COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September COWl AB Skargardsgatan 1 Box Goteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg"

Transkript

1 COWE COWl AB Skargardsgatan Box Goteborg Telefon Telefax Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum Utarbetad Granskad Per Samueisson Krister onkonen

2 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Sammanfattning Pa uppdrag av Creacon AB har COWI AB genomfort en miljoteknisk markundersokning pa fastigheten Tanumsvagen 8 i Grebbestad. Undersokningen utfordes den augusti. For provtagningen anvandes borrbandvagn fran COWI. Proverna togs med skruvborr och forpackades i diffusionstata pasar for transport till laboratoriet. Alia analyser utfordes av ALS Scandinavia som ar ackrediterade for de utforda analyserna. Endast i en mycket ringa omfattning har fororeningar patraffats pa fastigheten. Det ar endast i B som riktvardet for KM overskrids, da av zink. Resultatet ar dock precis over riktvardet. Samtliga ovriga analyser visar halter under KM. I B patraffades dock laga halter alifater C6-C (olja), under gallande riktvarden och i BF patraffades laga halter PA, ocksa under gallande riktvarden. Asfaltprovet visar laga halter PA och innehaller alltsa inte stenkolstjara. Inga av resultaten foranleder nagot behov av atgarder pa fastigheten. Asfalten kan omhandertas som fri som fran stenkolstjara och kan ateranvandas bade som slitlager och barlager. K:\Uppdrag\69\09-rap\Rapport Tanumsvagen Grebbestad.docx COWL

3 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Innehallsforteckning Sammanfattning Bakgrund Undersokning Resultat. Jord. Asfalt Diskussion och slutsatser 6 Upplysning 7 Bilaga.Borrprotokoll Bilaga.Analysresultat K:\Uppdrag\69\09-rap\Rapport Tanumsvagen Grebbestad.docx COWL

4 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Bakgrund Pa uppdrag av Creacon AB har COWI AB genomfort en miljoteknisk markundersokning pa fastigheten Tanumsvagen 8 i Grebbestad (for lage, se Figur ). Pa fastigheten har tidigare funnits verksamheter som kunnat fororena omradet och man onskar nu utreda fororeningssituationen infor eventuell framtida exploatering. Figur. Oversiktskarta over Grebbestad med undersokt fastighet markerad med rod pil och ring. Flygfotofrankartor.eniro.se. K:\Uppdrag\69\09-rap\RapportTanumsvagen Grebbestad.docx cowr

5 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Undersdkning Undersokningen utfordes den augusti. For provtagningen anvandes borrbandvagn fran COWI. Proverna togs med skruvborr och forpackades i diffusionstata pasar. Lagerfoljden beskrevs i varje provpunkt. Prover for laboratorieanalys valdes ut pa COWI. For placering av provpunkter, se Figur. Figur. Placering av provpunkter. Flygfotofrankartor.eniro.se Jordproverna analyserades med avseende pa forekomst av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolvaten (PA), alifater, aromater samt bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX). Ett prov analyserades ocksa med en screeninganalys, som forutom de ovanstaende parametrarna aven omfattar polyklorerade bifenyler (PCB), halogenerade kolvaten samt pesticider. Ett av asfaltproven analyserades med avseende pa forekomst av PA. Alia analyser utfordes av ALS Scandinavia som ar ackrediterade for de utfbrda analyserna. K:\Uppdrag\69\09-rap\Rapport Tanumsvagen Grebbestad.docx COWI

6 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Resultat. Jord Lagerfoljderna i provpunkterna redovisas i Bilaga \,Borrprotokoll. IB patraffades vad som tolkats vara naturligt material och analysresultaten fran derma punkt har anvants som referensvarden vid utvarderingen av fororeningssituationen. I ovriga provpunkter patraffades relativt grovkornigt fyllnadsmaterial. I B kunde ocksa konstateras inslag av avfall i form av tegel och sot. Analysresultaten jamfors i Bilaga, Analysresultat, med Naturvardsverkets generella riktvarden for fororenad mark (Rapport 976). KM betyder kanslig markanvandning, dar markkvaliteten inte begransar val av markanvandning. Alia grupper av manniskor (barn, vuxna, aldre) kan vistas permanent inom omradet under en livstid utan risk for paverkan. De fiesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mark med halter under KM kan anvandas till bl a bostader, odling och grundvattenuttag. MKM betyder mindre kanslig markanvandning, dar markkvaliteten begransar val av markanvandning. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i omradet under sin yrkesverksamma tid samt barn och aldre som vistas i omradet tillfalligt. Markkvaliteten ger forutsattningar for markfunktioner som ar av betydelse vid mindre kanslig markanvandning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfalligt vistas i omradet. Grundvatten pa ett avstand av c:a 00 meter fran omradet och ytvatten skyddas. Mark med halter under MKM kan anvandas till exempelvis kontor, industrier och vagar. Endast i en mycket ringa omfattning har fororeningar patraffats pa fastigheten. Jamfort med referensprovpunkten B kan man observera en viss fsrhojning av metallhalterna i B och kanske aven i viss man i B. Det ar dock endast i B som riktvardet for KM overskrids, da av zink. Resultatet ar dock precis over riktvardet. Samtliga ovriga analyser visar halter under KM. IB patraffades dock laga halter alifater C6-C (olja), under gallande riktvarden och i B patraffades laga halter PA, ocksa under gallande riktvarden.. Asfalt Asfaltprovet visar laga halter PA och innehaller alltsa inte stenkolstjara. K:\Uppdrag\69\09-rap\RapportTanumsvagen Grebbestad.docx cowr

7 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad 6 Diskussion och slutsatser Endast i en provpunkt, B, patraffades nagon fororening i halter som overskred gallande riktvarden. ar kunde vid provtagningstillfallet ocksa konstateras forekomst av avfall i form av tegel och sot. Det ar sannolikt att avfallsresterna och de forhqjda provresultaten vad galler metaller (och aven alifater) har ett samband. Inga tecken pa att spridning skett till andra delar av fastigheten har kunnat pavisas vid undersokningen. I en provpunkt patraffades fbrhojda PA-halter, dock under gallande riktvarden. Narheten till en storre vag (Tanumsvagen) gor att PAer kan forvantas patraffas pa fastigheten i dessa halter pa fler stallen i ytjorden aven om sa inte skett under foreliggande undersokning. I stadsmiljo har halten cancerogena PA visat sig vara generellt forhqjd. Undersokningar har visat att man vid provtagning av ytjord i park- och naturmark i Goteborg kan rakna med att ungefar vartannat prov har halter cancerogena PA som overstiger Naturvardsverkets tidigare riktvarden for KM (Goteborgs Stad Miljo, R 00:0). Liknande undersokningar med samma resultat har gjorts i Stockholm och Malmo. I de nu gallande generella riktvardena for KM har motsvarande riktvarde for cancerogena PA, alltsa riktvardet for PA summa, hojts fran 0, till och riktvardet for MKM fran 7 till 0. Resonemanget om generellt fbrhojda PA-halter i stadsmiljo bedoms dock fortfarande vara giltigt. Det analyserade asfaltprovet innehaller inte stenkolstjara. Inga av resultaten foranleder nagot behov av atgarder pa fastigheten. Asfalten kan omhandertas som fri som fran stenkolstjara och kan ateranvandas bade som slitlager och barlager. K:\Uppdrag\69\09-rap\Rapport Tanumsvagen Grebbestad.docx COWE

8 Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad 7 Upplysning Enligt Miljobalken kapitel 0 ska den som ager eller brukar en fastighet, oavsett om omradet tidigare ansetts vara fororenat, genast underratta tillsynsmyndigheten om det upptacks en fororening pa fastigheten och fororeningen kan medfora skada eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon. K:\Uppdrag\69\09-rap\Rapport Tanumsvagen Grebbestad.docx COWE

9 BILAGA

10 V COWI BILAGA - Borrprotokoll B 0-0, m Mull, nagot sandig 0,- m Sand, nagot grusig - m Sand, nagot grusig -, m Grusig sand, nagot stenig (kan ej neddrivas ytterligare) B 0- m Fyllnadsmaterial/Grusig sand, nagot stenig -, m Fyllnadsmaterial/Grusig sand, nagot stenig (stopp mot block eller berg) B 0-0,0 m Asfalt 0,0- m Fyllnadsmaterial/Grusig sand, nagot stenig - m Fyllnadsmaterial/Grusig sand, nagot stenig -,9 m Grusig sand (stopp mot block eller berg) B 0-0, m Fyllnadsmaterial/Grusig sand 0, -0, m Fyllnadsmaterial/Grusig sandig mull 0,-0,7 m Fyllnadsmaterial/Stenig grusig sand (stopp mot block eller berg) B 0- m Fyllnadsmaterial/Grus, sand, tegel, sot, mull - m Troligen fyllnadsmaterial (materialet rasar av skruven) -, m Troligen fyllnadsmaterial (materialet rasar av skruven),-,6 m Eventuellt fyllnadsmaterial/sandig mull (stopp mot block eller berg) K:\Uppdrag\69\09-rap\Bilaga - Boirprotokoll.docx

11 BILAGA

12 w ro ro t Iff... Pllljliii ipi'lfsijs SfffjffW nil i l l!!!!!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!!!!! I f f l l l l l l l l l l!!! i!!!!!! i!!!!! i i i!! i!!!!!!! i i i l i i!!!!!. SSSsJSSs! tn tn /I- I I ggississga-s'io ;-S sl-m I I Igggg-KgggsgK sgs.> i> i» k i. k k k k >> k s. : SS tosgggggs 8 gg's g SSgggggg i> & i. i> i. I i g g l l l l l l si bbbkoooooi llllllllllll Igggggggg si A A A ig A A A A ii<ol ' bbbkooooobbs ns^^ssfil llllll! Ilggggggg si AAAig A A A AAA t 0> bbbtooooobb? N> O -^ Ul U sglisassgsgggg ss II ss^lgggg! llllli slllllllllslll tmzdmm llllllllllli g; Ul O O O O O Nl

13 COWI GREBBESTAD - Jordprover Provtagningsdjup T Iff Ref B, Provl M m B, Prov B, Prov 0,0-) m B, Prov 0-0,7 m B, Prov 0- m Provtagningsdatum,-diklorfenol..- triklorfenol..- triklorfenol..6- triklorfenol..- triklorfenol..6- triklorfenol,,-triklorfenol...- tetraklorfenol...6- tetraklorfenol,,,6-tetraklorfenol Pentaklorfenol Klorfenoler, summa 0, )( <0.9 Styren MTBE 0, 0,6 A <0.00 PCB8 PCB PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB PCB 80 PCB, summa 7 0,008 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.0 o,p'-ddt p,p'-ddt o,p'-ddd p,p'-ddd 0,p'-DDE p,p'-dde aldrin dieldrin endrin isodrin telodrin alfa-c beta-c gamma-c (lindan) heptaklor cis-heptaklorepoxid trans-heptaklorepoxid alfa-endosulfan <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 O.00 O.00 <0.00 A - Generella riktvarden for fbrorenad mark, Naturvardsverkets rapport 976. KAUppdragl \69\09-rap\AnatysresunaIWialysresunat Grebbestad.xIsxUonJ

14 COWI GREBBESTAD - Asfalt Ref Asfalt, Prov Provberedning kryomalning Provtagningsdatum Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Bens(a)antracen Krysen Bens(b)fluoranten Bens(k)fluoranten Bens(a)pyren Dibens(ah)antracen Benso(ghi)perylen lndeno(cd)pyren PA, summa 6 PA, summa cancerogena PA, summa ovriga PA, summa L PA, summa M PA, summa 70 A <0.0 <0.0 0,067 0,67 0, 0, 0, 0,066 0,08 0, 0,097 <0.00, 0,97 0, <0. 0,, A - Vagverket Publikation 00:90. K:\Uppdrag\69\09-rap\Analysresultat\Analysresultat Grebbestad.xlsx\Asfalt

15 Rapport Sida () iskmk* I?B T7 EQQVUGJM6 A \ Sit / Projekt Bestnr Registrerad Utfardad COWI AB Per Samuelsson Box Goteborg Analys av fast prov Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter Resultat Osakerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 0 C 9..7 % alifater >C-C8 <0.0 alifater >C8-C0 <0.0 alifater >C0-C <0 alifater >C-C6 <0 alifater >C-C6* <0 alifater >C6-C <0 aromater >C8-C0 <0.80 aromater >C0-C6 <. metylpyrener/metylfluorantener <.0 metylkrysener/metylbens(a)antracener <.0 aromater >C6-C <.0 bensen <0.00 toluen etyl bensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* <0.0 naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen i nde no( cd) pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa ovriga* <0. PA, summa L* <0. PA, summa M* <0. PA, summa * <0. 0 C 9. % V As ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=mlljo, acon.se, c=se riatum- 9hn no flr

16 Rapport n 7 S i d a ( ), f> D, -f EQQVUGJM6 isti/frc ins Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter Resultat Osakerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ba Cd Co. 0. Cr Cu 6.. g <0. Ni. 0.8 Pb V.9.7 Zn ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljot =stefan. acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

17 Rapport T7 Sida() EQQVUGJM6 f D I v Mi Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter 0 C alifater >C-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C-C6* alifater >C6-C aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metyl pyrener/metylfi uorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C bensen toluen etyl bensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa ovriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * Webb: E-post: Tel: Fax: Osakerhet (±). <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.7 <0.8 <0. <0. <0. < < < T S 0 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb V Zn ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Resultat 90. <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < Enhet % Metod Utf Sign % V Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, ema il=stefan. acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

18 Rapport r-.j. Sida() T7 A EQQVUGJM6 DI 0B8 IftMgC i ' U S Er beteckning B Prov, 0,0- m Labnummer Parameter 0 C alifater >C-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C-C6* alifater >C6-C aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C bensen toluen etyl bensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa ovriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * Webb: E-post: Tel: Fax: Osakerhet (+).8 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.7 <0.8 <0. <0. <0. < < < T S 0 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb V ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Resultat 96.7 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < Enhet % Metod Utf Sign % V Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, emaihstefan. acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

19 Rapport Sida() T7 EQQVUGJM6 Er beteckning B Prov, 0,0- m Labnummer Parameter Resultat Osakerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Zn ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, em a i I=stefa n. persso acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

20 Rapport T7 Sida 6 () Er beteckning B Prov, 0-0,7m Labnummer Parameter T S 0 C alifater >C-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C-C6* alifater >C6-C aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen i ndeno( cd) pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa ovriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * Resultat 77. <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 <0.0 <0.00 <0.00 <0.00 < < < < T S 0 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb V Zn ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden A EQQVUGJM6 Webb: E-post: Tel: Fax: Osakerhet (±) Enhet % Metod Utf Sign % V Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, ema i I=stefa n. persso ere acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

21 Rapport T7 Sida7() EQQVUGJM6 Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter T S 0 C As Ba Cd Co Cr Cu g Mo Ni Pb Sn V Zn alifater alifater alifater alifater alifater alifater Resultat < < < >C-C8 >C8-C0 >C0-C >C-C6 >C-C6* >C6-C <0 <0 <0 <0 <0.. Metod Utf Sign Osakerhet (±) Enhet % naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen i ndeno( cd) pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa ovriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.6 <0.8 <0.6 <0. <0.0 <0. diklormetan,-dikloretan,-dikloretan,-diklorpropan triklormetan tetraklormetan,,-trikloretan,,-trikloretan hexakloretan <0.80 <0.00 <0.0 <0.0 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, p=creaconab, ou=miljo, ema il=stefan. acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

22 Rapport T7 Sida8() A EQQVUGJM6 IS, I I Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter cis-,-dikloreten trans-,-dikloreten trikloreten tetrakloreten vinyl klorid n.r-. Enhet Metod Utf Sign <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 < monoklorfenol -monoklorfenol -monoklorfenol,-diklorfenol,+,-diklorfenol,6-diklorfenol,-diklorfenol,-diklorfenol,,-triklorfenol,,-triklorfenol,,6-triklorfenol,,-triklorfenol,,6-triklorfenol,,-triklorfenol,,,-tetraklorfenol,,,6-tetraklorfenol,,,6-tetraklorfenol pentaklorfenol klorfenoler, summa* <0.00 <0.9 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* styren MTBE <0.0 <0.00 <0.00 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 Resultat <0.00 <0.00 <0.0 monoklorbensen,-diklorbensen,-diklorbensen,-diklorbensen,,-triklorbensen,,-triklorbensen,,-triklorbensen triklorbensener, summa* -tetraklorbensen /-tetraklorbensen pentaklorbensen tetra- och pentaklorbensener, summa* hexaklorbensen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Osakerhet (±) Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, =stefan. persso acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

23 Rapport T7 a S i d a 9( ) % o n V ^ EQQVUGJM6 J^S^^ Er beteckning B Prov, 0- m Labnummer Parameter Resultat Osakerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PCB, summa 7* <0.0 o,p'-ddt <0.00 p,p'-ddt <0.00 o,p'-ddd <0.00 p,p'-ddd <0.00 o,p'-dde <0.00 p,p'-dde <0.00 aldrin <0.00 dieldrin <0.00 endrin <0.00 isodrin <0.00 telodrin <0.00 alfa-c <0.00 beta-c <0.00 gamma-c (lindan) <0.00 heptaklor <0.00 cis-heptaklorepoxid <0.00 trans-heptaklorepoxid <0.00 alfa-endosulfan <0.00 ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, em a il=stef a acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

24 Raooort! ED - T7 S i d a ( ) % a i f # EQQVUIGJM6 isiiin Mil in;. efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod Paket 0J-A. Bestamning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C0, >C0-C6 och >C6-C*. Bestamning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PA, cancerogena och ovriga. * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Matning utfors med GC-MS. PA cancerogena utgors av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten; summa PA L, summa PA M och summa PA. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv fran Naturvardsverket oktober 008. Summeringarna ar inte ackrediterade. Bestamning av metaller, MS- inkl. g. Upplosning har skett med autoklav eller mikrovagsugn i slutna teflonbehallare. Proven har siktats innan analys. Analys har skett enligt EPA - metoder (modifierade) 00.7 (ICP-AES) och 00.8 (ICP-SMS). ENVIPACK; alifatfraktioner, PA, metaller. Bestamning av alifatfraktioner. Matning utfors med GC-MS. Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PA (6 foreningar enligt EPA), enligt metod baserad pa US EPA 0 & 60. Provet extraheras med aceton/hexan (:). Matning utfors med PLC med fluorescens- & UVdetektion. Bestamning av metaller efter uppslutning med : N0. Matning utfors med ICP-MS, ICP-AES och AAS-AMA. Ej ackrediterat for bestamning av alifatfraktioner. ENVIPACK; klorfenoler, klorbensener, klorerade alifater. Bestamning av klorfenoler. Provet behandlas i ultraljudsbad med diklormetan, darefter sker extraktion med en basisk losning. Analyten extraheras samt derivatiseras enligt CSN EN 67. Matning utfors med GC-MS. Bestamning av mono-, di- & triklorbensener, enligt metod baserad pa US EPA 6 & 60. Matning utfors med head-space GC-MS. Bestamning av tetra-, penta- & hexaklorbensener, enligt metod baserad pa CSN EN ISO 668. Provet extraheras med aceton/hexan (:) och renas fran svavel. Matning utfors med GC-ECD pa tva kolonner med olika polaritet. Bestamning av klorerade alifater, enligt metod baserad pa US EPA 6 & 60. Matning utfors med head-space GC-MS. ENVIPACK; BTEX, styren, MTBE, PCB, klorerade pesticider. ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, ema il=stefa n. persso acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

25 RaoDort ^ED"C n 7 S i d a () *e L ) s f # EQQVUGJM6 MM IV MM P.< Metod Bestamning av monocykliska aromatiska kolvaten (BTEX), enligt metod baserad pa US EPA 60 & 6. Bestamning av styren och MTBE (metyltertbutyleter). Matning utfors med head-space GC-MS. Bestamning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener), enligt metod baserad pa metod DIN 807 samt US EPA 8080A, 808, 0. Bestamning av klorerade pesticider, enligt metod baserad pa CSN EN ISO 668. Provet extraheras med aceton/hexan (:) och renas med florisil. Matning utfors med GC-ECD pa tva kolonner med olika polaritet eller med GC-MS. Godkannare Anna-Karin Revell Ingalill Rosen V Utf Matningen utford med ICP-SFMS For matningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 0, Lulea, som ar av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). Vatkemisk analys For matningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 0, Lulea, som ar av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). For matningen svarar ALS Laboratory Group, Na arfe 9/6, 90 00, Prag 9, Tjeckien, som ar av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 6). CAI ar signatar till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC ar signatar till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na arfe 9/6, 90 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 687/7, 70 0 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 0 0 Pardubice. Kontakta ALS Taby for ytterligare information. Matosakerheten anges som en utvidgad osakerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 99) beraknad med tackningsfaktor lika med vilket ger en konfidensniva pa ungefar 9%. Matosakerhet fran underleverantbr anges oftast som en utvidgad osakerhet beraknad med tackningsfaktor. For ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat. Resultaten galler endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Betraffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller var webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alia utskrifter fran denna ar att betrakta som kopior. Utforande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantbr). ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: info.ta()alsalobal.com Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, acon.se, c=se Datum: :8:0 +0'00'

26 Rapport Sida () T7 EQNBWDMM COWI AB Projekt Per Samuelsson Bestnr 69 Registrerad Box 076 Utfardad Goteborg Analys av asfalt Er beteckning Asfalt, Prov Labnummer Parameter Resultat Osakerhet (±) Enhet Metod Utf Sign kryomalning, semivolatila ja JON naftalen <0.0 JON acenaftylen <0.0 JON acenaften JON fluoren JON fenantren JON antracen JON fluoranten JON pyren JON bens(a)antracen JON krysen JON bens(b)fluoranten JON bens(k)fluoranten JON bens(a)pyren JON dibens(ah)antracen JON benso(ghi)perylen JON i ndeno(cd)pyren <0.00 JON PA, summa 6*. JON PA, summa cancerogena* 0.97 JON PA, summa ovriga* 0. JON PA, summa L* <0. JON PA, summa M* 0. JON PA, summa *. JON ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: info.ta(!alsalobal.com Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Pers! Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, emainstefan. ;. acon.se, c=se Datum: ::8 +0W

27 Rapport Sida () T7 EQNBWDMM * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys Metod PaketOJ-. Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten, PA (6 foreningar enligt EPA), enligt metod baserad pa EPA 60 och EPA 0. Matning utfors med PLC med fluorescens- & UVdetektion. Proven kryomals innan analys. PA cancerogena utgbrsav benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Bestamning av polycykliska aromatiska kolvaten; summa PA L, summa PA M och summa PA. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Summeringarna ar inte ackrediterade. JON Godkannare Johan Nilsson Utf For matningen svarar ALS Laboratory Group, Na arfe 9/6, 90 00, Prag 9, Tjeckien, som ar av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 6). CAI ar signatar till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC ar signatar till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na arfe 9/6, 90 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 687/7, 70 0 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 0 0 Pardubice. Kontakta ALS Taby for ytterligare information. Matosakerheten anges som en utvidgad osakerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 99) beraknad med tackningsfaktor lika med vilket ger en konfidensniva pa ungefar 9%. Matosakerhet fran underleverantbr anges oftast som en utvidgad osakerhet beraknad med tackningsfaktor. For ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i fbrvag skriftligen godkant annat. Resultaten galler endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Betraffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller var webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alia utskrifter fran denna ar att betrakta som kopior. Utfbrande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantbr). ALS Scandinavia AB Box 8 Taby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet ar godkant och digitalt signerat av Stefan Persson Elektroniskt undertecknad av Stefan Persson SN: cn=stefan Persson, o=creaconab, ou=miljo, acon.se, c=se Datum: 0i ::8 +0'00'

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer