RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum"

Transkript

1 RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel Mobil Fax Datum Uppdragsnr PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress ÅF-Infrastructure AB Environment Uppdragsledare Olof Johansson Ström Tobias Kahnberg ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE Telefon , Org.nr VAT nrse

2 1 Inledning ÅF Infrastructure AB (ÅF) har på uppdrag av Sunne kommun genomfört provtagning av grundvatten ur ett antal grundvattenrör installerade vid tidigare genomförda markundersökningar. ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: Handläggare och fältingenjör: Olof Johansson Ström Uppdragsledare: Tobias Kahnberg Kvalitetsgranskning: Virpi Nõmtak Handläggare och kontaktperson på Sunne kommun har varit Lotta Dunås. 2 Bakgrund och syfte Bakgrunden till den nu genomförda provtagningen är att det tidigare legat ett tvätteri; Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress, på fastigheten Sundsvik 7:28. Objektet är prioriterat i Värmlands Länsstyrelses arbete med förorenade områden, samt i Sunne kommuns handlingsplan för förorenade områden. Ett antal tidigare markundersökningar och provtagningar har genomförts på området. Den första översiktliga markundersökningen genomfördes 2006 av URS Nordic. Vid detta tillfälle uttogs grundvattenprover från två punkter på fastigheten Sundsvik 7:28. Höga halter av klorerade kolväten samt alifatiska kolväten uppmättes i båda dessa punkter genomfördes mätningar av inomhusluften på fastigheten. Endast låga halter av alifatiska kolväten kunde uppmätas i en punkt vid denna provtagning, inga klorerade kolväten detekterades genomfördes porgasmätningar på grönytan på fastigheten samt under grunden på byggnaden. Halter av klorerade lösningsmedel uppmättes i båda fallen genomfördes en större markundersökning på och runt den berörda fastigheten. Vid undersökningen uppmättes höga halter av klorerade lösningsmedel samt petroleumkolväten på fastigheten och 2014 har uppföljande grundvattenprovtagning genomförts i de grundvattenrör som etablerats under tidigare markundersökningar. Syftet med nu genomförd uppföljande provtagning är att genomföra uppföljande provtagningar och analyser i samtliga sedan tidigare installerade rör, för att därmed möjliggöra jämförelser med tidigare resultat. 2

3 3 Områdesbeskrivning Grundvattenprovtagningen har genomförts på fem olika angränsande platser i centrala Sunne; Vid kommunkontoret på Kvarngatan 6A (fastighet Sundsvik 6:3) I korsningen mellan Badhusgatan och Parkgatan På mindre grönyta vid Storgatan 33 På innergård på fastigheten Sundsvik 7:28 Längs Parkgatan, direkt söder om fastigheten Sundsvik 7:28 Undersökningsområdet är dominerat av bostäder samt affärsverksamheter. Provpunkternas lägen redovisas översiktligt i figur 2. För mera detaljerade ritningar över provpunkternas lägen hänvisas till rapporten Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28, Grontmij AB, dat Provpunkt 3 Provpunkt 1 Provpunkt 8 + URS, fd. kemtvätt Provpunkt 7 Provpunkt 5 Figur 1 och 2. Översiktskarta och flygbild över undersökningsområdet i Sunne. Röd cirkel till vänster markerar ungefärlig lokalisering av hela undersökningsområdet. Röda cirklar till höger markerar var grundvattenrören sitter. Källa: Eniro.se Lantmäteriet Medgivande R _ Verksamhetshistorik På fastigheten Sundsvik 7:28 har det funnits en kemtvätt sedan 1930-talet med verksamhet på Kvarngatan 9. Vilken tvättvätska som användes initialt är okänt, trikloretylen användes fram till 1970-tal då tvätteriet flyttade till en mindre byggnad på gården på fastigheten. I samband med detta började perkloretylen användas istället. Uppgift om vilket år kemtvätten lades ner har inte funnits tillgängligt i de dokument som varit tillgängliga vid denna provtagning. Byggnaden revs dock tidigt 1990-tal. Tvätteriverksamheten lades troligen ned i samband med detta. En mer ingående 3

4 beskrivning av verksamhetshistoriken finns att läsa i Grontmijs rapport Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 daterad Geologi Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utgörs de ytliga jordlagren på undersökningsområdena av silt och lera. Enligt tidigare genomförda markundersökningar på fastigheten Sundsvik 7:28 finns det överst ett ca 1 m mäktigt sandigt fyllnadslager på finsandig silt ned till undersökningsdjupet 7m. Enligt SGU:s brunnsarkiv är jorddjupen i närområdet runt fastigheten mellan 6 och >103 meter. Översiktlig jordartskarta kan ses i figur 3. Provpunkt 3 Provpunkt 1 Provpunkt 8 + URS, fd. kemtvätt Provpunkt 7 Provpunkt 5 Figur 3. Jordartskarta över centrala Sunne. Undersökningsområdena är markerat med svarta cirklar, läge för f.d. kemtvätt är markerad med röd cirkel. Gul färg markerar silt och lera, orange färg markerar sand, rosa färg markerar svämsediment och röd färg markerar berg i dagen. Källa SGU.se ( ) 3.3 Hydrogeologi/Ytvatten Vid kontrollprovtagningen återfanns grundvattnet generellt på ca 2 till 2,5 meter under markytan. Den naturliga strömningsriktningen bedöms variera för de olika provpunkterna. I punkterna 5, 7, 8 och URS bedöms flödet ligga mot sydväst, ner mot Lerälven. För provtagningspunkterna 1 och 3 ligger flödesriktningen troligen mot 4

5 nordöst, mot sundet mellan övre Fryken och Mellan-Fryken. Lerälven mynnar i Mellan- Fryken ca 700 meter söder om undersökningsområdet. 4 Jämförvärden Markanvändningen på de aktuella områdena klassificeras som känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets indelning av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009).Detta då det finns bostäder på, eller i anslutning till samtliga undersökningsområden. Känslig markanvändning innebär att användningsområdet för marken inte begränsas, utan barn, vuxna och äldre kan vistas permanent inom området under en livstid. Även de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Naturvårdsverket har inga riktvärden för varken oljeprodukter eller klorerade kolväten i vatten. Analyserade halter har därför istället jämförts mot riktvärden framtagna av Svenska Petroleum och biodrivmedel Institutet (SPBI) samt Naturvårdsverkets holländska motsvarighet. SPBI:s har tagit fram riktvärden för grundvatten med utgångspunkt från olika miljörisker; användning av grundvatten som dricksvatten, inandning av ångor från grundvatten, användning av grundvatten för bevattning, miljörisker i ytvatten p.g.a utströmmande grundvatten samt miljörisker i våtmarker p.g.a utströmmande grundvatten. De miljörisker som bedömt vara relevanta i föreliggande utredning är miljörisker i ytvatten samt ångor i byggnader De holländska riktvärdena (VROM, 2000) finns framtagna för två olika föroreningsnivåer, target values och intervention values. Dessa skiljer sig åt på följande sätt: Target values innebär den nivå vid vilket en långsiktigt uthållig jordkvalitet uppnås. Denna nivå måste underskridas för att fullständigt återhämta jordens egenskaper och funktioner för människor, växter och djurliv. Target values visar normen för långsiktig miljökvalitet utan risk för ekosystem. Target value kan på svenska översättas till målnivå. Intervention values innebär den nivå som indikerar när jordens funktioner för människor, växter och djurliv är allvarligt nedsatt eller hotas. De representerar en föroreningsnivå över vilken det är en allvarlig förorening och kraftig påverkan av jorden samt att någon form av efterbehandlingsåtgärd bör utredas eller övervägas. Intervention value kan på svenska översättas till aktionsnivå. Då markanvändningen på undersökningsområdena klassificeras som KM bedöms riktvärdena för Target values vara mest tillämpbara. Resultat av genomförda analyser redovisas nedan. I tabellerna redovisas även holländska riktvärden för klorerade alifater och SPI:s riktvärden för miljörisker i ytvatten 5

6 samt ångor i byggnader. I Bilaga 1 återfinns fullständiga analysrapporter. Avseende PAH anges halterna som totalhalter av PAH med låg, medelhög samt hög molekylvikt. 5 Genomförande Provtagningarna genomfördes Sammanlagt uttogs 10 vattenprover ur 6 st grundvattenrör (1, 3, 5 grund+djup, 7 grund+mellan+djup, 8 grund+djup och URS), i 5 undersökningsområden i centrala Sunne. Innan provtagningen mättes grundvattennivåer i samtliga punkter med ljuslod. Efter detta omsattes samtliga rör med minst 3 gånger vattenvolymen med hjälp av peristaltisk pump. Prover uttogs efter att grundvattennivån stabiliserats med bailer eller peristaltisk pump utifrån syfte/nivå. I 3 punkter (8 grund och djup samt URS) mättes även mängden fri fas av petroleumkolväteupp innan omsättning av grundvattnet. Detta gjordes genom att en engångsbailer sänktes ner i röret varefter djupet av den fria fasen kunde mätas. Vid tidigare undersökningar har mängden fri fas uppskattats genom volymen fri fas som kunde pumpas upp. Vid provtagningstillfället byttes de gamla pumpslangarna ut i samtliga rör. Efter att proverna uttagits förvarades dessa mörkt och svalt även så vid transport till ackrediterat laboratorium (ALS i Solna). Analyserna har genomförts med avseende på alifater, aromater och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) samt klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter. Analysresultaten redovisas nedan, fullständiga analysrapporter återfinns i bilaga 1. 6 Resultat 6.1 Grundvattennivåer och fri fas olja I tabell 1 nedan redovisas uppmätta grundvattennivåer i samtliga provpunkter. I de fall där fri fas av olja (petroleumkolväte) uppmättes har även de lagts in i tabellen. Tabell 1. Grundvattennivåer samt fri fas i samtliga provtagningspunkter. Filternivå Grundvattennivå Punkt (mumy) (mumy) Höjd (möh) Fri fas petroleumkolväte (mäktighet cm) provpunkt ,84 68,82 - provpunkt ,39 68,77 - provpunkt 5 grund 4-5 1,49 66,87 - provpunkt 5 djup 6-7 1,49 66,92 - provpunkt 7 grund 2-3 2,27 67,53 - provpunkt 7 mellan 4-5 2,34 67,56 - provpunkt 7 djup 6-7 2,47 67,51 - provpunkt 8 grund 4-5 2,17 68,35 0,1 provpunkt 8 djup 6-7 2,45 68,16 31 provpunkt URS 2,

7 6.2 Provpunkt 1 - kommunkontoret på Kvarngatan 6A Analysresultaten för denna provpunkt påvisar halter av tetrakloreten över målnivå för de holländska riktvärdena, liksom vid förra analysomgången. Låga halter av tunga alifater sam PAH:er med låg molekylvikt har också uppmätts i denna punkt. Totala djupet av grundvattenröret är 7 meter. Tabell 2. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 1 vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 0,12 0,17 <0.20 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 tetrakloreten 0, <0.20 <0.20 <0.20 0,25 1,3 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 ph ,1 - alifater>c5-c alifater>c8-c <10 alifater >C10-C <10 alifater >C12-C <10 alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C <0.30 aromater >C10-C <0.775 aromater >C16-C <1.0 bensen toluen etylbensen xylen PAH summa ,1 PAH L ,1 PAH M <0.10 PAH H - - 0,5 300 <0.16 7

8 6.3 Provpunkt 3 - mindre grönyta vid Storgatan 33 Analysresultaten påvisar för första gången halter av klorerade kolväten i provpunkt 3. Halterna ligger över rapporteringsgräns för använd analysmetod. Tetrakloretenhalten överskrider målnivå för de holländska riktvärdena. Låga halter av tunga alifater har också uppmätts i denna punkt. Totala djupet av grundvattenröret är 7 meter. Tabell 3. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 3 vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,51 tetrakloreten 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1,7 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 ph ,2 - alifater>c5-c alifater>c8-c <10 alifater >C10-C <10 alifater >C12-C <10 alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C <0.30 aromater >C10-C <0.775 aromater >C16-C <1.0 bensen toluen etylbensen xylen PAH summa <0.32 PAH L <0.060 PAH M <0.10 PAH H - - 0,5 300 <0.16 8

9 6.4 Provpunkt 5 grund - korsningen mellan Badhusgatan och Parkgatan Analysresultaten för denna provpunkt påvisar likt tidigare år inga halter av klorerade kolväten över rapporteringsgräns för använd analysmetod. Låga halter av tunga alifater sam PAH:er med låg molekylvikt har dock uppmätts i denna punkt. Totala djupet av grundvattenröret är 5 meter. Tabell 4. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 5 grund vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 tetrakloreten 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 ph ,8 - alifater>c5-c alifater>c8-c <10 alifater >C10-C <10 alifater >C12-C <10 alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C <0.30 aromater >C10-C <0.775 aromater >C16-C <1.0 bensen toluen etylbensen xylen PAH summa ,1 PAH L ,1 PAH M <0.10 PAH H - - 0,5 300 <0.16 9

10 6.5 Provpunkt 5 djup - korsningen mellan Badhusgatan och Parkgatan Analysresultaten för denna provpunkt påvisar för första gången halter av klorerade kolväten. Halter av cis-1,2-dikloreten och tetrakloreten har uppmätts över målnivå för de holländska riktvärdena. Låga halter av tunga alifater sam PAH:er med låg molekylvikt har också uppmätts i denna punkt. Totala djupet av grundvattenröret är 7 meter. Tabell 5. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 5 djup vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,73 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 tetrakloreten 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,11 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 ph alifater>c5-c alifater>c8-c <10 alifater >C10-C <10 alifater >C12-C <10 alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C <0.30 aromater >C10-C <0.775 aromater >C16-C <1.0 bensen toluen etylbensen xylen PAH summa ,042 PAH L ,042 PAH M <0.10 PAH H - - 0,5 300 <

11 6.6 Provpunkt 7 grund - Längs Parkgatan Analysresultaten för denna provpunkt påvisar halter av tetrakloreten över målnivå för de holländska riktvärdena. Tetrakloreten uppmättes även i halter över målnivå för de holländska riktvärdena vid den första analysen (2012), vid de efterföljande analyserna uppmättes inga halter över rapporteringsgräns förrän vid föreliggande analys. Utförd analys 2013 påvisade cis-1,2-dikloretenhalt över målnivå för de holländska riktvärdena, inga halter över rapporteringsgräns har uppmätts varken före eller efter. Halt överstigande riktvärde för miljörisker ytvatten har uppmätts för PAH:er med hög molekylvikt. Totala djupet av grundvattenröret är 3 meter. Tabell 6. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 7 grund vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 0,2 <0.10 <0.20 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 tetrakloreten 0, ,4 <0.20 <0.20 0,24 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <0.50 ph ,4 - alifater>c5-c <10 - alifater>c8-c <10 <10 alifater >C10-C <10 13 alifater >C12-C <10 84 alifater>c5-c <20 alifater >C16-C aromater >C8-C <0.30 <0.30 aromater >C10-C < ,576 aromater >C16-C <1.0 bensen < toluen < etylbensen < xylen < PAH summa ,038 2,7 PAH L ,038 <0.060 PAH M < ,82 PAH H - - 0,5 300 < ,8 11

12 6.7 Provpunkt 7 mellan - Längs Parkgatan Analysresultaten för denna provpunkt påvisar halter av tetrakloreten över målnivå för de holländska riktvärdena.. I tidigare analyser har halterna legat under rapporteringsgräns. I tidigare analyser har cis-1,2-dikloreten uppmätts i halter över målnivån för det holländska riktvärdet, i senaste analysen uppmäts halter under riktvärdet. PAH-H halt överstiger SPBI:s riktvärdet miljörisker i ytvatten. Totala djupet av grundvattenröret är 5 meter. Tabell 7. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 7 mellan vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, ,33 0,48 0,37 0,55 <0.20 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten <0.10 0,12 0,14 0,27 <0.10 tetrakloreten 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,37 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 ph ,4 - alifater>c5-c <10 - alifater>c8-c <10 <10 alifater >C10-C <10 <10 alifater >C12-C <10 30 alifater>c5-c <20 alifater >C16-C aromater >C8-C ,18 <0.30 aromater >C10-C <0.775 <0.775 aromater >C16-C <1.0 <1.0 bensen < toluen < etylbensen < xylen < PAH summa ,33 1,1 PAH L ,33 <0.060 PAH M < ,34 PAH H - - 0,5 300 < ,74 12

13 6.8 Provpunkt 7 djup - Längs Parkgatan Analysresultaten för denna provpunkt påvisar halter av cis-1,2-dikloreten över målnivå för de holländska riktvärdena. Halt över målnivån uppmättes även 2013 men inte vid föregående analys ej heller i den första analysen. Vid föregående analyser har tetrakloreten uppmätts i halter överstigande målnivån för de holländska riktvärdena men ej i den senaste analysen där halten ligger under rapporteringsgräns. Låga halter av tunga alifater har uppmätts. Totala djupet av grundvattenröret är 7 meter. Tabell 8. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 7 djup vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2.0 <2.0 <2.0 <0.50 1,1-dikloretan <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,2-dikloretan <1.00 <0.50 <0.50 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 cis-1,2-dikloreten 0, <0.10 0,6 <0.10 0,68 1,2-diklorpropan 0, <1.0 <1.0 <1.0 <0.50 triklormetan <0.30 <0.30 <0.30 <0.20 tetraklormetan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <0.20 <0.20 <0.20 <0.50 trikloreten ,16 <0.10 0,18 0,37 tetrakloreten 0, ,12 0,23 0,34 <0.10 vinylklorid 0, <1.00 <1.0 <1.0 <0.50 ph alifater>c5-c <10 - alifater>c8-c <10 <10 alifater >C10-C <10 <10 alifater >C12-C <10 <10 alifater>c5-c <20 alifater >C16-C <10 56 aromater >C8-C ,37 <0.30 aromater >C10-C <0.775 <0.775 aromater >C16-C <1.0 <1.0 bensen < toluen < etylbensen < xylen < PAH summa ,2 <0.32 PAH L ,2 <0.060 PAH M <0.025 <0.10 PAH H - - 0,5 300 <0.040 <

14 6.9 Provpunkt 8 grund - innergård på fastigheten Sundsvik 7:28, vid f.d kemtvätten Analysresultaten för provpunkten påvisar höga halter av klorerade alifater; trans-1,2- dikloreten, cis-1,2-dikloreten, trikloreten, tetrakloreten och vinylklorid, precis som vid tidigare provtagningar. Halterna överskrider holländska riktvärden för aktionsnivå. Dessa halter påvisar att en kraftig påverkan finns i området. Utöver dessa halter överskrids också SPBI:s riktvärden för både miljörisker ytvatten och ångor i byggnader för ett flertal parametrar. Totala djupet av grundvattenröret är 5 meter. Tabell 9. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 8 grund vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <20.0 <20.0 <20.0 <2000 <0.50 1,1-dikloretan <1.00 <1.00 <1.00 <100 <0.20 1,2-dikloretan <10.0 <5.00 <5.00 <500 1,4 trans-1,2-dikloreten 0, , , cis-1,2-dikloreten 0, ,2-diklorpropan 0, <10.0 <10.0 <10.0 <1000 <0.50 triklormetan <3.00 <3.00 <3.00 <300 <0.20 tetraklormetan 0, <1.00 <1.00 <1.00 <100 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <1.00 <1.00 <1.00 <100 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <2.00 <2.00 <2.00 <200 <0.50 trikloreten , tetrakloreten 0, vinylklorid 0, ,5 10,8 <10.0 < ph ,6 - alifater>c5-c <100 <100 < alifater>c8-c <100 < alifater >C10-C alifater >C12-C alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C , ,6 aromater >C10-C ,8 56, aromater >C16-C <1.0 <1.0 1,6 4,2 1,1 bensen ,8 24,9 2,4 <200 - toluen ,94 <2.00 <2.00 <200 - etylbensen ,5 25,4 2, xylen , PAH summa ,9 PAH L , ,5 PAH M ,1 1, ,3 PAH H - - 0,5 300 <0.040 < ,062 0,31 0,053 14

15 6.10 Provpunkt 8 djup - innergård på fastigheten Sundsvik 7:28, vid f.d kemtvätten Provpunkt 8 är placerad vid f.d kemtvätten. Analysresultaten för provpunkten påvisar höga halter av klorerade alifater; trans-1,2-dikloreten, cis-1,2-dikloreten, trikloreten, tetrakloreten och vinylklorid, precis som vid tidigare provtagningar. Halterna överskrider holländska riktvärden för aktionsnivå. Dessa halter påvisar att en kraftig påverkan finns i området. Utöver dessa halter överskrids också SPBI:s riktvärden för både miljörisker ytvatten och ångor i byggnader för ett flertal parametrar. Totala djupet av grundvattenröret är 7 meter. Tabell 10. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt 8 djup vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <20.0 <200 <200 <2000 <0.50 1,1-dikloretan <1.00 <10.0 <10.0 <100 <0.20 1,2-dikloretan <10.0 <50.0 <50.0 <500 2,5 trans-1,2-dikloreten 0, ,04 18,3 <10.0 < cis-1,2-dikloreten 0, ,2-diklorpropan 0, <10.0 <100 <100 <1000 <0.50 triklormetan <3.00 <30.0 <30.0 <300 <0.20 tetraklormetan 0, <1.00 <10.0 <10.0 <100 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <1.00 <10.0 <10.0 <100 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <2.00 <20.0 <20.0 <200 <0.50 trikloreten tetrakloreten 0, vinylklorid 0, ,6 <100 <100 < ph ,4 - alifater>c5-c < <1000 < alifater>c8-c < alifater >C10-C alifater >C12-C alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C aromater >C10-C , aromater >C16-C <1.0 1,7 4,5 <1.0 11,8 bensen ,2 41,5 81,5 <200 - toluen ,84 <20.0 <20.0 <200 - etylbensen , <200 - xylen <200 - PAH summa PAH L PAH M , ,1 110 PAH H - - 0,5 300 < ,16 0,19 0,026 0,58 15

16 6.11 Provpunkt URS - innergård på fastigheten Sundsvik 7:28, vid f.d kemtvätten Analysresultaten för provpunkten påvisar höga halter av klorerade alifater; trans-1,2- dikloreten, cis-1,2-dikloreten, trikloreten, tetrakloreten, precis som vid tidigare provtagningar. Halterna överskrider holländska riktvärden för aktionsnivå. Vinylklorid har uppmätts i halt överstigande målnivån för det holländska riktvärdet. Dessa halter påvisar att en kraftig påverkan finns i området. Utöver dessa halter överskrids också SPBI:s riktvärden för både miljörisker ytvatten och ångor i byggnader för ett flertal parametrar. Totala djupet av grundvattenröret är okänt. Tabell 11. Analyserade halter av förorening i grundvatten på provpunkt URS vid nu utförd, samt tidigare genomförda undersökningar. Halter över respektive riktvärde har färgmarkerats. I fall där flera riktvärden överskridits har dessa markerats med båda färger. Halter i µg/l där inget annat anges. Parametrar/ Holländska riktvärden SPBI provtagningspunkt Mål- Aktions- Miljörisker Ångor i nivå nivå ytvatten byggnader diklormetan 0, <2000 <0.50 1,1-dikloretan <100 <0.20 1,2-dikloretan <500 <0.50 trans-1,2-dikloreten 0, cis-1,2-dikloreten 0, ,2-diklorpropan 0, <1000 <0.50 triklormetan <300 9,5 tetraklormetan 0, <100 <0.20 1,1,1-trikloretan 0, <100 <0.20 1,1,2-trikloretan 0, <200 <0.50 trikloreten tetrakloreten 0, vinylklorid 0, <1000 4,4 ph alifater>c5-c < alifater>c8-c alifater >C10-C alifater >C12-C alifater>c5-c alifater >C16-C aromater >C8-C aromater >C10-C aromater >C16-C ,7 5,4 bensen toluen etylbensen xylen <200 - PAH summa PAH L PAH M PAH H - - 0, ,24 0,34 16

17 7 Slutsats Nu utförd provtagning har precis som de tidigare genomförda provtagningarna påvisat mycket höga halter av förorening i provtagningspunkt 8 och URS. Detta gäller både klorerade kolväten samt petroleumkolväten. Högsta uppmätta halt av cis-1,2-dikloreten i provpunkt 8 grund överskrider jämförbart riktvärde med 950 gånger. I provtagningspunkter 3 och 5 djup belägna ca 100 och 70 meter från den fd kemtvätten har klorerade alifater påvisats i ett antal rör där man vid tidigare undersökningar inte påvisat förorening, vilket indikerar på att spridning sker från källområdet vid den f.d kemtvätten. Resultaten kan sammanfattas enligt följande; Mycket höga halter av klorerade kolväten och petroleumkolväten har, liksom vid tidigare provtagningar, uppmätts i provpunkt 8 och URS som är belägna vid den f.d kemtvätten. Halterna överstiger det Holländska aktionsriktvärdet (intervention value), d.v.s det riktvärde som anger när man i Holland bedömer att någon form av åtgärd bör övervägas (VROM 2009). I provpunkt 8 (djup) har trikloreten- och tetrakloretenhalterna ökat sedan förra mätningen. Vinylklorid har uppmätts i halt över det Holländska riktvärdet för aktionsnivå. I provpunkt 8 (grund) har trikloreten- och tetrakloretenhalterna minskat sedan förra mätningen. Vinylklorid har uppmätts i halt över det Holländska riktvärdet för aktionsnivå. I provpunkt 1 och 5(djup) och 7 (mellan) har tetrakloreten uppmätts för första gången, halterna ligger över det Holländska riktvärdet för målnivå. Fri fas olja har uppmätts till 31 cm i provpunkt 8 (djup), och 81 cm i provpunkt URS. Vid föregående provtagning (Grontmij, 2014) uppmättes 1 m fri fas olja i provpunkt 8 (djup), 1 cm i provpunkt 8 (grund) samt 66 cm i provpunkt URS. Gällande alifater, aromater och PAH:er har halter över jämförbara riktvärden uppmätts i provtagningspunkt 7 grund och mellan, provtagningspunkt 8 grund och djup samt provpunkt URS. I provpunkterna 7 grund och mellan har halter över använda riktvärden inte tidigare uppmätts. Låga halter av dessa ämnen uppmättes dock även vid tidigare provtagningar. Utförda provtagningar och analyser visar att det finns betydande förorening av klorerade alifater och petroleumkolväten i grundvattnet. Uppmätta halter av klorerade kolväten i grundvattenrör 3 och 5 djup ca 100 och 70 m från den f.d kemtvätten indikerar att spridning sker från källområdet. 17

18 Ytterligare provtagningar av bör göras för att i största möjliga mån avgränsa föroreningen samt för att ta fram ett bra underlag för en fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning. Beroende på utfallet av riskbedömningen kan ytterligare åtgärdsförberedande undersökningar och en åtgärdsutredning behöva göras. Hittills utförda undersökningar har utförts till maximalt 7 meters djup, för att kunna bedöma omfattningen av föroreningen och dess risker bör kompletterande provtagning utföras till större djup. Klorerade kolväten har en högre densitet än vatten och sjunker ned genom akvifären och jordlagrena tills den hindras av ett tätt lager. Tidigare genomförda provtagningar i inomhusluften i de närbelägna byggnaderna vid provpunkt 8 har inte påvisat förhöjda halter av förorening. Uppföljande provtagning av inomhusluften bör dock genomföras i ett antal lägenheter samt källarplan för att försäkra sig om att så är fallet då källan till föroreningen i dagsläget inte är avgränsad. Förslagsvis genomförs provtagning med passivprovtagare under 7 dagar för att få ett medelvärde över tid. Provtagningen bör genomföras under höst eller vinter när vädring kan hållas till ett minimum. Detta för att få fram ett värsta fallet scenario på vilka halter av förorening som kan byggas upp i inomhusluften. Om markarbeten skall genomföras i anslutning till, eller i närheten av, provpunkt 8 samt provpunkt URS bör dessa genomföras i samråd med kommunen för att i största mån förhindra ytterligare föroreningsspridning, samt att förhindra att arbetande och boende på platsen kommer till skada samt även för att kunna dokumentera eller avhjälpa föroreningen. Bilagor Bilaga 1 Analysrapporter 18

19 Rapport Sida 1 (13) T AFN5YP006K Registrerad :46 ÅF Infrastructure AB Utfärdad Olof Johansson Ström Projekt Vattenprovtagning Sunne Bestnr Grafiska vägen Göteborg Sweden Analys av grundvatten Er beteckning 15G1 Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren <0.040 µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR krysen <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen <0.040 µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* <0.14 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* <0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* <0.16 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Rapport Sida 2 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G1 Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten <0.10 µg/l 2 2 CL tetrakloreten µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 3 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G3 Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren <0.040 µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR krysen <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen <0.040 µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* <0.32 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* <0.14 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* <0.18 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* <0.060 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* <0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* <0.16 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten µg/l 2 2 CL tetrakloreten µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 4 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G5 GRUND Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren <0.040 µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR krysen <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen <0.040 µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* <0.14 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* 0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* <0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* <0.16 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten <0.10 µg/l 2 2 CL tetrakloreten <0.10 µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 5 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G5 DJUP Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren <0.040 µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR krysen <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen <0.040 µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* <0.14 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* <0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* <0.16 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten <0.10 µg/l 2 2 CL tetrakloreten µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 6 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G7 GRUND Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten µg/l 1 1 AKR pyren µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen µg/l 1 1 AKR krysen µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* 2.7 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* 1.6 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* 1.1 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* <0.060 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* 0.82 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* 1.8 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten <0.10 µg/l 2 2 CL tetrakloreten µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 7 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G7 DJUP Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten µg/l 1 1 AKR pyren µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen µg/l 1 1 AKR krysen µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* 1.1 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* 0.62 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* 0.46 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* <0.060 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* 0.34 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* 0.74 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten <0.10 µg/l 2 2 CL tetrakloreten µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 8 (13) T AFN5YP006K Er beteckning 15G7 MEDEL Provtagare Olof Johansson Ström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C8-C10 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C10-C12 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C12-C16 <10 µg/l 1 1 AKR alifater >C16-C µg/l 1 1 AKR aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 1 1 AKR aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 1 1 AKR metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 1 1 AKR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 1 1 AKR aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 1 1 AKR naftalen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaftylen <0.040 µg/l 1 1 AKR acenaften <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoren <0.040 µg/l 1 1 AKR fenantren <0.040 µg/l 1 1 AKR antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR krysen <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(b)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(k)fluoranten <0.040 µg/l 1 1 AKR bens(a)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR dibenso(ah)antracen <0.040 µg/l 1 1 AKR benso(ghi)perylen <0.040 µg/l 1 1 AKR indeno(123cd)pyren <0.040 µg/l 1 1 AKR PAH, summa 16* <0.32 µg/l 1 1 AKR PAH, summa cancerogena* <0.14 µg/l 1 1 AKR PAH, summa övriga* <0.18 µg/l 1 1 AKR PAH, summa L* <0.060 µg/l 1 1 AKR PAH, summa M* <0.10 µg/l 1 1 AKR PAH, summa H* <0.16 µg/l 1 1 AKR diklormetan <0.50 µg/l 2 2 CL 1,1-dikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trans-1,2-dikloreten <0.20 µg/l 2 2 CL cis-1,2-dikloreten µg/l 2 2 CL 1,2-diklorpropan <0.50 µg/l 2 2 CL triklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL tetraklormetan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,1-trikloretan <0.20 µg/l 2 2 CL 1,1,2-trikloretan <0.50 µg/l 2 2 CL trikloreten µg/l 2 2 CL tetrakloreten <0.10 µg/l 2 2 CL vinylklorid <0.50 µg/l 2 2 CL ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

SAAB AB - KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV JORD, GRUNDVATTEN OCH PORGAS INOM FASTIGHETEN DOMHERREN 23

SAAB AB - KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV JORD, GRUNDVATTEN OCH PORGAS INOM FASTIGHETEN DOMHERREN 23 SAAB AB - KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV JORD, GRUNDVATTEN OCH PORGAS INOM FASTIGHETEN DOMHERREN 23 Bakgrund och syfte WSP har fått i uppdrag av SAAB AB att utföra kompletterande jord-, grundvatten- och

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun 2016-12-29 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun KUND Teknikbyggarna i Linköping AB KONSULT WSP

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Vår referens Karlstad, Annika Niklasson Rapport Datum 2013-05-07 Uppdragsnr 10007135 Namnteckning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Länsstyrelsen Västra Götalands Län Att: Henrik Bengtsson 2016-08-15 PM Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Provtagning av dricksvatten och inomhusluft m a p klorerade lösningsmedel 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

PM Analys av porluft i mark

PM Analys av porluft i mark 14U26422 PM Analys av porluft i mark Område A, Bolinder Strand Järfälla kommun Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (6) Uppdragsnamn Område A, Bolinder Strand Järfälla kommun

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-20 Vår referens Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SN-2015-741 Sammanfattning Inkomna protokollsutdrag

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER PROBITAS AB Kv. Nebulosan UPPDRAGSNUMMER 3740071000 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM VÄST 1 MATTIAS OCKLIND Sweco Environment Anna Norder Peter Olsson Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Uppdrag och syfte

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr:

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun 2015-02-17 Uppdragsnr: 10209261 Uppdragsnr: 10209261 Daterad: 2015-02-17 Handläggare: Ulf Hempel Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN Due Diligence Assessment Project Vandenbergh 9 Stockholm 18/12/2013 VANDENBERGH 9 UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN FRÅN TIDIGARE VERKSAMHETER M.M. Hifab AB Page 1 Due Diligence Assessment

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 9/2012 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av triklor- och tetrakloreten i bostadsfastighet som är byggd på tomt där det tidigare legat en kemtvätt Håkan Tinnerberg, yrkes- och miljöhygieniker

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer