utförda undersökningar Provtagningsmetod och provhantering Jordprov Asfalt Grundvatten Kontrollprov Positionsbestämning och avvägning Bedömning av föroreningssituationen Generella riktvärden Resultat Analysresultat jordprover Analysresultat asfaltsprover Analysresultat grundvattenprover Riskbedömning Påverkan på hälsa Spridningsförhållanden Åtgärds- och undersökningsbehov Uppskattning kostnader Referenser Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Planritningar med provtagningspunkter 3 st, skala 1:400 (A1) Resultatsammanställning av jord- och grundvattenanalyser Analysrapporter Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 4(14)

5 Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 5(14)

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tyréns AB har fått i uppdrag av Upplands Väsby kommun att genomföra en miljöteknisk markundersökning för Väsby Entré i Upplands Väsby kommun. Syftet med uppdraget är att få en bild av föroreningssituationen i mark och ytligt grundvatten inför utvecklingen av Upplands Väsbys stationsområde samt att få en översiktlig uppskattning på vilka kostnader förorenade områden kan medföra. 1.2 Organisation Uppdragsansvarig hos Tyréns har Liselott Peterson och David Stenman har varit handläggare. Anne-Sophie Arbergard har varit kontaktperson hos beställaren. 2 Tidigare utredningar J&W utförde 1993 en enklare miljöteknisk provtagning av Vilunda 1:548 vid Bankes bro (GCvägen som går över järnvägen söder om stationsområdet) där en bensinstation tidigare varit verksam. Enligt J&W,1993, var bensinstationen verksam åtminstone så sent som under 50- och 60-talet. Jordprover från två punkter, invid förmodad placering av två nedgrävda cisterner från bensinstationen, visade ej på några höga halter av analyserade ämnen. Bedömningen som gjordes var att inga ytterligare undersökningar avseende markföroreningar var nödvändiga. Även Sandström, Miljö och Säkerhetskonsult, utförde 2006 en miljöteknisk markundersökning, i SPIMFAB:s regi, av Vilunda 1:548 vid Bankes bro. Syftet med undersökningen var att fastställa eventuell förekomst av petroleumföroreningar i mark och grundvatten till följd av den bensinstation som drivits av Caltex Oil/Texaco på fastigheten fram till någon gång på 1970-talet. Området genomsöktes med metalldetektor för att lokalisera två nedgrävda cisterner utan att någon indikation på stora metallföremål i marken kunde detekteras. Samtliga ämnen som analyserades i jord och grundvatten låg under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell markanvändning. Fastigheten bedömdes därför inte utgöra någon miljö- eller hälsorisk och sanering bedömdes ej vara nödvändig. Bjerking AB utförde 2011 en översiktlig miljöteknisk provtagning av jord och asfalt inom fastigheterna Vilunda 1:103 m.fl., Upplands Väsby kommun. I 6 av 7 jordprov detekterades metallhalter över de generella riktvärdena för KM och i två borrpunkter var halter högre än FA (farligt avfall) med avseende på zink och koppar. Fyllnadsmaterialet bedömdes ej kunna lämnas kvar vid eventuell byggnation av flerfamiljshus på fastigheterna. 3 Omgivningsförhållanden 3.1 Områdesbeskrivning och verksamhetshistorik Det undersökta området ligger på den östra sidan av Upplands Väsby station mellan järnvägen och Industrivägen. Parallellt med järnvägen rinner Väsbyån i nordlig riktning genom området. Den miljötekniska undersökningen omfattar området mellan tennisföreningen i norr och området strax söder om Bankes bro i söder. I den norra delen av planområdet bedriver en tennisklubb verksamhet vilken omfattar 4 tennisbanor. Marken vid tennisbanorna har tidigare utnyttjats som lertäkt av Väsby Tegelbruk som drivit verksamhet mellan 1904 och Oklart är dock vad lertäkten har återfyllts med för Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 6(14)

7 material innan tennisbanorna anlades och till vilket djup återfyllnaden finns. En gissning är att den schaktgrop som bildats vid lerbrytningen fyllts igen med diverse restprodukter från industriverksamheter i närområdet. Vilken/vilka typer av föroreningar som potentiellt kan förekomma inom området är dock svårt att uttala sig om. Söder om tennisbanorna ligger idag en parkering. Delar av parkeringen har troligtvis även den tillhört den lertäkt som diskuteras i föregående stycke. Söder om parkeringen utgörs marken av en grönyta där bland annat PRO bedriver verksamhet. I höjd med stationshuset till Upplands Väsby station finns idag en bussvändslinga under vilken Väsbyån rinner i en kulvert. Söder om bussvändslingan ligger Bankes bro vilket är en gång- och cykelbro över järnvägen. I detta område har tidigare en bensinstation varit verksam, som drivits av Caltex Oil/Texaco, fram till någon gång in på 1970-talet, för mer info se Tidigare utredningar. 3.2 Detaljplan och ägarförhållanden Projektet Väsby Entré är inom en förstudiefas. Idag ägs samtlig mark inom undersökningsområdet av Upplands Väsby kommun eller Trafikverket. 3.3 Geologiska förhållanden I norr utgörs marken av fyllnadsmaterial bestående av grusig sand ned till cirka 0,5-1,5 m under markytan vilken underlagras av torrskorpelera. Grönytan söder om tennisbanorna och parkering, där PRO är verksam, utgörs av torrskorpelera. Parkeringen söder om grönytan, utmed Industrivägen, utgörs av ett 5-10 cm tjockt asfaltslager ovan på vägfyllnadsmaterial av grusig sandig karaktär med en mäktighet på 0,5-1,0 m ovanpå torrskorpelera. Bussvändslingan utgörs av ett cm tjockt asfaltslager som underlagras av fyllnadsmaterial med en mäktighet på 1,0-2,0 m ovanpå torrskorpelera. Marken söder om bussvändslingan vid Bankes bro utgörs av 0,5 m fyllnadsmaterial som underlagras av torrskorpelera. 3.4 Hydrogeologiska förhållanden Parallellt med järnvägen rinner Väsbyån i nordlig riktning. Riktningen på det huvudsakliga grundvattenflödet inom undersökt område antas ske mot Väsbyån som utgör den hydrauliska lågpunkten i området. 4 Utförda undersökningar Plankarta (3 delar) omfattande 20 provtagningspunkter för jord med beteckning T1-T20 samt 4 grundvattenrör med beteckningarna TGV1, TGV2, GV03 och 9GW redovisas i bilaga Provtagningsmetod och provhantering Fältundersökningen har utförts enligt Tyréns interna rutiner och följer kvalitetsklass B ( Standard ) enligt SGFs fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (Rapport 1:2004). Kvalitetsklassen innebär att krav ställs på dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering. Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 7(14)

8 4.1.1 Jordprov Provtagning av jord har utförts i 20 punkter med provtagningsskruv monterad på borrbandvagn den december 2012 av fältgeotekniker Bo Åberg, Tyréns. I provtagningspunkterna har jordprover tagits i diffusionstät påse. Provtagningsnivåerna har delats in efter materialsammansättning eller färg- och luktindikationer och som mest har en halvmeters jordmäktighet uttagits som samlingsprov. Jordlagerföljder och provtagningsdjup har noterats tillsammans med andra eventuella iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning i övrigt. Proverna har förvarats mörkt och kallt i fält samt under transport till laboratoriet Asfalt Fältanalys av asfalt har utförts med hjälp av indikatorspray för PAH-asfalt. Metoden innebär att ett torrt asfaltsprov sprayas med en lösningsmedelsbaserad färg. En preliminär bedömning kan därefter göras utifrån färgförändringen hos indikatorsprayen på asfaltsprovet. Antar den från början vita sprayen en mörkare nyans än kaffelatte kan det vara en indikation på att asfalten är så kallad tjärasfalt med hög PAH-halt. Vid misstanke om tjärasfalt skickas asfaltsprov in till laboratorium för kompletterande analys Grundvatten Två grundvattenrör (PEH-rör, 63 mm diameter med en meters filter i botten) har installerats av fältgeotekniker Bo Åberg, Tyréns. Grundvattenrören har säkrats mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med bentonit runt röret i markytan. Grundvattenprover har uttagits några dagar efter installationen av grundvattenrören då grundvattenytan stabiliserats. Grundvattenproverna har tagits och av miljöingenjör David Stenman, Tyréns, med en bailer efter att omsättning av minst tre rörvolymer vatten i rören genomförts. Proverna har förvarats mörkt och kylda i av laboratoriet anvisade provkärl innan frakt till laboratoriet Kontrollprov Kontrollprov används för att bestämma osäkerheten i provtagning och hantering av prover. Med kontrollprov kan fel upptäckas som beror på felaktig hantering av prover i fält eller för att kontrollera lokala variationer i föroreningshalt, (SGF, 2004). I projektet har ett dubbelprov/omprov tagits (T7 0,5-1,2) i syfte att undersöka föroreningsspridningen inom ett och samma prov. 4.2 Positionsbestämning och avvägning Samtliga provtagningspunkter samt överkant på installerade grundvattenrör har mäts in med GPS, förutom provpunkterna T13, T14, T15 och T16 som har flyttats från inmätt läge med måttband. Grundvattenytans nivå har mäts med lod till överkant rör. Inmätning har skett i höjdsystemet RH00 samt i plan med SWEREF Bedömning av föroreningssituationen 5.1 Generella riktvärden Riktvärden är hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 8(14)

9 (Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas, se Tabell 1. Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (NV 5976). Skyddsobjekt KM MKM Människor som vistas på området Heltidsvistelse Deltidsvistelse Markmiljön på området Grundvatten Ytvatten Skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten inom och intill området skyddas Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer Begränsat skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten 200 m nedströms området skyddas Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer I denna undersökning har Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark avseende både KM och MKM använts eftersom det dels görs en allmän riskbedömning och dels används dessa begrepp i samband med mottagning av massor vilket påverkar kostnadsuppskattningen. För jämförelse av höga halter används Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser avseende farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). För grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPBIs branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2010). För metaller har Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten använts (Naturvårdsverket, 1999). Även referensvärden för sand (SGU, 2008) finns med som jämförvärden. För de ämnen som svenska riktvärden saknas har holländska interventionsvärden, halter då åtgärd bör vidtas, använts (VROM, 2000). 6 Resultat En sammanställning av uppmätta halter i jord och grundvatten samt fältanteckningar redovisas i bilaga 2. Analysrapporter redovisas i bilaga 3. Jordprover har analyserats med avseende på metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. Samtliga grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. I punkten GV03 var vattnet vid provtagning svartfärgat och luktande, varför detta prov analyserades med en s.k. screeninganalys som omfattar metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, ftalater, PCB, klorerade lösningsmedel, klorbensener och nitroföreningar. 6.1 Analysresultat jordprover I punkt T1 0,6-1,0 uppmättes en hög blyhalt (1700 mg/kg TS) som dock är lägre än haltgräns gränsvärdet för farligt avfall (FA>2500 mg/kg TS). Analysresultaten från övriga nivåer från punkt T1 uppvisar även halter av arsenik, kadmium, koppar, bly, zink och PAH H mellan KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning). I punkt T2 1,5-2,0 uppmättes en kopparhalt på 620 mg/kg TS vilket motsvarar cirka 3ggr MKMvärdet. Analysresultaten från övriga nivåer från punkt T2 uppvisar även halter av kadmium, nickel, bly, zink och PAH H mellan KM och MKM. I punkt T3 1,0-1,5 uppmättes en bariumhalt på 620 mg/kg TS vilket motsvarar cirka 2ggr MKMvärdet samt en arsenikhalt (27 mg/kg TS) i nivå med MKM. Analysresultaten från övriga nivåer Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 9(14)

10 från punkt T3 uppvisar även halter av barium, kadmium, bly, zink och PAH H mellan KM och MKM. I punkt T7 uppmättes koppar, bly och zink i halter över FA samt barium i halter vilket motsvarar cirka 2ggr MKM-värdet samt en arsenikhalt (27 mg/kg TS) i nivå med MKM. Analysresultat från övriga nivåer från punkt T3 uppvisar även halter av barium, kadmium, bly, zink och PAH H mellan KM och MKM. I punkt T9 uppmättes halter av barium, kadmium, kobolt, nickel, bly och zink mellan KM och MKM. I punkt T17 0-0,5 uppmättes en nickel- och en blyhalt mellan KM och MKM. I punkt T20 påträffades koppar och zink i halter som är 2 ggr MKM, men lägre än haltgränser för farligt avfall. Bly och zink påträffas i halter som är strax högre än MKM, medan halter av kadmium och PAH M och H är mellan KM och MKM. I övriga punkter ligger de analyserade ämneshalterna under riktvärdena för KM. 6.2 Analysresultat asfaltsprover Fältanalys med asfaltspray av asfaltsprover från punkt T11 (parkering invid Industrivägen) och T15 (bussvändsling uppvisar ej några indikationer på att vara så kallad tjärasfalt. 6.3 Analysresultat grundvattenprover Samtliga analyserade ämneshalter i grundvattenprov tagna från ytligt grundvatten (TGV1 och TGV2) underskrider rikt- och gränsvärden som används för jämförelse. För djup på grundvattenrör se tabell 2. I grundvattenprov från cirka 12 m under markytan, i tidigare installerat observationsrör (GV03), uppmättes höga halter av alifater och aromater. Även halten av ftalater är högre än det holländska riktvärdet för när åtgärdsbehov bedöms finnas. I grundvattenprov från 11 m under markytan, i tidigare installerat observationsrör (9GW), uppmättes en förhöjd zinkhalt, dock under det holländska interventionsvärdet för saneringsbehov. Tabell 2 Tabell med nivådata avseende grundvattenrör, angivet i meter, rök=rör överkant. TGV1 TGV2 GV03 9GW Rör överkant (rök) [m över markyta] 0,5 0,3 0,5 1 Grundvattenyta [från rök] 1,78 2,15 1,77 2,31 Botten grundvattenrör [från rök] 3,04 3,05 13,06 11,85 Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 10(14)

11 8 Riskbedömning Fyllnadsmassor som härstammar från den igenfyllda lertäkten, ytan kring tennisbanorna och parkering söder om tennisbanorna i den norra delen av undersökningsområdet, bedöms utgöra en hälsorisk vid eventuell exploatering i området. 8.1 Påverkan på hälsa I flera punkter har höga halter av koppar, zink och bly påträffats i höga halter i ytliga lager. Koppar och zink, och även barium, är främst styrande för markorganismer och påverkar inte hälsa förrän i mycket höga halter (många gånger högre än haltgränser för farligt avfall). Bly kan dock genom intag av jord ha en negativ påverkan på hälsa. Så snart det finns ett skyddande lager av jord uteblir dock risken för att någon av misstag får i sig jord. Även arsenik har påträffats i punkten T3 på 1-1,5 meters djup i halter som är högre än MKM, men utgör inte på det djupet någon risk för påverkan på hälsa. Halten är även lägre än den akuttoxiska halten som beräknats med de antaganden som görs i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, 100 mg/kg (Naturvårdsverket, 2009b). Inga akuttoxiska ämnen (arsenik, cyanid) har påträffats i ytliga markprover. Inom vissa områden har enstaka förhöjda halter av PAH M påträffats vilka kan medföra negativ effekt på inomhusmiljö. Vid bedömning av inomhusmiljö är det dock mer relevant att se till medelhalter över ett område än enstaka halter. Då medelhalten för det norra området studeras är halten av PAH M (3,2 mg/kg TS) i nivå med det generella riktvärdet för KM. Då åtgärder i form av schakt kommer att behöva utföras till följd av höga halter metaller (halter >FA) kommer samtidigt mängden massor med förhöjda halter av PAH M att minska. En ny riskbedömning kommer därför att behövas avseende PAH M när planer över markanvändning och nivå på åtgärdskrav har satt sig. Halter av PAH H och kadmium inom det norra området är moderat förhöjda (generellt mellan KM och MKM). Spridningsvägen för PAH H och kadmium, och även kobolt, avseende hälsa är intag av växter. Vid bedömning avseende risker knutna till hälsa behöver hänsyn tas till geografisk spridning av påträffade halter, likaväl som sannolikheten att växter etableras just i ett område med högre halter. Även för dessa ämnen beror behovet av åtgärder av kommande markanvändning då omfattningen av intag av växter, och odling, skiljer sig åt mellan rekreationsområden, flerbostadshus eller villaområden. Generellt gäller att schakt inom området skall ske med aktsamhet. Massor som grävs upp skall avlägsnas från platsen. 8.2 Spridningsförhållanden De höga halterna av alifater, aromater, ftalater och zink som uppmättes i grundvattenprov från den norra delen av området vid tennisbanorna (GV3) är från djupare jordlager och bedöms ej härstamma från verksamheter i närområdet. Detta eftersom marken i området består av flera, ibland tjocka, svårgenomträngliga, lerlager med inslag av sand däremellan, som underlagrar fyllnadsmassorna och motverkar att potentiella utsläpp vid ytan tränger ned till djupare jordlager. Ytliga och spridningsbenägna punktutsläpp transporteras med stor sannolikhet med det ytliga grundvattnet till Väsbyån. Då inga halter över rapporteringsgränsen har uppmätts i grundvattenprover tagna från det ytliga grundvattnet, bedöms de förhöjda metall- och PAH-halterna som uppmätts i jorden ej utgöra någon spridningsrisk. Fyllnadsmassorna har utsatts för lakning genom infiltration av regnvatten under många år. Potentiellt lakbara ämnen har förmodligen redan lakats ur och transporterats bort för länge sedan. Om fyllnadsmassorna ej utsätts för yttre påverkan, schakt eller dylikt, bedöms spridningsrisken som liten. Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 11(14)

12 9 Åtgärds- och undersökningsbehov För att säkerställa att förorenat grundvatten från GV03 ej förorenar Väsbyån föreslås att tre grundvattenrör installeras (ett i ytligt grundvatten och två i grundvatten från friktionsjord i djupare jordlager) mellan GV03 och Väsbyån. Grundvattenproverna analyseras med avseende på alifater, aromater, ftalater och PAH. Massor med halter med mycket höga halter (högre än haltgränser för farligt avfall) bör avlägsnas från platsen i samband med kommande exploatering oberoende av vilken markanvändning det kommer att bli. Omfattningen av åtgärder beror av kommande markanvändning och bör beslutas om i samråd med tillsynsmyndighet. Vid schakt skall en schaktkontroll av fyllnadsmassorna från det område där en lertäkt tidigare legat genomföras. Provtagning kan utföras innan entreprenadstart eller under utförandeskede beroende på hur entreprenörens arbete planeras. Prov på fyllnadsmassor samt avslutande schaktbottenprover eller motsvarande skall tas och analyseras med avseende på metaller och PAH. Genom att tidigt ha en kommunikation med tillsynsmyndighet ökar möjligheterna för ett miljömässigt gott utfört arbete. Då höga halter av bly som kan påverka hälsa finns i ytliga jordlager vid T7 och Bjerkings undersökningspunkt 1 finns ett åtgärdsbehov inom området oavsett om det exploateras eller inte. Då förorenade massor har påträffats skall denna rapport delges tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11 Miljöbalken). All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering påbörjas. Tillsynsmyndigheten har rätt till 6 veckors handläggningstid för detta. 10 Uppskattning kostnader En översiktlig kostnadsuppskattning har utförts avseende omhändertagande av förorenade massor inom undersökningsområdet. Det är endast i den norra delen av undersökningsområdet, kring tennisbanorna, som behov av åtgärder finns. Den geografiska avgränsningen har gjorts enligt: De svagt förhöjda halterna av metaller som påträffats i punkterna T9 och T10 anses inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö, varpå en gräns för kostnadsuppskattningen åt söder har lagts längs Väsbyleden. De två punkter som provtagits norr om Tegelvägen har inte uppvisat några halter som är högre än de generella riktvärdena för känslig markanvändning. Tegelvägen får därför utgöra en gräns avseende kostnadsuppskattningen åt norr. Åt väster bedöms en gräns finnas någonstans mellan punkt T3 och Väsbyån. Åt öster har gräns för kostnadsberäkningen satts till plangräns. Eftersom det i dagsläget inte finns några detaljerade planer vad området kommer att användas till i framtiden har beräkningar utförts avseende två sannolika scenarion, som ger en uppfattning om spannet uppskattningen håller sig inom: Rekreationsområde o översta 1,0 meter ska ej innebära risk för hälsa eller miljö för markanvändningen Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 12(14)

13 o Villaområde o o alla massor med halter högre än haltgräns för farligt avfall schaktas bort översta 1,5 meter ska ej innebära risk för hälsa eller miljö för markanvändningen alla massor med halter högre än haltgräns för farligt avfall schaktas bort De kostnader knutna till förorenade massor har kunnat beräknas enligt tabell 3. Dock är det många faktorer som spelar in på utfallet, bl.a.: Undersökningen i dagsläget är endast översiktlig, vilket gör att de höga halterna som påträffats ger stort utslag i beräkningarna. Kompletterande provtagning medför ökad säkerhet i beräkningar Deponikostnad baseras på schablonprisuppgifter från Löt i februari Dessa priser kan variera mycket över tid. Tabell 3. Uppskattad kostnad för mottagning, schakt och transport (kr) avseende föroreningar som påträffats i planområdets norra del. Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 13(14)

14 12 Referenser Avfall Sverige, 2007 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01 Bjerking, 2011 Inledande PM Geoteknik, Vilunda 1:103, Upplands Väsby kommun, Bjerking AB, J&W, 1993 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Vilunda 16:42, Upplands Väsby kommun, Naturvårdsverket, 1999 Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918, 1999 Naturvårdsverket, 2009 Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, september 2009 Naturvårdsverket, 2009b Sandström, 2006 SGF, 1996 SGF, 2004 SGU, 2008 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord, Rapport 5932, juli 2009 Sandström, Miljö & Säkerhetskonsult, Miljöteknisk markundersökning, Vilunda 1:548, Bankes bro, Industrivägen, Upplands Väsby, Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar, Svenska Geotekniska Föreningen, SGF Rapport 1:96 Fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar, Svenska Geotekniska Föreningen, SGF Rapport 1:2004 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. FS 2008:2 SPBI, 2010 VROM, 2000 SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, uppdaterad Circular on target values and intervention values for soil remediation, 2000 Uppdrag: Väsby Entré Beställare: Upplands Väsby kommun O:\STH\251352\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ \miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré, Upplands Väsby, docx 14(14)

15

16

17

18 Uppdragsnummer: Datum: Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten. Fetmarkerade resultat markerar högre än jämförvärde, fetmarkerad och grå betyder mycket högre än jämförvärden. Analys Enhet SNV 1 Gränsvärde dricksvatten (SLV FS 2011:3) SGU-FS 2008:2 SGU-FS 2008:2 Dricksvatten Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning grundvatten Ångor i byggnader Bevattning Miljörisker Ytvatten Miljörisker Våtmarker TGV1 TGV2 GV03 9GW Rör överkant (rök) [m ö my] 0,5 0,3 0,5 1 Grundvattenyta [från rök] 1,78 2,15 1,77 2,31 Botten grundvattenrör [från rök] 3,04 3,05 13,06 11,85 Metaller Arsenik (As), filtrerat μg/l ,2 0,39 <0,20 <0,20 Bly (Pb), filtrerat μg/l , ,059 <0,050 <0,050 <0,050 Kadmium (Cd), filtrerat μg/l , ,3 0,042 <0,020 <0,020 Kobolt (Co), filtrerat μg/l 100 (3) - 0, ,95 <0,20 <0,20 3 Koppar (Cu), filtrerat μg/l ,2 0,32 0,53 Krom tot (Cr), filtrerat μg/l ,1 1,5 0,32 <0,20 Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l 1 0,1 1 0, <0,10 Nickel (Ni), filtrerat μg/l ,4 1,7 1,5 9,4 Vanadin (V), filtrerat μg/l ,9 0,46 <0,20 <0,20 Zink (Zn), filtrerat μg/l 800 (3) <1,0 630 Petroleumrelaterade ämnen Alifater >C5-C8 mg/l - - 0,1 3 1,5 0,3 1,5 <0,020 <0,020 <0,020 Alifater >C8-C10 mg/l - - 0,1 0,1 1,5 0,15 1 <0,020 <0, <0,020 Alifater >C10-C12 mg/l - - 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,020 <0, <0,020 Alifater >C12-C16 mg/l - - 0, <0,020 <0, <0,020 Alifater >C16-C35 mg/l - - 0, <0,050 <0, <0,050 Aromater >C8-C10 mg/l - - 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,070 <0,070 2,6 <0,070 Aromater >C10-C16 mg/l - - 0, ,1 0,12 0,015 <0,010 <0,010 2,3 <0,010 Aromater >C16-C35 mg/l - - 0, ,07 0,005 0,015 <0,0050 <0,0050 <0,0050 Bensen mg/l - 0,001 0,001 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,00050 <0,00050 <0,0002 <0,00050 Toluen mg/l - - 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,0010 <0,0010 <0,001 <0,0010 Etylbensen mg/l - - 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,0010 <0,0010 <0,001 <0,0010 M/P/O-Xylen mg/l - - 0, ,5 1 <0,0010 <0,0010 <0,002 <0,0010 PAH L mg/l - - 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0, , ,001 <0,00020 PAH M mg/l - - 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0, , ,0064 <0,00030 PAH H mg/l - 0,0001 (4) 0, ,3 0,006 0,0005 0,003 <0,00030 <0,00030 <0,001 <0,00030 PCB7 μg/l 0,01 (3) <7,0 Di-(2-etylhexyl)ftalat μg/l 5 (3) 12 Övriga ämnen Trikloreten +Tetrakloreten μg/l 10 <2,0 Triklormetan (kloroform) μg/l 100 <1,0 1,2-Dikloretan μg/l 30 (5) <1,0 1,2-Dibrommetan μg/l 1 (5) <1,0 1,2,4-Trimetylbensen μg/l 1,4 1 Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 3 (1999). 2 Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, utvalda möjliga exponeringsvägar är Dricksvatten, Ångor i byggnader, Bevattning, Miljörisker i ytvatten och Miljörisker i våtmarker. SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (publ 2011, rev 2012). (3) Holländska interventionsvärdet. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000). (4) Riktvärdet gäller summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren. (5) Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på riktvärden för förorenade bensinstationer. Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 2 (1999). Riktvärden för grundvatten Referensvärde för grundvatten i sand Riktvärden för grundvatten 2 (SPI 2011, rev 2012) Provmärkning

19 Uppdragsnummer: Datum: Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Punkt Djup Jordart Anteckningar TS As Ba Cd Co Cu Cr Hg Ni Pb Vanadin Zn PAH L PAH M PAH H m u my [%] [mg/kg TS] <= KM , , >KM-MKM , >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall >1000 >10000 >100*/1000** >100*/2500** >2500 >10000a >1000b >1000** >2500 >10000 >2500 >1000d >100c 1 0,5-1,0 Bjerking , u.d u.d. 1, ,0-1,6 Bjerking ,2 9, , ,0-1,0 Bjerking ,67 6, , , ,0-0,5 Bjerking ,8 7, , u.d. 1,2 1,3 23 1,0-1,6 Bjerking , , T1 0-0,6 F/sagr Ser skitigt ut, svart 87, ,47 5, , < 0,30 0,57 1,1 T1 0,6-1,0 gyle Svartprickigt, skit 82,7 8, ,6 9, , < 0,30 1,4 1,6 T1 1-1,5 Let Lite svart 72,7 5,6 150 < 0, T1 1,5-2,0 Let Lite svart T2 0-0,5 F/sagr Ej lukt T2 0,5-1,0 F/sagr Byggtipp? 91, < 0,20 3, ,6 7, T2 1,0-1,5 F/sagrLe Ej lukt 89, < 0,20 4, < 0,011 9, < 0,30 2,1 2,4 T2 1,5-2,0 Let (torv) Svart färg, torv? 72,3 5, , , < 0,30 2,1 2,7 T2 2,0-2,5 Let lös lera T3 0-0,5 Humus Ej lukt T3 0,5-1,0 Let Ej lukt T3 1-1,5 Let (torv) Svart färg, torv? 71, ,4 7, , < 0,30 2,7 4,2 T3 1,5-2,0 Let Ej lukt 65 7,1 250 < 0, T4 0-0,5 Let Svart kol? T4 0,5-1,0 Let Lite svart T4 1,0-1,5 Let En tegelbit T4 1,5-2,0 Let (torv) Skikt av torv 10 cm T5 0,03-0,5 F/sagr 88,3 9,4 84 0,27 5, , < 0,30 < 0,30 0,46 T5 0,5-1,0 Let T5 1,0-1,5 silet Viss lukt T5 1,5-2,0 silet Viss lukt T6 0-0,5 F/sagr (humus) Något skit T6 0,5-1,0 salet Något skit 81,1 9,2 93 < 0,20 9, , < 0,30 < 0,30 0,39 T6 1,0-1,5 Let Ser rent ut T6 1,5-2,0 Let Ser rent ut T7 0-0,5 F/sagr (humus) lite svart 78, T7 0,5-1,2 F/sagr Dubbelprov, svart, rött, skit, lite grönt slimme 79, , ,37 9,4 13 T7 0,5-1,2 F/sagr Dubbelprov 79, T7 1,2-1,5 Let Lite svart, lite skit 72,8 5,3 450 < 0, ,3 4,8 5,2 T7 1,5-2,0 Let Ser rent ut 77,5 5,5 77 < 0, < 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T8 0-0,5 F/sagrle T8 0,5-1,0 F/sagrle tegel, byggskräp 83,4 4,4 52 < 0,20 5, , < 0,30 < 0,30 < 0,30 T8 1,0-1,5 F/sagrle T8 1,5-2,0 grlesa T9 0-0,5 Let (humus) Ej lukt, ser rent ut 71,8 7, , , < 0,30 0,35 0,39 T9 0,5-1 Let Ej lukt, ser rent ut 78,7 8,1 140 < 0, < 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T9 1-1,5 Let Ej lukt, ser rent ut *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

20 Uppdragsnummer: Datum: Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Punkt Djup Jordart Anteckningar TS As Ba Cd Co Cu Cr Hg Ni Pb Vanadin Zn PAH L PAH M PAH H m u my [%] [mg/kg TS] <= KM , , >KM-MKM , >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall >1000 >10000 >100*/1000** >100*/2500** >2500 >10000a >1000b >1000** >2500 >10000 >2500 >1000d >100c T9 1,5-2,0 Let Ej lukt, ser rent ut T10 0-0,5 Let (humus) Ej lukt, ser rent ut T10 0,5-1,0 Let Ej lukt, ser rent ut T10 1,0-1,5 Let Ej lukt, ser rent ut T10 1,5-2,0 Let Ej lukt, ser rent ut T11 0-0,05 Asfalt Asfaltsspray: Ljus kaffelatte T11 0,05-0,5 F/grsa Vägfyll, ej lukt 97 4,1 20 < 0,19 2,8 9,1 15 < 0,0093 5, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T11 0,5-1,0 F/grsa Vägfyll, ej lukt T11 1,0-1,5 Let Ser rent ut T11 1,5-2,0 Let Ser rent ut T12 0,1-0,5 F/sagr Ej lukt 96,7 2,6 13 < 0,19 3,1 6,9 17 < 0,0094 6, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T12 0,5-1,0 F/sagr Ej lukt T12 1,0-1,5 F/sagr Ej lukt T12 1,5-2,0 Let Ser rent ut T13 0,15-0,5 F/sagr Ej lukt 98,2 2,3 26 < 0,19 4, < 0, , < 0,51 < 0,51 0,51 T13 0,5-1,0 F/sagr Ej lukt T13 1,0-1,5 Let Ser rent ut T13 1,5-2,0 Let Ser rent ut T14 0,1-0,5 F/sagr Ej lukt T14 0,5-1,0 F/sagr Ej lukt 95,7 2,7 26 < 0,19 4, < 0, , < 0,30 < 0,30 < 0,30 T14 1,0-1,5 F/sagr Ej lukt T14 1,5-2,0 F/sagr Ej lukt T14 2,0-2,5 Let Ser rent ut T15 0-0,1 Asfalt Asfaltsspray: Ljus kaffelatte T15 0,1-0,5 F/sagr Ej lukt T15 0,5-1,0 F/sagr Ej lukt 96, < 0,19 5, < 0, , < 0,30 < 0,30 < 0,30 T15 1,0-1,5 Let Ej lukt T15 1,5-2,0 silet Ser rent ut T16 0,15-0,5 F/sagr Vägfyll T16 0,5-1,0 F/sagr Fyll med tegel T16 1,0-1,5 F/sagr Fyll med tegel 92,3 6,2 23 < 0,20 3, < 0,0098 6,3 7, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T16 1,5-2,0 Let Ser rent ut T17 0-0,5 F/sagrMu Humus med trärot 83,2 3,9 42 < 0,20 8, , T17 0,5-1 sale kol, svart 81,9 5,1 68 0,34 9, , < 0,30 2,6 0,7 T17 1,0-1,5 Let Ser rent ut T17 1,5-2,0 Let Ser rent ut T17 2,0-2,5 Le Ser rent ut T18 0-0,5 F/sagr Ej lukt 94, < 0,20 3, < 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T18 0,5-1,0 Let Ser rent ut T18 1,0-1,5 Let Ser rent ut T18 1,5-2,0 Let Ser rent ut *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

21 Uppdragsnummer: Datum: Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Punkt Djup Jordart Anteckningar TS As Ba Cd Co Cu Cr Hg Ni Pb Vanadin Zn PAH L PAH M PAH H m u my [%] [mg/kg TS] <= KM , , >KM-MKM , >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall >1000 >10000 >100*/1000** >100*/2500** >2500 >10000a >1000b >1000** >2500 >10000 >2500 >1000d >100c T19 0,03-0,5 F/sagr Ej lukt 92,6 5,4 41 < 0,20 5, < 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 T19 0,5-1,0 Let Ser rent ut T19 1,0-1,5 Let Ser rent ut T19 1,5-2,0 Le Ser rent ut, lös lera T20 0-0,5 F/sagr Svart och rött, skit 90,7 9,7 93 < 0,20 5, < 0, T20 0,5-1,0 F/sagrle Byggsopor, skit 81,6 7,7 91 1,6 7, T20 1-1,5 F/sagrLe Blandat lera och byggsopor, skit 75,8 9, , , < 0,30 3,8 4,6 T20 1,5-2,0 Let Ser rent ut 61,5 8,8 240 < 0, < 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 Riktvärden är hämtade från "Riktvärden för förorenad mark", Naturvårdsverket 2009, NV rapport *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

22 Uppdragsnummer: Datum: Punkt Djup m u my <= KM >KM-MKM >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall 1 0,5-1,0 1 1,0-1,6 9 0,0-1,0 23 0,0-0,5 23 1,0-1,6 T1 0-0,6 T1 0,6-1,0 T1 1-1,5 T1 1,5-2,0 T2 0-0,5 T2 0,5-1,0 T2 1,0-1,5 T2 1,5-2,0 T2 2,0-2,5 T3 0-0,5 T3 0,5-1,0 T3 1-1,5 T3 1,5-2,0 T4 0-0,5 T4 0,5-1,0 T4 1,0-1,5 T4 1,5-2,0 T5 0,03-0,5 T5 0,5-1,0 T5 1,0-1,5 T5 1,5-2,0 T6 0-0,5 T6 0,5-1,0 T6 1,0-1,5 T6 1,5-2,0 T7 0-0,5 T7 0,5-1,2 Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Alifater [mg/kg] Aromater [mg/kg] Bensen Toluen Etylbensen Xylen >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 [mg/kg TS] , , , >1000e >10000f >10000 >1000 >1000 >1000 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 < 1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 1,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 3,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 T7 0,5-1,2 T7 1,2-1,5 T7 1,5-2,0 T8 0-0,5 T8 0,5-1,0 T8 1,0-1,5 T8 1,5-2,0 T9 0-0,5 T9 0,5-1 T9 1-1,5 *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

23 Uppdragsnummer: Datum: Punkt Djup m u my <= KM >KM-MKM >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall 1 0,5-1,0 T9 1,5-2,0 T10 0-0,5 T10 0,5-1,0 T10 1,0-1,5 T10 1,5-2,0 Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Alifater [mg/kg] Aromater [mg/kg] Bensen Toluen Etylbensen Xylen >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 [mg/kg TS] , , , >1000e >10000f >10000 >1000 >1000 >1000 T11 0-0,05 T11 0,05-0,5 T11 0,5-1,0 T11 1,0-1,5 T11 1,5-2,0 T12 0,1-0,5 T12 0,5-1,0 T12 1,0-1,5 T12 1,5-2,0 T13 0,15-0,5 T13 0,5-1,0 T13 1,0-1,5 T13 1,5-2,0 T14 0,1-0,5 T14 0,5-1,0 T14 1,0-1,5 T14 1,5-2,0 T14 2,0-2,5 T15 0-0,1 T15 0,1-0,5 T15 0,5-1,0 T15 1,0-1,5 T15 1,5-2,0 T16 0,15-0,5 T16 0,5-1,0 T16 1,0-1,5 T16 1,5-2,0 T17 0-0,5 T17 0,5-1 T17 1,0-1,5 T17 1,5-2,0 T17 2,0-2,5 T18 0-0,5 T18 0,5-1,0 T18 1,0-1,5 T18 1,5-2,0 *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 < 1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 < 1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 < 1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

24 Uppdragsnummer: Datum: Punkt Djup m u my <= KM >KM-MKM >MKM-2*MKM >2*MKM-FA > farligt avfall 1 0,5-1,0 T19 0,03-0,5 T19 0,5-1,0 T19 1,0-1,5 T19 1,5-2,0 T20 0-0,5 T20 0,5-1,0 T20 1-1,5 Väsby Entré, Upplands Väsby kommun Bilaga 2 Resultatsammanställning jord Alifater [mg/kg] Aromater [mg/kg] Bensen Toluen Etylbensen Xylen >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 [mg/kg TS] , , , >1000e >10000f >10000 >1000 >1000 >1000 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 3,0 < 1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 T20 1,5-2,0 Riktvärden är hämtade från "Riktvärden för förorenad mark", Naturvårdsverket 2009, NV rapport *lättlösligt **icke lättlösligt a= totalhalt b=oorganiskt c=riktvärde för cancerogena PAH:er d=riktvärde för övriga PAH:er e=riktvärde för C6-C10 f=riktvärde för C16-C35

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB David Stenman Peter Myndes Backe STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ8TTsÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Djup (m) 1-1,5 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T1 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 72.7 % 5% SS EN Arsenik As 5.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 150 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 13 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 37 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 47 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 35 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 53 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 110 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

26 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB David Stenman Peter Myndes Backe STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ8TU Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Djup (m) 0,5-1,0 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T2 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.6 % 5% SS EN Arsenik As 8.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 18 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 7.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 16 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 35 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB David Stenman Peter Myndes Backe STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ8TVÉÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Djup (m) 1,5-2,0 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T3 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 65.0 % 5% SS EN Arsenik As 7.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 250 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 27 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 15 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 49 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 63 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 39 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 70 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 150 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

28 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB David Stenman Peter Myndes Backe STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ8TW'Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Djup (m) 0-0,5 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T7 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 78.2 % 5% SS EN Arsenik As 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 780 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 3500 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 5.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 15 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 45 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 75 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 35 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB David Stenman Peter Myndes Backe STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ8V5:Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Djup (m) 0,5-1,2 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T7 (Tidigare ) Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 79.9 % 5% SS EN Arsenik As 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 4200 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 2400 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 9.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 12 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 94 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 32 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA :09 OCH VILUNDA :0 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN RAPPORT 7 APRIL 4 Uppdrag: 25352 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk undersökning av klorerade

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

UTKAST PM Miljögeoteknik

UTKAST PM Miljögeoteknik 1(20) Samhällsbyggnadskontoret UTKAST PM Miljögeoteknik 2011-09-06 Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: 230234 Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer