LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken"

Transkript

1 LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall Kommunala akutläkemedelsförråd så använder du dem Eftermiddagen i praktiken Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel 13:00 Presentation Christina Sjöberg 13:10 Äldre och läkemedel Christina Sjöberg 13:40 Läkemedelsgenomgångar i praktiken Christina Sjöberg 14:10 Kaffe 14:30 Patientfall Christina Sjöberg m fl 15:30 Kommunala akutläkemedelsförråd Tobias Carlsson Från vänster: (Maria Smidfeldt), Christina Sjöberg (ordf), Elisabeth Axelsson (MAS), Radka Kühnel (geriatriker), Marie Elm (MAS), Torbjörn Collinder (allmänläkare), Tobias Carlsson (sekr), Christina Eskilsson (geriatriker), Maria Nyström (allmänläkare) Utanför bild: Ulla Andin (geriatriker), Lisa Lundberg (klinisk farmakologi), Håkan Sinclair (geriatriker) Regionens läkemedelsarbete Samordnar och bevakar Område Läkemedel och Hjälpmedel Karin Lendenius, läkemedelschef Läkemedelskommitté Jan Carlström, ordförande Karin Lendenius, vice ordförande Lena Gustafsson, sekreterare Rådgivande expertorgan Mål: Åstadkomma en effektiv läkemedelsanvändning Behövs läkemedelsgenomgångar? Gulli, 75 år Uppdrag Granskning 2008 Dement i 11 år pga Ergenyl och Lamictal Terapigrupp Äldre och läkemedel 1

2 Gör läkemedelsgenomgångar nytta? Undervisning gör också nytta! Onödiga sjukhusinläggningar Sänkt livskvalitet Bättre ersättning till regionen Bättre ersättning till vårdcentralen Risk - nytta Sänkt dödlighet Ökad livslängd Ökad livskvalitet Visst kan äldres läkemedelsbehandling förbättras! Många biverkningar upptäcks aldrig Olämpliga läkemedel Biverkningar Oönskade effekter Interaktioner Olämpliga doseringar Terapigrupp Äldre och läkemedel 2

3 Behandla inte biverkningar med fler läkemedel Olämpliga läkemedel Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger NSAID/COX-hämmare GP Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Långverkande bensodiazepiner diazepam (Stesolid) nitrazepam (Mogadon) flunitrazepam (Rohypnol) Läkemedel med antikolinerga effekter Tramadol Tiparol Tradolan Nobligan Propiomazin Propavan Antikolinerga läkemedel COX-hämmare (NSAID) Kroppen förändras med åren Höjt blodtryck Hjärtsvikt Njurpåverkan Magblödningar vikt andel kroppsfett andel kroppsvatten plasmavolym extracellulärvätska njurfunktion Terapigrupp Äldre och läkemedel 3

4 Avtagande njurfunktion Minskad njurfunktion < 40 ml/min Påtagligt försämrad njurfunktion < 25 ml/min Stora risker med läkemedel som utsöndras via njurarna Halveringstiden förlängs Plasmakoncentrationen ökar Ökad risk för biverkningar Beräkna glomerulär filtration! Beräkning utifrån S-kreatinin och/eller S-cystatin C Relativ GFR Absolut GFR beror av kön och ålder beror också av kroppsstorlek kreatininclearancekalkylator Generell titel Vilken metod ska vi använda? Lund-Malmö Medelvärde av cystatin c + GFR krea Cockcroft- Gault krea Beräknat GFR Kön Ålder Vikt S- kreatinin C-G L-M Man 70 år 70 kg Kvinna 70 år 60 kg Man 80 år 65 kg Kvinna 80 år 55 kg Man 90 år 60 kg Kvinna 90 år 50 kg Terapigrupp Äldre och läkemedel 4

5 Obs vid nedsatt njurfunktion > 60 Metformin > 30 Glibenklamid ACE-hämmare/ ARB Kaliumsparande diuretika > 35 Bisfosfonater Digoxin COX-hämmare Tiazider > 40 > 40 Nitrofurantoin Lugnande och sömnläkemedel Fula listan Bensodiazepiner med lång halveringstid Stesolid Nitrazepam Flunitrazepam Propiomazin (Propavan) Antikolinerga läkemedel Atarax Theralen Lergigan Icke-farmakologisk behandling Behandla orsaken Något mindre fula listan Zopiklon (Imovane) Oxazepam (Oxascand) Sömnmedel är ingen lösning Det börjar ofta på sjukhuset Sömnmedel är ytterligare ett problem! Vill du ha något att sova på? Smärta Plåster Sätt inte patienten i klistret! Paracetamol Starka opioider i låg dos Neuropatisk smärta nortriptylin (Sensaval) amitriptylin (Saroten) gabapentin Undvik tramadol, kodein, cox-hämmare Norspan 20 ug/h Fentanyl 12 ug/h Morfin po sc/iv mg 10 mg Terapigrupp Äldre och läkemedel 5

6 Minskad vätskevolym Feber, magsjuka, värmebölja Sätt ut! ACE-hämmare/ARB NSAID Digoxin Diuretika Metformin Nygamla grepp för bättre läkemedelsbehandling hos 75+ Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsberättelse Nygamla grepp blir nya begrepp Enkel läkemedelsgenomgång - kartläggning av läkemedelsbehandlingen Fördjupad läkemedelsgenomgång - bedömning och omprövning av läkemedelsbehandlingen Kunskap för bättre läkemedel till äldre Allmän kunskap Läkemedelsspecifika indikatorer Läkemedelsberättelse - redogörelse för läkemedelsförändringar under vårdtiden Diagnosspecifika indikatorer Enkel läkemedelsgenomgång Upprätta aktuell läkemedelslista - de läkemedel patienten är ordinerad - de läkemedel patienten använder, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel Ange dosering och indikation Terapigrupp Äldre och läkemedel 6

7 Verktyg enkel LMG Mina läkemedel Läkemedelsförteckningen Läkemedelsberättelse Enkel läkemedelsgenomgång Bedöm om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker Åtgärda om möjligt läkemedelsrelaterade problem Överlämna läkemedelslista till patienten och informera om vidtagna åtgärder Vid kvarstående problem erbjud fördjupad läkemedelsgenomgång Dokumentera i journalen Verktyg Viktiga interaktioner FASS och REK Olämpliga läkemedel Nedsatt njurfunktion Interaktioner Vårdgivarstödet seniormedicin.se; Pascal seniormedicin.se janusinfo.se vgregion.se/vardgivarstod Läkemedel Läkemedel Effekt Warfarin Kalcium, järn Spironolakton m fl kaliumsparare ASA, COX-hämmare, paracetamol, antibiotika Levaxin, tetracyklin, kinoloner, kalcium, järn ACE-hämmare/ARB Digoxin Obs! Utsättning kan också påverka Hämmar upptaget Risk för njursvikt Hämmar utsöndring COX-hämmare ACE-hämmare/ARB Risk för njursvikt Betablockerare, ACE-h/ARB Minskad blodtryckseffekt SSRI ASA, antikoagulantia Ökad blödningsrisk Detrusitol m fl Acetylkolinesterashämmare Motsatt effekt Sifrol Propavan, neuroleptika Motsatt effekt Enkel LMG när? I samband med fördjupad läkemedelsgenomgång på vårdcentral (vid behov på specialistmottagning) Vid inskrivning i hemsjukvård Vid inflyttning på särskilt boende Vid inläggning på sjukhus När läkemedelsrelaterade problem uppdagas Fördjupad läkemedelsgenomgång Gör enkel läkemedelsgenomgång (om ej gjorts tidigare) Ta de prover och kontroller som behövs Ta reda på eventuella biverkningar Bedöm varje läkemedel utifrån patientens hälsotillstånd - finns indikation? - behandlingseffekt? - adekvat dosering? - väg risker/biverkningar mot nytta Klarar patienten sin läkemedelshantering? Terapigrupp Äldre och läkemedel 7

8 Sätta in/sätta ut? Verktyg Förväntad livslängd Patientens mål Vet du varför du tar? vårdgivarstödet PHASE-20 seniormedicin.se Symtomskattningsskala vårdgivarstödet Behandlingsmål Tid till behandlingseffekt Sömndagbok Olämpliga, nedsatt njurfunktion Safe Medication Assessment vårdgivarstödet seniormedicin.se via sjuksköterska Beslut om egenvård Värdera mera Till klar nytta Till osäker nytta Inte till nytta Symtomlindrande indikation Fortsätt, men justera ev dosen Utvärdera t ex genom en tids avbrott i behandlingen Avsluta direkt/fasa ut Preventiv indikation Fortsätt, men justera ev dosen Sök ett bättre alternativ Avsluta direkt/fasa ut Överväg annan behandling Tveksam eller icke godkänd indikation Överväg annan behandling eller fortsätt om starka motiv finns Sök ett bättre alternativ med godkänd indikation Avsluta direkt/fasa ut Prova ev annan behandling FAS UT3 FAS UT Användarnamn: vgreg Lösenord: vgreg Fördjupad läkemedelsgenomgång Initiera eventuella åtgärder Planera fortsatt uppföljning Överlämna läkemedelslista och informera patienten Dokumentera i journalen Konsultera vid behov patientens övriga förskrivare Terapigrupp Äldre och läkemedel 8

9 Fördjupad LMG när? Läkemedelsberättelse Minst en gång årligen på vårdcentral (vid behov på specialistmottagning) Vid inskrivning i hemsjukvård Vid inflyttning på särskilt boende När läkemedelsrelaterade problem inte kunnat åtgärdas vid en enkel läkemedelsgenomgång Kan även utföras/påbörjas under sjukhusvård Skrivs vid utskrivning från sjukhus Till alla patienter oavsett ålder, där läkemedelsförändringar gjorts Överlämnas till patienten tillsammans med aktuell läkemedelslista Skickas samma dag till uppföljande vårdenhet, inklusive kommunal hemsjukvård Läkemedelsberättelse Beskriver vilka förändringar av läkemedelsbehandlingen som gjorts under vårdtiden och orsaken till dessa Berättar när och var läkemedelsbehandlingen ska följas upp Lennart, 74 år Gift, fn korttidsboende Går utan gånghjällpmedel Begynnande frontallobsdemens Tid hjärtinfarkt Hjärtsvikt Prostatahyperplasi med LUTS 83 kg, krea 96 BT 145/85, puls 76 Akt: Konfusion, oro, går in hos andra pat, verbalt aggressiv. Fått Oxascand 5 mg vid tre tillfällen och Theralen 0,25 ml vid tre tillfällen. Har en flaska utspädd whiskey som han fått av hustrun om han skulle bli orolig. Medverkar ej till undersökning eller provtagning. Trombyl 75 mg 1 x 1 Enalapril 10 mg 1x1 Metoprolol 100 mg 1x1 Simvastatin 20 mg 1x1 Nitrolingual 1 vb Betolvidon 1 mg 1x1 Finasterid 5 mg 1x1 Alfuzosin 10 mg 1x1 Citalpram 20 mg 1x1 Zopiklon 7,5 mg 1 tn Theralen 40 mg/ml 0,25-0,5 ml vb Kerstin, 76 år Soc: Ensamboende i lägenhet med hiss. Inget gånghjälpmedel Ingen hemtjänst; dotter hjälper till med inköp Tid: Artros, hypothyreos, angina pectoris, nedstämdhet, sömnbesvär Akt: Yrsel, dåsighet, trötthet. Känns inte igen av dotter som hälsat på idag. At: Afebril, thorakalkyfos, trött, somnolent, sluddrigt tal, ostadig, men ingen falltendens. Grovneurologi ua. Hjärta o lungor ua. BT 110/70, puls 80, 32 Mirtazapin 30 mg 1x1 Citalopram 20 mg 1x1 Flunitrazepam 1 mg 1 tn Trombyl 75 mg 1x1 Imdur 30 mg 1x1 Nitrolingual vb Losartan 50 mg 1x1 Levaxin 100 mkg 1x1 Laktulos 15 ml x 1 Naproxen 500 mg 1x2 Hirudoidsalva vb (mot blåmärken på benen) Anna, 83 år Soc: Demensboende. Går korta sträckor med rollator och levande stöd, i övrigt rullstol. Hjälp med all ADL. Tid: Blanddemens, astma, angina pectoris, refluxbesvår, depression. Akt: Årskontroll med läkemedelsgenomgång. Äter och dricker som tidigare. Inhalationsteknik? Inga luftvägsinfektioner senaste halvåret. At: Möjligen något avmagrad. Svarar inadekvat på tilltal. BT 130/80, puls 70, 45 Omeprazol 20 mg 1x1 Trombyl 75 mg 1x1 Imdur 60 mg 1x1 Furix 40 mg 1x1 Isoptin retard 240 mg 1x1 Risperidon 0,5 mg 1x2 Citalopram 20 mg 1x1 Mirtazapin 30 mg 1x1 Ebixa 10 mg 1x1 Singulair 10 mg 1x1 Bricanyl 5 mg 1x1 Nitrolingual vb Impugan 20 mg 1 vb Ventoline 0,1 mg 1 vb Movicol 1x1-3 Prednisolon 5 mg 5x1 vb Acetylcystein 200 mg 1x3 vb Viscotears 1x2 bilat Duraphat tandkräm Terapigrupp Äldre och läkemedel 9

10 Arne, 90 år Bor på demensboende Går med rollator Sväljningssvårigheter Vaskulär demens TIA Hjärtsvikt Kotkompression Bensår BT 105/60, puls 86, 22 Akt: Feber, nedsatt allmäntillstånd Pnuvi? Trombyl 75 mg 1 x 1 Furix 40 mg 1x1 Kalcipos-D 1x2 Risperidon 0,5 mg 1x1 Pevaryl kräm 1x2 Emovat 1x2 Moxalol 1x1 Alvedon 500 mg 2x3 Inj Betolvex 1 mg/ml 1 ml/3 mån Ciprofloxacin 500 mg 1x2 Dulcolax 1 vb Cilaxoral 10 dr tn vb Oxascand 10 mg 1 vb Karin, 91 år Ensamboende, ingen hemtjänst, inga närstående Larm, går med rollator Hypertoni Hypothyreos Claudicatio Förmaksflimmer Pace maker (sinus arrest m synkope) Tid stroke Förvirring? Akt: Högersidig svaghet Utredning: CT x 2 visar ingen blödning eller infection. Lungröntgen ua. BT 190/90, puls 90. PK lågt, lamotriginkonc låg. Uppgifter om ep och angina hittas ej I journalen. Klar, dödstankar, ej kunnat redogöra för hur hon tagit sina medicine. Vikt 50 kg, 33. Atorbir 10 mg 1x1 Felodipin 10 mg 1x1 Ramipril 10 mg 1x1 Levaxin 100 mkg 1x1 Lamictal 100 mg x 2 Omeprazol 20 mg 1x1 Ismo retard 60 mg 1x1 Metoprolol 100 mg 1x1 Dimetikon 200 mg 1-2 vb Sertralin 50 mg 1x1 Zolpidem 10 mg 1 tn Waran 2,5 mg enl ordination Gerd, 79 år Ensamboende, ingen hemtjänst Går med käpp, ickerökare Mb Parkinson Ingen tidigare fraktur Akt: Högersidig cervikal höftfraktur Levaxin 75 mkg x1 Sinemet Depot Mite 25/100 x2 Madopark Quick mite 50/12,5 x 4 Propavan 25 mg 1 tn vb Detrusitol 4 mg enl ordination Saroten 25 mg tn Stalevo 100/25/200 1x2-3 Pamol 500 mg 2 vb Terapigrupp Äldre och läkemedel 10

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDEL GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall Kommunala

Läs mer

KOMMUNALA AKUTLÄKEMEDELS- FÖRRÅD

KOMMUNALA AKUTLÄKEMEDELS- FÖRRÅD KOMMUNALA AKUTLÄKEMEDELS- FÖRRÅD - LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE Terapigruppen Äldre och läkemedel Kommunala akutläkemedelsförråd och läkemedel till äldre 9:00 Presentation Christina Sjöberg 9:10 Äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

Tema äldre och läkemedel

Tema äldre och läkemedel Tema äldre och läkemedel Hur behandlar vi beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)? Gästföreläsare Sibylle Mayer, överläkare på Minnesmottagningen i Hudiksvall, Geriatrik Gävle God

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se Klinisk farmaci anne.hiselius@lj.se Vårt arbete syftar till att ge stöd i hela läkemedelshanteringskedjan Vi arbetar inom fem huvudområden: Äldre och läkemedel Patientsäkerhet IT-läkemedel Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Jan mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel AT-läkare, Nyköping 2010-06-02 Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Åldersförändringar - ökad känslighet Polyfarmaci många läkemedel

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Riskfyllda läkemedel hos äldre LÄR UT

Riskfyllda läkemedel hos äldre LÄR UT Riskfyllda läkemedel hos äldre LÄR UT 2013-04-23 Tobias Carlsson, Marie Elm Läkemedel på äldre dar (SBU) 2009 Frågor och svar. Mål för dagen Vilka läkemedel räknas som särskilt riskfyllda och olämpliga

Läs mer

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se SFAMs studiebrev Läkemedel och äldre av Patrik Midlöv www.sfam.se Studiebrev om läkemedel och äldre Innehållsförteckning Inledning Målsättning Anvisningar Fallbeskrivningar Kommentarer Faktadel 1. Fysiologiska

Läs mer

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Att avsluta läkemedelsbehandling Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Summan av alla evidensbaserade interventioner kan, hos en enskild patient

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Äldre och Läkemedel. Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

Äldre och Läkemedel. Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Äldre och Läkemedel Akuten och IME; T6 Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Hur är upplägget? Hur ser doktorn på behandling av de äldre med vanliga sjukdomarna inom vår verksamhet?

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Översyn av dosrecept 2008

Översyn av dosrecept 2008 Översyn av dosrecept 8 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har under 8 en översyn gjorts i samband med förlängning av ordinationer. Översynen förväntas leda till kvalitetsvinster för

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Rim Alfarra, leg. apotekare Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Rim Alfarra, leg. apotekare Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Rim Alfarra, leg. apotekare Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland Målsättning Att få kännedom om: varför äldre är särskilt känsliga för vissa läkemedel

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Äldre och läkemedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Äldre och läkemedel Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 11 februari 2016 Gäller: t.o.m. 11 februari 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Studiebrev Läkemedel och äldre

Studiebrev Läkemedel och äldre Studiebrev och äldre Sara Modig 2018 Bild: Annika Andén Innehåll Inledning... 2 Målsättning... 2 Anvisningar... 2 Fallbeskrivningar... 3 Kommentarer... 5 Faktadel... 7 Referenser... 9 För den som vill

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

Michael Borg. Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare

Michael Borg. Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare Michael Borg Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare E-post: Michael.Borg@Lthalland.se Tele: 035-134523 eller 076-1410711 Hemsida: www.lthalland.se/lakemedel Dagens meny

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Hösten 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm 08-02-25 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet Vårdtagare inkluderade

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Nyheter Geriatriska sjukdomar Inga preparatförändringar Små ändringar i rubriker Omarbetade motiveringstexter Geriatriska sjukdomar Ångest ny rubrik

Läs mer

Rädda hjärnan läkemedelsbehandla rätt och lagom

Rädda hjärnan läkemedelsbehandla rätt och lagom Rädda hjärnan läkemedelsbehandla rätt och lagom Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. TG Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedelsrådet Per Johansson Sektionsöverläkare, Med.Dr. Kognitiv Medicin, Skånes

Läs mer

Läkemedelsanvändning på Solhöjdens äldreboende på Öckerö

Läkemedelsanvändning på Solhöjdens äldreboende på Öckerö Läkemedelsanvändning på Solhöjdens äldreboende på Öckerö Följsamhet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Emil Johansson, ST läkare i allmänmedicin, Hönö vårdcentral. Handledare: Margareta Hellgren

Läs mer

Håkan Sinclair. Neuro och Rehabiliteringskliniken, SÄS, Borås

Håkan Sinclair. Neuro och Rehabiliteringskliniken, SÄS, Borås Håkan Sinclair Neuro och Rehabiliteringskliniken, SÄS, Borås HIPPOKRATES ED Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietistiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Servicedelen, Demensboendet samt Ålderdomshemmet Hösten 27 - Våren 28 Farsta Stadsdelsförvaltning 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

What day is it?" asked Pooh "It's today", squeaked Piglet "My favorite day", said Pooh

What day is it? asked Pooh It's today, squeaked Piglet My favorite day, said Pooh What day is it?" asked Pooh "It's today", squeaked Piglet "My favorite day", said Pooh Läkemedelsbehandling av äldre Hjälpa eller stjälpa? Marie Ackelman Geriatriker Kullbergska sjukhuset Vi blir bara

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED

egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED egfr NÅGOT ATT RÄKNA MED Christina Sjöberg, överläkare, Geriatrik Mölndal, Terapigruppen Äldre och Njurfunktionen viktig för äldres Många utsöndras renalt Kreatininvärdet räcker inte Njurfunktionen avtar

Läs mer

Den multisjuka äldre och läkemedel

Den multisjuka äldre och läkemedel Den multisjuka äldre och läkemedel 2019.04.02 Ulrika Edström Informationsläkare/ geriatriker Läkemedelskommittén/ länsverksamhet GNR Region Västernorrland Ung i sinnet 1 Vad händer vid normalt åldrande??

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

KLOKA RÄTTIGHETER KLOKA RÄTTIGHETER. Som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

KLOKA RÄTTIGHETER KLOKA RÄTTIGHETER. Som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Som ger dig en bättre läkemedelsbehandling 1 Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta av dessa riktar sig till läkare, sjuksköterskor,

Läs mer

Diabetes hos äldre sjuka palliativa skröpliga

Diabetes hos äldre sjuka palliativa skröpliga Webinar 2015-06- 17 Diabetes hos äldre sjuka palliativa skröpliga Peter Fors Alingsås lasare9 peter.fors@vgregion.se http://diabeteshandboken.se Ingen enhetlig grupp äldre-äldre Biologisk ålder över

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre Geriatriska perspektiv

Urinvägsinfektioner hos äldre Geriatriska perspektiv Urinvägsinfektioner hos äldre Geriatriska perspektiv Innehållsbeskrivning Två patientfall från slutenvård Konfusion- teoretisk bakgrund Två patientfall från öppenvård Take home messages Sammanfattning.

Läs mer

Kloka rättigheter. som ger dig bättre läkemedelshantering

Kloka rättigheter. som ger dig bättre läkemedelshantering Kloka rättigheter som ger dig bättre läkemedelshantering Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta av dessa riktar sig till läkare, sjuksköterskor,

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Akut psykiatri 2014-05-26 INTAGNINGSAVDELNINGEN INNAN DU TRÄFFAR PATIENTEN LÄS PÅ! ALKOHOLABSTINENS ALKOHOLABSTINENS. Kolla inskrivningsorsak/diagnos

Akut psykiatri 2014-05-26 INTAGNINGSAVDELNINGEN INNAN DU TRÄFFAR PATIENTEN LÄS PÅ! ALKOHOLABSTINENS ALKOHOLABSTINENS. Kolla inskrivningsorsak/diagnos INTAGNINGSAVDELNINGEN Kolla inskrivningsorsak/diagnos Akut psykiatri Johan Bengtsson johan.bengtsson@neuro.uu.se Underläkare Psykiatriska Akutmottagningen Akademiska sjukhuset Fokusera på 3 saker: 1) Vilka

Läs mer

Har svårt att somna, vaknar flera gånger på natten. Ser spöken under sängen. Svårt att komma till ro på vilan på dagis

Har svårt att somna, vaknar flera gånger på natten. Ser spöken under sängen. Svårt att komma till ro på vilan på dagis Äldres läkemedel Livsfarliga? Livräddande? Utbildningsdag i Växjö 18 april 2012 Olof Cronberg, distriktsläkare Anna Falk, apotekare Kjell Petersson, distriktsläkare Lena Johansson, sjuksköterska Zopiklon

Läs mer

Uppdraget - juni Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen.

Uppdraget - juni Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen. Uppdraget - juni 2007 Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen. Ett arbete i två etapper Strategi äldre och läkemedel Fastställd

Läs mer

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre?

Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Hur mäter man njurfunktionen hos äldre? Kjell Lindström, distriktsläkare Jönköping Glomerulär Filtrationshastighet GFR Det viktigaste måttet för att spegla njurfunktionen GFR - den vätskemängd som filtreras

Läs mer

Erfarenheter av Läkemedelsgenomgångar i team

Erfarenheter av Läkemedelsgenomgångar i team Erfarenheter av Läkemedelsgenomgångar i team Sjuksköterskan en outnyttjad resurs ca 13 000st i äldreomsorgen+ alla i slutenvården. Vi är en jätte potential!! Vi kan bidra stort till en god läkemedelsbehandling

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Guide till webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre. Stöd för handledning och diskussion

Guide till webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre. Stöd för handledning och diskussion Guide till webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre Stöd för handledning och diskussion Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Smärta hos äldre - läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Smärta hos äldre - läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Smärta hos äldre - läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Farmakokinetiska förändringar eliminering Fettlösligt läkemedel Vattenlösligt läkemedel Metabolit aktiv eller

Läs mer

1. Vilket län har flest fallskador bland äldre? 1 Västerbotten X Norrbotten 2 Skåne

1. Vilket län har flest fallskador bland äldre? 1 Västerbotten X Norrbotten 2 Skåne Testa dina kunskaper om fall, sömn och sömnmedel Genom att öka kunskapen om fall och fallskador minskar riskerna för att själv drabbas. Svara på frågorna nedan för att ta reda på hur mycket du vet om fall

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende 2005-2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Serafen 06-05-29 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Beskrivning av

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR - tips och trix

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR - tips och trix LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR - tips och trix Christina Sjöberg Terapigrupp Äldre och läkemedel Mark Twain Ryktet om min död äldres riskfyllda läkemedelsbehandling är starkt överdrivet 1 Läkemedel är bra - också

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling

Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling Kompetenssamverkan för en säkrare läkemedelsbehandling Ulrika Gillespie ulrika.gillespie@farmbio.uu.se leg. apotekare och doktorand Akademos, Akademiska sjukhuset Avd. för farmakokinetik och läkemedelsterapi,

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Okloka listan NY KORRIGERAD VERSION

Okloka listan NY KORRIGERAD VERSION Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL NY KORRIGERAD VERSION 2011-11-16 Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel.

Läs mer

Njurfunktion och läkemedel. Josefine Carlsson Klinisk apotekare

Njurfunktion och läkemedel. Josefine Carlsson Klinisk apotekare Njurfunktion och läkemedel Josefine Carlsson Klinisk apotekare Njurens åldrande Vid 70-80 års ålder har njurfunktionen halverats Samsjuklighet och livsstilsfaktorer påskyndar åldringsprocessen Den interindividuella

Läs mer

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Ämnen: Smärtmekanismer och smärtanalys Farmakologisk smärtbehandling med fokus på opioider

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 1+2 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 1+2 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet plan

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Läkemedelsgenomgång på särskilt boende och ordinärt boende i Malmö stad

Läkemedelsgenomgång på särskilt boende och ordinärt boende i Malmö stad Läkemedelsgenomgång på särskilt boende och ordinärt boende i Malmö stad Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar- Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö stad 0702-82 81 71 Yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer