PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05"

Transkript

1 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB

2 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box Stockholm Org.nr: Upplaga: Reviderad version Datum: Reviderad Uppdragsansvarig: Clara Neuschütz E-post: Handläggare/fältpersonal: Tomas Hjorth, Sanna Börjesson, Clara Neuschütz Kvalitetskontroll: Tomas Hjorth Projekt nr: Foton: Foton är tagna av Niras AB om inte annat anges 2(9)

3 SAMMANFATTNING I samband med NCC Roads AB:s planläggning av en hamn vid Toresta i Upplands Bro kommun genomfördes en sedimentundersökning i december Sedimentkärnor togs inom det område där kajen är planerad och i närliggande djuphålor. Sedimenten i djuphålorna kommer inte att beröras av den planerade verksamheten men studerades för att erhålla en bild av den historiska belastningen i området. Metaller analyserades vid sex av provpunkterna och analyser av organiska föroreningar utfördes vid en punkt i det exploaterade området samt i den norra djuphålan (ytsediment 0-5 cm). Botten närmast strandområdet utgörs av sten och ett vassbälte förekommer ett par meter ut från strandlinjen. I vassbältet och utåt har ett tunt lager av sediment ansamlats med inslag av organiskt material och sand. Botten sluttar relativt brant utanför och ca 400 m norr om det aktuella området förekommer en djuphåla med ca 25 m vattendjup. Viken grundar upp något väster om det aktuella området för att sedan bli djupare ut mot vikens utlopp där djupet uppgår till ca 47 m djup. Sedimenten i det planerade hamnområdet är relativt opåverkade vilket är förväntat då lutningen av botten inte medger att material ansamlas i någon betydande grad. En viss påverkan kunde ses genom detekterbara halter av olja, PCB och tennorganiska föreningar. Sedimenten i djuphålorna längre ut i viken där det råder ackumulationsförhållanden innehöll överlag låga till måttliga halter av metaller, men en antropogen påverkan noterades genom förhöjda halter av exempelvis nickel, koppar och zink och förekomst av organiska och tennorganiska föreningar (PAHer, PCB och TBT). Metallhalterna kan till viss del förklaras av naturligt förhöjda bakgrundshalter. Av de gränsvärden som tagits fram för sediment vid klassificering av kemisk ytvattenstatus överskreds gränsvärdet för TBT i ytprov vid kajläget samt i den norr djuphålan, medan gränsvärdena för kadmium, bly, antracen och fluoranten underskreds i samtliga prover. 3(9)

4 INNEHÅLL 1.INLEDNING Bakgrund Syfte Bedömningsgrunder Områdesbeskrivning Tidigare undersökningar i området PROVTAGNING RESULTAT OCH BEDÖMNING SLUTSATSER REFERENSER... 9 BILAGOR Bilaga 1: Fältprotokoll Bilaga 2: Analysprotokoll 4(9)

5 1.INLEDNING 1.1. Bakgrund För att lasta och lossa bergmaterial som alstras vid arbetet med den planerade Förbifart Stockholm, avser NCC Roads AB att anlägga en hamn vid Toresta på den östra stranden av Kalmarviken i Mälaren, Upplands-Bro kommun. I dagsläget driver NCC Roads AB täktverksamhet på markområdet i anslutning till den planerade hamnen. Inför den vattenverksamhet som anläggningsarbeten av kajen medför behöver kunskap tas fram om sedimenten i viken, och NIRAS AB har på uppdrag av NCC Roads AB genomfört en sedimentundersökning i vattenområdet Syfte Syftet med undersökningen var att karaktärisera de sediment som finns i det berörda området och ge en grund för att bedöma de risker som anläggandet av den planerade kajen kan medföra Bedömningsgrunder Vid bedömning av föroreningsgrad har följande underlag använts: Naturvårdsverkets rapport 4913 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 1999a) Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999b) Naturvårdsverkets rapport Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999c) Kanadensiska effektbaserade riktvärden för sjösediment, Canadian Environmental Quality Guidelines (CMME, 2001) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2015:4) Bedömningsgrunder för kust och hav, samt fjordar och kustvatten har använts som komplement till de bedömningsgrunder som finns för sjöar och vattendrag då underlag för bedömning av sjösediment saknas för vissa parametrar Områdesbeskrivning Området ligger i Upplands-Bro kommun nära Bålsta vid Kalmarviken. Kalmarviken är en del av vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden och har ett medeldjup på 18 meter samt ett största djup på 47 meter (Pettersson m.fl., 1991). Viken har två djuphålor som är 25 respektive 47 meter djupa, och som ligger norrut respektive söderut från det aktuella hamnområdet. 5(9)

6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET I november 1991 genomförde Pettersson m.fl. vid Limnologiska institutionen vid Uppsala universitet en sedimentundersökning i Kalmarviken för att bestämma sedimentens allmänna karaktär samt klargöra fosforns bindningsformer. Sedimentprover togs vid 15 punkter, både strandnära och i vikens båda djuphålor. Resultatet från undersökningen visade på en tydlig anrikning av fosfor vid djup mellan 25 och 35 meter, som vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. syrgasbrist eller förhöjt ph) kan läcka ut från sedimenten och bidra till eutrofiering. 2. PROVTAGNING Sedimentprover togs den 17:e december 2013 från båt med en kajakprovtagare med rör (54 mm i innerdiameter) vid 7 punkter. Provpunkternas placering valdes utifrån en inledande sjömätning av området samt utifrån djupkarta över Kalmarviken som tagits fram genom lodning i februari 1984 (Pettersson m.fl., 1991), samt från sedimentsondering med en van Veen-hämtare i de strandnära områdena. Provpunkternas läge redovisas i figur 1. Figur 1. Karta över provpunkterna i Kalmarviken. Kartkälla: Eniro. Provkropparna skiktades i 5-cm skikt och valda nivåer sändes för analys av metaller, TOC, aromater, alifater, PAH, PCB, BTEX, olja samt tennorganiska ämnen. 6(9)

7 3. RESULTAT OCH BEDÖMNING I området närmast den planerade kajen är sedimenten relativt opåverkade med halter nära bakgrundshalter för metaller (Tabell 1). Tabell 1. Metaller och As i sediment, samt torrsubstans (TS), analyserat totalt organiskt kol (TOC) och glödförlust (GF). Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsvereket 1999a). Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. TOC TS_105 C As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Provpunkt Djup i sedimentet (cm) % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1a ,3 2,81 0,157 42,2 13,1 <0, ,4 84,8 Tor 1b ,1 2,05 0,104 27,8 12,4 <0,2 15,5 7,8 47,8 Tor 1c 0-5 2,59 60,2 1,31 <0,1 20,6 8,76 <0,2 17,6 7,28 50 Tor 1c ,96 0,123 54,1 27,1 <0,2 35,8 19,9 102 Tor 1c ,3 4,8 0,138 57,3 29,5 <0,2 35,7 21,3 101 Tor ,8 5,18 0,277 56,7 26,1 <0,2 38,2 21,1 126 Tor ,7 5,89 0,162 50,3 21 <0,2 30,8 17,2 93,9 Tor ,7 9,61 0,278 77,8 44 <0,2 49,3 28,1 147 Tor ,71 16,9 6,17 0,696 73,1 71,3 <0,2 55, Tor ,3 10,4 0,873 79,1 83,1 <0,2 62,5 50,6 224 Tor ,6 9,01 0, ,5 <0,2 49,5 54,7 188 Tor ,4 7,92 0,393 77,3 48,6 <0,2 47,8 55,6 181 Tor ,7 7,53 0,317 73,7 44,6 <0,2 44,1 50,4 172 Tor ,75 30,6 7,3 0,297 69,1 44,2 <0, ,5 156 Tor ,8 7,96 0,328 76,9 48,9 <0,2 47,8 56,6 186 Tor ,7 5,93 0,533 65,9 56,4 <0,2 54,2 38,4 203 Tor ,5 5,09 0, <0,2 50,5 35,1 192 Tor ,53 0,665 74,9 68,6 <0,2 68,1 44,9 229 Tor ,7 8,03 0,656 68,9 59,9 <0,2 64,2 43,9 201 Tor ,2 8,84 0,803 79,9 66,7 <0,2 74,2 51,5 233 Tor ,2 12,1 1,08 80,8 72,2 <0,2 90, Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus, sediment (HVMFS 2015:4) 2,3 120 Mkt låga Klass1 <5 <0,8 <10 <15 <0,15 <5 <50 <150 Bedömningsgrunder sjöar och Låga klass2 5_10 0,8_2 10_20 15_25 0,15_0,3 5_15 50_ _300 vattendrag (Naturvårds verket 1999, Måttligt hög Klass3 10_30 2_7 20_100 25_100 0,3_1,0 15_50 150_ _1000 rapport 4913) Höga Klass4 30_150 7_35 100_ _500 1,0_5,0 50_ _ _5000 Mkt höga Klass5 >150 >35 >500 >500 >5 >250 >2000 >5000 Gräns mellan ingen/liten och trolig påverkan av punktkälla (Naturvårdsverket 1999 rapport 4918) Under denna nivå förväntas inga negativa 7,24 0,7 52,3 18,7 0,13 30,2 124 Canadian Environmental Quality effekter förekomma 1 Guidelines. Ekologiska effektvärden Över denna nivå för sjösediment. (CMME, 2001) förväntas negativa 41,6 4, , effekter förekomma 2 1 ISQG Interim sediment quality level 2 PEL Probably effect level Krom, koppar och nickel förekommer överlag i något förhöjda halter jämfört med de nationella bedömningsgrunderna vilket beror på att den naturliga geologiska bakgrundshalten är högre av dessa metaller regionalt. I Mälaren har bakgrundsnivåerna av dessa metaller funnits ligga inom 7(9)

8 klass 3 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (WSP, 2014). Olja, PCB och tennorganiska föreningar detekterades vid Tor1c (Tabell 2 och 4). Oljeindex utgörs i detta prov av tyngre alifater (C16-C35). Tabell 2. Olja, BTEX och PAH i sediment. Gråmarkerade värden = under rapporteringsgränsen. Streck = analys ej utförd. PAH, summa 16 PAH, summa cancerogena PAH, summa 11 Djup i oljeindex xylener, Provpunkt sedimentet (cm) >C10-<C40 bensen toluen etylbensen summa mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1c <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,075 <0,035 <0,055 Tor <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,42 0,19 0,34 Tabell 3. Halter av polyaromatiska kolväten (PAH:er) i sediment. Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för kust och hav. Gråmarkerade värden = under rapporteringsgränsen. Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Provpunkt Djup i sedimentet (cm) naftalen acenaftylen fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)- antracen krysen bens(a)pyren mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1c 0-5 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Tor ,049 <0,010 0,021 0,029 <0,010 0,048 0,037 0,023 0,023 0,022 Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus, sediment (avseende sediment med 5 % organiskt kol) (HVMFS 0, :4) Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999, rapport 4914, uppdaterad tabell dec 2013) Canadian Environmental Quality Guidelines. Ekologiska effektvärden för sjösediment. (CMME, 2001) Ingen halt Klass 1 Låg halt Klass 2 Medelhög halt Klass 3 Hög halt Klass 4 Mycket hög halt Klass ,01 0-0, ,02 0-0, ,01 0-0, ,02 0,01-0,03 0,002-0,008 0,02-0,08 0,012-0,05 0,01-0,035 0,013-0,05 0,02-0,06 0,03-0,1 0,008-0,03 0,08-0,27 0,05-0,2 0,035-0,11 0,05-0,18 0,06-0,18 >0,1 >0,03 >0,27 >0,2 >0,11 >0,18 >0,18 Under denna nivå förväntas inga negativa 0,0212 0,0867 0,0469 0,111 0,153 0,0748 0,108 0,0888 effekter förekomma 1 Över denna nivå förväntas negativa 0,144 0,544 0,245 2,355 1,398 0,693 0,846 0,763 effekter förekomma 2 1 ISQG Interim sediment quality level 2 PEL Probably effect level Tabell 4. PCB:er och tennorganiska föreningar i sediment. Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999, rapport 4914, uppdaterad tabell dec 2013). Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Provpunkt Djup i sedimentet (cm) PCB, summa 7 Monobutyltenn (MBT) Dibutyltenn (DBT) Tributyltenn (TBT) µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS Tor 1c 0-5 0,13 3,25 7,06 3,41 Tor ,9 15,9 19,3 17,8 Bedömningsgrunder marina vatten. PCB: Naturvårdsverket, Tennorganiska: KLIF, Ingen halt Klass 1 0 Låg Klass 2 0-1,3 Måttlig Klass 3 1,3-4 Hög Klass Mycket hög Klass 5 >15 Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus, sediment (avseende sediment med 5 % organiskt kol) (HVMFS 2015:4) 1,6 8(9)

9 I de båda djuphålorna noteras en tydligare antropogen påverkan, metallhalterna är något förhöjda i både Tor4 och Tor5 (Tabell 1) och i Tor4 förekommer måttliga halter av organiska föroreningar (PAHer, PCB och TBT) (Tabell 2, 3 och 4). Någon tydlig påverkan från en punktkälla går inte att utskilja. TBT överskred det nyligen framtagna gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus i sediment, både vid kajläget och i djuphålan. TBT har framförallt spridits till följd att tidigare användning i båtbottenfärger och förekommer ofta i sediment i anslutning till marinor och småbåtshamnar. Ämnet är mycket toxiskt för många vattenlevande djur och därför utpekat som ett prioriterat ämne. Gränsvärdet i sediment överskrids ofta i tätortsnära områden. Gränsvärdena för kadmium, bly, antracen och fluoranten underskreds i samtliga analyserade prover. 4. SLUTSATSER Sedimenten vid den planerade anläggningen består av sandinblandad lera överlagrat med 1-5 cm gyttjelera med hög halt organiskt material. Dessa sediment är i huvudsak oförorenade med halter nära bakgrundsnivå för metaller, men med viss påverkan i form av av olja, PCB och tennorganiska föreningar. Proven från vikens två djuphålor visar på vad som ackumulerats över tiden i vikens sediment och i dessa kan en antropogen påverkan ses genom något förhöjda halter av exempelvis nickel, koppar och zink. Metallerna förekommer dock överlag i låga till måttliga halter och vissa av de förhöjda halterna kan förklaras av en naturligt förhöjd bakgrundsnivå i regionen. I den norra djuphålan uppmättes måttliga halter av organiska föroreningar (PAHer, PCB och TBT). Sammantaget har inga markant höga halter detekterats i några av proverna, utan föroreningsnivåerna är vad man kan förvänta sig i ett sediment i närheten av en tätort. Utifrån dessa data bedöms det inte vara någon risk för betydande spridning av föroreningar vid arbeten i det planerade området. 5. REFERENSER CMME (2001). Kanadensiska effektbaserade riktvärden för sjösediment, Canadian Environmental Quality Guidelines. HVMFS 2015:4. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Naturvårdsverket (1999a). Rapport 4913 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket (1999b). Rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsvereket (1999c). Rapport Bedömningsgrunder för kust och hav, uppdaterad tabell dec WSP (2014). Mälarprojektet: Sedimentundersökningar i Mälaren och runt Södertäljes kanal (9)

10 Bilaga 1: Fältprotokoll

11 Fältanteckningar sedimentprovtagning Toresta Personal: Tomas Hjorth, Clara Neuschütz (Niras) Provpunkt Vattendjup (m) Koordinater (WGS84 decimal, lat, lon) Djup (cm under bottenytan) Jordart Färg Lukt Tor 1a 4, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Lös lera m sandkorn Ljusbrun, grå nederst Tor 1b 2, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-4 Lera med organiskt material Grå Tor 1c 1, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Siltig lera m mycket org material Brungrå 5-16 Lera med sandinslag Grå Tor 2 9, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Silt, org material Brungrå 5-20 Lera m sandinslag Grå Ljusare lera Ljusare grå Tor 3 19, Organiskt material Brun/grå 1-30 Lera, gyttjig, tecken på ackumulation Grå Svag svavelväte Ljusare lera Ljusare grå Tor 4 23, Organiskt material, oxiderad yta Brun/grå 2-30 Lera, gyttjig, ackumulationsbotten Grå / mörkgrå Svag svavelväte Mörkare (gyttje)lera Grå, svarta inslag Tor Organiskt material, oxiderad yta Brun/grå svarta inslag 1-15 Lera, gyttjig, ackumulationsbotten Grå / mörkgrå Svag svavelväte Markant mörkare lera Grå, svarta inslag

12 Bilaga 2: Analysprotokoll

13 Sida 1 (16) Niras AB Projekt Clara Neuschütz Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning Tor 1a 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor 1b 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

14 Sida 2 (16) Er beteckning Tor 1c 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 2.59 % av TS 3 1 HESE monobutyltenn µg/kg TS 4 C STGR dibutyltenn µg/kg TS 4 C STGR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 4 C STGR tetrabutyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monooktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR dioktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR tricyklohexyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monofenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR difenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR trifenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR TS_105 C 61.8 % 5 2 CL naftalen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaftylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaften <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fenantren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(a)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL krysen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(b)fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(k)fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(a)pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL

15 Sida 3 (16) Er beteckning Tor 1c 0-5 O benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL indeno(123cd)pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 16* <0.075 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa cancerogena* <0.035 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa övriga* <0.045 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa L* <0.015 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa M* <0.025 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa H* <0.040 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 11* <0.055 mg/kg TS 5 2 CL PCB 28 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 52 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 101 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 118 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 138 < mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB 180 < mg/kg TS 6 2 CL PCB, summa 7* mg/kg TS 6 2 CL bensen <0.010 mg/kg TS 7 2 CL toluen <0.050 mg/kg TS 7 2 CL etylbensen <0.050 mg/kg TS 7 2 CL xylener, summa <0.050 mg/kg TS 7 2 CL oljeindex >C10-<C40* 53.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C10-C12 <20.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C12-C16 <20.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C16-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C35-<C40 <10.0 mg/kg TS 8 2 CL

16 Sida 4 (16) Er beteckning Tor 1c 5-10 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.03 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR

17 Sida 5 (16) Er beteckning Tor 1c O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.05 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

18 Sida 6 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

19 Sida 7 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.61 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 4.71 % av TS 3 1 HESE monobutyltenn µg/kg TS 4 C STGR dibutyltenn µg/kg TS 4 C STGR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 4 C STGR tetrabutyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monooktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR dioktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR tricyklohexyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monofenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR difenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR trifenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR TS_105 C 14.4 % 5 2 CL naftalen mg/kg TS 5 2 CL acenaftylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaften mg/kg TS 5 2 CL fluoren mg/kg TS 5 2 CL fenantren mg/kg TS 5 2 CL antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoranten mg/kg TS 5 2 CL pyren mg/kg TS 5 2 CL bens(a)antracen mg/kg TS 5 2 CL krysen mg/kg TS 5 2 CL bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 2 CL bens(k)fluoranten mg/kg TS 5 2 CL bens(a)pyren mg/kg TS 5 2 CL dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL

20 Sida 8 (16) Er beteckning Tor O benso(ghi)perylen mg/kg TS 5 2 CL indeno(123cd)pyren mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 16* 0.42 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa cancerogena* 0.19 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa övriga* 0.23 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa L* mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa M* 0.14 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa H* 0.23 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 11* 0.34 mg/kg TS 5 2 CL PCB 28 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 52 < mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB, summa 7* mg/kg TS 6 2 CL bensen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL toluen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL etylbensen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL xylener, summa <0.10 mg/kg TS 7 2 CL oljeindex >C10-<C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C10-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C12-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C16-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C35-<C mg/kg TS 8 2 CL Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

21 Sida 9 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.46 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

22 Sida 10 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.30 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 1.75 % av TS 3 1 HESE

23 Sida 11 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

24 Sida 12 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

25 Sida 13 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

26 Sida 14 (16) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. 3 Bestämning av TOC med coulometri enligt metod baserad på CSN ISO och CSN EN Paket OJ-19AQ. Bestämning av tennorganiska föreningar. TBT LOQ: 0,2 µg/kg TS. Analys enligt egen metod. Mätning utförs med GC-ICP-SFMS. Rev Paket OJ-1 sed. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Proven extraheras med aceton/hexan/cyklohexan (1:2:2). Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. PAH summa L: naftalen, acenaften och acenaftylen. PAH summa M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren PAH summa H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober PAH summa 11 utgörs av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. Enligt naturvårdsverkets rapport Paket OJ-2A sed. Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 kongener) enligt EN DIN ISO Proven homogeniseras och extraheras med n-hexan/cyklohexan/aceton. Extra upprening av extraktet utförs. Mätning utförs med GC-MS. 7 Paket OJ-5B Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX) med purge & trap GC-MS. 8 Paket OJ-20C. Bestämning av olja GC-FID (oljeindex) enligt ISO DIS Proven homogeniseras och extraheras med hexan. Extraktet renas med florisil. Mätning utförs med GC-FID.

27 Sida 15 (16) Metod CL HESE STGR Godkännare Camilla Lundeborg Hedvig von Seth Sture Grägg C H S V Utf 1 GC-ICP-MS Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 2 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

28 Sida 16 (16) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1 Sida 1 (12) Ankomstdatum 2016-04-08 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2016-04-19 Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1600037 Analys av fast prov Er beteckning S1 O10759268 TS_105 C 89.8

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden Sida 1 (4) T1838942 17X7D1LTZML Ankomstdatum 2018-11-28 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2018-12-12 Håkan Johansson Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1800149 Analys av vatten Er beteckning

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik.

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik. PM TILL Peter Claesson, Skanska Teknik DATUM 2016-03-15 KOPIA Karin Tilgmann, Skanska Teknik FRÅN Kristoffer Lindö UPPDRAGSNUMMER 1546232 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING PLATZER GÅRDA Inledning Golder

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan

PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan PM Asfaltsprovtagning Gyllenstensgatan Syfte Inför ändring av detaljplan och eventuell exploatering har prover på asfalt tagits på parkeringsplats på Gyllenstensgatan i Göteborg. Administrativa uppgifter

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun PM UPPDRAG Bräcke 1:95, Miljö UPPDRAGSNUMMER 12702576-002 UPPDRAGSLEDARE Filip Granström UPPRÄTTAD AV DATUM 2017-11-09 Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun Bakgrund Sweco har fått i uppdrag

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WIKOWIA VSO NORRKÖPING AB Kvarteret Skeppet 13, Norrköping UPPDRAGSNUMMER 2180772 PROJEKTERINGSUNDERLAG NORRKÖPING 2013-05-24 SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Sofie Lûcke. Vaksalagatan Uppsala. Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Sofie Lûcke. Vaksalagatan Uppsala. Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr Sida 1 (10) Ankomstdatum 2016-06-23 SWECO Environment AB Utfärdad 2016-07-11 Sofie Lûcke Vaksalagatan 10 753 20 Uppsala Projekt Bällsta, Vallentuna Bestnr 2175100600 Analys av fast prov 16S001 (0,0-0,4)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg För: Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2017-08-14 Uppdrag: 1217-186 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

DATUM UPPRÄTTAD AV. Jerry Nilsson

DATUM UPPRÄTTAD AV. Jerry Nilsson memo01.docx 2012-03-28-14 PM UPPDRAG Asfaltsprovtagning Rörbergs flygplats UPPDRAGSNUMMER 14503582-010 DATUM 2019-05-27 UPPRÄTTAD AV Jerry Nilsson Granskad av Peter Östman Ingrid Håstad 2019 Asfaltsprovtagningar

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Provtagning av PAH i asfalt RAPATAC AB SWECO ENVIRONMENT AB FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 UPPDRAGSNUMMER PETER ÖSTMAN

RAPPORT. Provtagning av PAH i asfalt RAPATAC AB SWECO ENVIRONMENT AB FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 UPPDRAGSNUMMER PETER ÖSTMAN RAPATAC AB Provtagning av PAH i asfalt UPPDRAGSNUMMER 1832507100 FASTIGHETERNA SÄTRA 22:1, 23:2 SWECO ENVIRONMENT AB CECLIA SJÖBERG PETER ÖSTMAN 2 (12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Inledning och

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. För. Mölndals Stad Karin Börjesson

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. För. Mölndals Stad Karin Börjesson RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad För Mölndals Stad Karin Börjesson Upprättad: 2017-04-07 Uppdrag: 1217-073 Structor Miljö Väst AB Org nr

Läs mer

PM MARKMILJÖ PROVTAGNING

PM MARKMILJÖ PROVTAGNING PM MARKMILJÖ PROVTAGNING SOLBRINKEN - GRUNDET 9434, NACKA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-12-21 Upprättad av Granskad av Godkänd av Ylva Vård Lena Sundberg Mikael Yngvesson PM Markmiljö provtagning 2016-12-21 Projektnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB RAPPORT Handläggare Virpi Nõmtak Tel 010-5055806 E-post virpi.nomtak@afconsult.com Datum 2016-05-19 Projekt-ID 717391 Kund Torsby kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Detaljplan för Torsby

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning. Futuraskolan AB. Futuraskolan Danderyd. Eskilstuna

Miljöteknisk markundersökning. Futuraskolan AB. Futuraskolan Danderyd. Eskilstuna Miljöteknisk markundersökning Futuraskolan AB Futuraskolan Danderyd Eskilstuna 2014-02-18 Futuraskolan Danderyd Miljöteknisk markundersökning Datum 2014-02-18 Uppdragsnummer 1320005244 Utgåva/Status Sara

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun För Ernst Rosén AB Maria Warringer Upprättad: 2017-01-20 Uppdrag: 1116-278 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad

Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Mölndals stad För: K21 Entreprenad AB Upprättad: 2017-06-22 Uppdrag: 1217-094 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

RAPPORT. Dnr 233/ Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 HELSINGBORGS KOMMUN HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR

RAPPORT. Dnr 233/ Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 HELSINGBORGS KOMMUN HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR Dnr 233/2016-260 RAPPORT HELSINGBORGS KOMMUN Östanvindsgatan Ödåkra 4:4 UPPDRAGSNUMMER 1210609 / 13001180 SANERINGSRAPPORT RIVNINGSMASSOR VERSION 1.00 2018-03-27 HBG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ UPPRÄTTAD AV:

Läs mer

Fabriken 14, Huddinge kommun

Fabriken 14, Huddinge kommun Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Fabriken 14, Huddinge kommun PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning HSB Bostad Uppdragsnummer: 4852 Upprättad

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING NIAM V HOLDING AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHETEN VANDENBERGH 9, STOCKHOLM RAPPORT Stockholm 2013-11-14 Uppdragsansvarig: Anders Johnson HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm 010

Läs mer

Struh RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. Miljö Väst AB. För

Struh RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad. Miljö Väst AB. För Struh Miljö Väst AB RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av Bastuban 1, Europahuset, Mölndals Stad För Mölndals Stad Karin Börjesson Upprättad: 2017-04-07 Uppdrag: 1217-073 Structor

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde MILJÖRAPPORT Skanska Sverige AB Teknik Geoteknik och Infra KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN Exploatering av nytt bostadsområde Miljörapport Översiktlig miljögeoteknisk undersökning

Läs mer

PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG

PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG 1(2) Helsingborg 2018-05-22 PM KOMPLETTERANDE PROVTAGNING DROTTNINGHÖGS FÖRSKOLA, HELSINGBORG Inför anläggande av förskola inom stadsdelen Drottninghög i Helsingborg har två miljötekniska utredningar genomförts

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda För Kungsleden Att: Tommy Leckborn Upprättad: 2015-08-31 Uppdrag: 1215-131 Althallen Sida 2 1215-131 Kungsleden 2015-08-31

Läs mer

."' (i:.d,i. c, :,. :., ("l z 1'-... 1'eo,1,._d.ml. ttj hcrmll'l QlEC 1?uH. Sweden

.' (i:.d,i. c, :,. :., (l z 1'-... 1'eo,1,._d.ml. ttj hcrmll'l QlEC 1?uH. Sweden Sida 1 (1) nkomstdatum 219-5-14 Utfärdad 219-5-21 Pjekt Bestnr 1276649 1276649 nalys av fast pv r beteckning 191 -,5m abnummer 111398 rs 15 c s Ba d o r u Hg i Pb Zn Resultat 824 347 648

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning - Orrholmen 1:1, Karlstad

Översiktlig Miljöteknisk undersökning - Orrholmen 1:1, Karlstad PM UPPDRAG Karlstad, Orrholmen 1:1 UPPDRAGSNUMMER 233568000 UPPDRAGSLEDARE Jan Embretsen UPPRÄTTAD AV Jan Embretsen DATUM 2013-12-19 Bilagor: 1. Ritning X01. Redovisning av provpunkternas lägen. 2. Redovisning

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning. Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun

PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning. Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Översiktlig Miljöteknisk Undersökning markundersökning Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka kommun Knut Jönsson Byggadministration

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Utvärdering av analysresultat, jordprover, Bantorget Mariestad

Utvärdering av analysresultat, jordprover, Bantorget Mariestad memo01.docx 2012-03-28-14 PM UPPDRAG Mariestad_Bantorget UPPDRAGSNUMMER 12704397 UPPDRAGSLEDARE Gunnar Larsson UPPRÄTTAD AV DATUM 2018-09-14 Härtill hör: Bilaga 1 Fältprotokoll inkl. fältanalyser (1 sid)

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad För: Veidekke Bostad AB Region Väst Upprättad: 2014-06-09 Uppdrag: 914-072 Version: 1 Structor

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inom Nol 2:288 m.fl.

Miljöteknisk markundersökning inom Nol 2:288 m.fl. Miljöteknisk markundersökning inom Nol 2:288 m.fl. Resultatrapport För: Ale kommun Datum: 2016-08-25 Uppdrag: 1116-061 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö Väst AB Kungsgatan

Läs mer

Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning

Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning Bilaga X Kemakta AR 2015-36 Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning Håkan Yesilova, Håkan Svensson och Mark Elert Februari 2016 1 Uppdrag och syfte Beställare Kemakta Konsult AB har på uppdrag av

Läs mer

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Uppdragsnummer: 6781-004 Antal sidor: 13 Antal bilagor: 3 Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Slutrapport från efterbehandling av förorenade massor ESKILSTUNA 2016-07-11 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell,

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun

Rapport Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Almeberg 20, Varbergs kommun För: Varbergs kommun Stadsbyggnadskontoret Upprättad: 2016-12-08 Uppdrag: 1116-170 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

ÖMMU (ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK MARK- UNDERSÖKNINGSRAPPORT) KULTURTORGET, MÄRSTA

ÖMMU (ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK MARK- UNDERSÖKNINGSRAPPORT) KULTURTORGET, MÄRSTA ÖMMU (ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK MARK- UNDERSÖKNINGSRAPPORT) KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-16 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Kulturtorget, Märsta Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (ÖMMU)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona För: Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad Upprättad: 2018-04-19 Uppdrag: 1318 060 Structor

Läs mer

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7)

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7) LA Geo Miljö AB 1 (7) 15-11-16 Peab Sverige AB området Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark Foto 2015-10-21. Provgrop 1508 med Byggnad 79 i bakgrunden. Ängelholm 2015-11-16 LA Geo Miljö AB LA

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke För: Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Upprättad: 2018-08-28 Reviderad: 2019-01-23 Uppdrag: 1318-145 Structor Miljö Väst AB

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Datum: PORSCHE CENTER DANDERYD DANDERYDS KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Datum: PORSCHE CENTER DANDERYD DANDERYDS KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: 116-019 /GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Datum: 2016-03-02 NYBYGGNAD PORSCHE CENTER DANDERYD DANDERYDS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50

Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50 Laholms kommun, Laholm Datum: 2016-03-18 Uppdragsnr: 412087 Dokumentnr: 654616 Kompletterande grundvattenprovtagning Nyby 3:38 och Nyby 3:50 Inledning DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Laholms kommun

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN Sundsvall 2011-05-26 PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2011-05-26 Uppdragsnummer 61811144958 Utgåva/Status 1 GARDFORS LARS Uppdragsledare/granskare

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 7 MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT : ISSN -9 www.oresunds-vvf.se SE--77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. -77 ; e-mail:

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng UPPDRAGSNUMMER 2177001000 ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING 2016-04-07 SWECO ENVIRONMENT AB STOCKHOLM MILJÖ OCH FASTIGHET OSCAR FOGELBERG ANNA BÄCKSTRÖM GUNILLA THEORIN repo001.docx

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Tillfällig hamn i Sätra MKB-Bilaga - Kompl.sedimentundersökning Tillståndsansökan Miljöbalken SYSTEMHANDLING

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer