PROTOKOLL. Fritidsnämnden Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 mars 2000 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Fritidsnämnden Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 mars 2000 kl"

Transkript

1 Fritidsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 mars 2000 kl Ray Idermark (m), ordf Göran Seveson (m), ers för Marie-Louise Löwenbeck (m) Kjell Björn (m), Bertil Olsson (m) Tommy Schiött (m) Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Jan Ählström (s), ers för Ritha Berg (s) Övriga deltagare Utses att justera Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Agneta Fleischer, enhetschef, Roger Lord, Vallentuna Skateboardförening, 12 Viktor Tallryd, - - Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Ray Idermark Justerande Tommy Eckelöv _ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (18)

2 Innehållsförteckning: Sid Information från Vallentuna Skateboardförening...3 Presentation Agneta Fleischer...4 Fritidsförvaltningens reviderade organisation, tidplan mm...5 Uppföljning av träff med ishallsföreningarna...6 Ansökan om bidrag, Korpen Vallentuna...7 Program för detaljplan för bostäder vid Nyby i Vallentuna kommun...8 Detaljplan för vårdbostäder vid Stendösvägen...9 Ansökan om bidrag, DHB Hällsboskolan, Sigtuna...10 Förändringar i simskoleverksamheten...12 Anmälningar och rapporter...13 Fritidsnämndens driftbudget 2000 och driftplan Förändrad planlösning för IF Vallentuna BK Ishockeys lokaler på Vallentuna IP (18)

3 Information från Vallentuna Skateboardförening FN 12 Föreningens ordförande Roger Lord berättar att... föreningen är relativt nybildad och godkänd som bidragsberättigad ungdomsförening föreningen har ca 90 registrerade ungdomar men tar inte ut någon medlemsavgift så länge man inte har någon anläggning att erbjuda f n förekommer skateboardåkning i kommunens parkeringsgarage vilket inte är någon bra lösning skateboardsporten har utvecklats mycket under senare år såväl inom landet som internationellt det mest akuta problemet för föreningen är avsaknad av lämpliga anläggningar (ute resp inne) minimiyta för inomhusåkning är ca 350 m 2 ungdomarna är idag i princip hänvisade till Fryshuset fritidskontoret undersöker möjligheten dels att anlägga en asfaltyta i anslutning till Vallentuna IP och dels att ordna inomhusåkning i Hägernäs föreningen diskuterat med IF Vallentuna BK Ishockey om att under sommartid få utnyttja inlinegolvet i ishallen man inser, att varje kommun inte kan ha en speciell skateboardanläggning utan att det handlar om att hitta interkommunala lösningar. Fritidschef Jan-Åke Bredberg meddelar, att en träff med representanter från Täby är planerad till den 22 mars. Ordf Ray Idermark (m) tackar för en intressant information och håller helt med Roger Lord om att en inomhusanläggning för skateboard är en interkommunal fråga, som bör aktualiseras inom UNO-gruppen för kultur och fritid. 3 (18)

4 Presentation Agneta Fleischer FN 13 Enhetschefen för den nyinrättade verksamhetsenheten, Agneta Fleischer, presenterar sig. Ordf Ray Idermark (m) hälsar henne välkommen och hoppas på ett gott samarbete. 4 (18)

5 Fritidsförvaltningens reviderade organisation, tidplan mm FN 14 AU 13 Dnr Vid fritidsnämndens sammanträde antogs ny organisation och utvecklingsplan för förvaltningens verksamhetsenhet. Dessutom beslutades att omvandla en fritidskonsulenttjänst till enhetschef för verksamhetsenheten. Vid denna föredragning redovisades också de förändringar i förvaltningens organisation, som ovannämnda beslut innebär. Vid ovannämnda sammanträde redovisades också att en översyn av anläggnings-/upplåtelse- och föreningsenhetens organisation pågår dels med anledning av nära förestående pensionsavgångar samt dels de olika investeringsprojekt, som kommer att genomföras under perioden Tidpunkten för genomförandet av dessa förändringar har inte beslutats. Fritidschef Jan-Åke Bredberg föreslår att tidpunkten för genomförandet av ovanstående förändringar skall gälla från den 1 mars AU 13 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidschefens förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 5 (18)

6 Uppföljning av träff med ishallsföreningarna FN 15 AU 14 Dnr De olika synpunkter på nämndens principer för, och förvaltningens tillämpning av, tidsfördelning i kommunens idrottsanläggningar, som framfördes vid ovannämnda träff, kommer att redovisas och diskuteras vid mötet. Ormsta Hockey Clubs redovisning bifogas. Fritidschef Jan-Åke Bredberg föreslår, att fritidsnämnden beslutar enligt följande: att följande tillägg skall göras till prioriteringsreglerna: Fritidskontorets fördelning av tider gäller bidragsberättigade grupper, d v s ungdomsverksamhet (7-20 år).tidstilldelning till övriga grupper (vuxenverksamhet) fördelas separat av fritidskontoret, att informationen om allmänhetens åkning också skall omfatta kommunens naturisbanor samt att uppdra åt fritidsförvaltningen att undersöka möjligheten att spola en naturisbana vid Vallentuna IP. AU 14 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidschefens förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 6 (18)

7 Ansökan om bidrag, Korpen Vallentuna FN 16 AU 15 Dnr Korpen Vallentuna har inkommit med en ansökan om bidrag till spinningcyklar med hänvisning till att spinning är en verksamhet, som är bra för alla åldrar och f n är mycket populär. Den redovisade kostnaden för elva cyklar är kr. Korpen är inte någon bidragsberättigad förening men erhåller bidrag och tillgång till subventionerade lokaler och anläggningar enligt särskilt beslut i fritidsnämnden. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till vuxna (personer över 20 år). Korpen har bättre möjligheter än de flesta föreningar att kunna intäktsfinansiera sin verksamhet från enskilda deltagare och företag. Fritidsnämnden har som en grundprincip att inte bidra till föreningars verksamhetsutrustning. Påpekas kan, att spinningverksamheten bedrivs i av kommunens subventionerade lokaler. Fritidskontoret föreslår att Korpens framställan om bidrag till spinningcyklar skall avslås. AU 15 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 7 (18)

8 Program för detaljplan för bostäder vid Nyby i Vallentuna kommun FN 17 AU 16 Dnr Området är beläget mellan Tallhammarsvägen och Ekebyvägen norr om befintliga bostäder vid Ekeby, Dragonvreten och Rosendal samt väster om Västergården och Västanberga. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Nyby-området som ett attraktivt bostadsområde. Ekebyvägen avses förlängas västerut till Tallhammarsvägen. Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast Eftersom området inte innebär några störningar för det rörliga friluftslivet föreslår fritidskontoret att fritidsnämnden uttalar att man inte har något att erinra mot ovanstående detaljplan. AU 16 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 8 (18)

9 Detaljplan för vårdbostäder vid Stendösvägen FN 18 AU 17 Dnr Detaljplan för vårdbostäder vid Stendösvägen på fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:97, 1:126, 1:208 samt del av 1:196 med flera fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län, är utsänd för samråd enligt beslut i byggnadsnämnden. Eventuella synpunkter bör vara byggnadsnämnden tillhanda senast Planområdet är beläget väster om Stendösvägen, norr om Allévägen, ca 500 m väster om Vallentuna centrum och ca 100 m från Väsbygårdens servicehus. Eftersom området inte innebär några störningar för det rörliga friluftslivet föreslår fritidskontoret att fritidsnämnden uttalar att man inte har något att erinra mot ovanstående detaljplan. AU 17 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (18)

10 Ansökan om bidrag, DHB Hällsboskolan, Sigtuna FN 19 AU 18 Dnr Föreningen för döva, hörselskadade och språkstörda barn på Hällsboskolan i Sigtuna anhåller i skrivelse om ett bidrag på kr. DHB Hällsboskolan är en ideell, partiopolitisk och religiöst obunden intresseförening, som bevakar de döva, hörselskadade och språkstörda barnens rättigheter. Den är en riksomfattande statlig specialskola, som tar emot ca 70 internatelever och ca 45 externelever. De barn, som skolan tar emot, har förutom sitt gravt språkliga kommunikationshandikapp t ex anpassnings- och inlärningssvårigheter, känslomässiga och motoriska störningar. DHB Hällsboskolan består av föräldrar till barn med anknytning till skolan. Föreningen har ingen anställd och är helt beroende av ideella insatser. Eftersom skolans elever genom sitt handikapp ej kan, alternativt har svårigheter att ta del av sin kommuns aktiviteter inom social- och fritidssektor ansöker föreningen om detta bidrag. Skolan har en inskriven elev, som är mantalsskriven i Vallentuna. Verksamheten för denne elev inkluderar Blackebergsskolan och St Olofs högstadium. Förslag till beslut: att bevilja DHB Hällsboskolans ansökan om bidrag på AU 18 Arbetsutskottets beslut: att uppdra till fritidskontoret att inför fritidsnämndens sammanträde undersöka om Hällsboskolan erhåller skolpeng för den aktuella eleven. Fritidschef Jan-Åke Bredberg informerar om att kommunen betalar kr/år i skolpeng för den aktuelle eleven. Denna skolpeng inkluderar också en viss form av skolbarnomsorg. Bidragsansökan är gjord av skolans hem- och skolaförening och det sökta bidraget är tänkt att täcka enstaka utflykter i föreningens regi. Eftersom hem- och skolaföreningar inte betraktas som bidragsberättigade i Vallentuna kommun föreslår fritidschefen att ansökan skall avslås. Fritidsnämndens beslut: 10 (18)

11 att avslå ovanstående bidragsansökan. 11 (18)

12 Förändringar i simskoleverksamheten FN 20 AU 19 Dnr Fritidschef Jan-Åke Bredberg föreslår följande förändringar av simskoleverksamheten på Kvarnbadet: Kurstiden minskas från 3 till 2 veckor. Lektionslängden ökas från 30 till 40 minuter. Intensivkurser tre lördagar och tre söndagar/kurs. Avgiften ändras från 250:- till 220:-/kurs exklusive entré. Ordf Ray Idermark (m) tillstyrker förslaget. Tommy Eckelöv (s) föreslår, att simskolan skall vara avgiftsfri. AU 19 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Tommy Eckelöv reserverar sig mot beslutet. Tommy Eckelöv (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag förutom att simskolan skall vara avgiftsfri. Lars Carlsson (c) yrkar bifall till Tommy Eckelövs förslag. Ordförande Ray Idermark (m) konstaterar att det finns två förslag 1. Arbetsutskottets förslag 2. Tommy Eckelövs och Lars Carlssons förslag Efter ställda propositioner mellan de två förslagen finner ordförande, att fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. (s) och (c) reserverar sig mot förslaget. 12 (18)

13 Anmälningar och rapporter FN 21 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Delegationsbeslut Tillstånd att röka och förtära alkohol vid fest. Se pärm. 2. Personal Följande anställningar har gjorts: Se bilaga. 3. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 1999 DHR Täbyavdelningen Kårsta 4H Vallentuna 4H Vallentuna Vattenskidklubb Verksamhetsberättelser för 1999 har inkommit från Ekebygården, Karbygården och Lovisedalsgården. 4. Protokoll Protokoll fört vid möte med Arbetsgrupp för bildande av IP-råd vid Vallentuna IP har inkommit. Övriga ärenden delges i protokoll. 13 (18)

14 Fritidsnämndens driftbudget 2000 och driftplan FN 22 AU 21 Dnr Angående ombokning av budgetöverskott från 1999 Kommunstyrelsen har retroaktivt beslutat frångå kommunfullmäktiges regler för ombudgetering av nämndernas över- respektive underskott inom 1999 års driftbudgetar (KS ). Enligt de nya direktiven skall ombokningar av budgetöverskott tillämpas med stor restriktivitet medan budgetunderskott i princip inte skall överföras. I kommunstabens förslag till ombudgetering får fritidsnämnden endast tillgodoräkna sig 359 tkr av det totala budgetöverskottet på tkr, vilket motsvarar överskottet på kontot för föreningsbidrag. Av hävd görs alltid en extra bidragsutbetalning av överskott på bidragskontot. Så har fritidsnämnden också beslutat för I kommunfullmäktiges Ekonomistyrningsprinciper för Vallentuna kommun står att - Underskott i princip skall överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande år. - Överskott kan få överföras och disponeras under nästkommande år. Villkoren härför är att kommunfullmäktiges mål och verksamhetsomfattningar har uppnåtts och berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda medlen. Har villkoren, att kommunfullmäktiges mål och verksamhetsomfattning, uppfyllts och att nämnden har redovisat hur man avser använda medlen, skall nämnden alltså få överföra och disponera överskott under nästkommande år. Fritidsnämnden anser att kommunfullmäktiges mål och verksamhetsomfattning uppfyllts för budgetåret 1999 med undantag för fritidsgårdsverksamheten, som p g a en pågående omstrukturering begränsat omfattningen av sin verksamhet något. Detta förhållande har redovisats i fritidsnämndens budgetuppföljningar nummer två och tre. Enligt kommunfullmäktiges Ekonomistyrningsprinciper... skall fritidsnämnden vara berättigad att överföra och disponera 743 tkr, av det totala budgetöverskottet på tkr till år Resterande 437 tkr av överskottet härrör sig till fritidsgårdsverksamheten, varför nämnden inte kan göra anspråk på dessa medel. Kommunens ekonomistyrningsprinciper har hittills också möjliggjort att förvaltningarna har kunnat rulla kostnader och intäkter (underskott och överskott) över årsgränserna. Detta har inneburit att en upphandling av olika skäl har kunnat påbörjats under det aktuella budgetåret och avslutats under nästkommande år. 14 (18)

15 Under 1999 har två upphandlingar, till en sammanlagd kostnad av 510 tkr, hanterats på detta sätt. I kommunstabens förslag till ombudgeteringar finns inte dessa öronmärkta pengar kvar, vilket innebär att denna kostnad helt ofinansierat belastar 2000 års driftbudget. Skulle kommunstyrelsens skärpta direktiv beslutats och därmed varit kända under 1999, vilket vore rimligt, skulle dessa upphandlingar hanterats annorlunda och slutförts under samma budgetår (1999). Sporthall Karby Fritidsnämnden har vid flera tillfällen (AU , och ) klargjort, att man inte kan rymma den ökade driftkostnaden för Karbyhallen inom befintliga driftbudgetramar och att nämnden måste avstå från projektet om full kompensation inte utgår. Fritidsnämndens ursprungliga driftkostnadskalkyl byggde på antagandet att internhyra och städkostnader skulle fördelas på samma sätt som för övriga sporthallar i kommunen, vilket skulle innebära en årlig nettodriftkostnad för fritidsnämnden på 600 tkr. Efter förhandlingar mellan grundskolan, tekniska kontoret och fritidskontoret har parterna enats om en annan fördelning, vilken innebär att fritidsnämndens nettodriftkostnad är beräknad till 825 tkr per år. Sporthallen beräknas stå klar från höstterminen 2000 och därmed belasta fritidsnämndens driftbudget år 2000 med ca 350 tkr och från 2001 med ca 825 tkr per år. I fritidsnämndens driftbudget för år 2000 finns ingen kompensation för driftkostnaden på ca 350 tkr och i driftplanen från 2001 är driftramen uppräknad med 600 tkr. Sammanfattning Genom kommunstyrelsens retroaktiva beslut rörande reglerna för ombudgetering av budgetöverskott från 1999 och bl a en ofinansierad driftkostnad för Karbyhallen på ca 350 tkr drabbas fritidsnämnden av en oförväntad och ofinansierad driftkostnad på totalt uppemot 1 mkr år Denna kostnad utgör ca 20 % av nämndens begränsade verksamhetsbudget på ca 5 mkr. Förslag till beslut: För att hjälpligt kunna hantera driftbudgeten föreslår fritidskontoret att fritidsnämnden hos kommunfullmäktige hemställer om att tkr av fritidsnämndens budgetöverskott från 1999 ombudgeteras i enlighet med fullmäktiges ekonomistyrningsprinciper, 15 (18)

16 350 tkr tillförs fritidsnämndens driftbudget för täckande av ökade driftkostnader för sporthall Karby år 2000, fritidsnämndens driftbudgetram år 2001 justeras till tkr och från 2002 till tkr. AU 21 Arbetsutskottets förslag: Enligt ovanstående förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag samt att paragrafen skall justeras omedelbart Ordf Ray Idermark (m) Tommy Eckelöv (s) 16 (18)

17 Förändrad planlösning för IF Vallentuna BK Ishockeys lokaler på Vallentuna IP FN 23 AU 22 Dnr IF Vallentuna BK Ishockey har vid ett extra inkallat byggmöte måndagen den 13 mars föreslagit en förändrad planlösning av vissa rum i sin del av projektet. Anledningen härtill är att några intressenter/entreprenörer önskar dessa förändringar. Ändringsförslagen innebär i stora drag att... - styrketräningen flyttar från det nedre till det oinredda utrymmet i det övre planet - ett rum för spinning inreds i det övre planet - duschutrymmena på det övre planet utökas med dryga tiotalet duschar - tre behandlingsrum med tillhörande väntrum för fysioterapeuter inreds i bottenplanet (på den tidigare platsen för styrketräningslokalen). Exteriören kommer att påverkas genom att ett antal fönster tillkommer. Fritidskontoret har bett entreprenören att ta fram kostnaden på de förändringsåtgärder som IF Vallentuna BK Ishockey har föreslagit samt redovisa hur tidplanen kommer att påverkas. Förslag till beslut: att kostnaden för de föreslagna förändringarna helt skall bekostas av IF Vallentuna BK Ishockey, att erforderliga medel för att täcka denna merkostnad skall läggas till det disponibla belopp på kr, som kommunen disponerar hos Föreningssparbanken för VBK-projektet senast den 21 mars samt att kommunens förpliktelser, att överta betalningsansvaret för ränta på föreningens krediter hos Föreningssparbanken om lokalerna inte är färdigställda skall förlängas med motsvarande tid som förändringsarbetena förorsakar. AU 22 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag samt 17 (18)

18 att paragrafen skall justeras omedelbart Ordf Ray Idermark (m) Tommy Eckelöv (s) 18 (18)

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 1 oktober 2002 kl 19.00-20.50 Ray Idermark (m), ordf Göran Seveson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 17 mars 2005

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 17 mars 2005 Fritidsnämnden 17 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 januari 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 januari 2003 Fritidsnämnden 28 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 28 januari 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Fritidschef Jan-Åke Bredberg

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2000-11-14. Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 november 2000 kl 19.00-21.

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2000-11-14. Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 november 2000 kl 19.00-21. Fritidsnämnden 2000-11-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 14 november 2000 kl 19.00-21.20

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 19 januari 1999 kl

Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 19 januari 1999 kl AB VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnämnden 1999-01-19 1(13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 10 december 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 10 december 2002 Fritidsnämnden 10 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lindholmens gård, Vallentuna, tisdagen den 10 november 2002 kl

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 15 september 1998 kl 19.00-21.45

Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 15 september 1998 kl 19.00-21.45 AB VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnämnden 1998-09-15 1(14) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 13 maj 2004, kl. 13.30-15.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002 Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 8 mars 2002 kl 08.00-09.20 Ray Idermark (m), ordf Göran

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

OBS! OBS! s-gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.30. KALLELSE. Den borgerliga gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.15. 1. Justerande:...

OBS! OBS! s-gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.30. KALLELSE. Den borgerliga gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.15. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 januari 2009, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 29 januari Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 29 januari 2004 kl

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 29 januari Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 29 januari 2004 kl Fritidsnämnden 29 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämnden 18 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga Brottby SK:s klubblokal på Össeby IP, Brottby, torsdagen den 18 maj 2006, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 18 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2004 kl. 18.00-19.00 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent. Fritidskontoret, Vallentuna

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent. Fritidskontoret, Vallentuna Fritidsnämnden 2000-12-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Lindholmens gård, Vallentuna, tisdagen den 12 december 2000 kl 18.00-19.30 Ray Idermark (m), ordf Kjell Björn (m), ers

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden

PROTOKOLL. Fritidsnämnden Fritidsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 27 april 1999 kl 17.00-19.45

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2 Fritidsnämnden 26 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 augusti 2003 kl. 19.00 Kallade tjänstemän Fritidschef Jan-Åke Bredberg

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 25 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 25

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s)

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 17.00-18.30 Beslutande Marge Aab Svensson

Läs mer

Leif Bertilson (m), Rolf Lindblad (s), Marianne Afzelius, förvaltningschef Louise Westin, Camilla Hagen. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Leif Bertilson (m), Rolf Lindblad (s), Marianne Afzelius, förvaltningschef Louise Westin, Camilla Hagen. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2000-03-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2000-03-21 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Frösundarummet, 19.00 21.00 ande Ersättare Övriga närvarande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Kjell Lindqvist (M), Tommy Schiött

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

KALLELSE. Fritidsnämnden 25 maj Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2004, kl

KALLELSE. Fritidsnämnden 25 maj Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2004, kl Fritidsnämnden 25 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2004, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2000-10-10. Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl 19.00-21.

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2000-10-10. Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl 19.00-21. Fritidsnämnden 2000-10-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl 19.00-21.15

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 4 maj 2006, kl. 07.30-11.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

KALLELSE. Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl (middag kl )

KALLELSE. Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl (middag kl ) Fritidsnämnden 2008-12-08 Plats och tid för sammanträdet Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl. 17.00 (middag kl. 18.30) Du har väl inte glömt att anmäla dig till fritidsnämndens

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande...

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande... 1 (8) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.00 16.00 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Lars Park (FP) Tommy Stensson (S) Susanne Josefsson (S) Esad

Läs mer

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-03-17 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Kallade tjänstemän Jan-Åke Bredberg,

Läs mer

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 1 Fritidsnämnden 2010-01-27 Behandlade ärenden 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål

Läs mer

Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/ Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Agneta Westerberg (s)

Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/ Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Agneta Westerberg (s) Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-01-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/1 2001

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 19 februari 2007

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 19 februari 2007 Fritidsnämnden 19 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 19 februari 2007, kl. 19.00-21.00

Läs mer

Therése Lakatos Utdragsbestyrkande

Therése Lakatos Utdragsbestyrkande 1 (5) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.30 16.30 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf. Glenn Gustafsson (M) Urban Nilsson (C) Linus Håkansson (KD) Lars Park

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 21 oktober 2003

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 21 oktober 2003 Fritidsnämnden 21 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09 Fritidsnämnden 2008-06-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 9 juni 2008, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 3 juni 2004

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 3 juni 2004 Fritidsnämndens arbetsutskott 3 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 3 juni 2004, kl. 07.30-09.45 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.10. Beslutande Thure Andersen (S) ordf Anna-Karin Folkesson (S) Lennart Ahlström (S) Lennart Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005 Fritidsnämnden 15 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lindholmens gård, Vallentuna, torsdagen den 15 december 2005, kl.

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl Kommunstyrelsen 16 december 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 17.00-18.45 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Socialnämndens arbetsutskott 20 april 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 april 2004 kl 14.00-16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-24 Sida 1 (12) Plats och tid Norrabergskyrkan, Askersund kl. 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt Borelius

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 27 januari 2005

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 27 januari 2005 Fritidsnämnden 27 januari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

Nils Gunnar Gyhlenius, (m) ersättare Gunilla Gröndahl, (v) ersättare Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, ekonom

Nils Gunnar Gyhlenius, (m) ersättare Gunilla Gröndahl, (v) ersättare Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, ekonom Socialnämnden 2000-05-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror.

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror. 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-05-16 Diarienummer Behandlade ärenden 40 Utredning om skatepark. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 42 Budgetuppföljning per 2007-04-30.. 43 Röke

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare 1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, 17.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf Owe Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom r^> O Malung-Sälens kommun Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Lilla studierummet, biblioteket, kl. 09:00 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande GunByttner (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 6 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 6 maj

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 1 (15) Plats och tid Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Lars Carlsson (C) (ordförande) Roger Gadde (M) (vice ordförande) Tommy Schiött (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl

Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl.15.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 30 augusti 2012 kl. 14.00-16.15 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer