UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT"

Transkript

1 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN SE Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel ;

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sammanfattning.... Inledning.... Metodik Provtagning... Analyser... Jämförelsedata... Kvalitetssäkring.... Resultat Sediment... 7 Metaller och organiska miljögifter... 8 ÖVF:, Höganäs... 8 ÖVF:, Helsingborg... 9 ÖVF:, Lundåkrabukten... ÖVF:8, Lommabukten... ÖVF:9, yttre Lommabukten... ÖVF:, Spillepeng Malmö... ÖVF:, Klagshamn.... Diskussion Sediment... Metaller och organiska miljögifter... ÖVF:, Höganäs... ÖVF:, Helsingborg... ÖVF:, Lundåkrabukten... ÖVF:8, Lommabukten... ÖVF:9, yttre Lommabukten... ÖVF:, Spillepeng Malmö... ÖVF:, Klagshamn... 7 Sammanfattning...7. Referenser Bilagor...9

3 . SAMMANFATTNING Undersökningar av miljögifter i sediment i Öresund har genomförts i ÖVF:s regi sedan 99, men med nuvarande utformning sedan 998. års provtagningar genomfördes den 7:e och 8:e april med undersökningsfartyget Sabella. Sediment Sedimentdata och redoxdata vid årets undersökning låg inom ramen för det normala för hela undersökningsperioden Ovanligt hög organisk halt vid station ÖVF : Spillepeng, Malmö. Metaller Generellt visade års undersökningar i Öresund av miljögifter i sediment på metallhalter som kan betraktas som låga för en relativt exponerad region. Tennhalterna, som låg högt vid års undersökning, hade nu minskat markant till lägre nivåer. Även kromhalterna minskade generellt över alla stationer (tab ). Jämfördes stationerna sinsemellan hade de djupare stationerna i Höganäs, Helsingborg och yttre Lommabukten allmänt högre metallhalter. Halterna vid yttre Lommabukten uppvisade generellt en något ökande tendens, medan halterna på övriga stationer verkade oförändrade eller minska något. Organiska miljögifter (PAH och PCB) PAH-halterna hade generellt minskat gentemot års undersökning och var vid års undersökning högst vid Helsingborg där halten klassades som "hög". Två stationer klassades till medelhög halt (ÖVF : och ÖVF :9). Tidigare höga observerade halter av fenantren i yttre Lommabukten hade nu gått tillbaka.. PCB-halterna låg under detektionsnivån på av de undersökta stationerna. På övriga stationer ökade PCB-halterna och klassades från "låg" vid Spillepeng till "hög" halt vid Helsingborg.

4 . INLEDNING Undersökningar av miljögifter i sediment i Öresund har genomförts i ÖVF:s regi sedan 99, men med nuvarande utformning sedan 998. Provtagningarna år utfördes på 7 stationer; ÖVF:, ÖVF:, ÖVF:, ÖVF:8, ÖVF:9, ÖVF: och ÖVF:. Station ÖVF: har tillkommit senare och ingick ej i 998 års miljögiftsundersökning. Stationernas positioner framgår av tabell och figur. Tabell. Djup och positioner för stationerna angivna i WGS-8. Delområde Stationsnamn Djup, m Latitud Longitud Höganäs ÖVF : Helsingborg ÖVF : Lundåkrabukten ÖVF : 7 7 Lommabukten ÖVF :8 ÖVF :9 ÖVF : 9 Höllviken ÖVF : 8 8. METODIK Provtagning Provtagningarna genomfördes den 7-8 april, med undersökningsfartyget Sabella, i samband med den årliga bottenfaunaundersökningen. På varje station avskiktades ett ytsedimentprov (- cm sedimentdjup) från en sedimentpropp tagen med Haps-corer. Dessa prover frystes omedelbart för senare analys. Analyser Sedimentproverna (- cm) analyserades med avseende på torrsubstans och glödförlust samt kornstorleksfördelning, som utfördes av AB LMI, Helsingborg. Analyser av metaller och organiska miljögifter utfördes av ALS Scandinavia AB. Metaller analyserades enligt EPA-metoder (modifierade).7 (ICP-AES) och.8 (ICP-SMS), förutom tenn (Sn) som analyserdes med ICP-MS efter uppslutning med kungsvatten. Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) bestämdes med GC-MS efter extrahering med aceton/hexan/cyklohexan och polyklorerade bifenyler (PCBer) bestämdes med GC-MS efter extrahering n-hexan/ cyklohexan/aceton (DIN ISO 8). Jämförelsedata Som jämförelsedata bakåt i tiden användes ÖVF:s egna undersökningar från 998 och samt i viss mån data från 99. Avvikelse- och tillståndsklassningar gjordes enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för kust och hav".

5 HÖGANÄS ÖVF : HELSINGBORG ÖVF : LANDSKRONA ÖVF : ÖVF :9 ÖVF :8 ÖVF : MALMÖ ÖVF : Figur. Stationer som ingår i ÖVF:s kontrollprogram år för undersökning av miljögifter i sediment.

6 Metaller avvikelseklassades enligt: klass klass klass klass klass ingen/obetydlig avvikelse liten avvikelse tydlig avvikelse stor avvikelse mycket stor avvikelse Organiska miljögifter tillståndsklassades enligt : klass klass klass klass klass ingen halt låg halt medelhög halt hög halt mycket hög halt För PAHer finns det för av de analyserade substanserna jämförvärden för tillståndsklassning. Jämförvärden för total-pah finns för kongener (PAH). Då kriterierna har ändrats något så blir klassningarna något annorlunda jämfört med års klassningarna. Tidigare har kompensation för den organiska halten i sedimentet gjorts. Alla data standardiserades till % organiskt innehåll (kol). Detta förfarande har slopats av Naturvårdsverket, vilket får till följd att sediment med en organisk halt över % får en hårdare bedömning, medan sediment med lägre halter fär en liberalare bedömning. Kvalitetssäkring Följande kvalitetssäkringsarbete har utförts: upprättande av försöksprotokoll kontinuerlig kontroll och kalibrering av mätinstrument funktionskontroll av provtagningsutrustning inför provtagning flera korrekturläsningar/kontroller av data av olika personer Vid inskrivning och beräkningar av data från provtagning och analysprotokoll har inledande kontroll gjorts. Vid överföring till databaslistor har nästa kontroll av data gjorts. Eventuellt avvikande data har kontrollerats mot rådata.

7 . RESULTAT Sediment Sedimentets egenskaper Sedimentdata från årets undersökningar presenteras i tabellerna -. För jämförelse har data från tidigare år tagits med. Årets resultat för torrsubstans och glödförlust var i nivå med tidigare års undersökningar (tab & ). Typiskt uppvisade de djupare stationerna (ÖVF:, ÖVF: och ÖVF:9) en torrsubstans på ca % och en glödförlust på - %. De grunda stationerna (ÖVF:, ÖVF:8 och ÖVF:) hade sediment med ca 8 % i torrsubstans och ca,8 % i glödförlust. Dock noterades en högre glödförlust på lokal ÖVF : utanför Spillepeng. Andelen småpartiklar har under åren varit mer variabel, men relativt tydligt skilde sig de djupare stationerna från de grundare med en högre andel småpartiklar och en lägre medelkorndiameter (tab ). Tabell. Torrsubstans (TS i %) i sediment Station ÖVF :, 7,8,9 7,,7 9,,7,, 7,8,,,, 7, ÖVF :,7 9,,7,8,,, 9,7 9,9,,,8,,, ÖVF : 8, 8, 8, 8, 7, 8,8 8, 8,8 78, 78, 78, 79, 79,7 8, 79, ÖVF :8 7, 7,8 77, 7,8, 7, 8, 78, 7,7 7, 77, 77, 77, 79, 77, ÖVF :9,7 8,,,7 7,7 8,,9,,7, 8,, 7, 8,, ÖVF : , 8, 77,8 9,7-8, 8, 78, 8, 8, 7,7 79,,8 ÖVF : 77,9 79, 8,7 8, 7, 78, 79,9 78, 78,7 7, 7,9 78, 8, 77,7 77, Tabell. Glödförlust (GF) i % av TS i sediment Station ÖVF :,8,,,,8,,,,,,,7,,, ÖVF :,7, 7,,9,9,,9,,8,8,,9,,,8 ÖVF :,,,,7,,7,,9,8,9,,,,, ÖVF :8,,,,,9,,,7,7,7,,,,, ÖVF :9 7,,9, 9,,,,,,,,,,,,9 ÖVF : - -,9,,, -,,,7,,,,, ÖVF :,7,,7,,,9,,,7,,,,,, Tabell. Andelen partiklar < i % 997- samt medelkorndiametern i för åren - i sediment. Station < < < < < < < M < M < M < M < M < M < M < M < ÖVF : 7, 7,8 8, 9, 8, 9,, 8,,, 8,8 87 7, 8,8, 8,7 ÖVF : 7,, 7,7,,, 7, 98,,7 9,8 7 7,,, 78, 7, ÖVF :,9,,,,,7,8,8 7, 8,,7 9,9,9, 79, 9 ÖVF :8 9,,,, 7,,, 8, 7, 8,7 7, 8, 9,, 7, 9 ÖVF :9,7 7,8, 8,7,9,, 7 9, 9,7 9, 7,8 7 7,,9 7,, 9 ÖVF : - -,8,,, - -,8 8, 9, 8,, 8, 8 7, 7 ÖVF :,7,,,,,7,,8, 8,7, 8, 9 98,, 8 M Redoxpotential Redoxpotentialen låg generellt i nivå med tidigare års mätningar (fig ). På samtliga uppmätta stationer (ÖVF:, ÖVF: och ÖVF:9) registrerades oxiderade förhållanden ner till minst 8 cm sedimentdjup. 7

8 Redoxpotential Eh, mv 7 8 Sedimentdjup, cm Medel -9 ÖVF : 7 8 Sedimentdjup, cm Figur. Redoxpotentialen (Eh) på -8 cm sedimentdjup vid stationerna ÖVF :, ÖVF : och ÖVF :9. Metaller och organiska miljögifter Station ÖVF:, utanför Höganäs. ÖVF : ÖVF :9 7 8 Sedimentdjup, cm Halterna av arsenik (As), kobolt (Co) och bly (Pb) hade vid års undersökning ökat jämfört med år. Halterna av koppar (Cu), tenn (Sn), kadmium (Cd), krom (Cr) och zink (Zn) visade däremot på minskningar jämfört med års undersökning (fig ). Kvicksilver låg oförändrat kvar på samma nivå som tidigare. Samtliga metaller uppvisade relativt låga halter i jämförelse med station S som ligger centralt i Skälderviken. Avvikelseklassningen visade med ett undantag på "ingen/obetydlig avvikelse". Undantaget var kvicksilverhalten som klassades som "liten avvikelse". Tenn finns ej med som ren metall för avvikelseklassning utan brukar analyseras med avseende på tennorganiska föreningar såsom TBT (tributyltenn). Tennhalten hade dock minskat markant jämfört med år. 7 Arsenik, As,,,,, Kobolt, Co Koppar, Cu 8 Metaller i sediment, ÖVF :, Höganäs Bly, Pb Tenn, Sn,,, Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,8,,,,,8,,, Kadmium, Cd,,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :, Höganäs S, Skälderviken Figur. Metaller i sediment vid station ÖVF :, Höganäs i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning. för metaller i sediment. De polyaromatiska kolvätena (PAHer) uppvisade över lag måttliga nivåer och gav vid tillståndsklassningen huvudsakligen klass (medelhög halt). Total-PAH (PAH) klassades till klass, medelhög halt (, )(fig ). Total-PCB visade vid tillståndsklassnigen på medelhög halt (klass ). 8

9 ,,,,,, PAHer,,,,,,,, Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)antracen* Krysen* Benso(b)fluoranten* Benso(k)fluoranten* Benso(a)pyren* di-benso(ah)antracen* Benso(ghi)perylen Indeno(cd)pyren* PAH och PCB i sediment, ÖVF :, Höganäs,, Summa PAH,,9 Summa PCB7,,8,,7,,,, Figur. Organiska miljögifter i sediment vid station ÖVF :, Höganäs i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets tillståndsklassning. Station ÖVF:, utanför Helsingborg Generellt sett låg metallhalterna på samma nivåer, eller lägre, som vid undersökningen år. Kobolt och bly hade dock ökat. Avvikelseklassningarna visade trots förändringar fortfarande på ingen/obetydlig avvikelse eller liten avvikelse (fig ). Kvicksilverhalten hade minskat tydligt och klassades nu till "liten avvikelse", vilket var en statusförbättring. Liksom för station ÖVF: hade tennhalten minskat på station ÖVF :, men jämförvärde saknades. Jämfört med övriga stationer som ingick i undersökningen låg station ÖVF :, Helsingborg Arsenik, As Kobolt, Co 8 8 Koppar, Cu Metaller i sediment, ÖVF :, Helsingborg Bly, Pb Tenn, Sn,,, Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,,,,,,,, Kadmium, Cd,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :, Helsingborg S, Skälderviken Figur. Metaller i sediment vid station ÖVF :, Helsingborg i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning. 9

10 högst vad gällde PAH-halterna. Halterna för de enskilda kongenerna låg på jämförbara nivåer med års undersökning. Fyra substanser klassades till "mycket hög halt", nämligen, fenantren, antracen, fluoranten och benso(a)antracen, och fem substanser klassades till "medelhög halt" (fig ). Totalt klassades PAH-halten (PAH) (, mg/kgts) till "hög". PCB-halten hade ökat jämfört med års undersökning och klassades nu som "hög" (fig ).,,,,,, Figur. Organiska miljögifter i sediment vid station ÖVF :, Helsingborg i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets tillståndsklassning. Metaller i sediment, ÖVF:, Lundåkrabukten,7,,,,,, Arsenik, As,,,,,,,,,, Kobolt, Co 8 Koppar, Cu Bly, Pb,,,,8,,, Tenn, Sn Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,9,8,7,,,,,, Kadmium, Cd,,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :, Lundåkrabukten S, Skälderviken PAHer Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)antracen* Krysen* Benso(b)fluoranten* Benso(k)fluoranten* Benso(a)pyren* di-benso(ah)antracen* Benso(ghi)perylen Indeno(cd)pyren* PAH och PCB i sediment, ÖVF :, Helsingborg Summa PAH,,8, Summa PCB7,,,,,,8,8,,,,,, Figur 7. Metaller i sediment vid station ÖVF :, Lundåkrabukten i Öresund för åren 99, 998 och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning.

11 Station ÖVF:, Lundåkrabukten Metallhalterna i Lundåkrabukten (ÖVF:) uppvisade fortsatt låga nivåer även vid års undersökning, och generellt hade halterna minskat, särskilt koppar och tenn, med några undantag (fig 7). Blyhalten har minskat successivt sedan 99 men ökade åter, och kvicksilver ökade tydligt över den senaste perioden. Samtliga metaller klassades till "ingen/ obetydlig avvikelse" förutom kvicksilver som fick "liten avvikelse". Ingen av de analyserade organiska miljögifterna kunde detekteras i sedimentet vid station ÖVF : vid årets undersökning(ej ill.). Varken de enskilda PAH-kongenerna (<, mg/ kgts) eller total-pah (<,8 mg/kgts) påträffades. Ej heller PCBer kunde detekterats (< µg/kgts) vid års undersökning. Station ÖVF:8, Lommabukten Stationen visade vid års undersökning på generellt låga halter och genomgående på "ingen/obetydlig avvikelse" för metallhalterna, med två undantag. Kopparhalten hade ökat från ca till nästan mg/kgts och klassades nu till "tydlig avvikelse". Kvicksilverhalten visade vid årets undersökning på "liten avvikelse". Tennhalten, som inte kunde klassas, hade minskat markant jämfört med undersökningen (fig 8). Inga halter detekterades för total-pah (<,8 mg/kgts) eller för de enskilda PAH-kongenerna (<, mg/kgts). Ej heller kunde halter av total-pcb (< µg/kgts) och enskilda PCBer (< µg/kgts) detekteras (ej ill.). Metaller i sediment, ÖVF :8, Lommabukten,,8,,, Arsenik, As,9,8,7,,,,,, Kobolt, Co Koppar, Cu Bly, Pb,,, Tenn, Sn Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,,,8,,, Kadmium, Cd,,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :8, Lommabukten S, Skälderviken Figur 8. Metaller i sediment vid station ÖVF :8, Lommabukten i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning.

12 Station ÖVF:9, yttre Lommabukten Metallhalterna hade vid års undersökning ökat, generellt sett, jämfört med års undersökning (fig 9). Undantag var tenn- och kromhalterna vilka hade minskat. Kvicksilverhalten hade ökat såpass att klassningen ändrades från "liten avvikelse" till "tydlig avvikelse" och klassningen av kadmiumhalten hade på motsvarande sätt ändrats från "ingen/obetydlig" till "liten". Metaller i sediment, ÖVF :9, yttre Lommabukten 8 Arsenik, As Kobolt, Co 8 Koppar, Cu Bly, Pb,,, 998 Tenn, Sn Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,,,,, Kadmium, Cd,,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :9, yttre Lommabukten S, Skälderviken Figur 9. Metaller i sediment vid station ÖVF :9, Lommabukten i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning. PAH och PCB i sediment, ÖVF :9, yttre Lommabukten,,9,8,7,,,,,,,, PAHer Summa PAH Summa PCB7,,,,,,8,8,,,,,, Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)antracen* Krysen* Benso(b)fluoranten* Benso(k)fluoranten* Benso(a)pyren* di-benso(ah)antracen* Benso(ghi)perylen Indeno(cd)pyren* Figur. Organiska miljögifter i sediment vid station ÖVF :9, Lommabukten i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets tillståndsklassning.

13 PAH-halten totalt sett hade minskat, och klassades nu till medelhög halt (PAH;, mg/ kgts) (fig ). Bland de ingående substanserna hade fenantren åter minskat från den anmärkningsvärt höga halten vid års undersökning. Samtliga kongener klassades till "låg halt", förutom antracen, som ej kunde påvisas och därmed klassades till "ingen halt". PCB-halterna hade ökat och och halten klassades till "låg halt" (fig ). Metaller i sediment, ÖVF :, Spillepeng Malmö,,,,, Arsenik, As Kobolt, Co 8 Koppar, Cu Bly, Pb,,, Tenn, Sn Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,,8,,,,,8,,, Kadmium, Cd,,,,,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr Zink, Zn ÖVF :, Spillepeng Malmö S, Skälderviken Figur. Metaller i sediment vid station ÖVF :, Lommabukten i Öresund för år och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning.,,,,,, PAHer,, Summa PAH,9 Summa PCB7,,8,8,7,,,,,,,,, Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)antracen* Krysen* Benso(b)fluoranten* Benso(k)fluoranten* Benso(a)pyren* di-benso(ah)antracen* Benso(ghi)perylen Indeno(cd)pyren* PAH och PCB i sediment, ÖVF :, Spillepeng Malmö Figur. Organiska miljögifter i sediment vid station ÖVF :, Lommabukten i Öresund för år och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets tillståndsklassning.

14 Station ÖVF:, utanför Spillepeng i Lommabukten Station ÖVF: har tillkommit efter 998 års sedimentundersökning och undersöktes med avseende på miljögifter i sediment för andra gången. Metallhalterna visade generellt på låga halter som klassades till "ingen/obetydlig avvikelse" (fig ). Undantag var kvicksilverhaltenhalten som klassades till "liten avvikelse". PAH-halterna vid station ÖVF: hade ökat och 7 av de analyserade kongenerna kunde påvisas. Dessa sju klassades som "låg halt" (fig ). Även total-ph (PAH,, mg/ kgts) klassades till "låg halt". Total-PCB klassades också vid års undersökning till "låg halt". Station ÖVF:, utanför Klagshamn Metallhalterna på station ÖVF: låg generellt på låga nivåer. Klassningen gav "klass, -ingen/obetydlig avvikelse" för samtliga metaller som klassades (fig ). Arsenik visade dock på en ökning och kobolt, koppar och kadmium visade på minskningar. Tenn, som ej klassades, kunde ej påvisas vid årets undersökning. Inga av de analyserade organiska miljögifterna kunde detekteras i sedimentet vid station ÖVF : vid årets undersökning(ej ill.). Varken de enskilda PAH-kongenerna (<, mg/ kgts) eller total-pah (<,8 mg/kgts) påträffades. Ej heller PCBer kunde detekterats (< µg/kgts) vid års undersökning. Metaller i sediment, ÖVF:, Klagshamn,,,,,,, Arsenik, As,,,,,,,,,, Kobolt, Co 8 Koppar, Cu < Bly, Pb,9,8,7,,,,,, Tenn, Sn Avikelse: = ingen/obetydlig = liten = tydlig = stor = mycket stor,, Kadmium, Cd,, Kvicksilver, Hg Krom, Cr 9 8 Zink, Zn ÖVF :, Klagshamn S, Skälderviken,8,,,,,,, Figur. Metaller i sediment vid station ÖVF :, Klagshamn i Öresund för åren 998, och. Station S i Skälderviken visas som jämförelse. anger ingen detekterad halt. Färgkoderna hänvisar till Naturvårdsverkets avvikelseklassning.

15 . DISKUSSION Sediment De djupare stationerna uppvisade generellt en högre glödförlust, lägre torrsubstans och finkornigare sediment. Detta ger en bättre förmåga att binda till sig främmande substanser. Stationer med lite grövre sediment och lägre organiskt innehåll uppvisade generellt lite lägre halter av miljögifter jämfört med stationer med högre organiskt innehåll och finkornigare sediment. Sedimentdata från års undersökning låg inom ramen för det normala. Jämförelser med år 998 och är speciellt intressanta eftersom det var de år som tidigare sedimentundersökningar utfördes. Torrsubstans och glödförlust låg på en relativt likartad nivå för samtliga stationer då år och år jämfördes. Kornstorleken varierade mellan stationerna och hade ökat på några och minskat på andra. Station ÖVF : uppvisade ovanligt hög organisk halt och medelkornstorlek. Redoxmätningarna visade på värden inom ramen för det normala på respektive station. Station ÖVF : vid Helsingborg visade på ovanligt goda syreförhållanden i sedimentpelaren. Metaller och organiska miljögifter Station ÖVF:, utanför Höganäs Metallhalterna vid station ÖVF: visade vid års undersökning på relativt låg belastning trots att regionen är relativt hårt exponerad genom mänsklig påverkan. Arsenik, kobolt och bly hade dock ökat jämfört med års undersökning. Tennhalten hade minskat markant jämfört med år undersökning. Andra metaller som hade minskat var koppar, kadmium och krom. Jämfört med station S (Skälderviken) som undersöks inom Nordvästkånes kustvattenkommittés kontrollprogram låg tungmetallhalterna vid Höganäs på betydligt lägre nivåer. PAHer uppvisade halter i samma intervall (,-, ) som vid undersökningarna år. Total-PAH (PAH) hade minskat något gentemot års resultat. Tillståndsklassningarna av både summa-pah och de ingående substanserna visade på låga till medelhöga halter. Tillståndsklassningen vid års undersökning baserades på standardisering till % glödförlust. Detta är numera slopat vid bedömningar vilket i detta fall leder till att klassningarna förskjuts något åt det sämre hållet. Så trots att total-pah minskat så försämrades klassningen från låg till medelhög halt. PCB hade ökat något jämfört med års nivå och klassades nu till medelhög halt. Halterna låg dock betydligt lägre jämfört med 998 års resultat. Station ÖVF:, utanför Helsingborg Metallhalterna låg generellt på relativt låga nivåer med avvikelseklassning till "klass, -ingen/ obetydlig avvikelse". Kvicksilverhalterna var dock något högre och klassades till "klass, -liten avvikelse". Flertalet metaller, däribland kvicksilver, hade minskat i halt vid års undersökning jämfört med. Liksom vid station ÖVF : hade halterna av kobolt och bly ökat. Jämfört med övriga stationer i Öresund ligger station ÖVF: ändå på en relativt hög nivå, vilket avspeglar den förmodat höga exponeringsgraden i regionen. PAHer uppvisade halter i samma intervall (,-, ) som vid undersökningarna år. Trots detta klassades vid års undersökning flertalet kongener till klass eller klass vilket anger höga eller mycket höga halter. Totalt (PAH) klassades halten till "hög halt". Förskjutningen i klassning jämfört med års undersökning beror som tidigare nämnts på att kompensering för det organiska innehållet i sedimentet inte längre sker. PAHer bildas huvudsakligen vid förbränning av t ex fossila bränslen. PAH-halterna vid Helsingborg var den högst uppmätta bland de undersökta stationerna. Då Helsingborg är en intensiv region

16 kan man förvänta sig hög exponering för denna ämneskategori, men försämringen jämfört med års undersökning beror alltså inte på ytterligare ökad exponering. PCB-halten hade dock ökat markant och klassades till "klass, -hög halt". Denna ökning tyder på en ökad exponering. Station ÖVF:, Lundåkrabukten Metallhalterna visade genomgående på låga nivåer. Halterna av arsenik och framför allt tenn hade minskat. Bly och kvicksilver kade ökat något. Avvikelseklassningen visade på ingen/ obetydlig avvikelse för samtliga metaller utom för kvicksilver som visade på liten avvikelse från bakgrundsnivåer. Halterna var låga jämfört med Skäldervikenstationen (S). Varken PAHer eller PCBer kunde påvisas vid års undersökning. Belastningen bedöms sålunda som låg på station ÖVF:. Station ÖVF:8, Lommabukten Stationen uppvisade generellt låga metallhalter och ingen/obetydlig avvikelse från bakgrundsnivåer. Kvicksilver hade ökat något och visade på "liten avvikelse". Ett par drastiska förändringar noterades dock. Tennhalten hade minskat tydligt och harmoniserade nu bättre med den i övrigt lågexponerade stationen. Mer svårförklarlig var den kraftigt förhöjda kopparhalten i sedimentet på station ÖVF :8 i Lommabukten. Halten låg ca fyra gånger högre jämfört med S i Skälderviken som visade på betydligt högre nivåer av övriga tungmetaller. Även övriga ÖVF-stationer visade på betydligt lägre halter jämfört med ÖVF :8. Varken PAHer eller PCBer kunde påvisas vid års undersökning. Belastningen av dessa bedöms sålunda som låg på station ÖVF :8 Station ÖVF:9, yttre Lommabukten Stationen påminner, med sitt större djup och finare sediment med högre organisk halt, mer om de djupare stationerna vid Helsingborg och Höganäs. Metallhalterna ökade generellt gentemot års undersökning. Arsenik, kobolt, koppar, bly, kadmium, kvicksilver och zink ökade mer eller mindre tydligt. Halterna avvek trots detta "inget/obetydligt" vid avvikelseklassningen. Kadmium visade på "lite" avvikelse och kvicksilver, vilken ökade mest markant, visade på nu på "tydlig" avvikelse, liksom vid 998 års undersökning. Tennhalten hde minskat tydligt från års oroande ökning. Den totala PAH-halten hade minskat tydligt jämfört med års undersökning, men klassades (PAH) trots detta nu till "medelhög halt". Inga ingående substanser klassades högre än "klass, -låg halt". Även fenantren, som bidrog till mer än hälften av den totala PAH-halten vid års undersökning,hade nu minskat tydligt och klassades till "klass, -låg halt". Resultaten tyder på en mer "normal" och förväntad belastning på stationen. PCB-halten låg vid års undersökning under detektionsnivån, men hade nu ökat något. Klassningen gav "låg halt" för total-pcb. Station :, Utanför Spillepeng i Lommabukten Stationen ingick ej i 998 års undersökning varför jämförelser endast gick att göra med års resultat. Stationen visade sig ha ett ovanligt högt organiskt innehåll för en såpass grund och exponerad station. Metallhalterna låg allmänt på en låg nivå, och både ökningar och minskningar sågs jämfört med års resultat. Arsenik, kobolt, kvicksilver och zink hade ökat, medan koppar, bly, tenn och krom hade minskat. Samtliga metaller, utom kvicksilver, klassades alltjämt som "klass, -ingen/obetydlig avvikelse". Kvicksilver klassades till liten avvikelse från bakgrundsnivån. PAH-halterna låg generellt högre jämfört med års data, vilket troligen berodde på en

17 ökad halt organiskt innehåll i sedimentet. Detta ökar ju förmågan hos ett sediment att binda till sig denna typ av ämnen. Fenantren hade minskat i förhållande till övriga kongener liksom på station ÖVF :9. PAHer klassades till "låg" eller "ingen" halt. PCB kunde påvisas vid årets undersökning men halten klassades till "låg". Station ÖVF:, utanför Klagshamn Metallhalterna vid Klagshamn låg allmänt på mycket låga nivåer. Arsenik hade ökat något, men i övrigt hade flertalet metaller minskat gentemot års undersökning (kobolt, koppar, tenn, kadmium, krom och zink). Tenn kunde ej påvisas vid stationen. PAHer och PCBer kunde ej påvisas vid årets undersökning. Exponeringen av de analyserade organiska miljögifterna bedöms som liten på station ÖVF: Sammanfattning Metaller Generellt visade års undersökningar i Öresund av miljögifter i sediment på metallhalter som kan betraktas som låga för en relativt exponerad region. Tennhalterna, som låg högt vid års undersökning, hade nu minskat markant till lägre nivåer. Även kromhalterna minskade generellt över alla stationer (tab ). Jämfördes stationerna sinsemellan hade de djupare stationerna i Höganäs, Helsingborg och yttre Lommabukten allmänt högre metallhalter. Halterna vid yttre Lommabukten uppvisade generellt en något ökande tendens, medan halterna på övriga stationer verkade oförändrade eller minska något. Tabell. Sammafattning av haltförändringar mellan undersökningen år och års undersökning. u.d. anger att halten legat under detektionnivån vid båda provtagningarna. Ämne ÖVF : Höganäs ÖVF : Helsingborg ÖVF : Lundåkrabukten ÖVF :8 Lomabukten ÖVF :9 yttre Lommabukten ÖVF : Spillepeng, Malmö ÖVF : Klagshamn Arsenik k m m k k k k Kobolt k k m g k k m Koppar m m m k k m m Bly k k k g k m g Tenn m m m m m m m Kadmium m m m m k g m Kvicksilver g m k k k k u.d. Krom m g m m m m m Zink m m m g k k m PAH m m m m m k m PCB 7 k k u.d. u.d. k k u.d. Organiska miljögifter (PAH och PCB) PAH-halterna hade generellt minskat gentemot års undersökning och var vid års undersökning högst vid Helsingborg där halten klassades som "hög". Två stationer klassades till medelhög halt (ÖVF : och ÖVF :9). Tidigare höga observerade halter av fenantren i yttre Lommabukten hade nu gått tillbaka.. PCB-halterna låg under detektionsnivån på av de undersökta stationerna. På övriga stationer ökade PCB-halterna och klassades från "låg" vid Spillepeng till "hög" halt vid Helsingborg. 7

18 . REFERENSER Leander, B., 98, Undersökningar i Öresund 98, ÖVF Rapport 98:, VBB L8, ISBN Leander, B., 987, Undersökningar i Öresund 98, ÖVF Rapport 987:, VBB L8, ISBN Leander B., 99, Undersökningar i Öresund 99, ÖVF Rapport 99:, ÖVF 9, ISRN VBB- 9-R--9/--SE Leander B., 99, Undersökningar i Öresund 99, ÖVF Rapport 99:, ÖVF 8, ISRN VBB-8-R--9/--SE Leander B., 997, Undersökningar i Öresund 99, ÖVF Rapport 997:, ÖVF 8, ISRN VBB-8-R--97/--SE Leander B., 998, Undersökningar i Öresund 997, ÖVF Rapport 998:, ÖVF, ISRN VBB- -R--98/--SE Leander B., 999, Undersökningar i Öresund 998, ÖVF Rapport 999:, ÖVF, ISRN VBB- -R--99/--SE Leander B.,, Undersökningar i Öresund 999, ÖVF Rapport :, ÖVF, ISRN VBB- -R--/--SE Leander B.,, Undersökningar i Öresund, ÖVF Rapport :, ÖVF, ISRN VBB- -R--/--SE Leander B.,, Undersökningar i Öresund, ÖVF Rapport :, ÖVF, ISRN VBB- -R--/--SE Leander B.,, Undersökningar i Öresund, ÖVF Rapport :, ÖVF, ISRN VBB- -R--/--SE Leander, B & Olsson, B., 989, Undersökningar i Öresund 988, ÖVF Rapport 989:, VBB P77 (L8), ISBN Leander, B & Olsson, B., 99, Undersökningar i Öresund 989, ÖVF Rapport 99:, VBB P7, ISBN Leander, B & Olsson, B., 99, Undersökningar i Öresund 99, ÖVF Rapport 99:, VBB R7, ISRN VBB-R7-R--9/--SE Leander, B & Olsson, B., 99, Undersökningar i Öresund 99, ÖVF Rapport 99:, ÖVF S97, ISRN VBB-S97-R--9/--SE Lundgren, F.,, Undersökningar i Öresund, Bottenfauna och Sediment, ÖVF Rapport :, ÖVF 97, ISSN - Lundgren, F,, "Undersökningar i Öresund, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport, nätupplaga: Lundgren, F, 7, "Undersökningar i Öresund, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport 7, nätupplaga: Lundgren, F, 8, "Undersökningar i Öresund 7, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport 8:, nätupplaga: Lundgren, F, 9, "Undersökningar i Öresund 8, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport 9:, nätupplaga: Lundgren, F,, "Undersökningar i Öresund 9, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport :, nätupplaga: Lundgren, F,, "Undersökningar i Öresund, Bottenfauna och sediment", ÖVF Rapport :, nätupplaga: Lundgren, F,, "Undersökningar i Skälderviken och Laholmsbukten, Bilaga Miljögifter i sediment." Naturvårdsverket, 999, Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och Hav, Rapport 9, Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala. 8

19 7. BILAGOR Bilaga. Metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB) i sedimentprover inom ÖVFs kontrollprogram. Halter i om inget annat anges Station ( halter i mg/kgts om inget annat anges) Parameter ÖVF : ÖVF : ÖVF : ÖVF : ÖVF :8 ÖVF :9 ÖVF : Torrsubstans, TS i % 7,,7 8, 79,8, 7,8 77,7 Glödförlust, GF i % Arsenik, As,,,,99 9,,,8 Kadmium, Cd,7,9,9,8,9,, Kobolt, Co,8,,8,7,9,, Krom, Cr,7 9,,8,8,,,8 Koppar, Cu,9,,7 9,, 9,8, Kvicksilver, Hg,87,8,,9,,9 <. Bly, Pb 7,9,99,8 8,, Tenn, Sn,88,,,78,, <. Zink, Zn 9,8,8,9 8, 7,,, Naftalen <., <. <. <. <. <. Acenaftylen <., <. <. <. <. <. Acenaften <. <. <. <. <. <. <. Fluoren <., <. <. <. <. <. Fenantren,, <. <.,, <. Antracen <.,8 <. <. <. <. <. Fluoranten,,8 <. <.,78, <. Pyren,, <. <.,,9 <. Benso(a)antracen*,,7 <. <.,, <. Krysen*,, <. <., <. <. Benso(b)fluoranten*,, <. <.,, <. Benso(k)fluoranten*,,7 <. <.,8 <. <. Benso(a)pyren*,, <. <., <. <. di-benso(ah)antracen* <., <. <., <. <. Benso(ghi)perylen,, <. <.,, <. Indeno(cd)pyren*,, <. <.,7, <. PAH summa ( st),, <.8 <.8,, <.8 PAH summa cancerogena*,7,8 <. <.,9, <. PAH summa övriga,,8 <. <.,, <. PAH, summa,, <. <.,, <. PCB 8 <., <. <. <. <. <. PCB,, <. <. <. <. <. PCB,, <. <.,7 <. <. PCB 8,9,9 <. <., <. <. PCB 8,,7 <. <.,7, <. PCB,9, <. <.,,9 <. PCB 8,, <. <.,, <. Summa PCB (7 st),7, <. <.,, <. 9

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR AV SEDIMENT I MALMÖ HAMNOMRÅDEN - ANALYS AV TUNGMETALLER. Rapport

UNDERSÖKNINGAR AV SEDIMENT I MALMÖ HAMNOMRÅDEN - ANALYS AV TUNGMETALLER. Rapport UNDERSÖKNINGAR AV SEDIMENT I MALMÖ HAMNOMRÅDEN - ANALYS AV TUNGMETALLER Rapport 063-07 HÄRSLÖV NOVEMBER 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Material och metoder...4 Resultat och

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -9- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde

Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde Torsk Sill Skrubbskädda Toxicon rapport 145/98 LANDSKRONA JANUARI 1999 2-19 Sammanfattning En undersökning har utförts inom

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ;

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ; UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : --9 ISSN -9 www.oresunds-vvf.se Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB SE--9 Rosenhällsvägen 9 S- 9 HÄRSLÖV tel. - ; e-mail: toxicon@toxicon.

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken

Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken ITM-rapport 211 Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken av Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kajer mm på Oceanpiren

Kajer mm på Oceanpiren Bilaga 1 till samrådsunderlag vattenverksamhet Rapport Helsingborgs Stad Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade sediment Göteborg 2014-02-27 Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011 Institutionen för naturvetenskap Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 1 och 11 Susanna Andersson Maj 1 ISSN 1-6198 Rapport 1:8 Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 26 Provplats 141 i Västerån. Medins Biologi Kemi Miljö Mölnlycke 27-5 - 2 Ulf Ericsson & Anna Henricsson Recipientkontrollen i Nissan 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Bilaga 2, Sedimentprovtagning

Bilaga 2, Sedimentprovtagning Uppdragsnr: 10151375 1 (9) Bilaga 2, Sedimentprovtagning Val av plats för provpunkter Provpunkternas läge valdes utifrån kommunens uppgifter om placering och utformning av kommande pir och bryggor. Även

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

SGU. Miljökvalitet och trender i sediment och biota i Stenungsund och Brofjorden

SGU. Miljökvalitet och trender i sediment och biota i Stenungsund och Brofjorden AB Lilla Bommen 6 411 4 GÖTEBORG Tel: [+46] 31 7 82 3 Fax: [+46] 31 7 82 31 http://www.golder.se SGU Miljökvalitet och trender i sediment och biota i Stenungsund och Brofjorden Rapport Slutversion Datum:

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer