Samrådsredogörelse Vindpark Östra Frölunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Vindpark Östra Frölunda

2 Innehåll INNEHÅLL INLEDNING SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄNSSTYRELSE SAMRÅDSMÖTE MED SVENLJUNGA KOMMUN OCH VÄSTRA GÖTALANDS LÄNSSTYRELSE LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE UNDERHANDSAMRÅD INFORMATIONSMÖTE INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT FINNA ADRESSER TILL NÄRBOENDE SAMRÅDSFORM OCH INFORMATIONSMATERIAL YTTRANDETID/SAMRÅDSTID INKOMNA SYNPUNKTER SAMT BEMÖTANDE SAMRÅD MED UTÖKAD KRETS INKOMNA SYNPUNKTER SAMT BEMÖTANDE ÖVERSIKT AV SAMRÅDSHÄNDELSER FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR (12)

3 1. Inledning Då den planerade vindkraftetableringen definieras som miljöfarlig verksamhet enligt bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och därmed anses medföra betydande miljöpåverkan ska samråd ske med en bredare krets. Detta innebär att samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. I den MKB som ska ingå i ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken ska uppgifter om det samråd som genomförts redovisas. I denna samrådsredogörelse redovisas de former för samråd som har använts, när samråd har hållits och vilka som deltagit. Vidare redovisas de synpunkter och yttranden som inkom under samrådet Sammanfattning av samrådsprocessen För vindkraftprojekt Östra Frölunda har samråd enligt Miljöbalken 6 kap. 4 genomförts under perioden december 2008 till september Samrådet har utformats i enlighet med den gällande lagstiftning som gäller för verksamheter som antas medföra betydande miljöpåverkan enligt alternativt i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samrådsprocessen för Vindpark Östra Frölunda kan delas upp i fyra olika delar; 1) remissförfrågningar, 2) samråd med Svenljunga kommun och Västra Götalands länsstyrelse, 3) samråd med allmänheten samt 4) utökat samråd. Inom ramen för dessa fyra områden har samråd hållits vid ett flertal tillfällen med olika intressenter. Vid projekteringens inledning skickades remissförfrågningar ut till Luftfartsverket, Försvarsmakten, Teracom, Transportstyrelsen, Vägverket samt olika telekommunikationsföretag. Under projekteringens gång har remissförfrågningar sedan skickats ut i olika omgångar. Samrådsprocessen inleddes med ett första samråd med Svenljunga kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 11 december Samrådet med allmänheten inleddes 14 juni 2011 i form av ett öppet hus med utställning och information om vindkraftparken. Möjligheter gavs att lämna skriftliga synpunkter till och med 14 augusti Efter önskemål förlängdes tiden att inkomna med synpunkter till 4 september Samråd med utökad krets genomfördes från 6 juni till 26 augusti 2011 genom ett skriftligt utskick till berörda myndigheter, organisationer, föreningar och liknande. Under samrådsperioden hölls även ett informationsmöte med berörda grannar. Mötet hölls den 9 december 2009 i Medborgarhuset i Östra Frölunda och alla ägare av en fastighet inom cirka 2 km från vindkraftparken var inbjudna. 2(12)

4 2. Tidiga remissförfrågningar I inledningen av projekteringen för en vindkraftpark skickas remisser med förfrågan om hinderprövning till de myndigheter och företag vars verksamheter kan komma i konflikt med vindkraftverksamhet. Syftet är att klargöra vilken möjlighet som finns att bygga en vindkraftanläggning i det aktuella området. För Vindpark Östra Frölunda skickades remissförfrågningar till Luftfartsverket, Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Vägverket, Telenor, Tele2, Telenor, Teracom, TeliaSonera samt till 3GIS under 2009 och Under projekteringens gång har remisser om hinderprövning sedan skickats ut i olika omgångar. I Tabell 1 nedan redovisas de remissförfrågningar som genomförts samt inkomna svar. Tabell 1: Sammanställning av genomförda remissförfrågningar för Vindpark Östra Frölunda. Datum för remissvar Mottagare Remissvar Bemötande Försvarsmakten Inget att erinra Luftfartsverket (LFV) LFV/ANS har som sakägare av CNSinfrastrukturutrustnin g utanför flygplatsen/flygplatse rnas område inget att invända mot beskriven etablering. Däremot påverkar parken MSA ytan för Landvetter flygplats. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har LFV genomfört en utredning av påverkan på MSA-höjder för flygplatser inom Västra Götalands län. Förutsättningar och eventuella hinder för etablering av vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter skulle identifieras och vid behov utreda hur anflygningshöjderna till länets instrumentflygplatser skulle kunna förändras. Utredningen visar att det är möjligt att justera MSAytorna så att det är möjligt att etablera vindkraftverk med totalhöjd upp till 250 meter. Det är dock upp till varje enskild flygplats att bestämma om sin verksamhet och därför pågår det i dagsläget en dialog med Landvetter om en höjning av MSA ytorna. Inget är i dagsläget beslutat men problematiken kommer att klargöras innan en byggnation av vindkraftparken i Östra Frölunda blir av. 3(12)

5 Transportstyrelsen och Vägverket Telenor Sverige AB Transportstyrelsen beslutar att samtliga föremål ska markeras och underhållas i enlighet med kraven i luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:47) om markering av byggnader, master och andra föremål. Vägverket godkänner den föreslagna placeringen förutsatt att verkens totalhöjd håller sig inom angivet skyddsavstånd (Generellt sett ska detta avstånd till vägområdet vara minst vindkraftsverkets totalhöjd, dock minst 50 meter.) Inget att erinra Tele2 Inget att erinra och Telia Sonera Inget att erinra Teracom Inget att erinra. Gothia Vind kommer följa gällande krav och föreskrifter. Synpunkterna noterade. Se även kommentarer från trafikverket under rubriken utökat samråd GIS Inget att erinra. Alla skriftliga remissvar finns i Bilaga 1. 4(12)

6 3. Samråd med Svenljunga kommun och Västra Götalands Länsstyrelse För att uppfylla kravet om samråd med berörd länsstyrelse och tillsynsmyndighet inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken har samråd hållits med Svenljunga kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland Samrådsmöte med Svenljunga kommun och Västra Götalands länsstyrelse Samrådsprocessen inleddes med ett möte med Svenljunga kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inför mötet skickades inbjudan till samråd och samrådsunderlag till kommunen och länsstyrelsen. Samrådet hölls den 11 december 2008 i Svenljunga kommuns lokaler. Samrådsunderlag finns att läsa i Bilaga 2. Syftet med inledande samråd med kommun och länsstyrelse är att samråda kring innehåll och omfattning i den MKB som ska upprättas inför tillståndsansökan samt klarlägga hur samrådsprocessen i övrigt bör utformas. På samrådsmötet närvarade följande personer: Tabell 2: Deltagarlista för samrådsmötet den 11 december 2008 hos Svenljunga kommun i Svenljunga. Gothia Vind Bengt Löf Sara Fogelström Hanna Rydhed Projektledare Vindkraftprojektör Vindkraftprojektör Länsstyrelsen Västra Götaland Magnus Nårdal Miljöskyddsenheten Svenljunga Kommun Iryna Engström Susanne Norberg Johan Berglund Lars Jönsson Bygglovshandläggare Miljö- och byggchef Miljöinspektör Planarkitekt I bilaga 4 återfinns fullständiga minnesanteckningar från samrådet Länsstyrelsens samrådsyttrande Länsstyrelsen lämnade efter samrådsmötet ett samrådsyttrande till Gothia Vind daterat Yttrandet innehåller riktlinjer för omfattning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för ärende med prövning enligt 9 kap Miljöbalken. Följande punkter ska särskilt belysas i MKB: Landskapsbild Alternativa lokaliseringar Väg- och ledningsnät, fundament och transformatorstationer. Påverkan på vattenföring inom området från byggnationer ska beskrivas. Påverkan på flora och fauna 5(12)

7 Påverkan på riksintressen samt områden med betydelse från natur och kultursynpunkt samt rörligt friluftsliv. Buller och skuggberäkningar. Samrådsyttrandet finns bifogat till denna samrådsredogörelse i Bilaga Underhandsamråd Den 9 mars 2010 och 15 oktober hölls underhandssamråd hos Västra Götalands länsstyrelse gällande ändringar i projektets utformning och totalhöjd samt diskussion kring djupare studier och inventeringar för vindkraftprojekt Östra Frölunda. Minnesanteckningar och synpunkter från mötena finns i Bilaga Informationsmöte Före det allmänna samrådet höll Gothia Vind ett tidigt möte med berörda grannfastigheter till den planerade etableringen. Mötet hölls den 9 december 2009 i Medborgarhuset i Östra Frölunda och skriftlig inbjudan skickades till boende inom ca 2,0 kilometer från projektområdet. Mötet syftade till att låter allmänheten i området vet att Gothia Vind planerar vindkraft i området samt redovisa hur långt planera kommit för etableringen. Under mötet som hölls i formen av ett stormöte besvarades frågor om vindkraft och etableringen, dessutom fanns möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter och även att maila in synpunkter om så önskades Inkomna synpunkter De flesta skriftliga synpunkterna var begäran om fotomontage. Fotomontagen som begärdes har tagits fram, vissa dock inte på exakt begärd position då Gothia Vind inte ville beträda fastigheterna utan tillstånd från fastighetsägarna. Under mötet kom även muntliga frågor och synpunkter, dessa berörde främst följande områden: Tekniken i ett vindkraftverk Bullerpåverkan Landskapspåverkan Vindmätning Tillståndsprocessen Tidsplanen för projektet Vindkraftens påverkan på djurlivet Synpunkterna/frågorna besvarades under mötet samt information gavs om var den enskilde personen kan fördjupa sig i ämnet. 6(12)

8 5. Samråd med allmänheten Då den planerade vindkraftetableringen definieras som miljöfarlig verksamhet enligt bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och anses medföra betydande miljöpåverkan ska samråd ske med en bredare krets. Därtill hör enskilda som kan anses särskilt berörda av verksamheten. Enligt uppgifter från länsstyrelsen under samrådsprocessen ska boende inom ett område av 2 km från vindkraftverken anses tillhöra den krets som är särskilt berörda (se minnesanteckning samrådsmöte med länsstyrelse och kommun bilaga 4e). Alla boende inom 2 km från projektområdet ska få en skriftlig inbjudan till samråd. Totalt skickades inbjudningar ut till 330 ägare av fastigheter (inbjudan skickades även på engelska till fastighetsägare med adress utomlands). Inbjudan redovisas i Bilaga 5. Inbjudan och samrådsunderlag publicerades även på Gothia Vinds hemsida. Annonsering om samrådet ägde rum i tidningen STT 9 juni 2011 samt Borås tidning 9 och 12 juni. Samrådet ägde rum i form av ett öppet hus. Syftet med samrådet är att få in synpunkter som sedan kommer att beaktas i den fortsatta planeringen av vindparken Tillvägagångssätt för att finna adresser till närboende För att definiera det område som ligger inom 2 km från den planerade etableringen användes GIS-program och WindPRO. Genom att sätta så kallade avståndscirklar om 2 km från varje respektive vindkraftverk gavs en linje kring vindkraftparken som visade ett minsta avstånd om 2 km till varje verk. Utifrån de yttersta linjerna ritades ett område ut och skickades till lantmäteriet. För att hus som låg vid 2 km-gränsen även skulle få inbjudan ritades linjen med hänsyn till att dessa skulle hamna inom området. En karta med markerat område skickades sedan till lantmäteriet. Lantmäteriet levererade sedan en lista med fastighetsbeteckning samt namn och adress på lagfaren ägare (samtliga ägare per fastighet) Samrådsform och informationsmaterial Samrådet genomfördes i form av öppet hus med utställning av information om projektet och om vindkraft. Det öppna huset och utställningen ägde rum i Östra Frölunda bygdegård tisdagen den 14 juni Anställda på Gothia Vind var närvarande under hela samrådet. WSP genomförde demonstration av ljud från vindkraftverk och svarade på frågor om ljudimission. Calluna svarade på allmänna frågor kring projektet men även specifikt om miljöpåverkan och miljökonsekvensarbetet. För samrådet närvarade även en värd, Ronny Polback. Värdens uppgift var att ge anvisningar om hur samrådet gick till samt att delta som medlare om situation skulle uppstå då samrådsdeltagare ville ha hjälp med att ställa frågor till eller medla med Gothia Vind. Samrådsunderlag och deltagarlista finns redovisat i Bilaga 6. Planscher från samrådet från samrådet redovisas i Bilaga 7. Fotomontagen som visades återfinns under bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom planscher med information kunde besökarna ta med sig information hem i form av ett flertal olika forskningsrapporter, samrådsunderlaget för vindparken, kontaktuppgifter till Gothia Vind m.m. En synpunktslåda fanns uppställd under hela samrådet vid lokalens ut/ingång med tillhörande lappar och pennor där man kunde lämna synpunkter. Då inga anteckningar fördes under samrådet den 14 juni begärdes att alla synpunkter inlämnades till Gothia Vind skriftligen. Enligt den deltagarlista som fördes under samrådet besökte 66 personer utställningen, alla skrev dock inte på deltagarlistan. 7(12)

9 Monterbilder/planscher inklusive fotomontage som visades i utställningen den 14 juni publicerades på Gothia Vinds hemsida efter samrådet. Vanliga fotomontage på hemsidan kompletterades efter samrådet även med rörliga animationer för ett flertal av fotopunkterna Yttrandetid/samrådstid Sista yttrandedagen för samrådet med allmänheten var till och med Yttrandetiden för det samrådet förlängdes därefter till och med 4 september Inkomna synpunkter samt bemötande Såväl muntliga som skriftliga synpunkter från allmänheten har inkommit. Gothia Vind beaktar alla synpunkter och genomför en objektiv bedömning. Gothia Vind redovisar i miljökonsekvensbeskrivningen förutsättningarna för planerad vindkraftpark samt den miljöpåverkan den innebär. Gothia Vind beaktar de riktvärden avseende ljud (40 db(a) vid närmsta bostadshus) och skuggor (maximal faktisk skuggtid 8 timmar/år vid bostad) som är rättspraxis. Gothia Vind har tagit fram fotomontage för de platser som önskades på samrådet och fotomontagen återfinns i bilagorna till miljökonsekvensbeskrivningen. Vi noterar de invändningar som framförs och hoppas att den information som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen bidrar till att minska farhågorna. De skriftliga synpunkterna finns att läsa i sin helhet i Bilaga Samråd med utökad krets I den utökade samrådkrets som gäller för verksamheter som anses medföra betydande miljöpåverkan innefattas även organisationer, myndigheter och föreningar som kan anses berörda av etableringen. Inbjudan till ett skriftligt samråd har därmed skickats ut till sådana organisationer, myndigheter och föreningar. Inbjudan till samrådet skickades via brev den 6 juli Till inbjudan bifogades samrådsunderlag utkast till miljökonsekvensbeskrivning, samt monterbilder från samrådsutställningen 14 juni.sista yttrandedag för den utökade samrådskretsen var den 26 augusti Inkomna synpunkter samt bemötande Nedan följer en lista över vilka som fick utskick under det utökade samrådet samt en sammanställning av de synpunkter som framförts under samrådet med berörda organisationer, myndigheter och föreningar. Till varje inkommet yttrande finns en kommentar med beskrivning av hur synpunkten/frågan beaktas i tillståndsansökan och MKB. Synpunkterna finns att läsa i sin helhet i Bilaga 9. Tabell 6: Sammanställning av de huvudsakliga ståndpunkterna från de organisationer, myndigheter och föreningar som inkommit under samrådet för Vindpark Östra Frölunda. Organisation/ Synpunkt/fråga Kommentar Myndighet/ Förening Naturvårdsverket Har tyvärr inte möjlighet att fördjupa sig i projektet utan hänvisar till allmänna råd och regler på Naturvårdsverkets hemsida samt den gemensamma hemsidan Vindlov.se Gothia Vind och konsulten Calluna har använt sig av Naturvårdsverkets skrifter och råd vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 8(12)

10 Skogsstyrelsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Banverket Scandlynx Sverige Naturskyddsförening en Trafikverket Skogsstyrelsen påpekar att myndigheten i grunden är positivt inställd till vindkraft. Det förs även fram önskemål om att konsekvensbedömning och skadebegränsande åtgärder för natur, kultur, fåglar naturresurser i samrådsunderlaget utvecklas och förtydligas till miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter beträffande transporter: För att minimera konsekvenserna längs transportvägen krävs planering och samråd med Trafikverket. Lämpligt att på ett tidigt stadium dispensfrågan med aktuell väghållare på sträckor med begränsningar att framföra stora tunga transporter. Transportvägarna bör väljas med omsorg avseende var det är lämpligt att passera järnväg på trafiksäkert sätt. I första hand bör man välja vägar som korsar järnvägen planskilt. När en etablering blir aktuell skall en redovisning ske beträffande vilka allmänna vägar som skall nyttjas. Det är då lämpligt att exploatören upprättar en transportplan. För att säkerställa finansieringen av eventuella åtgärder som kan komma att krävas på det statliga vägnätet, skall ett avtal tecknas mellan exploatören och Trafikverket. Väganslutning: För ny anslutning till allmän väg eller att befintlig väganslutning breddas, krävs Trafikverkets tillstånd i enlighet med paragraf 39 Väglagen. Skyddsavstånd till allmän väg: Minst verkets totalhöjd, aldrig under 50m. Elledningar: Om elledningar ska dras inom vägområde, krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten i enlighet med paragraf 44 Väglagen. Föreslagna avsnitt har utvecklats i miljökonsekvensbeskrivningen. Gothia Vind uppskattar synpunkterna och kommer följa upp transporterna av vindkraftverken noggrant i ett senare skede av projektet. Nödvändiga tillstånd kommer att sökas i god tid innan projektet förverkligas. För kommentarer om MSA kring landvetter se tabell 1. LFV. 9(12)

11 Synpunkter beträffande järnvägsanläggningars radiokommunikation: Vindkraftverk belägna inom 30km från järnvägen behöver remiteras till trafikverket för yttrande. Bedömningen när det gäller vindkraften i detta projekt är att det inte kommer att påverka radiokommunikationen. Synpunkter beträffande luftfart: Vindkraftsetableringen ligger inom den MSA-påverkade ytan för Landvetter flygplats. En lokaliseringsbedömning behöver göras och kontakt behöver tas med LFV. Så länge ett förmål markeras enligt den nya föreskriften behövs inget beslut i det enskilda fallet. Östra Frölunda hembygdsförening Mjöbäcks hembygdsförening Överlida hembygdsförening Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) Räddningstjänsten (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförb und) Anser att verk nr 16 som är planerat att stå på branten vid Rullesjön bör strykas. De har med tillfredsställelse noterat att vissa planerade verk som de påpekat som mycket olämpliga tagits bort. Rent generellt anser VgOF att området är relativt opåverkat naturområde som är bristvara i södra Sverige. Räddningstjänsten önskar att kapitlet om risker och säkerhet i samrådsunderlaget utvecklas och belyser olyckor, iskast, brandfara m.m. Gothia Vind har tillsammans med Calluna AB gjort en fågelinventering och konsekvenserna för fågellivet med nuvarande inarbetade skyddsåtgärder bedöms enligt konsulten som små till måttliga. Nuvarande parklayout har arbetats fram tillsammans med Calluna och i samråd med Länsstyrelsen under löpande underhandssamråd. För vidare information om konsekvenserna för fåglar se kapitel 5.2 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 5 till miljökonsekvensbeskrivningen samt minnesanteckningar från underhandsråd med länsstyrelse och kommun i bilaga 4 till samrådsredogörelsen. Kapitel 5.7 om risker och säkerhet i miljökonsekvensbeskrivningen har utvecklats. Svenljunga Flygplatsförening Östra Frölunda byalag Överlida byalag Mjöbäcks byalag 10(12)

12 7. Översikt av samrådshändelser För att få en överblick över samrådet har de viktiga händelserna i samrådsprocessen sammanställts i Tabell 4 nedan. Tabell 3: Översikt/sammanställning av samrådshändelser för Vindpark Östra Frölunda. Datum Händelse Samrådsmöte med kommun och länsstyrelse Informationsmöte om projektet hölls för allmänheten Underhandssamråd med länsstyrelse och kommun Underhandssamråd med länsstyrelse och kommun Samråd med allmänheten i Östra Frölundas bygdegård Sista yttrandedag för den utökade samrådskretsen Sista yttrandedag för allmänhet 11(12)

13 8. Förteckning över bilagor Bilaga 1 Remissvar a) Försvarsmakten b) Luftfartsverket c) Vägverket d) Transportstyrelsen e) PTS f) Telenor g) Tele 2 h) Telia Sonera i) Teracom j) 3GIS Bilaga 2 Samrådunderlag, kommun och länsstyrelse a) Möte b) Presentation underhandssamråd c) Presentation underhandssamråd Bilaga 3 Meddelande om betydande miljöpåverkan Bilaga 4 Samrådsanteckningar, kommun och länsstyrelse a) Möte b) Underhandssamråd c) Underhandssamråd Bilaga 5 Inbjudan till samråd för allmänheten a) Inbjudan till samråd svenska b) Inbjudan till samråd engelska c) Annons för kungörelse i tidning d) Brev om förlängd yttrandetid för allmänt samråd Bilaga 6 Allmänt samråd, samrådsunderlag och deltagarlista Bilaga 7 Allmänt samråd, planscher Bilaga 8 Allmänt samråd, inkomna synpunkter Bilaga 9 Utökat samråd, inkomna synpunkter 12(12)

Vindkraft vid Högabjär

Vindkraft vid Högabjär Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse

Läs mer

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE 1 (8) BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE Inkomna yttranden vid samråd avseende Fjällberg Vindkraftanläggning samt kommentarer till dessa Nedan sammanfattas skriftligen inkomna

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012

Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012 VINDKRAFTGRUPPEN Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmötet har offentliggjorts genom annonsering i Nerikes Allehanda per

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-06 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen

Läs mer

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov VINDKRAFTGRUPPEN Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov Vindkraft-Gruppen presenterar nedan sitt ställningstagande till de överklaganden av byggloven

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 18 november 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-11-11 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-11-18 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Vindbruksplanen - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET? Utställningsutlåtandena

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

Utlåtande 11 SEPTEMBER 2014

Utlåtande 11 SEPTEMBER 2014 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Utlåtande 11 SEPTEMBER 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 24 juni 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-06-17 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-06-24 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

2. Net 4Mobility HB. Hälsningar, Yalda Shakibaei

2. Net 4Mobility HB. Hälsningar, Yalda Shakibaei Från: Yalda.Shakibaei@pts.se Till: Ärende: SV: Förfrågan vindkraftsområde Datum: den 21 november 2013 14:14:33 PTS har enligt Ert önskemål sammanställt information angående de tillståndshavare med radiolänkstråk

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Samrådsredogörelse 2010-06-28 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under maj 2010 efter det att Nordisk

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Samrådsredogörelse 20-0-4 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under augusti 200 till oktober 20 efter

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 av30 2 av30 Se även temahäfte 2 Byggande, boende, temahäfte 19 Energi, Innehåll Kommunala skäl för arbete med vindkraft 2 Kommunala mål 2 Vindkraft i översiktsplanen 2 Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Carina Lundgren Rebecca Palmgren 2 Sammanfattning

Läs mer

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 INFORMATIONSMÖTE Välkommen till Vattenfall Vindkrafts informationsmöte för vindkraftprojektet Sandselehöjderna!

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande Vindkraftprojekt Gröninge Kinda kommun yttrande Eon samrådshandling daterad 2011-12-13 Eon samrådsmöte 2012-01-17 1 Rev 2012-03-15 Arbetsgång Arbetsgång för utarbetande av yttrande Eon samrådshandling

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30

Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 2G15-C3-25 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30 kommunkontoret i Malung Beslutande Lars-Göran Gustavsson (S) Carola Ivarsson (S) Anton Öhman (S) Bertil

Läs mer

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Holmevattnet, Dals-Ed kommun, Västra Götalands län

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Holmevattnet, Dals-Ed kommun, Västra Götalands län HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2012-04-23 13 920:56783 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2012-03-09 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena 2009-10-28 Allhallen, Borgstena Närvarande Andreas Karlberg (AK), Herrljunga kommun Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst)

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

~SSE, td . SWECO ~ SAMRADSUNDERLAG. Ink. 2011-04- 1 1. Länsstyrelseni VästraGötalandslän. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB

~SSE, td . SWECO ~ SAMRADSUNDERLAG. Ink. 2011-04- 1 1. Länsstyrelseni VästraGötalandslän. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB ~SSE, td. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB VINDPARK FRÖSKOG, AMALS KOMMUN, UPPDRAGSNUMMER 546535010 Länsstyrelseni VästraGötalandslän 'g Ink. 2011-04- 1 1 Tillstånd för uppförande av vindkrafipark vid

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012

Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012 VINDKRAFTGRUPPEN Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmötet har offentliggjorts genom annonsering i Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer