Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN"

Transkript

1 Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen SUNDSVALL ORG. NR Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Utgåva 1.3 Faveo kontor: Stockholm Sundsvall Göteborg Malmö Örnsköldsvik Luleå Trondheim Oslo Kristiansand Tromsø

2 Sida 1 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖR- HÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Uppdragsgivare Timrå kommun 5035 Uppdragsnummer Gransknings- och revisionshistorik Gransknings- och godkännandestatus Utgåva Upprättad av Granskad Godkänd Datum 1.0 Jan Olofsson Jan Olofsson Jan Olofsson osv. Revisionsförteckning Utgåva Avsnitt Förändring 1.1 Innehålls- och bilageförteckning (ca 0,7 hektar) ändrat till (ca 0,5 hektar) Motiv för vald analysomfattning Osäkerheter ang. deponiområdets utbredning m.m. Faveo Projektledning AB

3 Innehållsförteckning Sida 2 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) 1 Bakgrund och syfte Provtagningar och analyser Utvärdering och slutsatser Deponiåtgärder... 6 Bilageförteckning 1. Situationsplan deponiområde 2. Analysrapporter från provtagningen Analysrapporter från provtagningen Faveo Projektledning AB

4 Sida 3 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) 1 Bakgrund och syfte Under 2004 har en miljögeoteknisk provtagning utförts vid Vivsta deponi resulterande i följande förslag: - Den platta överytan formas och förses med tät (finkornig) morän så att god avrinning uppnås. Denna inneslutning av hela deponiområdet utförs för att minska tillskottet av miljöbelastande ämnen till Klingerfjärden. - Kontroller av grundvatten utförs och då särskilt med avseende på att klarlägga orsaken till de toxiska effekterna. Av provtagningsrapporten Timrå kommun, Provtagning deponier 2004, Vivsta och Sandarna, MVM konsult AB, anges att området som betecknas Vivsta deponi omfattar ca 50 tusen kvadratmeter (5 ha). Av rapporten framgår vidare att den plana ytan till största delen är väl täckt med jord, varför risken är bedömd som liten för att människor ska komma i kontakt med de deponerade massorna. Det saknas dock uppgift om hur djupt ner i marken deponins botten ligger, men då den har använts under lång tid från början av 1930-talet fram till 1970 så torde den vara åtskilliga meter djup. Vivsta deponi ligger i direkt anslutning till Vivsta industriområde och då dess yta är relativt plan, dvs. utan stora nivåskillnader, har den under lång tid kommit till god användning som träningsfält för en brukshundsklubb. Utöver ovanstående provtagning, har i samband med försäljning av en del av fastigheten Vivsta 13:19 gjorts en miljögeoteknisk undersökning av den nordvästligaste delen av deponin. Se Bilaga 1. Av rapporten Kultur & Teknik, Timrå kommun; Rapport avseende miljögeoteknisk undersökning i samband med försäljning av del av fastigheten Vivsta 13:19, Timrå kommun; Ramböll Sverige AB, framgår att avfall förekommer i den yttersta, nordvästra delen av deponin ner till en meters djup. Inför nu planerad utvidgning av Vivstamon 1:53 för tillbyggnad av Permobils lokaler har provtagningar utförts i två omgångar: omfattande området för den tänkta tillbyggnaden av lokalerna samt provtagning för att få en uppfattning om deponins övertäckning samt vad deponin består av för avfall inför kommande urschaktning och övriga åtgärder för deponins avslutning omfattande ett utökat exploateringsområde i nordvästlig riktning samt för att kunna ange var Vivsta deponi slutar i den delen av området. Syftet med detta PM är att redovisa utfört uppdrag om de miljögeotekniska förhållandena inom planområdet, inkl. redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, utvärdering samt förslag till åtgärder. Faveo Projektledning AB

5 2 Provtagningar och analyser Sida 4 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Provtagning Det markerade området på situationsplanen i Bilaga 1 visar omfattningen av området som utgör Vivsta deponi (ca 5 hektar) samt provgroparnas placering och det område som berörs av den planerade tillbyggnaden av Permobils nuvarande byggnad (ca 0,5 hektar). Den första provtagningen har omfattat de tio provgroparna nr 1 10 markerade på situationsplanen i Bilaga 1 där miljögeoteknisk jordprovtagning har utförts. Dessa provgropar, var och en ett ytmått av ca 3 m 3 m, har schaktats med grävmaskin. Jordprovtagningen har gjorts som samlingsprov enligt följande: - Nr 1 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 2 dito - Nr 3 dito - Nr 4 dito - Nr 5 dito - Nr 6 dito - Nr 7 dito - Nr 8 bestående av prov från 0,0 2,0 m u. my - Nr 9 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 10 bestående av prov från 0,0 2,0 m u. my Vid provtagningen konstateras att jorden i provgroparna nr 1 7 samt 9 består av naturligt lagrad grusig sand utan synbara föroreningar. Vid den andra provtagningen har den miljögeoteknisk jordprovtagning omfattat de två provgroparna nr 11 och 12 enligt Bilaga 1. Dessa båda provgropar, var och en ett ytmått av ca 3 m 3 m, har schaktats med grävmaskin. Jordprovtagningen har gjorts som samlingsprov enligt följande: - Nr 11 bestående av prov från 0,2 3,0 m u. my. (0 0,2 m = förnaskikt) - Nr 12 dito Vid provtagningen konstateras att jorden i provgroparna nr 11 och 12 består av naturligt lagrad grusig sand utan synbara föroreningar. Den andra provtagningen har även omfattat schaktning av de tre provgroparna nr enligt Bilaga 1. Dessa tre provgropar har schaktats med grävmaskin i syfte att kunna ange var deponin upphör. Analyser Jordproverna tagna har skickats till ALS Scandinavia för screeninganalys enligt det analysförfarande som benämns Envipack. Screeninganalyser är ett effektivt sätt att i ett första skede fånga upp eventuella föroreningsskador i ett område. Den första provtagningsomgångens screeninganalyser har omfattat följande prover: - V1 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 1 och 2 - V2 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 3 och 4 - V3 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 5 och 7 - V4 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 6 och 9 - V5 bestående av lika delar samlingsprov från provgrop nr 8 och 10 Faveo Projektledning AB

6 Sida 5 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) Mot bakgrund av resultaten från provtagningen har även jordproverna tagna vid den kompletterande provtagningen analyserats enligt samma förfarande (Envipack) enligt följande: - 11 bestående av samlingsprov från provgrop nr bestående av samlingsprov från provgrop nr 12 Analysresultat redovisas i Bilaga 2 resp. Bilaga 3. 3 Utvärdering och slutsatser Utvärdering Av analysrapporterna i Bilaga 2 och Bilaga 3 framgår att: - För proverna V1 V4 samt 11 och 12 underskrider de uppmätta halterna i jordproven Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, dvs. KMriktvärdena. - För prov V5 som består av prover från provgrop nr 8 och nr 10, dvs. inom deponiområdet, visar de uppmätta halterna att det är fråga om avfall som är att beteckna som icke-farligt avfall. Resultaten från screeninganalyserna avseende proverna V1 V4 samt 11 och 12 visar att av de ca 100 analyserade organiska parametrarna, dvs. totalt ca 600 analyser så underskrids detektionsgränsen för alla utom för en. (I prov 12 för alifater >C16-C35 är halten 11 att jämföras med detektionsgränsen 10 mg/kg TS.) Från samtliga provgropar har det sparats prover som lagras djupfrysta och således finns tillgängliga för kompletterande analyser vid behov. Mot bakgrund av synintrycken vid provtagningen samt inte minst de kända geohydrologiska förhållandena i området som innebär att infiltrerande ytvatten rör sig vertikalt, så är analysresultaten de förväntade, dvs. att jordprover tagna endast ett fåtal meter från deponikanten är opåverkade av de deponerade avfallsmassorna. Analyser av andra parametrar än de som ingår i detta skede exv. dioxiner och furaner kommer att utföras inför kommande sanering. Slutsats Den utförda provtagningen visar att i området, i direkt anslutning till Vivsta deponi, uppfylls de generella riktvärden som gäller för områden avsedda för känslig markanvändning ( KMnivån ), exempelvis för bostadsbebyggelse. Faveo Projektledning AB

7 4 Deponiåtgärder Sida 6 (6) Utgåva 1.3 Timrå kommun, Vivstamon 1:53 m.fl. Detaljplan, MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN PM (SAMRÅDSHANDLING) En exploatering i deponiområdet Vivsta deponi innebär att avfallsmassor behöver schaktas upp och transporteras bort för deponering eller annat omhändertagande på annat håll samt att dessa massor ersätts med en fyllning med jordmassor som är lämpliga att belastas med byggnader och fordonstrafik. Inför genomförande av de åtgärder som behövs i samband med att det markerade området i Bilaga 1 schaktas ur, kommer ytterligare provtagningar att behövas som underlag för upphandling av den entreprenör som ska anlitas. I en sådan entreprenad antas följande ingå: - Urschaktning - Sortering - Provtagning av organisk och oorganisk fraktion (enligt provtagningsförfarande och analysomfattning som har godkänts av tillsynsmyndigheten) - Extern förbränning av organisk fraktion - Extern deponering av övriga massor - Återfyllnad i den urschaktade delen av deponin samt övertäckning med rena massor - Avskärande diken och uppsamlingsdiken - Kontrollbrunnar Deponiområdets utsträckning är väl definierad i planområdets norra del, medan det råder osäkerhet beträffande deponins utbredning i den södra delen mot fastigheten Vivstamon 1:53. Vid planeringen av åtgärderna enligt ovan, kommer det därför att behövas ytterligare provtagning för att fastställa deponiområdets utbredning i den delen av planområdet. (Se även flygfotot på sid 3 samrådshandlingen för detaljplanen Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19. ******* Faveo Projektledning AB

8 Sida 1 (8) T Z26DL9NM5S Faveo Projektledning AB Projekt Jan Olofsson Bestnr 5035 Registrerad Skönsbergsvägen 3 Utfärdad Sundsvall Analys av fast prov Er beteckning 11 O TS_105 C % 1 1 STGR As mg/kg TS 1 1 STGR Ba mg/kg TS 1 1 STGR Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 STGR naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 STGR

9 Sida 2 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 11 O diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 STGR 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 STGR bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 STGR etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 STGR styren <0.040 mg/kg TS 3 1 STGR

10 Sida 3 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 11 O MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 STGR PCB 28 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 52 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 101 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 118 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 138 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 153 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 180 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 STGR heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR

11 Sida 4 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O TS_105 C % 1 1 STGR As <1.00 mg/kg TS 1 1 STGR Ba mg/kg TS 1 1 STGR Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 STGR naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 STGR diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR

12 Sida 5 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 STGR 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 STGR bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 STGR etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 STGR o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 STGR styren <0.040 mg/kg TS 3 1 STGR MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 STGR PCB 28 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 52 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 101 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 118 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 138 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 153 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB 180 < mg/kg TS 3 1 STGR PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 STGR

13 Sida 6 (8) T Z26DL9NM5S Er beteckning 12 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 STGR heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 STGR

14 Sida 7 (8) T Z26DL9NM5S * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN och US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Rev STGR Godkännare Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

15 Sida 8 (8) T Z26DL9NM5S Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

16 Sida 1 (17) Faveo Projektledning AB Projekt Jan Olofsson-A1167 Bestnr 4946 Registrerad Skönsbergsvägen 3 Utfärdad Sundsvall Analys av fast prov Er beteckning V1 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO

17 Sida 2 (17) Er beteckning V1 O diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO

18 Sida 3 (17) Er beteckning V1 O MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

19 Sida 4 (17) Er beteckning V2 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

20 Sida 5 (17) Er beteckning V2 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

21 Sida 6 (17) Er beteckning V2 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

22 Sida 7 (17) Er beteckning V3 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

23 Sida 8 (17) Er beteckning V3 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

24 Sida 9 (17) Er beteckning V3 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

25 Sida 10 (17) Er beteckning V4 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

26 Sida 11 (17) Er beteckning V4 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB 28 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 52 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 101 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 138 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 153 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB 180 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 INRO

27 Sida 12 (17) Er beteckning V4 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

28 Sida 13 (17) Er beteckning V5 O TS_105 C % 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Ba mg/kg TS 1 1 INRO Cd mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 INRO Mo mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO Sn mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 INRO alifater >C16-C mg/kg TS 1 1 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 2.6 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* 1.2 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* 1.4 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* 1.2 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* 1.3 mg/kg TS 1 1 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO

29 Sida 14 (17) Er beteckning V5 O trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,4-diklorbensen mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 INRO etylbensen mg/kg TS 3 1 INRO m,p-xylen mg/kg TS 3 1 INRO o-xylen mg/kg TS 3 1 INRO xylener, summa* 0.16 mg/kg TS 3 1 INRO styren <0.040 mg/kg TS 3 1 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB 118 < mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB mg/kg TS 3 1 INRO PCB, summa 7* mg/kg TS 3 1 INRO

30 Sida 15 (17) Er beteckning V5 O o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 INRO

31 Sida 16 (17) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN och US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

32 Sida 17 (17) Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

33 PROVGROP (3 m) OMRÅDE DÄR URSCHAKTNING AV DEPONIN BEHÖVER GÖRAS, ca m PLANERAD TILLBYGGNAD DEPONIOMRÅDE BILAGA 1

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1 Sida 1 (12) Ankomstdatum 2016-04-08 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2016-04-19 Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1600037 Analys av fast prov Er beteckning S1 O10759268 TS_105 C 89.8

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden Sida 1 (4) T1838942 17X7D1LTZML Ankomstdatum 2018-11-28 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2018-12-12 Håkan Johansson Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1800149 Analys av vatten Er beteckning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan

PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan Syfte Inför ändring av detaljplan och eventuell exploatering har prover på asfalt tagits på parkeringsplats på Gyllenstensgatan i Göteborg. Administrativa uppgifter

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN Sundsvall 2011-05-26 PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2011-05-26 Uppdragsnummer 61811144958 Utgåva/Status 1 GARDFORS LARS Uppdragsledare/granskare

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik.

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik. PM TILL Peter Claesson, Skanska Teknik DATUM 2016-03-15 KOPIA Karin Tilgmann, Skanska Teknik FRÅN Kristoffer Lindö UPPDRAGSNUMMER 1546232 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING PLATZER GÅRDA Inledning Golder

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng UPPDRAGSNUMMER 2177001000 ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING 2016-04-07 SWECO ENVIRONMENT AB STOCKHOLM MILJÖ OCH FASTIGHET OSCAR FOGELBERG ANNA BÄCKSTRÖM GUNILLA THEORIN repo001.docx

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

KV. SIGNALEN 1 I SOLNA

KV. SIGNALEN 1 I SOLNA RAPPORT 2018-02-26 KV. SIGNALEN 1 I SOLNA Miljöteknisk markundersökning Framställd för: Fabege AB Uppdragsnummer: 1654619 SIGNALEN 1 - MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Innehållsförteckning 1.0 INLEDNING...

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3 OKTOBER 2012 REVIDERING A, OKTOBER 2012 FASTICA 42 KB/ICA FASTIGHETER SVERIGE AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3 RAPPORT ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun PM UPPDRAG Bräcke 1:95, Miljö UPPDRAGSNUMMER 12702576-002 UPPDRAGSLEDARE Filip Granström UPPRÄTTAD AV DATUM 2017-11-09 Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun Bakgrund Sweco har fått i uppdrag

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

DATUM UPPRÄTTAD AV. Jerry Nilsson

DATUM UPPRÄTTAD AV. Jerry Nilsson memo01.docx 2012-03-28-14 PM UPPDRAG Asfaltsprovtagning Rörbergs flygplats UPPDRAGSNUMMER 14503582-010 DATUM 2019-05-27 UPPRÄTTAD AV Jerry Nilsson Granskad av Peter Östman Ingrid Håstad 2019 Asfaltsprovtagningar

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Sofie Lûcke. Vaksalagatan Uppsala. Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Sofie Lûcke. Vaksalagatan Uppsala. Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr Sida 1 (10) Ankomstdatum 2016-06-23 SWECO Environment AB Utfärdad 2016-07-11 Sofie Lûcke Vaksalagatan 10 753 20 Uppsala Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr 2175100600 Analys av fast prov 16S001 (0,0-0,4)

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG

PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG 1(2) Helsingborg 2018-05-22 PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG Inför anläggande av förskola inom stadsdelen Drottninghög i Helsingborg har två miljötekniska utredningar genomförts

Läs mer

Toms deponi PM - Riskbedömning

Toms deponi PM - Riskbedömning Toms deponi PM - Riskbedömning SLUTRAPPORT 2016-10-28 Toms deponi PM - Riskbedömning SLUTRAPPORT 2016-10-28 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgersson

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

RAPPORT. Provtagning av PAH i asfalt RAPATAC AB SWECO ENVIRONMENT AB FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 UPPDRAGSNUMMER PETER ÖSTMAN

RAPPORT. Provtagning av PAH i asfalt RAPATAC AB SWECO ENVIRONMENT AB FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 UPPDRAGSNUMMER PETER ÖSTMAN RAPATAC AB Provtagning av PAH i asfalt UPPDRAGSNUMMER 1832507100 FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 SWECO ENVIRONMENT AB CECLIA SJÖBERG PETER ÖSTMAN 2 (12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Inledning och

Läs mer

Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (17) Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Granskare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Mats Dorell, Structor

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WIKOWIA VSO NORRKÖPING AB Kvarteret Skeppet 13, Norrköping UPPDRAGSNUMMER 2180772 PROJEKTERINGSUNDERLAG NORRKÖPING 2013-05-24 SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT CENTRUMTOMT NYKVARN, BOKLOK, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: 2017-01-13, REV 2018-06-29, 2018-10-26 Upprättad av Granskad av Godkänd av Fredrik Andersson, Jesper Härling,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg För: Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2017-08-14 Uppdrag: 1217-186 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Rapport. Markundersökning inför ombyggnad av gamla Nämndhuset, kvarteret Residenset, Västervik

Rapport. Markundersökning inför ombyggnad av gamla Nämndhuset, kvarteret Residenset, Västervik Rapport Markundersökning inför ombyggnad av gamla Nämndhuset, kvarteret Residenset, Västervik Christer Ramström Empirikon konsult AB 2014-08-08 EMPIRIKON Konsult AB www.empirikon.se Lokalkontor Smidesvägen

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB RAPPORT Handläggare Virpi Nõmtak Tel 010-5055806 E-post virpi.nomtak@afconsult.com Datum 2016-05-19 Projekt-ID 717391 Kund Torsby kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Detaljplan för Torsby

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun För Ernst Rosén AB Maria Warringer Upprättad: 2017-01-20 Uppdrag: 1116-278 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. För. Mölndals Stad Karin Börjesson

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. För. Mölndals Stad Karin Börjesson RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad För Mölndals Stad Karin Börjesson Upprättad: 2017-04-07 Uppdrag: 1217-073 Structor Miljö Väst AB Org nr

Läs mer

PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA

PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA OCH ICKE-ORGANISKA MILJÖGIFTER VID SOLLENTUNA KOMMUNS OFFICIELLA STRANDBAD Stockholm 2017-12-07 Slutlig Version SEKA MILJÖTEKNIK AB tfn: 08-23 53 00 Okvistavägen

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning. Futuraskolan AB. Futuraskolan Danderyd. Eskilstuna

Miljöteknisk markundersökning. Futuraskolan AB. Futuraskolan Danderyd. Eskilstuna Miljöteknisk markundersökning Futuraskolan AB Futuraskolan Danderyd Eskilstuna 2014-02-18 Futuraskolan Danderyd Miljöteknisk markundersökning Datum 2014-02-18 Uppdragsnummer 1320005244 Utgåva/Status Sara

Läs mer

Uppdragets syfte är att genomföra porluftsprovtagningar som alternativ till grundvattenprovtagning, vilket inte kunnat genomföras på området.

Uppdragets syfte är att genomföra porluftsprovtagningar som alternativ till grundvattenprovtagning, vilket inte kunnat genomföras på området. Kv. Rörläggaren Porluftmätningar Kv. Rörläggaren PM - Porluftmätningar 1 Uppdrag och syfte Kumla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning avser genomföra ändring av detaljplan för kv Rörläggaren inför uppförande

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50

Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50 Laholms kommun, Laholm Datum: 2016-03-18 Uppdragsnr: 412087 Dokumentnr: 654616 Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50 Inledning DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Laholms kommun

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Uppdragsnummer: 6781-004 Antal sidor: 13 Antal bilagor: 3 Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Slutrapport från efterbehandling av förorenade massor ESKILSTUNA 2016-07-11 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell,

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde MILJÖRAPPORT Skanska Sverige AB Teknik Geoteknik och Infra KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN Exploatering av nytt bostadsområde Miljörapport Översiktlig miljögeoteknisk undersökning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING NIAM V HOLDING AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHETEN VANDENBERGH 9, STOCKHOLM RAPPORT Stockholm 2013-11-14 Uppdragsansvarig: Anders Johnson HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm 010

Läs mer

RAPPORT. Dnr 233/ Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 HELSINGBORGS KOMMUN HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR

RAPPORT. Dnr 233/ Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 HELSINGBORGS KOMMUN HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR Dnr 233/2016-260 RAPPORT HELSINGBORGS KOMMUN Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 UPPDRAGSNUMMER 1210609 / 13001180 SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR VERSION 1.00 2018-03-27 HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ UPPRÄTTAD AV:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke För: Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Upprättad: 2018-08-28 Reviderad: 2019-01-23 Uppdrag: 1318-145 Structor Miljö Väst AB

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT. Kompletterande miljöteknisk markundersökning GARAGET 4 KRAMFORS KRAMFORS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kompletterande miljöteknisk markundersökning GARAGET 4 KRAMFORS KRAMFORS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT KRAMFORS KOMMUN Kompletterande miljöteknisk markundersökning GARAGET 4 KRAMFORS UPPDRAGSNUMMER 2454709 SUNDSVALL 2016-11-11 SUNDSVALL MILJÖ NORRA REGIONEN LINNEA PERSSON 1 (9) SWECO UPPDRAG NR

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Malin Sjöstrand UPPRÄTTAD AV. Louise Jemander

UPPDRAGSLEDARE. Malin Sjöstrand UPPRÄTTAD AV. Louise Jemander memo01.docx 2012-03-28-14 PM UPPDRAG PM Förrådet 4 och 8, Kompletterande provtagning omgång 2 (inklusive luftmätning) UPPDRAGSNUMMER 1660198000 UPPDRAGSLEDARE Malin Sjöstrand UPPRÄTTAD AV Louise Jemander

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Mästaren 10, Varbergs kommun

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Mästaren 10, Varbergs kommun RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Mästaren 10, Varbergs kommun För Sjunde Himlen Fastigheter AB Upprättad: 2016-04-15 Uppdrag: 1215-144 Kv Mästaren Sida 2 1215-12-144

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID FASTIGHETEN NORR 9:7, KVARTERET PÅVEL ÅNGERMAN, GÄVLE

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID FASTIGHETEN NORR 9:7, KVARTERET PÅVEL ÅNGERMAN, GÄVLE RAPPORT PEROL FASTIGHETER 1 AB Miljöteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 1521339000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID FASTIGHETEN NORR 9:7, KVARTERET PÅVEL ÅNGERMAN, GÄVLE 2017-07-05 FALUN MILJÖ

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda För Kungsleden Att: Tommy Leckborn Upprättad: 2015-08-31 Uppdrag: 1215-131 Althallen Sida 2 1215-131 Kungsleden 2015-08-31

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad

Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad För: K21 Entreprenad AB Upprättad: 2017-06-22 Uppdrag: 1217-094 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Barkarby, Järfälla kommun. Barkarbystaden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Barkarby, Järfälla kommun. Barkarbystaden Översiktlig miljöteknisk markundersökning Barkarby, Järfälla kommun Barkarbystaden GRAP 17309 Geosigma AB 2017-12-01 Reviderad 2018-01-11 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604930 17309

Läs mer

KV. PÅSEN 9 I STOCKHOLM

KV. PÅSEN 9 I STOCKHOLM 2012-01-25 KV. PÅSEN 9 I STOCKHOLM Miljöteknisk markundersökning Framställd för: Ikano Bostad AB RAPPORT Uppdragsnummer: 11512430655 KV. PÅSEN 9 STOCKHOLM Innehållsförteckning 1.0 INLEDNING... 1 2.0 FASTIGHETEN...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning. Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun

PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning. Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun Knut Jönsson Byggadministration

Läs mer

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7)

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7) LA Geo Miljö AB 1 (7) 15-11-16 Peab Sverige AB området Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark Foto 2015-10-21. Provgrop 1508 med Byggnad 79 i bakgrunden. Ängelholm 2015-11-16 LA Geo Miljö AB LA

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Fabriken 14, Huddinge kommun

Fabriken 14, Huddinge kommun Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Fabriken 14, Huddinge kommun PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning HSB Bostad Uppdragsnummer: 4852 Upprättad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (14) Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell, Structor Nyköping

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun

Rapport Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun För: Varbergs kommun Stadsbyggnadskontoret Upprättad: 2016-12-08 Uppdrag: 1116-170 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

."' (i:.d,i. c, :,. :., ("l z 1'-... 1'eo,1,._d.ml. ttj hcrmll'l QlEC 1?uH. Sweden

.' (i:.d,i. c, :,. :., (l z 1'-... 1'eo,1,._d.ml. ttj hcrmll'l QlEC 1?uH. Sweden Sida 1 (1) nkomstdatum 219-5-14 Utfärdad 219-5-21 Pjekt Bestnr 1276649 1276649 nalys av fast pv r beteckning 191 -,5m abnummer 111398 rs 15 c s Ba d o r u Hg i Pb Zn Resultat 824 347 648

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning - Orrholmen 1:1, Karlstad

Översiktlig Miljöteknisk undersökning - Orrholmen 1:1, Karlstad PM UPPDRAG Karlstad, Orrholmen 1:1 UPPDRAGSNUMMER 233568000 UPPDRAGSLEDARE Jan Embretsen UPPRÄTTAD AV Jan Embretsen DATUM 2013-12-19 Bilagor: 1. Ritning X01. Redovisning av provpunkternas lägen. 2. Redovisning

Läs mer

PM - MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, ASPGÄRDAN 18, UMEÅ

PM - MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, ASPGÄRDAN 18, UMEÅ UPPDRAGSNAMN HSB projektpartner Aspgärdan 18, Umeå FÖRFATTARE Göran Bergström UPPDRAGSNUMMER DATUM 10250764 2017-05-09 PM - MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, ASPGÄRDAN 18, UMEÅ http://ams.corp.pbwan.net/projects/10250764/document/3_dokument/36_pm_/pm

Läs mer

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Stadsbyggnadsförvaltningen PM Datum: 2015-05-18 DNR: 233/15 Handläggare Ludvig Landen ludvig.landen@helsingborg.se PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Helsingborgs

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer