Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun"

Transkript

1 NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK

2

3 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg Sverige TEL FAX WWW cowi.se NOVEMBER 2012 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. PME-001 VERSION 01 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Carine Bouzas GRANSKAD Charlotte Junkers GODKÄND Charlotte Junkers

4

5 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 5 INNEHÅLL 1 Uppdrag 7 2 Utförda undersökningar 8 3 Planförslag 9 4 Topografiska förhållanden 11 5 Geotekniska förhållanden Jordlagerföljd Hållfasthetsegenskaper 12 6 Hydrogeologiska förhållanden 13 7 Bergtekniska förhållanden 14 8 Markmiljöförhållanden 15 9 Sättningsanalys Stabilitet Rekommendationer 18 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bergteknisk utredning Miljöteknisk markundersökning O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

6 6 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

7 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 7 1 Uppdrag COWI AB har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB utfört en detaljerad geoteknisk utredning i samband med att Vattenfall Eldistribution AB planerar att detaljplanelägga området vid fastighet Hog 4:1 för att möjliggöra för uppförande av ett nytt ställverk för petrokemin i Stenungsund. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

8 8 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 2 Utförda undersökningar COWI AB utförde geotekniska undersökningar under oktober månad Resultatet från undersökningarna redovisas i Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Detaljplan del fastighet Hog 4:1, Stenungsunds kommun. Handlingen är daterad och har dokumentnamn A RAP-001. Aktuellt koordinatsystem för utredningen är i plan Sweref och höjdsystem är RH 00. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

9 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 9 3 Planförslag Vattenfall Eldistribution AB planerar att detaljplanelägga området vi fastighet Hog 4:1 för att möjliggöra för uppförande av ett nytt ställverk för petrokemin i Stenungsund. Det aktuella området ligger väster om Uddevallavägen på del av fastigheten Hog 4:1 i Stenungsunds kommun, se bild 1 nedan. Bild 1. Översiktskarta för detaljplaneläggande av del av fastighet Hog 4:1 Planförslaget framtaget av Stenungsund kommun avser ett nytt ställverk på den västra sidan av området, se bild 2 nedan. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

10 10 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik Bild 2. Planförslag för ny ställverk i del av Hog 4:1 O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

11 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 11 4 Topografiska förhållanden Det aktuella området ligger väster om Uddevallavägen och angränsas av gång- och cykelvägen i öster, bron i norr och söder samt bergslänten i väster. Området består av gräsytan i östra delen. En grusväg samt ett järnvägsspår går i den västra delen. Järnvägen går längs bergslänten. Luftledningar passerar genom området både i norr (nära bron) och i söder. Berg i dagen förekommer i den västra delen och följer ungefär områdets gräns. Marken lutar lite mot öster och marknivåer ligger på mellan +2,5 och +4. Bild 3. Vyn från Uddevallavägen norrifrån O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

12 12 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 5 Geotekniska förhållanden 5.1 Jordlagerföljd I västra delen består jorden överst av ca 1-2 m fyllning av sandigt grus ovanpå ca 0,2-0,4 m torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns ett ca 0-3,7 m tjockt lager av lera som vilar på berg (större mäktighet åt norr och väster). Bergnivåer varierar mellan -2,5 och +3,5. Berg i dagen förekommer i väster. I östra delen består jorden av ca 0,3 m mullhaltig jord på ca 0,9 m lerig silt. Under silten förekommer ett ca 0,6 m tjockt lager av torrskorpelera på ett ca 6-7 m tjockt lager av lera. Leran ligger på berg. Bergnivåer varierar mellan -6,3 och -6, Hållfasthetsegenskaper CPT-sondering och ostörd provtagning har utförts i två punkter. Resultaten från kolvprovtagning visar på en odränerad okorrigerad skjuvhållfasthet som ligger mellan ca kpa. Lerans konflytgräns är uppmätt till 36-55% från försök på ostörda prover. Resultaten från vingsondering visar på en korrigerad skjuvhållfasthet på ca kpa och kolvprovtagningen på en korrigerad skjuvhållfasthet på ca kpa. Lerans densitet varierar mellan 1,65 1,9 t/m 3. Sensitivitet varierar mellan O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

13 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 13 6 Hydrogeologiska förhållanden Ett grundvattenrör installerades i punkt CW4 ned till lerans underkant. Avläsningen av grundvattenröret visar på en grundvattenyta på ca 0,1 m djup under markytan. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

14 14 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 7 Bergtekniska förhållanden En bergteknisk utredning har utförts. Rapporten presenteras separat i bilaga 1. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

15 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 15 8 Markmiljöförhållanden En miljöteknisk markundersökning har utförts. Rapporten presenteras separat i bilaga 2. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

16 16 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 9 Sättningsanalys I en punkt har lerans sättningsegenskaper undersökts genom CRS-försök på två nivåer. Laboratorieförsöken visar på att leran är överkonsoliderad med OCR 2. På djupen 4-5 meter under markytan är lerans förkonsolideringstryck (σ c ) 76 kpa och kompressionsmodul (M L ) varierar mellan kpa. Leran bedöms kunna belastas med en utbredd last av ca 20 kpa utan att sättningar utbildas utifrån rådande markförhållanden. Dock med högst 0,8 * förkonsolideringstrycket (σ c ). O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

17 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik Stabilitet För aktuellt område bedöms totalstabiliteten vara tillfredsställande med hänsyn till topografin, djup till fast botten och jordlagerföljd. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

18 18 Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, Stenungsunds kommun PM Geoteknik 11 Rekommendationer Samtliga byggnader inom området måste utföras med grundförstärkning med hänsyn till risken för sättningar och sättningsskillnader. Byggnaderna inom området skall förutsättas bli grundlagda på berg, plintar till berg eller på packad fyllning efter bortschaktning av fyllning och de lösa jordlagren, där djupet till berg är mindre än 3 m. Där djupet till berg är större än 3 m skall grundläggningen utföras med spetsburna pålar. Då jordmäktigheterna varierar inom området bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att detaljprojektera grundläggningen och fastställa val av grundläggningsmetod och pållängder. O:\A030000\A030824\3_Pdoc\DOC\PM\A PME-001.docx

19 PM Geoteknik Bil 1 1(14) NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB BERGTEKNISK UTREDNING HOG 4:1, STENUNGSUNDS KOMMUN

20 PM Geoteknik Bil 1 2(14)

21 PM Geoteknik Bil 1 3(14) ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg TEL FAX WWW cowi.se NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB BERGTEKNISK UTREDNING HOG 4:1, STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTNR. A30824 DOKUMENTNR. B-UTR-001 VERSION 01 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Thomas Månsson GRANSKAD Thomas Lindblad GODKÄND Thomas Lindblad

22 PM Geoteknik Bil 1 4(14)

23 PM Geoteknik Bil 1 5(14) HOG 4:1 5 INNEHÅLL 1 Allmänt 7 2 Områdesbeskrivning 8 3 Geologi 9 4 Stabilitetsförhållanden 11 5 Åtgärder 12

24 PM Geoteknik Bil 1 6(14)

25 PM Geoteknik Bil 1 7(14) HOG 4:1 7 1 Allmänt COWI AB har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB utfört en bergteknisk utredning inom detaljplanområdet Hog 4:1 i Stenungsund, Stenungsunds kommun. Fältkartering inom detaljplaneområdet utfördes den 5 november med avsikt att bedöma stabilitet i befintliga och planerade bergslänter samt ge förslag på stabilitetshöjande åtgärder.

26 PM Geoteknik Bil 1 8(14) 8 HOG 4:1 2 Områdesbeskrivning Det aktuella området (Hog 4:1) är ca 85x45 m stort och avsmalnande mot norr. Områdets domineras av gräsmark i öster. I den syd- och nordvästra kanten består området av berg i dagen vilket i huvudsak utgörs av naturligt formade och rundade slänter med en relativt brant-medelbrant slänt in mot det aktuella detaljplaneområde där det idag ligger ett järnvägsspår parallellt med bergområdet (figur 1). I områdets nordligaste samt sydligaste del är berget schaktat. I norra delen finns en trappa upp mot en pipelinbro vilken också utgör områdets begränsning norrut. Även i södra delen finns en trappa denna till Vattenfalls inhägnade område vilket utgör områdets begränsning mot syd. Nedanför och till viss del i slänterna förekommer tät vegetation. Terrängen varierar mellan +3 och +9 m. Området begränsas österut av en gång och cykelväg. Figur 1. Hällområde inom planområdets västra del. Foto taget mot nordväst.

27 PM Geoteknik Bil 1 9(14) HOG 4:1 9 3 Geologi Berggrunden inom området består av en fin-medelkornig grå granodioritisk gnejs med inslag av fältspatrika pegmatitådror (figur 2). Där berget är synligt är sprickfrekvensen låg. Gnejsens foliation sammanfaller med den i området dominerande sprickriktningen, /30-50 (strykning/stupning), dvs. in i slänten. Figur 2. Förekommande granodiorit inom området Berggrunden genomslås av tre sprickgrupper där den dominerande sprickgruppen stupar relativt flackt mot väst och är som ovan nämnd parallell med foliationen. Dessa sprickor stupar generellt något flackare i områdets norra del jämnfört med den södra delen. Övrig frekvent sprickgrupp har en brant lutning mot sydväst och en mindre frekvent sprickgrupp mot nordost, se tabell 1 samt figur 3 nedan.

28 PM Geoteknik Bil 1 10(14) 10 HOG 4:1 Tabell 1. Dominerande sprickgrupper inom området Sprickgrupp Strykning/stupning / / /70-85 Figur 3. Stereoplott med uppmätta sprickor

29 PM Geoteknik Bil 1 11(14) HOG 4: Stabilitetsförhållanden Bergsslänterna inom området är upp till ca 5 m höga, väl rundade och stupar i huvudsak medelbrant förutom i den södra och norra del där berget stupar brantare ned mot detaljplansområdet. Sprängda slänter i områdets södra och nordligaste del är stabila, där den gynnsamma sprickriktningen har möjliggjort branta släntvinklar. Vid södra slänten, till vänster om den trappa som leder in till Vattenfalls inhägnade område, finns en spricka, vilken troligtvis uppkommit i samband med sprängningsarbete. Förutom några enstaka instabila block är slänten idag stabil men åtgärder kan krävas beroende på det planerade bergschaktets omfattning. Den norra slänten vilken sluttar brant i sydost är risken för ras och utfall av berg små till obefintliga, några åtgärder är ej aktuella om inte slänten skall schaktas.

30 PM Geoteknik Bil 1 12(14) 12 HOG 4:1 5 Åtgärder Förutom några enstaka instabila block i de lägre delarna av slänterna bedöms inga stabilitetshöjande åtgärder av slänterna inom området vara nödvändiga. Åtgärder för att säkerställa stabiliteten vid utsprängning av den södra slänten innebär rensning av lösa block samt eventuellt ytterligare förstärkning av bergslänt intill Vattenfalls område. Nedan följer en beskrivning och läge för instabila block. Södra släntområdet Flertalet lösa mindre block från en stenmur vilka idag delvis fixeras av omkringliggande växtlighet. Vegetation samt block närmast slänten bör rensas bort.

31 PM Geoteknik Bil 1 13(14) HOG 4:1 13 Spricka i anslutning till vattenfalls fastighet bör inspekteras åter efter schaktning för eventuell ytterligare förstärkning. Norra släntområdet I dagsläget förekommer tät vegetation efter inschaktning av material mot slänten, slänten bör rensas från vegetation och block.

32 PM Geoteknik Bil 1 14(14) 14 HOG 4:1 Föregående bilds block ses i vänsterkant, till höger ses den branta norra slänten.

33 PM Geoteknik Bil 2 1(11) VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Miljöteknisk markundersökning på Hog 4:1, Stenungsund ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg TEL FAX WWW cowi.se INNEHÅLL 1 Uppdraget 1 2 Provtagning 1 3 Analyser 2 4 Resultat 3 5 Slutsatser 4 1 Uppdraget På fastigheten Hog 4:1 i Stenungsund ska en ny transformatorstation uppföras. En miljöteknisk markmiljöundersökning behövde utföras för att kontrollera status på fastigheten för att massor inom entreprenaden ska kunna hanteras på korrekt sätt. 2 Provtagning En miljöteknisk markmiljöundersökning utfördes den 11 oktober 2012 av COWI AB på fastigheten. Fem provpunkter gjordes med borrbandvagn ner till 2 meter som djupast. Borrhålen fick beteckningarna Hål1-5 vid markmiljöundersökningen. De motsvaras av följande beteckningar i den geotekniska undersökningen: Hål 1 CW1 Hål 4 CW7 Hål 2 CW2 Hål 5 CW8 Hål 3 CW3 Tabell 1: Översättning mellan borrhålsbeteckningar. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Niclas Jacobsson/ Krister Honkonen GRANSKAD Krister Honkonen

34 PM Geoteknik Bil 2 2(11) 2/4 Miljöteknisk markundersökning på Hog 4:1, Stenungsund Figur 1: Borrpunkter på Hog 4:1 i Stenungsund 3 Analyser Fältintrycket var att jordproverna inte var kraftigt förorenade. Från provtagningen valdes 4 prover ut för analys hos ALS Scandinavia.

35 PM Geoteknik Bil 2 3(11) Miljöteknisk markundersökning på Hog 4:1, Stenungsund 3/4 Prov 1:1 från CW1 0-1 m analyserades med avseende på metaller. Prov 2:1 från CW2 0-1 m analyserades med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH-16. Prov 4:1 från CW7 0-1 m analyserades med avseende på metaller och PAH-16. Prov 5:1 från CW8 0-1 m analyserades med avseende på metaller och PCB. 4 Resultat Inga halter över riktvärdet för känslig markanvändning påträffades i analyserna. Samtliga analyserade prov visar låga halter av metaller och PAH. Alifater och PCB var i de analyserade proverna under detektionsgräns. Ämne KM MKM CW 1 (0,0-0,1 mum) CW 2 (0,0-1,0 mum) CW 7 (0,4-1,0 mum) CW 8 (0,0-1,0 mum) Arsenik ,36 <3 <3 <3 Bly ,95 12,2 6,08 6,74 Kadmium 0,5 15 <0,1 0,122 <0,1 <0,1 Kobolt ,43 5,58 3,61 3,45 Koppar ,44 12,4 5,67 5,78 Krom ,5 12,9 9,64 11,8 Nickel ,96 9,99 6,77 6,61 Vanadin ,7 22,1 16,4 19,6 Zink ,2 47,5 26,3 27,8 Kvicksilver 0,25 2,5 <1 <1 Z1 <1 PAH, <0,15 <0,15 - summa L PAH, ,53 0,40 - summa M PAH, ,080 0,36 - summa H PAH ,080 0,36 - summa cancerogena PCB <0,007 SUMMA 7 Tabell 2: Analysresultat från jordprovtagningen.

36 PM Geoteknik Bil 2 4(11) 4/4 Miljöteknisk markundersökning på Hog 4:1, Stenungsund 5 Slutsatser Inga förhöjda halter av föroreningar påträffades i de analyserade jordproverna. Analyserna bekräftar därmed de intryck som noterades i fält vid provtagningen. Eftersom riktvärdet för känslig markanvändning underskrids innebär det att området är godkänt för all form av markanvändning krävs inga ytterligare åtgärder för masshanteringen vid nybyggnation. Bilaga 1: Analysprotokoll från ALS

37 Rapport Sida 1 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 5(11) COWI AB Projekt Niclas Jacobsson Bestnr Registrerad Box Utfärdad Göteborg Analys av fast prov Er beteckning 1:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 83.7 % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Be mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Fe mg/kg TS 1 H MB Mn mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB P mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB Sr mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Hg <1 mg/kg TS 1 H MB ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

38 Rapport Sida 2 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 6(11) Er beteckning 2:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.8 % 1 V MB As <3 mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Be mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Fe mg/kg TS 1 H MB Mn mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB P mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB Sr mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Hg <1 mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 87.8 % 2 O MAEL alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D MISW alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 3 N MISW alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D MISW aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D MISW aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D MISW metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D MISW metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D MISW aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D MISW bensen <0.01 mg/kg TS 3 D JOTA toluen <0.05 mg/kg TS 3 D JOTA etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D JOTA m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D JOTA o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D JOTA xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N JOTA TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N JOTA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren 0.19 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.20 mg/kg TS 3 D MISW pyren 0.14 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.08 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 3 N MISW ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

39 Rapport Sida 3 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 7(11) Er beteckning 2:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa övriga* 0.53 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.53 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* mg/kg TS 3 N MISW Er beteckning 4:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.1 % 1 V MB As <3 mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Be mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Fe mg/kg TS 1 H MB Mn mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB P mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB Sr mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Hg <1 mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 85.0 % 2 O MAEL naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 4 D MISW fluoranten 0.23 mg/kg TS 4 D MISW pyren 0.17 mg/kg TS 4 D MISW bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 4 D MISW krysen mg/kg TS 4 D MISW bens(b)fluoranten 0.11 mg/kg TS 4 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 4 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D MISW PAH, summa cancerogena* 0.36 mg/kg TS 4 N MISW PAH, summa övriga* 0.40 mg/kg TS 4 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N MISW PAH, summa M* 0.40 mg/kg TS 4 N MISW PAH, summa H* 0.36 mg/kg TS 4 N MISW ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

40 Rapport Sida 4 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 8(11) Er beteckning 5:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.7 % 1 V MB As <3 mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Be mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Fe mg/kg TS 1 H MB Mn mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB P mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB Sr mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Hg <1 mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 85.5 % 2 O MAEL PCB 28 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 52 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 101 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 118 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 153 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 138 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB 180 <0.002 mg/kg TS 5 D ANMA PCB, summa 7* <0.007 mg/kg TS 5 N ANMA ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

41 Rapport Sida 5 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 9(11) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt M-1C. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±36-52% Aromatfraktioner: ±30-36% Enskida PAH: ±28-60% Bensen ±30% vid 0,02 mg/kg och ±32% vid 0,1 mg/kg Toluen ±28% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±35% vid 0,02 mg/kg och ±22% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±33% vid 0,04 mg/kg och ±27% vid 0,2 mg/kg o-xylen ±33% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Rev Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätningen utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

42 Rapport Sida 6 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 10(11) Metod Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±25-63% Rev Paket OJ-2A. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7 Mätningen utförs med GC-MS. Mätosäkerhet k=2 Enskilda PCB: ±33-40% Rev ANMA JOTA MAEL MB MISW Godkännare Anna Malmvärn Joanna Tagai Matthew Ellis Maria Bigner Miryam Swartling D H N O V Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

43 Rapport Sida 7 (7) T DVG1LZ1JHS PM Geoteknik Bil 2 11(11) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av