Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn"

Transkript

1 Bilaga 2 Vattenverksamhet Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och transporterar därifrån passagerare med tenderbåtar in till hamnen. För att minska behovet av transporter med tenderbåtar är en brygganläggning planerad som kryssningsfartygen kan lägga till vid inne i hamnen. Utförande Brygganläggningen består av sammanbundna flytpontoner som kan fällas ut ca 260 meter och angöras fartyg som anlöper hamnen, se ritning i Bilaga 4 till ansökan. När fartyg inte ligger i hamn är bryggan ihopfälld vid strandkanten. Två pollare anläggs på land för förtöjning av fartyg. Vid den ena fästs den rörliga gångbryggan. Pollarna anläggs med pålar som borras ned och förankras med betongfundament. Inget schaktarbete kommer att ske i vattenområde utan allt arbete med förtöjning av gångbryggan görs på land. För förtöjning av fartyg kommer även förtöjningsbojar sättas ut i vattnet, för placering av dessa se ritning i Bilaga 4 till ansökan. Arbete i vatten kommer att ske vid utsättande av förankringar till förtöjningsbojarna som fästs med vardera två ankare av typ Offshore. Total bottenyta som förankringarna täcker uppgår till ca 2x6 m 2. Ytan av den rörliga gångbryggan uppgår till ca 1300 m 2. Säkerhetsräcken kommer att finnas på bryggan, likaså kanalisationer för vatten, el och avlopp till och från fartygen. Det är också möjligt för servicefordon att köra på bryggan. Bryggan konstrueras så att den klarar vattenståndsskillnader på +/- 1 m, en våghöjd av upp till 2,5 m och en istjocklek av 0,7 m. Miljöpåverkan I vattenområdet medför anläggandet av den rörliga gångbryggan att ca 1300 m 2 vattenyta täcks över. Största delen av tiden kommer bryggan att ligga ihopfälld och täcker då vattnet i närheten av strandkanten. Anläggandet av förtöjningsanordningar i vattnet innebär att två förtöjningsbojar med vardera två ankare läggs fast på botten ca 100 respektive 500 m utanför strandlinjen. På botten i strandkanten är vegetation och fauna obefintlig eller ytterst sparsam och där ankarna sätts ut saknas undervattensvegetation på grund av vattendjupet. En sedimentundersökning har utförts, se bilagt PM om sediment, som visar att botten i närheten av land till stor del består av ren lera. I området där den yttre förtöjningsbojen anläggs har sediment ansamlats med förhöjda halter av vissa metaller (t.ex. koppar) och innehåll av tennorganiska föreningar, vissa PAHer och alifater. Utsättandet av förtöjningsbojar samt ankare bedöms inte komma att medföra någon betydande grumling av sediment. För landskapsbilden medför den rörliga gångbryggan en marginell påverkan genom att anläggningen är liten och att den placeras i ett område med redan befintliga hamnanläggningar. Pollarna som anläggs på land för förankring av den rörliga gångbryggan grundläggs med rörpålar som borras ned. Pålningen bedöms pågå under 1 1,5 månader under vardagar, dagtid. Detta arbete

2 Bilaga 2 Vattenverksamhet bedöms inte alstra ljudnivåer som överskrider riktvärden för byggbuller enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Ljudnivån vid närmsta bostad beräknas till drygt 55 dba ekvivalentnivå. Sammantaget bör anläggandet av gångbryggan leda till obetydlig eller mycket begränsad påverkan på den omgivande miljön. Skyddsåtgärder Arbeten på land kommer att utföras med största hänsyn till vattenområdet. Utsättande av ankare i vattenområdet kommer att ske varsamt under övervakning av dykare för att uppnå rätt position och för att undvika spridning av sediment. Pålning utförs endast dagtid under vardagar för att minimera störning i form av buller. Bilaga PM Sedimentundersökning

3 Anläggande av rörlig gångbrygga Sedimentundersökning Nynäshamns Hamn

4 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box Stockholm Org.nr: Upplaga: Granskad slutversion Datum: Uppdragsansvarig/handläggare: Clara Neuschütz Telefon: E-post: Handläggare/fältingenjör: Tomas Hjorth och Clara Neuschütz Kvalitetskontroll: Per Björinger Projekt nr: Foton: Foton är tagna av Niras AB om inte annat anges. Framsida: Norra delen av Nynäshamns Hamn där gångbryggan ska anläggas. 1(6)

5 INNEHÅLL 1. BAKGRUND Syfte och avgränsning Bedömningsgrunder Undersökningsområde PROVTAGNING RESULTAT OCH BEDÖMNING SLUTSATSER REFERENSER... 6 Bilaga 1 Analysprotokoll 2(6)

6 1. BAKGRUND I Nynäshamns Hamn förekommer kryssningstrafik och så kallad RoRo-trafik. Internationella kryssningsfartyg trafikerar även hamnen genom att lägga till på redden utanför hamnområdet och transportera passagerarna till land med mindre tenderfartyg. För att underlätta för kryssningsresenärerna planerar Nynäshamns Hamn att göra det möjligt för även dessa fartyg att lägga till inne i hamnen, genom att anlägga en utfällbar brygga. Inför dessa arbeten har NIRAS AB genomfört en sedimentundersökning i vattenområdet Syfte och avgränsning Syftet med undersökningen var att karaktärisera de sediment som finns i det berörda området och ge en grund för att bedöma de risker som anläggandet av en rörlig gångbrygga kan medföra Bedömningsgrunder Vid bedömning av föroreningsgrad har följande underlag använts: - Naturvårdsverkets rapport 4914 Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) - Norska effektbaserade riktvärden för sediment (från Klima- og Forurensingsdirektoratet, 2011) 1.3. Undersökningsområde Nynäshamns Hamn ligger i östra delen av Nynäshamns tätort. Den utfällbara bryggan är planerad att anläggas i norra delen av Nynäshamns Hamn. Strandkanten är täckt av grova stenblock som erosionsskydd och sluttar brant ned till botten. Vattendjupet utanför erosionsskyddet uppgår till ca 8 meters djup. Vid utfyllnaden av området har lera tryckts ut och ligger ansamlat utanför erosionsskyddet. Norrut är botten relativt plan med ett vattendjup på ca 8-9 meter, medan botten mot sydost sluttar ned mot ett djup av ca 25 meter i farleden in mot Nynäshamn. I anslutning till hamnområdet förekommer i söder en större marina med sjömack och i norr ett bräddningsutlopp från Nynäshamns avloppsreningsverk samt Nynas AB oljeraffinaderi med hamn för oljefartyg. 2. PROVTAGNING Sedimentprover togs under hösten år 2013 från båt med en kajakprovtagare med rör (54 mm i innerdiameter) vid fyra punkter. Provpunkternas placering valdes utifrån en inledande sondering där ytprover av sediment togs med en van Veen-hämtare samt från sjömätning utförd av Clinton Mätteknik AB Provpunkternas läge redovisas i figur 1. 3(6)

7 Provkropparna skiktades i 5-cm skikt och valda nivåer sändes för analys av metaller, TOC, aromater, alifater, PAH, PCB samt tennorganiska ämnen. Figur 1. Provpunkter vid sedimentprovtagning utförd i relation till vattendjup och schematisk utformning av planerad anläggning och fartyg. 3. RESULTAT OCH BEDÖMNING I närheten av land förekom ett relativt fast siltigt material med underliggande lera och överlag låga halter av föroreningar (provpunkt S1 och S2). Botten utsätts här tydligt för erosion. Utanför sluttningen (provpunkt S3 och S4) var sedimenten något lösare och gyttjigare vilket indikerar att viss ackumulation av sediment sker. Förhöjda metallhalter uppmättes vid dessa punkter samt föroreningar i form av tennorganiska föreningar, PAHer och alifater (Tabell 1). Halterna är inom ramen för vad som är att förvänta i sediment i ett vattenområde nära tätort och industrier. Vid utsättning av ankare bör dock arbetet utföras på så sätt att spridning av sediment minimeras. 4(6)

8 Tabell 1. Uppmätta halter i sediment från punkter som visas i figur 1. Halterna anges i mg/kg TS, med undantag för PCB 7, MBT, DBT och TBT som anges i µg/kg TS. Värden i fetstil överskrider jämförvärdet. För samtliga resultat se Bilaga 1. Provpunkt/djup cm S1 0-5 S2 0-5 S S3 0-5 S S S4 0-5 S TS (105 C) (%) 65,5 57,4 60,5 35,4 33,9 35, ,3 33,7 TOC (% av TS) 1,63 2,1 3,32 3 S Arsenik, As 2,37 2,31 4,21 7,67 8,1 6,31 5,81 6,42 7,83 45* Kadmium, Cd <0,1 0,128 0,21 0,324 0,297 0,26 0,243 0,343 0,524 3* Jmfrvärde Koppar, Cu 21,4 35,1 39,6 51,1 67,5 40,5 83,3 57,1 75,8 79,5* Kvicksilver,Hg <0,2 <0,2 0,208 0,419 0,339 <0,2 <0,2 0,212 0,255 1* Nickel, Ni 18,7 28,4 27, ,8 33,6 36,7 31,5 36,7 99* Bly, Pb 17 28,5 54,2 80,1 88,7 48,8 44,4 55,1 68,9 110* Zink, Zn 53,8 78,6 90, * Fenantren <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,1* Antracen <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,03* Fluoranten 0,11 0,191 0,157 <0,10 0,27* Pyren <0,10 0,135 0,122 <0,10 0,2* Bens(a)-antracen <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,11* Krysen <0,08 0,086 <0,08 <0,08 0,18* Bens(a)-pyren <0,08 <0,08 0,189 <0,08 0,18* PAH, summa 16 0,2 0,53 1,2 0,09 Alifater >C5-C16 <30 <30 <30 <30 Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 <0,48 <0,48 <0,48 <0,48 Aromater >C10-C16 <1,24 <1,24 <1,24 <1,24 Aromater >C16-C35 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 PCB, summa 7 <7,0 <7,0 15* Monobutyltenn, MBT 8,3 48,5 Dibutyltenn, DBT 20,7 235 Tributyltenn, TBT 27, ,032 ** * Bakgrundsvärden i sediment, gränsen mellan klass 4 och 5, bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999, rapport 4914). ** Norska effektbaserade riktvärden för marina sediment, gränsen mellan klass 4 och 5 (KLIF 2011, rapport TA-2803/2011). 5(6)

9 4. SLUTSATSER Undersökningen visar att botten i närheten av land är sluttande och består till störst del av eroderat material med låga halter av metaller och föroreningar. På större djup har något mer gyttjiga sediment ansamlats med viss belastning av föroreningar. Den planerade åtgärden innebär en mindre störning av botten. Vid arbetena bör hänsyn tas så att spridning av sediment minimeras. 5. REFERENSER Klima- og Forurensingsdirektoratet, Risikovurdering av forurenset sediment/klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Bakgrunnsdokument (TA-2803/2011). Naturvårdsverket, Rapport Bedömningsgrunder för kust och hav. 6(6)

10 Bilaga 1 Analysprotokoll

11 Sida 1 (13) Niras AB Projekt sediment Clara Neuschütz Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov S1 0-5 O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 1.45 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB

12 Sida 2 (13) S2 0-5 O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 1.76 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB TS_105 C % 3 1 MB TOC 1.63 % av TS 3 1 MB PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 101 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 118 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 138 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 153 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 180 < mg/kg TS 4 1 MB PCB, summa 7* < mg/kg TS 4 1 MB alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C16-C mg/kg TS 5 1 MB aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 5 1 MB metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 5 1 MB bensen <0.010 mg/kg TS 5 1 MB toluen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB etylbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB o-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 MB

13 Sida 3 (13) S2 0-5 O TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 5 1 MB naftalen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaftylen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaften <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fenantren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB antracen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoranten mg/kg TS 5 1 MB pyren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB krysen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 1 MB bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa 16* 0.20 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa övriga* 0.11 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa M* 0.11 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa H* mg/kg TS 5 1 MB monobutyltenn µg/kg TS 6 C AKR dibutyltenn µg/kg TS 6 C AKR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 6 C AKR tetrabutyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR monooktyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR dioktyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR tricyklohexyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR monofenyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR difenyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR trifenyltenn <2 µg/kg TS 6 C AKR

14 Sida 4 (13) S O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 3.19 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB TS_105 C % 3 1 MB TOC 2.10 % av TS 3 1 MB alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C16-C mg/kg TS 5 1 MB aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 5 1 MB metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 5 1 MB bensen <0.010 mg/kg TS 5 1 MB toluen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB etylbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB o-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 MB TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 5 1 MB naftalen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaftylen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaften <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fenantren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB antracen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoranten mg/kg TS 5 1 MB

15 Sida 5 (13) S O pyren mg/kg TS 5 1 MB bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB krysen mg/kg TS 5 1 MB bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 1 MB bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa 16* 0.53 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa cancerogena* 0.20 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa övriga* 0.33 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa M* 0.33 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa H* 0.20 mg/kg TS 5 1 MB S3 0-5 O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 4.32 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB

16 Sida 6 (13) S O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 6.03 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB

17 Sida 7 (13) S O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 2.48 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB

18 Sida 8 (13) S4 0-5 O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 4.87 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB TS_105 C % 3 1 MB TOC 3.32 % av TS 3 1 MB PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 101 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 118 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 138 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 153 < mg/kg TS 4 1 MB PCB 180 < mg/kg TS 4 1 MB PCB, summa 7* < mg/kg TS 4 1 MB alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C16-C mg/kg TS 5 1 MB aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 5 1 MB metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 5 1 MB bensen mg/kg TS 5 1 MB toluen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB etylbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB o-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 MB

19 Sida 9 (13) S4 0-5 O TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 5 1 MB naftalen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaftylen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaften <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fenantren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB antracen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoranten mg/kg TS 5 1 MB pyren mg/kg TS 5 1 MB bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB krysen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 1 MB bens(k)fluoranten mg/kg TS 5 1 MB bens(a)pyren mg/kg TS 5 1 MB dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB benso(ghi)perylen mg/kg TS 5 1 MB indeno(123cd)pyren mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa 16* 1.2 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa cancerogena* 0.71 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa övriga* 0.46 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa M* 0.28 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa H* 0.89 mg/kg TS 5 1 MB monobutyltenn µg/kg TS 6 C AKR dibutyltenn µg/kg TS 6 C AKR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 6 C AKR tetrabutyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR monooktyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR dioktyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR tricyklohexyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR monofenyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR difenyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR trifenyltenn <1 µg/kg TS 6 C AKR

20 Sida 10 (13) S O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 3.70 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB TS_105 C % 3 1 MB TOC 3.00 % av TS 3 1 MB alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 5 1 MB alifater >C16-C mg/kg TS 5 1 MB aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 5 1 MB metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 5 1 MB aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 5 1 MB bensen <0.010 mg/kg TS 5 1 MB toluen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB etylbensen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB o-xylen <0.050 mg/kg TS 5 1 MB xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 1 MB TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 5 1 MB naftalen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaftylen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB acenaften <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fenantren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB antracen <0.100 mg/kg TS 5 1 MB fluoranten <0.100 mg/kg TS 5 1 MB

21 Sida 11 (13) S O pyren <0.100 mg/kg TS 5 1 MB bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB krysen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 1 MB bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 5 1 MB bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 5 1 MB indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa 16* mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 5 1 MB PAH, summa H* mg/kg TS 5 1 MB S O TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Ca mg/kg TS 2 H MB Na mg/kg TS 2 H MB S mg/kg TS 2 H MB Al mg/kg TS 2 H MB B mg/kg TS 2 H MB Be mg/kg TS 2 H MB Fe mg/kg TS 2 H MB Li mg/kg TS 2 H MB Mg mg/kg TS 2 H MB Mn mg/kg TS 2 H MB Mo mg/kg TS 2 H MB P mg/kg TS 2 H MB Sn* 5.23 mg/kg TS 2 S MB Sr mg/kg TS 2 H MB

22 Sida 12 (13) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. 3 Bestämning av TOC med coulometri enligt metod baserad på CSN ISO och CSN EN Paket OJ-2A. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407, part 2. Mätningen utförs med GC-ECD. Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OJ-19A. Bestämning av tennorganiska föreningar. Analys enligt egen metod. Mätning utförs med GC-ICP-SFMS. Rev AKR MB Godkännare Anna-Karin Revell Maria Bigner

23 Sida 13 (13) C H S V Utf 1 GC-ICP-MS Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer