RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun"

Transkript

1 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun Uppdragsnummer: Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun Kund Upplands Väsby Kommun Anna Silver Stadsbyggnadskontoret Upplands Väsby Konsult WSP Environmental Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Environment & Energy Sweden Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Maria Lindberg, Sanna Uimonen, L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (15)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion Innehåll 1. Uppdrag och syfte 4 2. Bakgrund 4 3. Områdesbeskrivning 5 4. Genomgång av äldre undersökningar 5 5. Åtgärdmål 8 6. Provtagningsplan 8 7. Genomförande Fältarbete Fält- och laboratorieanalyser Jämförvärden för jord och asfalt Resultat Geologiska förhållanden Fältobservationer Laboratorieanalyser av jord Organiska ämnen Metaller Screeninganalys av jord Laboratorieanalyser av asfalt Förenklad riskbedömning Slutsats och rekommendationer Referenser 15 Bilagor: Sammanställning av fältnoteringar och analyser Bilaga 1 Laboratorierapporter Bilaga 2 L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Ritning: Provtagningspunkter i plan Ritning M101 3 (15)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion 1. Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Hammarby-Smedby 1:461 i Upplands Väsby kommun, inför framtagandet av ny detaljplan. Idag utnyttjas fastigheten för kontor och skolverksamhet. Marken inom området utgörs huvudsakligen av stora hårdgjorda ytor. Det förekommer även mindre grönytor. Syfte med undersökningen har varit att översiktligt kartlägga: Eventuella föroreningars sammansättning och koncentration i jord. Föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningar och föreliggande, exponeringsrisker (förenklad riskbedömning). Rekommendationer om eventuella kompletterande undersökningar och åtgärder. 2. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag till detaljplan för Hammarby Smedby 1:461. Befintlig detaljplan medger kontorsändamål och lätt industri. Den planändring som skall göras är tillåtelse av skolverksamhet inom fastigheten. Idag finns Sandbergska skolan inom fastigheten. Skolan har ett tidsbegränsat bygglov för sin verksamhet fram till sommaren L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 1 Översiktskarta, Planområdet markerat med röd symbol. (källa: Upplands Väsby kommun). 4 (15)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion Ingen ny bebyggelse avses tillkomma, utan skolverksamheten ska bedrivas inom befintlig byggnad. 3. Områdesbeskrivning Fastigheten Hammarby-Smedby 1:461 ligger inom Johanneslunds arbetsplatsområde, väster om E4:an och är ca m 2. Marken inom området utgörs huvudsakligen av stora hårdgjorda ytor men det finns även mindre grönytor. L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 2 Fastigheten Hammarby-Smedby 1:461 i Upplands Väsby kommun (källa: I översiktskartan markeras fastighetens läge med en röd linje. Enligt uppgift från Upplands Väsby Miljö- och hälsoskyddskontor har det inte bedrivits någon verksamhet som kan ha medfört förorening av byggnaden. Farhågor finns att marken kan vara förorenad främst genom förorenade återfyllnadsmassor eller smygtippade massor med okänt innehåll. 4. Genomgång av äldre undersökningar I underlagsmaterial från Stadsbyggnadskontoret i Upplands Väsby bifogades äldre utredningar från området, som sammanfattas nedan: Johanneslund Fastighets AB & CO KB Johanneslund B.C. Markarbeten Etapp 1, Geotekniskt utlåtande 13:2 VIAK AB, uppdrag daterad Hus J är en långsträckt vinklad byggnad 90 m lång 18 m bred. 3 våningar med källare, KG +20,25 (2,5 m u my). 5 (15)

6 L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion I samband med schakt- och fyllnadsarbeten som utfördes 1985 utfördes dokumentation av schaktbotten innan uppfyllnad påbörjades (Orrje AB). Området utgörs av en f.d. grustäkt som har återfyllts. Schaktbotten utgjordes av berg, block och grusrester. Fyllning har skett med bergmassor (fyllning med sprängsten för grundläggning av hus) inom närliggande område till hus J och tillhörande p-hus. Enligt borrpunkter 5, 7 och 9 förekommer s. k. olämpligt material som schaktas ur i anslutning till befintlig värmekulvert (det finns ingen notering om vad detta material är men troligen är detta finkornigt material, WSPs kommentar). Borrningar som har utförts visar att jorden utgörs av fyllning på berg eller inom vissa delar fyllning på naturligt lagrat grus på berg. Fyllningen har kontrollerats avseende packningsgrad och i 3 av 6 punkter funnits otillfredställande inom hus J och p-hus. Fyllningsmaterialet är blockigt-stenigt. Markytan ligger omkring +22,7. Bergnivån varierar mellan ca +22 i norra delen av hus J till som lägst +14,5 i västra delen av hus J. Bergkvalitén i området är mycket dålig och klassificeras som rösberg. Grundvattennivåen i åsen ligger lågt (+1 à +2) enligt ett gammalt observationsrör ca 400 m nordost om aktuellt område. Grundvattenströmning inom aktuellt område bedöms som nordlig. Grundvattenmagasinet omfattning antas vara begränsad p.g.a. högt bergläge och att grusförekomsten är bortschaktad. Det förekommer ytligare grundvatten i fyllning, p.g.a. att materialet ställvis är finkornigt och relativt tätt. Fyllningen har avjämnats med finkornig jord vilket medför att vattensamlingar bildas ytligt vid regn. Särskilda åtgärder krävs för att skydda befintlig värmekulvert i närheten av borrpunkt 5 och 9. Vid borrpunkter 5 och 9 har olämpligt material påvisats 2,5 3 m under färdigt golv. Upplands Väsby, Johanneslunds Business Campus. Översiktlig geoteknisk undersökning. VIAK uppdrag daterad Inom området har en grustäkt varit belägen. Lägsta botten låg på nivå +8,0. Efter täktverksamheten har terrasseringsarbeten utförts inom grustaget. Redovisade av Orrje AB. Vissa delar av området är uppfyllt och vissa delar är avschaktat (även delvis bergschakt). Marknivåer idag +22, ,7. Fyllningen utgörs i områdets södra och norra del främst av moränmassor och i områdets centrala del främst av bergmassor. 6 (15)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion Inom hus J utgörs jorden av 0-6 m fyllningsmassor (huvudsakligen bergmassor). Vid byggnadens nordligaste del där fyllningsmäktigheten är minst kan berg påträffas på grundläggningsnivån. Borrpkt 5-9 Figur 3 Upplands Väsby, Johanneslund Business Campus Översiktlig Geoteknisk undersökning VIAK uppdrag daterad L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 4. Upplands Väsby, Johanneslund Business Campus Utdrag sektion VIAK Läge för värmekulvert och sk. olämpligt material i anslutning till denna. Geoteknisk utredning beträffande grundvattenförhållandena inom fastigheterna Hammarby-Smedby 1:12, 1:48 och 1:53 Johanneslund, Upplands Väsby kommun A. Orrje AB uppdrag Daterad Undersökning utfördes p.g.a. hög grundvattennivå (+22, ) inom fastigheterna Hammarby Smedby 1:12, 1:48 och 1:53 med hänvisning till 7 (15)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion ritning nr (denna ritning har dock inte har ingått i nu granskat material WSPs kommentar). Kommunen utför utbyggnad av industriområdet med pågående terrasseringar av grusgropsområdet till beslutade nivåer. Lokal grundvattennivå på +23,00. En preliminär borrning visade ett 1,5 m lerskikt i grusåsen. Leran över- och underlagrades av siltig sand. Slutsats; En utdränering av det lokala vattenmagasinet kommer ej medföra nämnvärda sättningar p.g.a. av att leran är överkonsoliderad. 5. Åtgärdmål När kommunen ändrar markanvändning från kontors-/industrimark till skola, ändras åtgärdsmålet för fastigheten från Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) till känslig markanvändning (KM). 6. Provtagningsplan Provtagningen utfördes som systematisk slumpvis provtagning. Ett rutnät om 20 x 20 m lades över området och en provpunkt slumpas inom varje ruta med ett GISverktyg. Totalt 11 provpunkter gick att utföra efter att provpunkternas läge justerats för byggnader, ledningar i mark eller andra praktiska hinder, se Ritning M101. Provtagningsplanen stämdes av med beställaren och fastighetsägaren. L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (15)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion Figur 5 Hammarby-Smedby 1:461. Provtagningsplan med 11 provtagningspunkter. För större skala se Ritning M101. L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Genomförande Arbetet genomförs i tillämpliga delar enligt Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 1:2004) och Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket Rapport 4918). Arbetet planeras i följande steg: q q q q Förberedelse Fältarbete och provhantering Fält- och laboratorieanalyser Utvärdering och rapportering 7.2 Fältarbete Fältarbetet utfördes den 15 januari Provtagning utfördes med skruvborr och borrbandvagn. Arbetet omfattade: q q Utsättning av provpunkter med GPS-RTK i samarbete med ledningsutsättare från EON. Jordprovtagning i 11 provpunkter med skruvborr och borrbandvagn. 9 (15)

10 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion q q Provtagning utfördes som samlingsprov från normalt varje halvmeter jord (vid förändringar i jordart, färg, lukt eller dylikt anpassades provtagningen). Provtagning utförs ner till grov fyllning (sprängsten) till max 1 m djup. Okulär bedömning visade inga tecken på grundvatten i undersökta punkter. Inget grundvattenrör monterades vid denna undersökning. 7.3 Fält- och laboratorieanalyser På samtliga jordprover har mätning avseende lättflyktiga organiska föreningar utförs med fotojonisationsdetektor (PID). PID-mätningen tillsammans med fältobservationer utgjorde bedömningsunderlag för urval av prover för ackrediterade laboratorieanalyser. Analys har utförts av metaller, petroleumkolväten inkl. PAH vilket är ämnen som är vanligt förekommande i område med okända fyllningsmassor. Om kabelbränning eventuellt har förekommit kan det dessutom finnas PCB (rester av skyddsolja runt kablar alt. från transformatorolja). En mer omfattande screeninganalys utfördes av prov där fältnotering om unken lukt gjorts. Ett par analyser av TOC och ph utfördes som underlag för att avgöra om Naturvårdsverkets generella riktvärden kan användas som jämförvärden. L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (15)

11 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion Tabell 1. Analysprogram för Hammarby-Smedby 1:461. Laboratorieanalys Ingående ämnen/föreningar Jord Antal analyser Metaller inkl. kvicksilver As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 10 - V, Zn Petroleumkolväten Alifater (C5-C8, C8-C10, C10-C12, 4 - fraktionering enligt Naturvårdsverkets riktlinjer C12-C16, C16-C35) aromater (C8- C10, C10-C16, C16-C35), bensen, toluen, etylbensen, xylener, PAH16 PCB PCB7 1 - PAH PAH Screening Soil2control 200 föreningar bl a; metaller, BTEX 1 - fenoler, PAH, klorbensener, klorfenoler, PCB, ftalater pesticider, alkylbensener, oljekolväten, m fl TOC, ph TOC beräknad på glödförlust, ph 2 - asfalt L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jämförvärden för jord och asfalt Analysresultaten avseende jordprover har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark NV rapport 5976): Känslig Markanvändning, KM (t. ex. bostäder, daghem) Mindre Känslig Markanvändning, MKM (t. ex. handel, kontor, industri). Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: Exponeringsväg KM MKM Människor Intag av jord (oralt) X X Hudkontakt X X Inandning av damm X X Inandning av ångor X X Intag av grundvatten X Intag av växter X Miljö Effekter inom området X X Effekter i ytvattenrecipient X X Effekter i grundvattenrecipient X X Nuvarande markanvändning klassificeras som mindre känslig markanvändning (MKM). Planerad markanvändning, skolverksamhet, klassificeras som känslig markanvändning (KM). Förutom skillnaden att scenariot för Känslig markanvändning beaktar fler exponeringsvägar ändras även underliggande antaganden om t ex vistelsetid på området samt i vilken utsträckning barn vistas inom området. Analysresultat för asfalt jämförs med Avfallsförordningen (SFS ), Avfallsblad 2: Asfalt (Miljöförvaltningen i Stockholm 2007) samt Naturvårdsverkets Lista över avfall som klassas som farligt. 11 (15)

12 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion 9. Resultat 9.1. Geologiska förhållanden Området utgörs av en grusgrop som har återfyllts med framförallt bergmassor. men s k olämpligt material finns lokalt inom området. Schaktbotten innan återfyllning utgjordes av berg, block och grusrester (Orrje AB 1984). Undersökningsborrningar (VIAK 1987) visar att jorden utgörs av fyllning på berg eller inom vissa delar fyllning på naturligt lagrat grus på berg. Det material som benämns som olämpligt material bedömer vi troligen syfta på finkornigt material som lera eller silt och då bedömdes som olämpligt ur grundläggningssynpunkt. Den nu utförda undersökningen som genomförts med skruvborr och i flertalet punkter föregicks av slagsondering visar i huvudsak på ett tunt fyllningslager (0,3-1 meter) av grusig sand som underlagras av grov fyllning (sprängsten). Sondering/skruvborrning stoppades då sprängsten påträffades Fältobservationer Fältnoteringar och utförda analyser redovisas i bilaga 1. Provtagningsplanen med provtagningspunkter redovisas i Ritning M101. Vid provtagningstillfället var större delen av området täckt av snö (ca 10 cm) vilket försvårade fältobservationer av exempelvis berg i dagen samt eventuella luktindikationer från prover. Inga noteringar om syn- eller luktintryck som tyder på förorening gjordes i fält. Det fanns inte heller noteringar om andra vanligt förekommande rester i fyllning så som t ex tegel, asfalt eller trä. L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Laboratorieanalyser av jord Totalt har 11 jordprover analyserats, ett från varje provpunkt och främst i de övre jordlagren. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 2 och klassificering jämfört med generella riktvärden redovisas i bilaga Organiska ämnen Ett prov från varje provpunkt, totalt har 11 prov, har analyserats avseende organiska ämnen ner till ett djup som mest 0,7 m under markytan. Analysrapporter redovisas i Bilaga 2. Analysresultaten visar att: I ett prov (13W11) överskred halten alifater (>C16-C35) generellt riktvärdet för känslig markanvändning (KM) men underskred generellt riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). I provet som analyserades med screeninganalys (13W05) påträffades mineralolja 730 mg/kg (fraktion >C10-C40). I Naturvårdsverkets rapport finns 12 (15)

13 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion inga generella riktvärden för mineraloljor, men bedömning har gjorts att jämförelse kan göras med alifater (>C16-C35). Uppmätt halt i provet överskrider KM men underskrider MKM. Övriga analyserade organiska föreningar underskrider riktvärde för KM Metaller Totalt har 11 prover analyserats för metaller. Analysresultaten visar att samtliga metaller i de 11 proverna underskrider KM Screeninganalys av jord Den genomförda screeninganalysen, S2C, inkluderar runt 200 föreningar; bland annat metaller, BTEX, fenoler, PAH, klorbensener, klorfenoler, PCB, ftalater, pesticider, alkylbensener, oljekolväten etc. Analysresultaten redovisas i sin helhet i analysrapporten i Bilaga 2. Generellt ligger de analyserade föreningarna under rapporteringsgränsen. Undantaget är ett flertal metaller vilka redovisas vidare under kapitel ovan. Även några av de föreningar som analyseras i den ovan redovisade organiska ämnen överskrider rapporteringsgränsen, se kapitel L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Laboratorieanalyser av asfalt Totalt uttogs tre asfaltsprover från olika delar av fastigheten. Samtliga av dessa belystes med UV-ljus för att indikera eventuell tjärförekomst. Inget asfaltsprov indikerade förekomst av tjärasfalt. Ett prov skickades för verifierande analyserades på laboratorium vilket visade på mycket låga PAH halter, se Tabell 1. Tabell 1 Analyserat asfaltsprov, Hammarby-Smedby 1:461. Jämfört med Avfallsförordningen (SFS 2011:927*) och Avfallsblad 2: asfalt^ (Miljöförvaltningen i Stockholm) samt NVs klass för farligt avfall (fet stil). Enhet mg/kg. Provpunkt 13W10 Klassificering Djup (m) 0-0, Ämne/ Ämnesgrupp PAH canc < PAH övriga < S:a PAH 16 (EPA) < 5 <70^ >70<300^ >300<1000^ >1000^ * Bitumenblandningar >0,1% som innehåller stenkolstjära Klass 1^; fri återanvändning Klass 2^; begränsad återanvändning i bärlager och förstärkningslager i vägar under ny asfalt Klass 3^; begränsad återanvändning i bärlager och förstärkningslager i vägar under ny asfalt, men ej inom känsliga områden och alltid i samråd med lokal tillsynsmyndighet. Klass 4^*; omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning som farligt avfall. Naturvårdsverkets nivå för farligt avfall markeras med fet stil. 13 (15)

14 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Förenklad riskbedömning Undersökningen har omfattat analys av: Ytlig fyllningsjord, både inom hårdgjord mark och inom öppen mark. Asfalt. I ytlig fyllningsjord har låga halter av metaller (<KM) samt över lag låga halter av organiska föreningar påträffats. Endast i 2 av 5 analyserade prover har oljekolväten över generellt riktvärde för känslig markanvändning påträffats. Dessa provpunkter ligger under hårdgjord mark (asfalt). Påträffade halter av oljekolväten i jord kan innebära en risk med avseende på markmiljön om 75% av marklevande arter ska skyddas enligt riktvärdesscenariot KM. Vår bedömning är att scenariot mindre känslig markanvändning ger ett tillräckligt skydd för markmiljön (50% av arterna skyddas) i och med att området är hårdgjort med asfalt och att fyllningen i sig utgörs av grus och sand utan organiskt innehåll. I Tabell 2 redovisas envägskoncentrationer för alifater (>C16-C35) för de generella scenarion KM respektive MKM. Av tabellen framgår att uppmätta halter i jord inom Hammarby Smedby 1:461 ligger med god marginal under nivåer för skydd av hälsa, för att skydda 50 % av arterna i markmiljön samt för att inte orsaka oacceptabel spridning till yt- och grundvatten. I Naturvårdsverkets beräkningsmodell antas fördelning och spridning av föroreningar påverkas av bl a att organiska föroreningar kan binda till mobilt organiskt kol, jordartens egenskaper och grundvattenbildning. Fyllnadsmassorna på aktuellt område underlagras av sprängsten, på 0,3-1 meterdjup, som vi antar är mycket genomsläppligt. Även om jordens täthet i modellen ändras från normaltät (som är det generella antagandet) till maximalt genomsläpplig påverkas inte envägskoncentrationen för alifatfraktionen C16-C35 avseende skydd av grundvatten. Tabell 2. Högsta uppmätta halt av alifater (>C16-C35) samt envägskoncentrationer för Naturvårdsverkets generella riktvärden. Provpunkt Uppmätt halt 13W W NVs generella riktvärde Hälsobaserat Markmiljö KM MKM Ej begränsande 1000 Spridning Skydd ytvatten riktvärde Sammansvägt grundvatten Ej begränsande Ej begränsande (15)

15 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Maria Lindberg, Sanna Uimonen Status: slutversion 11. Slutsats och rekommendationer Generellt har låga halter av organiska föreningar och metaller påträffats i jord inom Hammarby Smedby 1:461. Utifrån Naturvårdverkets generella scenario känslig markanvändning (KM) bedöms föroreningssituationen inom undersökningsområdet inte utgöra någon risk för människors hälsa eller risk för spridning till yt- eller grundvatten. Vår bedömning är även att uppmätta halter av oljekolväten inte innebär en oacceptabel risk för markmiljön på platsen. I och med att föroreningshalter i jord inom området inte bedöms medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön finns inget behov av efterbehandlingsåtgärd inom området. I samband med arbetet har underhandskontakter tagits med Stefan Nyström Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun. Vi rekommenderar att även denna rapport delges tillsynsmyndigheten. Stockholm WSP Environmental Mark och Vatten Maria Lindberg Sanna Uimonen L:\3656\ Hammarby Smedby 1-461\3_Dokument\Rapport-PM\MMU Hammarby Smedby 1_461_ docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Referenser Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning. Rapport Geoteknisk utredning beträffande grundvattenförhållandena inom fastigheterna Hammarby- Smedby 1:12, 1:48 och 1:53 Johanneslund, Upplands Väsby kommun. A. Orrje AB uppdrag daterad Johanneslund Fastighets AB & CO KB Johanneslund B.C. Markarbeten Etapp 1, Geotekniskt utlåtande 13:2 VIAK AB, uppdrag daterad Avfallsförordningen (SFS ) Miljöförvaltningen i Stockholm Avfallsblad 2: asfalt daterad maj Naturvårdsverket Lista över avfall som klassas som farligt till dess motsatsen vistats 15 (15)

16 Bilaga 1 sid 1 (2) Fältnoteringar och analyser WSP Environmental Kommentarer: Analyser: Beställare: Upplands Väsby kommun 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. A = Metaller inkl. kvicksilver Projektnamn: Hammarby Smedby 1: Kontroll av PAH i asfalt med UV-ljus. B = Alifater och aromater fraktionering enligt NVs riktlinjer, PAH16 Hög, måttlig eller låg UV-fluorescens. D = PAH16 E = PCB7 låga halter 3. Organiska kolväten - analys med fotojonisationsinstrument (PID). F= TOC +ph Miljöteknisk provtagning i 11 punkter med borrbandvagn. Halterna redovisas som isobutenekvivalenter. G = SoilControl (200 föreningar bl a; metaller, BTEX, 4. Analysresultaten redovisas separat. fenoler, PAH, klorbensener, klorfenoler, PCB, ftalater, Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser Datum: pesticider,alkylbensener, oljekolväten, m fl H = PAH asf Punkt Nivå Prov Prel. geoteknisk Koordinater Sweref Scanning anlys Anmärkning Scanning anlys Labanalyser 4 [m u my] nr Benämning 1 X Y UV 2 PID 3 A B D E F G H 13W01 0-0,1 F/mu , ,88,36 1 0,1-0,6 F/Sa ,6 - - sprängsten/grov fyllning 13W02 0-0,05 Asf Asfalt , ,2690 L ej tjärlukt 0,05-0,4 1 F/gr Sa ,4 - - sprängsten/grov fyllning 13W03 0-0,1 F/mu , , ,1-0,7 F/gr Sa 0,7 - - sprängsten/grov fyllning W04 0-0,05 - Asfalt , ,7873 0,05-0,5 1 F/gr Sa ,5-0,9 2 F/gr Sa 20 0,9 - - sprängsten/grov fyllning 13W05 0-0,05 Asf Asfalt , ,4478 0,05-0,4 1 F/gr Sa unken lukt ,4 - - sprängsten/grov fyllning 13W06 0-0,05 Asf Asfalt , ,2473 0,05-0,5 1 F/gr Sa ,5 - - sprängsten/grov fyllning

17 Bilaga 1 sid 2 (2) Fältnoteringar och analyser WSP Environmental Kommentarer: Analyser: Beställare: Upplands Väsby kommun 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. A = Metaller inkl. kvicksilver Projektnamn: Hammarby Smedby 1: Kontroll av PAH i asfalt med UV-ljus. B = Alifater och aromater fraktionering enligt NVs riktlinjer, PAH16 Hög, måttlig eller låg UV-fluorescens. D = PAH16 E = PCB7 låga halter 3. Organiska kolväten - analys med fotojonisationsinstrument (PID). F= TOC +ph Miljöteknisk provtagning i 11 punkter med borrbandvagn. Halterna redovisas som isobutenekvivalenter. G = SoilControl (200 föreningar bl a; metaller, BTEX, 4. Analysresultaten redovisas separat. fenoler, PAH, klorbensener, klorfenoler, PCB, ftalater, Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser Datum: pesticider,alkylbensener, oljekolväten, m fl H = PAH asf Punkt Nivå Prov Prel. geoteknisk Koordinater Sweref Scanning anlys Anmärkning Scanning anlys Labanalyser 4 [m u my] nr Benämning 1 X Y UV 2 PID 3 A B D E F G H 13W07 0-0,1 F/muSa , , ,1-0,5 F/gr Sa 2, ,5-1,0 2 F/sa 0, sprängsten/grov fyllning 13W08 0-0,05 Asf Asfalt , ,6704 0,05-0,5 1 F/gr Sa ,5 - - sprängsten/grov fyllning 13W09 0-0,05 F/muSa , , ,05-0,5 F/gr Sa 2,5 0,5-1,0 2 F/gr Sa 0, sprängsten/grov fyllning/berg? W10 0-0,05 Asf Asfalt , ,3701 L ej tjärlukt 1 0,05-0,3 1 F/gr Sa unken lukt ,3 - - sprängsten/grov fyllning 13W11 0-0,05 Asf Asfalt , ,2533 L ej tjärlukt 0,05-0,5 1 F/gr Sa unken lukt ,5-1,0 2 F/Sa sprängsten/grov fyllning Antal

18 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W01 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 89.4 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 11 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

19 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W01 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 7.1 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 8.5 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 14 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 7.4 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 39 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

20 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W02 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 96.2 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 2.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 19 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 19 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 5.3 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 8.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 31 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 13 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 19 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 51 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

21 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W02 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

22 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W03 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 91.6 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 5.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 19 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 28 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 59 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

23 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W04 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 95.5 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 12 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

24 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W04 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 3.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 9.7 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.19 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 4.0 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 8.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 21 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 7.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 31 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

25 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W05 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ICP, GC-FID, TOF-MS (*) Soil 2 control (1) se bilaga SS-ISO utg 2 ph i mark 9.1 +/-0.2 enh SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 98.1 % +/-10% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 1.3 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.7 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 0.74 % av TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Analyser se rapportbilaga. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Frida Björklund Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

26 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W06 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 97.1 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 2.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 48 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.15 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 6.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 11 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 30 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 44 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

27 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W06 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

28 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W07 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 88.9 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

29 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W07 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 2.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 12 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 4.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 9.8 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 7.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 17 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 41 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, #28 <0.10 ug/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ug/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ug/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ug/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ug/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ug/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ug/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför. 1.5 ug/kg TS +/-20% SS-ISO utg 2 ph i mark /-0.2 enh SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 2.0 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.0 % av TS +/-15% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 3 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W07 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Beräknad (*) TOC 1.1 % av TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W08 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 97.1 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 2.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 7.3 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 27 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 27 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 58 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W08 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W09 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 92.4 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 5.9 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 6.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 31 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 57 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W09 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W10 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 97.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As <2.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 10 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 4.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 8.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 26 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 9.4 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 31 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W10 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

37 RAPPORT Sida 1 (1) ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Avser Projekt Asfalt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Asfalt Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : 13W10 asf Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Acenaften <1 mg/kg GC/MS Acenaftylen <1 mg/kg GC/MS Naftalen <1 mg/kg Beräknad PAH-L,summa <1 mg/kg GC/MS Antracen <1 mg/kg GC/MS Fenantren <1 mg/kg GC/MS Fluoranten <1 mg/kg GC/MS Fluoren <1 mg/kg GC/MS Pyren <1 mg/kg Beräknad PAH-M,summa <1.5 mg/kg GC/MS Benso(a)antracen <1 mg/kg GC/MS Benso(a)pyren <1 mg/kg GC/MS Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg GC/MS Benso(ghi)perylen <1 mg/kg GC/MS Chrysen/Trifenylen <1 mg/kg GC/MS Dibenso(a,h)antracen <1 mg/kg GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg Beräknad PAH-H,summa <2.5 mg/kg Beräknad PAH,summa cancerogena <2 mg/kg Beräknad PAH,summa övriga <3 mg/kg Beräknad PAH,summa 16 st <5 mg/kg Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Therese Tellman Granskningsansvarig Kontrollnr

38 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W11 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 96.1 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa 0.10 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

39 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3656 Arenavägen STOCKHOLM-GLOBEN Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Maria Lindberg Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 13W11 Provtagningsdjup : m Provtagare : S Uimonen Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS Benso(ghi)perylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.16 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa 0.33 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena 0.28 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS SS-EN ISO 11885:2009 Arsenik, As 4.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Barium, Ba 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Bly, Pb 9.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Kadmium, Cd <0.15 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Kobolt, Co 6.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 13 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885:2009 Krom, Cr 27 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Vanadin, V 28 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO 11885:2009 Zink, Zn 48 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS +/-25-30% Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

40 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analytical report ALcontrol AB Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Box 1083 S LINKOPING Page 1 of 15 Your Project name : Your Project number : ALcontrol report number : , version: 1 Rotterdam, Dear Mr./Mrs, Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project. The sample and project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results refer only to the tested samples. All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Netherlands. This certificate contains inclusive attachments 15 pages. In case of a version number of '2' or higher all former versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction of the whole report is allowed. In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department. Yours faithfully, R. van Duin Laboratory Manager ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

41 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 2 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 dry weight wght.-% Q 98.3 METALS antimony mg/kgdm Q <1 arsenic mg/kgdm Q <4 barium mg/kgdm Q 24 beryllium mg/kgdm Q 0.40 cadmium mg/kgdm Q <0.2 chromium mg/kgdm Q 26 cobalt mg/kgdm Q 6.6 copper mg/kgdm Q 13 mercury mg/kgdm Q <0.05 lead mg/kgdm Q 11 molybdenum mg/kgdm Q 1.0 nickel mg/kgdm Q 12 tin mg/kgdm Q <1.5 vanadium mg/kgdm Q 25 zinc mg/kgdm Q 33 selenium mg/kgdm Q <1 VOLATILE AROMATICS benzene µg/kgdm Q <20 toluene µg/kgdm Q <20 ethylbenzene µg/kgdm Q <20 o-xylene µg/kgdm Q <20 p- and m-xylene µg/kgdm Q <20 xylenes µg/kgdm <40 styrene µg/kgdm Q <20 naphthalene µg/kgdm Q 61 PHENOLS 2,4+2,5-dimethylphenol µg/kgdm Q <100 o-cresol µg/kgdm Q <100 m- and p-cresol µg/kgdm Q <100 total cresols µg/kgdm <200 phenol µg/kgdm <100 NITRO FENOL 2-nitrophenol µg/kgdm Q <100 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

42 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 3 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q nitrophenol µg/kgdm Q <100 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS anthracene µg/kgdm Q <100 phenanthrene µg/kgdm Q <100 fluoranthene µg/kgdm Q <100 benzo(a)anthracene µg/kgdm Q <100 chrysene µg/kgdm Q 120 benzo(a)pyrene µg/kgdm Q <100 benzo(ghi)perylene µg/kgdm Q <100 benzo(k)fluoranthene µg/kgdm Q <100 indeno(1,2,3-cd)pyrene µg/kgdm Q <100 acenaphthylene µg/kgdm Q <100 acenaphthene µg/kgdm Q <100 fluorene µg/kgdm Q <100 pyrene µg/kgdm Q <100 benzo(b)fluoranthene µg/kgdm Q <100 dibenzo(a,h)anthracene µg/kgdm Q <100 HALOGENATED HYDROCARBONS 1,1-dichloroethane µg/kgdm Q <20 1,2-dichloroethane µg/kgdm Q <20 1,1-dichloroethene µg/kgdm Q <20 cis-1,2-dichloroethene µg/kgdm Q <20 trans-1,2-dichloorethene µg/kgdm Q <20 dichloromethane µg/kgdm Q <20 tetrachloroethene µg/kgdm Q <20 tetrachloromethane µg/kgdm Q <20 1,1,1-trichloroethane µg/kgdm Q <20 1,1,2-trichloroethane µg/kgdm Q <20 trichloroethene µg/kgdm Q <20 chloroform µg/kgdm Q <20 vinylchloride µg/kgdm Q <20 1,2-dibromoethane µg/kgdm Q <20 1,1,1,2-tetrachloroethane µg/kgdm Q <20 1,1,2,2-tetrachloroethane µg/kgdm Q <20 1,3-dichloropropane µg/kgdm Q <20 1,2-dichloropropane µg/kgdm Q <20 1,2,3-trichloropropane µg/kgdm Q <20 2,2-dichloropropane µg/kgdm Q <20 1,1-dichloropropene µg/kgdm Q <20 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

43 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 4 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 trans-1,3-dichloropropene µg/kgdm Q <20 cis-1,3-dichloropropene µg/kgdm Q <20 1,2-dibromo-3-chloropropane µg/kgdm Q <20 bromochloromethane µg/kgdm Q <20 bromodichloromethane µg/kgdm Q <20 dibromochloromethane µg/kgdm Q <20 bromoform µg/kgdm Q <20 dibromomethane µg/kgdm Q <20 bromobenzene µg/kgdm Q <20 2-chlorotoluene µg/kgdm Q <20 1,3-dichloropropene µg/kgdm <40 4-chlorotoluene µg/kgdm Q <20 trichlorofluoromethane µg/kgdm Q <20 hexachlorobutadiene µg/kgdm Q <20 dichlorodifluoromethane µg/kgdm Q <20 chloroethane µg/kgdm <200 chloromethane µg/kgdm <50 bromomethane µg/kgdm <50 CHLOROBENZENES monochlorobenzene µg/kgdm Q <20 1,2-dichlorobenzene µg/kgdm Q <20 1,3-dichlorobenzene µg/kgdm Q <20 1,4-dichlorobenzene µg/kgdm Q <20 1,2,3-trichlorobenzene µg/kgdm Q <20 1,2,4-trichlorobenzene µg/kgdm Q <20 hexachlorobenzene µg/kgdm Q <100 ALKYLBENZENES n-propylbenzene µg/kgdm Q <20 isopropylbenzene (cumene) µg/kgdm Q <20 1,3,5-trimethylbenzene µg/kgdm Q <20 1,2,4-trimethylbenzene µg/kgdm Q <20 tert-butylbenzene µg/kgdm Q <20 sec-butylbenzene µg/kgdm Q <20 n-butylbenzene µg/kgdm Q <20 4-Isopropyltoluene µg/kgdm Q <20 CHLOROPHENOLS 2,3+2,4+2,5-dichlorophenol µg/kgdm Q <100 2,4,5-trichlorophenol µg/kgdm Q <100 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

44 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 5 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 2,4,6-trichlorophenol µg/kgdm Q <100 2-chlorophenol µg/kgdm Q <100 4-chloro-3-methylphenol µg/kgdm Q <100 pentachlorophenol µg/kgdm Q <100 POLYCHLORINATED BIPHENYLS PCB 28 µg/kgdm Q <100 PCB 52 µg/kgdm Q <100 PCB 101 µg/kgdm Q <100 PCB 118 µg/kgdm Q <100 PCB 138 µg/kgdm Q <100 PCB 153 µg/kgdm Q <100 PCB 180 µg/kgdm Q <100 total PCB (7) µg/kgdm <700 CHLOROPESTICIDES aldrin µg/kgdm Q <100 alpha-hch µg/kgdm Q <100 beta-hch µg/kgdm Q <100 chlorothalonil µg/kgdm Q <100 cis-heptachlorepoxide µg/kgdm Q <100 dieldrin µg/kgdm Q <100 alpha-endosulfan µg/kgdm Q <100 beta-endosulfan µg/kgdm Q <100 endosulphan sulfate µg/kgdm Q <100 sum endosulfan µg/kgdm <300 endrin µg/kgdm Q <100 gamma-hch µg/kgdm Q <100 heptachlor µg/kgdm Q <100 hexachloroethane µg/kgdm <100 isodrin µg/kgdm Q <100 2,4-methoxychlor µg/kgdm <100 o,p-ddd µg/kgdm Q <100 o,p-dde µg/kgdm Q <100 o,p-ddt µg/kgdm Q <100 p,p-ddd µg/kgdm Q <100 p,p-dde µg/kgdm Q <100 p,p-ddt µg/kgdm Q <100 quintozene µg/kgdm Q <100 tecnazene µg/kgdm Q <100 telodrin µg/kgdm Q <100 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

45 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 6 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 cis-chlordane µg/kgdm Q <100 trans-chlordane µg/kgdm Q <100 sum chlordane µg/kgdm <200 triallate µg/kgdm Q <100 p,p-methoxychlor µg/kgdm Q <100 PHOSPHOR PESTICIDES azinphos-ethyl µg/kgdm Q <100 azinphos-methyl µg/kgdm Q <100 carbophenothion µg/kgdm Q <100 chlorfenvinphos I µg/kgdm Q <100 chlorfenvinphos II µg/kgdm Q <100 chlorfenvinphos (sum) µg/kgdm <100 chlorpyriphos-ethyl µg/kgdm Q <100 chloropyriphos-methyl µg/kgdm Q <100 diazinon µg/kgdm Q <100 dichlorvos µg/kgdm Q <100 dimethoate µg/kgdm Q <100 disulfoton µg/kgdm Q <100 ethion µg/kgdm Q <100 etrimphos µg/kgdm Q <100 fenitrothion µg/kgdm Q <100 fenthion µg/kgdm Q <100 phosalone µg/kgdm Q <100 malathion µg/kgdm Q <100 mevinphos (sum) µg/kgdm Q <100 parathion-ethyl µg/kgdm Q <100 parathion-methyl µg/kgdm Q <100 pirimiphos-methyl µg/kgdm Q <100 propetamphos µg/kgdm Q <100 triazophos µg/kgdm Q <100 N - PESTICIDES ametryn µg/kgdm Q <100 atraton µg/kgdm Q <100 atrazine µg/kgdm Q <100 prometryn µg/kgdm Q <100 prometon µg/kgdm Q <100 propazine µg/kgdm Q <100 simazine µg/kgdm Q <100 simetryn µg/kgdm Q <100 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

46 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 7 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 terbutryn µg/kgdm Q <100 terbuthylazine µg/kgdm Q <100 triadimephon µg/kgdm Q <100 trifluralin µg/kgdm Q <100 PHTHALATES butylbenzylphtalate µg/kgdm <100 bis(2-ethylhexyl)phthalate µg/kgdm <100 diethylphthalate µg/kgdm <100 dimethylphtalate µg/kgdm <100 di-n-butylphtalate µg/kgdm <100 di-n-octylphthalate µg/kgdm <100 MINERAL OIL mineral oils (C6-10) mg/kgdm <10 fraction C10-C12 mg/kgdm <5 fraction C12 - C16 mg/kgdm 5.1 fraction C16 - C21 mg/kgdm 26 fraction C21 - C40 mg/kgdm 700 total oil C10 - C40 mg/kgdm Q 730 mineral oils (C6-40) mg/kgdm 730 SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS cis(1)-permethrin µg/kgdm Q <100 trans(2)-permethrin µg/kgdm Q <100 2,4-dinitrotoluene µg/kgdm Q <100 2,6-dinitrotoluene µg/kgdm Q <100 2-chloronaphthalene µg/kgdm Q <100 2-methylnaphthalene µg/kgdm Q <100 4-bromophenylphenylether µg/kgdm Q <100 4-chlorophenylphenylether µg/kgdm Q <100 azobenzene µg/kgdm Q <100 bis(2-chloroethoxy) methane µg/kgdm Q <100 bis(2-chloroethyl)ether µg/kgdm Q <100 carbazole µg/kgdm Q <100 dibenzofuran µg/kgdm Q <100 hexachlorocylcopentadiene µg/kgdm Q <100 isophorone µg/kgdm Q <100 nitrobenzene µg/kgdm Q <100 MTBE (methyl(tert)butylether) µg/kgdm <20 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

47 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 8 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analysis Unit Q 001 carbon disulphide µg/kgdm <20 AMINO-LIKE COMPOUNDS 3+4-chloroaniline µg/kgdm Q <200 1) 2-nitroaniline µg/kgdm Q <100 3-nitroaniline µg/kgdm Q <100 4-nitroaniline µg/kgdm Q <100 n-nitrosodi-n-propylamine µg/kgdm Q <100 Analysis marked with Q are accredited by the RvA Code Sample type Sample description 001 Soil Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

48 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 9 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Remarks 1 Increased detectionlimit due to the interference of unknown components. Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

49 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 10 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analyses Sample type Relation to standard dry weight Soil Equal to NEN-ISO 11465, AS antimony Soil according to NEN 6950 (destruction according to NEN 6961, analysis according to NEN 6966); In-house method (destruction according to NEN 6961, analysis according to ISO 22036) arsenic Soil Ditto barium Soil Ditto beryllium Soil Ditto cadmium Soil Ditto chromium Soil Ditto cobalt Soil Ditto copper Soil Ditto mercury Soil According to NEN 6950 (destruction according to NEN 6961, analysis according to NEN-ISO 16772). lead Soil according to NEN 6950 (destruction according to NEN 6961, analysis according to NEN 6966); In-house method (destruction according to NEN 6961, analysis according to ISO 22036) molybdenum Soil Ditto nickel Soil Ditto tin Soil Ditto vanadium Soil Ditto zinc Soil Ditto selenium Soil Ditto benzene Soil Own method, Headspace GCMS toluene Soil Ditto ethylbenzene Soil Ditto o-xylene Soil Ditto p- and m-xylene Soil Ditto xylenes Soil Ditto styrene Soil Ditto naphthalene Soil Ditto 2,4+2,5-dimethylphenol Soil Own method (GCMS) o-cresol Soil Ditto m- and p-cresol Soil Ditto total cresols Soil Ditto phenol Soil Ditto 2-nitrophenol Soil Ditto 4-nitrophenol Soil Ditto anthracene Soil Ditto phenanthrene Soil Ditto fluoranthene Soil Ditto benzo(a)anthracene Soil Ditto chrysene Soil Ditto benzo(a)pyrene Soil Ditto benzo(ghi)perylene Soil Ditto benzo(k)fluoranthene Soil Ditto indeno(1,2,3-cd)pyrene Soil Ditto acenaphthylene Soil Ditto acenaphthene Soil Ditto fluorene Soil Ditto pyrene Soil Ditto benzo(b)fluoranthene Soil Ditto dibenzo(a,h)anthracene Soil Ditto Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

50 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 11 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analyses Sample type Relation to standard 1,1-dichloroethane Soil Own method, Headspace GCMS 1,2-dichloroethane Soil Ditto 1,1-dichloroethene Soil Ditto cis-1,2-dichloroethene Soil Ditto trans-1,2-dichloorethene Soil Ditto dichloromethane Soil Ditto tetrachloroethene Soil Ditto tetrachloromethane Soil Ditto 1,1,1-trichloroethane Soil Ditto 1,1,2-trichloroethane Soil Ditto trichloroethene Soil Ditto chloroform Soil Ditto vinylchloride Soil Ditto 1,2-dibromoethane Soil Ditto 1,1,1,2-tetrachloroethane Soil Ditto 1,1,2,2-tetrachloroethane Soil Ditto 1,3-dichloropropane Soil Ditto 1,2-dichloropropane Soil Ditto 1,2,3-trichloropropane Soil Ditto 2,2-dichloropropane Soil Ditto 1,1-dichloropropene Soil Ditto trans-1,3-dichloropropene Soil Ditto cis-1,3-dichloropropene Soil Ditto 1,2-dibromo-3-chloropropane Soil Ditto bromochloromethane Soil Ditto bromodichloromethane Soil Ditto dibromochloromethane Soil Ditto bromoform Soil Ditto dibromomethane Soil Ditto bromobenzene Soil Ditto 2-chlorotoluene Soil Ditto 1,3-dichloropropene Soil Ditto 4-chlorotoluene Soil Ditto trichlorofluoromethane Soil Ditto hexachlorobutadiene Soil Ditto dichlorodifluoromethane Soil Ditto chloroethane Soil Ditto chloromethane Soil Ditto bromomethane Soil Ditto monochlorobenzene Soil Ditto 1,2-dichlorobenzene Soil Ditto 1,3-dichlorobenzene Soil Ditto 1,4-dichlorobenzene Soil Ditto 1,2,3-trichlorobenzene Soil Ditto 1,2,4-trichlorobenzene Soil Ditto hexachlorobenzene Soil Own method (GCMS) n-propylbenzene Soil Own method, Headspace GCMS isopropylbenzene (cumene) Soil Ditto 1,3,5-trimethylbenzene Soil Ditto 1,2,4-trimethylbenzene Soil Ditto tert-butylbenzene Soil Ditto Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

51 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 12 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analyses Sample type Relation to standard sec-butylbenzene Soil Ditto n-butylbenzene Soil Ditto 4-Isopropyltoluene Soil Ditto 2,3+2,4+2,5-dichlorophenol Soil Own method (GCMS) 2,4,5-trichlorophenol Soil Ditto 2,4,6-trichlorophenol Soil Ditto 2-chlorophenol Soil Ditto 4-chloro-3-methylphenol Soil Ditto pentachlorophenol Soil Ditto PCB 28 Soil Ditto PCB 52 Soil Ditto PCB 101 Soil Ditto PCB 118 Soil Ditto PCB 138 Soil Ditto PCB 153 Soil Ditto PCB 180 Soil Ditto total PCB (7) Soil Ditto aldrin Soil Ditto alpha-hch Soil Ditto beta-hch Soil Ditto chlorothalonil Soil Ditto cis-heptachlorepoxide Soil Ditto dieldrin Soil Ditto alpha-endosulfan Soil Ditto beta-endosulfan Soil Ditto endosulphan sulfate Soil Ditto sum endosulfan Soil Own method (GCMS) endrin Soil Own method (GCMS) gamma-hch Soil Ditto heptachlor Soil Ditto hexachloroethane Soil Ditto isodrin Soil Ditto 2,4-methoxychlor Soil Ditto o,p-ddd Soil Ditto o,p-dde Soil Ditto o,p-ddt Soil Ditto p,p-ddd Soil Ditto p,p-dde Soil Ditto p,p-ddt Soil Ditto quintozene Soil Ditto tecnazene Soil Ditto telodrin Soil Ditto cis-chlordane Soil Ditto trans-chlordane Soil Ditto sum chlordane Soil Ditto triallate Soil Ditto p,p-methoxychlor Soil Ditto azinphos-ethyl Soil Ditto azinphos-methyl Soil Ditto carbophenothion Soil Ditto chlorfenvinphos I Soil Ditto Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

52 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 13 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analyses Sample type Relation to standard chlorfenvinphos II Soil Ditto chlorfenvinphos (sum) Soil Ditto chlorpyriphos-ethyl Soil Ditto chloropyriphos-methyl Soil Ditto diazinon Soil Ditto dichlorvos Soil Ditto dimethoate Soil Ditto disulfoton Soil Ditto ethion Soil Ditto etrimphos Soil Ditto fenitrothion Soil Ditto fenthion Soil Ditto phosalone Soil Ditto malathion Soil Ditto mevinphos (sum) Soil Ditto parathion-ethyl Soil Ditto parathion-methyl Soil Ditto pirimiphos-methyl Soil Ditto propetamphos Soil Ditto triazophos Soil Ditto ametryn Soil Ditto atraton Soil Ditto atrazine Soil Ditto prometryn Soil Ditto prometon Soil Ditto propazine Soil Ditto simazine Soil Ditto simetryn Soil Ditto terbutryn Soil Ditto terbuthylazine Soil Ditto triadimephon Soil Ditto trifluralin Soil Ditto butylbenzylphtalate Soil Ditto bis(2-ethylhexyl)phthalate Soil Ditto diethylphthalate Soil Ditto dimethylphtalate Soil Ditto di-n-butylphtalate Soil Ditto di-n-octylphthalate Soil Ditto mineral oils (C6-10) Soil Own method, Headspace GCMS fraction C10-C12 Soil Own method (acetone-hexane extraction, clean-up, analysis with GC-FID) fraction C12 - C16 Soil Ditto fraction C16 - C21 Soil Ditto fraction C21 - C40 Soil Ditto total oil C10 - C40 Soil Equivalent to NEN-EN-ISO mineral oils (C6-40) Soil Own method (acetone-hexane extraction, clean-up, analysis with GC-FID) cis(1)-permethrin Soil Own method (GCMS) trans(2)-permethrin Soil Ditto 2,4-dinitrotoluene Soil Ditto 2,6-dinitrotoluene Soil Ditto 2-chloronaphthalene Soil Ditto 2-methylnaphthalene Soil Ditto Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

53 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 14 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Analyses Sample type Relation to standard 4-bromophenylphenylether Soil Ditto 4-chlorophenylphenylether Soil Ditto azobenzene Soil Ditto bis(2-chloroethoxy) methane Soil Ditto bis(2-chloroethyl)ether Soil Ditto carbazole Soil Ditto dibenzofuran Soil Ditto hexachlorocylcopentadiene Soil Ditto isophorone Soil Ditto nitrobenzene Soil Ditto MTBE (methyl(tert)butylether) Soil Own method, Headspace GCMS carbon disulphide Soil Ditto 3+4-chloroaniline Soil Own method (GCMS) 2-nitroaniline Soil Ditto 3-nitroaniline Soil Ditto 4-nitroaniline Soil Ditto n-nitrosodi-n-propylamine Soil Ditto Sample Barcode Reception date Sampling date Container 001 W ALC231 Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

54 Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden Analytical report Page 15 of 15 Project name Project number Report number Order date Starting date Report date Sample number: Sample description Carbon number range petrol kereosene and petroluem dieseloil and gas oil (engine) oil oil fuel C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards. Initials : ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005. All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam

55 145450, , W01 f 13W09 f ± 13W03 f Förklaringar Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem , W02 f , f Provtagningspunkter, skruvborr rutnät 20 x 20m 13W04 f 13W11 f 13W07 f 13W05 f 13W10 f Ritningsunderlag Erhållet från Upplands Väsby kommun 2012 Koordinatsystem Koordinater i SWEREF BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN 13W06 f Upplands Väsby kommun Hammarby-Smedby 1: , W08 f , WSP Environmental Avdelningen Mark och Vatten STOCKHOLM-GLOBEN Tel: Fax: UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE ML ML DATUM ANSVARIG ML Miljöteknisk provtagning av jord Skruvprovtagning SKALA NUMMER BET 1:400 A3 M , Meter ,000000

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl.

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl. Grap 14298 Kyrkviken, Lidingö Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Författare Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl Reviderad version Geosigma AB 2015-03-13 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Nu närmar det sig kursstart för Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden 8 9/9 i Västerås.

Nu närmar det sig kursstart för Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden 8 9/9 i Västerås. Välkommen till GRUF! Nu närmar det sig kursstart för Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden 8 9/9 i Västerås. Utbildningen är två dagar och sker på Länsstyrelsen i Västerås, Västra Ringvägen

Läs mer