Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare: Lars Bäckström Fredrik Lundmark

2 Sammanfattning I Lycksele kommuns översiktsplan uttrycks en positiv inställning till nyetablering av vindkraftanläggningar inom kommunen. Gruvbolaget Guld AB har för avsikt att placera 10 stycken vindkraftverk, vardera på 3 MW, på berget Åliden inom sitt gruvområde i Fäboliden i Lycksele kommun ca 40 km från Lycksele tätort. Dessa vindkraftverk kommer att ha maximal effekt på 30 MW och årliga elproduktionen ca 50 GWh. Detta ger en vinst kring 5,3 MSEK/år och verken beräknas ha payoff-tid på 8,7 år. Ett förslag på nya områdesbestämmelser för berget Åliden är nu under utredning. Förslaget innefattar att avsätta Åliden till vindkraftsområde och beslut i ärendet tas Vindkraftsparkens placering verkar inte konkurrera med allmänna intressen eller riksintressen. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Innehållsförteckning Inledning Lokalisering Platsen Vindresurser Infrastruktur Nätanslutning Miljöpåverkan Allmänt Ljud Skuggor Växt- och djurliv Riksintressen Nollalternativet Miljömässigt utfall Socialt/politiskt Närmiljö Ekonomi Sammanfattning Alternativ placering Tekniska data Administrativ handläggning Uppdragsgivare Handläggning Tillstånd Ekonomisk kalkyl Investeringskostnad Verk Fundament Väg Elanslutning till nät Markkostnad Projektering Totalt Drift- och underhållskostnad Produktionskalkyl Lönsamhet...10 Källor...11 Bilaga 1. Förslag till områdesbestämmelser Fäboliden...12 Bilaga 2. Beräknad elproduktion, Windpro...13 Bilaga 3. Skugganalys, Windpro...14 Bilaga 4. Vinddataanalys, Windpro...15 Bilaga 5. Bullerberäkningar, Windpro...16 Bilaga 6. Tillkommande vägar...18 Bilaga 7. Tekniska data

4 1. Inledning 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige för att stimulera till ökad elproduktion från förnyelsebara energikällor. Förhoppningen var att den årliga förnyelsebara elproduktionen skulle öka med 17 TWh fram till 2016 utgående från 2002 års produktionssiffror. Förnyelsebara energikällor är energi utvunnen från vind, vatten, sol, biobränslen eller andra icke ändliga resurser. Den största vinsten med att använda dessa energikällor är att minska användningen av fossila bränslen och därigenom också minska växthuseffekten. Den stora fördelen med vindkraft är att bränslet är gratis samt att den inte ger upphov till några miljöfarliga utsläpp i form av koloxider, svaveloxider eller andra skadliga partiklar. När sedan vindkraftverket tagits ur bruk och demontering gjorts, så är den kvarvarande påverkan på närmiljön minimal. 3

5 2. Lokalisering Platsen för placering av vindparken är Åliden ca 40 km väster om Lycksele i Lycksele kommun. Vindparken är tänkt att placeras på berget Åliden som ligger mellan 425 och 500 möh. 2.1 Platsen Lycksele Kommun ställer sig i sin översiktsplan positiva till vindkraftsetablering i kommunen [8]. 7 dec 2007 kommer ett beslut om områdesbestämmelser för berget Åliden. Det förslag på områdesbestämmelser som eventuellt skall antas inbegriper berget Åliden och dess lämplighet som vindkraftsområde(se bilaga 1). Antas förslaget så får man anta att det blir lättare att få ett bygglov vid en etablering eftersom ett visst samråd då redan ägt rum. 2.2 Vindresurser Enligt de vindprofiler och vindberäkningar som ligger till grund för analysen visar att medelvinden är 6,1 m/s och den mesta vinden var väst-nordvästlig och nordvästlig vind. Beräkningarna grundas dock på vinddata från mätstationen i Gunnarn, vilket innebär att viss avvikelse från det verkliga förhållandet i Åliden kan förekomma. Förutsättningen för god vind är förmodligen bättre på Åliden än flygplatsen i Gunnarn eftersom att Åliden är ett berg, vilket innebär att samtliga beräkningar blir något av en underskattning av verkligheten. Resultat av vindprofiler kan ses i bilaga 4. Mer noggrann undersökning på plats krävs dock innan den slutliga placeringen av varje vindkraftverk är optimal. 2.3 Infrastruktur Riksväg 360 passerar i direkt anslutning till området där etableringen är tänkt. Närmaste flygplats är Lycksele och Gunnarn som båda ligger ca 4 mil därifrån. Järnväg löper längs med E12 och närmaste tågstation finns i Lycksele ca 4 mil. Väg finns fram till platsen, men består endast av grusväg. Detta innebär att förstärkning kommer att behövas för att klara belastningen vid transport för av delar inför montering av kraftverken. Nya vägar kommer att behöva byggas som ansluter till befintlig väg. 2.4 Nätanslutning I storleksordningen 4,5 km elkabel behövs dras och grävas ner för att nå högspänningsledning till befintlig transformatorstation (40kV/10kV) på gruvans område. De föreslagna vindkraftverken har en inbyggd transformator. Önskad spänningsnivå ut från vindkraftverken bestäms vid beställningen. 4

6 3. Miljöpåverkan 3.1 Allmänt Vindkraft är en förnyelsebar energikälla med enbart vinden som bränsle. Detta medför att vindkraftverk inte ger upphov till miljöskadliga utsläpp som t.ex. koldioxid. Den lokala miljön påverkas dock något i form av visst buller och skuggbildning. Landskapsbilden påverkas även av vindkraftverk, främst från väg 360 och byarna Fäboliden och Öravan. Vindkraftverk klassas p.g.a. de lokala störningarna som miljöfarlig verksamhet och regleras med Miljöbalken. En annan fördel med vindkraft är att vindkraftverken är lätta att demontera samt att marken är förhållandevis lätt att återställa för att efter sin livstid inte påverka närmiljön nämnvärt. 3.2 Ljud Det riktvärde som naturvårdsverket satt för bullernivå i bebyggt område är 40dB. Enligt beräkningar i WindPro kommer parken att ge upphov till högsta ljudnivåer på 36,3 db (Fäboliden) respektive 37,1dB (Öravan) för de två byarna vid vindhastigheter kring 8 m/s. Resultatet av ljudberäkningarna finns i bilaga 5. De förespråkade vindkraftverkan har variabelt varvtal vilket gör att de har lägre varvtal vid låga vindhastigheter och därmed lägre ljudnivå. I samband med byggnationen och uppställningen av vindkraftsverken så blir det störningar i form av ökade transporter och eventuellt buller från dessa. Efter byggtidens slut är störningarna försumbara. 3.3 Skuggor Enligt beräkningarna i Windpro (se bilaga 3), så kommer inte vindkraftparken att ge upphov till störande skuggbildning inom områden med bebyggelse eller annan verksamhet. Detta verkar rimligt med tanke på att närmaste bebyggelse ligger ca 2.5 km bort. Rotorbladen är antireflexbehandlade vilket håller störande reflexer till ett minimum. 3.4 Växt- och djurliv Viss påverkan på växt- och djurlivet i området kan uppstå, och främst då flyttfåglar som påverkas. Den största påverkan kommer troligtvis att vara under förstärkning och nybyggnation av vägar samt resning av vindkraftverken då aktiviteten i området blir stor. Hur stor denna påverkan på djur- och växtliv är på längre sikt är svårt att uppskatta då inga större undersökningar är gjorda för liknande miljöer. 5

7 3.5 Riksintressen I området på berget Åliden finns inget hinder för vindparken i form av riksintresseområden för friluftsliv (längs Öreån), kulturmiljövård (blå markering), naturvård (grön markering) eller rennäring (rosa markering), se figur 1. Figur 1 visar riksintressen över området. Samråd måste hållas med militär då militära intresse inte är, för allmänheten, tillgänglig information. Även samråd med luftfartsverket måste hållas som följd av närheten till flygplatsen i Gunnarn och Lycksele Områdesbestämmelserna för Lycksele kommun visar dock att platsen kring Åliden är avsatt för vindkraft vilket innebär att visst samråd i frågan redan skett med berörda parter. 4. Nollalternativet För att utreda eventuell miljöpåverkan görs en jämförelse mot det så kallade nollalternativet, alltså att ingen etablering sker. De negativa effekterna, så som buller, skuggbildning samt påverkan på djurliv och natur uteblir, men även de positiva effekterna så som minskat behov att producera el på annat håll. Detta kan jämföras med minskade utsläpp ifall samma mängd el skulle produceras med andra metoder, som t.ex. kolkraft eller andra mindre miljövänliga alternativ. 4.1 Miljömässigt utfall Eftersom gruvan är en nyetablering så innebär det att gruvans hela energibehov måste tillgodoses av anläggningar i det nordiska elnätet som redan körs för fullt. Norra Sverige har idag en överproduktion av el (nettoexportör), men det nordiska elnätet är ju sammankopplat med Danmark, Polen och Tyskland så det är i praktiken inte bara 6

8 nordiskt. De anläggningar som har reservkapacitet idag är kolbaserade anläggningar i Polen, Tyskland och Danmark som körs då belastningen på nätet är hög. Vindkraften skulle ersätta en stor del av den kolkraft som skulle behöva köras för att täcka de ökade behovet då efterfrågan på el är hög. Detta energibehov är till största delen så kallad marginal-el eftersom vi i Sverige redan idag innan gruvan är etablerad har behov av kolbaserad kraft (dock inte året runt). Skulle man välja att inte bygga en vindkraftpark så innebär det att den beräknade energimängden på ca 50GWh (Se bilaga 2) som parken skulle leverera ersätts av kolbaserad marginal-el. Enligt [7] tillför kolbaserad elkraft av den typen 0.9 kg koldioxid /kwh till luften. Detta innebär att vindkraftparken skulle bespara naturen 0.9* = ton koldioxid/år om man för enkelhetens antar att vindkraftparkens hela årsproduktion ersätter kolkraft. 4.2 Socialt/politiskt En vindkraftpark med 10 stycken turbiner kräver förmodligen minst en deltidstjänst för service och underhåll. En satsning som denna kommer även att kunna profilera Lycksele Kommun som en miljökommun. 4.3 Närmiljö Fäboliden och annan närmiljö kommer inte att påverkas av t.ex. minskade utsläpp av koldioxid i Tyskland initialt, men vinsten blir istället i form av global påverkan över tid. 4.4 Ekonomi Om ingen etablering sker i området innebär det ingen egentlig ekonomisk förlust utan snarare uteblivande vinst som följd av att gruvan istället måste köpa in den mängden el från andra producenter och eventuella arbetstillfällen kopplade till vindparken uteblir. 4.5 Sammanfattning Jordens ändliga resurser minskar med hög fart. Vi bör, så långt det är möjligt, ställa om vår energiproduktion så att den är förnyelsebar för att spara på resurserna inför framtiden. De negativa effekter som en vindkraftetablering för med sig måste relateras till de positiva miljöeffekterna i form av framför allt minskade koldioxidutsläpp. 5. Alternativ placering Som alternativ placering för vindkraftparken är Vinlidbrännan/Granberget. Nackdelen med den placeringen är betydligt längre sträcka att dra elkabel, samt något närmare till bebyggelse. Det senare kan innebära att bullerkraven kan bli svårare att klara. Kostnaden för förstärkning av befintliga och upprättande av nya vägar blir ungefär samma för båda placeringarna. Ur vindsynpunkt är den alternativa placeringen troligtvis lika bra alternativ då det ligger ca 50 m högre än Åliden, men Ålidens närhet till gruvområdet ger totalt sett bättre förutsättningar med den placeringen. 7

9 6. Tekniska data De vindkraftverk som ärendet avser är VESTAS V90 MW navhöjd 80 m(se bilaga 7). Tekniska data för verken hämtat från Vestas hemsida [1]. Verken kommer att sträcka sig upp till en maximal höjd av ca 120 meter med torn och vingar inräknade. Rotordiameter beräknas bli ca 80 meter. Totalt beräknas de 10 vindkraftverken generera som mest 30 MW och årsproduktionen beräknas uppgå till ca 50 GWh vilket motsvarar drygt en fjärdedel av gruvans årsenergibehov. 7. Administrativ handläggning 7.1 Uppdragsgivare Uppdragsgivaren för projektet är gruvföretaget Guld AB i Fäboliden, som sedan även kommer att stå som ägare för vindkraftsparken. 7.2 Handläggning Projektering och övrig handläggning kommer att skötas av AC-Vind AB. 7.3 Tillstånd Bygglov kommer att sökas när områdesbestämmelserna för Åliden är klara. Detta bör ske under december Ekonomisk kalkyl 8.1 Investeringskostnad Den totala investeringskostnaden består av kostnad för verk, fundament, elanslutning, markberedning, väg och projekteringskostnader Verk Varje verk har en investeringskostnad på ca 27,5 MSEK enligt Vestas försäljningsavdelning [1]. Detta är en grov prisuppskattning som framför allt beror på hur lättillgängig uppställningsplatsen är både med avseende på transporten dit samt uppställningsplats för kranen. Verkets pris beror också på vilken spänningsnivå som verken skall kopplas in på. Den i verket medföljande transformatorns pris beror på spänningsnivå Fundament Ett utgångspris enligt Vestas försäljningsavdelning är 1,3 MSEK per fundament monterat och klart. Detta är precis som för verket en mycket grov prisuppskattning. Kostnaderna för fundamenten varierar kraftigt beroende på vilken terräng det är på den aktuella platsen. De faktorer som har störst betydelse för priset är hur lättillgänglig platsen är samt vilket typ av mark det är. Lättillgängligheten har samma problematik som för verket (se ovan). Det finns tre olika huvudtyper av fundament för vindkraftverk [6]. 1. Gravitationsfundament som enkelt uttryckt grävs ner i marken/berget och ställs på en gjuten betongplatta samt täcks över och där fyllnadsmassan tillför stabilitet. Kräver mycket sprängning i berg. 8

10 2. Bergsfundament som kräver att man spränger en grop i berget som armeras och gjuts i betong samt stagas upp med långa bultar som borras in i berget och som spänns fast i berget med betong som hälls ner i hålen och expanderar. 3. Rockadapter som kräver en plansprängning av bergytan där en stålkrans armeras och gjuts fast samt stagas upp med bultar på samma sätt som för bergsfundament. Kräver berg med god hållfasthet. I detta fall så består blir det alternativ 2 eller 3 som blir aktuellt, ty dessa ger generellt mindre påverkan på miljön eftersom de är mindre än alternativ 1 och kräver mindre transporter. Beroende på vilket av dessa fundament som väljs så kan priset variera uppåt eller neråt. Generellt så kan man säga att ju mindre sprängning som krävs desto lägre kostnad Väg Åliden ligger i direkt anslutning till riksväg 360. Befintligt vägnät kommer att utnyttjas så mycket som möjligt. Vägar av god kvalité, som klarar av de tunga transporter som krävs, behöver byggas fram till varje vindkraftverk samt en uppställningplats för en byggkran vid varje plats. Hur många vägar som behöver byggas beror på hur verken ställs upp. I detta fall borde en u-formad väg som ansluter till vägen till Fäboliden via befintlig väg till Bäckmyran täcka in alla vindkraftverk (se förslag i bilaga 6). Denna väg behöver dock förstärkas och breddas. Vägarna används till service och underhåll efter byggnation och under drift. Vägens slutgiltiga sträckning bestäms av terrängen. Schablonmässigt pris 300 kr/m väg [6]. Med behov av ca 4 km ny väg hamnar det i storleksordningen 1,2 MSEK Elanslutning till nät De sju nedersta verken kopplas (mot Rv 360), om möjligt, via varandra för att erhålla en kabel ut från dessa sju. Denna sammankopplas med kabeln från de tre översta verken. Efter sammankoppling dras kabeln till gruvans transformatorstation (40kV/10kV) ca 2,5 km västerut och kopplas in på 10kV-nätet alternativ 40kV. Kostnad för detta kan uppskattas schablonmässigt till ca 400 kr/m kabel [6].Grovt räknat 4,5 km. Detta kan medföra en kostnad på 2 MSEK Markkostnad Markberedning för fundament och kranplats samt nedgrävning av elkabel och övrigt beräknas schablonmässigt till 200 kr/ kw installerad effekt [6]. Detta ger ca 6 MSEK Projektering Schablonmässig kostnad SEK/verk [6]. Dock kan man anta att synergieffekter kan sänka priset på projekteringen annars så blir det ca 2 MSEK för hela parken Totalt Sammantaget blir investeringen 27,5*10 + 1,3* , MSEK 9

11 8.2 Drift- och underhållskostnad Driftkostnaderna består främst av service och underhåll, försäkring, elmätning, telefon, administration, miljötillsynsavgift samt fastighetsskatt. Det blir däremot ingen kostnad för markarrende då marken ägs av gruvbolaget. Schablonbelopp ur Wizelius [6] med anpassning till aktuella värden ger: Service 1,2 MSEK Försäkring SEK Elmätning SEK (fast avg. per verk) Telefon SEK (fast avg. per verk) Administration SEK Miljötillsynsavgift 1000 SEK Fastighetsskatt SEK Totalt: 3,2 MSEK /år 8.3 Produktionskalkyl Intäkterna blir ca 55 öre/kwh för el och 20 öre/kwh för elcertifikat, vilket ger 75 öre/kwh totalt. Vindparken beräknas producera ca 50 GWh/år (se bilaga 2), vilket motsvarar ca 37,5 MSEK/år. 8.4 Lönsamhet Det som är intressant att beakta ur ekonomisk synvinkel är payofftiden samt årlig vinst för investeringen i en vindkraftpark. Payofftiden beräknas enligt: K i T = (1) I a Da där K i är investeringskostnad, I a är årlig intäkt och D a är årlig driftkostnad Investeringskostnaden är ca 300 MSEK (se under totalt ovan). Den årliga vinsten beräknas enligt: Va = I a K a Da (2) där K a är årlig kapitalkostnad enligt annuitetsmetoden, se nedan. Den årliga kapitalkostnaden beräknas enligt: K a = a K i (3) där a är annuiteten som i sin tur beräknas genom: r a = (4) n 1 (1 + r) där r är årliga räntan och n är avskrivningstiden. I detta fall räknas med ränta på 5 %, en avskrivningstid på 15 år. Detta ger, med (4) annuiteten 9,6 %. Kapitalkostnaden blir, enligt (3), 29 MSEK per år. Den skattepliktiga årliga vinsten blir, enligt (2), 5,3 MSEK per år. Payofftiden blir då 8,7 år, enligt (1). 10

12 Källor [1] Vindkraftverkstillverkaren Vestas: [2] VINDGIS: [3] Länsstyrelsen: [4] Boverket: ning_av_vindkraftsanlaggningar.pdf [5] Naturvårdverket: verk.pdf [6] Tore Wizelius Vindkraft i teori och praktik.(2002). Förlag: Studentlitteratur. [7] Meyer, Sebastian; Offshore-Burger-Windpark Butendiek, Visby [8] Lycksele Kommuns Översiktsplan: %20och%20bygg/Översiktsplan% pdf 11

13 Bilaga 1. Förslag till områdesbestämmelser Fäboliden Karta Tekniska anläggningar vindkraft Fäboliden Industri - gruvverksamhet

14 Bilaga 2. Beräknad elproduktion, Windpro 13

15 Bilaga 3. Skugganalys, Windpro 14

16 Bilaga 4. Vinddataanalys, Windpro 15

17 Bilaga 5. Bullerberäkningar, Windpro 16

18 17

19 Bilaga 6. Tillkommande vägar 18

20 Bilaga 7. Tekniska data 19

21 20

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2007-10-29 Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder

MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Tillämpad fysik och elektronik MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Av: Linus Bergström, Hans Eriksson och Daniel Hjortborg lisbem03@student.umu.se, hasern03@student.umu.se, dalhjg04@student.umu.se

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Jan Högberg Projektledare, Dala Vind AB Styrelseuppdrag Äppelbovind Ekonomisk förening Dala Vindkraft Ekonomisk förening Bilden föreställer min kollega Niklas Lundaahl Sveriges 7:e

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Agenda för kvällen 1. Bakgrundsinformation och tillståndsstatus 2. Övergripande tidsplan 3. Upphandlingsprocessen -

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Läget i länet och tillståndsprocessen

Läget i länet och tillståndsprocessen Läget i länet och tillståndsprocessen Vindkraft på rätt plats, Härnösand 2014-10-19 Maria Stenkvist, Vindenheten Energimyndigheten Agenda Energimyndighetens roll Tillståndsprocessen Läget i länet Vindkraftens

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO SERO, Olof Karlsson 10 november 2012 Ekonomisk kalkyl 2 MW verk november 2012 Tornhöjd 102 m Inköpspris nyckelfärdigt 30 milj. kr Avskrivningstid

Läs mer

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog Samrådsunderlag 2013-11-14 Vindpark Fyrskog Innehåll 1. BAKGRUND 3 1.1 Syfte med samrådsunderlag 3 1.2 Varför vindkraft? 4 1.3 Gothia Vind AB 5 1.4 Administrativa uppgifter 5 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare Henrik Aleryd - projektledare EU: 20% förnybar energi år 2020 Sverige: 50% förnybar energi år 2020 Sverige: Planeringsmål 30 TWh vindkraft Elcertifikatsystemet säger: 25 TWh förnybart 2020 Av detta beräknas

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared Samrådsunderlag 2011-10-21 Vindpark Ramnared Innehåll 1. BAKGRUND 4 1.1 Syfte med samrådsunderlag 4 1.2 Varför vindkraft? 5 1.3 Gothia Vind AB 6 1.4 Administrativa uppgifter 6 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Vindkraftens värdekedja. www.energikontorsydost.se/vindkraft

Vindkraftens värdekedja. www.energikontorsydost.se/vindkraft Vindkraftens värdekedja www.energikontorsydost.se/vindkraft Vad består en vindpark av Vindkraftverk Fundament Vägar och hårda ytor Elkabel i parken Ställverk i parken Elanslutning (till regionnät) Fiber

Läs mer

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN Sökande Gothia Vind 10 AB Box 231 431 23 Mölndal Tel: +46 31-33 66 590 Fax:+46 31-33 65 910 Org. nr: 556804-2443 Konsult WSP Environmental Box 574 20125

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB Strömsund - Vindkraftdialogen 2008 2008-09-24 AGENDA Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Projektets Tidplan Påverkan Lokalt Näringsliv STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. OX2 3 OX2 har etablerat vindkraft i över 20 år. OX2 står bakom en betydande del av den storskaliga landbaserade vindkraften

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

VINDKRAFTINVESTERINGAR

VINDKRAFTINVESTERINGAR VINDKRAFTINVESTERINGAR EN VINDKRAFTBYGGARES SYN PÅ SAKEN Ingvar Svantesson, Eolus Vind AB Eolus Vind AB Tre verksamhetsgrenar Projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftanläggningar Förvaltning

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Den installerade effekten är 6 MW fördelat på tre st verk av märket Vestas. Dessa kommer att ge en årsproduktion på ca 17,2 MW.

Den installerade effekten är 6 MW fördelat på tre st verk av märket Vestas. Dessa kommer att ge en årsproduktion på ca 17,2 MW. 1 Klimatförändringen är ett av de största hoten som mänskligheten står inför och att få användningen av förnyelsebara energikällor att öka för att uppnå klimatmålen är något som Sverige bör jobba med.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

D 0211 Generell information om fundamentanläggning

D 0211 Generell information om fundamentanläggning D 0211 Generell information om fundamentanläggning VINDKRAFTFUNDAMENT Vindkraftverk förankras i marken med någon typ av fundament. Det finns olika metoder för utförandet. Fundamentens utformning beror

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer