Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping Söderköpings kommun, Östergötlands län Vägplan, Projektnummer: Yta för bild

2 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Box 494, Linköping E-post: Telefon: Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Författare: ÅF Infrastructure AB Dokumentdatum: Ärendenummer: TRV 2017/46944 Uppdragsnummer: Version: 0.1 Kontaktperson: Gabriella Strand, Trafikverket 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING 4 PLANLÄGGNINGSBESKRIVNING 4 SAMRÅDSKRETS 4 SAMRÅD - SAMRÅDSUNDERLAG 5 Samråd med berörd länsstyrelse 5 Samråd med berörd kommun 5 Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 5 Gång- och cykelvägens placering 6 Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 6 AB Östgötatrafiken 6 Samråd med allmänheten 7 Utredningsområde 7 Samrådstid 7 Genomförande av projektet 7 3

4 I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. Sammanfattning Samrådsunderlag Samråd med de enskilda som kan bli berörda, kommuner, organisationer och myndigheter genomfördes genom utskick av samrådsremiss med brev. Samrådstiden var perioden 26 Juni - 9 Juli Samrådsunderlaget har under denna period funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Samråd med allmänheten har skett genom annonsering i lokaltidningarna Norrköpings tidningar och Folkbladet den 26 juni Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2017/ Planläggningsbeskrivning I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: , Samrådskrets Samrådskretsen är de som berörs av projektet. Utpekad samrådskrets har informerats om att ett samråd ska äga rum. Omfattningen av samrådskretsen varierar mellan olika projekt och samrådens syfte, karaktär och innehåll. Samrådskretsen, i skedet samrådsunderlag, för det här projektet består av enskilda som särskilt berörs, Söderköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Polisen i Östergötland, Räddningstjänsten i Östra Götaland, Region Östergötland, Riksantikvarieämbetet och AB Östgötatrafiken. 4

5 Samråd - samrådsunderlag Samrådstiden var perioden 26 Juni - 9 Juli Samrådsunderlaget har under denna period funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2017/ Samråd med berörd länsstyrelse Länsstyrelsen har fått samrådsremiss via brev. Länsstyrelsen i Östergötland ser positivt på att projektet kommer till stånd och tycker att det presenterade samrådsunderlaget ger en bra belysning av projektet och de fortsatta utredningar och undersökningar som planeras. Länsstyrelsen anser att resultatet från Etapp 2-utredningen bör vara vägledande vid val av sida som vägen ska breddas på. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och tar med dem i fortsatt arbete med vägplanen. Samråd med berörd kommun Söderköpings kommun har fått samrådsremiss via brev. Serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkter i ett gemensamt yttrande. Ett antal redaktionella synpunkter har lämnats. Det är viktigt att dagvatten från vägen inte påverkar norra infartsområdet. Det finns 3 områden med förorenad mark som möjligen kan påverkas av ombyggnaden. I Söderköpings kommun finns ett antal skyddsvärda träd. Vägen går genom ett av länsstyrelsen prioriterat landskapsavsnitt för ek. Vid stall Blommedal är sikten skymd och diken är djupa. Där sker in- och utfart med hästsläp. Önskvärt med utrymme som möjliggör ridning längs med gång- och cykelvägen. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och tar med dem i fortsatt arbete med vägplanen. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda Enskilda som kan bli särskilt berörda har fått samrådsremiss via brev. Här sammanfattas synpunkter från enskilda som kan antas särskilt berörda efter ämnesområde. 5

6 Gång- och cykelvägens placering Yttranden har inkommit med förslag på vilken sida om väg 210 gång- och cykelvägen ska placeras. Yttrande har inkommit angående att befintligt cykelstråk längs Göta kanal kan asfalteras och användas istället för att ta ny mark för en ny längsgående cykelväg längs väg 210 mellan Evertsholm och E22 Söderköping. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och svarar att i detta läge utreds gång- och cykelvägens utformning och läge. Efter en samlad bedömning med avseende på geoteknik, trafiksäkerhet, miljö, omgivningspåverkan, kostnad och projektering kommer ett mer detaljerat förslag att redovisas i kommande samrådshandling. Beslut finns avseende att en ny gång- och cykelväg ska anläggas längs väg 210 Evertsholm-E22 Söderköping. Gång- och cykelvägens utformning Yttrande har inkommit avseende att gång- och cykelvägen bör utformas dikt an väg 210 Evertsholm-E22 Söderköping för att spara åkermark. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och svarar att gång- och cykelvägen ska utformas med skiljeremsa mellan väg och gång- och cykelvägen på grund av trafiksäkerhetsskäl samt för att underlätta drift och underhåll. Projektet Önskemål har inkommit avseende att det är viktigt att färdigställandet av en gång- och cykelväg genomförs skyndsamt och att den nya sträckningen av E22 inte inväntas. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och tar med det i fortsatt arbete med planeringen av väg 210 Evertsholm-E22 Söderköping. Information om brunnar, ledningar, vattenkälla osv Flera fastigheter som ligger vid Stensätter får sitt vatten från en källa som ligger intill väg 210. Källan har historiskt varit en vägkälla för resande till Söderköping, och tidigare varit det ända källa till vatten för hushållen vid Stensätter. Kommunalt vatten är inte indraget. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och tar med det i fortsatt arbete med planeringen av väg 210 Evertsholm-E22 Söderköping. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Berörda myndigheter har fått samrådsremiss i brev. AB Östgötatrafiken AB Östgötatrafiken arbetar på uppdrag av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland. Åtgärderna öppnar för en reducering av antalet hållplatser på sträckan. Östgötatrafiken förordar att hållplats Perstorp, som har ca 1 påstigande per dag, utformas med hållplatsfickor och enligt standard VGU typ 3. Hållplatserna Stenstorp och Kollberg, som 6

7 har 0,3 påstigande per dag var, kan slås samman till en hållplats och utformas med hållplatsfickor. Trafikverket svarar: Fortsatta samråd med Östgötatrafiken kommer att genomföras under framtagandet av samrådshandling. Samråd med allmänheten Samråd med allmänheten har skett genom annonsering i lokaltidningarna Norrköpings tidningar och Folkbladet den 26 juni Utredningsområde Yttrande har inkommit avseende att gång- och cykelvägen borde börja i Västra Husby. Synpunktslämnaren har även kommenterat målningen av väg 210 i höjd med Loddby Nybble. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkterna och skickar de vidare till rätt mottagare inom Trafikverket då detta ligger utanför projektet. Samrådstid Yttrande har inkommit avseende att samrådstiden är förlagd till en tid då många är upptagna med annat. Trafikverket svarar: Trafikverket noterar synpunkten. Den här samrådsperioden är bara en liten del av samrådsprocessen vi går igenom under arbetet med vägplanen. Vi tar självklart emot synpunkter under hela projektet, men ju tidigare vi får in synpunkter desto större chans är det att vi kan arbeta in dem i vägplanen. De som är direkt berörda har fått samrådsremiss på brev. Genomförande av projektet Synpunkt har inkommit avseende att man bör vänta med väg 210 Evertsholm E22 Söderköping tills det blir klart huruvida E22 förbi Söderköping kommer att byggas. Trafikverket svarar: Den aktuella vägsträckan är i dåligt skick och behöver byggas om oavsett förbifarten. E22 Förbifart Söderköping finansieras av nationell plan och lv 210 Evertsholm-E22 Söderköping av regional plan, vilket innebär att de inte tävlar om pengar från samma finansieringsbudget. Gabriella Strand Projektledare 7

8 Trafikverket, Box 494, Linköping. Besöksadress: Brigadgatan Telefon: , Texttelefon:

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping Söderköpings kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-02-09 Projektnummer: 155209 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Väg 62 Södra Älvkullen erosionsskydd

Väg 62 Södra Älvkullen erosionsskydd SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 62 Södra Älvkullen erosionsskydd Forshaga kommun, Värmlands län Vägplan, 2018-04-26 Projektnummer: 156998 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Hamntorget,

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan 2016-05-24 Projektnummer: 144882 Trafikverket Postadress: Björkhemsvägen 17, 291

Läs mer

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg Jönköpings kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Yta för bild Ett samarbete med: Trafikverket 551 91 Jönköping E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 1750, gång- och cykelväg mellan Ingared och Västra Bodarna

Väg 1750, gång- och cykelväg mellan Ingared och Västra Bodarna SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 1750, gång- och cykelväg mellan Ingared och Västra Bodarna Alingsås kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2017-08-23 Projektnummer: 106595 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-09-22 Projektnummer: 136902 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19

Läs mer

E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö Götene kommun, Västra Götalands län

E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö Götene kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö Götene kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2017-01-12 Projektnummer: 150308 Trafikverket Postadress: Box 110, 541

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E18 Ekebykorset. Karlskoga Kommun, Örebro Län. Samrådsunderlag, ,rev Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E18 Ekebykorset. Karlskoga Kommun, Örebro Län. Samrådsunderlag, ,rev Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E18 Ekebykorset Karlskoga Kommun, Örebro Län Samrådsunderlag, 2017-11-06,rev 180216 Projektnummer: 152644 Trafikverket Postadress: Box 1333, 701 13 Örebro E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg E65 Svedala-Börringe

Väg E65 Svedala-Börringe SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E65 Svedala-Börringe Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-01-27 Projektnummer: 148277, Samrådshandling Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Väg 133 Gränna-Tranås, Gång- och cykelväg i Gripenberg

Väg 133 Gränna-Tranås, Gång- och cykelväg i Gripenberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 133 Gränna-Tranås, Gång- och cykelväg i Gripenberg Tranås kommun, Jönköpings län Vägplan, Granskningshandling, 2018-06-08 Projektnummer: 158 023 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse

Läs mer

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby Mariestads kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2019-04-05 Projektnummer: 160226 Yta för bild TMALL

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby

Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby Hässleholms kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning, 2017-03-24 Trafikverket Postadress: Box 543, 291 25 Skåne

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E65 delen Skurup-Svedala, ekodukt vid Lemmeströtorp Svedala och Trelleborgs kommuner, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E65 delen Skurup-Svedala, ekodukt vid Lemmeströtorp Svedala och Trelleborgs kommuner, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E65 delen Skurup-Svedala, ekodukt vid Lemmeströtorp Svedala och Trelleborgs kommuner, Skåne län Vägplan, 2016-10-11 Projektnummer: V8850668 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Väg 174 Dingle-Kungshamn delen Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg

Väg 174 Dingle-Kungshamn delen Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 174 Dingle-Kungshamn delen Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg Sotenäs kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-17 Projektnummer: 144291 Dokumenttitel: SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22 Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-11-11 Projektnummer: V87 833 333 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer:

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 40 förbi Eksjö Eksjö kommun, Jönköpings län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-09-30 Projektnummer: 108206 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg Jönköpings kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-08-16 Yta för bild Ett samarbete med: Trafikverket 551 91 Jönköping E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Väg 35 Åtvidaberg- Linköping Etapp Rösten Sandtorpet (förbi Grebo)

Väg 35 Åtvidaberg- Linköping Etapp Rösten Sandtorpet (förbi Grebo) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 35 Åtvidaberg- Linköping Etapp Rösten Sandtorpet (förbi Grebo) Linköpings kommun, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-08-31 Projektnummer: 156795 TMALL 0096 Mall

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 101, Gång- och cykelväg Käglinge - Arrie samt trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 101, Gång- och cykelväg Käglinge - Arrie samt trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 101, Gång- och cykelväg Käglinge - Arrie samt trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie Malmö och Vellinge kommuner, Skåne län Vägplan, 2016-04-11 Projektnummer:

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10, Kulleribacken Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2015-11-12 Projektnummer: 139633 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Jakobshyttan - Degerön

Jakobshyttan - Degerön SAMRÅDSREDOGÖRELSE Jakobshyttan - Degerön Motala kommun, Östergötlands län Järnvägsplan, 2016-05-24 Projektnummer: 144747 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Järnvägsgatan

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-30 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Grums bangårdsåtgärder

Grums bangårdsåtgärder SAMRÅDSREDOGÖRELSE Grums bangårdsåtgärder Grums kommun, Värmlands län Järnvägsplan, 2019-04-24 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Hamntorget, 652 26 Karlstad E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Läs mer

Samrådsredogörelse. Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår

Samrådsredogörelse. Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår Skånebanan, (Hässleholm) (Kristianstad) Attarp Förlängning av mötesspår Samrådsredogörelse Järnvägsplan-Samrådshandling utformning av planförslag 2018-06-01 Projektnummer: 149066 Handlingsnummer: 2012721-00-013

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Bytespunkt Svanhagen. Ekerö kommun, Stockholms län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Bytespunkt Svanhagen. Ekerö kommun, Stockholms län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bytespunkt Svanhagen Ekerö kommun, Stockholms län Vägplan, 2017-06-16 Projektnummer: 10218769 Trafikverket 172 90 Solna Besöksadress: Solna strandväg 98, Solna E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst Alvesta Kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2015-10-01 Projektnummer: V87733364 & 145081 1 (8) Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

E6 Tingstad - Bäckebol

E6 Tingstad - Bäckebol SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 Tingstad - Bäckebol Göteborgs Stad, Västra Götalands län Projektnummer: 144007 2016-03-29 Del av informationsutställning som visades för allmänheten januari 2016. Trafikverket Trafikverket,

Läs mer

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst Alvesta Kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2015-10-01 Projektnummer: V87733364 & 145081 1 (8) Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg

Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg Sotenäs kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2018-02-19 Projektnummer: 144291 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0

Läs mer

Rastplats vid väg E45, Häggenås

Rastplats vid väg E45, Häggenås SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg E45, Häggenås Östersunds kommun, Jämtlands län Vägplan, 2015-04-16 Projektnummer: 145408 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Kyrkgatan

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö-Häggebotorp Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-02-01 Projektnummer: 87 833 346 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Trafikplats Tollered. Lerums kommun, Västra Götalands län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Trafikplats Tollered. Lerums kommun, Västra Götalands län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Trafikplats Tollered Lerums kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2018-03-29 Projektnummer: 106595 Yta för bild 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan

Läs mer

Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro

Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro Örebro och Kumla Kommuner, i Örebro Län Granskningshandling, 2017-10-19 Projektnummer: 146953 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

E10 Gång- och cykelväg genom Gyljen

E10 Gång- och cykelväg genom Gyljen SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Gång- och cykelväg genom Gyljen Överkalix kommun, Norrbottens län Datum: 2018-02-28 Uppdragsnummer: 158068 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Box 809,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

E45 Kåbdalis, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

E45 Kåbdalis, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45 Kåbdalis, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Jokkmokk kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-04-04 Projektnummer: 145885 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län Järnvägsplan Granskningshandling, 2018-12-14 Projektnummer: 149066 Handlingsnummer: 2012721-00-013 Dokumenttitel:

Läs mer

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län Vägplan, 2016-03-24 Projektnummer: 152560 Samrådsredogörelse, Väg 841, öppningsbar

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Stället - Risby

Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Stället - Risby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Stället - Risby Kungälvs kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2017-06-30 Projektnummer: 149450 Trafikverket Region Väst Postadress: Kruthusgatan

Läs mer

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Väg 364, Etapp 1, väg Långviken

Väg 364, Etapp 1, väg Långviken SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 364, Etapp 1, väg 774 - Långviken Skellefteå kommun, Västerbottens län Vägplan, 2019-06-05 Projektnummer: 157411 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10, Kulleribacken Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-04-25 Projektnummer: 139633 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14, Rännberg. Åre Kommun, Jämtlands Län. Datum: Projektnummer: (Tidigare ) Granskningshandling

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14, Rännberg. Åre Kommun, Jämtlands Län. Datum: Projektnummer: (Tidigare ) Granskningshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE E14, Rännberg Åre Kommun, Jämtlands Län Datum: 2016-11-15 Projektnummer: 155061 (Tidigare 150208) Granskningshandling TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg E14 Vik Frönäset. Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg E14 Vik Frönäset. Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E14 Vik Frönäset Åre kommun, Jämtlands län Vägplan, 2017-02-10 Projektnummer: 101587 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 388, 831

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, Nacka, Stockholms län

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, Nacka, Stockholms län Samordnat förfarande Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, Nacka, Stockholms län 2017-10-13 2 (9) Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Författare: Lina Ekholm VR Infrapro, Anders Elam ATRAX

Läs mer

Viltstängsel E4 Kopparnäs-Harrbäcken

Viltstängsel E4 Kopparnäs-Harrbäcken SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR VÄGPLAN Viltstängsel E4 Kopparnäs-Harrbäcken Piteå kommun, Norrbottens län Datum: 2017-10-27 Projektnummer: 160721 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck

Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck Växjö kommun, Kronobergs län Vägplan, 2015-05-29 Projektnummer: 144731 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22 Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2017-02-06 Projektnummer: V87 833 333 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg

Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg Nykvarns kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-17 Uppdragsnummer: 138441 Diarienummer: TRV 2015/4326 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer:

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer: VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20140811 Projektnummer: 106595 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Skapat av: Ekström Jonas,

Läs mer

E22 Fjälkinge Gualöv, ny motorväg

E22 Fjälkinge Gualöv, ny motorväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE E22 Fjälkinge Gualöv, ny motorväg Kristianstad och Bromöllas kommuner, Skåne Län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-03-18 Projektnummer: 146388 Yta för bild TMALL 0096 Mall

Läs mer

Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg

Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg Burlövs kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län Vägplan, 2016-08-26 Projektnummer: 144611 Yta för bild Trafikverket Postadress:

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

Väg 35, Åtvidaberg-Linköping

Väg 35, Åtvidaberg-Linköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 35, Åtvidaberg-Linköping Vårdsbergs kors-hackefors Linköpings kommun, Östergötlands län Vägplan 2017-11-01 Projektnummer: 106909 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Hjulstabron väg 55. Enköpings kommun, Uppsala Län. Vägplan Projektnummer: TRV 2017/37958.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Hjulstabron väg 55. Enköpings kommun, Uppsala Län. Vägplan Projektnummer: TRV 2017/37958. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hjulstabron väg 55 Enköpings kommun, Uppsala Län Vägplan 2017-05-31 Projektnummer: TRV 2017/37958 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Box 1140,

Läs mer

Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-01-29 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Box 1333,

Läs mer

GC-väg och bro över Vindelälven, Vännäsby

GC-väg och bro över Vindelälven, Vännäsby SAMRÅDSREDOGÖRELSE GC-väg och bro över Vindelälven, Vännäsby Vännäs kommun, Västerbottens län Vägplan, 2017-06-30 Projektnummer: 139634 Ärendenummer: TRV 2014/86709 Trafikverket Postadress: Box 809, 971

Läs mer

Ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms Län Vägplan, 20161014 Ärendenummer: TRV 2014/93309 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14, Rastplats Stöde. Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14, Rastplats Stöde. Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E14, Rastplats Stöde Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2017-04-12 Projektnummer: 145298 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Läs mer

Stigningsfält Hållandsbacken

Stigningsfält Hållandsbacken SAMRÅDSREDOGÖRELSE Stigningsfält Hållandsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan, 2016-01-18 Projektnummer: 150208 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Ärendemottagningen

Läs mer

Väg 1012, Bro i Oxberg

Väg 1012, Bro i Oxberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 1012, Bro i Oxberg Mora kommun och Älvdalens kommun, Dalarnas Län Vägplan, 2018-02-08 Projektnummer: TRV 2017/19102 Uppdragsnummer: 152822 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0

Läs mer

Väg 373, Svensbyn-Vitsand

Väg 373, Svensbyn-Vitsand SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 373, Svensbyn-Vitsand Piteå Kommun, Norrbottens Län Vägplan: 2017-11-01 Projektnummer: 150329 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: 971 25 Luleå, Sundsbacken

Läs mer

Väg 1758 Henå-Holmared

Väg 1758 Henå-Holmared SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 1758 Henå-Holmared Bollebygds kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2019-10-18 Projektnummer: TRV 2019/1534 Trafikverket Postadress: Vikingsgatan 2 4, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Vägplan: Gång-och cykelport Kulla vägskäl samt gång-och cykelväg Svinningevägen

Vägplan: Gång-och cykelport Kulla vägskäl samt gång-och cykelväg Svinningevägen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan: Gång-och cykelport Kulla vägskäl samt gång-och cykelväg Svinningevägen Österåker, Stockholms län Vägplan, 2016-06-02 Projektnummer: TRV 2015/17200, TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun

Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Tranemo och Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2016-02-05 Projektnummer: 136922 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

Åmsele ny mötesdriftsplats

Åmsele ny mötesdriftsplats SAMRÅDSREDOGÖRELSE Åmsele ny mötesdriftsplats Vindelns kommun, Västerbottens län Järnvägsplan 2016-12-19 Dnr: TRV 2016/78102 TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket Region

Läs mer

Gång- och cykelväg väg 939, Torpav.- Torkelstorpsv.

Gång- och cykelväg väg 939, Torpav.- Torkelstorpsv. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gång- och cykelväg väg 939, Torpav.- Torkelstorpsv. Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-09-21 Projektnummer:138959 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg,

Läs mer

Trafikplats Tuna E16/V541

Trafikplats Tuna E16/V541 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Trafikplats Tuna E16/V541 Sandvikens kommun, Gävleborgs län Vägplan, 2018-05-11 Projektnummer: 151048 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

Plattformsförlängning i Öxnered

Plattformsförlängning i Öxnered SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plattformsförlängning i Öxnered Vänersborgs kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan, 2014-11-07 Projektnummer: 106655 Dokumenttitel: Plattformsförlängning i Öxnered Skapat av: Rejlers

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen. Samrådsredogörelse. Projektnummer:

JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen. Samrådsredogörelse. Projektnummer: JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen Samrådsredogörelse Projektnummer: 104 870 2015-05-08 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14 Hålland. Etapp 1 Åre Kommun, Jämtlands Län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E14 Hålland. Etapp 1 Åre Kommun, Jämtlands Län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E14 Hålland Etapp 1 Åre Kommun, Jämtlands Län Vägplan, 2017-03-24 Projektnummer: 150208 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket Postadress: Nattviksgatan 8, Härnösand E-post:

Läs mer

E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån Skara och Götene kommuner, Västra Götalands län

E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån Skara och Götene kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE E20 Vårgårda-Norr Mariestad, etapp Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån Skara och Götene kommuner, Västra Götalands län Vägplan 2017-01-12 Projektnummer: 150308 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2018-12-19 E45 Rengsjön-Älvros Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Färnäs kvarn Hansjonsgatan, Gång- och cykelväg Mora Kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Färnäs kvarn Hansjonsgatan, Gång- och cykelväg Mora Kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Färnäs kvarn Hansjonsgatan, Gång- och cykelväg Mora Kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0

Läs mer

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2019-04-10 E20 Götene Mariestad Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som

Läs mer

Gång och cykelväg, väg 592 Målsta - Fillsta

Gång och cykelväg, väg 592 Målsta - Fillsta SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gång och cykelväg, väg 592 Målsta - Fillsta Östersunds kommun, Jämtlands Län Samrådsredogörelse 2015-05-22 Projektnummer: 139 570 Innehåll Samrådets genomförande... 3 Inför Länsstyrelsens

Läs mer

Väg E4 genom Åsberget

Väg E4 genom Åsberget SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E4 genom Åsberget Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län Del av vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2016-03-16 Projektnummer: 83262980 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer