Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp Ulricehamns kommun, Västra Götalands län VÄGPLAN Projektnr:

2 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Göteborg E-post: Telefon: Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län, Vägplan - Granskningshandling Ärendenummer: TRV 2014/48080 Projektnummer: Dokumentdatum: Version:1.0 Uppdragsansvarig: Kristina Balot Kontaktperson: Kristina Balot Tryck: Majornas Grafiska Distributör: Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg, telefon: Kartor: Fastighetskarta och ortofoto Lantmäteriet GsdBV/1279, terrängkartan Lantmäteriet, dnr /2667, Författare: Kristina Balot, Trafikverket Konsult: COWI AB Projektnummer hos konsult: A TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

3 Innehåll Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Samråd med myndigheter och intressenter Fortsatt arbete -Vägplan Planläggningsbeskrivning Samrådskrets Samråd Samråd med berörd Länsstyrelse Möte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 18 juli Möte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 14 oktober 2014 och 12 mars Samråd med berörd kommun Möte med Ulricehamns kommun, 13 juni Första samråd med berörda på orten med Ulricehamns kommun, 1 juli Möte med Ulricehamns kommun, 26 september 2014, 9 oktober 2014, 14 oktober 2014, 22 januari 2015 och 12 mars Möte med Ulricehamns kommun, 14 oktober 2014 och 12 mars Samråd med berörda på orten med Ulricehamns kommun, 9 oktober 2014 och 22 januari Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda Samrådsmöte med fastighetsägare och allmänheten, 1 juli Samrådsmöte med fastighetsägare och allmänheten, 9 oktober Samrådsmöte med sakägare och allmänheten 22 januari Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Västtrafik, augusti/september/ oktober Kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalands län Naturvårdsverket Ulricehamns Energi AB, Skanova Samråd med allmänheten Fortsatt samråd Bilaga Sammanställning av inkomna yttranden vid Samrådsunderlag vägplan 3 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

4 I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteckningar och minnesanteckningar från samrådet finns i sin helhet för olika skeden. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. Vägplanens samråd för skede samrådsunderlag redovisas i denna handling. 1. Sammanfattning 1.1. Bakgrund Detta projekt har initierats med anledning av att Ulricehamns kommun upprättar detaljplan för etableringar vid Vist 10:25 och Ubbarp I samband med väg 40 Dållebo-Hester och dess utbyggnad så kompletteras den fastställda arbetsplanens koppling till korsningen vid Ubbarp på väg 46. Ny vägplan kompletterar och fastställer ny mark som krävs för den delvis nya utformningen. Samråd med allmänheten och särskilt berörda genomfördes 1 juli och 9 0ktober 2014 och 22 januari 2015 för olika skeden för vägplanen. Synpunkter inhämtades från sakägare, intressenter och myndigheter med flera. Inhämtade synpunkter om vägutformning vid cirkulationsplats Ubbarp med tillhörande gångoch cykelvägar, busshållplatser och avstängda utfarter beaktas och har hanterats i olika skeden för vägplan. Möjlighet till hästpassage bör beaktas påpekar sakägare vid Ubbarp. Ridande från ridskolan vid Ubbarp korsar väg 46 för att nå hästgårdar och ridvägar väster om vägen. Likaså korsar ridande från hästgårdar väster om vägen väg 46 för att nå ridskolan och ridvägar öster om väg 46. Representanter för ridskolan vill veta hur en genomgående gång- och cykelväg från Ulricehamn till Bjättlunda kommer att se ut samt hur passager sker på ett säkert sätt vid bland annat cirkulationsplatsen och vid Ulricehamnsmotet Samråd med myndigheter och intressenter Ett första samrådsmöte med Länsstyrelsen Västra Götalands län hölls den 18 juli 2014 för att stämma av upplägg av vägplan, hantering av eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt hur och när Länsstyrelsen vill samråda i vägplanen. Den 14 oktober 2014 hölls ett gemensamt samrådsmöte med Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun samt den 12 mars Vid mötena visades utkast för samrådsunderlag och samrådshandling för vägplan vilket hade skickats till Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun före mötena via e-post. Fortsatt inriktning för vägplanen diskuterades. Länsstyrelsen ansåg inte att vägplanens förslag innebär betydande miljöpåverkan men vill att konsekvenser för miljön beskrivs och stäms av med Ulricehamns kommuns arbete med MKB för detaljplan. Underlag för olika skeden för vägplanen har samråtts under projekteringen. Möten med Ulricehamns kommun hölls den 13 juni 2014, den 26 september 2014 och den 14 oktober 2014, 26 januari 2015 och 12 mars Vid mötena diskuterades projektet samt hur samordning mellan kommun och Trafikverkets planer hanteras. Vidare inhämtades information om kommunala planer och kontaktpersoner för fortsatt samråd. 4 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

5 Hur busshållplatser placeras söder om cirkulationsplats, hur gång- och cykelvägar öster och väster om väg 46 kopplas till cirkulationsplats samt hur hästpassage kan genomföras norr om cirkulationsplatsen visades av Trafikverket i samrådsmaterial som skickats ut via e-post. Huvudman för kollektivtrafiken, Västtrafik, har kontaktats sommaren 2014 för att diskutera framtida kollektivtrafik på väg 46 och val av läge för busshållplatser. Västtrafik var inte klar med sin planering för år 2015 och ska återkomma i senare skede till Trafikverket. Kollektivtrafikmyndigheten har kallats via brev till samråd den 1 juli Kollektivtrafikmyndigheten har inte yttrat sig. Ledningsägare, Ulricehamns Energi AB (UEAB), för ledningar på sträckan har fått information om projektet och bjudits in till samråd. Underlag från planerade ledningsarbeten från UEAB har erhållits av Trafikverket. De aktuella ledningarna ligger huvudsakligen öster om väg 46 och vissa framtida ledningar kommer att ligga väster på del av sträcka förbi Statoil AB. Samtliga är positiva till föreslagen väglösning. Samrådsunderlag fanns för samråd under perioden 30 oktober 2014 till 13 november 2014 för att förankra inriktning av det fortsatta arbetet med vägplanen. Underlag för samrådshandling har funnits tillgängligt från januari 2014 mars 2015 via trafikverkets hemsida samt via utskick före möten med myndigheter m fl Fortsatt arbete -Vägplan Samrådsunderlaget gav synpunkter och beslut om BMP från länsstyrelsen. Både länsstyrelsen och Ulricehamns kommun ansåg att projketet inte innebär betydande miljöpåverkan. Endast en miljöbedömning behöver genomföres för vägplanen. Under skedet för samrådshandling hölls samrådsmöten med myndigheter, intressenter och allmänhet under hösten 2014/vintern Sakägarmöte för vägplan hölls 22 januari Vägplan bedöms kungöras och ställas ut för granskning under perioden 14 april 6 maj Granskningshandling finns i Stadshuset, Bogesundsgatan 22 i Ulricehamn kommun samt på Trafikverkets regionkontor i Göteborg samt på Trafikverkets hemsida. Synpunkter kan lämnas senast den 7 maj Efter utställelse/granskning och hantering av inkomna synpunkter skickas vägplanen för fastställelse. Byggnation bedöms kunna genomföras tidigast vintern 2015 eller våren Planläggningsbeskrivning I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. Denna uppdateras kontinuerligt och finns på Trafikverkets hemsida. 5 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

6 Arbetet med vägplanen påbörjades i augusti Vägplan/samrådsunderlag ställdes ut för att förankra inriktningen för arbetet med den fortsatta vägplanen den 30 oktober 13 november Vägplanen och dess samrådshandling samråddes vidare under perioden december 2014 mars 2015 och speciellt med allmäheten vid möte den 22 januari 2015 vid sakägarmöte med berörda sakägare. Underlag fanns tillgängligt på trafikverkets hemsida från januari månad 2015 och framåt. En miljöbedömning tas fram då länsstyrelsen vid samråd den 14 oktober 2014 sagt att projektet inte innebär så kallad betydande miljöpåverkan (BMP). Vägplanen planeras att ställas ut för granskning under perioden 14 april 6 maj 2015 där allmänheten och myndigheter kan lämna synpunkter och yttranden. Vägplanen skickas förslagsvis för fastställelse under juni månad Planläggningsbeskrivningen för det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: och och samt Samrådskrets I skede samrådsunderlag enligt Trafikverkets nya planeringsprocess, som gäller sedan den 1 januari 2013, inbjöds en krets för samråd som utvalts med hänsyn till vägplan och pågående detaljplanearbete i området. Vägplanens samrådskrets enligt fortsatt samråd finns i bilaga bifogat till denna handling. Samrådskretsen berörs av vägplanens utförande. Synpunkter, minnesanteckningar och annan dokumentation för samråd i detta skede enligt nedan finns bland annat hos Trafikverket under diarienummer TRV 2014/ Samråd 2.1. Samråd med berörd Länsstyrelse Möte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 18 juli 2014 Den 18 juli 2014 hölls ett första samrådsmöte med Länsstyrelsens handläggare för samhällsbyggnad, natur- och vattenvård på plats hos Länsstyrelsen i Göteborg. Före mötet skickades presentationsmaterial till Länsstyrelsen med bakgrund och inriktning för arbete med vägplan väg 46, cirkulationsplats vid Ubbarp. Trafikverket ville stämma av vägplanens arbete och upplägg samt handläggningstider med Länsstyrelsen. Projektet innebär att en cirkulationsplats och kopplingar till busshållplats med gång- och cykelväg mot cirkulationsplatsen ska byggas. Ny väg 40 Dållebo-Hester har sedan tidigare en anslutning till väg 46 från Ulricehamnsmotet som fastställts i arbetsplan. Utformning av denna anslutning kommer att behöva revideras och nu aktuell vägplan hanterar detta. Mycket av tidigare vägutformningar har redan hanterats i samråd i tidigare arbetsplan för väg 40. När det första mötet hölls med Länsstyrelsen hade arbetet med vägplanen precis påbörjats. Den 13 juni 2014 hölls ett startmöte med kommunen och ett första samråd med allmänheten hölls den 1 juli TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

7 Samrådsmötet med Länsstyrelsen syftade till att få veta hur Länsstyrelsen vill samråda i projektet samt stämma av tidplanen med Länsstyrelsen samt hantering av vägplanen för avstämning och beslut. Länsstyrelsens synpunkter på vägplanen under samrådsmötet: Räcker kapaciteten i cirkulationsplatserna vid Ulricehamnsmotet år 2035? Hur många körfält blir det i cirkulationsplatserna? Klarar de gående att ta sig över vägen med ökad trafik på väg 46? Trafiksiffror bör redovisas i vägplanen som visar att detta. Länsstyrelsen menar att det är viktigt att stämma av med Västtrafik gällande lägen för busshållplatser och att skapa säkra lägen som inte inbjuder till att springa över vägen. Lösningarna för de oskyddade trafikanterna, inklusive hästar, måste vara trafiksäkra och anpassade till den ökade trafikmängd som blir på väg 46. Hur löses ombyggnaden/omledning av Ätran i samband med väg 40 och påverkas Ätran vid byggnation av gång- och cykelväg väster om väg 46? Trafikverkets kommentarer: Trafikverket har i fastställd vägplan för väg 40 tagit hänsyn till ökad trafik till följd av exploateringen i detaljplanerna genom att utöka Ulricehamnsmotets södra cirkulationsplats med ett extra körfält. Trafikverket kommer att belysa detta i vägplanen för Ubbarp på ett tydligt sätt med skiss och trafiksiffror beräknade av konsulten, COWI. Trafikverket anser att olika lösningar ska belysas med för- och nackdelar innan slutligt val av busshållplatslägen och övriga kopplingar föreslås. Västtrafik har blivit inbjudna till samråd men ännu inte svarat på framtida trafikering på väg 46. Trafikverket påpekar att ombyggnaden av Ätran har redovisats i MKB för väg 40 och fastställts i dom från Mark- och miljödomstolen avseende vattenverksamhet. Den nya vägplanen för väg 46 innebär inga förändringar utifrån det som är fastlagt i domen avseende ombyggnad av, samt påverkan på, Ätran och dess biflöde. Räcken kan tillkomma vid vägkant vid höga slänter förbi Ätran för väg 46. Detta kommer inte att påverka Ätran eller dess biflöde. Fladdermöss påverkan av att matplatser försvinner på grund av etableringar ska redovisas. Bra om de åtgärder som görs på väg 40 kan synkas mot de som ska göras på grund av detaljplanens etableringar. Trafikverkets kommentarer: Mats Lindqvist på Trafikverket arbetar med åtgärderna för fladdermöss för väg 40 och kommunen kan stämma av arbetet med Mats. Diskussion om handläggningstider och BMP-beslut samt tidplan under samrådsmötet Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen för Ubbarp 8:20 innebär betydande miljöpåverkan (BMP). Detta innebär att en MKB ska tas fram för detaljplanen, vilket pågår för tillfället. Länsstyrelsen menar att om detaljplanen överklagas och stoppas så kan det påverka vägplanen och fortsatt arbete med cirkulationsplatsen. Trafikverket frågade om Länsstyrelsen gör bedömningen att även vägplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen svarade att sannolikheten för detta är stor då 7 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

8 cirkulationsplatsen är en följd av detaljplanens etableringar. Dock kan det räcka med att Trafikverket nyttjar det material som tas i fram i detaljplanens MKB och anpassar och kompletterar denna information för vägplanen. Länsstyrelsen anser att det är bra om Vägplanen och detaljplanen kan synkas mot varandra. Länsstyrelsen önskar att avstämningsmöten om vägplanen görs tillsammans med Ulricehamns kommun. Trafikverket visade preliminär tidplan om vägplanen kan hanteras snabb kan byggnation ske hösten 2015 tidigast. Trafikverkets kommentarer: Trafikverket ska försöka planera in avstämningsmöten för vägplanen och detaljplanerna där både kommunen och Trafikverket är närvarande vid möten med Länsstyrelsen. Vägplanens tidplan beror på Länsstyrelsens och kommunens handläggningstider. Trafikverket påpekar att desto snabbare vägplanen vinner laga kraft desto större chans finns att den entreprenör som är i området idag kan bygga ett sammanhängande gång- och cykelvägnät Möte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 14 oktober 2014 och 12 mars 2015 Underlag för samrådsunderlag/samrådshandling skickades till Länsstyrelsen en vecka före mötena och visades och presenterades på mötet. Närvarande vid mötet var även kommunens representanter för detaljplanearbetet (C. Bruhn och T. Blomster). Nuläget för vägplanen, samrådsyttranden vid samråd och tidplan redovisades på mötena. Motsvarande för kommunens detaljplanearbete redovisades också. Länsstyrelsens synpunkter på vägplanen/samrådsunderlag under samrådsmötet den 14 oktober 2014: Att lägga en hästpassage norr om cirkulationsplatsen och busshållplatser söder om cirkulationsplatsen verkar vara en bra lösning. Kan en gång- och cykeltunnel byggas mellan busshållplatserna? Vad händer med byggnationen av cirkulationsplatsen och gång- och cykelvägskopplingar vid överklagande av detaljplanearbetet? Länsstyrelsen tycker att föreslagna lösningar nu ser ut att vara sådana att projekt vägplan väg 46 Cirkulationsplats vid Ubbarp inte bedöms innebära BMP. Detta betyder att någon godkänd MKB inte behöver tas fram. Dock ska konsekvenser för miljön belysas i en miljöbeskrivning. För arbetet med denna kan information hämtas från kommunens pågående MKB-arbete. Trafikverkets kommentar: En gång- och cykeltunnel i söder vid föreslagna busshållplatser skulle innebära samma problematik som en hästtunnel norr eller söder om cirkulationsplatsen. Dels ger det flacka och öppna landskapet inga bra förutsättningar för en planskild passage. En planskild passage innebär därmed stora markintrång för att rymma slänter med mera. Skulle en planskild passage förläggas söder om cirkulationsplatsen för att knyta samman de båda busshållplatserna innebär detta att mark tas i anspråk som kommunen önskar planlägga för etableringar. Det främsta argumentet som talar emot en planskild passage är dock att den förväntade nyttjandegraden är mycket låg. 8 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

9 Antalet gång- och cykeltrafikanter bedöms vara så lågt att ett övergångsställe inte kan motiveras. Kostnaden för en planskild passage (totalkostnader på minst 9 mnkr) kan inte motiveras utifrån det låga flödet av gång- och cykeltrafikanter. Trafikverket föreslår att det i vägplanen redovisas förslag på hur en etapputbyggnad av väg 46 kan genomföras utifrån scenarion där den ena eller andra detaljplanen blir överklagad, eller endast vissa etableringar genomförs. Länsstyrelsens synpunkter på vägplanen/ samrådshandling under samrådsmötet den 12 mars 2015: Länsstyrelsen tycker att vägutformningen i vägplanen tillgodoser trafiksäkerheten vid korsningen Ubbarp och att GC-kopplingar finns till busshållplatser och målpunkter på ett tillfredsställande sätt. Viktigt är att i kommunens detaljplanearbete se till att matning från och till ICA Maxis parkering inte skapar problem med trafik in mot cirkulationsplats vid Ubbarp. Tillräckligt magasin måste finnas vid infart mot ICA Maxi från vägen mot Ridskolan. Bra om kommunen kan sända senaste detaljplaner som kan bifogas Trafikverkets vägplan när den ställs ut. Ulricehamns kommun avser att ställa ut sina detaljplaner under samma period som Trafikverket ställer ut sin vägplan. Länsstyrelsen vill gärna att de träd som föreslås hjälpa fladdermössen väster om väg 46 beskrivs utifrån vilken sort som ska användas. Trafikverkets kommentar: Ifrån väg 40 projektet kommer ett tiotal alléträd att bli över och dessa planteras vid väg 46. Dessa blir troligen ek, lönn samt lind. Ulricehamns kommun skickar detaljplaner till Trafikverket senast 1 april Samråd med berörd kommun Möten hölls med Ulricehamns kommun den 13 juni 2014, den 26 september 2014, den 9 oktober 2014 och den 14 oktober 2014, 26 januari 2015 och 12 mars Vid mötena diskuterades projektet och hur samordning mellan kommunens detaljplaner och Trafikverkets vägplan hanteras. Underhandsinformation har även skett under oktober december 2014 och januarimars Kommunen har deltagit på Trafikverkets samrådmöten med allmänheten och länsstyrelsen och talat om detaljplanernas framdrift Möte med Ulricehamns kommun, 13 juni 2014 Information inhämtades om kommunala planer och kontaktpersoner för fortsatt samråd. Tidplan för vägplan är beroende på kommunens framdrift av detaljplanearbetet, hur samråd och svar från kommunens kommunstyrelse sker, samt när samråd med allmänhet sker. På mötet bestämde Trafikverket att ett första samråd med allmänheten med hänsyn till start av vägplanearbetet skulle genomföras den 1 juli 2014 i stadshuset. Kommunen deltar vid mötet och ger återkoppling till allmänheten avseende detaljplanearbetet Första samråd med berörda på orten med Ulricehamns kommun, 1 juli 2014 Se under avsnitt TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

10 Möte med Ulricehamns kommun, 26 september 2014, 9 oktober 2014, 14 oktober 2014, 22 januari 2015 och 12 mars Mötena har diskuterat underlag för vägplanen och samordnat det med kommunala åtgärder samt stämma av det som skulle presenteras på samrådsmöten med allmänheten i oktober 2014 och januari Trafikverket visade hur busshållplatser placeras söder om cirkulationsplatsen, hur gång- och cykelvägar öster och väster om väg 46 kopplas till cirkulationsplatsen samt hur hästpassage kan genomföras norr om cirkulationsplatsen. Samrådsmaterial hade skickats via e- post till kommunen före mötena. På mötet 26 september 2014 togs följande punkter upp, Trafikverkets kommentarer följer efter respektive punkt: Avgränsning mellan vägplan och detaljplan tas fram för möjliggöra ansvarsområde för driftoch underhåll av kommunala ytor och för vägområdet. Riskanalys för detaljplan redovisar räcken vid ICA Maxi. Trafikverkets kommentar: Vägplanen visar räcken vid branta slänter och för att undvika spring över väg 46 mellan busshållplatserna enligt VGU s krav. Färdig lösning för vägplan visas i senare skede PM Dagvattenhantering framtagen under detaljplanearbetet skickades till Trafikverket från kommunen. Hur diken vid väg 46 utformas och hur detaljplanearbetet hanterar farliga vätskor som kan rinna från nya etableringar bland annat från ny drivmedelsstation diskuterades. Trafikverkets kommentar: Vägplanens preliminära förslag för diken på väg 46 är infiltrationsdiken. Infiltrationsdiken innebär att dikena har sådan jordmån att vätskor infiltrerar i marken och får grävas bort vid sanering. Dikena behöver därför inte vara täta. Täta diken utan damm med avstängningsfunktion kan istället innebära att farliga vätskor snabbare tar sig till Ätran och dess vatten på grund av den lutning som finns i området. Val av dike kommer att studeras vidare. PM för samråd rörande väg 40 påverkan på fladdermus skickas i oktober 2014 till kommunen för avstämning av vad som kan göras inom arbetet med detaljplanerna för att minska eventuell negativ påverkan på fladdermössen. Kopia skickas även till Länsstyrelsen. Trafikverkets kommentar: Trädstrukturer som kan fungera som ledlinjer och habitat för fladdermössen kommer att planteras i Ulricehamnsmotet inom arbetet med ny väg 40. Trafikverkets förslag är att även arbeta med trädstrukturer inom detaljplanelagt område för att gynna fladdermössen Möte med Ulricehamns kommun, 14 oktober 2014 och 12 mars 2015 Ett gemensamt samrådsmöte med Ulricehamns kommun och Länsstyrelse i Västra Götalands län hölls den 14 oktober 2014 och 12 mars 2015, se avsnitt TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

11 Samråd med berörda på orten med Ulricehamns kommun, 9 oktober 2014 och 22 januari 2015 Den 9 oktober 2014, 22 januari 2015 deltog kommunen på Trafikverkets samrådsmöte i Stadshuset i Ulricehamn och redovisade hur detaljplanearbetet framskred, se avsnitt Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda Tre samrådsmöten har hållits i Stadshuset, Ulricehamn, dels den 1 juli 2014 och dels den 9 oktober 2014 och 22 januari Inbjudan till samrådsmöten enligt ovan skedde via brev och e-post två veckor före mötet. Vidare sattes annonser in i bl a Ulricehamnstidningen och Borås tidning, ca en vecka före mötet. Ulricehamns kommun deltog på mötena och redovisade detaljplanearbetet Samrådsmöte med fastighetsägare och allmänheten, 1 juli 2014 Bakgrund till projektet redovisades samt hur vägplaneringsprocessen ser ut för vägplanen. Inga färdiga lösningar fanns vid detta möte endast skisser som tagits fram i samband med detaljplanearbetet hos kommunen. Mötet syfte var att inhämta synpunkter från de boende om problem och behov i området. Trafikverket nämnde att på grund av trafiksäkerhet, måste vissa utfarter söder och norr om cirkulationsplatsen vid Ubbarp stängas för motortrafik. Synpunkter från sakägare vid Ubbarp och Vist på mötet: Har en Åtgärdsvalsstudie tagits fram för detta projekt? Ridskolan i Ubbarp önskar säker hästpassage över väg 46. Önskemål om tunnel eller signalreglering nämndes bland annat. På mötet nämndes att de som etablerar verksamheter borde betala för en vägtunnel under väg 46. Fråga ställdes på mötet om hur oskyddade trafikanter ska ta sig över vid Ulricehamnsmotets cirkulationer, där finns inga övergångsställen? Hur cyklar man från Ulricehamnsmotet och till Bjättlunda? Vilka hastigheter kommer att gälla på väg 46 i framtiden? Kan traktorer ta sig fram i den nya cirkulationsplatsen? Trafikverkets kommentarer: En åtgärdsvalsstudie tas fram av den som initierar projektet, vilket i detta fall innebär kommunen genom sitt detaljplanearbete. Den tidiga dialog som kommunen haft i detta arbete ses som en åtgärdsvalsstudie och Trafikverket tar inte fram någon åtgärdsvalsstudie för vägplanen. 11 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

12 Vad gäller oskyddade trafikanter och ridande som ska ta sig över väg 46 så föreslås passagerna att ske i plan vid den nya cirkulationsplatsen vid Ubbarp. Terrängen i området är platt, vilket innebär att det inte finns några förutsättningar för att bygga en tunnel utan stora markintrång för att komma under väg 46. Vidare skulle en planskild passage innebära mycket stora kostnader till förhållandevis få passager. Vägplanen kommer att belysa olika alternativ med för- och nackdelar innan slutlig lösning tas fram. En lösning kan vara att leda hästar via breda refuger i cirkulationsplatsen. Trafikverket studerar olika lösningar i det fortsatta arbetet. Ridområden skapas av kommunen på östra sidan väg 46 så att ridande inte ska behöva korsa väg 46 för att finna ridområden. Ulricehamnsmotets cirkulationer har passager i plan via refuger för oskyddade trafikanter. Detta är den lösning som är fastställd i arbetsplanen för väg 40 och anses vara till fyllest enligt Vägars och Gators Utformning (VGU) krav och framtida trafikmängder. Att kapaciteten i cirkulationsplatserna är fullgod belyses i det fortsatta arbetet. Från Ulricehamnsmotet kommer det gå att cykla på östra sidan av väg 46 ända upp till Bjättlundavägen under förutsättning att vägplanen blir fastställd. Inom projekt väg 40 byggs gång- och cykelväg längs väg 46 ungefärligt upp till i höjd med Gunnagårdsdreven. Från denna punkt byggs en provisorisk gång- och cykelväg fram till befintlig gång- och cykelväg vid Ubbarp. Den provisoriska gång- och cykelvägen blir färdigställd först när vägplanen för väg 46 ny cirkulationsplats vid Ubbarp är fastställd. Hastigheter på väg 46 blir troligen 70 km/h norr om den nya cirkulationsplatsen och 80 km/h vidare mot Timmele. Söder om den nya cirkulationsplatsen är det idag 70 km/h. Den nya vägen dimensioneras för 60 km/h. Cirkulationsplatsen ska vara tillgänglig för både lastbilar och traktorer och dimensioneras därefter. Frågor som kom upp om kommunens detaljplaner hanteras av kommunen. Vägplanen hanterar endast vägplanefrågor Samrådsmöte med fastighetsägare och allmänheten, 9 oktober 2014 Vid mötet i Stadshuset i Ulricehamn redovisades studier för olika lösningar för cirkulationsplatsen samt bortvalda alternativ. Förslag fanns på hästpassage, busshållplatser och gång- och cykelvägar och cirkulationsplatsens utformning. Vidare redovisades förutsättningar och miljövärden i området. Vägsystem Trafikverket redogjorde för de krav och råd som finns för projektering av gator och vägar, vilka är beroende av trafikflöden för motorburen trafik och skyddade trafikanter. Antalet oskyddade trafikanter kommer i detta fall inte upp i sådant antal att övergångsställen eller planskilda korsningar kan motiveras. Räcken föreslås dels som mittseparering, i höjd med kommunens detaljplaner, för att minimera spring över väg 46, dels som sidoräcken för att skydda cyklister och bilar från att köra ut för höga slänter. Vidare föreslås ett räcke för att skydda handelsområdet öster om väg 46 från 12 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

13 konsekvenser vid en olycka med farligt gods enligt den riskanalys som gjort för detaljplanerna. Vidare utredningar om behov av räcke, räckestyp och placering kvarstår. Olika möjliga utformningsalternativ för busshållplatser, hästpassage och gång- och cykelpassager redovisades. Föreslagen trafiklösning är att busshållplatser placeras söder om cirkulationsplatsen och en hästpassage placeras norr om cirkulationsplatsen. Passage för övriga oskyddade trafikanter placeras söder om cirkulationsplatsen. Föreslagna typsektioner och dess konsekvenser för vägområdets storlek förevisades. Påverkan på övriga enskilda vägar, avstängningar Trafikverket föreslår att stänga/spärra utfart från Gunnagårdsdreven för motorburen trafik. Ny anslutning blir genom ny lokalgata vid cirkulationsplats Ubbarp. En konsekvensbedömning avseende avstängningen som redovisar konsekvenserna kommer att presenteras för sakägare inför beslut av spärrning. Vistaforsvägens anslutning till väg 46 föreslås även den stängas,detta är dock en fråga som hanteras av Ulricehamns kommun. På sträckan finns tre stycken vägsamfälligheter som blir indirekt eller direkt berörda av vägutformningar. Synpunkter från sakägare vid Ubbarp och Vist på mötet: Ridskolan anser att lösning med hästfålla och hästpassage norr om cirkulationsplatsen är bättre än att ha passagen i cirkulationsplatsen. Ridskolan anser att passager vid Ulricehamnsmotet upplevs osäkra. Det är många som cyklar till ridskolan. Trafikverkets kommentar: Refuger kommer att byggas i överfarterna i Ulricehamnsmotet och i den nya cirkulationsplatsen vid Ubbarp. Synpunkt från åhörare på mötet: Trafikverket håller på att mäta antalet cyklister på den tillfälliga cykelvägen utmed väg 46. Sakägarna anser att denna cykelmätning blir felaktig eftersom det pågående bygget gör att inte så många vågar cykla förbi området. Trafikverkets kommentar: Mätning av referensdata måste påbörjas någon gång. Mätningar pågår nu och kommer även att genomföras vid senare tillfällen för att se hur cykeltrafiken förändras. Synpunkt från åhörare på mötet: Björlandavägen som användes som exempel på hästpassage i presentationen, har denna samma andel tung trafik som väg 46? Trafikverkets kommentar: Andelen tung trafik är jämförbar. Synpunkt från åhörare på mötet: Fanns det inte planer tidigare på att ha en gång- och cykelväg runt ICA Maxi, på östra sidan? 13 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

14 Trafikverkets kommentar: Detta är en kommunal fråga. Kommunen meddelar att de inte är klara med utredningen av detta. Jan-Anders Börjesson, ICA fastigheter påpekade: ICA fastigheter avser att låta cyklar kunna svänga av från gång- och cykelvägen i detaljplaneområdets södra del och härifrån cykla in på ICA:s område till huvudentrén. Synpunkt från åhörare på mötet: Var ska skolbussen hämta upp barnen när det är en byggarbetsplats vid korsningen där cirkulationsplatsen ska byggas? Trafikverkets kommentar: Ulricehamns kommun får planera för en fungerande lösning på detta. Synpunkt från åhörare på mötet: Korsningen mellan väg 46 och Bjättlundavägen korkar ofta ihop, redan med dagens trafiksituation. I framtiden kommer det troligen bli ännu mer trafik. Vänstersvängfältet är för kort. Särskilt vintertid är detta ett problem med trafik till skidanläggningen. En cirkulationsplats skulle nog förbättra situationen. Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig synpunkten, det ligger dock utanför ramen för detta projekt. Synpunkt från åhörare på mötet: Kommer trafiken in till ICA Maxi och Mc Donalds öppnas redan innan cirkulationsplatsen är byggd? Trafikverkets kommentar: Nej det kommer inte att tillåtas. Vägsystemet måste vara utbyggt först Samrådsmöte med sakägare och allmänheten 22 januari 2015 Presentation av fortsatta studier och vägutformning för samrådshandling presenterades på mötet där sakägare kunde begära enskilda överläggningar. Frågor som ställdes var b l a: Synpunkt från åhörare på mötet: Cykelmätningen, är denna verkligen representativ, med tanke på att cykelvägen idag bara är provisorisk: Trafikverkets kommentar: Nya mätningar kommer att göras av Trafikverket när cykelvägen är färdigbyggd. Mätningen är till för att ha ett startvärde. 14 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

15 Synpunkt från åhörare på mötet: -Breda transporter från Timmele, det finns ett behov från industrierna i Timmele att trafikera vägen med extra breda transporter, fungerar detta med hänsyn till mitträcke och sidoräcke? Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen och kommer att studera detta närmare. Dagens körfält ligger på ca sidoområden och kommer med vägren mm upp till ca m. Framtida avstånd kommer att ligga på ca 5.1 m bredd mellan räckena med kritisk sektion för bredlast vilket är tillräckligt. -Finns det område för snöupplag mellan väg 46 och cykelvägen? Trafikverkets kommentar Det finns ett sidoområde på 3 m som fungerar som snöupplag. Synpunkt från åhörare på mötet: -Varför bygger inte Trafikverket / kommunen en tunnel för GC-tunnel/ ridpassage under väg 46? De har byggt en tunnel i Falköping. Trafikverkets kommentar Trafikverket har i tidigare möten och samråd motiverat detta. Det finns inga förutsättningar i terrängen, för att skapa en tunnel. Det är dessutom förhållandevis liten trafikmängd oskyddade trafikanter. Kostnaderna är höga och svåra att motivera ekonomiskt Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Västtrafik, augusti/september/ oktober 2014 Magnus Hagård på Västtrafik har kontaktats via telefon och e-post i augusti och i september Västtrafik är inte klar med sin framtida planering för väg 46 på aktuell sträcka och ber att få återkomma vid senare tillfälle efter samråd med Ulricehamns kommun. Den 10 oktober 2014 skedde en avstämning via telefon med Magnus Hagård, Västtrafik. Magnus informerades om föreslagen utformning som innebär flytt av hållplats till söder om föreslagen cirkulationsplats. Han fick del av bakgrunden till denna lösning och hade inga synpunkter på detta utan kunde se fördelarna med närhet till handel mm. Västtrafik har i nuläget inga planer på ändringar i kollektivtrafiken på aktuell sträcka Kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalands län Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafikmyndigheten, har kontaktats via brev med inbjudan till samrådsmöte. Inget svar har erhållits. Trafikverkets kommentar: Trafikverket samråder vidare i det fortsatta arbetet med vägplanen. 15 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

16 Naturvårdsverket Naturvårdsverket var inbjudits till samråd via brev i juli och i oktober 2014 men har i detta skede inget att tillägga. Naturvårdsverket meddelade via e-post att de avstår från att lämna synpunkter på projektet. Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar detta Ulricehamns Energi AB, Skanova Ledningsägare, Ulricehamns Energi AB och Skanova, för ledningar på sträckan har fått information om projektet och bjudits in till samråd. Underlag från planerade ledningsarbeten från Ulricehamns Energi AB har erhållits av Trafikverket. Ledningarna ligger huvudsakligen öster om väg 46 och för framtida ledningar kommer vissa ledningar ligga väster om väg 46 förbi Statoil. Trafikverkets kommentar: Trafikverket samråder vidare i det fortsatta arbetet med bygghandling då UEAB kommit längre i sitt arbete. Underhandssamråd via telefon/e-post hölls hösten Möte hölls på plats i Ulricehamn i januari Samråd med allmänheten Samrådsmöten hölls den 1 juli 2014, den 9 oktober 2014 och den 22 januari 2015 i Stadshuset i Ulricehamns kommun, se avsnitt och Inbjudan till dessa möten annonserades i bl a Ulricehamnstidningen och Borås tidning varvid allmänheten kan anses kallad samt via brev. Information och underlag från de olika skedena för vägplanen har även lagts på hemsidan för Trafikverket. 3. Fortsatt samråd Trafikverket ställde ut samrådsunderlaget för vägplanen under perioden till och med och fick in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget. Dessa finns redovisade i bilaga Sammanstälnning av inkomna yttanden till Samrådsuderlag för Väg 46 Cirkulationsplats Ubbarp. Synpunkter från möten gällande samrådshandlingen har införlivats i vägplanen under perioden december 2014 mars Presentationmaterial låg inne på Trafikverkets hemsida från januari månad 2015 och mars Vägplanen ställs ut för granskning under perioden Delar av vägplanen visas även på trafikverkets hemsida f r o m den 14 april Handlingen finns under perioden tillgänglig på Ulricehamns kommuns stadshus, Bogesundsgatan 22, Ulricehamn och på Trafikverkets Region Kontor, Kruthusgatan 17, Göteborg samt på Trafikverkets hemsida: Gotaland/vag46-cirkulationsplats-vid-ubbarp-ulricehamns-kommun/. 16 TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

17

18 Skanova Majblommans Fastigheter AB Ulricehamns Energi Västtrafik AB Ulricehamnsbygdens Ridklubb Boende utanför områden som bedömts indirekt berörda. Näringsidkare som planerar etablering inom kommunens detaljplan, McDonalds, Ica samt Statoil. Ulricehamnsbygdens naturskyddsförening Bilaga Sammanställning av inkomna yttranden på Vägplan - Samrådsunderlag för Väg 46, cirkulationsplats Ubbarp, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län bifogas även. Denna finns tillgänglig på sedan tidigare januari TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0

19 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) Kopia till: Diariet Sammanställning av inkomna yttrande i samrådsunderlag för vägplan Väg 46 Cirkulationsplats Ubbarp, Ulricehamns kommun i Västra Götalands län, objekt Samrådsunderlag för vägplan daterad ställdes ut för ev. yttrande till allmänhet och intressenter. Information om utställelsen har funnits i Borås och Ulricehamns tidning samt på Trafikverkets hemsida. Utställelsetiden har varit till Med anledning av utställelsen har 11 stycken yttranden inkommit t o m den 18 nov 2014, vilka numrerats Originalskrivelser kommer i inscannad fil som bifogas med kommentar från Trafikverket. Länsstyrelsen har yttrat sig i den 28 nov 2014 och finns sist i redovisningen. Inkomna yttranden: TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver Ulricehamns kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen 2 Västtrafik. Hilda Bengtsson 3 Ulricehamns Energi, Thomas Brolin 4 TeliaSonera Skanova Access AB, Ingela Olsson 5 SGI, Myndighetsfunktionen, Infrastruktur 6 Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, Henrik Andersson 7 Statoil Fuel och Retail, Dan Petersson 8 ICA Fastigheter Sverige AB, Jan-Anders Börjesson 9 Ulricehamns Ridklubb 10 Yttrande från Sakägare vid Vist 10:30 Peter Thome, Vist 10:14, Börje Moberg och Vist 10:24, Görel Björkqvist samt Vist 10:28, Jessica Friden ( samma skrivelse flera ggr) 11 Länsstyrelsen i Västra Götalandslän För Trafikverket Region Väst den Kristina Balot Kristina Balot, projektledare Bilagor: 1 Inkomna yttrande i original under utställelsen med kommentarer från Trafikverket Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

20 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) BILAGA 1 -Yttranden samt kommentarer från Trafikverket. TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

21 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) 1 Ulricehamns kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

22 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) Trafikverkets kommentarer: Angående ritningar hämtade från kommunens detaljplaner kommer Trafikverket att fortsätta att stämma av senaste materialet och lösningar för infarter till ICA med Ulricehamns kommuns detaljplan. Ridvägens lösning förbi ICA redovisas enligt sid 28 i fortsatt arbete. Utformning av skyddsräcke och belysningsutformning är delvis redan valt och byggs i etapp väg 40 projektet men Trafikverket kommer att stämma av med kommunen i fortsatt arbete. Trafikverket samråder vidare angående önskan från kommunen om en koppling till planerad GC-väg vid södra delen av ICA parkeringen. Trafikverket kan möjliggöra en koppling mot planerad GC-väg under förutsättning av den blir trafiksäker. GC-väg inom detaljplanelagt område byggs och sköts av kommunen. 2 Västtrafik. Hilda Bengtsson TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverkets kommentarer: Trafikverket noterar att inga synpunkter finns men samråder vidare med Västtrafik. Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

23 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) 3 Ulricehamns Energi, Thomas Brolin TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverkets kommentarer: Trafikverket har kallat UEAB till samråd samt även fått material av dessa: Trafikverket fortsätter samråda i arbetet med vägplanen. 4 TeliaSonera Skanova Access AB, Ingela Olsson Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

24 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

25 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) Trafikverkets kommentarer: Trafikverket har kallat Skanova till samråd i detta skede samt även fått material av dessa: Trafikverket fortsätter samråda i arbetet med vägplanen. 5 SGI, Myndighetsfunktionen, Infrastruktur TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

26 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverkets kommentarer: Mer detaljerat tekniskt underlag tas fram i vägplanearbetet. Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

27 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) 6 Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, Henrik Andersson Trafikverkets kommentarer: Trafikverket noterar att inga synpunkter finns men samråder vidare med Räddningstjänst. 7 Statoil Fuel och Retail, Dan Petersson TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

28 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) Trafikverkets kommentarer: Motiv till södra läget för busshållplatser är huvudsakligen: - Oskyddade trafikanter inklusive hästar ska tas sig över väg 46 och cirkulationen vid Ubbarp. Bäst för hästar är att separera dessa från refuger och övriga trafikanter och stora trafikmängder för att undvika konflikter och skrämda hästar. Det betyder att bästa läget för en hästpassage blir norr om föreslagen cirkulation. Skulle busshållplatser ligga i norr måste dessa flyttas ytterligare norrut om hästpassage mm ska ligga så nära korsningen som möjligt vilket ger längre väg för de som går från bussen till målpunkter. -Söder om cirkulationen krävs i denna variant ändå en utökning av vägområdet pga av att mittremsa med barriär krävs för att gångare inte ska springa över vägen. En faktor som spelar stor roll är att de gående har ett visst beteende och kommer att söka sig till kortaste vägen från busshållplatserna oavsett trafikmängd och det innebär att busshållplatser då ligger bäst söder om cirkulationen. -Det utrymme som Statoil behöver får planeras och lösas av Ulricehamns kommun i detaljplanen. TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

29 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) 8 ICA Fastigheter Sverige AB, Jan-Anders Börjesson TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

30 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) Trafikverkets kommentarer: Illustrationer för infarter och ridvägsanslutningar hämtade från kommunen samt framtagna i samrådsunderlag kommer att stämmas av med kommunen och justeras inför den mer detaljerade projekteringen som följer. Åtgärder som Kommunen vidtar ca 80 m från vägkanten pga av riskanalysen för detaljplanen samråds och samordnas i fortsatt arbete. Trafikverket stämmer av med Kommunen och ICA gällande gc-väg från sydvästra hörnet till ICA entreén i det fortsatta arbetet. Se övrigt punkt 1. TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

31 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) 9 Ulricehamns Ridklubb TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverkets kommentarer: I samrådsunderlag sid 23 redovisas förutsättningar, trafikmängder för anläggande av gc-passager och övergångsställen mm. De antal gående och cyklar som bedöms gå över ramper vid Ulricehamnsmotet uppnår inte de kriterier som ställs upp för att bygga planskildheter eller övergångställen. Trafikverket kommer att följa dessa passager bl a med hjälp av trafikingenjörer. Väg 40 projektet har inte fått in några synpunkter i sitt samrådsarbete för den sedan tidigare fastställda arbetsplanen på motets ramper. Byggnation pågår och den mängd oskyddade som ska över ramper via Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

32 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) gångpassager bedöms vara tillräckliga. Trafikverket följer utveckling och gör avstämning med trafikingenjörer om åtgärder behöver vidtas i en framtid. 10 Yttranden från Sakägare vid Vist 10:30 Peter Thome, Vist 10:14, BörjeMoberg och Vist 10:24, Görel Björkqvist samt Vist 10:28, Jessica Friden (samma skrivelse 2 ggr) TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

33 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Trafikverkets kommentarer: Kartmaterial som hänvisar till detaljplaneområden är under bearbetning hos kommunen och det material vi använt för att illustrera infarter mm inom detaljplanelagt område är arbetsmaterial vi får till oss vid samråd. Trafikverket samråder vidare med Ulricehamns kommun i samband med vägplanen och kommer i fortsatt arbetet huvudsakligen fokusera på det som ska fastställas i vägplanen och kommunens planområden hanteras i sitt planverktyg. Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

34 B I L A G A Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Projektnummer Sidor (20) ÅVS frågan har beskrivits i samrådsunderlaget sid 8 och vid flera samrådsmöten, se nedan från PPT vid samrådsmöten den 1 juli 2014 och 9 oktober ÅVS: Trafikverket har introducerat ett nytt sätt att hantera åtgärdsplanering, Åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen bidrar till en tydligare metodik för planeringens tidiga skede. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas en arena för dialog i tidigt skede vilket är en viktig framgångsfaktor. I detta fall har Ulricehamns kommun tagit fram två samrådsförslag till detaljplaner på varsin sida av väg 46 i Ubbarp. Samrådsprocessen och själva planläggningsprocessen anses som dialog i tidigt skede om transportbehov. I så fall bedöms inte en ÅVS som nödvändigt. Åtgärdsförslaget har tagits fram i samråd med Trafikverkets vägutformningsspecialister och trafikingenjör samt Ulricehamns kommun. Då Ulricehamns kommun intitierat projektet finns inget krav på, och inte något behov av åtgärdsvalsstudie, ÅVS i vägplanen. Trafikering COWI eller WSP siffror hänsyn till all trafik? Kapacitet i cirkulationer i motet för v 40? Trafikverket har använt de trafiksiffor som COWI tagits fram i samband med trafikverkets bedömningar och för kommunens bedömningar som ligger något högre än de som tagits fram av WSP. ICA har i sina analyser använt sig av WSP för sina trafikbedömningar. Trafikprognoserna baseras på trafikmätningar/-räkningar av befintlig trafik i ett stort antal punkter, både på det statliga och det lokala vägnätet, för att fånga upp trafikmängdernas storlek och även andel tung trafik. Däribland vägar till och från Karlsnäs och Vist industriområden. Utifrån trafikmätningarna/-räkningarna har en bedömning av omfördelning av trafik genomförts med hänsyn till nytt vägnät. Därefter har trafikmängderna räknats upp med hjälp av generella trafikuppräkningstal. De generella trafikuppräkningstalen omfattar en ökad trafik till följd av samhällsutvecklingen, såsom nya bostäder, verksamheter, etc samt att det körs mer bil generellt. På så sätt omfattas tillkomst av nya verksamheter i trafikprognoserna. Prognoserna har sedan legat till grund för kapacitetsberäkningarna i cirkulationsplatserna. Kapaciteterna i cirkulationerna bedöms klara trafikmängder i en framtid. Åtgärd har vidtagits vid den södra cirkulationsplatsen i Ulricehamnsmotet med utökat körfält vilket nämnts i rapporten. TMALL 0113 Mall Granskningsutlåtande ver. 1.0 Landskapsbild/ Natur I samband med Väg 40 arbetsplan har natur och landskapsbilden studerats samt även i samband med Gc-väg Vist norr om föreslagen cirkualtionsplats. Ett fladdermus PM har även tagits fram i väg 40 projektet och hänsyn tas till detta i fortsatt arbetet med väg 46. Väg 46 och dess påverkan bedöms ha liten påverkan på landskap och natur då vägen huvudsakligen sträcker sig i anslutning till befintligt vägområde med viss utökning söder Ubbarpskorsningen längs väg 46. Den påverkan som blir av Detaljplaneområdena studeras av Ulricehamns kommun som svarar för dessa frågor i sitt arbete bl a med MKB:n för detalplanerna. Kultur Inom vägplanen tangeras endast formlämningsmiljöer vid Vist och detta får studeras i fortsatt arbete men ingen större påverkan bedöms ske p g a av vägplanens utförande. Detta studeras vidare i fortsatta arbete. Luft,Buller,Farligt gods Högre buller pga av fler cirkulationsplatser På sträckan för vägplanen finns bara en cirkulationsplats på väg 46. Bullernivån brukar bli läge i anslutning till en cirkulationsplats då hastigheten går ner, dock kan ljud från acceleration och inbromsning tillkomma sedan tidigare ljudbild. Trafikverket Kruthusgatan Göteborg Texttelefon: Telefon: Namn Investering avd 4 Direkt: Mobil:

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Cirkulationsplats vid Ubbarp

Cirkulationsplats vid Ubbarp SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp Ulricehamns kommun, Västra Götalands län VÄGPLAN, 2014-10-30 Projektnummer: 145649 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl. i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl. i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2015-07-10 KS Dnr: 2012-0601 Granskningsutlåtande för Detaljplan för Vist 10:25 m.fl. i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Miljö och samhällsbyggnad TELEFON 0321-59 50 00 E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2015-01-26 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2014-11-17 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utställt för samråd under tiden 2014-09-15 till 2014-10-26

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Tätortsprogram för Södra Sandby

Tätortsprogram för Södra Sandby Tätortsprogram för Södra Sandby Sammanställning av dialog Inledning Tätortsprogram för Södra Sandby togs fram hösten 2006 som underlag för en dialog med invånarna i Södra Sandby. Målet var att försöka

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Anders Wallergård, Projektledare Stefan Jiverö, Byggledare Markförhandlare

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn

Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn Tanums kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-07 Projektnummer: 108 155 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 1170,

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Planbeskrivning. Diademet 2 inom Vrinnevi i Norrköping SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000. den 13 maj 2015

Planbeskrivning. Diademet 2 inom Vrinnevi i Norrköping SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000. den 13 maj 2015 Planbeskrivning 1(18) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Vrinnevi 5:5, del av fastigheten Diademet 6 samt del av fastigheten Diademet 2 inom Vrinnevi i Norrköping den 13 maj 2015

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD Detaljplan för del av Strömstad 4:31, Strömstads Kommun REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 45 att genomföra ett programsamråd gällande

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN 1(6) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN SAMRÅDSTID Samråd hölls mellan 2014-06-09-2014-07-08 Brev har skickats till samtliga

Läs mer

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2010/264 214 Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik,, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM, 2011-08-15 Program till detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52

Läs mer

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8.

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8. Till: Från: 2011-03-25 Trafikverket Box 543 291 25 Kristianstad Besöksadress: Björkhemsv. 17 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se diariet.kristianstad@trafikverket.se Helena Niordson Investering distrikt

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN. Sida 2(5)

SKELLEFTEÅ KOMMUN. Sida 2(5) Direkttelefon Referens 2015-03-04 Mobil: 072-535 89 86 Tekniska kontoret Annica Persson Minnesanteckningar för Yrkestrafiken 4 mars 2015 Närvarande: Daniel Löfbom Göran Engström Henry Andersson Gösta Hellgren

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Särskilt utlåtande Datum 2013-05-23 Dnr SHB12/134 Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Granskning Förslag till

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer