Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning

2 Sammanfattning Kajoda AB planerar att etablera en vindkraftpark med fyra verk nära kusten utanför Hudiksvall, 1 km nordöst om samhället Håcksta. Vindkraftverken placeras på meters höjd över havet. Verkens totala höjd blir 149,3 m och de har en rotordiameter som är 82 m. Anläggningens totala effekt blir 8 MW och de beräknas att producera cirka 19 GWh på ett år, vilket motsvarar eluppvärmning av ungefär 760 villor eller hushållsel till cirka 3800 villor. Årsmedelvinden på denna plats är 6,3 m/s enligt de datorsimuleringar som gjorts. Vegetationen på området och omkring består av skog, myrmark, öppet hav, öar och inslag av åkermark. Det finns befintliga skogsvägar på området, som till viss del kommer att behöva förstärkas, och det kommer att behöva anläggas lite kortare vägar ut till verken. I dagsläget finns elnät draget utanför Håcksta och för att ansluta vindkraftsparken till denna krävs cirka 3,6 km ytterliggare kraftledning. Vindkraft är en förnybar energi, där vindens rörelseenergi fångas upp och omvandlas till el. Genom att använda sig av vindkraftverk kan andra former av energiproduktion ersättas. Detta bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och luftburna partiklar. Reducering av dessa ämnen i omgivning och natur leder bland annat till en minskad försurning, minskad övergödning och ger minskat bidrag till växthuseffekten. Koldioxidutsläppen beräknas kunna minskas med ungefär 2000 ton/år. Dessa effekter innebär en förbättrad miljö, vilket leder till förbättrad hälsa hos människa, djur och natur. Vindkraftsverk kan dock orsaka vissa besvärligheter i form av skuggor, reflexer, buller och förändrad landskapsbild. De simuleringar som gjorts för detta område visar att de boende i närheten inte kommer att påverkas av det ljud som verken kommer att ge upphov till. Skuggor från vindkraftverken kommer i värsta fall att drabba Håcksta och Stensö 3,4 timmar under ett år. Skogsmark kommer att tas i anspråk, men eftersom verken befinner sig nära befintlig väg kommer markytan att vara relativt liten. Landskapsbilden kommer att förändras till följd av verkens byggnation och existens, känslorna och åsikterna om detta kan variera kraftigt från person till person. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 MILJÖASPEKTER Buller Skuggor och reflexer Fåglar Landskapsbild Hushållning med resurser Utsläpp och avfall Nedmontering Haverier och driftstörningar Miljömålen 5 3 LOKALISERING OCH UTFORMNING Vilhällan fyra verk - huvudalternativ Vilhällan sex verk alternativ utformning Ilsbo alternativ lokalisering 13 4 NOLLALTERNATIV 14 5 VAL AV LOKALISERING 14 6 REFERENSER 16 BILAGOR 17 2

4 1 Inledning Sverige har som mål att utöka energiproduktionen från vindkraften till 30 TWh/år fram till år Det är ett stort steg då det idag utvinns endast 2 TWh/år el ur vindenergi i Sverige. För att kunna genomföra denna omställning krävs därför en kraftig utbyggnad av vindkraft. Många kommuner är positiva till denna utbyggnad och flera har till och med startat upp projekt där de undersöker och pekar ut områden de anser lämpliga för vindkraft. Etablering av vindkraft bör göras där vindtillgången är bra men på mark som ej är lika lämplig för boende eller dylikt. Etableringen tillför både elförsörjning till landet, arbetstillfällen samt marknadsföring för kommunen som miljövänlig. Verken kan dock också upplevas som störande av närboende och påverka natur- och kulturvärden negativt. Därför är det viktigt att placera verken på ställen där nyttan överväger nackdelarna. I Hudiksvalls kommun finns flera platser med hög medelvindhastighet. I kommunens energiplan från år 2007 ställer de sig positiva till en utbyggnad av vindkraft i sin kommun. Där står bland annat att de ska stimulera vindbruk genom att aktivt medverka vid val av lokalisering. Gävleborgs län har dessutom som mål att producera 0,3 TWh/år redan år Företaget Kajoda AB planerar att uppföra fyra vindkraftverk på en höjdrygg öster om Hudiksvalls stad. Vindkraftparkens sammanlagda effekt kommer att bli 8 megawatt och producera runt 19 gigawattimmar per år. Energimängden motsvarar eluppvärmning av ungefär 760 villor eller hushållsel till cirka 3800 villor. För att undersöka huruvida fördelarna med etableringen överväger nackdelarna har denna rapport tagits fram. Kajoda AB kommer att kalla till ett samrådsmöte där berörda parter får komma med synpunkter. Denna rapport kommer då att fungera som diskussionsunderlag. 2 Miljöaspekter 2.1 Buller Buller betyder störande ljud och kan vara skadligt för människors hälsa. Till exempel visar en studie gjord inom kunskapsprogrammet Vindval att ljud från vindkraftverk kan påverka sömnen. Ljud från vindkraftverk uppstår främst från rotorbladen, aerodynamiskt ljud, och upplevs som ett svischande ljud. Mekaniskt ljud från verkets maskinhus är i moderna verk låga och sällan störande. Värdet på den högsta tillåtna ljudnivån nattetid för områden med fritidsbebyggelse är 35 dba enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industrier. För att undersöka om de verk som planeras kan komma att orsaka buller hos närboende har datorsimuleringar för ljudimmissioner gjorts. Vid val 3

5 av lokalisering och utformning av park tas särskild hänsyn till hur mycket buller de närboende drabbas av. 2.2 Skuggor och reflexer Rörliga skuggor som ibland uppstår från ett vindkraftverks rotorblad kan upplevas som visuella störningar. Skuggorna beror av många faktorer som t.ex. verkets storlek och i vilket väderstreck det står i förhållande till närliggande bostäder. Vid val av lokalisering och utformning av park tas särskild hänsyn till hur mycket skuggning de närboende drabbas av. Reflexer från rotorbladen är svåra att simulera. Dessa uppstår vid soligt väder och beror på rotorbladens och verkens vridning. Detta beror i sin tur på vindriktning och vindhastighet. Genom att använda matta blad kan reflexer undvikas. 2.3 Fåglar Det har länge diskuterats om fåglar kan kollidera med de roterande rotorbladen. Studier har dock visat att fåglar i de flesta fall undviker vindkraftverken och justerar sin flyttväg. Fåglar kan däremot bli av med sin hemvist då de gärna undviker miljön kring vindkraftverk, men eftersom kraftverken upptar så liten yta och att fåglar kan återvända efter en tid så är det inte ett stort problem. Häckande rovfåglar kan dock störas av verken och därför ska parker inte placeras just i närheten av sådana häckningsplatser. Kring de områden vi undersöker känner vi i dagsläget inte till att rovfåglar häckar. Om det skulle komma fram information om detta senare i processen är vi beredda att kompensera den eventuella störning verken innebär. Detta kan göras med t.ex. anläggning av nya häckningsplatser eller stöd till ornitologiska föreningar. 2.4 Landskapsbild Ett vindkraftverk är högt, roterar och placeras ofta på en höjd. Detta medför en vindkraftpark kan påverka landskapsbilden stort. När vindkraftverk ska etableras är det därför viktigt att ta hänsyn till hur landskapet ser ut och varierar. Valet för en plats för detta ändamål försöker man uppnå med minsta intrång och olägenhet på människors hälsa och miljö. I hur stor grad verken utgör en visuell störning varierar. Det är därför viktigt att involvera närboende i etableringsprocessen. 2.5 Hushållning med resurser Alla markresurser bör utnyttjas så väl som möjligt. Därför ska tas reda på om marken är mest optimal för till exempel odling eller skogsbruk. Ett område med regnskog eller ängsmark kan vara värt att bevara orört på grund av de skyddsvärda arter som lever där. 4

6 Materialen som verken byggs av är inte förnyelsebara resurser. Materialåtgången kommer dock att minimeras så mycket som möjligt av både miljö- och ekonomiskäl och efter användning kommer större delen av materialet att kunna återvinnas. 2.6 Utsläpp och avfall Oljorna som används till växellåda och hydraulsystem kontrolleras med jämna mellanrum och byts när de inte längre är godkända. Normalt byts oljorna ut med 3-5 års intervall. Även övrigt avfall tillkommer vid underhåll och service. Vid etablering av parken kommer transporter att krävas vilket ger utsläpp av bland annat koldioxid. För att minimera utsläppen ska transporterna samordnas så bra som möjligt och fordonen som används väljas utifrån miljöprestanda. Transporter krävs också för drift och underhåll. Dessa minimeras genom att anställa tekniker från Hudiksvalls kommun. 2.7 Nedmontering Ett vindkraftverk är designat för en teknisk livslängd på 20 år. Därefter kan nedmontering ske och verket återvinnas. Inget miljöfarligt kvarlämnas utan det enda som kommer att återstå på platsen är fundamentet som verket stått på. 2.8 Haverier och driftstörningar Haverier förekommer sällan. Driftstörningar kan förekomma vid planerade stopp för service eller om det bildats is på vindkraftverket. Det kan stannas för att avisa vingarna eller om väderstationens givare fryser fast. 2.9 Miljömålen De miljömålen som kommer att beröras är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning, levande skogar och god bebyggd miljö. Genom att vindkraftverk producerar energi utan att släppa ut växthusgaser kan byggnation av vindkraft påverka begränsad klimatpåverkan positivt. Vindkraftsel kan produceras utan att bidra till utsläpp av luftburna partiklar, kväveoxider, som ger upphov till försurning och bildning av marknära ozon, och svaveldioxider och därmed påverka miljömålen frisk luft, bara naturlig försurning, ingen övergödning och giftfri miljö positivt. Byggnation av vindkraft kommer att påverka god bebyggd miljö positivt, genom bättre hushållning av naturresurser och produktion av miljövänligare energi. Att sätta upp vindkraftverk kommer inte endast påverka miljömål positivt, genom att verken och vägarna till dessa kommer att ta naturnära grönområden i anspråk, så kommer detta att påverka god bebyggd miljö och levande skogar negativt. 5

7 3 Lokalisering och utformning För att hitta optimala områden för vindkraft måste bl.a. vindhastighet, vägnät, kraftledningar samt påverkan på natur, djur och människor tas med i beräkningarna. Vindtillgången är den viktigaste parametern för att beräkna hur mycket ett vindkraftverk kan producera. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik vilket innebär att en fördubbling av vindhastigheten ger åtta gånger mer energi. Alltså är en jämn och hög medelvindhastighet önskvärt. Det blåser oftast mest ute över haven men i kustområdena och på vissa platser inne i landet blåser det också bra. Fördelen med att bygga vindkraftverk på land är att det oftast finns bättre tillgång till elnätet. Ett tillräckligt stort område krävs för att det ska bli ekonomiska lönsamt. Ju större område desto fler vindkraftverk kan byggas och då sprids kostnaderna för bl.a. projektering, kraftlednings- och vägbygge ut på alla verk. En plats med bra markegenskaper och en stabil berggrund behövs för att fästa vindkraftverkets fundament. För att transportera materialet till vindkraftbygget och framtida underhåll behövs vägar. Därför kan det vara bra att välja en plats där vägar redan finns och vid behov bygga ut dessa. Elnätet måste vara tillräckligt utbyggt för att leverera den producerade elen till det svenska stamnätet. Om det behöver byggas kraftledningar och därmed kraftledningsgator kan det bli en viss miljöpåverkan. Gatorna kan leda till fragmentering av habitat vilket kan störa djur och växter. Folk som bor nära ett vindkraftverk kan störas av ljud och skuggor. Därför är det bäst att placera vindkraftverken så långt bort från bebyggelsen som möjligt. En vindkraftpark måste byggas så den inte stör djur och växter. Finns utrotningshotade arter måste de antingen bevaras eller kompenseras på andra vis. Det får inte heller finnas andra konflikter mellan bl.a. militären, renar, friluftsliv eller turism. I Hudiksvalls kommun finns intressanta områden där det kan vara lönsamt att bygga vindkraftverk. Med hjälp av energimyndighetens karttjänst kan vi hitta platser som lämpar sig för vindkraft. Där kan man avläsa vindhastigheten och de områden som kommunen anser är intressanta för vindkraft. Enligt våra beräkningar bör huvudalternativet placeras vid Vilhällan och det andra alternativet i Ilsbo. Se placeringar på kartan i figur 1. 6

8 Figur 1: Alternativa områden för etablering av vindkraft i Hudiksvalls kommun. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/ Vilhällan fyra verk - huvudalternativ Lokalisering Området ligger kustnära på en höjdrygg 12 km nordöst om Hudiksvall. Höjdryggen befinner sig på en höjd av meter över havet och vegetationen på området och omkring består av skog, myrmark, öppet hav, öar och inslag av åkermark. Vindtillgång Enligt Energimyndigheten har Vilhällan bra årsmedelvindar, över 6,5 m/s på 72 m höjd. Med hjälp av datorprogrammet Windpro 2,5 beräknas årsmedelvinden på navhöjden 108,3 m till 6,3 m/s. Se tabell 1. Skillnaderna är relativt stora och på grund av att energimyndighetens information bara är översiktlig har vi valt att använda oss av vindhastigheter från Windpro. 7

9 Tabell 1: Beräknad årsproduktion med fyra E-82 på Vilhällan. Områdets omfattning Området beräknas rymma fyra vindkraftverk, se figur 2. Om modellen Enercon E-82 byggs på platsen blir den beräknade årsproduktionen för hela parken MWh. Där 10 % tas bort som en säkerhetsmarginal och produktionen beräknas bli MWh/år. Se tabell 1. Enercon E-82 väljs på grund av att den totala höjden är lägre än 150 m och då krävs inte högintensiv hinderbelysning. Bland de verk vi undersökt har Enercon E-82 högst produktion vid våra vindförhållanden. Figur 2: Planerad placering av de fyra vindkraftverken. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 Infrastruktur och nätanslutning På Vilhällan finns redan skogsbilvägar. Det behöver byggas totalt 510 m ny väg fram till vindkraftverken. En sträcka på 40 m behöver förstärkas så att lastbilar kan ta sig fram. Det befintliga elnätet är draget till Håcksta. För att ansluta vindkraftparken behövs 3,6 km ny kraftledning. Se figur 3. 8

10 Figur 3: Planerad sträckning av vägar (gula) och kraftledning (röda) till verken. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 Buller I aktuellt område ligger de närmaste bostäderna mer än 1 km från verken. Datorsimuleringar i programmet WindPRO ger en maximal ljudimmission på 31 dba vilket ligger under riktvärdet 35 dba. Se figur 4. Figur 4: Vindkraftparkens ljudnivå Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 9

11 Skuggor Eftersom de planerade verken ska byggas uppe på en bergsrygg finns det en viss risk att bostäderna i närheten nås av verkens skuggor. Genom datorsimuleringar beräknas vart verken i värsta fall skuggar. Det är samhället Håcksta, sydväst om verken, och Stensön, nordöst om verken, som främst kommer att drabbas. För de som bor i Håcksta och Stensön kommer skuggan nå dem cirka 25 dagar per år maximalt 12 minuter per dag. Totalt fås 3,4 skuggtimmar per år. Se figur 5. Figur 5: Vindkraftparkens skuggor Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 Områdets natur- och kulturvärde Det önskade etableringsområdet har av Energimyndigheten klassats som riksintresse för vindkraft. Området runt Vilhällan betraktas inte som naturreservat eller kulturminnesområde. För de tunga transporterna till bygget av vindkraftsparken behöver vägar anläggas eller utökas på vissa platser. Eftersom en väg redan korsar området innebär ett bygge ingen extra fragmentering av området. Sträckan mellan vindkraftsparken och den befintliga kraftledningen behöver en ny kraftledning. Den största delen av den nya kraftledningen kommer att gå längs befintliga vägar och kommer att påverka naturen relativt lite. Vindkraftverken kommer inte heller att hindra jakt eller skogsbruk i någon större utsträckning. Konfliktrisk med riks- och övriga intressen Det valda området är klassat som riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten. Området är inte av riksintresse för vare sig kulturmiljövård, naturvård eller det rörliga friluftslivet. 10

12 3.2 Vilhällan sex verk alternativ utformning Lokalisering Området är detsamma som huvudalternativet. Vindtillgång Lika vindförutsättningar som i huvudalternativet. Tabell 2: Beräknad årsproduktion med sex E-82 på Vilhällan. Områdets omfattning Området beräknas rymma sex vindkraftverk, Enercon E-82. Den beräknade årsproduktionen för hela parken är MWh. Årsproduktionen med säkerhetsmarginal blir MWh. Se tabell 2. Infrastruktur och nätanslutning På Vilhällan finns redan skogsbilvägar. Det behöver byggas totalt 1210 m ny väg fram till vindkraftverken. En sträcka på 1200 m behöver förstärkas så att lastbilar kan ta sig fram. Det befintliga elnätet är draget till Håcksta. För att ansluta vindkraftparken behövs 5 km ny kraftledning. Buller I aktuellt område ligger de närmaste bostäderna ungefär 800 m från verken. Datorsimuleringar i programmet WindPRO ger att ljudimmissionerna för de boende vid södra Stensön ligger precis på den tillåtna gränsen. Se figur 6. 11

13 Figur 6:Vindkraftparkens ljudnivå Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 Skuggor Eftersom de planerade verken ska byggas uppe på en bergsrygg finns det en viss risk att bostäderna i närheten nås av verkens skuggor. Genom datorsimuleringar beräknas de områden som kommer att skuggas av vindkraftverken. I figur 7 syns tydligt att boende vid Stensön skuggas. I värsta fall skuggas de 22 minuter om dagen i 78 dagar per år. Totalt skuggas de 18,2 timmar per år. Figur 7: Vindkraftparkens skuggor Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2008/1961 Områdets natur- och kulturvärde Området är detsamma som för huvudalternativet. Skillnaden är att det behöver anläggas och utökas mer vägar i området, samt att koppla in de två extra verken till de andra fyra som är i huvudalternativet. Det kommer att bli en större påverkan än i huvudalternativet men påverkan på naturen är ändå relativt liten. 12

14 Konfliktrisk med riks- och övriga intressen Det valda området är klassat som riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten. Området är inte av riksintresse för vare sig kulturmiljövård, naturvård eller det rörliga friluftslivet. 3.3 Ilsbo alternativ lokalisering Lokalisering Vi valde placeringen utanför Ilsbo som ett alternativt etableringsområde eftersom det är ett område i närheten av Hudiksvall som inte är ett naturreservat eller kulturminnesområde och har av Energimyndigheten klassats som riksintresse för vindkraft. Platsen ligger kring Gammelbodberget och Södra Bodberget öster om Ilsbo. Området befinner sig strax ovanför gränsen mellan Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Det är ett område med en höjd på 75 meter över havet. Vindtillgång Området har en medelvind på cirka 5,7 m/s på en höjd ekvivalent med navhöjden på ett vindkraftverk. Tabell 3: Beräknad årsproduktion med fyra E-82 utanför Ilsbo. Områdets omfattning De beräkningar som gjorts har baserats på att det är fyra kraftverk som byggs. Det uppskattas att en yta på cirka kvadratmeter krävs. Byggs det Enercon E-82 på platsen blir den beräknade årsproduktionen för hela parken MWh. Då 10 % tas bort som säkerhetsmarginal beräknas produktionen bli MWh/år, se tabell 3. Infrastruktur och nätanslutning Området ligger till väster om E4:an, men det skulle krävas omfattande byggnation av fungerande vägnät om en vindkraftspark skulle byggas. Det handlar om cirka 1 km väg som behöver byggas och cirka 3 km väg som behöver förstärkas. Avståndet till ett fungerade elnät är drygt 3 km och det krävs totalt ungefär 4,8 km kraftledning. 13

15 Avstånd till boende Det är ungefär 3 km till närmaste boende, så de kommer inte påverkas av en vindkraftpark i det gällande området. Detta innebär att boende inte kommer att påverkas av buller eller skuggor. Områdets natur- och kulturvärde Området som kommer att påverkas av dessa kraftverk och dess infrastruktur är inte ett naturreservat. De vägar och elnät som behöver byggas samt vindkraftverken själva kommer att ta stor mark i anspråk. Konfliktrisk med riks- och övriga intressen Det förekommer inga utpekade intressen som kan orsaka konflikt med riksintresset för vindbruk på detta område. 4 Nollalternativ Genom att inte etablera vindkraftverk på Vilhällan bevaras landskapsbilden i området. Det svischande ljudet som uppstår från verken undviks helt. Dock kvarstår ljud som uppstår från skogsbruk, jakt och trafik på närliggande vägar. Skuggor på närliggande bostäder från roterande vingar uppstår ej liksom de reflexer som eventuellt kan uppstå vid soligt väder. Skuggning kan dock fortfarande uppkomma från höga träd på berget, dessa roterar dock inte. Om vindkraftverken inte byggs kommer utsläpp av växthusgaser och andra farliga ämnen från nuvarande elproduktion att släppas ut i oförändrad mängd. Koldioxidutsläpp på ungefär 2000 ton/år kommer att fortsätta släppas ut i atmosfären, detta hade kunnat undvikas genom en vindkraftetablering. All rörelseenergi som vinden besitter i detta område kommer att lämnas outnyttjad. 5 Val av lokalisering Energimyndigheten har utsett områdena i både Vilhällan och Ilsbo som riksintresse för vindkraftutbyggnad. Årsmedelhastigheten på vinden är den viktigaste parametern för elproduktionen. Då vindhastigheten är 6,3 m/s i Vilhällan och bara 5,7 m/s i Ilsbo kommer Vilhällan att producera betydligt mer el. En riktlinje för då det är lönsamt med vindkraft är då medelvindhastigheten är minst 6,5 m/s. I Vilhällan finns redan ett vägnät och det behöver byggas relativt lite nya vägsträckor. I området öster om Ilsbo finns inget vägnät och därför skulle det behöva byggas betydligt längre vägsträckor här än i Vilhällan. Det är även närmre att ansluta Vilhällans vindkraftpark till elnätet än för parken i Ilsbo. När vägar och kraftledningar byggs fragmenteras området och det kan påverka natur och djurlivet. Vindkraftparken i Ilsbo ligger 3 km från bebyggelse och kommer inte att påverka de boende med varken ljud eller skuggor från vindkraftverken. För vindkraftsparken i Vilhällan är avståndet 1 km till dem som bor närmast. Där måste tas hänsyn till skuggor och ljud för att verken inte ska störa omgivningen. 14

16 Det finns många fördelar med Vilhällan jämfört med Ilsbo och därför har vi valt Vilhällan som vårt huvudalternativ. Men skuggor och ljud tas med i beräkningarna för placeringen och antalet verk. Huvudalternativet har fyra Enercon E-82 och är placerade längs höjdryggen i Vilhällan. Se figur 2. Den alternativa utformningen består av huvudalternativet samt två extra verk av samma typ som placeras längs med höjden i nordöstlig riktning. Huvudalternativet påverkar inte någon av de boende i närheten i form av skuggor och ljud. Den alternativa utformningen med sex verk ger skuggning som kan komma att störa boende i Håksta och Stensö. För boende i Stensö finns risk för att ljudnivån från vindkraftverken blir på gränsen till störande nattetid enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. För att vindkraftparken inte ska störa de boende i närområdet har vi valt alternativet med fyra Enercon E-82 i Vilhällan. 15

17 6 Referenser Energimyndigheten, Vindkraft - Bygga och ansluta större vindkraftverk - Projektör, 2007 Energiplan Hudiksvalls kommun: ( ) Karttjänst Energimyndigheten: ( ) MKB av vindkraftparken Blaiken: lj%c3%b6konsekvensbeskrivning_blaiken.pdf ( ) Människors upplevelse av ljud från vindkraftverk, naturvårdsverket: 9.pdf ( ) Naturvårdsverket om vindkraft: ( ) Wizelius, Tore, Vindkraft i teori och praktik, Studentlitteratur, Pozkal, 2007 Översiktsplanering Hudiksvalls kommun: /Energi.pdf ( ) 16

18 Bilagor Bilaga 1. Ekonomisk kalkyl vindkraftpark Vilhällan fyra verk Investeringskostnad Verk: kr/kw * 2000 kw * 4 st = 80 Mkr Fundament: 600 kr/kw * 2000 kw * 4 st = 4,8 Mkr Ny väg: 300 kr/m * 510 m ny väg = kr Förstärkning av väg: 150 kr/m * 400 m väg = kr Elanslutningsavgift: kr Elinstallation: 350 kr/m * 3600 m kabel = 1,26 Mkr Mark: 250 kr/kw * 2000 kw * 4 st = 2 Mkr Projektering: kr Ökad navhöjd: kr/m * 48 m ökad navhöjd * 4 st = 11,52 Mkr Totalt: 100,3 miljoner kronor Driftkostnad (20000 kr/år + 95 kr/(kw*år) * 2000 kw) * 4 st = kr/år Energiproduktion 18,8 GWh/år Intäkt per kwh Vinst/kWh = Energipris/kWh + E-certifikat/kWh = 35 öre/kwh + 30 öre/kwh = 65 öre/kwh Årlig intäkt (18,8*10 6 ) kwh/år * 0,65 kr/kwh = 12,2 Mkr/år Pay off-tid Årlig nettointäkt = Årlig intäkt Årlig driftkostnad = 12,2 Mkr/år 0,84 Mkr/år 11,38 Mkr/år T = Investeringskostnad/Årlig nettointäkt = (100,3/11,38) 8,8 år 17

19 Nuvärdesmetoden Antag att realräntan r = 6 % och vindkraftverkets tekniska livslängd n = 20 år f = (1, )/(0,06*(1,06) 20 ) 11,47 Nuvärdet av intäkterna blir då I = 11,47 * 12,2 = 139,9 miljoner kronor Nuvärdet av kostnaderna blir K = 11,47* = 9,635 Mkr Nuvärdet av nettointäkterna fås nu till N = I K = 139,9 9, ,3 Mkr Vinst på 20 år fås då till V = N Investeringskostnad = 130,3 100,3 = 30 Mkr 18

20 Bilaga 2. Ekonomisk kalkyl vindkraftpark Vilhällan sex verk Investeringskostnad Verk: kr/kw * 2000 kw * 6 st = 120 Mkr Fundament: 600 kr/kw * 2000 kw * 6 st = 7,2 Mkr Ny väg: 300 kr/m * 700 m ny väg = kr Förstärkning av väg: 150 kr/m * 800 m väg = kr Elanslutningsavgift: kr Elinstallation: 350 kr/m * 5000 m kabel = 1,75 Mkr Mark: 250 kr/kw * 2000 kw * 6 st = 3 Mkr Projektering: kr Ökad navhöjd: kr/m * 48 m ökad navhöjd * 6 st = 17,3 Mkr Totalt: 150,1 miljoner kronor Driftkostnad (20000 kr/år + 95 kr/(kw*år) * 2000 kw) * 6 st = Energiproduktion 28,1 GWh/år Årlig intäkt (28,1*10 6 ) kwh/år* 0,65 kr/kwh 18,27 Mkr/år Pay off-metoden Årlig nettointäkt = Årlig intäkt Årlig driftkostnad = 18,27 Mkr/år 1,26 Mkr/år = 17,01 Mkr/år Pay off-tid fås till T = 150/17,01 = 8,8 år 19

21 Nuvärdesmetoden Antag att realräntan r = 6 % och vindkraftverkets tekniska livslängd n = 20 år f = (1, )/(0,06*(1,06) 20 ) 11,47 Nuvärdet av intäkterna blir då I = 11,47 * 18,27 Mkr/år = 209,6 miljoner kronor Nuvärdet av kostnaderna blir K = 11,47* 1,26 Mkr/år = 14,45 Mkr Nuvärdet av nettointäkterna fås nu till N = I K = 209,6 14,45 195,1 Mkr Vinst på 20 år fås då till V = N Investeringskostnad = 195,1 150,1 = 45 Mkr 20

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Tillämpad fysik och elektronik MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Av: Linus Bergström, Hans Eriksson och Daniel Hjortborg lisbem03@student.umu.se, hasern03@student.umu.se, dalhjg04@student.umu.se

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Antagandehandling Juni 2013 1 Förord I Ydre kommun har intresset för vindkraft historiskt varit litet. På senare år har dock vindkraftverken utvecklats och blivit större. Därmed

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2007-10-29 Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag Beställare: Haninge kommun Beställarens representant: Martin Ragnar Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria Ceder Åsa Erkman, Anna-Lena Frennborn, Herman Heijmans,

Läs mer

Vindkraftsplan. Åtvidabergs kommun

Vindkraftsplan. Åtvidabergs kommun Vindkraftsplan Åtvidabergs kommun Samrådshandling februari 2010 1 Förord Åtvidabergs kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsen tog 2009-08-12 (Ks 117) beslutet att arbeta fram

Läs mer

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog Samrådsunderlag 2013-11-14 Vindpark Fyrskog Innehåll 1. BAKGRUND 3 1.1 Syfte med samrådsunderlag 3 1.2 Varför vindkraft? 4 1.3 Gothia Vind AB 5 1.4 Administrativa uppgifter 5 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till översiktsplan 2009 Utkast till samrådshandling Beställare:

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2

Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2 Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2 Vindkraftpolicyn är utarbetad under 2007 och våren 2008

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindbruksplan 2010 med MKB

Vindbruksplan 2010 med MKB Vindbruksplan 2010 med MKB Vetlanda kommun Bilaga till Översiktsplan 2010 Tekniska kontoret 2010-06-14 Reviderad 2010-10-08 Antagen av kommunfullmäktige 2010-10-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Läget i länet och tillståndsprocessen

Läget i länet och tillståndsprocessen Läget i länet och tillståndsprocessen Vindkraft på rätt plats, Härnösand 2014-10-19 Maria Stenkvist, Vindenheten Energimyndigheten Agenda Energimyndighetens roll Tillståndsprocessen Läget i länet Vindkraftens

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M2 Alternativ lokalisering MKB Bilaga M2 ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för vindkraftsanläggning Spjutåsberget Härnösand Energi & Miljö AB, nedan

Läs mer

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN Sökande Gothia Vind 10 AB Box 231 431 23 Mölndal Tel: +46 31-33 66 590 Fax:+46 31-33 65 910 Org. nr: 556804-2443 Konsult WSP Environmental Box 574 20125

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun SAMRÅDSVERSION Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan KONCEPT Samråd februari 2011 Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan Samråd februari 2011

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

DOM 2014-04-03 Stockholm

DOM 2014-04-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-04-03 Stockholm Mål nr M 2504-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-19 i mål nr M 6497-11, se

Läs mer

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun VINDKRAFT i Eskilstuna kommun RIKTLINJER för placering av vindkraftverk Version 2012-12-04 Målsättning för vindkraft i Eskilstuna Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser,

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer