MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ"

Transkript

1 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH. DATUM: KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel Sms Lars G Eriksson Tel Sms MRM Konsult AB Box 63, Luleå Gammelstadsv Luleå Tel Telefax

2 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB Innehållsförteckning 1 Bakgrund Undersökning Provtagning och analyser Generella riktvärden Analysresultat Metaller Olja och PAH Dioxiner Slutsatser Rekommendationer... 7 Bilaga 1 - Fältprotokoll Bilaga 2 - Analysrapport (T ) SIDAN: 2 av 9

3 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB 1 BAKGRUND MRM Konsult AB har fått i uppdrag av MAF Arkitekter AB att utföra en miljöteknisk undersökning på en tomt i Luleå, Kv Katten 6. Syftet med undersökningen är att identifiera och bedöma omfattningen av eventuella miljöföroreningar samt om möjligt försöka avgränsa dessa. Kv Katten 6 utgjordes tidigare till stora delar av folkets hus i Luleå som brann ned år Idag upptas tomten av PEAB:s etableringar för bygget på Kv Hunden. Sett till tomtens historia med branden är sannolikheten stor att brandrester finns kvar i marken vilket innebär en risk att förhöjda halter av metaller, olja och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) kan förekomma. När material förbränns ofullständigt finns även en risk att dioxiner bildas. 2 UNDERSÖKNING 2.1 Provtagning och analyser Provtagning utfördes av Michael J Hopgood och Sebastian Karlin den 25:e april Provtagningen utfördes med skruvborr och borrbandvagn enligt en bestämd borrplan och jordprov togs varje halvmeter ned till två meter eller djupare tills dess man bedömt nått naturlig mark. En preliminär jordartsklassificering gjordes även samt att strukturer och avvikande innehåll i jorden antecknades (Bilaga 1). Genom att studera jordproverna så valdes tre prov med tydliga spår av brandrester ut samt två referenspunkter i ytterkanterna av tomten vilka skickades till ALS global (ackrediterat laboratorium) för bestämning av metaller (paket M1-c) samt olja och PAH (paket OJ-21h). Ett prov (KAT 1203) analyserades även på dioxin (paket OJ-22). Provpunkterna och deras lokalisering framgår av Figur 1. Figur 1, provpunkter vid Katten 6 SIDAN: 3 av 9

4 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB De jordprofiler som togs fram i samband med provtagningen ses i Figur 2 (förkortningar förklaras i Tabell 2). Marken på tomten består av sandfyll ner till ca två meter, därefter kommer den marknivå där folkets hus stod. I tre provpunkter (KAT 1202, KAT 1203 och KAT 1204) träffades folkets hus grunden vid ca 2 meter vilket gjorde det omöjligt att borra djupare. Det var även i dessa punkter som brandrester i form av aska och tegel påträffades. Vid ca två meter får sanden viss inblandning av silt och grus vilket tyder på en övergång till naturlig mark. Figur 2, jordprofiler. Tabell 1, förkortningar jordarter. Förkortning Mg Sa Si St (sa,si) sisa Jordtyp Fyllning Sand Silt Stenjord Något inslag av till exempel sand, silt. Dominerande jordart inleds med en versal och underfraktionen skrivs med gemener, till exempel siltig sand. 2.2 Generella riktvärden Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för olika element vid arbete med att bedöma förorenad mark. Riktvärdena delas in i känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Känslig markanvändning omfattar den mark där alla grupper av människor skall kunna vistas permanent under sin livstid. Mindre känslig mark är den mark där de exponerade personerna vistas under sin yrkesverksamma tid samt att barn och äldre ska kunna vistas där tillfälligt. Exempel är mark som används till industri, kontor och vägar. Markanvändningen i detta fall bedöms vara av känslig typ (KM). SIDAN: 4 av 9

5 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB 2.3 Analysresultat Resultaten av analyssvaren från det ackrediterat laboratorium redovisas i Bilaga 2. Följande prov valdes ut för analys (Tabell 2): Tabell 2, prover och analyser. Prov KAT ,5-2,0 m KAT ,5-2,0 m KAT ,0-2,5 m KAT ,5-2,0 m KAT ,5-2,0 m Analys M1-c + OJ-21h M1-c + OJ-21h + OJ-22 M1-c + OJ-21h M1-c + OJ-21h M1-c + OJ-21h Metaller I KAT 1202 och KAT 1203 överskreds KM riktvärdena för barium, koppar, zink och bly (se Tabell 3). Tabell 3, metaller i provpunkter (mg/kg TS). As Ba Pb Cd Co Cu Cr Ni Zn KM , KAT , ,4 <0,1 2, ,14 9, KAT , ,6 0, ,73 12, KAT ,22 94,5 35,4 <0,1 1,77 36,1 5,87 3, KAT ,2 15,2 5,54 <0,1 1,45 3,65 5,38 2,93 24,5 KAT ,91 13,3 6,7 <0,1 1,21 3,47 8,09 2, Olja och PAH Ingen av de provpunkter som analyserades med avseende på olja (KAT 1202, KAT 1203, KAT 1205, KAT 1206, KAT 1208) visade upp några värden som överskrider gränsvärdena för alifater eller aromater. Provpunkt KAT 1203 överskred KM riktvärdet för PAH med hög molekylvikt (PAH H). Även PAH med medelhög molekylvikt (PAH M) i samma provpunkt var över detektionsnivån men ej över riktvärdet för KM. PAH i övriga punkter låg under detektionsnivåerna (se Tabell 4). SIDAN: 5 av 9

6 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB Tabell 4, PAH (mg/kg TS). PAH L PAH M PAH H KM KAT 1202 <0,15 <0,25 <0,32 KAT 1203 <0,15 0,95 1,2 KAT 1205 <0,15 <0,25 <0,32 KAT 1206 <0,15 <0,25 <0,32 KAT 1208 <0,15 <0,25 <0, Dioxiner Det prov som valts för analys av dioxin (KAT 1203) är sammanställt i Tabell 5 och analysrapport finns även i bilaga 2. Dioxiner är ett samlingsnamn för ett antal olika dioxintyper (kongener) vars toxicitet viktas i förhållande till den farligaste (TCDD) och summeras till ett samlad värde för toxiciteten, WHO-TEQ. Vid jämförelse med riktvärdena för förorenad mark anges två olika värden, lowerbound och upperbound. Lowerbound är de halter som faktiskt detekterats via analys medan upperbound bygger på antagandet att de halter som ej kunnat detekteras uppgår till detektionsgränsen. I den provpunkt som analyserades med avseende på dioxiner (KAT 1203) överskred varken lowerbound eller upperbound riktvärdena för KM. Tabell 5, dioxinhalter i KAT 1203 (mg/kg TS). Sum WHO-PCDD/P- TEQ lowerbound Sum WHO-PCDD/P- TEQ upperbound KM 0, ,00002 KAT ,5-2,0 m 0, , SLUTSATSER Den miljötekniska undersökning som gjorts på Kv Katten 6 visar att det finns förhöjda halter koppar, zink, bly och barium i de brandrester som ligger kvar i marken från det att folkets hus brann ned år Även PAH överskrider riktvärdet för känslig markanvänding (KM) i en provpunkt (KAT 1203). Undersökningen är koncentrerad till att fastställa föroreningssituationen kring brandresterna och därför har analyser gjorts på de djup där tydliga spår av brandrester fanns. Dessa analyser säger därför ingenting om föroreningssituationen på övriga djup i samma provpunkter. Det faktum att grunden efter folkets hus ligger kvar begränsade undersökningen då det var svårt att komma ner till önskat djup. En ytterliggande begränsande faktor var att tomten till stora delar upptas av PEAB:s etablering vilket begränsade möjligheterna att placera ut provpunkter. SIDAN: 6 av 9

7 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB 4 REKOMMENDATIONER Vid markarbetena för en eventuell nybyggnation på kv Katten 6 bör hänsyn tas till föroreningssituationen i marken. En bedömning bör göras huruvida jordmassorna ska klassas som ett farligt-, icke-farligt- eller inert avfall enligt 15 kap miljöbalken och avfallsförordning (2011:927). Denna bedömning bör sedan ligga till grund för hur jordmassorna ska hanteras vid bortschaktning, deponering och eventuell behandling samt om de är lämpliga att återanvändas. Luleå Michael J Hopgood Sebastian Karlin SIDAN: 7 av 9

8 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB BILAGA 1: FÄLTANTECKNINGAR SIDAN: 8 av 9

9 Län Norrbotten X Kategori Datum Personal Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Y Kommun Luleå Plats Provtagningsplats KAT 1201 Borr- och provtagningsmetod Skruvborr Maskin Objekt Kv Katten 6 Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF 0-1,0 Brun SaMg 1,0-2,0 Brun SaMg 2-2,5 Brun Sa 2,5-3,0 Brun (si)sa < >30 x Torr Fuktig Blöt Vattenmättad x Hög Låg x Lös Halvfast < 5 Torr x Hög 5-10 x Fuktig x Lös < 5 x Torr Hög 5-10 Fuktig x x Lös < 5 x Torr Hög 5-10 Fuktig x x Lös < 5 Torr Hög 5-10 Fuktig Lös < 5 Torr Hög 5-10 Fuktig Lös < 5 Torr Hög 5-10 Fuktig Lös < 5 Torr Hög 5-10 Fuktig Lös x x x x

10 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF 0-0,5 Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1,0-1,5 Brun SaMg 1,5-2,0 Svart Aska Stop husgrund < 5 x Torr x Hög x x Blöt Halvfast < 5 x Torr x Hög x x < 5 Torr Hög x x < 5 Torr Hög x x < 5 Torr Hög < 5 Torr Hög < 5 Torr Hög >30 < 5 Vattenmättad Torr Låg Hög

11 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens 0-0,5 Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1,0-1,5 Brun SaMg 1,5-1,8 Brun/Svart Sa/Aska/Tegel 1,8-2,0 Svart Aska Stopp husgrund < 5 Torr x Hög x x < 5 Torr x Hög x x < 5 Torr x Hög x x < 5 Torr x Hög x x < 5 Torr x Hög x 5-10 Fuktig Lös < 5 Torr Hög Blöt Halvfast Övrigt, PID-mätning, XRF Tegel - 0,9m Tegel - 1,5m

12 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF 0-0,5 Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1,0-1,5 Brun SaMg 1,5-2,0 Brun SaMg 2-2,5 Brun/Svart Aska/Sand Stopp husgrund < 5 Torr Hög < 5 x Torr x Hög x x < 5 x Torr x Hög x < 5 x Torr x Hög x x Blöt >30 Vattenmättad Låg Halvfast < 5 x Torr x Hög x x 5-10 Fuktig Lös x

13 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats Kat Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) 0-0,5 Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1,0-1,5 Brun SaMg 1,5-2,0 Brun SaMg 2-2,5 Brun SaMg 2,5-3,0 Brun SaMg 3-4 Brun Sa < 5 x Torr x Hög x x Blöt Halvfast < 5 x Torr x Hög x x < 5 x Torr x Hög x x 5-10 Fuktig Lös < 5 x Torr x Hög x x < 5 x Torr x Hög x x < 5 x Torr x Hög x x Blöt Halvfast Tegelrester Tegelrester Tegel och askrester Inget på skruv

14 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF 0-1,0 Brun SaMg 1,0-1,3 Brun SaMg 1,3-2,0 Brun sisa < 5 Torr x Hög x Fuktig Blöt x Lös Halvfast 5-10 x Fuktig x x Lös 5-10 x Fuktig x Lös Blöt x Halvfast x Blöt Halvfast x x

15 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens 0-0,5 Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1,0-1,4 Brun SaMg 1,4-2,0 Brun/grå sisa < 5 Torr x Hög x x 5-10 x Fuktig Lös >30 Vattenmättad Låg < 5 Torr x Hög x x 5-10 x Fuktig Lös < 5 Torr x Hög x 5-10 x Fuktig x Lös < 5 Torr x Hög x 5-10 Fuktig x Lös x Blöt Halvfast Övrigt, PID-mätning, XRF

16 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR FÄLTPROTOKOLL BORRNING Län Kommun Objekt Norrbotten Luleå Kv Katten 6 X Y Plats Kategori Datum Provtagningsplats KAT Skruvborr Personal Maskin Michael Hopgood och Sebastian Karlin Markytans beskaffenhet Borr- och provtagningsmetod Rörtopp + Markyta + Beskrivning Djup (m) Färg Prel jordartsklassificering Grus/sten (%) Vatten Dranering Konsistens Övrigt, PID-mätning, XRF 0-0,5 Brun SaMg 0,5-1,0 Brun SaMg 1-1,5 Brun SaMg 1,5-2,0 Brun/grå GrSa < 5 Torr Hög x x 5-10 Fuktig Lös x Blöt x Halvfast 5-10 x Fuktig x x Lös 5-10 x Fuktig x x Lös x 5-10 Fuktig x x Lös x x Blöt Halvfast Blöt Halvfast x Vatten till ytan, brunn???

17 RAPPORT NR: MRMRAP /MJH DATUM: KUND: MAF Arkitekter AB BILAGA 2: ANALYSRAPPORT SIDAN: 9 av 9

18 Rapport Sida 1 (9) T ZL071FS8DC MRM Konsult AB Projekt Lars G Eriksson Bestnr Katten 6 Registrerad Box 63 Utfärdad Luleå Sweden Analys av fast prov Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 66.7 % 1 V JOHN As mg/kg TS 1 H JOHN Ba mg/kg TS 1 H JOHN Be mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H JOHN Co mg/kg TS 1 H JOHN Cr mg/kg TS 1 H JOHN Cu mg/kg TS 1 H JOHN Fe mg/kg TS 1 H STGR Mn mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H JOHN P mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H JOHN Sr mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H JOHN Zn mg/kg TS 1 H JOHN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H JOHN TS_105 C % 2 1 INRO alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C8-C mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 2 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,7,8-tetraCDD <0.84 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8-pentaCDD <1.2 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <2.1 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <2.1 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <2.1 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS 3 1 HESE oktaklordibensodioxin ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <1.5 ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <1.5 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <2.4 ng/kg TS 3 1 HESE oktaklordibensofuran ng/kg TS 3 1 HESE sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1.6 ng/kg TS 3 1 HESE sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.8 ng/kg TS 3 1 HESE ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Rapport Sida 3 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,0-2,5m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.6 % 1 V JOHN As mg/kg TS 1 H JOHN Ba mg/kg TS 1 H JOHN Be mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H JOHN Co mg/kg TS 1 H JOHN Cr mg/kg TS 1 H JOHN Cu mg/kg TS 1 H JOHN Fe mg/kg TS 1 H STGR Mn mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H JOHN P mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H JOHN Sr mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H JOHN Zn mg/kg TS 1 H JOHN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H JOHN TS_105 C % 2 1 INRO alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C16-C mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 INRO ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 4 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 79.9 % 1 V JOHN As mg/kg TS 1 H JOHN Ba mg/kg TS 1 H JOHN Be mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H JOHN Co mg/kg TS 1 H JOHN Cr mg/kg TS 1 H JOHN Cu mg/kg TS 1 H JOHN Fe mg/kg TS 1 H STGR Mn mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H JOHN P mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H JOHN Sr mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H JOHN Zn mg/kg TS 1 H JOHN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H JOHN TS_105 C % 2 1 HESE alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fenantren mg/kg TS 2 1 INRO antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoranten mg/kg TS 2 1 INRO pyren mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 2 1 INRO krysen mg/kg TS 2 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 1 INRO bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 2 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa 16* 2.1 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa cancerogena* 1.1 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa övriga* 1.1 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa M* 0.95 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa H* 1.2 mg/kg TS 2 1 INRO 2,3,7,8-tetraCDD <2.3 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8-pentaCDD <3.4 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <5.6 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <5.6 ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <5.6 ng/kg TS 3 1 HESE ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 5 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS 3 1 HESE oktaklordibensodioxin ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.8 ng/kg TS 3 1 HESE 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 3 1 HESE 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <5.4 ng/kg TS 3 1 HESE oktaklordibensofuran ng/kg TS 3 1 HESE sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 8.6 ng/kg TS 3 1 HESE sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 12 ng/kg TS 3 1 HESE ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 6 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 89.6 % 1 V JOHN As mg/kg TS 1 H JOHN Ba mg/kg TS 1 H JOHN Be mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H JOHN Co mg/kg TS 1 H JOHN Cr mg/kg TS 1 H JOHN Cu mg/kg TS 1 H JOHN Fe mg/kg TS 1 H STGR Mn mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H JOHN P mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H JOHN Sr mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H JOHN Zn mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H JOHN TS_105 C % 2 1 INRO alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 INRO ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 7 (9) T ZL071FS8DC Er beteckning ,5-2,0m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.8 % 1 V JOHN As mg/kg TS 1 H JOHN Ba mg/kg TS 1 H JOHN Be <0.1 mg/kg TS 1 H STGR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H JOHN Co mg/kg TS 1 H JOHN Cr mg/kg TS 1 H JOHN Cu mg/kg TS 1 H JOHN Fe mg/kg TS 1 H STGR Mn mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H JOHN P mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H JOHN Sr mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H JOHN Zn mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H JOHN TS_105 C % 2 1 INRO alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 INRO alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 INRO metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 INRO naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 INRO PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 INRO ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 8 (9) T ZL071FS8DC * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt M-1C. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Paket OJ-21H. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35*. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Summeringarna är inte ackrediterade. 3 Paket OJ-22. Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med högupplösande GC-MS. Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO Rev HESE INRO JOHN STGR Godkännare Hedvig von Seth Ingalill Rosén Johan Nilsson Sture Grägg H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 9 (9) T ZL071FS8DC Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA RAPPORT 29 OKTOBER 2015 Uppdrag: 258220, Kompletterande markundersökning Ströms fd sågverk Titel på rapport: Status: Kompletterande

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad:

Läs mer