BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM"

Transkript

1 Uppdragsnr: (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt och tillförlitligt sätt kan utnyttjas för att bestämma halterna av metaller och arsenik i ett saneringsskede, har sambandet mellan resultat från XRF-mätning och laboratorieanalyser undersökts. Det kan finnas flera orsaker till att resultaten mellan XRF-mätning och laboratorieresultat avviker, till exempel: Instrumentskillnader och begränsningar. Skillnad i torrsubstanshalt och kornstorlek mellan prover analyserad på laboratorium och mätta direkt på påse med XRF. Utförande XRF-mätningar utfördes med Niton XLt 792, på 44 prover som också analyserades på ALS Analytica AB. Två XRF-mätningar utfördes direkt på provpåsen varefter en medelhalt eräknades (, mg/kg). Mätningarna utfördes av Magnus Göransson, WSP Samhällsbyggnad Norrköping. Nitoninstrumentet tillverkades 23 och är av röntgenrörstyp. På laboratoriet siktades proverna och analys utfördes enligt svensk standard på fraktionen mindre än 2 mm. Torrsubstanshalten bestämdes och resultaten rapporterades i mg/kg TS. XRF-mätning utfördes även på de siktade och torkade proverna ( XRF efter, mg/kg TS). Med ledning av uppmätta torrsubstanshalter har metallhalter uttryckta som mg/kg TS beräknats (, TS ). Sambandet mellan XRF och resultat av laboratorieanalyser redovisas för arsenik, bly, koppar, krom och zink för: Samtliga uppmätta resultat Resultat i haltintervallet känslig och mindre känslig markanvändning. Resultat av och, TS jämfördes för att se om variation i torrsubstanshalt på ett avgörande sätt påverkade resultaten. Jämförelse mellan laboratorieresultat och XRF-mätning på de siktade och torkade proverna (beredning utförd på laboratorium inför analys) för att jämföra så lika prover som möjligt. WSP Environmental SE Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (9) Resultat Resultat av laboratorieanalyserna redovisas i Bilaga 1:4. XRF-analyserna redovisas i Bilaga Jämförelser mellan XRF-mätningar och laboratorieanalyser arsenik (As), krom (Cr), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) för samtliga analyserade prover redovisas i Figur 1 5. Motsvarande jämförelse i haltintervallet för KM och MKM 1 för respektive element redovisas i Figur 6 9. Samtliga analyserade prover Korrelationerna mellan samtliga laboratorieresultat och XRF-mätningar redovisas i Figur 1 5 samt i Tabell 1. Över hela det undersökta haltintervallet finns generellt en god överensstämmelse mellan resultat från laboratorium och XRF-analys. Lägst korrelation, med undantag för arsenik, fanns mellan laboratorieresultat och XRF efter. Förväntningen var att korrelationen här skulle vara bäst, med tanke på att eventuella variationer orsakade av skillnader i torrsubstans och fraktion förväntades vara mindre. Anledning till den lägre korrelationen är okänd. Korrelationerna mellan laboratorieanalys och respektive, TS ligger på ungefär samma nivå. Skillnad i torrsubstanshalt påverkade alltså i detta fall inte korrelationen i någon nämnvärd utsträckning. Tabell 1. Samband mellan resultat av laboratorieanalys och olika XRF-variabler (, TS och XRF efter) och korrelationskoeffecienter(r 2 ). (N=44). Element Ranking Korrelationskoffecient Arsenik Efter > Före TS > Före 97 > 9 > 86 Krom Före Före TS > Efter > 76 Koppar Före Före TS > Efter > 82 Bly Före TS Före > Efter 91 9 > 43 Zink Före TS Före > Efter 1 99 > 94 1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning

3 Uppdragsnr: (9) Arsenik ppm AS, mg As/kg TS mg As/kg TS, TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =,865 R 2 =,8954 R 2 =,9671 Figur 1. Arsenik, alla analyserade prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Krom ppm Cr, mg Cr/kg TS mg Cr/kg TS R 2 =,81, TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =,874 R 2 =,7628 Figur 2. Krom, alla analyserade prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys).

4 Uppdragsnr: (9) Koppar ppm Cu, mg Cu/kg TS mg Cu/kg TS, TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =,9519 R 2 =,934 R 2 =,817 Figur 3. Koppar, alla analyserade prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Bly ppm Pb, mg Pb/kg TS mg Pb/kg TS, TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =,96 R 2 =,98 R 2 =,4338 Figur 4. Bly, alla analyserade prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys).

5 Uppdragsnr: (9) Zink 25 ppm Zn, mg Zn/kg TS , TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) mg Zn/kg TS R 2 =,9919 R 2 =,9981 R 2 =,9447 Figur 5. Zink, alla analyserade prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Haltintervallet för KM och MKM Korrelationerna mellan laboratorieresultat och XRF-mätningar redovisas i Figur 6 9 samt i Tabell 2. Krom redovisas inte på grund av att få mätvärden fanns i KM-MKMintervallet. I det undersökta haltintervallet finns en god överensstämmelse mellan resultat från laboratorium och XRF-analys. Sambanden var dock inte lika starka som när samtliga mätvärden inkluderades (jämför Tabell 1 och 2). Lägst korrelation fanns, med undantag för koppar, mellan laboratorieresultat och XRF efter. Korrelationerna mellan laboratorieanalys och respektive, TS ligger på ungefär samma nivå. Skillnad i torrsubstanshalt påverkade alltså i detta haltintervall inte korrelationen i någon nämnvärd utsträckning. Tabell 1. Samband mellan resultat av laboratorieanalys och olika XRF-variabler (, TS och XRF efter) och korrelationskoeffecienter(r 2 ). Halter i KM-MKM-intervallet. Element Ranking Korrelationskoffecient Arsenik Före TS Före > Efter > 73 Krom - - Koppar Efter Före > Före TS > 38 Bly Före TS Före 9 88 Zink Före TS Före 96 > 92

6 Uppdragsnr: (9) Arsenik XRF-mätningar underskattar arsenikhalten i ca 7 % av mätningarna. Det finns därmed en viss risk att baserat på XRF-mätning kvarlämna massor som överstiger KM eller MKM. I analyserade prover hade XRF-mätningen dock i de flesta fall klassificerat massor rätt i KM och MKM-intervallet. Följande felklassificeringar hade uppstått: I tre av 21 mätningar visade XRF halt < MKM då laboratorieanalys visar >MKM. I en av 14 mätningar visar XRF halt < KM då laboratorieanalys visar >KM, <MKM. ppm As, mg As/kg TS , TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =, mg As/kg TS R 2 =,9128 R 2 =,7274 Figur 6. Arsenik, KM-MKM-intervall prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Koppar XRF-mätningar överskattar kopparhalten i ca 95 % av mätningarna. Risken att baserat på XRF-mätning kvarlämna massor som överstiger KM eller MKM förefaller liten, däremot kan förhöjda omhändertagandekostnader uppstå. Följande felklassificeringar hade uppstått: I en av sex mätningar visade XRF halt > MKM då laboratorieanalys visade <MKM. I 1 av 11 mätningar visar XRF halt > KM, < MKM då laboratorieanalysen visade <KM.

7 Uppdragsnr: (9) 35 ppm Cu, mg Cu/kg TS mg Cu/kg TS, TS XRF efter Linear () Linear (, TS) Linear (XRF efter) R 2 =,6241 R 2 =,3783 R 2 =,639 Figur 7. Koppar, KM-MKM-intervall prover. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Bly XRF-mätningar överskattar blyhalten i ca 9 % av mätningarna i KM-intervallet. Risken att baserat på XRF-mätning kvarlämna massor som överstiger KM förefaller liten, däremot kan förhöjda omhändertagandekostnader uppstå. Vid högre halter (större än ca 1 mg/kg TS) visar XRF-lägre halter än laboratoriet. I två mätningar av sju visar XRF<MKM då lab visar > MKM. I en av sex mätningar visade XRF halt > MKM då laboratorieanalys visade <MKM. ppm Pb, mg Pb/kg TS mg Pb/kg TS, TS Linear () Linear (, TS) R 2 =,8837 R 2 =,8971 Figur 8. Bly, prover i KM-MKM-intervall. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys).

8 Uppdragsnr: (9) Zink XRF-mätningar överskattar zinkhalten i ca 9 % av mätningarna i KM-intervallet. Risken att baserat på XRF-mätning kvarlämna massor som överstiger KM förefaller liten, däremot kan förhöjda omhändertagandekostnader uppstå. Vid högre halter (> ca 2 mg/kg TS) visar XRF-mätningen i samtliga fall lägre zink halter än laboratorieanalyserna (1 mätningar). I två mätningar av sju visar XRF<MKM då laboratorieanalysen visar > MKM ppm Zn, mg/kg TS mg Zn/kg TS, TS Linear () Linear (, TS) R 2 =,9159 R 2 =,9566 Figur 9. Zink, prover i KM-MKM-intervall. Sambandet mellan XRF-mätning (före respektive efter siktning och torkning samt beräknad halt uttryckt som mg/kg TS) och resultat laboratorieanalys). Slutsatser och rekommendationer Sammanfattningsvis visar resultaten: Över hela det undersökta haltintervallet finns en god överensstämmelse mellan resultat från laboratorium och XRF-mätning. I haltintervallet runt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning visar XRF-mätningen för o o arsenik i flera fall en lägre koncentration än laboratorieanalysen. Mätning med XRF-instrument kan därmed leda till att halterna underskattas i kvarlämnade massor och massor klassificerade för omhändertagande. koppar, bly och zink högre koncentration än laboratorieanalysen. Mätning med XRF-instrument kan i lägre halter leda till en överskattning av halterna i kvarlämnade massor och massor klassificerade för omhändertagande. Korrigering för torrsubstanshalt leder i analyserade prover inte till starkare samband mellan laboratorieresultat och XRF-mätning.

9 Uppdragsnr: (9) Jämförelsen mellan laboratorieresultat och XRF-mätning på prov efter siktning och torkning visar större spridning och lägre korrelation än motsvarande jämförelse mellan laboratorieresultat och mätning direkt på påsen. Orsaken till detta är inte klarlagd. För säkrast resultat rekommenderas att huvuddelen av klassificering av enhetsvolymer och kontroll schaktbotten och schaktväggar utförs med provtagning enligt Naturvårdsverkets rekommendationer och baseras på laboratorieanalyser. Med hänsyn till att föroreningarna i de flesta fall förekommer i intervallet 2 m under markytan bör provtagning för klassificering av enhetsvolymer (5-1 m 3 ) kunna utföras med skruvborrning och i god tid före schaktentreprenad. Prisskillnaden mellan XRF-mätning och laboratorieanalys (under förutsättning att snabbanalyser inte erfordras) är i dagsläget liten. Den generellt goda överensstämmelsen mellan XRF-mätning och analysresultat gör att XRF kan användas för kompletterande analyser, t.ex vid avgränsning av kraftigt förorenade massor, i direkt anslutning till schaktentreprenaden. Om kostnaden för laboratorieanalyser ökar kraftigt, bör klassificering med XRFinstrument övervägas. Samband mellan laboratorieanalyser och XRF-mätningar bör då ånyo kontrolleras och eventuellt bör XRF-mätningarna korrigeras om systematiska skillnader enligt ovan visas med det använda instrumentet.

10 Djup under Reading No Time Type Duration Units Sequence Sb Sb Error Sn Sn Error Cd Cd Error Ag Ag Error Sr Sr Error Rb Rb Error Pb Pb Error Se Provbet. markytan(m) PG 5 -, :6 BULK 6,92 ppm Final 28,77 71,2-19,16 58,75-19,11 3,57-1,69 21,82 117,8 7,37 91,75 6,65 24,29 9,88-2,7 PG 5 -, :7 BULK 6,31 ppm Final 29,51 71,13-31,31 58,76-4,53 3,43-8,94 21,8 97,13 6,94 94,29 6,74 21,33 9,75,5 PG 5, :9 BULK 6,33 ppm Final -36,28 71,38-59,12 59,22-36,62 3,8-4,6 22,7 14,71 7,17 99,65 6,95 36,4 1,81-4,1 PG 5, :1 BULK 6,42 ppm Final -15,65 71,98-2,61 59,87-47,4 3,89 -,94 22,24 12,37 7,16 91,83 6,75 28,29 1,54 3,49 PG 5 1-1, :12 BULK 6,15 ppm Final -68,72 65,85-12,38 54,46-55,9 28,33-32,27 2,19 7,37 5,97 79,61 5,98 4,49 1,7 3,1 PG 5 1-1, :13 BULK 6,24 ppm Final -49,96 66,59-58,2 55,22-35,35 28,74-25,1 2,42 84,75 6,35 87,9 6,25 4,55 1,64-2,96 PG 6 -, :15 BULK 6,44 ppm Final -99,22 65,71-77,96 54,67-64,87 28,28-25,4 2,26 19,71 6,84 83,88 6,13 67,63 12,26 1,92 PG 6 -, :16 BULK 6,51 ppm Final 53,39 69,9 11,35 57,81-14,7 3,2-6,82 21,36 18,87 7,8 92,33 6,59 62,84 12,36-2,17 PG 6, :18 BULK 6,69 ppm Final -14,67 62,9-7,8 52,37-69,62 27,2-36,55 19,3 85,55 6,1 71,66 5,56 16,26 13,84,89 PG 6, :19 BULK 6,28 ppm Final -78,23 63,96-96,79 52,98-53,86 27,56-24,7 19,68 76,69 5,98 76,76 5,78 98,4 13,64 3,3 PG 6 1-1, :21 BULK 6,86 ppm Final -64,58 64,85-6,73 53,83-51,83 27,9-26,6 19,9 98,87 6,51 85,52 6,8 5,23 1,93-1,22 PG 6 1-1, :23 BULK 6,2 ppm Final -3,5 66,33-39,91 55,4-42,81 28,54-3,97 2,47 92,35 6,49 96,8 6,48 33,9 1,15 2,44 PG 6 1, :24 BULK 6,35 ppm Final -17,99 66,27 17,4 55,23-22,72 28,62 1,3 2,44 97,8 6,57 86,28 6,18 59,36 11,7 -,77 PG 6 1, :26 BULK 6,43 ppm Final -49,4 66,36 33,35 55,58-44,76 28,55-1,85 2,44 71,97 6,2 63,14 5,46 49,9 11,9,1 PG 8 -, :27 BULK 6,12 ppm Final -36,49 63,86-75,77 52,81-69,58 27,29-11,49 19,67 9,14 6,23 73,38 5,63 22,55 8,94 2,42 PG 8 -, :33 BULK 6,69 ppm Final -25,27 66,4-54,36 54,96-38,2 28,59-9,25 2,44 91,82 6,46 81,2 6,2 21,74 9,24 2,72 PG 8, :34 BULK 6,51 ppm Final -16,75 62,74-93,16 52,15-72,41 26,97-25,89 19,35 8,14 5,96 82,55 5,86 19,2 8,53 1,13 PG 8, :36 BULK 6,5 ppm Final -17,79 62,22-8,3 52,13-68,12 26,96-26,9 19,3 8,86 5,97 8,88 5,8 18,21 8,36-1,28 PG 8 1-1, :38 BULK 6,3 ppm Final -93,61 62,69-7,5 52,11-59,83 26,98-33,89 19,22 87,15 6,11 76,88 5,69 26,67 8,97-2,94 PG 8 1-1, :39 BULK 6,32 ppm Final -64,18 64,31-88,2 53,28-67,54 27,58-16,88 19,83 89,49 6,28 9,45 6,19 16,93 8,67 4,79 PG 9 -, :4 BULK 6,27 ppm Final 5,53 67,9-11,93 55,62-34,92 28,82-1,88 2,64 11,76 6,72 87,85 6,26 11,36 8,4 1,24 PG 9 -, :42 BULK 6,19 ppm Final -35,94 65,85-55,62 54,57-49,24 28,31-6,22 2,32 16,81 6,75 78,8 5,93 13,5 8,37,7 PG 9, :47 BULK 6,22 ppm Final -88,51 64,88-72,25 53,97-74,63 27,83-19,5 2,3 95,44 6,46 82,52 6,1 35,67 1,6,81 PG 9, :48 BULK 6,73 ppm Final -48,25 66,62-3,5 55,56-26,85 28,83-6,3 2,56 87,75 6,4 86,62 6,22 39,86 1,61 2,62 PG 9 1-1, :5 BULK 6,73 ppm Final -696,31 32,56-556,45 27,22-171,86 14,7-166,81 1,1-3,41 1,97 -,73 1,27,36 3,21-4,27 PG 9 1-1, :51 BULK 6,69 ppm Final -67,53 31,64-528,1 26,46-183,98 14,13-171,34 9,73-4,97 1,86-1,2 1,2 -,61 3,9-2,5 PG 2 -, :53 BULK 6,8 ppm Final 8,39 7,3-45,5 57,87-13,8 3,27 3,46 21,6 114,83 7,23 83,79 6,35 4,58 1,99-2,28 PG 2 -, :54 BULK 6,36 ppm Final -26,81 68,75-43,48 56,99-26,24 29,71-5,18 21,2 13,47 6,9 71,27 5,88 29,36 1,19 3,3 PG 2, :56 BULK 6,51 ppm Final -23,1 64,97-76,38 53,62-62,64 27,76-26,41 19,86 91,3 6,33 64,62 5,41 33,8 9,82 -,77 PG 2, :58 BULK 6,17 ppm Final 15,59 66,9-6,42 55,16-66,9 28,46-1,15 2,53 95,18 6,56 81,39 6,6 28,11 9,77 2,74 PG 2 1-1, : BULK 6,73 ppm Final -131,17 57,95-168,51 47,82-67,5 25,3-38,95 17,81 56,99 5,8 72,55 5,25 22,5 8,32 3,6 PG 2 1-1, :2 BULK 6,95 ppm Final -167,84 55,36-198,97 45,66-89,61 23,81-62,59 16,9 48,43 4,7 66,7 4,89 17,12 7,53 2,72 PG 21 -, :3 BULK 6,72 ppm Final -82,71 66,38-3,33 55,43-64,9 28,52-16,6 2,5 94,44 6,55 84,96 6,17 34,94 1,7-3,29 PG 21 -, :5 BULK 6,61 ppm Final 23,25 68,9-26,95 56,28-38,7 29,17-3,49 2,91 88,53 6,5 85,84 6,27 42,71 1,92 2,7 PG 21, :6 BULK 6,63 ppm Final -132,22 65,56-7,37 54,75-4,12 28,5-3,14 2,23 54,5 5,59 39,26 4,67 336,23 23,15 2,13 PG 21, :8 BULK 6,31 ppm Final -98,66 67,9-68,18 55,92-82,24 28,71-33,76 2,63 52,8 5,65 38,33 4,73 41,86 25,73,1 PG , :9 BULK 6,4 ppm Final 11,9 69,5 21,74 57,42-13,54 29,8 1,85 21,25 79,13 6,37 81,84 6,24 15,56 16,86,89 PG , :11 BULK 6,4 ppm Final -71,99 67,24-55,2 55,92-36,69 29,7-26,17 2,65 72,36 6,12 66,35 5,67 156,94 16,94 2,21 PG 21 1, :12 BULK 6,51 ppm Final -23,7 69,49 13,56 57,96-41,71 29,84-15,3 21,33 8,88 6,47 79,94 6,23 121,92 15,68 1,55 PG 21 1, :14 BULK 6,36 ppm Final 29,18 73,38 37,86 61,11-25,58 31,52 7,59 22,63 82,63 6,78 75,48 6,32 15,98 17,72 2,12 PG 22 -, :15 BULK 6,58 ppm Final -5,8 94,49-72,13 78,99-18,33 4,83 22,5 29,59 12,8 8,99 87,29 8,18 16,83 18,93 3,21 PG 22 -, :17 BULK 6,6 ppm Final 33,95 93,8-133,5 77,59-39,55 4,12-31,64 28,77 98,71 8,81 88,17 8,15 14,89 18,67 3,71 PG 22,6-, :18 BULK 6,64 ppm Final -45, ,15 165,44-128,69 85,3-12,34 62,73 6,75 12,64 1,7 8,61 411,77 53,96-2,54 PG 22,6-, :2 BULK 6,71 ppm Final -275,48 216,1-1171,4 181,74-35,82 93,99-87,5 68,91 15,96 14,25 1,7 1,2 478,23 6,94-1,13 PG 22,9-1, :22 BULK 6,6 ppm Final 16,24 71,8-6,8 58,97-25,15 3,57-3,32 21,85 8,6 6,55 68,72 5,93 39,3 11,22 3,58 PG 22,9-1, :23 BULK 6,3 ppm Final 31,24 74,1-12,57 6,85-42,83 31,71 4,1 22,86 81,66 6,81 53,77 5,58 41,45 11,61 -,5 PG 22 1, :25 BULK 6,28 ppm Final 31,7 68,98-28,25 56,96-28,91 29,6-8,86 21,12 97,52 6,78 68,38 5,78 37,21 1,59-1,66 PG 22 1, :26 BULK 6,86 ppm Final -11,54 68,65-36,7 56,9-31,71 29,58-4,32 21,16 96,69 6,74 66,81 5,72 45,22 11,23 1,92 PG 23,4-, :28 BULK 6,52 ppm Final -495,77 19,94-197,84 161,84-98,43 83,18-177,89 6,4 17,18 12,81 4,34 8,5 215,85 4 2,9 PG 23,4-, :29 BULK 6,45 ppm Final -325,47 22, ,43 17, ,41-115,38 64,45 17,68 13,52 4,1 8,9 188,95 39,8 14,68 PG 24 -, :31 BULK 6,38 ppm Final 28,55 69,29 1,94 57,43-21,96 29,8 2,22 21,3 87,17 6,57 95,89 6,65 38,37 1,87 3,41 PG 24 -, :32 BULK 6,12 ppm Final -54,7 68,97-12,65 57,53-39,65 29,74-15,62 21,24 8,34 6,43 9,26 6,51 39,13 1,9 2,3 PG 24, :34 BULK 6,65 ppm Final 22,42 68,58 6,74 57,15-4,18 29,64 7,38 21,1 11,55 6,78 27,73 4,16 13,9 8,75 3,44

11 PG 24, :35 BULK 6,4 ppm Final -4,24 66,27-9,43 54,99-36,16 28,5,82 2,42 82,75 6,21 31,2 4,2 25,52 9,37 1,54 PG , :36 BULK 6,12 ppm Final 47,59 67,2 32,79 55,73-24,55 28,84 11,99 2,68 54,65 5,59 31,98 4,27 34,38 1,17 2,54 PG , :38 BULK 6,26 ppm Final -21,5 64,85-4,43 53,92-35,41 27,94 1,75 2,2 62,35 5,64 37,89 4,41 18,82 8,54-3,7 PG 24 1, :39 BULK 6,31 ppm Final -56,83 6,98-6,29 5,54-58,93 26,17-22,68 18,7 51,1 5,9 25,52 3,71 24,67 8,59 -,2 PG 24 1, :41 BULK 6,37 ppm Final -49,2 6,36-16,5 5,24-51,44 25,93-12,53 18,56 46,83 4,95 27,7 3,75 39,8 9,58 -,86 PG 31 -, :42 BULK 6,23 ppm Final -82,22 68,19-91,7 56,58-41,98 29,51-16,86 21,7 111,83 7,8 82,64 6,24 18,35 9,24,77 PG 31 -, :43 BULK 6,95 ppm Final -41,26 7,27 16,2 58,71-27,2 3,35-12,52 21,63 111,95 7,21 87,47 6,49 26,97 1,18 2,87 PG 32 -, :45 BULK 6,95 ppm Final -9,46 7,2-42, ,93 3,17-7,46 21,55 95,37 6,83 96,26 6,74 33,1 1,68 3,2 PG 32 -, :46 BULK 6,25 ppm Final -98,88 67,26-11,34 55,9-72,78 28,91-18,47 2,83 9,77 6,57 86,94 6,32 28,65 1,8 3,89 PG 33 -, :48 BULK 6,42 ppm Final -6,1 7,7-34,46 58,95-47,31 3,49 -,61 21,94 99,82 7,3 12,18 6,99 29,26 1,5 1,68 PG 33 -, :5 BULK 6,4 ppm Final 62,38 73,95 5,28 61,17-7,15 31,84 9,57 22,75 113,17 7,53 138,72 8,18 25,29 1,55 1,74 PG 34 -, :52 BULK 6,23 ppm Final 21,47 72,42 5,18 6,38-1,51 31,25 6,88 22,32 95,2 7,1 9,24 6,71 39,14 11,42 1,93 PG 34 -, :53 BULK 6,45 ppm Final 12,94 71,9-55,26 59,41-62,3 3,65-1,86 22,9 91,29 6,89 95,4 6,83 33,93 1,82-1,86 PG 35 -, :56 BULK 6,39 ppm Final 5,78 7,44-24,56 58,4-51,55 3,13-1,66 21,71 1,14 6,96 87,83 6,5 22,42 9,84 2,98 PG 35 -, :58 BULK 6,28 ppm Final 11,3 69,85-39,95 57,75-42,48 29,94-4,83 21,48 18,5 7,9 79,1 6,19 2,54 9,46 -,42 PG 36 -, :59 BULK 6,35 ppm Final 27,4 71,1-13,63 58,9-46,1 3,4 1,83 21,9 19,6 7,22 98,71 6,89 29,2 1,65,95 PG 36 -, :1 BULK 6,5 ppm Final -7,2 66,57-8,7 55,21-69,49 28,52-3,71 2,43 98,99 6,68 8,94 6,8 33,21 1,27,21 PG 37 -, :3 BULK 6,46 ppm Final -26,94 69,65-29,36 57,91-24,28 3,14 1,4 21,62 12,11 6,97 11,45 6,87 29,93 1,16-2,44 PG 37 -, :4 BULK 6,23 ppm Final -7,4 74,66-1,51 62,41-18,91 32,41-14,26 23,6 83,7 6,95 95,56 7,6 36,93 11,49 1,64 PG 38 -, :5 BULK 6,38 ppm Final -29,4 7,5-73,86 58,38-45,53 3,35 3,23 21,86 83,85 6,63 1,99 6,92 22,62 9,71-1,8 PG 38 -, :7 BULK 6,1 ppm Final 81,42 72,26 5,71 59,64-16,2 3,98 8,84 22,18 83,1 6,68 95,29 6,81 22,18 9,9 1,15 PG 39 -, :8 BULK 6,26 ppm Final -71,85 7,68-59,61 58,91-45,91 3,52-5,16 21,93 84,59 6,68 84,28 6,47 47,71 11,72 3,32 PG 39 -, :1 BULK 6,23 ppm Final -55,83 69,84-87,16 57,83-31,47 3,18-34,65 21,37 76,1 6,4 84,58 6,4 45,65 11,39 2,17 PG 4 -, :11 BULK 6,48 ppm Final -15,49 69,6 3,7 58,3-51,48 29,86 13,38 21,61 11,92 6,96 13,45 6,92 33,12 1,49,88 PG 4 -, :13 BULK 6,1 ppm Final -17,17 71,15-62,67 58,92-44,57 3,6 4,14 22,4 98,2 7 98,89 6,9 28,9 1,31,13 PG 41 -, :14 BULK 6,45 ppm Final -29,25 72,14-14,37 59,67-75,88 3,78-9,87 22,3 99,23 7,12 8,76 6,45 44,13 11,7 3,86 PG 41 -, :15 BULK 6,26 ppm Final -87,99 71,4-91,79 59,5-49,32 3,68-23,31 21,93 93,1 6,91 81,94 6,42 35,8 1,9,81 PG 42 -, :17 BULK 6,44 ppm Final -9,98 73,16-39,61 6,67-27,83 31,54-7,56 22,54 97,1 7,13 15,97 7,26 31,25 1,92 2,69 PG 42 -, :18 BULK 6,63 ppm Final -27,31 7,54-48,15 58,57-75,81 3,5-2,72 21,67 87,66 6,72 15,9 7,5 33,51 1,81 5,1 PG 43 -, :2 BULK 6,34 ppm Final -31,94 67,95-69,79 56,21-33,9 29,33-8,84 2,95 98,37 6,74 85,3 6,28 42,1 1,88,82 PG 43 -, :21 BULK 6,42 ppm Final 29,46 69,98-2,87 57,96-26,43 3,6,83 21,51 14,66 7,1 89,25 6,5 31,96 1,52 4 PG 44 -, :23 BULK 6,33 ppm Final 5,5 74,41-12,72 61,82-32,88 31,99-1,3 22,95 18,34 7,47 1 7,16 23,65 1,57 6,65 PG 44 -, :24 BULK 6,57 ppm Final -51,79 73,26-26,34 61,8-23,44 31,74-6,4 22,66 14,61 7,33 17,63 7,33 32,84 1,97,93 PG 45 -, :26 BULK 6,48 ppm Final 22,43 71,76-42,82 59,31-43,69 3,73 2,5 22,13 11,48 7,1 89,56 6,65 16,46 9,78 2,16 PG 45 -, :27 BULK 6,5 ppm Final -7,91 75,98 6,96 63,33 1,92 33,5 28,46 23,71 1,43 7,42 1,65 7,29 3,6 11,59 6,44

12 Se Error As As Error Hg Hg Error Zn Zn Error Cu Cu Error Ni Ni Error Co Co Error Fe Fe Error Mn Mn Error Cr Cr Error 4,45 55,86 1,75-6,76 6,87 9,28 26,58 155,7 54,2 26,75 44,36 185,66 134, ,24 364,84 234,16 17,3 228,69 132,85 4,61 46,7 1,23-3,59 7,8 74,25 25,68 134,9 53,2-11,17 39,79 128,19 125,2 1888,29 342,62 228,36 12,33 9,18 115,22 4,31 41,91 1,68-5,41 7,6 17,75 27,75 114,22 53,68 19,52 45,43 162,36 143, ,97 396,52 36,6 111,91 24,8 12, ,99 11,24-5 7,15 85,68 27,4 125,76 54,68 32,21 48,33 252,26 153, ,26 417,76 324,4 115,8 82,86 127,39 4,87 239,89 17,1-7,76 6,37 154,89 27,45 97,44 47,45 4,77 39,73 155,11 126, ,12 345,4 25,89 99,1 5,72 17,23 4,45 229,48 16,81-1,51 6,87 14,93 27,14 13,67 48,16-34,91 39,11 361,65 134, ,22 353,74 252,32 99,96-21,58 16,62 4,43-3,93 9,23-2,77 6,62 125,8 25,96 64,68 46,28 9,52 38,99 223,41 116,2 962,17 38,6 266,14 97,94-21,37 13,16 4,31 -,62 9,55-2,88 6,98 119,86 27,3 64,16 49,37 26,62 42,79 237,88 125, ,1 332,87 23, ,54 11,23 4,28 27,25 11,72 1,82 6,76 396,92 34,79 73,97 43,79-16,89 36,2 219,46 118,6 1941,24 316,3 42,62 15,45-27,17 98,6 4,47 16,44 11,17-2,79 6,52 337,25 33,41 115,13 46,18 21,55 4,41 267,33 123, ,54 326,87 225,72 94,65 22,95 14,51 4,9 7,46 8,84-4,84 6,35 116,61 25,8 59,46 44,96 9,25 37,7 12,69 19, ,64 3,64 233,3 92,55-98,94 94,12 4,45 5,6 8,11-2,22 6,66 115,66 25,54 7,5 46,41 36,52 39,21 57,53 17,38 895,9 297,98 214,51 93,45-36,13 11,3 4,22 8,6 9,44-3,25 6, ,16 7,9 46,6-5,54 36,12 179,9 16, ,38 28,95 186, ,91 93,39 4,29 7,79 8,99 -,74 6,81 167,22 27,71 4,19 45,52 28,67 38,54 114,93 14, ,2 283,34 133,38 86,45-36,42 1,95 4,25 3,1 7,9-6,5 6,9 76,67 22,66 91,82 44,5-6,53 33,16 77,78 94,87 694,89 258,62 143,3 82,19-11,91 89,36 4,46 6,9 7,51-3,24 6,57 77,64 23,57 46,4 45,49 19,42 37,32 137,78 1,44 76,79 267,7 65,39 8,65 14,92 14,15 4,1 6,97 7,2-7,77 5,89 61,75 21,83 97,27 44,46 33,58 37,38 92,75 13,18 861,96 282,67 183,48 87,87 2,99 1,6 3,9 7,71 6,97-2,98 6,21 64,21 21,83 63,78 43,13 42,21 38,14 78,27 15, ,9 29,4 69,3 79,61 55,84 12,81 3,75-2,1 6,85-1,57 6,31 77,44 22,43 77,39 43,29 24,11 36,96 143,26 14,65 858,85 281,81 17,71 8,72-38,96 94,56 4,48 6,92 7,9-6,77 6,12 75, ,2 44,44-4,6 37,64 226,2 118, ,4 317,43 22,18 93,19-22,32 1,42 4,35 5,88 6,92-6,33 6,4 73,3 23,55 42,56 45,84 2,57 38,17 142,54 14,79 768,94 28,64 199,5 91,46-65,89 98,76 4,19 4,23 6,79-4,46 6,43 91,54 24,1 4,75 44,64-24,41 33,51 157,11 1,98 755,53 267,42 118,54 85,25 46,15 15,74 4,24,51 7,79-2,85 6,5 118,52 25,18 66,9 45,21-9,99 35,18 18,69 14, ,8 275,52 147,72 86,46-7,14 1,87 4,49,61 8,2-1,35 6,76 13,46 25,5 74,42 46,83-1,17 35,5 95,56 1, ,6 272,7 163,8 87,88-76,93 97,25 1,81 2,14 2,53-1,92 2,64 7,42 8,16 39,14 15,93-3,73 11,5-23,98 22,98 696,73 61,6-75,4 27,5-53,98 38,48 1,91,88 2,32-9,21 2,63,74 7,33 43,64 14,79-17,98 12,1-8,1 22,92 677,6 57,94-65,39 27,9-5,93 36,7 4,46 96,65 12,98-8,2 6,69 119,83 27,28 98,99 51,16 11,55 41,18 238,11 12,42 942,68 317,51 188,36 97,1 15,97 112,88 4,81 92,16 12,29-8,94 6,51 156,75 28,46 141,29 51,29 5,53 37,89 142,98 15, ,78 282,8 226,51 96,76-12,32 17,7 4,15 4,24 9,7-4,74 6,31 48,22 21,72 66,95 44,96-18,51 34,35 17,96 17, ,8 292,26 49,29 78,89 6,22 12,5 4,55 49,25 1,13-9,6 6,2 66,2 23,35 96,5 47,63-37,76 33,74 164,9 18, ,23 289,47 198,38 92,16-38,9 11,57 4,23 155,88 12,74-1,7 5,9 93,41 21,63 7,31 38,85 49,61 4,4 276,88 122, ,68 328,11 174,97 84,62-6,33 92,71 3,87 83,8 9,75-3,11 5,46 82,67 2,17 76,9 36,72 2,2 36,4 287,67 116, ,35 31,49 153,13 79,33-18,32 86,79 3,99 6,95 8,22-5,53 6,45 67,69 23, ,24 24,5 37,84 11,79 11,24 737,16 274,28 123,7 86,49 3,56 16,45 4,52 5,13 8,7-7,7 6,46 62,1 23,41 53,79 47,25 15, ,91 14, ,97 283,22 11,76 85,33-17,38 14,54 4,97 17,9 2,38-3,78 6,74 24,6 31,4 135,9 49,3 17,34 41,49 154,9 13, ,6 359, ,4 168,87-29,29 16,36 5,1 97,88 21,99-3,78 6,91 225,99 31,5 85,53 48,76 12,17 43,43 24,66 14, ,93 381, ,11 154,89-119,4 12,16 4,7 34,56 14,21-7,6 6,6 11,91 26,16 113,4 5,39 23,39 44,2 34,45 135, ,17 358,39 623,93 125,24-127,56 11,16 4,75 51,64 14,79-4,13 6,74 119,27 26,63 98,31 49,2 5,91 44,1 328,38 145, ,7 39,12 656,92 128,62-1,18 111,85 4,75 22,48 12,97 -,62 7,19 125,73 27,65 9,5 5,64 13,57 45,98 415,41 148, ,69 389,36 952,13 147,47 14,21 116,52 5,1 36,7 14,98-3,97 7,42 196,14 32,23 89,51 54,46 3,67 48,32 25,3 152, ,2 418, ,48 185,8-55,38 118,87 6,73 36,62 16,71-6,12 1, ,63 8,66 394,56 92,6 135,35 123,13 162,63 488, ,4 1346,67 121,23 245,98-189,88 222,84 6,7 5,68 17,11-13,83 9,89 115,16 76,18 466,38 92,84 92,97 117, ,42 473, , ,58 957,29 24,3-57,2 226,23 15,3 127,43 5,2-24,71 29, ,93 321, ,59 36,33-148,39 518, ,5 2322, , ,86 575,67 116,15-23,51 934,25 16,91 13,52 54,7-3,71 31, ,84 358,43 291,14 324,21-498,21 553,88 728, , , ,52 645, ,51-617,73 17,71 5,1 71,79 12,2 3,23 7,83 63,82 45,6 93,62 52,24,2 45,62 29,65 152, ,18 411,5 99,24 96,99 41,2 121,81 4,92 98,16 13,74-3,55 7,78 697,8 49,36 9,1 55,69-1,28 53,14 453,7 193,5 252,1 522,37 232,18 118, ,21 4,36 38,73 1,31 2,39 7,4 414,15 37,99 11,41 5,24,89 41,18 13,27 132, ,31 366,35 166,71 96,37-8,25 111,2 4,71 79,7 12,36-4,33 6,92 335,2 35,26 78,29 49,3-4,63 41,58 259,99 134, ,41 36,8 125,29 9,4-162,83 97,81 15,3 245,84 46,85-33,98 27, ,89 317, ,4 28,4-16,46 51,3 9645, , , , ,14 122,3-13,2 911,12 17,46 317,62 5,65-12,32 3,71 852,78 326,32 25,79 33,5-353,42 521, , , ,31 658, ,25 164,27-169,41 946,85 4,78 42,79 1,58-3,38 6,91 119,24 27,2 12,17 5,82 52,81 44,31 136,9 126, ,18 346,8 185,21 98,75 98,4 119,4 4,69 52,14 11,4-4,7 6,85 147,54 28,24 74,69 49,51-4,91 39,65 127,82 124, ,53 342,32 165,93 96,13 35,62 114,29 4,62 6,37 7,2-4,48 6,66 46,41 22,55 83,87 48,32 2,63 33,23 86,69 73, ,25 188,44 38,14 76,67 31,71 15,42

13 4,33 11,85 7,96-1,58 5,96 51,39 21,71 2,92 43,85-15,34 28,97 3,68 63, ,34 171,58 14,95 68,78-95,7 89,55 4,5 18,2 8,87-2,91 6,61 43,3 21,91 123,3 47,98-15,79 29,7-1,32 68, ,97 19,3 71,43 76,53-55,3 95,2 3,87 16,16 7,68-5,69 6,19 59,73 21,84 8,81 44,64-7,98 29,42 21,9 64, ,64 172,46 69,42 74,12-35,68 92,89 3,9 27,64 8,2-6,79 5,7 67,7 2,61 5,18 38,25 -,96 29,47 19,29 73,7 4127,61 2,38 89,36 73,38-23,81 88,37 3,86 42,22 9,46 1,6 6,21 79,2 21,5 5,22 39,3 6,58 29,82 39,33 71, ,55 192,97 88,79 73,93 62,13 93,98 4,54 55,39 1,24-1,2 7,3 116,41 26,72 74,58 49,19-16,8 4,43 294,92 131, ,1 348,86 269,36 12,55-4,42 17,78 4,81 44,76 1,31-8,94 6,68 145,91 28,73 83,67 51,35-11,79 41,24 248,88 132, ,22 353,3 253,5 13,2-62,37 19,24 5,2 168,1 15,34-5,97 6,95 217,61 31,7 68,75 5,65 49,54 47,29 154,65 146, ,98 44,5 313,84 11,38-25,63 114,57 4,89 142,62 14,2-3,12 6,9 221,34 31,23 197,8 52,74 18,46 43,58 21,2 139, ,85 38,86 294,21 17,61 118,17 12,76 4,85 84,92 12,34 2,28 7,58 138,89 29,42 284,33 58,62-2,78 43,42 235,51 14, ,53 379,26 316,26 112,5 19,67 125,68 5,1 82,4 12,43-3,87 7,41 111,32 28,92 195,7 58,13 3,7 45,96 243,54 148, ,59 42,19 254,49 112,25 127,5 132,16 5, ,42 1,73 7,71 188,79 31,58 147,87 55,11 5,22 45,89 317,33 148, ,1 395,72 32,25 114,75 94,84 127,38 4,72 15,17 15,2-9,28 6,89 182,34 31,31 184,63 56,34 19,9 46,84 32,81 148, ,9 398,62 421,13 119,99 8,35 12,23 4,83 6,44 1,87-8,38 6,68 83,88 25,82 99,93 51,62 38,58 43,11 1,46 122, ,49 338,8 219,59 11,56 55,8 117,7 4,45 27,55 9,2-8,64 6,57 93,82 25,9 96,9 5,81 9,59 38,48 96,5 17,4 7773,37 291,56 16,32 91,94-57,77 14,93 5,22 339,7 2,29-1,23 7,42 125,64 29,32 5,43 64,67 86,16 48,41 168,87 13, ,71 356,27 222,1 111,59 568,72 155,5 4,71 236,11 16,88-1,98 6,86 19,77 26,88 487,64 6,17 9,57 38,78 75,47 116,26 142,24 322,58 213,48 98,46 155,53 118,94 4,27 7,69 8,38,24 7,23 97,4 26,37 74,6 5,15-5,71 43,41 257,37 144, ,46 392,34 266,8 15,84-42,28 111,8 4,95-4,6 8,63-3,72 7,57 19,46 29,6 19,6 54,15-31,29 45,69 332,7 158, ,63 424,94 22,34 111,43 61,21 131,19 4,41 -,5 7,52-5,78 6,87 57,91 24,71 63,37 5,86 45,44 46,2 148,74 137, ,61 379,86 27,72 16,28-43,97 112,32 4,68 4,6 8-5,16 7,4 76,8 25,92 63,34 51,6-28,62 42,37 394,52 141, ,56 368,6 337,1 112,12-8,98 116,31 4,89 18,89 1,8-6,69 7,1 263,3 34,52 137,53 54,43 4,87 52,17 363,34 188, ,5 517,13 27,61 116,42 15,46 127,3 4,71 13,4 9,56-8,13 6,79 255,98 33,73 128,49 53,2 3,49 53,35 498,78 184, ,65 496,82 334,78 117,69-33,7 12,6 4,53-3,71 7,88-1,65 7,7 88,61 25,64 47,37 49,1-24,44 39,43 274,14 128, ,93 339,36 29,25 98,12-66,13 16,55 4,57-1,19 7,92 -,56 7,34 92,37 26,78 112,54 53,29 36,83 44,63 149,99 13, ,39 356,38 287,4 15,96-14,5 17,4 5,7 43,71 11,33-2,78 7,5 335,21 37,91 131,41 56,1 39,29 58,7 411,52 27, ,76 57,56 313,38 123,45-44,8 128,64 4,73 34,39 1,35-3,7 7,32 257,32 34,22 44,6 51,99 44,88 53,47 35,49 18, ,4 492,1 364,71 119,96-87,87 118,15 5,9 1,28 13,32-6,96 7,16 96,72 27,93 58,5 53,53-3,28 47,66 215,12 164, ,23 453,97 389,25 12,67-17,45 116,18 5,12 112,44 13,52-1,12 6,65 95,84 27,1 119,66 53,32 94,9 53,4 219,25 161, ,77 445,21 355,64 118,93 146,6 131,38 4,45 15,67 9,25-6,54 6,55 111,1 25,98 64,28 48,2 12,79 39,6 176,64 111,42 846,7 296,86 154,76 91,92 49,46 111,31 4,83 27,61 9,64-3,96 6,91 81,59 25,3 92,69 5,45 12,94 4,53 233,6 115, ,32 33,49 152,63 93,23 15,52 111,58 5,38 44,25 1,67-7,48 7,22 62,36 27,8 147,74 57,91 72,1 54,25 24,57 17, ,8 472,72 447,9 129,4 6,76 132,85 4,86 36,21 1,52-8,12 7,1 86, ,97 57,57 3,23 5,97 21,7 169, ,16 47,8 483,37 129,65-2,57 126,72 5,38 369,19 2,88-3,14 7,34 88,9 27,21 255,1 57,95-14,45 42,5 187,91 14, ,1 384,64 374,9 118,27 17,79 131,26 6,7 41,9 22,89-5,99 7,67 96,97 29,43 23,46 61,92 -,45 46,91 224,11 151, ,1 411,49 344,9 124,23 281,72 148,3

14 Djup under Provbet. markytan(m) Reading No Time Type Duration Units Sequence Sb Sb Error Sn Sn Error Cd Cd Error Ag Ag Error Sr Sr Error Rb Rb Error Pb Pb Error PG 5 -, :8 BULK 6,31 ppm Final 23,86 76,51 45,55 63,81-14,59 32,98 9,63 23,63 125,51 8,1 12,88 7,91 25,94 1,97 PG 5 -, :1 BULK 6,26 ppm Final 2,75 75,9-7,84 62,44-41,72 32,22,33 23,18 19,92 7,57 12,39 7,28 24,41 1,61 PG 5, :11 BULK 6,3 ppm Final 18,33 81,19 28,71 67,19-3,38 34,6 7,85 24,92 118,78 8,22 137,11 8,68 32,52 12,2 PG 5, :13 BULK 6,29 ppm Final -23,66 78,18-63,94 64,91-71,1 33,39-7,38 24,19 18,62 7,83 125,78 8,22 71,12 14,44 PG 5 1-1, :14 BULK 6,31 ppm Final -29,65 73,51-59,41 61,5-67,32 31,44-2,25 22,77 14,81 7,37 114,13 7,55 6,22 13,46 PG 5 1-1, :16 BULK 6,29 ppm Final -26,73 72,37-96,4 59,81-72,1 3,89-2,18 22,27 15,53 7,3 11,45 7,37 73,51 14,11 PG 6 -, :17 BULK 6,36 ppm Final 98,63 74,9-1,76 61,73-28, ,69 23,1 133,23 8,1 126,57 7,92 85,24 14,57 PG 6, :46 BULK 6,27 ppm Final -77,83 72,57-59,16 6,43-51,57 31,24-33,29 22,29 11,55 7,25 93,23 6,95 342,5 25,1 PG 6, :47 BULK 6,28 ppm Final -58,72 73,46 11,29 62,1-4,7 31,6-2,3 22,57 115,23 7,6 16,3 7,36 227,21 21,1 PG 6 1-1, :48 BULK 6,26 ppm Final 3,62 71,8-37,15 59,37-41,99 3,76 14,42 22,23 124,84 7,61 119,42 7,52 43,2 11,69 PG 6 1-1, :5 BULK 6,35 ppm Final 23,2 73,1 66,29 6,99-17,22 31,45 13,34 22,55 13,78 7,83 113,3 7,44 35,5 11,41 PG 6 -, :19 BULK 6,27 ppm Final 53,77 73,65-14,74 6,91-3,95 31,57 2,35 22,79 12,43 7,66 117,91 7,61 64,24 13,26 PG 6 1, :2 BULK 6,33 ppm Final 15,76 73,31 34,11 61,15-38,97 31,45 16,77 22,72 123,22 7,71 114,13 7,5 8,64 14,13 PG 6 1, :22 BULK 6,32 ppm Final -11,83 71,45 11,77 59,54-33,6 3,74-3,26 22,2 125,7 7,6 111,22 7,29 81,42 13,93 PG 8 -, :23 BULK 6,3 ppm Final 15,95 74,86-11,68 61,61-17,64 32,5 21,13 23,6 12,21 7,71 1,85 7,16 29,8 1,95 PG 8 -, :24 BULK 6,33 ppm Final 15,56 72,23 39,44 6,14-1,63 31,16-4,18 22,17 19,57 7,3 99,57 6,97 34,76 1,97 PG 8, :26 BULK 6,3 ppm Final -5,58 74,11 44,42 61,91-17,22 31,99-4,14 22,81 119,62 7,71 118,89 7,68 23,82 1,51 PG 8, :27 BULK 6,31 ppm Final 24,68 73,48-26,64 6,75 -,8 31,78-1,6 22,51 18,9 7,41 14,56 7,22 33,41 11,4 PG 8 1-1, :28 BULK 6,27 ppm Final 35,72 74,5 16,58 61,51-5, ,76 22,97 134,16 7,98 11,75 7,43 35,1 11,21 PG 8 1-1, :3 BULK 6,28 ppm Final -29,15 71,83-43,4 59,68-6,59 3,76-8,32 22,17 113,82 7,41 114,67 7,42 27,45 1,59 PG 9 -, :31 BULK 6,32 ppm Final 11,21 75,1 39,52 61,96-14,84 32,5 1,9 22,9 118,39 7,68 19,31 7,42 26,88 1,69 PG 9 -, :32 BULK 6,28 ppm Final,2 72,19-22,68 59,89-37,77 31,1-3,38 22,24 111,9 7,37 98,76 6,96 29,77 1,49 PG 9, :34 BULK 6,33 ppm Final 18,73 72,8-45,67 59,59-4,39 3,92 6,75 22,27 114,35 7,4 97,92 6,92 38,89 11,29 PG 9, :35 BULK 6,35 ppm Final 17,98 73,1-7,38 6,6-2,3 31,64 3,51 22,52 116,86 7,53 12,5 7,11 56,17 12,63 PG 9 1-1, :36 BULK 6,19 ppm Final -163,77 4,21-882,1 33,88-322, ,23 12,64 12,24 3,11 6,91 2,14 6,7 4,97 PG 9 1-1, :37 BULK 6,28 ppm Final -124,81 39,96-838,28 33,69-314,28 17,83-26,77 12,49 13,56 3,1 7,22 2,13 16,38 5,71 PG 2 -, :39 BULK 6,32 ppm Final 2,17 73,66-24,6 6,98-2,11 31,74 2,99 22,71 119,32 7,64 98,6 7,5 55,13 12,71 PG 2 -, :4 BULK 6,36 ppm Final 58,29 75,3 3,63 62,54-1,9 32,44 3,3 23,36 123,5 7,85 16,13 7,41 156,74 18,42 PG 2, :41 BULK 6,33 ppm Final 58,29 75,4 1,21 62,21-35,88 32,1 17,32 23,19 112,41 7,58 14,89 7,32 43,11 11,9 PG 2, :42 BULK 6,29 ppm Final 61,51 74,89-12,16 61,96-47,96 31, ,12 12,92 7,77 113,9 7,59 51,53 12,47 PG 2 1-1, :44 BULK 6,28 ppm Final -52,73 78,39-6,81 65,2-6,59 33,58-4, ,9 7,71 146,84 8,83 51,3 13,42 PG 2 1-1, :45 BULK 6,28 ppm Final -71,97 78,7-11,32 64,86-68,26 33,55-5,47 24,29 98,88 7,64 147,15 8,82 48,49 13,1 PG 21 -, :46 BULK 6,4 ppm Final -1,79 71,15-1,85 59,16-12,35 3,81 18,85 22,9 16,74 7,17 11,14 6,95 31,1 1,61 PG 21 -, :48 BULK 6,31 ppm Final 48,25 72,82 1,62 6,31-19,45 31,32 19,62 22,52 19,14 7,35 14,88 7,17 38,16 11,34 PG 21, :49 BULK 6,26 ppm Final -93,31 77,73-2,58 65,28-47,39 33,56-15,36 24,9 71,7 6,95 62,39 6,32 545,58 32,59 PG 21, :5 BULK 6,24 ppm Final -56,49 76,12-46,57 63,43-3,67 32,94-2,37 23,62 77,6 6,95 61,74 6,17 474,8 3,11 PG , :52 BULK 6,35 ppm Final -42,9 74,87-26,76 62,45-38,31 32,27-8,6 23,14 87,2 7,8 82,67 6,76 313,9 24,66 PG , :53 BULK 6,31 ppm Final -66,87 75,26-69,1 62,66-43,41 32,47-17,12 23,26 83,5 7,3 84,9 6,89 385,37 27,16 PG 21 1, :55 BULK 6,25 ppm Final 8,67 78,86 79,3 66,12-42,14 33,76-3,1 24,29 11,3 7,69 95,14 7,37 225,53 22,23 PG 22 -, :51 BULK 6,27 ppm Final -6,91 93,77-119,4 77,94-41,49 4,26-15,57 29,2 124,2 9,48 18,44 8,88 118,58 19,59 PG 22 -, :52 BULK 6,25 ppm Final -98,6 15,91-224,28 88,52-41,73 45,87-3,15 33,29 11,8 1,19 15,67 9,7 165,39 24,52 PG 21 1, :56 BULK 6,3 ppm Final -22,6 76,69-42,14 63,74-38,38 33,1-4,29 23,71 96,7 7,43 93,73 7,19 221,1 21,49 PG 22,6-, :58 BULK 6,4 ppm Final -358,76 263, ,28 222,46-99,41 114,7-92,33 85,2 14,82 17,32-1,33 11,45 637,75 79,5 PG 22,6-, :59 BULK 6,49 ppm Final -275,9 29,7-168,86 246,3-18,12 125,3-118,32 93,19 2,18 19,23 15,79 14,26 652,86 84,4 PG 22,9-1, :1 BULK 6,26 ppm Final -36,55 73,12-67,61 6,66-39,3 31,53-4,18 22,63 99,88 7,2 68,37 6,9 52,58 12,54 PG 22 1,9-1, :3 BULK 6,31 ppm Final -4,47 75,67-66,72 62,91-41,35 32,65 9,46 23,57 16,46 7,57 74,61 6,48 55,74 12,99 PG 22 1, :4 BULK 6,31 ppm Final -11,36 72,7-23,37 6,39-34,98 31,28-3,66 22,43 113,2 7,45 78,3 6,37 45,39 12,5 PG 22 1, :5 BULK 6,3 ppm Final -51,69 72,74-24,4 6,71-39,64 31,41 6,28 22,62 127,11 7,78 83,85 6,59 47,75 12,12 PG 23,3-, :7 BULK 6,34 ppm Final -291,12 332,7-269,7 28,55-87,1 143,4-151,81 16,63 37,34 22,85 1,75 15,48 342,8 68,6 PG 24 -, :54 BULK 6,36 ppm Final 82,37 76,95-2,82 63,59-15,41 33,3 2,88 23,76 113,5 7,76 114,25 7,74 67,37 13,9 PG 24 -, :55 BULK 6,23 ppm Final -9,46 73,9-5,94 61,22-28,64 31,85-7,87 22,77 18,4 7,47 129,4 7,97 49,38 12,19 PG 24, :57 BULK 6,31 ppm Final -,63 67,81-8,56 56,29-21,64 29,29 15,9 21,1 77,63 6,22 34,5 4,41 19,25 9,11 PG 24, :58 BULK 6,32 ppm Final 19,73 68,83 41,7 57,34-34,1 29,55 16,3 21,29 87,4 6,51 3,76 4,32 32,79 1,28 PG , :59 BULK 6,29 ppm Final 6,8 69,26-27,58 57,33-4,84 29,71-3,43 21,31 79,75 6,38 37,78 4,65 29,18 1,21

15 PG , :1 BULK 6,3 ppm Final 126,87 71,2 5,29 58,72 1,55 3,54 19,52 21,82 65,49 6,12 37,76 4,71 43,57 11,25 PG 23,3-, :8 BULK 6,43 ppm Final -39,97 37,9-26,94 258,56-129,4 131,97-155,77 98,36 46,8 21,53,88 13,29 339,84 63,74 PG 24 1, :9 BULK 6,37 ppm Final 39,3 68,77-44,68 56,63-17,4 29,62 4,27 21,15 63,27 5,94 4,59 4,73 45,59 11,24 PG 24 1, :11 BULK 6,18 ppm Final 56,1 68,51 2,75 56,61-23,78 29,38 6,65 21,4 6,15 5,83 35,65 4,5 47,49 11,22 PG 31 -, :2 BULK 6,31 ppm Final 11,61 73,34-51,76 6,62-29,22 31,54-8,76 22,54 12,96 7,65 91,66 6,83 29,94 1,86 PG 31 -, :4 BULK 6,21 ppm Final 17,29 71,94-25,89 59,63-62,93 3,64-4,13 22,14 12,1 7,52 15,51 7,15 32,89 1,97 PG 32 -, :5 BULK 6,35 ppm Final -6,59 74,65-19, ,29 32,45-1,43 23,2 14,3 7,42 19,97 7,48 45,93 12,35 PG 32 -, :6 BULK 6,26 ppm Final -9,5 74,7-1,32 61,59-26,94 31,91-12,19 22,77 19,22 7,49 112,81 7,54 73,73 13,96 PG 33 -, :8 BULK 6,3 ppm Final -75,73 8,61-82,58 67,3-24,27 35,1-1,47 25,1 111,21 8,9 11,25 7,94 38,95 12,52 PG 33 -, :9 BULK 6,3 ppm Final 6,82 78,34 4,99 64,88 -,27 33,8 1,62 24,14 126,68 8,19 131,84 8,35 38,74 12,27 PG 34 -, :12 BULK 6,37 ppm Final 97,95 79,67-11,94 65,71-24,82 34,5 9,6 24,49 1,43 7,69 119,46 8,8 47,84 13,16 PG 34 -, :13 BULK 6,27 ppm Final 68,68 83,23 18,38 68,97-15,61 35,69-13,18 25,44 96,5 7,88 17,32 7,97 45,49 13,42 PG 35 -, :15 BULK 6,28 ppm Final 12,23 76,32 55,23 63,28-3,54 32,54 17,37 23,48 127,41 7,99 11,47 7,3 5,8 12,64 PG 35 -, :16 BULK 6,26 ppm Final 1,51 74,11-5,47 61,61-23,52 31,97 24,69 23,6 12,84 7,72 14,36 7,27 33,68 11,24 PG 36 -, :17 BULK 6,26 ppm Final 51, ,38 62,83 11,24 32,93 15,7 23,47 122,88 7,91 116,49 7,75 46,82 12,55 PG 36 -, :19 BULK 6,24 ppm Final -57,7 76,23-13,88 63,71-46,8 32,86 -,64 23,67 124,48 8,2 11,49 7,37 37,2 11,93 PG 37 -, :2 BULK 6,28 ppm Final 16,24 79,96 11,75 66,3-5,48 34,32 2,6 24,64 139,92 8,58 135,68 8,55 39,25 12,47 PG 37 -, :22 BULK 6,29 ppm Final 13,79 75,81-33,36 62,83-37,23 32,54 -,69 23,38 113,66 7,72 122,9 7,9 34,24 11,46 PG 38 -, :23 BULK 6,34 ppm Final -72,29 73,7-67,51 61,35-49,71 31,79-1,18 22,84 11,31 7,52 119,49 7,71 22,59 1,33 PG 38 -, :24 BULK 6,27 ppm Final 56,1 77,2 2,35 64,13-18,34 33,21 33, ,69 7,78 128,47 8,16 38,36 12 PG 39 -, :26 BULK 6,34 ppm Final 26,98 8,39 11,55 66,97-13,5 34,68 14,49 24,91 14,82 7,88 115,78 8,7 65,4 14,26 PG 39 -, :27 BULK 6,24 ppm Final 68,15 82,52 11,5 68,53 4,42 35,63 23,44 25,56 17,51 8,9 113,16 8,13 66,1 14,51 PG 4 -, :1 BULK 6,35 ppm Final 54,12 77,11-26,53 63,68-29,1 33,3-4,32 23,66 124,67 8,3 113,28 7,72 3,81 11,4 PG 4 -, :12 BULK 6,35 ppm Final -4,84 73,48-5,42 61,14-35,4 31,61 4,36 22,72 118,34 7,63 113,13 7,48 23,33 1,33 PG 41 -, :28 BULK 6,28 ppm Final 26,56 77,99-2,63 64,82-34,99 33,42-7,43 23,97 13,3 8,25 14,97 7,58 66,5 13,94 PG 41 -, :29 BULK 6,26 ppm Final 62,43 84,59-31,64 7,8-3,57 36,19-4,62 26,1 119,29 8,56 117,44 8,45 14,12 17,35 PG 42 -, :13 BULK 6,29 ppm Final -24,42 78,45-25,45 65,37-26,84 33,89 6,58 24,36 111,12 7,91 13,36 8,37 43,46 12,54 PG 42 -, :15 BULK 6,35 ppm Final 96,64 79,6-2,79 65,14-6,44 33,93 1,34 24,22 15,54 7,76 131,6 8,36 39,39 12,35 PG 43 -, :17 BULK 6,33 ppm Final 51,93 75,32 2,13 62,46-7,84 32,45 11,5 23,21 12,21 7,78 14,39 7,33 55,9 12,84 PG 43 -, :18 BULK 6,28 ppm Final 81,73 73,4 15,27 6,38-24,5 31,26 17,3 22,5 127,18 7,72 98,76 6,99 48,17 12,13 PG 44 -, :19 BULK 6,3 ppm Final 47,24 77,73 4,41 64,76-32,59 33,3 18,38 24,6 121,67 8,3 129,33 8,24 21,86 1,7 PG 44 -, :21 BULK 6,36 ppm Final 3,53 78,64 68,18 65,79-24,46 33,81 22,2 24,4 133,63 8,37 127,5 8,27 4,38 12,35 PG 45 -, :23 BULK 6,28 ppm Final 56,58 77,38 35,99 64,35-23,16 33,21 21,62 23,95 117,93 7,92 119,85 7,95 35,59 12,2 PG 45 -, :24 BULK 6,3 ppm Final -5,38 76,7-24,44 63,21-44,48 32,63-8,74 23,44 119,43 7,88 12,6 7,91 26,41 11,51

16 Se Se Error As As Error Hg Hg Error Zn Zn Error Cu Cu Error Ni Ni Error Co Co Error Fe Fe Error Mn Mn Error Cr Cr Error 1,65 5,26 117,57 14,27-2,99 7,82 93,44 29,49 25,2 61,72 53,67 52,17 14,18 162, ,57 455,46 429,94 132,14 255,5 149,22,85 5,2 67,75 11,91,48 7,89 66,88 27,53 172,73 59,43 45,51 5,46 191,64 155, ,45 427,3 28,72 116,76 95,98 134,19 7,9 5,95 5,7 12,22-4,85 8,18 113,62 32,45 173,1 65,37 47,32 6,44 343,44 23, ,9 559,45 566,7 149,1 65,2 149,39 3,79 5,52 47,5 13,38-2,49 8,12 14,27 31,35 233,74 65,48 73,4 58,16 12,8 187, ,37 528,67 667,94 152,67 19,8 153,39 9,85 6,2 412,22 23,38,73 7,95 182,47 32,39 154,5 57,55 24,11 51,2 258,3 171,67 238,76 471,65 32,63 12,1 123,9 136,86 11,12 6,21 49,93 23,36 2 7,9 193,17 32,3 135,1 55,83 43,11 51,16 199,4 167,2 214,39 462,72 46,51 123,9 32,16 127,58,6 4,94 7,55 11,62 2,22 7,93 141,85 3,28 84,34 55,18 43,73 48,62 162,61 146, ,67 44,27 38,2 118,92-81,3 117,1 2,2 5,42 56,13 2,79 1,59 8,21 929,92 54,89 184,24 58,5 34,25 51,55 218,44 17, ,31 472,72 671,45 14,54-35,74 124,44-1,12 5,6 42,77 17,61 12,36 8,77 547,87 44,97 137,84 56,95 58,74 54,24 291,14 175, ,32 48,5 446,5 129,2 6,58 132,81 6,89 5,2 22,4 1,16-3,34 7,2 13,42 27,48 121,36 53,76 22,85 44,72 164,48 137, ,52 375,91 322,63 111,35-22,18 115,97 8,74 5,43 18,68 9,79 9,81 8,22 99,54 27,81 111,11 54,47 15,86 45,27 141,57 142, ,67 393,88 288,41 111,12-18,52 118,97 4,44 5,16 14,28 1,93 2,11 7,8 144,63 3,17 147,3 56,23 6,2 45,39 182,83 145, ,7 399,68 39,14 113,93 4,15 122,27,55 4,88 19,16 11,81 4, ,47 34,29 147,54 56,15 12,34 45,9 161,89 146, ,75 44,67 362,91 117,45-23,14 12,1 2,7 4,88 2,81 11,68 2,52 7,65 2,71 31,59 18,97 53,12 76,63 47,74 86,49 133, ,6 371,14 376,48 116,16 76,25 123,29 1,26 4,91 2,65 8,67 9,38 8,33 82,87 27,26 7,55 54,29 37,1 45,86 141,41 131, ,55 36,45 176,19 11,8-34,74 117,93 1,29 4,75 3,46 8,69,91 7,52 88,63 26,75 112,87 53,56-5,17 41,49 215,92 127, ,66 341,36 187,4 1,44 17,37 117,87 3,39 5,7 12,77 8,92 2,53 7,89 97,4 28,17 79,48 54,93 64,37 49,93 144,45 146, ,28 45,44 372,19 12,58 78,1 129,65,27 4,78 14,38 9,42 7,87 8,15 82,83 27,23 83,68 54,26 23,34 46,8 12,78 149, ,5 416,86 242,37 11,16 23,29 124,53,55 4,81 5,14 9 -,7 7,65 57,25 25,95 55,86 53,82 14,95 52,7 22,58 145, ,9 397,46 335,29 115,17-59,53 117,53 6,17 5,14 11,2 8,79 7,48 94,65 27,3 98,6 53,57 47,5 48,6 169,8 146, ,89 44,38 3,44 112,41 26,19 122,1,87 4,85,6 8,35 2,25 7,87 69,7 26,8 15,71 55,81 8,9 48,92 2, ,97 379,9 212,7 16,82 22,86 123,95-1,61 4,49 3,86 8,41-2,5 7,33 74,71 26,33 131,89 54,56 13,5 43,3 72, ,59 374,65 273,41 19,72 73,35 124,21 3,45 4,91 5,47 9,2-5,53 7,6 87,27 26,73 119,66 53,84 7,22 42,5 13,76 13, ,95 359,5 265,69 16,32-39,57 113,92 4,7 5,9-4,59 9,45-5,96 7,14 15,9 27,71 35,52 51,86 51,1 46,34 97,99 132, ,91 367,64 241,27 14,89-14,53 11,36-4,36 2,45 11,39 4,41-11,74 3,77 42,19 14,79 69,95 29,72-17,6 22,64 11,64 7, ,56 198,1 117,73 59,3-7,19 61,83-3,47 2,51 11,56 4,91-13,11 3,6 33,72 14,14 73,71 29,12-35,3 21,41 58,34 72,34 685,74 199,18 145,28 6,8-114,83 57,5 1,38 5,22 196,42 17,47-3,42 7,52 173,36 31,42 147,2 56,56 39,37 45,67 88,9 131, ,99 366,29 295,86 111,75 25,97 122,5 2,45 5,49 158,55 19,33 -,93 7,89 186,96 32,91 243,42 61,7 55,51 48, , ,3 396,79 38,81 12,7 8,8 125,21,55 4,99 78,71 13,5-11,15 6,98 59,89 26,92 177,53 58,65-8,9 46,76 177,7 159, ,19 441,5 291,77 117,28 6,11 131,21-2,31 4,81 9,71 13,87 3,53 8,5 93,81 28,32 61,58 54,83 42,4 51,75 269,85 165, ,49 452,42 238,52 112,28-51,46 122,92 7, ,48 16,23 11,8 9,17 19,36 31,83 164,86 63,76 5,94 6,68 656,18 217, ,6 581,79 478,37 142,5-19,17 142,22 6,99 5,86 112,25 15,24-5,12 7,99 12,11 31,45 165,59 63,88 1,87 63,78 24,72 21,7 2976,19 59,76 42,55 14,75 135,23 153,63 2,98 4,82 11,9 8,89-2,21 7,17 4,32 23,91 17,21 52,5 47,96 43,32 22,88 119,1 1355,85 335,45 23,62 12,57 24,91 116,45 1,84 4,86 13,53 9,54 6,81 7,96 58,23 25,28 47,88 51,83 37,25 44,85 129,85 129, ,95 355,27 284,66 19,31 39,77 12,85-1,38 5,98 175,61 28,83 -,34 8,53 291,29 39,15 197,26 64,29 66,1 61,44 35,53 25, ,58 567, ,99 23, ,89 3,4 6,5 155,85 26,64 2,23 8,45 297,2 38,31 173,78 61,29 4,36 57,2 341,77 192, ,95 529, ,15 183,41-44,6 132,97 2,87 5,61 78,59 21,11 1,57 8,14 17,96 33,6 197,86 6,88 17,32 62,36 25,64 26, ,66 576,18 896,73 161,78 24,77 139,1 2,2 5,68 84,61 23,1-5,52 7,74 181,7 33,89 198,53 61,63 42,52 62,18 466,66 223,3 3378,83 612,47 849,11 163,6 12,27 148,18 8,64 6,14 48,16 18,64 4,82 8,74 192,41 35,4 136,22 62,26 72,11 6,62 412,93 196, ,94 533,5 1344,28 187,28 3,5 142,5 1,4 6,6 6,9 18,14 2,35 11,9 1173,96 76,68 59,67 93,89 92,64 18,55 98,37 441, , ,87 625,77 22,8-15,7 224,34 6,76 8,14 74,8 22,49 5,94 13,4 177,94 99,91 61,58 114,38 148,62 153, ,97 632, , ,84 128,69 3,15 87,76 299,7,29 5,35 49,64 18,16-1,32 8,9 191,36 34,19 145,17 6,68 69,13 58,71 352,36 191, ,97 523, ,3 193,25 42,9 139,44 1,2 22,74 221,71 74,7-1,7 43,4 1595,86 446, ,7 439,59-721,28 754, , , , , , , ,4 1351,51 1,36 23,94 231,83 8,2-21,45 46, ,89 495,2 3589,96 483,9-846,91 846,96 115, , , , , ,32 158,4 5,86 5,39 88,34 13,71-1,92 7,81 657,97 47,85 12,87 55,58 58,32 53,1 287,94 168, ,87 46,77 235,1 112,17-11,71 125,13 1,58 5,24 85,32 14,6 -,38 8,24 65,42 49,36 118,58 59,5 5,84 55,66 19,29 23, ,77 571,54 33,8 127,58 35,89 14,42 8,1 5,46 65,17 12,42 1,39 7,84 415,86 4,21 143,47 55,94 32,26 46,57 1,4 146, ,62 418,22 66,81 96,95 73,51 127,76 2,61 5,8 65,98 12,56 5,13 8,13 429,89 4,8 85,24 54,52 4,68 5,22 214,3 16, ,84 441,51 22,62 19,38-2,84 122,61-1,68 28,56 96,59 14,25-9,1 59, ,56 72, ,38 585,85-51,64 99, ,24 451, , ,7 8235, ,7 878, ,69 2,77 5,37 8,86 14,35 1,33 8,16 156,6 32,4 199,5 61,41 52,85 53,64 119,73 172, ,4 483,45 39,4 128,83 75,73 138,2-3,94 4,59 72,27 12,95 3,1 7, ,91 135,21 56,91 37,85 5,18 125,61 162, ,8 453,44 31,44 117,92 11,8 127,27,48 4,35 5,93 7,46,38 6,93 18,91 2,85 76,68 47,59,73 32,5 9,75 7, ,7 191,7 4,41 76,98 56,44 16,79,91 4,47 -,7 7,93 2,2 7,15 4,53 22,43 93,63 48,95,7 32,44 13,47 7, ,28 19,29 75,71 78,48-77,8 96,54 4,1 4,81 38,44 9,97 -,24 7,9 75,2 24,52 74,61 49,18 28,78 36,97 39,33 85,3 4576,52 231,54 52,48 79,59-24,8 13,9

17 -,29 4,54 28,56 1,25 -,61 7,18 5,8 23,48 47,71 49,1 1,21 34,24 7,18 8,84 44,73 223,17 4,55 79,2-3,85 14,69-6,64 25, ,73-8,53 47, ,54 67, ,77 517,3-12,69 925, ,9 4161, , , ,13 181, , ,67 4,8 4,77 33,74 1,37-3,14 6,81 64,47 23,85 11,34 49,35 33,12 38,11 9,78 95, ,12 268,54 137,98 88,12-26,34 14,1,14 4,45 34,61 1,43 2,59 7,15 66,1 23,52 41,4 46,65,97 35,21 98,6 92,84 569, ,99 8,64 33,73 17,36 3,85 5,14 64,15 11,76-3,46 7,44 159,52 3,97 141,68 56,31 1,17 48,68 343,1 165, ,56 445,55 312,84 115,88-53,73 12,32 6,17 5,2 56,41 11,37-4,27 7,2 147,19 29,69 98,34 53,48 37,91 48,9 146,91 152, ,94 424,16 224,5 19,88 152,62 132,31 4,43 5,59 231,66 18,5-1,77 7,85 274,75 36,44 167,77 58,87 61,35 54,32 129,61 176, ,96 496,77 446,2 132, ,21 1,37 5,32 27,97 18,44-2,53 7,72 246,31 35,16 215,67 59,74-18,14 48,18 264,17 17, ,6 468,17 326,77 122,64 177,59 14,99 -,99 5,38 118,54 15,41-5,56 8,24 119,88 33,12 297,85 7,37 74,45 56,1 133,98 164, ,6 458,11 233,5 125,18 334,6 163,88 3,48 5,55 112,41 14,81 2,49 8,44 144,16 33,2 356,23 68,8 28,49 53,38 211,12 175, ,3 484,27 572,2 144,61 242,49 153,2 2,65 5,84 26,81 2,25 7,15 8,97 237,15 37,8 28,95 64,76,47 53,14 225,7 184, ,31 59,22 287,7 13,46 36,77 164,64 1,99 5,91 189,96 18,57 4,27 9,18 19,21 36,87 225,18 69,65 72,86 6,14 199,74 187, ,87 521,92 472,25 144,5 17,2 154,5 2,78 5,28 87,12 13,85-6,26 7,5 114,75 3,1 194,4 6,36 11,55 49,7 293,71 158, ,21 427,91 394,9 125,48 97,22 135,26 2,24 5,9 77,79 12,6-2,49 7,55 78,5 27,34 141,87 56,88-23,21 42,3 139,79 14, ,33 387,75 335,86 117,14 78,97 128,92 -,94 5,54 41,39 23,21-2,9 7,92 15,34 33,27 751,54 76,39 6,32 52,21 127,97 158, ,41 442,84 396,5 131,95 476,48 162,41 -,38 5,4 262,27 19,5 -,7 8,12 14,13 32,61 537,71 72,3 36,46 5,22 274,72 15, ,15 42,88 234,88 118,1 354,63 154,51 3,62 5,47 2,46 9,8 1,71 9,7 94,47 3,57 16,24 61,67 81,63 58,1 288,47 176, ,27 482,55 343,71 128,99 97,75 144,76 2,52 5,1 2,62 9,3-2,26 7,77 16,22 29,63 9,15 57,38 21,56 52,41 261,62 176, ,41 485,41 426,13 129,72 22,2 133,14 1,85 4,93 6,5 8,41 -,13 7,73 97,87 28,57 114,12 56,52 11,33 5,6 33,59 167, ,58 453, ,65 48,45 13,63 4,1 5,32 1,91 9,39 2,29 8,21 12,62 29,89 118,45 59,13 21,52 52,82 33,52 175, ,53 479,34 333,59 124,38 3,7 134,93 3,97 5,64 29,36 12,55-3,36 8,41 355,29 42,54 159,3 65,29 68,83 67,78 338,4 241, ,96 673,24 446,48 147,68-12,2 151,27,4 5,49 31,93 12,96,49 8,94 43,82 45,41 25,86 68,84 62,1 7,22 22,22 257, ,54 727,86 557,92 16,39-2,52 158,98 3,33 5,24 5,5 9,13 -,16 8,4 113,25 3,29 133,29 59,82-6,57 47,6 228,51 157, ,6 429,43 18,8 18,35-62,99 124,38 1,83 4,87,43 8,2 2,6 7,83 18,15 28,38 53,37 53,49 13,24 44,87 44,9 142, ,69 42,41 228,5 18,16 2,2 122,39,3 5,21 45,88 13,6 2,1 8,5 349,39 41,12 179,82 63,24 54,56 63,23 329,39 223, ,72 622,47 356,4 135,88-16,32 143,47 4,7 6,1 72,21 16,57 8,22 9,84 533,75 51,37 231,66 72,85 24,25 86,96 469,13 32, ,11 846,5 667,21 177,97 -,96 172,74 -,65 5,35 17,1 17,13-4,41 8,5 15,79 31,42 137,64 62,5 22,58 6,12 436,81 213, ,6 583,36 617,62 154,51 35,59 164,54 2,57 5,63 184,95 17,51 -,81 8,3 128,72 32,35 134,27 62,1 77,35 62,1 236,6 28, ,51 583,15 441,5 138,28-83,45 136,12 1,82 5,13 67,42 13,1-4,68 7,52 124,4 29,77 13,96 57,26-22,47 41,71 9,89 136, ,67 378,35 255,47 111,95 95,94 13,92 5,14 5,15 21,92 1,49 4,15 7,82 18,2 28,3 14,54 55,1 23,7 44,19 163,28 131, ,12 356,96 213,2 13,58 9,37 118,71,7 5,14 46,21 11,6,81 8,2 73,93 29,31 188,93 62,5 29,59 56,56 273,41 195, ,75 539,9 461,71 138,43 19,28 145,98 2,4 5,38 45,96 12,3 3,11 8,48 52,22 28,76 225,86 64,73 3,9 57,65 346,1 197, ,89 541,7 257,24 126,51 148,86 15,63 3,2 6,14 532,56 26,3 4,23 8,57 77,53 29, ,56 18,44 52,78 271,31 176, ,52 483,32 46,76 132,45 195,56 148,16 6,79 6,34 549,67 26,3 -,8 8,2 112, ,4 66,89 22,57 52,61 257,37 175,6 2375,71 482,6 417,32 133,29 277,95 152,55

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens

Läs mer

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling 1 (17) Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen Nedanstående material utgick från resultatet av förundersökningen och har legat till grund för dimensioneringen

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet 2008-01-28 Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet Rapporten är sammanställd av Christer Svensson, Skellefteå kommun 1 Inledning För ett område som i huvudstudien kallas för A-området gick

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring

Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring Erfarenheter och regelverk/ föreskrifter för bruk av aska, Oslo 8 juni 2011, Stefan Anderson

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten Dagvattenrapport Innehållsförteckning [Sammanfattning] [1. Inledning] [2. Allmänt om dagvatten] [2.2 Faktorer som påverkar föroreningsmängden2.1 Dagvattnets effekter på recipienten] [2.3 Dagvattnets innehåll

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

GEOLAB PRISLISTA 2016

GEOLAB PRISLISTA 2016 GEOLAB PRISLISTA 2016 SWECO GEOLAB ÄR ETT LABORATORIUM INOM SWECO CIVIL AB. VI ÄR KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 RESPEKTIVE ISO 14001 SAMT ACK- REDITERADE AV SWEDAC FÖR MILJÖANALYSER.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala

Läs mer

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna

Läs mer

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002?

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Magnus Rahmberg Christian Junestedt John Sternbeck B 1582 Maj 2004 Organisation/Organization IVL

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Varifrån kommer partiklarna?

Varifrån kommer partiklarna? 0 Åke Sjödin, IVL Däck, dubb, vägslitage, bromsar, avgaser... 3 PM 10 i svenska tätorter 2001-2010 25 20 15 µg/m3 10 5 0 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer