Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden"

Transkript

1 DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby Uppdragsnr: Dokumentnr: Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan Kleman Niklas Axheimer Tel: E-post: DGE Mark och Miljö Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Kalmar Norra Långgatan 1 Box 258, Kalmar Tel: +46 (0) Göteborg Fürstenbergsgatan Göteborg Tel: +46 (0) Malmö Citadellsvägen Malmö Tel: +46 (0) DGE Mark och Miljö is a member of DGE Group and Inogen Environmental Alliance

2 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdrag och syfte Områdesbeskrivning Historik Geologi- och grundvattenförhållanden Brunnar Riktvärden och markanvändning Genomförandebeskrivning Laboratorieanalyser Resultat Utvärdering Slutsatser och rekommendationer... 9 Bilagor 1. Situationsplan med provpunkter 2. Fältprotokoll 3. Analysrapporter ALS Scandinavia Versionsförteckning Nr Datum Kommentar Korrigering av undersökningsområdets area Kommentar angående platsspecifika riktvärden, Rosenkammaren 1 (11)

3 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Inledning DGE Mark och Miljö (DGE) har på uppdrag av Mjölby kommun genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom norra delen av Björkudden, Mjölby kommun. Mjölby kommun avser att upprätta en detaljplan för den norra delen av Björkudden i Mjölby tätort. Planområdet är lokaliserat inom den planerade nya stadsdelen Svartå strand i centrala Mjölby, i höjd med kvarteret Bålet mellan Svartån och Södra Strandvägen (se figur 1). Figur 1. Översiktskarta över aktuellt undersökningsområde, vilket är markerat med röd linje. Lantmäteriet medgivande R _ Uppdrag och syfte Aktuellt undersökningsområde har ingått i en tidigare utförd miljöteknisk markutredning utförd av WSP (2012). Utredningen berörde ett större område än det som nu är aktuellt för detaljplaneläggning. En provtagningspunkt (12M09) inom aktuellt område undersöktes, vid vilken halt av bly över Naturvårdsverkets (2009) generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) påvisades på djupet 0,5 1,0 meter under markytan. Inför nu utförd miljöteknisk markundersökning har en översiktlig historisk utredning inklusive analys av historiska flygbilder samt arkivstudier utförts. Erhållen historisk 2 (11)

4 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: information har tillsammans med resultat från tidigare utförd utredning (WSP, 2012) legat till grund för upprättande av en provtagningsplan för aktuellt undersökningsområde. Aktuellt uppdrag består i att översiktligt utreda historik på området och utifrån upprättad provtagningsplan (DGE, 2015) genomföra en miljöteknisk markundersökning. Syftet med undersökningen är att i samband med det pågående planarbetet få mer kunskap om eventuella föroreningar i marken inom området och eventuella risker knutna till dessa. 3 Områdesbeskrivning Undersökningsområdet Björkudden är lokaliserat i centrala Mjölby tätort mellan järnvägen och Svartån. Närmast Södra Strandvägen planeras bostadshus i form av fem kedjehus i 2 3 våningar. Väster om de nya bostäderna, utmed Svartån, planeras ett parkstråk. Parken ska rymma en ny gångväg och en mindre dagvattenpark. För att de planerade kedjehusen ska hamna i nivå med angränsande gata kommer utfyllnader krävas. Området har en landareal på runt m Historik Mjölby etablerades som en järnvägsknut vid 1880-talet, vilket ledde till att industrier sökte sig till samhället. Exploateringsområdet Svartå strand, inom vilket aktuellt undersökningsområde Björkudden är lokaliserat, är ett central beläget industriområde som ligger i direkt anslutning till järnvägen och Svartån. Inom exploateringsområdet Svartå strand har det funnits industriverksamhet av olika slag sedan början på 1900-talet, bl.a. ytbehandling, verkstäder, smälteri, träindustri mm. Tidigare utförd översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 2012) visade på förhöjda föroreningshalter av metaller, PAH, trikloreten samt oljekolväten i jord inom olika delar av exploateringsområdet. Framförallt påträffades förhöjda metallhalter i ytlig fyllning, men generellt lägre halter i djupare jordlager. Föroreningssituationen i jord förefaller vara mycket heterogen och kan härröra från verksamheter på respektive plats och/eller ha tillförts området genom utfyllnadsarbeten. Inom undersökningsområdet Björkudden har inga tydliga verksamheter identifierats, bortsett från periodvis lagring av stolpar inom den nordöstra delen av området. Av flygfoto framgår att stolpar åtminstone har lagrats på platsen mellan åren Eventuell kan lagring av stolpar ha skett redan år 1961 (DGE, 2015). Lagringen av stolpar, om dessa var impregnerade, kan ha orsakat spridning av kreosot (PAH) och/eller metaller (koppar, krom, arsenik, zink) till det övre markskiktet. Vidare kan man på flygbilderna se att utfyllnader har skett (DGE, 2015). Utfyllnadsmassor kan innehålla diverse föroreningar beroende på dess ursprung, men det är inte möjligt att från historisk information avgöra vilka. En mer detaljerad beskrivning av historisk verksamhet, områdesförhållande samt historiska flygfoton redovisas i upprättad provtagningsplan (DGE, 2015) för aktuell del av Björkudden. 3 (11)

5 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Geologi- och grundvattenförhållanden Området ligger utefter Svartåns östra strand. Marken består till största delen av fyllnadsmassor, vilka underlagras av isälvssediment eller leriga siltiga svämsediment (SGU, 2015a). Enligt SGU är det uppskattade jorddjupet inom undersökningsområdet upp till 20 meter. Längs Svartåns strand består jordlagren framförallt av naturliga sedimentära jordarter (WSP, 2012) Brunnar Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings digitala karttjänst Brunnsarkivet (SGU, 2015b) finns ingen brunn inom aktuellt undersökningsområde. Inom exploateringsområdet Svartå Strand finns två brunnar. Den ena brunnen (ID ) är en energibrunn borrad augusti 2002 och är belägen intill Svartån i höjd med Nygatans sväng ca 150 meter söder om undersökningsområdet. Borrhålets djup är 200 m och djupet till berg är 39 m (SGU, 2015b). Den andra brunnen (brunn ID ) är belägen på Tumskruven 2. Brunnen är etablerad år 1989 och är 201 m djup med ett angivet djup till berg på 18 m. Användning för brunnen är angivet hushåll/fritidshus (SGU, 2015b). 4 Riktvärden och markanvändning Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark baseras på två kategorier av markanvändning enligt tabell 1 nedan (Naturvårdsverket, 2009). Tabell 1. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket. Marktyp KM MKM Beskrivning Känslig Mark, markkvalitén begränsar inte val av markanvändning och de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Avser t.ex. bostäder, odling, grundvattenuttag och parkmark. Mindre Känslig Mark, markkvalitén begränsar val av markanvändning. Avser t.ex. kontor, industrier och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Enligt planbeskrivningen avses planerad markanvändning utgöras av bostäder och parkmark, varför området bedöms tillhöra känslig markanvändning (KM) enligt ovan angivna terminologi. Vidare har det för det intilliggande kvarteret Rosenkammaren tidigare utförts en fördjupad riskbedömning med framtagande av platsspecifika riktvärden (DGE, 2014). Rådande platsspecifika förutsättningar inom kvarteret Rosenkammaren bedöms övergripande vara av samma karaktär som för Björkudden, varpå en diskussion kring dessa riktvärden förs nedan. 4 (11)

6 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Genomförandebeskrivning Undersökningen utfördes genom grävning med grävmaskin i totalt nio provpunkter, se situationsplan i bilaga 1. Provtagning utfördes enligt provtagningsplanen ned till naturliga jordlager. Grävdjupet varierade mellan 0,7 till 1,7 meter. Jordprov togs ut som samlingsprov från varje 0,5 meter av jordprofilen samt vid övergångar mellan olika jordarter eller från misstänkt förorenade jordlager. Uttag av jordprover har i första hand utförts direkt från schaktvägg. Fältprotokoll redovisas i bilaga 2. Fältarbetet har utförts enligt tillämpliga delar av SGF:s fälthandbok Rapport 2: Undersökningar av förorenade områden (SGF, 2013). 5.1 Laboratorieanalyser En sammanställning av analysomfång och motiv till provtagningspunkter framgår av tabell 2 nedan. Tabell 2. Analysomfång samt motiv till provpunktsplacering. Provpunkt Analys Placering BU-1 Oljekolväten, metaller F.d. stolpupplag. BU-2 Oljekolväten, metaller F.d. stolpupplag. BU-3 Oljekolväten, metaller Referenspunkt, ingen uppenbar historisk verksamhet. BU-4 Metaller Ev. utfyllnadsområde. BU-5 Oljekolväten, metaller Ev. utfyllnadsområde. BU-6 Metaller Ev. utfyllnadsområde, avgränsning av 12M09. BU-7 Oljekolväten, metaller Ev. utfyllnadsområde. BU-8 Oljekolväten, metaller Ev. utfyllnadsområde, avgränsning av 12M09. BU-9 Metaller Ev. utfyllnadsområde, avgränsning av 12M09. Totalt har 13 jordprover analyserats på det ackrediterade laboratoriet avseende förekomst av metaller. Vidare har sex jordprover analyserats med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten inklusive bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX) samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Utöver ovan nämnda analyser har även ett samlingsprov från 0 0,5 meter under markytan, bestående av delprover från samtliga provpunkter, analyserats enligt en bred screeninganalys (Envipack) innehållande metaller, oljekolväten, polyklorerade bifenyler (PCB), klorerade pesticider, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler. Enligt provtagningsplanen avsågs preliminärt två samlingsprover att tas ut för analys. Med anledning av fyllnadsmassornas varierande mäktighet bedömdes dock endast material från nivån meter under markytan tillgodose ett representativt provmaterial. 5 (11)

7 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Resultat Analysresultat från jordprover har jämförts med Naturvårdsverkets (2009) generella riktvärden för KM, se tabellerna 3 och 4 nedan. Fullständiga analysrapporter från laboratoriet redovisas i bilaga 3. Tabell 3. Analysresultat för jordprov (metaller) jämförda med generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket (2009). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Parameter KM BU1 BU1 0,5-1 BU2 BU3 BU4 BU5 BU5 1-1,5 TS (%) 77,2 84,9 78,1 74,5 66,5 72,2 88,2 As 10 4,13 6,02 6,38 2,7 2,19 4,02 6,43 Ba ,1 90,2 67, ,9 57,7 53,7 Cd 0,5 0,284 0,147 0,271 0,195 0,298 0,255 0,283 Co 15 4,77 7,36 5,16 3,59 3,73 3,64 6,06 Cr 80 9,07 12,1 8,55 7,59 8,15 8,92 7,13 Cu 80 20,2 21, ,1 14,7 13,6 16,7 Hg 0,25 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Ni 40 10,1 18,2 10,7 7,89 8,53 9,14 15,1 Pb 50 18,4 12, ,1 14,8 17,6 9,40 V ,9 14,4 11,7 9, ,4 Zn ,2 39,8 75,6 35, ,9 37,3 Tabell 3 forts. Analysresultat för jordprov (metaller) jämförda med generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket (2009). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Parameter KM BU6 BU7 BU8 0-0,2 BU8 0,2-0,9 BU9 BU9 0,5-1 BU Samling TS (%) 81,6 87,6 82,3 97,6 88,1 83,6 78,5 As 10 5,32 4,77 3,66 0,829 6,07 6,32 11,8 Ba ,6 36,2 39,8 9,01 61,2 64,3 43 Cd 0,5 0,240 0,156 0,186 <0,1 0,171 0,179 0,15 Co 15 4,58 3,54 3,22 1,47 5,19 7,33 4,64 Cr 80 8,02 4,96 5,84 2,96 7,90 9,21 10,1 Cu 80 20,6 9,88 13,8 3,07 17, ,7 Hg 0,25 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Ni 40 10,2 7,87 7,35 4,06 11,5 17,6 9,1 Pb 50 27,3 9,30 13,2 2,32 19,1 13,1 13,8 V ,8 10,2 11,3 2,34 15,3 15,7 15,4 Zn ,6 22,7 35,7 12,3 40,6 33,3 65,7 Av analysresultaten avseende metaller ovan framgår att halten bly i prov BU2 (0 0,5 m) samt halten arsenik i samlingsprovet BU Samling (0 0,5 m) överstiger Naturvårdsverkets (2009) 6 (11)

8 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: riktvärden för KM. De förhöjda halterna understiger i båda fallen riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Övriga detekterade metallhalter understiger riktvärden för KM. Tabell 4. Analysresultat för jordprov (organiska ämnen) jämförda med generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket (2009). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Parameter KM BU1 BU2 BU3 BU5 BU7 BU8 0,2-0,9 BU, Samling TS (%) 83,2 79,5 71,3 70,9 87,1 97,5 78,5 Bensen 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Toluen 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Etylbensen 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Xylener 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Alifater >C5-C8 12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C8-C10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 Alifater >C12-C <20 <20 <20 <20 <20 <20 15 Alifater >C16-C <20 < Aromater >C8-C10 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0,480 Aromater >C10-C16 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1,24 Aromater >C16-C35 10 <1 1,2 <1 <1 <1 <1 <1 PAH-L 3 <0,15 0,24 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,097 PAH-M 3 0,24 2,7 0,56 <0,25 <0,25 <0,25 1,8 PAH-H 1 0,23 5,0 0,50 <0,3 <0,3 <0,3 3,9 Av analysresultaten avseende organiska ämnen ovan framgår att alifater >C16-C35 och PAH- H påvisats i halter överstigande riktvärden för KM i samlingsprovet ( m) uttaget från samtliga provgropar. Även i prov BU2 (0 0,5 m) har PAH-H påvisats i halt överstigande riktvärdet för KM. Övriga detekterade halter av alifatiska och aromatiska kolväten inklusive PAH understiger riktvärden för KM. Vad avser samlingsprovet BU Samling så har detta prov, utöver metaller och oljekolväten, även analyserats med avseende på PCB, klorerade pesticider, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler. Analysresultaten visar dock inte på några detekterbara halter av dessa ämnen inom ramen för aktuell undersökning. Noterbart är att för vissa parametrar är dock rapporteringsgränsen över riktvärden för KM, då det rör sig om en bred screeninganalys. 7 Utvärdering Tidigare utförda analyser, tillsammans med nu genomförd undersökning, visar sammantaget på en relativt liten föroreningspåverkan avseende jord inom det aktuella undersökningsområdet. Detta överensstämmer med den begränsade verksamhet som bedrivits inom området historiskt sett. 7 (11)

9 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Påvisade föroreningshalter över Naturvårdsverkets (2009) riktvärden för KM har, inom ramen för aktuell undersökning, endast påvisats i jordprov från 0 0,5 meter under markytan. I provpunkten BU2 påvisades bly och PAH-H i halter överstigande riktvärden för KM i prov uttaget meter under markytan. Provpunkten BU2 är lokaliserad i nordöstra delen av undersökningsområdet där stolpupplag förekom åtminstone mellan , se figur 2 nedan samt situationsplan i bilaga 1. Om stolparna varit impregnerade med kreosot är detta troligen orsaken till de förhöjda halterna PAH-H i det ytliga jordprovet i punkt BU2 och i uttaget samlingsprov BU Samling. Även den förhöjda halten arsenik i samlingsprovet har sannolikt orsakats av den historiska förvaringen av stolpar, om dessa varit impregnerade. Figur 2. Placering av provpunkterna BU1 till BU9 samt äldre provpunkt 12M09 (WSP), projicerade på flygbild från Vid tidigare markundersökning utförd av WSP (2012) påvisades även bly i en halt (160 mg/kg TS) över riktvärdet för KM i naturliga jordlager 0,5 1,0 meter under markytan i punkt 12M09. Blyhalter över tillämpbart riktvärde för KM har inte påvisats i kringliggande provpunkter BU6, BU8 och BU9 inom ramen för nu utförd undersökning. Den påvisade blyföroreningen i provpunkt 12M09 bedöms därmed ha en begränsad utbredning. Det samma bedöms även gälla nu påvisad blyförorening i provpunkt BU2 i nordöstra delen av undersökningsområdet. Vissa av de påvisade markföroreningarna (arsenik, PAH) inom det undersökta området kan troligtvis härledas till den historiska förvaringen av stolpar. Denna potentiella 8 (11)

10 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: föroreningskälla är dock till viss del osäker, då det inte framkommit någon information om huruvida stolparna varit impregnerade eller ej. Föroreningssituationen inom undersökningsområdet bedöms vara heterogen och kunna härröra från tidigare stolpupplag, men även ha sitt ursprung i förekommande fyllnadsmassor. Föroreningar i jord inom undersökningsområdet bedöms huvudsakligen förekomma i ytliga jordlager (huvudsakligen fyllnadsmassor). Det kan inte uteslutas att ytterligare mindre delar av undersökningsområdet visar på samma föroreningssituation, även om resultaten indikerar att merparten av området kan anses vara fri från föroreningar. Av analysresultaten framgår att resultaten från analyser av enskilda prover skiljer sig från resultatet av samlingsprov BU Samling. Samlingsprovet innehåller till exempel alifater >C16 C35 och arsenik i halter som är högre än halterna från analyser av prover från enskilda provtagningspunkter. Anledningen till detta kan vara flera. En trolig förklaring är att enskilda prover och samlingsprovet har analyserats med olika metoder, där den senare är en bredspektrumanalys avsedd framförallt för att identifiera ett stort antal olika föroreningar. Detta innebär att osäkerheten för de olika analysmetoderna varierar, och ligger inom spannet ca ± % från rapporterat värde (se analysrapporter i bilaga 3). För det intilliggande kvarteret Rosenkammaren har platsspecifika riktvärden tagits fram genom en fördjupad riskbedömning (DGE, 2014). Vid en översiktlig bedömning anses de platsspecifika antaganden, till exempel geologiska och hydrogeologiska förutsättningar, som har utförts i samband med denna utredning vara tillämpbara även för Björkudden. Vid en jämförelse med dessa platsspecifika riktvärden framgår att nu påvisad förhöjd halt alifater >C16 C35 inte skulle medföra några negativa effekter på människors hälsa eller miljön. 8 Slutsatser och rekommendationer Mot bakgrund av erhållna analysresultat och utförd bedömning av föroreningssituationen görs följande slutsatser och rekommendationer avseende det undersökta området på Björkudden: Bly och PAH-H har påvisats i enskilda jordprover i halter överstigande KM. I uttaget samlingsprov från nivån 0 0,5 meter under markytan har även arsenik, alifatiska kolväten >C16-C35 och PAH-H påvisats i halter över KM. Påvisade markföroreningar i form av arsenik och PAH inom det undersökta området är troligtvis koncentrerade till delområdet där historisk förvaring av stolpar har skett. Det bedöms vara troligt att stolparna har varit behandlande med kreosot och/eller CCA (koppar, krom, arsenik), även om historisk information som bekräftar detta saknas. Föroreningar har påvisats i ytliga jordlager ner till en meter under markytan. Påvisade enskilda föroreningar bedöms ha en begränsad utbredning i plan. Föreningarna är diffust förekommande och det kan inte uteslutas att förhöjda halter förekommer i ytterligare, om än mindre, delområden. Undersökningsresultaten indikerar däremot att merparten av undersökningsområdet inte är förorenat. 9 (11)

11 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Hanteringen av de ytligt diffust förekommande föroreningarna (arsenik, bly, alifatiska kolväten samt PAH) bedöms i dagsläget vara beroende på vilka exploateringsåtgärder som avses vidtas. Om en urgrävning av undersökningsområdet är planerad av byggnadstekniska skäl, utgör föroreningarna främst en fråga om korrekt masshantering under entreprenadens gång. Platsspecifika riktvärden har tidigare tagits fram för det intilliggande kvarteret Rosenkammaren i samband med en fördjupad riskbedömning. Vid en översiktlig bedömning anses de platsspecifika antaganden som utförts i samband med denna utredning vara tillämpbara även för det aktuella undersökningsområdet Björkudden. DGE Mark och Miljö Malmö Upprättad av Uppdragsledare Johan Kleman Niklas Axheimer 10 (11)

12 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Uppdragsnr: Dokumentnr: Referenser DGE, Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning Kv. Rosenkammaren, Mjölby. Rapport DGE, Provtagningsplan för översiktlig miljöteknisk markundersökning, Björkudden. DGE Mark och Miljö AB Naturvårdsverket Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport SGF, Svenska Geotekniska Föreningen. Fälthandbok Rapport 2: Undersökningar av förorenade områden. SGU, 2015a. Sveriges Geologiska Undersökning, digitala karttjänsten Jordartskartan, SGU, 2015b. Sveriges Geologiska Undersökning, digitala karttjänsten Brunnsarkivet, WSP, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, komplettering Exploateringsområdet Svartå Strand, Mjölby kommun Reviderad (11)

13 TECKENFÖRKLARING ROSENKAMMAREN 5 Fiskesamf. Mjölby fs:82 Snickaregatan MJÖLBY 40:8 MJÖLBY S:4 1 Svartån BÅLET 5 MJÖLBY 40:8 MJÖLBY 43:67 MJÖLBY 43:68 HÄXAN 1

14 Uppdragsnr: Dokumentnr: BILAGA 2 Fältnoteringar Metod: Provgropsgrävning Provtagare: DGE Mark och Miljö Provtagningsdatum: Prov-ID (m u my) Fältnoteringar Jordart Övrigt Analys 1 BU1 F/sand, grus, tegel A, M 0,5-1,0 silt/ler M BU2 F/sand, grus, tegel, glas A, M 0,5-1,0 lerig silt BU3 F/sand, grus, org., inslag av silt A, M 0,5-1,0 F/sand, grus, org., tegel 1,0- Gyttjig torv BU4 F/org., silt M 0,5-1,0 F/silt 1,0-1,5 F/silt 1,5-1,7 Silt Hårt BU5 0-0,2 F/sand, grus, org., glas A, M 0,2-1,5 F/sand, grus, sten, silt Lager med sten på 1,2-1,5 m u my M BU6 Sand M 0,5-0,7 Sand BU7 F/sand, grus A, M 0,5-1,0 Silt Ledningar i mark BU8 0-0,2 F/sand, org. M 0,2-0,9 F/sand A, M 0,9- Silt BU9 F/sand M 0,5-1,0 Silt M m u my= meter under markytan F=Fyllningsmaterial 1 A=Alifatiska och aromatiska kolväten inkl. BTEX och PAH, M=metaller 1(1)

15 Sida1(17) Registrerad :14 DGE Mark och Miljö AB Utfärdad Jens Johannisson Box Kalmar Projekt Björkudden Bestnr Analys av fast prov BU1 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 83.2 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 24 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 0.13 mg/kg TS 3 D STGR pyren 0.11 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen mg/kg TS 3 D STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

16 Sida2(17) BU1 O bens(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.23 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 0.24 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 0.24 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 0.23 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

17 Sida3(17) BU2 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 79.5 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 1.2 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen 0.24 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren 0.25 mg/kg TS 3 D STGR antracen 0.28 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 1.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren 1.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 0.75 mg/kg TS 3 D STGR krysen 0.90 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 1.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten 0.39 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren 0.73 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen 0.13 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen 0.51 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren 0.47 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 4.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 3.4 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* 0.24 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 2.7 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 5.0 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Sida4(17) BU3 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 71.3 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 40 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren 0.15 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 0.25 mg/kg TS 3 D STGR pyren 0.17 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR krysen 0.11 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 0.17 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.50 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 0.56 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 0.56 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 0.50 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Sida5(17) BU4 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Sida6(17) BU5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 70.9 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 56 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Sida7(17) BU6 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Sida8(17) BU7 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 87.1 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Sida9(17) BU8 0-0,2 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Sida 10 (17) BU8 0,2-0,9 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 97.5 % 2 O JEBE alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Sida 11 (17) BU1 0,5-1 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR BU5 1-1,5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR BU9 0,5-1 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Sida 12 (17) BU Samling O TS_105 C % 4 2 INRO As mg/kg TS 4 2 INRO Ba mg/kg TS 4 2 INRO Cd mg/kg TS 4 2 INRO Co mg/kg TS 4 2 INRO Cr mg/kg TS 4 2 INRO Cu mg/kg TS 4 2 INRO Hg <0.20 mg/kg TS 4 2 INRO Mo mg/kg TS 4 2 INRO Ni mg/kg TS 4 2 INRO Pb mg/kg TS 4 2 INRO Sn <1.0 mg/kg TS 4 2 INRO V mg/kg TS 4 2 INRO Zn mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C12-C mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C5-C16* 15 mg/kg TS 4 2 INRO alifater >C16-C mg/kg TS 4 2 INRO aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 4 2 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 4 2 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 4 2 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 4 2 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 4 2 INRO naftalen <0.080 mg/kg TS 4 2 INRO acenaftylen mg/kg TS 4 2 INRO acenaften <0.080 mg/kg TS 4 2 INRO fluoren <0.080 mg/kg TS 4 2 INRO fenantren mg/kg TS 4 2 INRO antracen mg/kg TS 4 2 INRO fluoranten mg/kg TS 4 2 INRO pyren mg/kg TS 4 2 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 4 2 INRO krysen mg/kg TS 4 2 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 4 2 INRO bens(k)fluoranten mg/kg TS 4 2 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 4 2 INRO dibens(ah)antracen mg/kg TS 4 2 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 4 2 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa 16* 5.8 mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa cancerogena* 3.5 mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa övriga* 2.3 mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa L* mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa M* 1.8 mg/kg TS 4 2 INRO PAH, summa H* 3.9 mg/kg TS 4 2 INRO diklormetan <0.80 mg/kg TS 5 2 INRO 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 5 2 INRO 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 5 2 INRO triklormetan <0.030 mg/kg TS 5 2 INRO Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt E-post: signerat av

27 Sida 13 (17) BU Samling O tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 5 2 INRO hexakloretan <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO trikloreten <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO vinylklorid <0.10 mg/kg TS 5 2 INRO monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 5 2 INRO 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 5 2 INRO triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 5 2 INRO 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 5 2 INRO tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO hexaklorbensen < mg/kg TS 5 2 INRO 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 5 2 INRO 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 5 2 INRO klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 5 2 INRO bensen <0.020 mg/kg TS 6 2 INRO toluen <0.10 mg/kg TS 6 2 INRO etylbensen <0.020 mg/kg TS 6 2 INRO m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 6 2 INRO o-xylen <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO xylener, summa* <0.020 mg/kg TS 6 2 INRO styren <0.040 mg/kg TS 6 2 INRO MTBE <0.050 mg/kg TS 6 2 INRO PCB 28 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB 52 < mg/kg TS 6 2 INRO Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt E-post: signerat av

28 Sida 14 (17) BU Samling O PCB 101 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB 118 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB 138 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB 153 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB 180 < mg/kg TS 6 2 INRO PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 6 2 INRO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO aldrin <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO dieldrin <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO endrin <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO isodrin <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO telodrin <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO alfa-hch <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO beta-hch <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 6 2 INRO heptaklor <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 6 2 INRO BU9 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Sida 15 (17) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Sida 16 (17) Metod Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev INRO JEBE MISW STGR Godkännare Ingalill Rosén Jenny Belin Miryam Swartling Sture Grägg D H N Utf 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt E-post: signerat av

31 Sida 17 (17) O V Utf 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17 BETECKNINGAR PROVPUNKTER kruvborrning PROVPUNKT Provgrop ANALY PÅ LAB :JORD G:PORGA L:VATTEN ANALY I FÄLT * Ù GRUNDVATTENRÖR Röd linje: Detaljplaneområde NC11 NC12 0 60 Meters 1:4 500 Koordinatsystem:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8115003 Datum: 2015-05-12 1 (30) www.niras.se NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

LMNO'$P+$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

MIFO fas 1 och 2. Strömstad kommun. Spinnaren 1. Göteborg

MIFO fas 1 och 2. Strömstad kommun. Spinnaren 1. Göteborg MIFO fas 1 och 2 Strömstad kommun Spinnaren 1 Göteborg 2014-10-20 Spinnaren 1 MIFO fas 1 och 2 Datum 2014-10-20 Uppdragsnummer 1320009795 Utgåva/Status Slutlig Teresia Kling Uppdragsledare Tora Lindberg

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer