Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008"

Transkript

1 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober Reviderad Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte von Mecklenburg Telegatan 3 Tel : Box 14 Fax: Söderköping

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Bakgrund Syfte Historik Fastigheten Hemse Bofinken Misstänkta föroreningar Områdesbeskrivning Lokalisering Geologiska förhållanden Recipienter Tidigare undersökningar Utförda undersökningar Inventering Provtagning av mark och grundvatten Analyser Resultat Tillämpning av riktvärden för riskbedömning Mark Grundvatten Riskbedömning Föroreningarnas farlighet Föroreningsnivå Utbredning och spridningsförutsättningar Känslighet och skyddsvärden Samlad riskbedömning... 9 BILAGA 1 Provtagningskarta BILAGA 2 Fältprotokoll BILAGA 3 Fotografier BILAGA 4 Analysprotokoll metaller, PAH, olja och PCB i jord och vatten Sida 2

3 Uppdrag 1.1 Bakgrund På uppdrag av länsstyrelsen i Gotland har Allren AB Miljöteknik genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Hemse Bofinken 4. Uppdraget genomfördes under september och oktober 2008 och omfattade provtagning och analys av mark och grundvatten. Till grund för uppdraget ligger en kartläggning av tidigare verksamheter (MIFO fas 1-rapport) utförd av Länsstyrelsen i Gotlands län, ID nr F Syfte Utredningen av fastigheten Hemse Bofinken 4, enligt MIFO fas 2, syftade till att kartlägga föroreningssituationen och ge en översiktlig bild av föroreningstyper, föroreningsutbredning, föroreningsnivåer och spridningsförutsättningar. 2. Historik 2.1 Fastigheten Hemse Bofinken 4 Byggnaden på fastigheten uppfördes under mitten av 1800-talet och användes till att börja med som mejeri. På fastigheten fanns ett färgeri mellan 1896 och ca Stora mängder vatten användes vid färgningsprocessen och en brunn grävdes intill det gamla färgeriet på fastigheten. Utgående vatten från färgeriet leddes ut via ett avloppsrör till en grävd grop på den västra sidan av huset. Efter att färgeriets verksamhet upphörde användes byggnaden till försäljning av tyger och garner. Under denna period förekom ingen färgning på plats. Under senare tid har fastigheten delvis använts för skrothantering och skrotupplag. Den gamla färgeribyggnaden gjordes senare om till bostadshus, men i dagsläget står detta obebott. 3. Misstänkta föroreningar Det finns ingen kännedom om de platsspecifika processerna vid Edvin Petterssons färgeri. Undersökningen har utgått från tidstypiska processer vid färgerier under 1900-talets början. Färger innehöll förr i tiden höga halter av tungmetaller, framför allt bly, kadmium, zink, koppar och krom. Det är framför allt misstankar om metallföroreningar som lett till fastighetens riskklassning (klass 2) men då det även förekommit skrothantering kan även oljeföroreningar förekomma. Sida 3

4 Områdesbeskrivning 4.1 Lokalisering Fastigheten är belägen på Storgatan i centrala Hemse. Byggnaden som det gamla färgeriet låg i finns kvar på fastigheten. Fastigheten omges av villabebyggelse. 4.2 Geologiska förhållanden Gotland består till största delen av kalkberg. Berget ligger förhållandevis ytligt, ca 1,5-2 meter under markytan. Jordarterna på den undersökta fastigheten består av sand och morän. 4.3 Recipienter Recipienten för de eventuella föroreningarna är grundvattnet. 5. Tidigare undersökningar En kartläggning av tidigare verksamheter på fastigheten har genomförts (MIFO fas-1 rapport) av länsstyrelsen i Gotlands län, ID nr F I samband med inventeringen togs ett markprov från gropen under det före detta färgeriets avloppsmynning och två vattenprover, ett prov från botten av gropen vid avloppsmynningen och ett prov från dricksvattenbrunnen på fastigheten. I mark- och vattenprovet från avloppsmynningen uppmättes höga tungmetallhalter. I dricksvattenprovet påträffades inga förhöjda metallhalter. Inventeringen ledde till att fastigheten klassades till riskklass 2. Motiveringen till riskklassningen var de provtagningar som utfördes, där mycket höga halter av tungmetaller påträffades inom fastigheten, samt att spridningsförutsättningarna och känsligheten för grundvattnet anses vara stora. 6. Utförda undersökningar 6.1 Inventering Innan provtagningen påbörjades inhämtades information om fastigheten från Gotlands kommuns arkiv och Lantmännen och fastigheten besöktes för en okulär besiktning. Därefter upprättades en provtagningsplan utifrån den erhållna informationen och uppgifter om verksamhetens omfattning. 6.2 Provtagning av mark och grundvatten Den 29 september 2008 genomfördes undersökningar av marken med hjälp av skruvborrningar. Borrningarna genomfördes med borrbandvagn av Mikael Lennartson, Stadspartner. För provtagning och dokumentation ansvarade Viktor Levin och Charlotte von Mecklenburg, Allren AB. Sida 4

5 Då föroreningssituationen var relativt känd koncentrerades provtagningen till områdena kring den gamla avloppsgropen och den nuvarande dricksvattenbrunnen. Vid provtagningstillfället borrades fyra provtagningspunkter inom fastigheten. Punkternas placering valdes utifrån placeringen av den gamla avloppsbrunnen och dricksvattenbrunnen och finns utmärkta i provtagningskartan i bilaga 1. Djupet på punkterna varierade mellan 1,5 och 2,5 meter. Det översta lagret, ca 0-0,2 m, i borrpunkterna bestod av vegetationsskikt som övergick i sand och morän. Inga tecken på föroreningar observerades vid provtagningen, varken synliga utfällningar eller lukt. Efter samtal med beställaren minskades antalet analyser av olja då inga tecken på föroreningar påträffades. I provpunkterna togs samlingsprover ut för varje halvmeter. Proverna togs direkt från skruven och placerades i diffusionstäta påsar som märktes med provpunkt, djup och datum. Provtagningsprotokoll för samtliga provpunkter återfinns i bilaga 2. I provpunkt P1 och P3 installerades grundvattenrör (PEH-rör, Ø63 mm) på 2,25 respektive 2,6 meters djup, där berg påträffades. Rören omsattes på vatten före provtagningen. För att få en så konservativ bedömning som möjligt av föroreningssituationen skickades vattenproverna ofiltrerade till laboratoriet för att analysresultaten därmed skulle omfatta totalhalten (både lösta joner och partiklar) av respektive parameter i proven. Vattenprovet från P3 fick dock filtreras på laboratoriet på grund av för hög grumlighet. 6.3 Analyser Mot bakgrund av den verksamhet som förekommit på fastigheterna samt okulära intryck vid provtagningen valdes jordprover ut för analys av metaller, olja och PCB. Proverna skickades till laboratoriet ALS Scandinavia AB för ackrediterade analyser enligt analyspaketen M-1c (Arsenik (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Krom (Cr), Koppar (Cu), Järn (Fe), Litium (Li), Mangan (Mn), Molybden (Mo), Nickel (Ni), Fosfor (P), Bly (Pb), Strontium (Sr), Vanadin (V), Zink (Zn), Kvicksilver (Hg) och Antimon (Sb)), OJ-21a (alifater, aromater, BTEX, PAH) och OJ-2a (PCB). Grundvattenproverna analyserades med avseende på metaller enligt paket V-2 (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, V), OV-21a (BTEX, PAH, alifater och aromater) samt OV-2a (PCB). 7. Resultat 7.1 Tillämpning av riktvärden för riskbedömning Fastigheten är idag bostadstomt. Mot bakgrund av detta har jämförelser gjorts mot Naturvårdsverkets nya riktvärden för känslig markanvändning (publicerade på NV:s webbplats i oktober 2008). För grundvattenanalyserna har Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvatten (SLVFS 2001:30) använts vid riskbedömningen eftersom den egna brunnen på fastigheten används för dricksvattenuttag som att enskilda dricksvattentäkter finns i omedelbar närhet till fastigheten. Sida 5

6 Mark I tabell 1 nedan, samt i bilaga 3, redovisas resultaten av metallanalyserna på jordproverna. Analysresultaten visar att inga av de analyserade jordproverna innehåller metallhalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Tabell 1: Sammanställning av resultaten från jordprover tagna på fastigheten Hemse bofinken 4 och analyserade med avseende på metaller. Samtliga resultat är presenterade i mg/kg TS. I tabellen redovisas även Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Prov Riktvärde KM P1:0,5-1 P1:1,5-2 P2:0-0,5 P2:1-1,5 P3:0-0,5 P3:2,5-2,7 P4:0-0,5 P4:1-1,5 Parameter TS-halt [%] 92,3 89,8 90,4 87,6 92,2 92,9 90,4 91,2 [mg/kg TS] As 10 3,5 <3 <3 3,46 <3 4,96 <3 <3 Ba ,6 10,1 37,7 10,3 36,3 39,6 32,2 20,9 Be 0,339 0,143 0,147 0,118 0,276 0,184 0,301 0,263 Cd 0,5 <0,1 <0,1 0,141 <0,1 0,129 <0,1 <0,1 <0,1 Co 15 4,32 3,48 2,39 3,5 2,81 4,07 5,16 4,16 Cr 80 11,4 5,51 39,3 6,72 12,7 8,05 11,3 8,52 Cu 80 2,33 6,62 20,2 6,16 16,8 7,07 12,9 7,07 Fe Hg 0,25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Li 8,12 6,55 4,33 7,06 5,62 10, ,3 Mn Mo 40 <0,4 <0,4 <0,4 0,413 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 Ni 40 6,99 5,56 3,72 6,01 5,66 8, ,59 P Pb 50 10,7 4,73 18,2 6,35 22,8 5, ,6 Sr 4, , , ,9 86,3 V ,5 5,45 4,99 4,04 8 4,76 7,31 7,34 Zn ,6 17, ,7 73,4 16,2 48,2 21,8 Sb 12 0,0451 0,0837 0,406 0,236 0,225 0,1 0,224 0,0896 I tabell 2 nedan, samt i bilaga 4, presenteras resultaten av analyserna av BTEX, PAH, olja och PCB. Analyserna visar att inget av jordproverna innehåller några halter av de analyserade parametrarna som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Sida 6

7 Tabell 2: Sammanställning av resultaten från jordprover tagna på fastigheten Hemse bofinken 4 och analyserade med avseende på BTEX, PAH, alifater, aromater och PCB. Samtliga resultat är presenterade i mg/kg TS. I tabellen redovisas även Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Prov Riktvärde KM P2: 1-1,5 P3: 2,5-2,75 Parameter TS-halt [%] 88,3 92,6 [mg/kg TS] Alifater >C5-C8 12 <10 <10 alifater >C8-C10 20 <10 <10 alifater >C10-C <10 <10 alifater >C12-C <10 <10 alifater >C5-C <20 <20 alifater >C16-C <10 <10 aromater >C8-C10 10 <1.6 <1.6 aromater >C10-C35 10 <1.2 <1.2 bensen 0,012 <0.01 <0.01 toluen 10 <0.05 <0.05 etylbensen 10 <0.05 <0.05 summa xylener 10 <0.05 <0.05 summa TEX <0.1 <0.1 naftalen <0.08 <0.08 acenaftylen <0.08 <0.08 acenaften <0.08 <0.08 fluoren <0.08 <0.08 fenantren <0.08 <0.08 antracen <0.08 <0.08 fluoranten <0.08 <0.08 pyren <0.08 <0.08 ^bens(a)antracen <0.16 <0.16 ^krysen <0.16 <0.16 ^bens(b)fluoranten <0.16 <0.16 ^bens(k)fluoranten <0.16 <0.16 ^bens(a)pyren <0.08 <0.16 ^dibens(ah)antracen <0.08 <0.16 benso(ghi)perylen <0.08 <0.16 ^indeno(123cd)pyren <0.08 <0.16 summa 16 EPA-PAH <0.80 <0.96 summa PAH H 1 <0.48 <0.60 summa PAH L+M 3 <0.32 <0.36 PCB 28 <0.003 <0.003 PCB 52 <0.003 <0.003 PCB 101 <0.003 <0.003 PCB 118 <0.003 <0.003 PCB 138 <0.003 <0.003 PCB 153 <0.003 <0.003 PCB 180 <0.003 <0.003 summa 7st PCB 0,008 < < Sida 7

8 Grundvatten I tabell 3 nedan, samt i bilaga 5, presenteras resultaten av analyserna avseende metaller i vatten. Analyserna visar att inget av vattenproverna innehöll metaller i halter som överskrider Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. Samtliga organiska parametrar som analyserades i vattenproverna (alifater, aromater, BTEX, PAH, PCB) låg under detektionsgränserna för respektive parameter. Resultaten redovisas endast i analysbilaga 6. Tabell 3: Sammanställning av resultaten för vattenprover tagna på fastigheten Hemse Bofinken 4 och analyserade med avseende på metaller. Resultaten är presenterade i mg/l samt µg/l. I tabellen redovisas även Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. Prov Riktvärde P1 P3 Parameter Gv-nivå [m u m] Anmärkning ofiltr filtr pga grumlighet [mg/l] Ca Fe 0,0819 0,0019 K 4,13 7,78 Mg 4,09 8,62 Na 3,32 8,12 S 4,43 6,55 Si 3,64 6,59 [µg/l] Al 48,9 2,56 As 10 0,22 1,05 Ba 35,6 66,4 Cd 5 <0,002 <0,002 Co 0, Cr 50 0,19 0,289 Cu ,96 2,21 Hg 1 <0,002 <0,002 Mn 33,7 2,02 Mo 2,25 3,87 Ni 50 1,75 1,28 P 20,7 10,3 Pb 10 0,4 0,0592 Sb 10 1,26 1,61 Sr Zn 2,58 2,22 Sida 8

9 Riskbedömning 8.1 Föroreningarnas farlighet Inga föroreningar (metaller, olja, PCB) i halter som överskrider de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) påträffades vid markundersökningen. I grundvattenproverna påträffades inga förhöjda metallhalter, utan värdena låg under Livsmedelsverkets hälsogränsvärden för dricksvattenkvalitet. 8.2 Föroreningsnivå Inga förhöjda halter av metaller, olja eller PCB påträffades i de provpunkter som borrades is samband med undersökningen. Samtliga halter låg under de generella riktvärdena för känslig markanvändning. 8.3 Utbredning och spridningsförutsättningar Marken på Hemse bofinken 4 består till största delen av sand och sandig morän. Dessa jordar bedöms enligt Naturvårdsverket (SNV rapport 4918) vara genomsläppliga till normaltäta och spridningsförutsättningarna kan anses vara stora. Någon utbredning av föroreningar är inte aktuell att beskriva i nuläget. 8.4 Känslighet och skyddsvärden Fastigheten används i dagsläget som tomtmark och ett äldre bostadshus finns på tomten. Fastigheten är inte ansluten till det kommunala vattennätet utan vattnet i den borrade brunnen är det enda dricksvattnet på fastigheten. I dagsläget bor ingen permanent på fastigheten men då den är klassad som tomtmark bedöms känsligheten som mycket hög enligt Naturvårdsverket (SNV rapport 4918). Skyddsvärdet avseende miljön (växt- och djurliv, särskilda ekosystem) bedöms vara måttligt på fastigheten. 8.5 Samlad riskbedömning Utifrån den miljötekniska undersökningen, med inventering och provtagningar och analyser av mark och grundvatten inom fastigheten där Edvin Petterssons färgeri har legat bedöms riskerna för påverkan av eventuella föroreningar från den tidigare verksamheten vara mycket små på omgivande miljö och människors hälsa. Marken undersöktes genom skruvborrning på de platser där sannolikheten att påträffa föroreningar bedömdes vara störst, men inga metallföroreningar, olja eller PCB detekterades. Viktor Levin Allren AB Miljöteknik Charlotte von Mecklenburg Allren AB Miljöteknik Sida 9

10 BILAGA 1 Provtagningskarta N P3 GV P1 GV P2 P4

11 BILAGA 2 Fältprotokoll Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Datum: Utförare: Allren AB Miljöteknik/ Viktor Levin Metod: Skruvborrning Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P1 0-0,5 0-0,2 Mylla 0,2-0,5 Sa Ljusbrun sand Rör: 0,5-1 Sa (gr) M-1c tot längd: 3,05m filter: 1m 1-1,5 Siltig morän Grått 0,8 m ö m 1,5-2 Siltig morän Grått, fuktigt vid 1,5 M-1c 2-2,5 2,5-2,85 Moränlera Berg Berg Stopp på 2,85 Skruvborrning till 2,2. JB-skruv fr 2,2 Provtagning: m u m utseende: X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 14 m

12 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P2 0-0,5 0-0,2 Mylla (gr) 0,2-0,5 Sa M-1c 0,5-1 Sa 1-1,5 sasi Morän Mycket kalk, grått. Fuktigt vid 1,3 M-1c + Spimfab + OJ-2 1,5-2 sasi Morän Mycket kalk, grått 2-2,5 2m Kalkberg Stopp på 2 meter X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 14 m

13 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P3 0-0,5 0-0,2 Mylla 0,2-0,5 Sa 0,2-0,25 Tunt barklager M-1c Rör: 0,5-1 Sa tot längd: 3,05m filter: 1 m 1-1,5 Morän (gr)sa 0,45 m ö m 1,5-2 Morän Fuktigt vid 1,7 2-2,5 gr Morän Provtagning: 2,5-2,75 Kalkberg Provtaget i övergång till berget M-1c + Spimfab +OJ-2a m u m utseende: X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 16 m

14 Projekt: MIFO fas 2 Edvin Pettersson, Hemse Provpunkt Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV P4 0-0,5 Fyllning av befintligt material M-1c 0,5-1 Sa 1-1,5 sa(gr) Morän Stopp på 1,5 meter M-1c X-koordinat: Y-koordinat: Z-koordinat, GV-rörtopp: 15 m

15 BILAGA 3 Fotografier Grop i anslutning till provpunkt P2, där avloppsrör mynnar Provpunkt P3 Provpunkt P1 Provpunkt P4

16 Avloppsrörets mynning från huset vid P

17 BILAGA 4 Analysprotokoll metaller, PAH, olja och PCB i jord och vatten

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För: Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-23 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Miljövårdsenheten Rapport 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Underlagskartor: Lantmäteriet medgivande 96.0352. Text, kartor och foto:

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten SGU-rapport 2007:13 Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Britt-Marie Ek, Bo Thunholm, SGU Inger Östergren, Rolf

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS..RIGHT PARTNER masr1 HEMMA HOS ALS LULEÅ Bild 2 masr1 Martin.stener; 2009-11-23 SOMLIGA GÅR G R MED SMUTSIGA SKOR Första våning SOMLIGA

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6

1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6 1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6 4. OMRÅDESBESKRIVNINGAR... 7 4.1 OMRÅDE A... 7 4.2 OMRÅDE B... 9 4.3 OMRÅDE C... 11 4.4 OMRÅDE D... 11 4.5 OMRÅDE E...

Läs mer

Utvärdering av sekventiella lakförsök

Utvärdering av sekventiella lakförsök Upprättad av: Henrik Eriksson, Envipro Miljöteknik, Göteborg Bakgrund och syfte Inom ramen för huvudstudien av Valdemarsviken har sekventiella lakförsök utförts på tre stycken sedimentprover. Syftet med

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod) Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun RAPPORT - KONTROLL AV DAGVATTEN November 2009 samt utvärdering av hela årskontrollen 2010-03-23 Upprättad

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut für Umweltschutz

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005.

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005. Lunda industriområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 25. Åsa Andersson R nr 15-25 SAMMANFATTNING Denna studie redovisar resultatet av Stockholm Vattens inventering

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten; SGU-FS 2008:2 Utkom

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Föroreningsspridning. Tillämpning och utvärdering av metoder. Huvudrapport

Föroreningsspridning. Tillämpning och utvärdering av metoder. Huvudrapport Föroreningsspridning Tillämpning och utvärdering av metoder Huvudrapport rapport 5834 december 2008 Föroreningsspridning - tillämpning och utvärdering av metoder Mark Elert, Kemakta Konsult AB Karin Eliaeson,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Upprättad av: Michelle Strömberg Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr: 10205669 Daterad:

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2012 2013-03-25 01.00 1(72) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2012 2013-03-25 01.00 2(72) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler

Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler Miljöriktig användning av askor 2009 Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler Rolf Sjöblom Tekedo AB Tekedo AB Tjernobyl, april 1986 185 1480 kbq/m

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Kemakta AR 2004-23 Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Riskbedömning och riskklassning enligt MIFO-modellen fas 2 Gabriella

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U22495-150 PM Miljöteknisk markundersökning Norrtälje hamn Brännäset 4, 6, 8, 15 och 16 Pråmen 1 Städet 1 Tälje 2:4, 3:1, 3:14, 3:16, 3:216, 3:256 och 5:1 Norrtälje kommun Norrtälje hamn

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Figur 1 Största utsläppspunkterna till sjön Edsviken (Stenvall B., SWECO VIAK, 2006) SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1 Ateljéprojektet Gryaab Rapport 2005:1 1 Inledning Kadmiumförorening i avloppsslam är, och har under ganska många år, varit ett av de viktigare skälen för den låga acceptansen för slamgödsling på åkermark.

Läs mer

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl.

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl Finansiär: Miljökvalitetsnorm för partiklar i utomhusluft 2005 Årsmedelkoncentrationen

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer