DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:"

Transkript

1 DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB

2 Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan STOCKHOLM Tel Fax Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Reinertsen Sverige AB har på uppdrag av Veidekke Bostad AB utfört en översiktlig miljögeoteknisk undersökning för bedömning av exploateringsmöjligheter för utbyggnad av bostadsområde i tre delområden; Norr, Mellan och Södra inom del av fastigheten Eds prästgård 1:67, Upplands Väsby. Det undersökta området planeras att nyttjas för bostadsändamål, därmed görs bedömning mot NV riktvärden för KM. Inga föroreningar uppvisar halter som överstiger de generella riktvärdena för KM. Fältarbete utfördes under till Miljöprovtagningen gjordes i samband med geoteknisk undersökning av området. Grundvattenprovtagning utfördes under Låga halter av alifater och PAH har detekterats i jordprov och låga halter av toluen har detekterats i grundvattenprov. Resultaten motiverar inga ytterligare undersökningar eller åtgärder inför den planerade markanvändningen. DOKUMENTTITEL Översiktlig miljöteknisk undersökning BESTÄLLARE Veidekke Bostad AB DOKUMENTNUMMER MILJÖ-001 UPPDRAGSNUMMER DATUM UPPDRAGSLEDARE Per-Olov Rosén Kompletterande historik. POR AV POR REV. DATUM BESKRIVNING UTFÖRD GRANSKAD GODKÄND HANDLÄGGARE GRANSKAD GODKÄND. Per-Olov Rosén Fredrik Andersson Per-Olov Rosén SÖKVÄG P:\RE_STO\1_Projekt\15\SE_231_Trafik_Vag_Gata\SE_231_00170_Eds Prästgård MTU\Handlingar\PM\Miljö\Miljö-001 Översiktlig miljögeoteknisk undersökning docx

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Syfte OMRÅDESBESKRIVNING GENOMFÖRANDE Provtagningar av jord och grundvatten Fältanalyser Laboratorieanalyser Riktvärden och markanvändning Inmätning RESULTAT Markförhållanden och föroreningsobservationer Område Norr Område Mellan Område Söder Laboratorieanalyser Jordprov metaller Jordprov petroleumprodukter Jordprov pesticider Grundvattenprov BESKRIVNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN Förorenande ämnen SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER...11 BILAGOR Bilaga 1 Fältprotokoll Bilaga 2 Analysresultat Ritningar M-001 Plan

4 1 INLEDNING Reinertsen Sverige AB har på uppdrag av Veidekke Bostad AB utfört en översiktlig miljögeoteknisk undersökning för bedömning av exploateringsmöjligheter för utbyggnad av bostadsområde i tre delområden; Norr, Mellan och Södra inom del av fastigheten Eds prästgård 1:67, Upplands Väsby. 1.1 Syfte Miljöundersökningen ska kontrollera eventuell föroreningsspridning in i området samt översiktligt kontrollera markmiljön i tre delområden. 2 OMRÅDESBESKRIVNING Undersökt område är indelat i tre delområden; Norr, Mellan och Söder, se Figur 1 och 2. Området är beläget ca 1 km sydväst om Upplands-Väsby Central i närheten av Edssjön. Figur 1: Översiktbild över aktuellt undersökningsområde. Källa: Eniro. Norr Mellan Söder Figur 2: Undersökta området är indelat i tre delområden. Källa: Eniro.

5 Delområdena är belägna i anslutning till befintlig byggnation och ingen information har påträffats som tyder på att byggnader har funnits eller att det tidigare bedrivits yrkesmässiga industriverksamheter inom exploateringsområdena. Historisk karta över området visar att områdena år 1952 bestod av åkermark och obrukad mark (figur 3). Norr Mellan Söder Figur 3: Ekonomiska kartan från Kartan är inpassad mot grundkata och provtagningspunkter. Källa Historiska kartor. Strax söder om område Söder har det tidigare funnits en plantskola (Figur 4) med tillhörande frilandsodling. Frilandodlingen var belägen kring befintlig fotbollsplan. I figur 3 är området markerat som jordbruksmark. Även delar av område Mellan har enligt den historiska kartan tidigare brukats som åkermark. Norr och öster om området Norr och Mellan finns betong- och cementindustri samt verkstadsindustri som bägge betecknas som industri med halogenerade lösningsmedel (figur 4).

6 Norr Industri Mellan Plantskola Söder n Vattendelare Figur 4: Avrinningsområde och potentiellt förorenade områden. Vattendelningsområdet är markerat med blå linje i kartbilden. Potentiellt förorenade områden är markerade med stjärna (bild tagen från VISS, Länsstyrelsen). Vattendelaren för avrinningsområdena är belägen strax väster om område Norr och Mellan och delar området Söder (Figur 4). Avrinningsområdet avvattnas via ytvattendrag beläget öster om undersökningsområdet och närliggande industriverksamheter. Ytvattendragets flödesriktning är norrut från Edssjön till Oxundasjön. Den troliga grundvattenföringens riktning från undersökningsområdet är österut mot ytvattendrag. Grundvattenspridning från industriområde till planerat bostadsområdet bedöms som osannolik utifrån inhämtad information från VISS. Sammanfattningsvis är tänkt exploateringsområde till stora delar tidigare åker eller obrukad mark. 3 GENOMFÖRANDE Fältarbete utfördes under till Miljöprovtagningen gjordes i samband med geoteknisk undersökning av området. Grundvattenprovtagning utfördes under Provtagningar av jord och grundvatten Utifrån områdets historik bedöms att det finns en misstänkt föroreningskälla inom området eventuell användning av pesticider/bekämpningsmedel från plantskolan. Inom området finns inte någon punktkälla att rikta miljöundersökningen mot. Provtagningspunkterna har istället placerats ut efter planerad byggnation och prover har uttagits i samband med den geotekniska undersökningen. Provpunkternas placering redovisas i ritning M-001 Plan. Sammanlagt har jordprover uttagits i 16 provpunkter i området. Bedömningen är att provtätheten är mycket god för en översiktlig undersökning av markmiljön inom delområdena. Undersökningar av jord inom fastigheten genomfördes med hjälp av borrbandvagn utrustad med jordskruv för jordprovtagning. Utrustningen rengjordes kontinuerligt under tiden undersökningarna genomfördes.

7 Grundvattenrör installerades i förborrade hål utförda med skruvprovtagningsutrustning. I två punkter (15RE04, 15RE12) utfördes även en slagsondering ner till förmodat berg för att skapa största möjlighet för att kunna installera grundvattenrör i djupare liggande vattenförande skikt. Vattenprovtagning i grundvattenrör genomfördes med en vattenprovtagare av typ bailer. Samtliga provpunkters placering redovisas i planritning M Fältanalyser Samtliga prover har genomgått visuell undersökning med avseende på innehåll av synliga föroreningar samt analyserats för innehåll av flyktiga organiska ämnen med en fotojonisationsdetektor (PID). PID-resultaten framgår i borrprotokollen i bilaga 1 och resultaten kan används som stöd för att avgöra vilka prover som ska skickas för kemisk analys på laboratorium. 3.3 Laboratorieanalyser Laboratorieanalyser har gjorts i punkter där fältanalyser indikerat förhöjda halter av flyktiga kolväten eller där syn eller andra intryck väckt misstanke om förorening. I de fall ingen misstanke om förorening funnits har analys primärt utförts i fyllning eller ytliga jordlager. Pesticider har analyserats i mullrik ytlig jord. Analyser har utförts i blandprov och i enskillda provpunkter. Samtliga kemiska analyser av jordprover har utförts av. Tabell 1 visar en sammanställning av utförda analyser. Tabell 1. Analyspaket med analyserade parametrar och antal analyser. Laboratorieanalys/paket Medie Ämnen Antal MS1 Jord Grundämnen i jord; As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn 7 OJ-21h Jord Alifater, Aromater, PAH 7 OJ-3a Jord Klorerade pesticider i jord, DDT mm 3 OV-21a Grundvatten Alifater, aromater, BTEX, PAH 1 OV-6a Grundvatten Klorerade kolväten inklusive vinylklorid Riktvärden och markanvändning Detaljplanearbete för omvandling av delområdena till bostadsområde pågår. Bedömningar för framtida markanvändning avseende miljö-, hälso- och spridningsrisker görs således mot Naturvårdsverkets (NV) riktvärden för känslig markanvändning (KM), (NV rapport 5976). Riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) anges också i resultattabellerna. 3.5 Inmätning Utsättning har utförts med handhållen GPS. Utsättningen följer noggrannhetsklass B i enlighet med SGF Rapport 1:2013.

8 4 RESULTAT Nedan ges resultaten av undersökningarna i form av markförhållanden, fältiakttagelser samt redovisning av analysresultat från jordprover. För mera detaljerade beskrivningar av jordlagerföljder och fullständiga analysresultat se bilagor till rapporten. 4.1 Markförhållanden och föroreningsobservationer Område Norr Jordlagerföljden består generellt i området av ett ytligt humuslager (ca 0,3m) på torrskorpelera (0,7-1m) på sandig silt (0,5-1m). Bergnivå har inte bestämts i området men återfinns troligen inom 2-5 meter under markytan. Inget grundvatten har påträffats i installerade grundvattenrör i området. Troligen finns inte något permanent grundvattenförande skikt i jordlagren inom området på grund av närheten till vattendelare och områdets topografi. Ingen klar misstanke om förorening vid provtagningen eller från fältanalyserna Område Mellan Jordlagerföljden består generellt i området av ett ytligt humuslager (ca 0,2m) på torrskorpelera (0,4-1m) på silt (0,4-0,7m). Bergnivå har inte bestämts i området men återfinns troligen inom 1-5 meter under markytan. Berg i dagen finns i närområdet. Inget grundvatten har påträffats i installerade grundvattenrör i området. Troligen finns inte något permanent grundvattenförande skikt i jordlagren inom området på grund av närheten till vattendelare och områdets topografi. Ingen misstanke om förorening vid provtagningen eller från fältanalyserna Område Söder Jordlagerföljden består generellt i området av ett ytligt humuslager (ca 0,2m) på torrskorpelera (0,8-1,8m) på lerig silt (0,3-1,5m). Bergnivå har inte bestämts i området men återfinns troligen inom 2-6 meter under markytan. Grundvatten har påträffats i en punkt inom området ca 3,5 m under markytan. Vattentillgången i grundvattenröret var begränsat med mycket liten tillrinning. Grundvattnets nivå i höjdsystemset RH 2000 ligger på ca + 7,3 m. Marknivån vid tidigare nämnd cement- och verkstadsindustri ligger lägre än uppmätt grundvattenyta. Det bedöms vara mycket liten risk för spridning via grundvatten från nämnd industri till området. Ingen misstanke om förorening vid provtagningen eller från fältanalyserna. 4.2 Laboratorieanalyser Nedan redovisas en sammanställning av de kemiska analysresultaten av jord- och vattenprov. I vissa fall redovisas endast summaparametrar. För fullständiga resultat se analysprotokoll i bilaga Jordprov metaller I tabell 2 redovisas resultatet av metallanalyser i jordprov från enskilda provpunkter.

9 Tabell 2. Metallhalter i jordprover. Samtliga resultat redovisas i mg/kg TS. Resultat som överstiger riktvärden markeras med gul respektive orange färg. Provpunkt 15RE01 15RE03 15RE05 15RE06 15RE012 15RE021 15RE22 KM MKM Djup 0-0,3 1,2-2,2 0-1,5 0-0,2 0-0,2 0-0,9 0-0,8 TS_105 C 79,1 81,1 85,7 79,9 81,9 93,2 83,1 As 4,54 4,67 3,68 3,49 2,63 3,26 4, Ba ,4 58,2 62,5 61,3 27,6 56, Cd 0,281 0,124 0,195 0,195 0,312 <0.1 0,123 0,5 15 Co 13,1 9,3 9,46 9,88 9,61 5,53 8, Cr 38,2 26,3 28,5 28,5 21,1 27,1 26, Cu 36,6 19,6 27,5 23,4 20,4 36,1 18, Hg <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,25 2,5 Ni 29, ,6 20,8 15,3 20,2 19, Pb 22,9 13, ,3 21,4 9,23 13, V 42,4 34,3 32,1 33,6 27,4 19,9 33, Zn , ,5 76,8 42,1 65, Analysresultaten för metaller visar sammanfattningsvis Inga halter överstiger riktvärde för KM Jordprov petroleumprodukter I tabell 3-5 redovisas resultatet av analys av petroleumprodukter i jordprov från enskilda provpunkter. Tabell 3. Alifater i jordprover. Samtliga resultat redovisas i mg/kg TS. Resultat som överstiger riktvärden markeras med gul respektive orange färg. Provpunkt 15RE01 15RE03 15RE05 15RE06 15RE012 15RE021 15RE02 KM MKM Djup (m) 0-0,3 1,2-2,2 0-1,5 0-0,2 0-0,2 0-0,9 0-0,8 TS_105 C 79,1 81,1 85,7 79,9 81,9 93,2 83,1 alifater >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < alifater >C10-C12 <20 <20 <20 <20 <20 <20 < alifater >C12-C16 24 <20 <20 <20 <20 <20 < alifater >C16-C35 47 <20 <20 <20 <20 <20 < Tabell 4. Aromater i jordprover. Samtliga resultat redovisas i mg/kg TS. Resultat som överstiger riktvärden markeras med gul respektive orange färg. Provpunkt 15RE01 15RE03 15RE05 15RE06 15RE012 15RE021 15RE02 KM MKM Djup 0-0,3 1,2-2,2 0-1,5 0-0,2 0-0,2 0-0,9 0-0,8 TS_105 C 79,1 81,1 85,7 79,9 81,9 93,2 83,1 aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < metylpyrener/metylfluorantener <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 aromater >C16-C35 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <

10 Tabell 5. PAH i jordprover. Samtliga resultat redovisas i mg/kg TS. Resultat som överstiger riktvärden markeras med gul respektive orange Provpunkt 15RE01 15RE03 15RE05 15RE06 15RE012 15RE021 15RE02 KM MKM Djup 0-0,3 m 1,2-2,2 m 0-1,5 m 0-0,2 m 0-0,2 m 0-0,9 m 0-0,8 m TS_105 C 79,1 81,1 85,7 79,9 81,9 93,2 83,1 PAH, summa L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 < PAH, summa M <0.25 <0.25 0,26 <0.25 <0.25 <0.25 < PAH, summa H <0.3 <0.3 0,48 <0.3 <0.3 <0.3 < Analysresultaten för petroleumprodukter visar sammanfattningsvis Inga halter överstiger riktvärde för KM. Förhöjda halter av alifater i punkten 15RE01. Förhöjda halter av PAH i punkten 15RE Jordprov pesticider Tre jordprov från södra området har analyserats med avseende på pesticider. Inga detekterbara halter påträffades i området. För fullständiga analysresultat se bilaga 2. Jordprov från enskild provpunkt har analyserats i 15RE25 och blandprov har analyserats från punkterna 18, 19 och från 22, 23. T.ex innebär beteckning 15RE1819 att jordprov från provpunkt 15RE18 och 15RE19 har blandats från samma jordlager. Analysresultaten för pesticider visar sammanfattningsvis: Inga detekterade halter Grundvattenprov I tabell 6 redovisas detekterade ämnen vid analys av grundvatten. Tabell 6. Detekterade ämnen i grundvattenprov. Samtliga resultat redovisas i ug/kg TS. Resultat jämförs mot SPI Rekommendation för Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Provpunkt RE1518 Dricksvatten Ångor i Byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker toluen 1, Analysresultaten för petroleumprodukter visar sammanfattningsvis Toluen detekteras i låga halter ca 1/40 del av rekommenderat riktvärde för dricksvatten. 5 BESKRIVNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN 5.1 Förorenande ämnen Det undersökta området planeras att nyttjas för bostadsändamål, därmed görs bedömning mot NV riktvärden för KM. Inga föroreningar uppvisar halter som överstiger de generella riktvärdena för KM. Låga halter av alifater och PAH har detekterats i jordprov och låga halter av toluen har detekterats i grundvattenprov.

11 6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER En översiktlig undersökning har genomförts i planerat exploateringsområde vid Eds Prästgård, Upplands-Väsby. Prover har uttagits i jord och grundvatten. Ingen analyserad parameter uppvisar halter över riktvärde för planerad markanvändning. I en punkt påträffas låga halter av alifater och i en annan låga halter av PAH i jordprov. I grundvattenprover detekterades låga halter av toluen. Halterna uppgår till ca 1/40 av rekommenderat riktvärde för dricksvatten. Det bedöms vara liten risk för spridning via grundvatten från nämnd industri till undersökningsområdet. Resultaten motiverar inga ytterligare undersökningar eller åtgärder inför den planerade markanvändningen.

12 FÄLTPROTOKOLL BILAGA 1 REINERTSEN Sverige AB Hälsingegatan Stockholm Tel KUND: Veidekke Bostad AB Sida 1 av (3) PROJEKT: Översiktlig miljöteknisk undersökning, Eds Prästgård, Upplands Väsby Uppdragsnr: DATUM: STATUS Allmänt Fältarbete har utförts under datum till Fältanalyser Samtliga prover har genomgått visuell och doftmässig undersökning med avseende på innehåll av synliga föroreningar och objekt. PID utgörs av ett instrument som pumpar luft förbi en fotojoniseringsdetektor på 10,6 ev. Ämnen med lägre joniseringsenergi kan registreras. Mätningen utförs i en diffusionstät platspåse av luft ovanför ett jordprov. Mätningen är relativ och beror av föroreningsinnehåll, fukt, organiskt material, jordart och temperatur. Resultatet kan inte direkt översättas till halter i jorden eftersom instrumentets linjära område är litet. Punktnummer Punkterna betecknas generellt med år - företag -löpnummer. T.ex. 14RE01 som i år 2014, Reinertsen, första provpunkten. Förkortningar Skr = Skruvborrning PG = Provgrop My = Markyta Gvy = Grundvattenyta Rök = Rörets överkant över markytan Ruk = Spets meter under markyta

13 REINERTSEN Sverige AB Hälsingegatan Stockholm Tel FÄLTPROTOKOLL BILAGA 1 KUND: Veidekke Bostad AB Sida 2 av (3) PROJEKT: Översiktlig miljöteknisk undersökning, Eds Prästgård, Upplands Väsby Uppdragsnr: DATUM: STATUS Punktnr Metod Djup (m) Jordart Anmärkning, lukt, färg PID 15RE01 SKR/GV 0-0,3 Humus 13 ppm RÖM 0,8 m 0,3-1 Let <10 ppm RUK: 2,2 m 1-2 sasi <10 ppm GVY:Torr 2-2,4 Mn Ej prov Stop (Be/Bl) 15RE02 SKR 0-0,3 Humus <10 ppm 0,3-1 Let <10 ppm 1-2 sasi <10 ppm Stop (Mn) 15RE03 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm RÖM 0,94 m 0,2-1,2 Let <10 ppm RUK: 2,06 m 1,2-2,2 sasi <10 ppm GVY:Torr Stop (Mn) 15RE04 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm RÖM 0,7 m 0,2-0,9 Let <10 ppm RUK: 2,3 m 0,9-1,2 sasi <10 ppm GVY: Torr JB 1,2-2,4 (Mn) Stop (Bl/Be) 15RE05 SKR 0-1,5 F: Humus, Gr <10 ppm 1,5-2 Let <10 ppm 2-2,7 sasi <10 ppm Stop (Mn) 15RE06 SKR/GV 0-0,2 Humus <10 ppm RÖM 0,96 m 0,2-0,7 Let <10 ppm RUK: 1,04 m 0,7-1,2 Si <10 ppm GVY: Torr 15RE8 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-0,6 Let <10 ppm 0,6-1 Si <10 ppm 1-1,2 (Mn) Ej prov 15RE10 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-0,9 Let <10 ppm 0,9-1,6 lesi <10 ppm

14 REINERTSEN Sverige AB Hälsingegatan Stockholm Tel FÄLTPROTOKOLL BILAGA 1 KUND: Veidekke Bostad AB Sida 3 av (3) PROJEKT: Översiktlig miljöteknisk undersökning, Eds Prästgård, Upplands Väsby Uppdragsnr: DATUM: STATUS Punktnr Metod Djup (m) Jordart Anmärkning, lukt, färg PID 15RE12 SKR/GV 0-0,2 Humus <10 ppm RÖM 1 m 0,2-1,3 Let <10 ppm RUK: 2 m 1,3-2 lesi <10 ppm GVY: Torr JB 2-2,1 (Mn) Stop (Bl/Be) 15RE16 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-0,8 Let <10 ppm 15RE18 SKR 0-0,2 HUMUS <10 ppm RÖM 0,95 m 0,2-2,2 Let <10 ppm RUK: 4,05 m 2,2-3,5 lesi <10 ppm GVY: 3,38mumy 3,5-4 SiSa Ej prov GVY: +7,40 m 15RE19 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-0,7 Sa <10 ppm 0,7-2 Let <10 ppm 2-4 sile <10 ppm 4-5 Si <10 ppm 5-5,5 Mn <10 ppm 15RE21 SKR 0-0,9 F: Sa, Gr, Si <10 ppm 15RE22 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-0,8 Let <10 ppm 15RE23 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm RÖM 1,12 m 0,2-1,8 Let <10 ppm RUK: 1,88 m 1,8-2,1 lesi <10 ppm GVY: Torr 15RE25 SKR 0-0,2 Humus <10 ppm 0,2-2 Let <10 ppm 2-3,4 lesi <10 ppm

15 Sida 1 (10) T T2NB2685F4 Registrerad :42 Reinertsen Sverige AB Utfärdad Per-Olov Rosén Hälsingegatan Stockholm Projekt Tunet 5, MTU Bestnr Analys av fast prov Er beteckning 15RE01 0-0,3 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 79.6 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 24 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 47 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR

16 Sida 2 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE01 0-0,3 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

17 Sida 3 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE03 1,2-2,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 81.3 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

18 Sida 4 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE05 0-1,5 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 80.9 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 0.14 mg/kg TS 3 D STGR pyren 0.11 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR krysen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.48 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 0.26 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 0.26 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 0.48 mg/kg TS 3 N STGR

19 Sida 5 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE06 0-0,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 80.8 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

20 Sida 6 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE ,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 77.2 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

21 Sida 7 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE ,9 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd <0.1 mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 92.2 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

22 Sida 8 (10) T T2NB2685F4 Er beteckning 15RE02 0-0,8 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V FREN As mg/kg TS 1 H FREN Ba mg/kg TS 1 H FREN Cd mg/kg TS 1 H FREN Co mg/kg TS 1 H FREN Cr mg/kg TS 1 H FREN Cu mg/kg TS 1 H FREN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H FREN Ni mg/kg TS 1 H FREN Pb mg/kg TS 1 H FREN V mg/kg TS 1 H FREN Zn mg/kg TS 1 H FREN TS_105 C 81.2 % 2 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

23 Sida 9 (10) T T2NB2685F4 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21H Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a/TKI88 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev FREN MISW STGR Godkännare Fredrik Enzell Miryam Swartling Sture Grägg D H Utf 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

24 Sida 10 (10) T T2NB2685F4 Utf 1 För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). N O V För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

25 Sida 1 (4) T T2NLWH21YQ Registrerad :49 Reinertsen Sverige AB Utfärdad Per-Olov Rosén Hälsingegatan Stockholm Projekt Eds Prästgård Bestnr Analys av fast prov Er beteckning 15RE ,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 MB 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MB pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MB alfa-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 1 1 MB delta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB epsilon-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB aldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB dieldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB endrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB isodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB telodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB metoxiklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trifluralin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB heptaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbutadien <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexakloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB

26 Sida 2 (4) T T2NLWH21YQ Er beteckning 15RE ,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 MB 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MB pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MB alfa-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 1 1 MB delta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB epsilon-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB aldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB dieldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB endrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB isodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB telodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB metoxiklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trifluralin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB heptaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbutadien <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexakloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB

27 Sida 3 (4) T T2NLWH21YQ Er beteckning 15RE25 0-0,2 m Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 MB 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MB pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MB alfa-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 1 1 MB delta-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB epsilon-hch <0.010 mg/kg TS 1 1 MB aldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB dieldrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB endrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB isodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB telodrin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB metoxiklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trifluralin <0.010 mg/kg TS 1 1 MB heptaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MB o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alaklor <0.010 mg/kg TS 1 1 MB alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB beta-endosulfan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexaklorbutadien <0.010 mg/kg TS 1 1 MB hexakloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB

28 Sida 4 (4) T T2NLWH21YQ * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-3A. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev MB Godkännare Maria Bigner Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

29 Sida 1 (4) T ZH17H4C1TS Registrerad :52 Reinertsen Sverige AB Utfärdad Per-Olov Rosén Hälsingegatan Stockholm Projekt Eds Prästgård Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning RE1518 Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign dekantering* ja 1 1 MB alifater >C5-C8 <10 µg/l 2 1 MB alifater >C8-C10 <10 µg/l 2 1 MB alifater >C10-C12 <10 µg/l 2 1 MB alifater >C12-C16 <10 µg/l 2 1 MB alifater >C5-C16* <20 µg/l 2 1 MB alifater >C16-C35 <10 µg/l 2 1 MB aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 2 1 MB aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 2 1 MB metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 2 1 MB metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 2 1 MB aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 2 1 MB bensen <0.20 µg/l 2 1 MB toluen µg/l 2 1 MB etylbensen <0.20 µg/l 2 1 MB m,p-xylen <0.20 µg/l 2 1 MB o-xylen <0.20 µg/l 2 1 MB xylener, summa* <0.20 µg/l 2 1 MB naftalen <0.027 µg/l 2 1 MB acenaftylen <0.027 µg/l 2 1 MB acenaften <0.027 µg/l 2 1 MB fluoren <0.027 µg/l 2 1 MB fenantren <0.027 µg/l 2 1 MB antracen <0.027 µg/l 2 1 MB fluoranten <0.027 µg/l 2 1 MB pyren <0.027 µg/l 2 1 MB bens(a)antracen <0.027 µg/l 2 1 MB krysen <0.027 µg/l 2 1 MB bens(b)fluoranten <0.027 µg/l 2 1 MB bens(k)fluoranten <0.027 µg/l 2 1 MB bens(a)pyren <0.027 µg/l 2 1 MB dibenso(ah)antracen <0.027 µg/l 2 1 MB benso(ghi)perylen <0.027 µg/l 2 1 MB indeno(123cd)pyren <0.027 µg/l 2 1 MB PAH, summa 16* <0.22 µg/l 2 1 MB PAH, summa cancerogena* <0.095 µg/l 2 1 MB PAH, summa övriga* <0.12 µg/l 2 1 MB PAH, summa L* <0.041 µg/l 2 1 MB PAH, summa M* <0.068 µg/l 2 1 MB

30 Sida 2 (4) T ZH17H4C1TS Er beteckning RE1518 Provtagare POR Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.11 µg/l 2 1 MB diklormetan <2.0 µg/l 3 1 MB 1,1-dikloretan <0.10 µg/l 3 1 MB 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 3 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 3 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 3 1 MB 1,2-diklorpropan <1.0 µg/l 3 1 MB triklormetan <0.30 µg/l 3 1 MB tetraklormetan <0.10 µg/l 3 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.10 µg/l 3 1 MB 1,1,2-trikloretan <0.20 µg/l 3 1 MB trikloreten <0.10 µg/l 3 1 MB tetrakloreten <0.20 µg/l 3 1 MB vinylklorid <1.0 µg/l 3 1 MB

31 Sida 3 (4) T ZH17H4C1TS * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: dekantering. Rev Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Rev MB Godkännare Maria Bigner Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

32 Sida 4 (4) T ZH17H4C1TS Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

33

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17 BETECKNINGAR PROVPUNKTER kruvborrning PROVPUNKT Provgrop ANALY PÅ LAB :JORD G:PORGA L:VATTEN ANALY I FÄLT * Ù GRUNDVATTENRÖR Röd linje: Detaljplaneområde NC11 NC12 0 60 Meters 1:4 500 Koordinatsystem:

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-20 Vår referens Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SN-2015-741 Sammanfattning Inkomna protokollsutdrag

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer