Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning"

Transkript

1 Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, Eskilstuna Tel: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, Örebro Tel: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post:

2 2 Sammanfattning Bakgrund Inför ett fastighetsköp har Structor Miljöteknik AB på uppdrag av Eskilstuna kommun, Per Karlsson, utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheten Fäktaren 2. Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Per Karlsson, utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Fäktaren 2. Provtagningens syfte är att översiktligt ta reda på om byggnaden är lämplig för omställning till boende. Områdesbeskrivning På fastigheten Fäktaren 2 har det bedrivits industriell verksamhet från slutet på talet och fram till omkring slutet av 1960-talet. Verksamheten bestod i huvudsak av tillverkning av hammare. Den förväntade föroreningssituationen på fastigheten är metaller, olja samt eventuellt klorerade lösningsmedel och cyanid. Resultat I provpunkten SM2 påträffades förhöjda halter PAH:er och zink i fyllningsmassorna samt eventuellt något förhöjd zinkhalt i underlagrande morän. I SM4 påträffades förhöjda halter bly i markytan och ned till ca 1,5 m. Klorerade lösningsmedel påträffades varken i inomhusluften, grundvattnet eller i jord. Riskbedömning och slutsats Det föreligger inga betydande risker för människors hälsa eller miljö avseende dem påvisade föroreningarna. Dock är bedömningen den att föroreningarna kring SM2 och SM4 bör avgränsas i det ytliga markskiktet med hänsyn till den känsliga markanvändningen.

3 3 Innehåll 1 Inledning 4 2 Uppdrag och syfte Organisation Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark 4 3 Objektbeskrivning Allmänt Geologi Hydrologi Byggnader Förväntad föroreningssituation 8 4 Bedömningsgrunder Skyddsobjekt Tillämpade riktvärden 9 5 Utförande Metod allmänt Fältanalyser Laboratorieanalyser Provtagning och provhantering 12 6 Resultat Fältanalyser Laboratorieanalyser Sammanställning av resultat 17 7 Förenklad riskbedömning Problembeskrivning och konceptuell modell Bedömning av om betydande kunskapsluckor Riskbaserade haltkriterier för förorenade medier Val av representativt värde Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterierna Bedömning av osäkerheter Sammanfattande riskbedömning 19 8 Diskussion och slutsatser Mark- och grundvatten Byggnader Samlad riskbedömning 19 9 Rekommendationer Åtgärder Upplysning angående krav enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen Referenser 21 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Provplan Fältanalyser Analysprotokoll

4 4 1 Inledning Inför ett fastighetsköp har Structor Miljöteknik AB på uppdrag av Eskilstuna kommun, Per Karlsson, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Fäktaren 2. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Per Karlsson, utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Fäktaren 2. Provtagningens syfte är att översiktligt ta reda på byggnaden är lämplig för omställning till boende. Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 2.1 Organisation I uppdraget har följande företag och personer medverkat: Namn Företag Ansvar och uppgifter Ulrika Martell Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning Matilda Andersson Henrik Kjellin Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, provtagning, rapportskrivning Peter Karlsson VAP Borrpersonal ALS Scandinavia Laboratorieanalyser 2.2 Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark Processen att utreda och välja efterbehandlingsåtgärd för ett förorenat område startar när det finns information eller misstanke om att ett område är så förorenat att det kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön. Processen utförs stegvis, där varje steg utgör underlag för nästa fas eller beslut om att processen kan avbrytas. Återkoppling och omtag av vissa moment kan bli nödvändiga då ny kunskap kommer in i efterhand och det är därför inte ovanligt att flera moment kan pågå mer eller mindre samtidigt. I figur 2.1. illustreras processen översiktligt med information om var i processen det aktuella objektet befinner sig i.

5 5 Övergripande åtgärdsmål Anger vad man vill uppnå med en efterbehandlingsåtgärd Undersökning och utredning Provtagningar i fält som underlag för riskbedömning. Inför provtagning tas en provtagningsplan fram som ofta förankras med tillsynsmyndigheten. Riskbedömning Identifierar och kvantifierar de risker som det förorenade området kan ge upphov till. Åtgärdsutredning Vilka åtgärdsalternativ kan vara lämpliga för aktuellt område. De alternativ som väljs beskrivs närmare avseende kostnader, risker och omgivningspåverkan. Riskvärdering I riskvärderingen jämförs de totala miljömässiga konsekvenserna (positiva och negativa) och tekniksa risker för åtgärdsalternativen med kostnaderna. Mätbara åtgärdsmål Konkretisering av de övergripande åtgärdsmålen i mätbara termer, som sedan kontrolleras i kontrollprogram som utförande- och omgivningskontroll samt referenseundersökningar. Åtgärdsförberedelser och åtgärdskrav Åtgärdskraven preciserar vad som bör göras och på vilket sätt, de bör vara kalkylerbara och omfatta alla aktiviteter och medier som ska åtgärdas/hanteras. I detta moment upprättas en anmälan om efterbehandling. Genomförande Upphandling och projektledning av entreprenad. Miljökontroll utförs enligt kontrollprogram för t.ex. uppföljning av mätbara åtgärdsmål Uppföljning och dokumentation Hela processen ska dokumenteras så att den lätt kan följas. Dokumentationen ska vara avsedd för tillsynsmyndigheten alternativt som underlag för riskkommunikation, planprocess eller liknande. Figur 2.1 Schematisk beskrivning av utrednings- och efterbehandlingsprocessen, där blåmarkering anger de moment som det aktuella objektet har utfört.

6 6 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Fastigheten är belägen i bostadsområdet Nyfors, centralt i Eskilstuna. I området finns ett stort antal flerfamiljshus. På fastigheten bedrivs det idag förskoleverksamhet på bottenvåningen och kontorsverksamhet på de övre planen. Innergården är ca 350 m 2 och består av plattsatta gångvägar, grönytor och mindre lekplatser Historik På fastigheten Fäktaren 2 har det bedrivits industriell verksamhet från slutet på talet och fram till omkring slutet av 1960-talet. Verksamheten bestod i huvudsak av tillverkning av hammare. Enligt MIFO fas 1-blankett, upprättad av länsstyrelsen 2006, användes det sannolikt cyanid för härdning samt klorerade lösningsmedel för rengöring. Det går inte att identifiera var i byggnaden härdningen ägde rum men utifrån MIFO fas 1-blankett samt från äldre bygglovsritningar bedöms den ha bedrivits i fastighetens sydvästra hörn se figur 3.1. Figur 3.1 Flygfoto Fäktaren 2 ungefärligt markerat med streckad linje. Det går att ana viss förvaring på innergården.

7 7 Figur 3.2 Flygfoto Fäktaren 2 ungefärligt markerat med streckad linje. Inga rester från den tidigare verksamheten kan identifieras Utförda undersökningar Det finns inte vetskap om att markundersökningar har genomförts tidigare på fastigheten. Fastigheten har klassats till riskklass 3 enligt MIFO fas Geologi Enligt Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, så består jordarten av morän. Norrrut består jordarten av lera-silt. Fastigheten Fäktaren 2 är belägen i det rödmarkerade området i figur 3.3. Fastigheten har sannolikt fyllts ut med massor genom åren. Då det saknas information kring detta är mäktigheten på fyllningen svår att förutsäga.

8 8 Figur 3.3. Beskrivning av de geologiska markförhållandena inom fastigheten. Aktuell fastighet är inom det streckade området. 3.3 Hydrologi Enligt SGU är uttagsmöjligheten i urberg goda ( l/h). Ingen bedömning om uttagsmöjlighet i jordlagren är genomförda. Inget grundvattenuttag sker dock i området. Grundvattenströmning antas vara i nordlig riktning mot Eskilstunaån. 3.4 Byggnader Byggnaderna härstammar från verksamhetstiden. Dock har dessa byggts om i olika omgångar. Den industriella verksamheten bedöms sannolikt ha bedrivits i bottenplan på fastigheten. 3.5 Förväntad föroreningssituation Förväntad föroreningssituation på fastigheten är metaller, olja samt eventuellt klorerade lösningsmedel och cyanid.

9 9 4 Bedömningsgrunder 4.1 Skyddsobjekt Undersökningsområdet är nyttjas idag som för förskoleverksamhet vilket jämställs med känslig markanvändning. I framtiden kan fastigheten komma att nyttjas för bostäder, vilket även det är att jämställa med känslig markanvändning. Exponerade grupper i framtiden skall därför antas vara såväl vuxna som barn och äldre, 24 timmar per dag. Recipienten, (Eskilstunaån), ligger ca 850 m norr om undersökningsområdet. Inga övriga speciella skyddsobjekt bedöms finnas på platsen. 4.2 Tillämpade riktvärden För bedömning av påträffade halter i mark har Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning, KM, tillämpats. I grundvatten har i första hand riktvärden för grundvatten och i andra hand referensvärden enligt SGU-FS 2013:2, i tredje hand har riktvärden hämtats från SPI - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI 2011, se tabell 4.1 nedan. När det gäller lösningsmedel finns det i Sverige endast framtagna riktvärden för trikloretylen i mark och inte för nedbrytningsprodukterna. För dricksvatten finns gränsvärde för trikloretylen och perkloretylen som samlingsparameter samt även för vinylklorid WHO (världshälsoorganisationen) förordar dock ett lägre gränsvärde för vinylklorid i dricksvatten, vilket bör gälla i första hand, och de har även ett gränsvärde för dikloretylen som samlingsparameter. Tillämpade riktvärden presenteras i Tabell 4.1. Tabell 4.1 Tillämpade riktvärden för ämnen i mark (mg/kg TS) och grundvatten ( g/l). Ämne KM MKM Grundvatten Antimon Arsenik Barium Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5000 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Bly Kadmium 0, Kobolt ,5 10) Koppar ) Krom totalt 3) ) Krom (VI) 2) 2 10 Kvicksilver 0,25 2,5 1 Molybden Nickel ) Vanadin ) Zink )

10 10 Ämne KM MKM Grundvatten Cyanid total Cyanid fri 2) 0,4 1,5 Triklormetan 1,2) 0,4 1,2 100 Koltetraklorid (Tetraklormetan) 1,2) 0,08 0,35 1,2-dikloretan 1,2) 0,02 0,06 3 1,2-dibrometan 1,2) 0,0015 0,025 1,1,1-trikloretan 1,2) 5 30 Trikloreten 1,2) 0,2 0,6 10 Tetrakloreten 1,2) 0,4 1,2 cis-dikloretylen trans-dikloretylen - - vinylklorid - - 0,3 6 Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5000 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 PAH L (låg molekylvikt) 9) ,1 9 (0,01 7 ) PAH M (medelhög molekylvikt) 9) PAH H (hög molekylvikt) 9) ,5 Alifat >C 5-C8 1,2) ) Alifat >C8-C10 1) ) Alifat >C10-C12 1) ) Alifat >C12-C ) - 8) 3000 Summa alifat >C5-C ) - Alifat >C16-C ) - 8) 3000 Aromat >C8-C ) Aromat >C10-C ) Aromat >C16-C ) ) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas. 2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av mark- och grundvatten rekommenderas. 3) Om halt Cr VI är mindre än 1 % 4) Antas vara 20 % av PCB-tot 5) Inkluderar även dioxinliknande PCB 6) Gränsen för otjänligt dricksvatten, WHO, ) Benso(a)pyren 8) En flyktiga fraktioner, bedöms ej ge upphov till ångor 9) Summa PAH 4 (beonso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren). 10) Referensvärden i grundvatten enligt SGU-FS 11) Avser gränsvärde för dricksvatten enligt SPI, 2011.

11 11 5 Utförande 5.1 Metod allmänt Provtagningen har varit riktad då provpunkterna har placerats ut där misstanke om förorening förekommer baserat på verksamhetshistoriken med stöd av flygfoton. Omfattningen av undersökningen planerades till provtagning i fyra punkter med borrbandvagn varav grundvattenrör i form av PEH-rör installeras i tre av dessa punkter. Placeringen av provtagningspunkterna redovisas i bilaga 1, provtagningsplan. Provtagning av inomhusluft planerades att utföras i tre punkter i byggnaden. Provtagning har utförts enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar, rapport 1: Fältanalyser XRF-instrument av typ NITON XLt användes för att scanna av fyllningsjorden som påträffades med avseende på metallinnehåll. XRF-mätning har generellt skett som enkelmätning på avsett jordprov placerad i diffusionstät påse, i 120 sekunder. PID, av typ MiniRae 2000, har använts för att påvisa flyktiga organiska föroreningar i jord. Metoden är inte kvalitativ, dvs endast en totalhalt redovisas och det går inte att urskilja vilket ämne som gett utslag. Ingen korrelation har utförts mot laboratorium, men instrumentet kalibreras regelbundet med kalibreringsgas av isobutylen (100 ppm). Resultatet från PID-analyserna redovisas i protokoll i tabell 6.5. För att undersöka om förhöjda PID-halter bestod av klorerade lösningsmedel har en HDI använts för att påvisa flyktiga klorerade ämnen i mark. HDI-instrumentet anger mängden klorerade ämnen på en relativ skala utifrån. Instrumentet kan således indikera halter av klorerade ämnen men ej ange specifika ämnen eller någon haltangivelse. 5.3 Laboratorieanalyser Analyserna genomfördes av ALS Scandinavia. Analysbeteckning för respektive prov finns i sammanställningen av resultat i tabell 6.5. Proverna har analyserats på oljeindex, uppdelning av alifater och aromater har inte utförts. Dessa analyser utförs på laboratorium med en annan teknik än vad som används för att analysera de så kallade SPIMFAB-analyserna. I SPIMFAB-analyserna fraktioneras oljehalten upp i alifater och aromater samt efter längden på kolkedjorna. Denna metod kan riskera att underskatta den totala halten olja i markproverna, eftersom den endast hanterar de rena fraktionerna. Den metod som används för att analysera oljeindex riskerar dock att överskatta halterna olja, då den i vissa fall även kan tolka andra organiska föreningar, kolatomer, i markprover som olja. Analyserna kan dock användas som ett så kallat worst-case - scenario.

12 Provtagning och provhantering Provtagning av jord och installation av grundvattenrör utfördes den 24 mars. Under provtagningen var det soligt och cirka tio grader varmt. Vid provtagningen visades det sig att det var svårt att komma ned djupt i markprofilen, sannolikt på grund av block i moränen. Det påträffades inte heller något ytligt grundvatten, då markmaterialet bestod av morän. Detta medförde att endast två grundvattenrör installerades, ett djupt i SM2 och ett grunt i SM4, lokaliseringen av grundvattenrören finns i bilaga 1 samt i figur 5.1. Vid omsättningen av grundvattenrören visade det sig sedan att det bara fanns vatten i det djupa röret, varför undersökningen endast omfattar analys av grundvatten i en punkt. Utformningen på byggnadens källare medförde att det bedömdes motiverat att placera ut luftprovtagare i endast två punkter Mark Jordproverna togs ut som samlingsprover för respektive jordart, men maximalt 0,5 meters skikt direkt från skruven till diffusionstäta påsar med rena plasthandskar. Samtliga jordprover fältanalyserades med XRF- och PID- instrument. Vid höga utslag med PIDinstrumentet utfördes även analys med HDI-instrumentet. Ett urval av jordprover, baserat på okulära intryck och fältanalyser, analyserades med avseende på metaller, PAH och olja på laboratorium. Tre av jordproverna analyserades dessutom med avseende på klorerade alifater och ett jordprov analyserades med avseende på cyanid Vatten Provtagning av grundvatten utfördes , i grundvattenröret i SM2 då det inte runnit till något vatten i röret i SM4. Proverna uttogs med peristaltisk pump och överfördes direkt till av laboratoriet tillhandahållna provkärl. Grundvattenröret omsattes Vattnet analyserades med avseende på klorerade föroreningar samt cyanid på laboratorium Byggnader Två stycken luftprovtagare placerades ut i källarnivå för att undersöka om eventuella klorerade lösningsmedel läcker in i byggnaden. Ungefärlig placeringen av luftprovtagarna i byggnadens källare är markerade i figuren 5.1.

13 13 Figur 5.1: Placering av luftprovtagare i byggnadens källare samt placering av provpunkter i mark.

14 14 6 Resultat 6.1 Fältanalyser Oorganiska ämnen För att säkerställa XRF-instrumentets precision och tillförlitlighet jämförs de prover som skickats till laboratorieanalys med motsvarande prov för fältanalys med XRF. Resultaten från analyserna redovisas i Tabell 6.1. Tabell 6.1 Jämförelser XRF-analyser och laboratorieanalyser.* As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn SM2:2 XRF 7 < LOD < LOD < LOD SM2:2 LAB 1,38 <0,1 4,94 12,4 31,9 <0,2 8,9 48,9 16,9 274 SM4:2 XRF 12 LOD < LOD < LOD < LOD SM4:2 LAB 3,69 <0,1 8,01 21,2 75 <0,2 15,6 77,3 23,7 176 * Med < menas att analysens detektionsgräns ej är tillräckligt låg för att kunna analysera lägre än angiven siffra i tabellen. Korrelation mellan laboratorie- och XRF-analyser baseras på analysresultat från prover där metallanalys på laboratorium genomförts. Då det endast har genomförts två laboratorieanalyser är det för få för att få en korrelationsberäkning. Dock är erfarenheten att ofta erhålls god korrelation för metallerna bly, koppar, zink och arsenik. För arsenik kan dock överskattning ske med XRF instrumentet, på grund av höga halter av andra metaller som bly. För kadmium, kvicksilver är det låga halter så det är svårt att göra någon bedömning, men det är sannolikt överskattade halter om XRF instrumentet indikerar på förhöjda halter. XRF mätningarna visar generellt på höga bariumhalter. Barium ingår inte i alla metallanalyser utförda på laboratorium. Sannolikt är XRF-analyser för barium överskattade jämfört med laboratorieanalyser. Erfarenhetsmässigt har instrumentet visat sig ha god överensstämmelse med laboratorieanalyser inom ett intervall omkring det generella riktvärdet för MKM. Generellt sett tenderar XRF-instrumentet att underskatta halterna, framförallt när halterna är höga och överskattar halterna något när låga, kring generella riktvärdet för KM eller ännu lägre Organiska ämnen Förhöjda halter kunde påvisas med PID-instrument i några av proverna men ingen tydlig korrelation har påvisats vid jämförelse av laboratorieanalyser.

15 Laboratorieanalyser Mark I tabell 6.3. redovisas ett urval av analyserade parametrar i jord, i bilaga 3 redovisas samtliga analysprotokoll. Halter markerade med fetstil i tabell 6.2 överskrider riktvärden för KM. I SM2:2 har olja detekterats (oljeindex 58 mg/kg). Detta bedöms vara lågt och hör sannolikt ihop med förhöjda PAH-halterna i samma prov. Tabell 6.2 Resultat från laboratorieanalyser i mark. Samtliga halter i mg/kgts. Halter markerade med fetstil överskrider riktvärdena för KM. Ämne KM SM1:3 Jord (mg/kgts) SM2:2 Jord (mg/kgts) SM3:1 Jord (mg/kgts) SM4:2 Jord (mg/kgts) SM4:4 Jord (mg/kgts) Djup [m] , ,5 0,5-1 1,5-2 PAH L 3 0,06 <0,015 PAH M 3 5,7 1 PAH H ,97 Diklormetan 1,2 0,4 <0,08 <0,08 <0,08 Triklormetan 1,2 0,08 <0,03 <0,03 <0,03 Koltetraklorid (Tetraklormetan) 1,2 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 1,2-dikloretan 1,2 0,0015 <0,05 <0,05 <0,05 1,1,1-trikloretan 1,2 5 <0,01 <0,01 <0,01 Trikloreten 1,2 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 Tetrakloreten 1,2 0,4 <0,02 <0,02 <0,02 cis-dikloretylen 6 - <0,02 <0,02 <0,02 trans-dikloretylen - <0,01 <0,01 <0,01 vinylklorid 6 - <0,1 <0,1 <0,1 Oljeindex 58 <50 Cyanid tot 30 0,17 <0,1 CN lättillgänglig (fri) 0,4 <0,1 <0,1 Arsenik 10 1,38 3,69 Bly 50 48,9 77,3 Kadmium 0,5 <0,1 <0,1 Kobolt 15 4,94 8,01 Koppar 80 31,9 75 Kvicksilver 0,25 <0,2 <0,2 Krom tot 80 12,4 21,2 Nickel 40 8,9 15,6 Zink

16 Vatten I tabell 6.3. redovisas ett urval av analyserade parametrar i vatten, i bilaga 3 redovisas samtliga analysprotokoll. Halter markerade med fetstil i tabell 6.3 överskrider riktvärden för vald bedömningsgrund enligt avsnitt 4.1. Tabell 6.3 Resultat från laboratorieanalys i vatten. Samtliga halter i µg/l. Ämne Riktvärde GV SM2 Cyanid total <0.005 Triklormetan <0,30 1,2-dikloretan 3 <0,50 1,1,1-trikloretan <0,10 Trikloreten 10 <0,10 Tetrakloreten <0,20 cis-dikloretylen 50 <0,10 trans-dikloretylen <0,10 vinylklorid 0,3 <1, Byggnader Tabell 6.4 Resultat från laboratorieanalyser av luft. Ämne Förråd Luft (mg/m3) Omklädningsrum Luft (mg/m3) Volym 84l 84l 1,1-dikloreten <0,002 <0,002 diklormetan <0,002 <0,002 trans- 1-2-dikloreten <0,002 <0,002 cis- 1,2-dikloreten <0,002 <0,002 triklormetan <0,002 <0,002 1,2-dikloretan <0,002 <0,002 1, 1, 1-trikloretan <0,002 <0,002 tetraklormetan <0,002 <0,002 trikloreten <0,002 <0,002 tetrakloreten <0,002 <0,002 1,2-diklorpropan <0,002 <0,002 vinylklorid <0,002 <0,002

17 Sammanställning av resultat Resultat av samtliga fältanalyser redovisas i bilaga 2 och resultat från laboratorieresultat redovisas i bilaga 3. Resultat och bedömning av samtliga uttagna prover i mark och grundvatten redovisas i tabell 6.5. Tabell 6.5 Sammanställning över samtliga uttagna prover och analyser. Prov Jordart Djup XRFmätnr PID Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM1:1 SM1:2 SM1:3 F le sa Sa gr Gr 0-0,2 0, , ,9 1,6 15,7 OJ-6a Matjord Ljus morän hårt, stopp i block? SM2:1 SM2:2 SM2:3 SM2:4 GV2 F sa le F sa le sa gr sa, gr 0-0,5 0, ,5 1,5-2 5, ,1 14,2 4,7 2,5 Soilpack 2 EK + Cyanid OV6a PAH,Zn Zn Matjord? Inslag av tegel Ljus morän Stålrör 1 filter i botten SM3:1 SM3:2 SM3:3 F sa le sa si sa st 0-0,5 0, ,5 11,6 3,3 OJ-6a Matjord? Sten/block skruvstopp SM4:1 SM4:2 SM4:3 SM4:4 GV4 F sa le F sa le gr F le sa gr F le sa gr 0-0,5 0, ,5 1,5-2 2 m ,7 14,4 7,4 24,7 Soil-pack 2 EK + Cyanid OJ-6a Pb Pb Pb Matjord Inslag av glas tegel Stopp, flyttade 1,5 i sidled, stopp på samma djup. Plaströr 1 filter * Omfattningen av analyspaketen finns redovisade på ** Med förhöjd halt menas utslag med halter som bedöms överskrida KM. Kursivstil innebär indikerat av fältinstrument. Fetstil innebär bekräftat av laboratorieresultat.

18 18 7 Förenklad riskbedömning 7.1 Problembeskrivning och konceptuell modell Figur 7.1 Konceptuell modell över Fäktaren 2 med planerade bostäder. Runt om kvarteret finns fler bostadshus samt gågator och bilvägar. Skydd för flora, fauna och passerande djur bedöms ha en underordnad betydelse på just detta objekt, varför denna ruta markeras ljusare. 7.2 Bedömning av om betydande kunskapsluckor Då endast två grundvattenrör kunde installeras, sannolikt på grund av block i moränen, undersöktes grundvattnet i färre punkter än vad som ursprungligen var tänkt. Vid tillfället för omsättning och vid provtagningen fanns det bara vatten i ett av grundvattenrören varför undersökningen av grundvattnet endast är genomfört i en punkt. Bedömningen är dock att provtagningen av grundvattenröret tillsammans med avsaknad av ytligt markvatten gav tillräckligt med information om eventuell föroreningssituation i det ytliga grundvattnet. 7.3 Riskbaserade haltkriterier för förorenade medier Se kapitel Val av representativt värde Se kapitel Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterierna Undersökningen visar att jordproverna i provpunkten SM2 (0,5-1,5 m) överskrider riktvärdena för känslig markanvändning med avseende på zink och PAH. I provpunkten SM4 överskrider jordprovet riktvärdet för bly (0-1,5 m). 7.6 Bedömning av osäkerheter En förenklad bedömning innebär en del avgränsningar för att slutresultatet inte ska bli för stort och omfattande. Begränsningar i den här undersökningen är exempelvis det

19 19 faktum att grundvatten kunde provtas i endast en punkt. Det resultat som framkommit kan ändå anses relevant och användas som bedömningsmaterial om man räknar med en viss osäkerhet och behandlar resultatet med försiktighet utifrån dessa kända osäkerheter. Det har inte heller utförts någon provtagning under byggnaden. De inomhusluftsmätningarna som utförts bedöms dock ge tillräcklig information. 7.7 Sammanfattande riskbedömning Det föreligger inga betydande risker för människors hälsa eller miljö avseende dem påvisade föroreningarna. Dock är bedömningen den att föroreningarna kring SM2 och SM4 bör avgränsas i det ytliga markskiktet med hänsyn till den känsliga mark användningen. 8 Diskussion och slutsatser 8.1 Mark- och grundvatten Föroreningar i form av bly, zink och PAH har påträffats i jordproverna överskridande det generella riktvärdet för känslig markanvändning. Föroreningarna överskrids dock marginellt och bedöms inte utgöra någon betydande risk för människors hälsa eller för miljön på den marknivån. Den PAH-grupp som uppmätt högst halt är PAH-H. Det som är styrande för PAH-H vid känslig markanvändning är intag av växter. Idag sker ingen odling på fastigheten, det är dock inte klarlagt vilka framtida planer som finns för innergården. Detta medför att denna förorening inte helt går att bortse från som en potentiellt framtida exponering. Det ska dock tilläggas att halten är förhållandevis låg varför några hälsoeffekter bedöms som osannolika. Av XRF-mätningarna framgår det att det kan förekomma förhöjda halter av bly i det övre markskiktet för punkterna SM2 och SM4. I de andra provpunkterna visar XRFmätningarna på låga halter. Med hänsyn till den känsliga mark användningen bör föroreningarna kring SM2 och SM4 avgränsas i det ytliga markskiktet. Inga klorerade föroreningar har detekterats i mark, grundvattnen eller luft varför klorerade föroreningar inte anses utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Även om provtagningen i vatten genomförts i endast en punkt bedöms inte föroreningssituationen i det djupa grundvattnet skilja sig i en annan punkt på fastigheten. Inget markvatten påträffades i vare sig det grunda grundvattenröret eller vid jordprovtagningen, varför det bedöms som mycket osannolikt att det föreligger någon föroreningskälla i det ytliga markvattnet. 8.2 Byggnader Inga halter av klorerade ämnen detekterades i luftprovtagningen. Slutsatsen är därför att risken för att en föroreningskälla under byggnad kan påverka inomhusluften bedöms som osannolik. 8.3 Samlad riskbedömning De exponerade grupperna är barn på förskolan och i framtiden boende. Utifrån resultaten från luftproverna bedöms det inte vara någon hälsorisk att vistas i lokalerna med avseende på eventuella föroreningar under byggnad. Föroreningssituationen av PAH, bly och zink i marken bedöms att vara lokal och överskrider endast marginellt riktvärdena för känslig markanvändning. Föroreningarna bedöms inte utgöra någon betydande risk i för människors hälsa eller miljö på den marknivå som har analyserats.

20 20 9 Rekommendationer 9.1 Åtgärder För att avgränsa föroreningen vid provpunkterna SM2 och SM4 rekommenderas provtagning i det ytliga markskiktet. 9.1 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen Då föroreningar påträffats på fastigheten ska den som äger eller brukar fastigheten genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten (Miljö- och räddningstjänstförvaltningen) enligt kap Tillsynsmyndigheten meddelar beslut om krav på eventuell efterbehandling. Denna rapport innehåller nödvändiga uppgifter för en sådan anmälan med tillägg om fullständiga ägar/brukarförhållanden. Om efterbehandling/sanering blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I händelse av undersökningar och efterbehandlingsåtgärder är arbetsmiljö en viktig aspekt. Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter, som mer i detalj anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljö. Det finns flera förskrifter som reglerar arbetsmiljön i samband med undersökningar och efterbehandling av förorenade områden. Föreskriften Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) gäller åtgärder för att förebygga att farliga kemiska ämnen medför ohälsa eller olycksfall. I föreskriften Byggnads- och anläggningarbete (AFS 1999:3) finns regler som rör byggarbete, vägarbete och takarbete. Här finns även kraven som infördes 1 januari 2009 gällande ökande krav på byggherrens ansvar. Beroende på vilken efterbehandlingsåtgärd det handlar om kan även andra föreskrifter vara aktuella. Mer information om säkerheten i arbetsmiljön på förorenade områden finns i Marksanering om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden (Arbetsmiljöverket, 2002) och Sakta säkert säkerhet vid schaktning i jord (Arbetsmiljöverket, 2011).

21 21 10 Referenser NATURVÅRDSVERKET (2002): Bedömningsgrunder för miljökvalitet Metodik för inventering av förorenade områden. NV rapport 4918, Stockholm. NATURVÅRDSVERKET (2009a): Riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976, Stockholm. NATURVÅRDSVERKET (2009b): Riskbedömning av förorenade områden. NV rapport 5977, Stockholm. SPI (2011): SPI REKOMMENDATION Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, Stockholm. Svenska Geotekniska Föreningen (2013): Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013, Göteborg. SGU (2013): SGU-FS:2013:2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. WHO (2011): Guidelines for drinking water enligt

22 Bilaga 1 Bil 1 Provplan

23

24 Bilaga 2 Bil 2 Fältanalyser

25 Prov Material PID Reading No Time Type Duration Units As* As Error Ba* Ba Error Cd* Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Fe Fe Error Hg Hg Error Ni Ni Error Pb Pb Error V V Error Zn Zn Error FA MKM , KM , , SM1:1 F le sa 1, :23 Soil 120 ppm < LOD < LOD 10 < LOD < LOD 5 < LOD SM1:2 Sa gr 1, :30 Soil 120 ppm < LOD < LOD 10 < LOD 57 < LOD < LOD SM1:3 Gr 15, :33 Soil 120 ppm < LOD < LOD 13 < LOD < LOD 5 < LOD 21 < LOD 5 < LOD SM2:1 F sa le 6, :37 Soil 120 ppm < LOD < LOD 11 < LOD < LOD 5 < LOD 18 < LOD SM2:2 F sa le 14, :40 Soil 120 ppm < LOD 11 < LOD < LOD SM2:3 sa gr 4, :43 Soil 120 ppm < LOD 11 < LOD 62 < LOD < LOD SM2:4 sa, gr 2, :47 Soil 120 ppm < LOD < LOD < LOD SM3:1 F sa le 29, :57 Soil 120 ppm < LOD < LOD 10 < LOD 46 < LOD < LOD 4 < LOD SM3:2 sa si 11, :01 Soil 120 ppm < LOD < LOD 11 < LOD < LOD SM3:3 sa st 3, :07 Soil 120 ppm < LOD < LOD 10 < LOD 49 < LOD < LOD 5 < LOD 19 < LOD SM4:1 F sa le 15, :10 Soil 120 ppm < LOD < LOD 10 < LOD < LOD SM4:2 F sa le gr 14, :13 Soil 120 ppm < LOD 14 < LOD < LOD 6 < LOD SM4:3 F le sa gr 7, :16 Soil 120 ppm < LOD < LOD 11 < LOD < LOD SM4:4 F le sa gr 24, :20 Soil 120 ppm < LOD 11 < LOD < LOD 5 < LOD *Förhöjda halter bedöms, utifrån erfarenheter av instrumentet samt laboratorieanalyser, vara överskattningar av XRF-instrumentet. Därför har halterna ej färgmarkerats.

26 Bilaga 3 Bil 3 Analysprotokoll

27 Rapport Sida 1 (6) T RZ711UTZL5 Registrerad :15 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Matilda Andersson Projekt Fäktaren 2 Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Sweden Analys av fast prov Er beteckning SM1:3 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN diklormetan <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN triklormetan <0.030 mg/kg TS 1 1 FREN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 1 1 FREN trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN Er beteckning SM3:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN diklormetan <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN triklormetan <0.030 mg/kg TS 1 1 FREN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 1 1 FREN trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :52:22 ALS Scandinavia AB Client Service

28 Rapport Sida 2 (6) T RZ711UTZL5 Er beteckning SM4:4 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN diklormetan <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN triklormetan <0.030 mg/kg TS 1 1 FREN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 1 1 FREN trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 FREN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :52:22 ALS Scandinavia AB Client Service

29 Rapport Sida 3 (6) T RZ711UTZL5 Er beteckning SM2:2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 FREN naftalen mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen mg/kg TS 2 1 FREN acenaften mg/kg TS 2 1 FREN fluoren mg/kg TS 2 1 FREN fenantren mg/kg TS 2 1 FREN antracen mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN pyren mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 2 1 FREN krysen mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* 12 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* 5.2 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* 6.4 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* 5.7 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa H* 5.9 mg/kg TS 2 1 FREN oljeindex >C10-<C mg/kg TS 2 1 FREN As mg/kg TS 2 1 FREN Cd <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN Co mg/kg TS 2 1 FREN Cr mg/kg TS 2 1 FREN Cu mg/kg TS 2 1 FREN Hg <0.20 mg/kg TS 2 1 FREN Ni mg/kg TS 2 1 FREN Pb mg/kg TS 2 1 FREN V mg/kg TS 2 1 FREN Zn mg/kg TS 2 1 FREN CN total mg/kg TS 3 1 FREN CN lättillgänglig (fri) <0.10 mg/kg TS 4 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :52:22 ALS Scandinavia AB Client Service

30 Rapport Sida 4 (6) T RZ711UTZL5 Er beteckning SM4:2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 FREN naftalen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren mg/kg TS 2 1 FREN antracen mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN pyren mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 2 1 FREN krysen mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* 2.0 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* 0.80 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* 1.2 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.015 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* 1.0 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa H* 0.97 mg/kg TS 2 1 FREN oljeindex >C10-<C40 <50 mg/kg TS 2 1 FREN As mg/kg TS 2 1 FREN Cd <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN Co mg/kg TS 2 1 FREN Cr mg/kg TS 2 1 FREN Cu mg/kg TS 2 1 FREN Hg <0.20 mg/kg TS 2 1 FREN Ni mg/kg TS 2 1 FREN Pb mg/kg TS 2 1 FREN V mg/kg TS 2 1 FREN Zn mg/kg TS 2 1 FREN CN total <0.10 mg/kg TS 3 1 FREN CN lättillgänglig (fri) <0.10 mg/kg TS 4 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :52:22 ALS Scandinavia AB Client Service

31 Rapport Sida 5 (6) T RZ711UTZL5 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004,rev.1.1ochISO Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS. Rev Paket Soilpack-2EK Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN och TNRCC metod Mätning utförs med GC-FID. Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA och ISO Mätning utförs med ICP- AES. Provet torkas och siktas före analys. Rev Bestämning av total cyanid med spektrofotometri enligt metod baserad på TNV Rev Bestämning av lättillgänglig cyanid (fri cyanid) med spektrofotometri, baserad på metod CSN ISO Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Fredrik Enzell Box 511 E-post: signerat av :52: Täby Tel: ALS Scandinavia AB Sweden Fax: Client Service

32 Rapport Sida 6 (6) T RZ711UTZL5 Utf 1 Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :52:22 ALS Scandinavia AB Client Service

33 Rapport Sida 1 (2) T U8QCTS35RR Registrerad :08 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Matilda Andersson Projekt Fäktaren 2 Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Sweden Analys av vatten Er beteckning GV2 Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign diklormetan <2.0 µg/l 1 1 INRO 1,1-dikloretan <0.10 µg/l 1 1 INRO 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 1 1 INRO trans-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 1 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 1 1 INRO 1,2-diklorpropan <1.0 µg/l 1 1 INRO triklormetan <0.30 µg/l 1 1 INRO tetraklormetan <0.10 µg/l 1 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.10 µg/l 1 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.20 µg/l 1 1 INRO trikloreten <0.10 µg/l 1 1 INRO tetrakloreten <0.20 µg/l 1 1 INRO vinylklorid <1.0 µg/l 1 1 INRO CN total <0.005 mg/l 2 1 INRO CN lättillgänglig (fri) <0.005 mg/l 3 1 INRO ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

34 Rapport Sida 2 (2) T U8QCTS35RR * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Rev Bestämning av total cyanid med spektrofotometri enligt metod baserad på TNV Rev Bestämning av lättillgänglig cyanid (fri cyanid) med spektrofotometri enligt CSN ISO INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

35 Rapport Sida 1 (2) T SKX3G980UE Registrerad :02 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Matilda Andersson Projekt Fäktaren 2 Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Sweden Analys av luft Er beteckning Förråd Provtagare Matilda Andersson Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 84 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR diklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR trans-1,2-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR triklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,2-dikloretan <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.002 mg/m3 1 1 STGR tetraklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR trikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR tetrakloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.002 mg/m3 1 1 STGR vinylklorid <0.002 mg/m3 1 1 STGR Er beteckning Omklädningsrum Provtagare Matilda Andersson Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 84 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR diklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR trans-1,2-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR triklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,2-dikloretan <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.002 mg/m3 1 1 STGR tetraklormetan <0.002 mg/m3 1 1 STGR trikloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR tetrakloreten <0.002 mg/m3 1 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.002 mg/m3 1 1 STGR vinylklorid <0.002 mg/m3 1 1 STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

36 Rapport Sida 2 (2) T SKX3G980UE * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket Meny A1+vinylklorid. Bestämning av klorerade alifater i luftprover. Provtagning med kolrör. Mätning utförs med GC-MS Rev MT STGR Godkännare Mirtha Tamayo Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering Uppdragsnummer: 6017-161 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering ESKILSTUNA 2015-11-12 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika

Läs mer

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-29 rev 2010-07-05 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2013-11-26 Uppdrag: 813-012 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1.

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1. Golder Associates AB SE-411 04 Göteborg Address: Lilla Bommen 6 Telephone: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten MIFO Objekt: 3.

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer