PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05"

Transkript

1 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB

2 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box Stockholm Org.nr: Upplaga: Reviderad version Datum: Reviderad Uppdragsansvarig: Clara Neuschütz E-post: Handläggare/fältpersonal: Tomas Hjorth, Sanna Börjesson, Clara Neuschütz Kvalitetskontroll: Tomas Hjorth Projekt nr: Foton: Foton är tagna av Niras AB om inte annat anges 2(9)

3 SAMMANFATTNING I samband med NCC Roads AB:s planläggning av en hamn vid Toresta i Upplands Bro kommun genomfördes en sedimentundersökning i december Sedimentkärnor togs inom det område där kajen är planerad och i närliggande djuphålor. Sedimenten i djuphålorna kommer inte att beröras av den planerade verksamheten men studerades för att erhålla en bild av den historiska belastningen i området. Metaller analyserades vid sex av provpunkterna och analyser av organiska föroreningar utfördes vid en punkt i det exploaterade området samt i den norra djuphålan (ytsediment 0-5 cm). Botten närmast strandområdet utgörs av sten och ett vassbälte förekommer ett par meter ut från strandlinjen. I vassbältet och utåt har ett tunt lager av sediment ansamlats med inslag av organiskt material och sand. Botten sluttar relativt brant utanför och ca 400 m norr om det aktuella området förekommer en djuphåla med ca 25 m vattendjup. Viken grundar upp något väster om det aktuella området för att sedan bli djupare ut mot vikens utlopp där djupet uppgår till ca 47 m djup. Sedimenten i det planerade hamnområdet är relativt opåverkade vilket är förväntat då lutningen av botten inte medger att material ansamlas i någon betydande grad. En viss påverkan kunde ses genom detekterbara halter av olja, PCB och tennorganiska föreningar. Sedimenten i djuphålorna längre ut i viken där det råder ackumulationsförhållanden innehöll överlag låga till måttliga halter av metaller, men en antropogen påverkan noterades genom förhöjda halter av exempelvis nickel, koppar och zink och förekomst av organiska och tennorganiska föreningar (PAHer, PCB och TBT). Metallhalterna kan till viss del förklaras av naturligt förhöjda bakgrundshalter. Av de gränsvärden som tagits fram för sediment vid klassificering av kemisk ytvattenstatus överskreds gränsvärdet för TBT i ytprov vid kajläget samt i den norr djuphålan, medan gränsvärdena för kadmium, bly, antracen och fluoranten underskreds i samtliga prover. 3(9)

4 INNEHÅLL 1.INLEDNING Bakgrund Syfte Bedömningsgrunder Områdesbeskrivning Tidigare undersökningar i området PROVTAGNING RESULTAT OCH BEDÖMNING SLUTSATSER REFERENSER... 9 BILAGOR Bilaga 1: Fältprotokoll Bilaga 2: Analysprotokoll 4(9)

5 1.INLEDNING 1.1. Bakgrund För att lasta och lossa bergmaterial som alstras vid arbetet med den planerade Förbifart Stockholm, avser NCC Roads AB att anlägga en hamn vid Toresta på den östra stranden av Kalmarviken i Mälaren, Upplands-Bro kommun. I dagsläget driver NCC Roads AB täktverksamhet på markområdet i anslutning till den planerade hamnen. Inför den vattenverksamhet som anläggningsarbeten av kajen medför behöver kunskap tas fram om sedimenten i viken, och NIRAS AB har på uppdrag av NCC Roads AB genomfört en sedimentundersökning i vattenområdet Syfte Syftet med undersökningen var att karaktärisera de sediment som finns i det berörda området och ge en grund för att bedöma de risker som anläggandet av den planerade kajen kan medföra Bedömningsgrunder Vid bedömning av föroreningsgrad har följande underlag använts: Naturvårdsverkets rapport 4913 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 1999a) Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999b) Naturvårdsverkets rapport Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999c) Kanadensiska effektbaserade riktvärden för sjösediment, Canadian Environmental Quality Guidelines (CMME, 2001) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2015:4) Bedömningsgrunder för kust och hav, samt fjordar och kustvatten har använts som komplement till de bedömningsgrunder som finns för sjöar och vattendrag då underlag för bedömning av sjösediment saknas för vissa parametrar Områdesbeskrivning Området ligger i Upplands-Bro kommun nära Bålsta vid Kalmarviken. Kalmarviken är en del av vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden och har ett medeldjup på 18 meter samt ett största djup på 47 meter (Pettersson m.fl., 1991). Viken har två djuphålor som är 25 respektive 47 meter djupa, och som ligger norrut respektive söderut från det aktuella hamnområdet. 5(9)

6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET I november 1991 genomförde Pettersson m.fl. vid Limnologiska institutionen vid Uppsala universitet en sedimentundersökning i Kalmarviken för att bestämma sedimentens allmänna karaktär samt klargöra fosforns bindningsformer. Sedimentprover togs vid 15 punkter, både strandnära och i vikens båda djuphålor. Resultatet från undersökningen visade på en tydlig anrikning av fosfor vid djup mellan 25 och 35 meter, som vid ogynnsamma förhållanden (t.ex. syrgasbrist eller förhöjt ph) kan läcka ut från sedimenten och bidra till eutrofiering. 2. PROVTAGNING Sedimentprover togs den 17:e december 2013 från båt med en kajakprovtagare med rör (54 mm i innerdiameter) vid 7 punkter. Provpunkternas placering valdes utifrån en inledande sjömätning av området samt utifrån djupkarta över Kalmarviken som tagits fram genom lodning i februari 1984 (Pettersson m.fl., 1991), samt från sedimentsondering med en van Veen-hämtare i de strandnära områdena. Provpunkternas läge redovisas i figur 1. Figur 1. Karta över provpunkterna i Kalmarviken. Kartkälla: Eniro. Provkropparna skiktades i 5-cm skikt och valda nivåer sändes för analys av metaller, TOC, aromater, alifater, PAH, PCB, BTEX, olja samt tennorganiska ämnen. 6(9)

7 3. RESULTAT OCH BEDÖMNING I området närmast den planerade kajen är sedimenten relativt opåverkade med halter nära bakgrundshalter för metaller (Tabell 1). Tabell 1. Metaller och As i sediment, samt torrsubstans (TS), analyserat totalt organiskt kol (TOC) och glödförlust (GF). Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsvereket 1999a). Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. TOC TS_105 C As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Provpunkt Djup i sedimentet (cm) % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1a ,3 2,81 0,157 42,2 13,1 <0, ,4 84,8 Tor 1b ,1 2,05 0,104 27,8 12,4 <0,2 15,5 7,8 47,8 Tor 1c 0-5 2,59 60,2 1,31 <0,1 20,6 8,76 <0,2 17,6 7,28 50 Tor 1c ,96 0,123 54,1 27,1 <0,2 35,8 19,9 102 Tor 1c ,3 4,8 0,138 57,3 29,5 <0,2 35,7 21,3 101 Tor ,8 5,18 0,277 56,7 26,1 <0,2 38,2 21,1 126 Tor ,7 5,89 0,162 50,3 21 <0,2 30,8 17,2 93,9 Tor ,7 9,61 0,278 77,8 44 <0,2 49,3 28,1 147 Tor ,71 16,9 6,17 0,696 73,1 71,3 <0,2 55, Tor ,3 10,4 0,873 79,1 83,1 <0,2 62,5 50,6 224 Tor ,6 9,01 0, ,5 <0,2 49,5 54,7 188 Tor ,4 7,92 0,393 77,3 48,6 <0,2 47,8 55,6 181 Tor ,7 7,53 0,317 73,7 44,6 <0,2 44,1 50,4 172 Tor ,75 30,6 7,3 0,297 69,1 44,2 <0, ,5 156 Tor ,8 7,96 0,328 76,9 48,9 <0,2 47,8 56,6 186 Tor ,7 5,93 0,533 65,9 56,4 <0,2 54,2 38,4 203 Tor ,5 5,09 0, <0,2 50,5 35,1 192 Tor ,53 0,665 74,9 68,6 <0,2 68,1 44,9 229 Tor ,7 8,03 0,656 68,9 59,9 <0,2 64,2 43,9 201 Tor ,2 8,84 0,803 79,9 66,7 <0,2 74,2 51,5 233 Tor ,2 12,1 1,08 80,8 72,2 <0,2 90, Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus, sediment (HVMFS 2015:4) 2,3 120 Mkt låga Klass1 <5 <0,8 <10 <15 <0,15 <5 <50 <150 Bedömningsgrunder sjöar och Låga klass2 5_10 0,8_2 10_20 15_25 0,15_0,3 5_15 50_ _300 vattendrag (Naturvårds verket 1999, Måttligt hög Klass3 10_30 2_7 20_100 25_100 0,3_1,0 15_50 150_ _1000 rapport 4913) Höga Klass4 30_150 7_35 100_ _500 1,0_5,0 50_ _ _5000 Mkt höga Klass5 >150 >35 >500 >500 >5 >250 >2000 >5000 Gräns mellan ingen/liten och trolig påverkan av punktkälla (Naturvårdsverket 1999 rapport 4918) Under denna nivå förväntas inga negativa 7,24 0,7 52,3 18,7 0,13 30,2 124 Canadian Environmental Quality effekter förekomma 1 Guidelines. Ekologiska effektvärden Över denna nivå för sjösediment. (CMME, 2001) förväntas negativa 41,6 4, , effekter förekomma 2 1 ISQG Interim sediment quality level 2 PEL Probably effect level Krom, koppar och nickel förekommer överlag i något förhöjda halter jämfört med de nationella bedömningsgrunderna vilket beror på att den naturliga geologiska bakgrundshalten är högre av dessa metaller regionalt. I Mälaren har bakgrundsnivåerna av dessa metaller funnits ligga inom 7(9)

8 klass 3 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (WSP, 2014). Olja, PCB och tennorganiska föreningar detekterades vid Tor1c (Tabell 2 och 4). Oljeindex utgörs i detta prov av tyngre alifater (C16-C35). Tabell 2. Olja, BTEX och PAH i sediment. Gråmarkerade värden = under rapporteringsgränsen. Streck = analys ej utförd. PAH, summa 16 PAH, summa cancerogena PAH, summa 11 Djup i oljeindex xylener, Provpunkt sedimentet (cm) >C10-<C40 bensen toluen etylbensen summa mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1c <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,075 <0,035 <0,055 Tor <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,42 0,19 0,34 Tabell 3. Halter av polyaromatiska kolväten (PAH:er) i sediment. Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för kust och hav. Gråmarkerade värden = under rapporteringsgränsen. Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Provpunkt Djup i sedimentet (cm) naftalen acenaftylen fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)- antracen krysen bens(a)pyren mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tor 1c 0-5 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Tor ,049 <0,010 0,021 0,029 <0,010 0,048 0,037 0,023 0,023 0,022 Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus, sediment (avseende sediment med 5 % organiskt kol) (HVMFS 0, :4) Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999, rapport 4914, uppdaterad tabell dec 2013) Canadian Environmental Quality Guidelines. Ekologiska effektvärden för sjösediment. (CMME, 2001) Ingen halt Klass 1 Låg halt Klass 2 Medelhög halt Klass 3 Hög halt Klass 4 Mycket hög halt Klass ,01 0-0, ,02 0-0, ,01 0-0, ,02 0,01-0,03 0,002-0,008 0,02-0,08 0,012-0,05 0,01-0,035 0,013-0,05 0,02-0,06 0,03-0,1 0,008-0,03 0,08-0,27 0,05-0,2 0,035-0,11 0,05-0,18 0,06-0,18 >0,1 >0,03 >0,27 >0,2 >0,11 >0,18 >0,18 Under denna nivå förväntas inga negativa 0,0212 0,0867 0,0469 0,111 0,153 0,0748 0,108 0,0888 effekter förekomma 1 Över denna nivå förväntas negativa 0,144 0,544 0,245 2,355 1,398 0,693 0,846 0,763 effekter förekomma 2 1 ISQG Interim sediment quality level 2 PEL Probably effect level Tabell 4. PCB:er och tennorganiska föreningar i sediment. Färgmarkering visar klassning enligt NVs bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999, rapport 4914, uppdaterad tabell dec 2013). Fetstil markerar överträdelse av gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Provpunkt Djup i sedimentet (cm) PCB, summa 7 Monobutyltenn (MBT) Dibutyltenn (DBT) Tributyltenn (TBT) µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS Tor 1c 0-5 0,13 3,25 7,06 3,41 Tor ,9 15,9 19,3 17,8 Bedömningsgrunder marina vatten. PCB: Naturvårdsverket, Tennorganiska: KLIF, Ingen halt Klass 1 0 Låg Klass 2 0-1,3 Måttlig Klass 3 1,3-4 Hög Klass Mycket hög Klass 5 >15 Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus, sediment (avseende sediment med 5 % organiskt kol) (HVMFS 2015:4) 1,6 8(9)

9 I de båda djuphålorna noteras en tydligare antropogen påverkan, metallhalterna är något förhöjda i både Tor4 och Tor5 (Tabell 1) och i Tor4 förekommer måttliga halter av organiska föroreningar (PAHer, PCB och TBT) (Tabell 2, 3 och 4). Någon tydlig påverkan från en punktkälla går inte att utskilja. TBT överskred det nyligen framtagna gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus i sediment, både vid kajläget och i djuphålan. TBT har framförallt spridits till följd att tidigare användning i båtbottenfärger och förekommer ofta i sediment i anslutning till marinor och småbåtshamnar. Ämnet är mycket toxiskt för många vattenlevande djur och därför utpekat som ett prioriterat ämne. Gränsvärdet i sediment överskrids ofta i tätortsnära områden. Gränsvärdena för kadmium, bly, antracen och fluoranten underskreds i samtliga analyserade prover. 4. SLUTSATSER Sedimenten vid den planerade anläggningen består av sandinblandad lera överlagrat med 1-5 cm gyttjelera med hög halt organiskt material. Dessa sediment är i huvudsak oförorenade med halter nära bakgrundsnivå för metaller, men med viss påverkan i form av av olja, PCB och tennorganiska föreningar. Proven från vikens två djuphålor visar på vad som ackumulerats över tiden i vikens sediment och i dessa kan en antropogen påverkan ses genom något förhöjda halter av exempelvis nickel, koppar och zink. Metallerna förekommer dock överlag i låga till måttliga halter och vissa av de förhöjda halterna kan förklaras av en naturligt förhöjd bakgrundsnivå i regionen. I den norra djuphålan uppmättes måttliga halter av organiska föroreningar (PAHer, PCB och TBT). Sammantaget har inga markant höga halter detekterats i några av proverna, utan föroreningsnivåerna är vad man kan förvänta sig i ett sediment i närheten av en tätort. Utifrån dessa data bedöms det inte vara någon risk för betydande spridning av föroreningar vid arbeten i det planerade området. 5. REFERENSER CMME (2001). Kanadensiska effektbaserade riktvärden för sjösediment, Canadian Environmental Quality Guidelines. HVMFS 2015:4. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Naturvårdsverket (1999a). Rapport 4913 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket (1999b). Rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsvereket (1999c). Rapport Bedömningsgrunder för kust och hav, uppdaterad tabell dec WSP (2014). Mälarprojektet: Sedimentundersökningar i Mälaren och runt Södertäljes kanal (9)

10 Bilaga 1: Fältprotokoll

11 Fältanteckningar sedimentprovtagning Toresta Personal: Tomas Hjorth, Clara Neuschütz (Niras) Provpunkt Vattendjup (m) Koordinater (WGS84 decimal, lat, lon) Djup (cm under bottenytan) Jordart Färg Lukt Tor 1a 4, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Lös lera m sandkorn Ljusbrun, grå nederst Tor 1b 2, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-4 Lera med organiskt material Grå Tor 1c 1, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Siltig lera m mycket org material Brungrå 5-16 Lera med sandinslag Grå Tor 2 9, Organiskt material, oxiderad yta Rödbrun Frisk 1-5 Silt, org material Brungrå 5-20 Lera m sandinslag Grå Ljusare lera Ljusare grå Tor 3 19, Organiskt material Brun/grå 1-30 Lera, gyttjig, tecken på ackumulation Grå Svag svavelväte Ljusare lera Ljusare grå Tor 4 23, Organiskt material, oxiderad yta Brun/grå 2-30 Lera, gyttjig, ackumulationsbotten Grå / mörkgrå Svag svavelväte Mörkare (gyttje)lera Grå, svarta inslag Tor Organiskt material, oxiderad yta Brun/grå svarta inslag 1-15 Lera, gyttjig, ackumulationsbotten Grå / mörkgrå Svag svavelväte Markant mörkare lera Grå, svarta inslag

12 Bilaga 2: Analysprotokoll

13 Sida 1 (16) Niras AB Projekt Clara Neuschütz Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning Tor 1a 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor 1b 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

14 Sida 2 (16) Er beteckning Tor 1c 0-5 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 2.59 % av TS 3 1 HESE monobutyltenn µg/kg TS 4 C STGR dibutyltenn µg/kg TS 4 C STGR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 4 C STGR tetrabutyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monooktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR dioktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR tricyklohexyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monofenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR difenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR trifenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR TS_105 C 61.8 % 5 2 CL naftalen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaftylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaften <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fenantren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(a)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL krysen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(b)fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(k)fluoranten <0.010 mg/kg TS 5 2 CL bens(a)pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL

15 Sida 3 (16) Er beteckning Tor 1c 0-5 O benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL indeno(123cd)pyren <0.010 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 16* <0.075 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa cancerogena* <0.035 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa övriga* <0.045 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa L* <0.015 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa M* <0.025 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa H* <0.040 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 11* <0.055 mg/kg TS 5 2 CL PCB 28 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 52 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 101 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 118 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 138 < mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB 180 < mg/kg TS 6 2 CL PCB, summa 7* mg/kg TS 6 2 CL bensen <0.010 mg/kg TS 7 2 CL toluen <0.050 mg/kg TS 7 2 CL etylbensen <0.050 mg/kg TS 7 2 CL xylener, summa <0.050 mg/kg TS 7 2 CL oljeindex >C10-<C40* 53.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C10-C12 <20.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C12-C16 <20.0 mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C16-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C35-<C40 <10.0 mg/kg TS 8 2 CL

16 Sida 4 (16) Er beteckning Tor 1c 5-10 O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.03 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR

17 Sida 5 (16) Er beteckning Tor 1c O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.05 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

18 Sida 6 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

19 Sida 7 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.61 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 4.71 % av TS 3 1 HESE monobutyltenn µg/kg TS 4 C STGR dibutyltenn µg/kg TS 4 C STGR tributyltenn (TBT) µg/kg TS 4 C STGR tetrabutyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monooktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR dioktyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR tricyklohexyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR monofenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR difenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR trifenyltenn <1 µg/kg TS 4 C STGR TS_105 C 14.4 % 5 2 CL naftalen mg/kg TS 5 2 CL acenaftylen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL acenaften mg/kg TS 5 2 CL fluoren mg/kg TS 5 2 CL fenantren mg/kg TS 5 2 CL antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL fluoranten mg/kg TS 5 2 CL pyren mg/kg TS 5 2 CL bens(a)antracen mg/kg TS 5 2 CL krysen mg/kg TS 5 2 CL bens(b)fluoranten mg/kg TS 5 2 CL bens(k)fluoranten mg/kg TS 5 2 CL bens(a)pyren mg/kg TS 5 2 CL dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg TS 5 2 CL

20 Sida 8 (16) Er beteckning Tor O benso(ghi)perylen mg/kg TS 5 2 CL indeno(123cd)pyren mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 16* 0.42 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa cancerogena* 0.19 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa övriga* 0.23 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa L* mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa M* 0.14 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa H* 0.23 mg/kg TS 5 2 CL PAH, summa 11* 0.34 mg/kg TS 5 2 CL PCB 28 < mg/kg TS 6 2 CL PCB 52 < mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB mg/kg TS 6 2 CL PCB, summa 7* mg/kg TS 6 2 CL bensen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL toluen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL etylbensen <0.10 mg/kg TS 7 2 CL xylener, summa <0.10 mg/kg TS 7 2 CL oljeindex >C10-<C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C10-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C12-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C16-C mg/kg TS 8 2 CL fraktion >C35-<C mg/kg TS 8 2 CL Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

21 Sida 9 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.46 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

22 Sida 10 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Ca mg/kg TS 2 H STGR Na mg/kg TS 2 H STGR S mg/kg TS 2 H STGR Al mg/kg TS 2 H STGR B mg/kg TS 2 H STGR Be mg/kg TS 2 H STGR Fe mg/kg TS 2 H STGR Li mg/kg TS 2 H STGR Mg mg/kg TS 2 H STGR Mn mg/kg TS 2 H STGR Mo mg/kg TS 2 H STGR P mg/kg TS 2 H STGR Sn* 1.30 mg/kg TS 2 S STGR Sr mg/kg TS 2 H STGR TS_105 C % 3 1 HESE TOC 1.75 % av TS 3 1 HESE

23 Sida 11 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

24 Sida 12 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

25 Sida 13 (16) Er beteckning Tor O TS_105 C % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR

26 Sida 14 (16) * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. 3 Bestämning av TOC med coulometri enligt metod baserad på CSN ISO och CSN EN Paket OJ-19AQ. Bestämning av tennorganiska föreningar. TBT LOQ: 0,2 µg/kg TS. Analys enligt egen metod. Mätning utförs med GC-ICP-SFMS. Rev Paket OJ-1 sed. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Proven extraheras med aceton/hexan/cyklohexan (1:2:2). Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. PAH summa L: naftalen, acenaften och acenaftylen. PAH summa M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren PAH summa H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober PAH summa 11 utgörs av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. Enligt naturvårdsverkets rapport Paket OJ-2A sed. Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 kongener) enligt EN DIN ISO Proven homogeniseras och extraheras med n-hexan/cyklohexan/aceton. Extra upprening av extraktet utförs. Mätning utförs med GC-MS. 7 Paket OJ-5B Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX) med purge & trap GC-MS. 8 Paket OJ-20C. Bestämning av olja GC-FID (oljeindex) enligt ISO DIS Proven homogeniseras och extraheras med hexan. Extraktet renas med florisil. Mätning utförs med GC-FID.

27 Sida 15 (16) Metod CL HESE STGR Godkännare Camilla Lundeborg Hedvig von Seth Sture Grägg C H S V Utf 1 GC-ICP-MS Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 2 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

28 Sida 16 (16) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Kajer mm på Oceanpiren

Kajer mm på Oceanpiren Bilaga 1 till samrådsunderlag vattenverksamhet Rapport Helsingborgs Stad Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade sediment Göteborg 2014-02-27 Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade

Läs mer

Reviderad version

Reviderad version Av Britta Eklund Reviderad version 2008-03-12 Sammanfattning Sediment från olika typer av hamnar i Stockholmsområdet har analyserats för sitt innehåll av organiska tennföreningar, irgarol och polyaromatiska

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV SEDIMENT I SVINDERSVIKEN producerad av WSP Environment (uppdrag )

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV SEDIMENT I SVINDERSVIKEN producerad av WSP Environment (uppdrag ) 2010-02-25 MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV SEDIMENT I SVINDERSVIKEN producerad av WSP Environment (uppdrag 10130313) Uppdragsnr: 10130313 1 (11) PM Miljöteknisk undersökning av sediment i Svindersviken, Nacka

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer