Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008"

Transkript

1 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober Reviderad Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte von Mecklenburg Telegatan 3 Tel : Box 14 Fax: Söderköping

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Bakgrund Syfte Historik Fastigheten Hemse Bofinken Misstänkta föroreningar Områdesbeskrivning Lokalisering Geologiska förhållanden Recipienter Tidigare undersökningar Utförda undersökningar Inventering Provtagning av mark och grundvatten Analyser Resultat Tillämpning av riktvärden för riskbedömning Mark Grundvatten Riskbedömning Föroreningarnas farlighet Föroreningsnivå Utbredning och spridningsförutsättningar Känslighet och skyddsvärden Samlad riskbedömning... 9 BILAGA 1 Provtagningskarta BILAGA 2 Fältprotokoll BILAGA 3 Fotografier BILAGA 4 Analysprotokoll metaller, PAH, olja och PCB i jord och vatten Sida 2

3 Uppdrag 1.1 Bakgrund På uppdrag av länsstyrelsen i Gotland har Allren AB Miljöteknik genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Hemse Bofinken 4. Uppdraget genomfördes under september och oktober 2008 och omfattade provtagning och analys av mark och grundvatten. Till grund för uppdraget ligger en kartläggning av tidigare verksamheter (MIFO fas 1-rapport) utförd av Länsstyrelsen i Gotlands län, ID nr F Syfte Utredningen av fastigheten Hemse Bofinken 4, enligt MIFO fas 2, syftade till att kartlägga föroreningssituationen och ge en översiktlig bild av föroreningstyper, föroreningsutbredning, föroreningsnivåer och spridningsförutsättningar. 2. Historik 2.1 Fastigheten Hemse Bofinken 4 Byggnaden på fastigheten uppfördes under mitten av 1800-talet och användes till att börja med som mejeri. På fastigheten fanns ett färgeri mellan 1896 och ca Stora mängder vatten användes vid färgningsprocessen och en brunn grävdes intill det gamla färgeriet på fastigheten. Utgående vatten från färgeriet leddes ut via ett avloppsrör till en grävd grop på den västra sidan av huset. Efter att färgeriets verksamhet upphörde användes byggnaden till försäljning av tyger och garner. Under denna period förekom ingen färgning på plats. Under senare tid har fastigheten delvis använts för skrothantering och skrotupplag. Den gamla färgeribyggnaden gjordes senare om till bostadshus, men i dagsläget står detta obebott. 3. Misstänkta föroreningar Det finns ingen kännedom om de platsspecifika processerna vid Edvin Petterssons färgeri. Undersökningen har utgått från tidstypiska processer vid färgerier under 1900-talets början. Färger innehöll förr i tiden höga halter av tungmetaller, framför allt bly, kadmium, zink, koppar och krom. Det är framför allt misstankar om metallföroreningar som lett till fastighetens riskklassning (klass 2) men då det även förekommit skrothantering kan även oljeföroreningar förekomma. Sida 3

4 Områdesbeskrivning 4.1 Lokalisering Fastigheten är belägen på Storgatan i centrala Hemse. Byggnaden som det gamla färgeriet låg i finns kvar på fastigheten. Fastigheten omges av villabebyggelse. 4.2 Geologiska förhållanden Gotland består till största delen av kalkberg. Berget ligger förhållandevis ytligt, ca 1,5-2 meter under markytan. Jordarterna på den undersökta fastigheten består av sand och morän. 4.3 Recipienter Recipienten för de eventuella föroreningarna är grundvattnet. 5. Tidigare undersökningar En kartläggning av tidigare verksamheter på fastigheten har genomförts (MIFO fas-1 rapport) av länsstyrelsen i Gotlands län, ID nr F I samband med inventeringen togs ett markprov från gropen under det före detta färgeriets avloppsmynning och två vattenprover, ett prov från botten av gropen vid avloppsmynningen och ett prov från dricksvattenbrunnen på fastigheten. I mark- och vattenprovet från avloppsmynningen uppmättes höga tungmetallhalter. I dricksvattenprovet påträffades inga förhöjda metallhalter. Inventeringen ledde till att fastigheten klassades till riskklass 2. Motiveringen till riskklassningen var de provtagningar som utfördes, där mycket höga halter av tungmetaller påträffades inom fastigheten, samt att spridningsförutsättningarna och känsligheten för grundvattnet anses vara stora. 6. Utförda undersökningar 6.1 Inventering Innan provtagningen påbörjades inhämtades information om fastigheten från Gotlands kommuns arkiv och Lantmännen och fastigheten besöktes för en okulär besiktning. Därefter upprättades en provtagningsplan utifrån den erhållna informationen och uppgifter om verksamhetens omfattning. 6.2 Provtagning av mark och grundvatten Den 29 september 2008 genomfördes undersökningar av marken med hjälp av skruvborrningar. Borrningarna genomfördes med borrbandvagn av Mikael Lennartson, Stadspartner. För provtagning och dokumentation ansvarade Viktor Levin och Charlotte von Mecklenburg, Allren AB. Sida 4

5 Då föroreningssituationen var relativt känd koncentrerades provtagningen till områdena kring den gamla avloppsgropen och den nuvarande dricksvattenbrunnen. Vid provtagningstillfället borrades fyra provtagningspunkter inom fastigheten. Punkternas placering valdes utifrån placeringen av den gamla avloppsbrunnen och dricksvattenbrunnen och finns utmärkta i provtagningskartan i bilaga 1. Djupet på punkterna varierade mellan 1,5 och 2,5 meter. Det översta lagret, ca 0-0,2 m, i borrpunkterna bestod av vegetationsskikt som övergick i sand och morän. Inga tecken på föroreningar observerades vid provtagningen, varken synliga utfällningar eller lukt. Efter samtal med beställaren minskades antalet analyser av olja då inga tecken på föroreningar påträffades. I provpunkterna togs samlingsprover ut för varje halvmeter. Proverna togs direkt från skruven och placerades i diffusionstäta påsar som märktes med provpunkt, djup och datum. Provtagningsprotokoll för samtliga provpunkter återfinns i bilaga 2. I provpunkt P1 och P3 installerades grundvattenrör (PEH-rör, Ø63 mm) på 2,25 respektive 2,6 meters djup, där berg påträffades. Rören omsattes på vatten före provtagningen. För att få en så konservativ bedömning som möjligt av föroreningssituationen skickades vattenproverna ofiltrerade till laboratoriet för att analysresultaten därmed skulle omfatta totalhalten (både lösta joner och partiklar) av respektive parameter i proven. Vattenprovet från P3 fick dock filtreras på laboratoriet på grund av för hög grumlighet. 6.3 Analyser Mot bakgrund av den verksamhet som förekommit på fastigheterna samt okulära intryck vid provtagningen valdes jordprover ut för analys av metaller, olja och PCB. Proverna skickades till laboratoriet ALS Scandinavia AB för ackrediterade analyser enligt analyspaketen M-1c (Arsenik (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Krom (Cr), Koppar (Cu), Järn (Fe), Litium (Li), Mangan (Mn), Molybden (Mo), Nickel (Ni), Fosfor (P), Bly (Pb), Strontium (Sr), Vanadin (V), Zink (Zn), Kvicksilver (Hg) och Antimon (Sb)), OJ-21a (alifater, aromater, BTEX, PAH) och OJ-2a (PCB). Grundvattenproverna analyserades med avseende på metaller enligt paket V-2 (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, V), OV-21a (BTEX, PAH, alifater och aromater) samt OV-2a (PCB). 7. Resultat 7.1 Tillämpning av riktvärden för riskbedömning Fastigheten är idag bostadstomt. Mot bakgrund av detta har jämförelser gjorts mot Naturvårdsverkets nya riktvärden för känslig markanvändning (publicerade på NV:s webbplats i oktober 2008). För grundvattenanalyserna har Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvatten (SLVFS 2001:30) använts vid riskbedömningen eftersom den egna brunnen på fastigheten används för dricksvattenuttag som att enskilda dricksvattentäkter finns i omedelbar närhet till fastigheten. Sida 5

6 Mark I tabell 1 nedan, samt i bilaga 3, redovisas resultaten av metallanalyserna på jordproverna. Analysresultaten visar att inga av de analyserade jordproverna innehåller metallhalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Tabell 1: Sammanställning av resultaten från jordprover tagna på fastigheten Hemse bofinken 4 och analyserade med avseende på metaller. Samtliga resultat är presenterade i mg/kg TS. I tabellen redovisas även Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Prov Riktvärde KM P1:0,5-1 P1:1,5-2 P2:0-0,5 P2:1-1,5 P3:0-0,5 P3:2,5-2,7 P4:0-0,5 P4:1-1,5 Parameter TS-halt [%] 92,3 89,8 90,4 87,6 92,2 92,9 90,4 91,2 [mg/kg TS] As 10 3,5 <3 <3 3,46 <3 4,96 <3 <3 Ba ,6 10,1 37,7 10,3 36,3 39,6 32,2 20,9 Be 0,339 0,143 0,147 0,118 0,276 0,184 0,301 0,263 Cd 0,5 <0,1 <0,1 0,141 <0,1 0,129 <0,1 <0,1 <0,1 Co 15 4,32 3,48 2,39 3,5 2,81 4,07 5,16 4,16 Cr 80 11,4 5,51 39,3 6,72 12,7 8,05 11,3 8,52 Cu 80 2,33 6,62 20,2 6,16 16,8 7,07 12,9 7,07 Fe Hg 0,25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Li 8,12 6,55 4,33 7,06 5,62 10, ,3 Mn Mo 40 <0,4 <0,4 <0,4 0,413 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 Ni 40 6,99 5,56 3,72 6,01 5,66 8, ,59 P Pb 50 10,7 4,73 18,2 6,35 22,8 5, ,6 Sr 4, , , ,9 86,3 V ,5 5,45 4,99 4,04 8 4,76 7,31 7,34 Zn ,6 17, ,7 73,4 16,2 48,2 21,8 Sb 12 0,0451 0,0837 0,406 0,236 0,225 0,1 0,224 0,0896 I tabell 2 nedan, samt i bilaga 4, presenteras resultaten av analyserna av BTEX, PAH, olja och PCB. Analyserna visar att inget av jordproverna innehåller några halter av de analyserade parametrarna som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Sida 6

7 Tabell 2: Sammanställning av resultaten från jordprover tagna på fastigheten Hemse bofinken 4 och analyserade med avseende på BTEX, PAH, alifater, aromater och PCB. Samtliga resultat är presenterade i mg/kg TS. I tabellen redovisas även Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Prov Riktvärde KM P2: 1-1,5 P3: 2,5-2,75 Parameter TS-halt [%] 88,3 92,6 [mg/kg TS] Alifater >C5-C8 12 <10 <10 alifater >C8-C10 20 <10 <10 alifater >C10-C <10 <10 alifater >C12-C <10 <10 alifater >C5-C <20 <20 alifater >C16-C <10 <10 aromater >C8-C10 10 <1.6 <1.6 aromater >C10-C35 10 <1.2 <1.2 bensen 0,012 <0.01 <0.01 toluen 10 <0.05 <0.05 etylbensen 10 <0.05 <0.05 summa xylener 10 <0.05 <0.05 summa TEX <0.1 <0.1 naftalen <0.08 <0.08 acenaftylen <0.08 <0.08 acenaften <0.08 <0.08 fluoren <0.08 <0.08 fenantren <0.08 <0.08 antracen <0.08 <0.08 fluoranten <0.08 <0.08 pyren <0.08 <0.08 ^bens(a)antracen <0.16 <0.16 ^krysen <0.16 <0.16 ^bens(b)fluoranten <0.16 <0.16 ^bens(k)fluoranten <0.16 <0.16 ^bens(a)pyren <0.08 <0.16 ^dibens(ah)antracen <0.08 <0.16 benso(ghi)perylen <0.08 <0.16 ^indeno(123cd)pyren <0.08 <0.16 summa 16 EPA-PAH <0.80 <0.96 summa PAH H 1 <0.48 <0.60 summa PAH L+M 3 <0.32 <0.36 PCB 28 <0.003 <0.003 PCB 52 <0.003 <0.003 PCB 101 <0.003 <0.003 PCB 118 <0.003 <0.003 PCB 138 <0.003 <0.003 PCB 153 <0.003 <0.003 PCB 180 <0.003 <0.003 summa 7st PCB 0,008 < < Sida 7

8 Grundvatten I tabell 3 nedan, samt i bilaga 5, presenteras resultaten av analyserna avseende metaller i vatten. Analyserna visar att inget av vattenproverna innehöll metaller i halter som överskrider Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. Samtliga organiska parametrar som analyserades i vattenproverna (alifater, aromater, BTEX, PAH, PCB) låg under detektionsgränserna för respektive parameter. Resultaten redovisas endast i analysbilaga 6. Tabell 3: Sammanställning av resultaten för vattenprover tagna på fastigheten Hemse Bofinken 4 och analyserade med avseende på metaller. Resultaten är presenterade i mg/l samt µg/l. I tabellen redovisas även Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. Prov Riktvärde P1 P3 Parameter Gv-nivå [m u m] Anmärkning ofiltr filtr pga grumlighet [mg/l] Ca Fe 0,0819 0,0019 K 4,13 7,78 Mg 4,09 8,62 Na 3,32 8,12 S 4,43 6,55 Si 3,64 6,59 [µg/l] Al 48,9 2,56 As 10 0,22 1,05 Ba 35,6 66,4 Cd 5 <0,002 <0,002 Co 0, Cr 50 0,19 0,289 Cu ,96 2,21 Hg 1 <0,002 <0,002 Mn 33,7 2,02 Mo 2,25 3,87 Ni 50 1,75 1,28 P 20,7 10,3 Pb 10 0,4 0,0592 Sb 10 1,26 1,61 Sr Zn 2,58 2,22 Sida 8

9 Riskbedömning 8.1 Föroreningarnas farlighet Inga föroreningar (metaller, olja, PCB) i halter som överskrider de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) påträffades vid markundersökningen. I grundvattenproverna påträffades inga förhöjda metallhalter, utan värdena låg under Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. 8.2 Föroreningsnivå Inga förhöjda halter av metaller, olja eller PCB påträffades i de provpunkter som borrades is samband med undersökningen. Samtliga halter låg under de generella riktvärdena för känslig markanvändning. 8.3 Utbredning och spridningsförutsättningar Marken på Hemse bofinken 4 består till största delen av sand och sandig morän. Dessa jordar bedöms enligt Naturvårdsverket (SNV rapport 4918) vara genomsläppliga till normaltäta och spridningsförutsättningarna kan anses vara stora. Någon utbredning av föroreningar är inte aktuell att beskriva i nuläget. 8.4 Känslighet och skyddsvärden Fastigheten används i dagsläget som tomtmark och ett äldre bostadshus finns på tomten. Fastigheten är inte ansluten till det kommunala vattennätet utan vattnet i den borrade brunnen är det enda dricksvattnet på fastigheten. I dagsläget bor ingen permanent på fastigheten men då den är klassad som tomtmark bedöms känsligheten som mycket hög enligt Naturvårdsverket (SNV rapport 4918). Skyddsvärdet avseende miljön (växt- och djurliv, särskilda ekosystem) bedöms vara måttligt på fastigheten. 8.5 Samlad riskbedömning Utifrån den miljötekniska undersökningen, med inventering och provtagningar och analyser av mark och grundvatten inom fastigheten där Edvin Petterssons färgeri har legat bedöms riskerna för påverkan av eventuella föroreningar från den tidigare verksamheten vara mycket små på omgivande miljö och människors hälsa. Marken undersöktes genom skruvborrning på de platser där sannolikheten att påträffa föroreningar bedömdes vara störst, men inga metallföroreningar, olja eller PCB detekterades. Viktor Levin Allren AB Miljöteknik Charlotte von Mecklenburg Allren AB Miljöteknik Sida 9

10 BILAGA 1 Provtagningskarta N P3 GV P1 GV P2 P4

11 BILAGA 2 Fältprotokoll Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Datum: Utförare: Allren AB Miljöteknik/ Viktor Levin Metod: Skruvborrning Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P1 0-0,5 0-0,2 Mylla 0,2-0,5 Sa Ljusbrun sand Rör: 0,5-1 Sa (gr) M-1c tot längd: 3,05m filter: 1m 1-1,5 Siltig morän Grått 0,8 m ö m 1,5-2 Siltig morän Grått, fuktigt vid 1,5 M-1c 2-2,5 2,5-2,85 Moränlera Berg Berg Stopp på 2,85 Skruvborrning till 2,2. JB-skruv fr 2,2 Provtagning: m u m utseende: X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 14 m

12 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P2 0-0,5 0-0,2 Mylla (gr) 0,2-0,5 Sa M-1c 0,5-1 Sa 1-1,5 sasi Morän Mycket kalk, grått. Fuktigt vid 1,3 M-1c + Spimfab + OJ-2 1,5-2 sasi Morän Mycket kalk, grått 2-2,5 2m Kalkberg Stopp på 2 meter X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 14 m

13 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P3 0-0,5 0-0,2 Mylla 0,2-0,5 Sa 0,2-0,25 Tunt barklager M-1c Rör: 0,5-1 Sa tot längd: 3,05m filter: 1 m 1-1,5 Morän (gr)sa 0,45 m ö m 1,5-2 Morän Fuktigt vid 1,7 2-2,5 gr Morän Provtagning: 2,5-2,75 Kalkberg Provtaget i övergång till berget M-1c + Spimfab +OJ-2a m u m utseende: X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 16 m

14 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P4 0-0,5 Fyllning av befintligt material M-1c 0,5-1 Sa 1-1,5 sa(gr) Morän Stopp på 1,5 meter M-1c X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 15 m

15 BILAGA 3 Fotografier Grop i anslutning till provpunkt P2, där avloppsrör mynnar Provpunkt P3 Provpunkt P1 Provpunkt P4

16 Avloppsrörets mynning från huset vid P

17 BILAGA 4 Analysprotokoll metaller, PAH, olja och PCB i jord och vatten

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Förorenade områden. Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län

Förorenade områden. Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län Rapport 2006:01 2001:01 Förorenade områden Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län Författare: Cecilia Obermüller

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Gävleborgs län 2008 Omslagsfotot är taget under 2007 vid Hå tjärfabrik, Bollnäs kommun. Bilden förställer gamla tunnor från verksamheten som

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg.

Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg. 1 Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser planbeskrivning behovsbedömning fastighetsförteckning Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Författare Linda Monell Björn Santesson. Rapport 2007:17

Författare Linda Monell Björn Santesson. Rapport 2007:17 Rapport 2007:17 Förorenade områden Inventering av sågverk, industrier för tillverkning av fiberskivor, massa och papper samt oorganisk kemisk industri i Stockholms län Författare Linda Monell Björn Santesson

Läs mer

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Delrapport 2 lägesrapport 1998 Ett år efter avslutade muddrings- och tippningsarbeten

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer