RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER"

Transkript

1 RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

2 2 (5) RAPPORT ASKNÄS BUSSGATA, EKERÖ KOMMUN

3 1 Inledning 1.1 Uppdrag och syfte Sweco Environment AB har på uppdrag av Ekerö kommun utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastighet 1:331 inför detaljplan för Asknäs bussgata. Syftet har varit att undersöka föroreningsnivån i marken inför kommande projekteringen av arbetet i området. 1.2 Områdesbeskrivning Området består idag av ett grönområde som till stora delar består av en grönyta med gräs och lägre buskar. Det finns ingen byggnad på undersökning området. 1.3 Lokalisering Provtagningsområdet är beläget mellan Mälaren och Ekerövägen. Se markerat område i bild 1. Bild 1. Översiktskarta över aktuellt provtagningsområde. (Kartan är hämtad från hitta.se) Området sluttar i sydvästlig riktning mot Mälaren och inom norra delen finns Ekerövägen. 3 (7) repo001.docx RAPPORT ASKNÄS BUSSGATA, EKERÖ KOMMUN MT \\sestofs010\projekt\2174\ _asknäs_bussgata_på_ekerö\000_asknäs_bussgata_på_ekerö\10_arbetsmaterial\miljöundersökningar\rapport\final\pmseahla- seaidi- rätt bild.docx

4 2 Genomförande 2.1 Jord Provtagning av jord genomfördes genom skruvprovtagning med borrbandvagn den Vid provtagningstillfället uthämtades totalt 24 stycken jordprover i sammanlagt 5 borrpunkter (S16-10 till S16-14). Proverna uttogs som samlingsprover om en meter alternativt vid tydlig förändring av jordlagerföljden. I samband med fältundersökningen fördes fältanteckningar i form av provtagningsprotokoll, vilken finns redovisade i bilaga 1. Provpunkternas lägen placerades i största möjliga mån i centrumkoordinaten för planerad bussgata. Provtagna punkter redovisas i bilaga 2. Samtliga jordprover har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH samt två prover som analyserades med screeninganalyser. På två av proverna utförs även en beräkning av totalt organisk innehåll, TOC. Proverna har analyserades av det ackrediterade laboratoriet ALS i Täby. 2.2 Grundvatten Inget grundvatten har påträffats under fältarbetet. 3 Resultat 3.1 Bedömningsgrunder 3.2 Jord Jorden har bedömts efter Naturvårdsverkets generella riktvärden rapport Bedömningskriterierna är känslig markanvändning, KM, vilket används vid bostadshus, skolor och platser där människor i alla åldrar vistas stadigvarande och Mindre känslig markanvändning, MKM, vilket används vid tex industriområden. Jorden har även jämförts med nivåer för mindre än ringa risk; MRR, enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Samtliga genomförda analyser visar föroreningsnivåer under riktvärdet för känslig markanvändning, KM. Vissa ämnen förekommer i nivåer över nivån för MRR. Nivåer över MRR har påträffats av bly (Pb), kobolt (Co) och PAH. I djupa jordlager dvs mellan 3-4 meter under mark ytan (m u my), påträffas även nivåer över MRR av barium (Ba), kadmium (Cd) och zink (Zn). När det gäller organiska föroreningar påträffades PAH-H i samtliga punkter i nivåer mellan KM och MKM, med undantag för S där nivån låg mellan MRR och KM, samt PAH-M som påträffades i punkt S , (3-4 m u my) i en halt mellan KM och MKM. Se bilaga 3. 4 (7) repo001.docx RAPPORT ASKNÄS BUSSGATA, EKERÖ KOMMUN GA c:\users\seaidi\desktop\ekerö\rapport\final\pm- seahla- seaidi- rätt bild.docx

5 Stockholm Aidin Geranmayeh Anna Ahlgren Mårtensson Bilagor Bilaga 1 Fältprotokoll Bilaga 2 Miljöprovpunkter Kartan Bilaga 3 Klassning av analysresultat Bilaga 4 Foto log Bilaga 5 Analysrapport 5 (7) repo001.docx RAPPORT ASKNÄS BUSSGATA, EKERÖ KOMMUN GA c:\users\seaidi\desktop\ekerö\rapport\final\pm- seahla- seaidi- rätt bild.docx

6 Bilaga 1 Fältprotokoll Ekerö, Asknäs bussgata Signatur SEAIDI SEPEMI Datum sol och 18 grader. Uppdragsnr Syfte Markundersökning-skruvborr Borrhål Provtagningsprotokoll Provpunkt Djup Jordart Jordart Jordart Jord art Lab Anmärkning S F Si Le torr, brunt, rot S Si Le torr/blött, naturlig, Lera, tegelsten S Le Si Sa blött, lera, svart material S Le Sa F tegelsten S Sa naturlig sand, brun S F Le torr, brun S Le Sa naturlig, lera, brun S Sa brun, torr S Le Sa brun, torr S Sa Sa brun, torr S F Le tegel, fyllnadsmaterial S F Le tegel, fyllnadsmaterial S F Le tegel, fyllnadsmaterial, förlorat prov S F Le tegel, fyllnadsmaterial, svart, Sand S Si Sa naturligt, sand, blött S F Le tegelsten, torr S F Le Si brun, torr, tegel S F Le Si tegelsten, torr S Le Sa naturligt material S F tegel S F Si Sa fyllnadsmaterial S Le Si svart,lera S Le Si svart, Lera, blött S Le Sa naturlig, Lera,Sand

7 1:316 DEL 1 KONNEKTIONSLINJE DEL 2 1:165 1:301 s:1 1:165 1:301 1:237 ASKNÄS s:9 s:1 1:583 1:582 1:673 1:584 1:581 1:580 1:596 1:5 BET 1:6 1:586 1:585 1:672 1:579 1:578 ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

8 Bilaga 3- Klassning av analysresultat Ekerö Prov Djup Jordart TS Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Alifater Ʃ >C5-C16 Bensen Toluen Etylbensen Xylener Ʃ TEX Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 Aromater >C16-C35 PAH-L,summa PAH-M,summa PAH-H,summa % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS S F 86,8 <10.0 <10.0 <20 <20 26 <30 <30 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <0.10 <0.480 <1.24 <0.15 1,1 1,1 S F-Le 82,2 <10.0 <10.0 <20 <20 20 <30 <30 < <0.100 <0.020 <0.020 <0.10 <0.480 <1.24 <0.15 1,0 0,9 S F-Le 84,5 <10.0 <10.0 <20 <20 27 <30 <30 < <0.100 < ,31 0,3 <0.480 <1.24 <0.15 0,8 1,2 S F 88,1 <10.0 <10.0 <20 <20 23 <30 <30 <0.010 <0.050 < ,79 0,8 <0.480 <1.24 <0.15 1,4 1,8 S Le 80,8 <10.0 <10.0 <20 <20 22 <30 <30 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <0.10 < ,5 <0.15 5,0 2,4 <Mindr än ringa risk Mindre än ringa risk -KM 10 0,6 2 0,5 KM-MKM , MKM-2MKM , MKM-5MKM , MKM-FA , >FA

9 Bilaga 3- Klassning av analysresultat Ekerö Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Kvicksilver, Hg Prov Djup Jordart mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS S F 2,24 49,90 28,90 <0.1 7,10 24,20 27,30 14,80 26,20 81,50 <0.2 S F-Le 2,90 66,80 21,10 0,15 11,70 23,60 32,90 21,60 32,60 88,00 <0.2 S F-Le 3,66 91,30 28,90 0,20 10,60 35,60 34,40 20,70 35,40 128,00 <0.2 S F 2,59 66,60 33,50 0,17 7,05 29,00 28,20 14,60 27,60 113,00 <0.2 S Le 3,77 86,70 29,50 0,16 10,90 30,40 35,80 22,80 33,60 104,00 <0.2 <Mindre än ringa risk Mindre än ringa risk-km , ,1 KM-MKM , ,3 MKM-2MKM ,5 2MKM-5MKM ,0 5MKM-FA ,5 >FA

10 BILAGA 4 - FOTON Foto 1: Norra sidan av undersökning området, 16S013 Foto 2: 16S011 Foto 3: 16S011, borrprofil Foto 3: 16S010 1 (2) memo04.docx S w e co E n vi r o n m e nt AB

11 Foto 4: 16S014 Foto 5: 16S012 2 (2) memo04.docx FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

12 Sida 1 (13) Ankomstdatum SWECO Environment AB Utfärdad Aidin Geranmayeh Projekt Asknäs - Ekerö Bestnr Gjörwellsgatan Stockholm Analys av fast prov Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 2.2 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 1.0 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 1.2 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 1.1 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 1.1 mg/kg TS 1 1 FREN

13 Sida 2 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 V STGR As mg/kg TS 2 H STGR Ba mg/kg TS 2 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 2 H STGR Co mg/kg TS 2 H STGR Cr mg/kg TS 2 H STGR Cu mg/kg TS 2 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 2 H STGR Ni mg/kg TS 2 H STGR Pb mg/kg TS 2 H STGR V mg/kg TS 2 H STGR Zn mg/kg TS 2 H STGR glödförlust % av TS 3 1 FREN TOC* 3.1 % av TS 3 1 FREN

14 Sida 3 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen < mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 1.9 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 0.81 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 1.1 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 1.0 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 0.90 mg/kg TS 1 1 FREN TS_105 C % 2 V STGR As mg/kg TS 2 H STGR Ba mg/kg TS 2 H STGR Cd mg/kg TS 2 2 FREN Co mg/kg TS 2 2 FREN Cr mg/kg TS 2 H STGR Cu mg/kg TS 2 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 2 H STGR Ni mg/kg TS 2 2 FREN Pb mg/kg TS 2 H STGR V mg/kg TS 2 H STGR Zn mg/kg TS 2 H STGR

15 Sida 4 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign glödförlust % av TS 3 1 FREN TOC* 3.1 % av TS 3 1 FREN Mo mg/kg TS 4 1 FREN Sn <1.0 mg/kg TS 4 1 FREN diklormetan <0.800 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-dikloretan <0.100 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 5 1 FREN triklormetan <0.030 mg/kg TS 5 1 FREN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 5 1 FREN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN cis-1,2-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN trans-1,2-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN trikloreten <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN vinylklorid <0.100 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 5 1 FREN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 FREN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 FREN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN hexaklorbensen < mg/kg TS 5 1 FREN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 5 1 FREN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 5 1 FREN

16 Sida 5 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign styren <0.040 mg/kg TS 6 1 FREN MTBE <0.050 mg/kg TS 6 1 FREN PCB 28 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 52 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 101 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 118 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 138 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 153 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 180 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN aldrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN dieldrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN endrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN isodrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN telodrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN beta-hch <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 6 1 FREN heptaklor <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN

17 Sida 6 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen < mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* 0.31 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* 0.31 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 2.0 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 1.1 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 0.94 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 0.80 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 1.2 mg/kg TS 1 1 FREN TS_105 C % 2 V STGR As mg/kg TS 2 2 FREN Ba mg/kg TS 2 H STGR Cd mg/kg TS 2 H STGR Co mg/kg TS 2 2 FREN Cr mg/kg TS 2 H STGR Cu mg/kg TS 2 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 2 H STGR Ni mg/kg TS 2 2 FREN Pb mg/kg TS 2 2 FREN V mg/kg TS 2 H STGR Zn mg/kg TS 2 H STGR

18 Sida 7 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Mo mg/kg TS 4 1 FREN Sn mg/kg TS 4 1 FREN diklormetan <0.800 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-dikloretan <0.100 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 5 1 FREN triklormetan <0.030 mg/kg TS 5 1 FREN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 5 1 FREN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN cis-1,2-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN trans-1,2-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN trikloreten mg/kg TS 5 1 FREN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN vinylklorid <0.100 mg/kg TS 5 1 FREN 1,1-dikloreten < mg/kg TS 5 1 FREN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 5 1 FREN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 FREN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 FREN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 1 FREN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN hexaklorbensen < mg/kg TS 5 1 FREN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 5 1 FREN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 1 FREN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 5 1 FREN styren <0.040 mg/kg TS 6 1 FREN MTBE <0.050 mg/kg TS 6 1 FREN

19 Sida 8 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PCB 28 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 52 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 101 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 118 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 138 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 153 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB 180 < mg/kg TS 6 1 FREN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN aldrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN dieldrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN endrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN isodrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN telodrin <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN beta-hch <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 6 1 FREN heptaklor <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 6 1 FREN

20 Sida 9 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* 0.79 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* 0.79 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 3.1 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 1.5 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 1.6 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 1.4 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 1.8 mg/kg TS 1 1 FREN TS_105 C % 2 V STGR As mg/kg TS 2 H STGR Ba mg/kg TS 2 H STGR Cd mg/kg TS 2 H STGR Co mg/kg TS 2 H STGR Cr mg/kg TS 2 H STGR Cu mg/kg TS 2 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 2 H STGR Ni mg/kg TS 2 H STGR Pb mg/kg TS 2 H STGR V mg/kg TS 2 H STGR Zn mg/kg TS 2 H STGR

21 Sida 10 (13) Er beteckning S Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 7.4 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 2.2 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 5.2 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 5.0 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 2.4 mg/kg TS 1 1 FREN TS_105 C % 2 V STGR As mg/kg TS 2 H STGR Ba mg/kg TS 2 H STGR Cd mg/kg TS 2 H STGR Co mg/kg TS 2 H STGR Cr mg/kg TS 2 H STGR Cu mg/kg TS 2 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 2 H STGR Ni mg/kg TS 2 H STGR Pb mg/kg TS 2 H STGR V mg/kg TS 2 H STGR Zn mg/kg TS 2 H STGR

22 Sida 11 (13) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödförlustbestämning, ackrediterad, metod baserad på CSN EN 12879, CSN och CSN Rev Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD.

23 Sida 12 (13) Metod Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev FREN STGR Godkännare Fredrik Enzell Sture Grägg H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 2 För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

24 Sida 13 (13) Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Grap 69 Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Oscar Fogelberg Jenny Korinth, Milla Juutilainen Geosigma AB 06-0-07

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Rapport provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö

Rapport provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö Uppdragsnummer 1320004082 Johan Rönnbäck Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 850, Kyrkogatan 2 971 26 Luleå Telefon 010-615

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad:

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning 16U29193 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Ålsta 28:1 Tungelsta, Haninge Kommun Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer