Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN"

Transkript

1 Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen SUNDSVALL ORG. NR Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Utgåva 1.3 Faveo kontor: Stockholm Sundsvall Göteborg Malmö Örnsköldsvik Luleå Trondheim Oslo Kristiansand Tromsø

2 Sida 1 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖR- HÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Uppdragsgivare Timrå kommun 5035 Uppdragsnummer Gransknings- och revisionshistorik Gransknings- och godkännandestatus Utgåva Upprättad av Granskad Godkänd Datum 1.0 Jan Olofsson Jan Olofsson Jan Olofsson osv. Revisionsförteckning Utgåva Avsnitt Förändring 1.1 Innehålls- och bilageförteckning (ca 0,7 hektar) ändrat till (ca 0,5 hektar) Motiv för vald analysomfattning Osäkerheter ang. deponiområdets utbredning m.m. Faveo Projektledning AB

3 Innehållsförteckning Sida 2 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) 1 Bakgrund och syfte Provtagningar och analyser Utvärdering och slutsatser Deponiåtgärder... 6 Bilageförteckning 1. Situationsplan deponiområde 2. Analysrapporter från provtagningen Analysrapporter från provtagningen Faveo Projektledning AB

4 Sida 3 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) 1 Bakgrund och syfte Under 2004 har en miljögeoteknisk provtagning utförts vid Vivsta deponi resulterande i följande förslag: - Den platta överytan formas och förses med tät (finkornig) morän så att god avrinning uppnås. Denna inneslutning av hela deponiområdet utförs för att minska tillskottet av miljöbelastande ämnen till Klingerfjärden. - Kontroller av grundvatten utförs och då särskilt med avseende på att klarlägga orsaken till de toxiska effekterna. Av provtagningsrapporten Timrå kommun, Provtagning deponier 2004, Vivsta och Sandarna, MVM konsult AB, anges att området som betecknas Vivsta deponi omfattar ca 50 tusen kvadratmeter (5 ha). Av rapporten framgår vidare att den plana ytan till största delen är väl täckt med jord, varför risken är bedömd som liten för att människor ska komma i kontakt med de deponerade massorna. Det saknas dock uppgift om hur djupt ner i marken deponins botten ligger, men då den har använts under lång tid från början av 1930-talet fram till 1970 så torde den vara åtskilliga meter djup. Vivsta deponi ligger i direkt anslutning till Vivsta industriområde och då dess yta är relativt plan, dvs. utan stora nivåskillnader, har den under lång tid kommit till god användning som träningsfält för en brukshundsklubb. Utöver ovanstående provtagning, har i samband med försäljning av en del av fastigheten Vivsta 13:19 gjorts en miljögeoteknisk undersökning av den nordvästligaste delen av deponin. Se Bilaga 1. Av rapporten Kultur & Teknik, Timrå kommun; Rapport avseende miljögeoteknisk undersökning i samband med försäljning av del av fastigheten Vivsta 13:19, Timrå kommun; Ramböll Sverige AB, framgår att avfall förekommer i den yttersta, nordvästra delen av deponin ner till en meters djup. Inför nu planerad utvidgning av Vivstamon 1:53 för tillbyggnad av Permobils lokaler har provtagningar utförts i två omgångar: omfattande området för den tänkta tillbyggnaden av lokalerna samt provtagning för att få en uppfattning om deponins övertäckning samt vad deponin består av för avfall inför kommande urschaktning och övriga åtgärder för deponins avslutning omfattande ett utökat exploateringsområde i nordvästlig riktning samt för att kunna ange var Vivsta deponi slutar i den delen av området. Syftet med detta PM är att redovisa utfört uppdrag om de miljögeotekniska förhållandena inom planområdet, inkl. redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, utvärdering samt förslag till åtgärder. Faveo Projektledning AB

5 2 Provtagningar och analyser Sida 4 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Provtagning Det markerade området på situationsplanen i Bilaga 1 visar omfattningen av området som utgör Vivsta deponi (ca 5 hektar) samt provgroparnas placering och det område som berörs av den planerade tillbyggnaden av Permobils nuvarande byggnad (ca 0,5 hektar). Den första provtagningen har omfattat de tio provgroparna nr 1 10 markerade på situationsplanen i Bilaga 1 där miljögeoteknisk jordprovtagning har utförts. Dessa provgropar, var och en ett ytmått av ca 3 m 3 m, har schaktats med grävmaskin. Jordprovtagningen har gjorts som samlingsprov enligt följande: - Nr 1 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 2 dito - Nr 3 dito - Nr 4 dito - Nr 5 dito - Nr 6 dito - Nr 7 dito - Nr 8 bestående av prov från 0,0 2,0 m u. my - Nr 9 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 10 bestående av prov från 0,0 2,0 m u. my Vid provtagningen konstateras att jorden i provgroparna nr 1 7 samt 9 består av naturligt lagrad grusig sand utan synbara föroreningar. Vid den andra provtagningen har den miljögeoteknisk jordprovtagning omfattat de två provgroparna nr 11 och 12 enligt Bilaga 1. Dessa båda provgropar, var och en ett ytmått av ca 3 m 3 m, har schaktats med grävmaskin. Jordprovtagningen har gjorts som samlingsprov enligt följande: - Nr 11 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 12 dito Vid provtagningen konstateras att jorden i provgroparna nr 11 och 12 består av naturligt lagrad grusig sand utan synbara föroreningar. Den andra provtagningen har även omfattat schaktning av de tre provgroparna nr enligt Bilaga 1. Dessa tre provgropar har schaktats med grävmaskin i syfte att kunna ange var deponin upphör. Analyser Jordproverna tagna har skickats till ALS Scandinavia för screeninganalys enligt det analysförfarande som benämns Envipack. Screeninganalyser är ett effektivt sätt att i ett första skede fånga upp eventuella föroreningsskador i ett område. Den första provtagningsomgångens screeninganalyser har omfattat följande prover: - V1 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 1 och 2 - V2 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 3 och 4 - V3 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 5 och 7 - V4 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 6 och 9 - V5 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 8 och 10 Faveo Projektledning AB

6 Sida 5 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Mot bakgrund av resultaten från provtagningen har även jordproverna tagna vid den kompletterande provtagningen analyserats enligt samma förfarande (Envipack) enligt följande: - 11 bestående av samlingsprov från provgrop nr bestående av samlingsprov från provgrop nr 12 Analysresultat redovisas i Bilaga 2 resp. Bilaga 3. 3 Utvärdering och slutsatser Utvärdering Av analysrapporterna i Bilaga 2 och Bilaga 3 framgår att: - För proverna V1 V4 samt 11 och 12 underskrider de uppmätta halterna i jordproven Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, dvs. KMriktvärdena. - För prov V5 som består av prover från provgrop nr 8 och nr 10, dvs. inom deponiområdet, visar de uppmätta halterna att det är fråga om avfall som är att beteckna som icke-farligt avfall. Resultaten från screeninganalyserna avseende proverna V1 V4 samt 11 och 12 visar att av de ca 100 analyserade organiska parametrarna, dvs. totalt ca 600 analyser så underskrids detektionsgränsen för alla utom för en. (I prov 12 för alifater >C16-C35 är halten 11 att jämföras med detektionsgränsen 10 mg/kg TS.) Från samtliga provgropar har det sparats prover som lagras djupfrysta och således finns tillgängliga för kompletterande analyser vid behov. Mot bakgrund av synintrycken vid provtagningen samt inte minst de kända geohydrologiska förhållandena i området som innebär att infiltrerande ytvatten rör sig vertikalt, så är analysresultaten de förväntade, dvs. att jordprover tagna endast ett fåtal meter från deponikanten är opåverkade av de deponerade avfallsmassorna. Analyser av andra parametrar än de som ingår i detta skede exv. dioxiner och furaner kommer att utföras inför kommande sanering. Slutsats Den utförda provtagningen visar att i området, i direkt anslutning till Vivsta deponi, uppfylls de generella riktvärden som gäller för områden avsedda för känslig markanvändning ( KMnivån ), exempelvis för bostadsbebyggelse. Faveo Projektledning AB

7 4 Deponiåtgärder Sida 6 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) En exploatering i deponiområdet Vivsta deponi innebär att avfallsmassor behöver schaktas upp och transporteras bort för deponering eller annat omhändertagande på annat håll samt att dessa massor ersätts med en fyllning med jordmassor som är lämpliga att belastas med byggnader och fordonstrafik. Inför genomförande av de åtgärder som behövs i samband med att det markerade området i Bilaga 1 schaktas ur, kommer ytterligare provtagningar att behövas som underlag för upphandling av den entreprenör som ska anlitas. I en sådan entreprenad antas följande ingå: - Urschaktning - Sortering - Provtagning av organisk och oorganisk fraktion (enligt provtagningsförfarande och analysomfattning som har godkänts av tillsynsmyndigheten) - Extern förbränning av organisk fraktion - Extern deponering av övriga massor - Återfyllnad i den urschaktade delen av deponin samt övertäckning med rena massor - Avskärande diken och uppsamlingsdiken - Kontrollbrunnar Deponiområdets utsträckning är väl definierad i planområdets norra del, medan det råder osäkerhet beträffande deponins utbredning i den södra delen mot fastigheten Vivstamon 1:53. Vid planeringen av åtgärderna enligt ovan, kommer det därför att behövas ytterligare provtagning för att fastställa deponiområdets utbredning i den delen av planområdet. (Se även flygfotot på sid 3 samrådshandlingen för detaljplanen Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19. ******* Faveo Projektledning AB

8 Sida 1 (8) T Z26DL9NM5S Faveo Projektledning AB Projekt Jan Olofsson Bestnr 5035 Registrerad Skönsbergsvägen 3 Utfärdad Sundsvall Analys av fast prov Er beteckning 11 O TS_105 C % 1 1 STGR As mg/kg TS 1 1 STGR Ba mg/kg TS 1 1 STGR Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 STGR naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 STGR

9 Sida 2 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 11 O diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 STGR 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 STGR bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 STGR etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 STGR styren <0.040 mg/kg TS 3 1 STGR

10 Sida 3 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 11 O MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 STGR PCB 28 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 52 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 101 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 118 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 138 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 153 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 180 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 STGR heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR

11 Sida 4 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O TS_105 C % 1 1 STGR As <1.00 mg/kg TS 1 1 STGR Ba mg/kg TS 1 1 STGR Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 STGR naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 STGR diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR

12 Sida 5 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 STGR 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 STGR bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 STGR etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 STGR styren <0.040 mg/kg TS 3 1 STGR MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 STGR PCB 28 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 52 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 101 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 118 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 138 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 153 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 180 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 STGR

13 Sida 6 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 STGR heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR

14 Sida 7 (8) T Z26DL9NM5S * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN och US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Rev STGR Godkännare Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

15 Sida 8 (8) T Z26DL9NM5S Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

16 Sida 1 (17) Faveo Projektledning AB Projekt Jan Olofsson-A1167 Bestnr 4946 Registrerad Skönsbergsvägen 3 Utfärdad Sundsvall Analys av fast prov Er beteckning V1 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO

17 Sida 2 (17) Er beteckning V1 O diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO

18 Sida 3 (17) Er beteckning V1 O MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

19 Sida 4 (17) Er beteckning V2 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

20 Sida 5 (17) Er beteckning V2 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

21 Sida 6 (17) Er beteckning V2 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

22 Sida 7 (17) Er beteckning V3 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

23 Sida 8 (17) Er beteckning V3 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

24 Sida 9 (17) Er beteckning V3 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

25 Sida 10 (17) Er beteckning V4 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

26 Sida 11 (17) Er beteckning V4 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

27 Sida 12 (17) Er beteckning V4 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

28 Sida 13 (17) Er beteckning V5 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 2.6 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* 1.2 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* 1.4 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* 1.2 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* 1.3 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

29 Sida 14 (17) Er beteckning V5 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* 0.16 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* mg/kg TS 3 1 INRO

30 Sida 15 (17) Er beteckning V5 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

31 Sida 16 (17) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN och US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

32 Sida 17 (17) Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

33 PROVGROP (3 m) OMRÅDE DÄR URSCHAKTNING AV DEPONIN BEHÖVER GÖRAS, ca m PLANERAD TILLBYGGNAD DEPONIOMRÅDE BILAGA 1

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8115003 Datum: 2015-05-12 1 (30) www.niras.se NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Rapport provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö

Rapport provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö provtagning vattenmiljön samt inventering av landmiljö Uppdragsnummer 1320004082 Johan Rönnbäck Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 850, Kyrkogatan 2 971 26 Luleå Telefon 010-615

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Grap 69 Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Oscar Fogelberg Jenny Korinth, Milla Juutilainen Geosigma AB 06-0-07

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17 BETECKNINGAR PROVPUNKTER kruvborrning PROVPUNKT Provgrop ANALY PÅ LAB :JORD G:PORGA L:VATTEN ANALY I FÄLT * Ù GRUNDVATTENRÖR Röd linje: Detaljplaneområde NC11 NC12 0 60 Meters 1:4 500 Koordinatsystem:

Läs mer

Kajer mm på Oceanpiren

Kajer mm på Oceanpiren Bilaga 1 till samrådsunderlag vattenverksamhet Rapport Helsingborgs Stad Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade sediment Göteborg 2014-02-27 Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM

MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM Timrå k:n, kultur- o. teknikförvaltningen UTREDNINGSPROGRAM 1 Timrå kommun Kultur- och teknikförvaltningen VIVSTA 13:19 VIVSTA DEPONI MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM 1. Bakgrund

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering Uppdragsnummer: 6017-161 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering ESKILSTUNA 2015-11-12 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer