MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder"

Transkript

1 Tillämpad fysik och elektronik MKB Vindkraft i Gullvik Ljudreduceringsåtgärder Av: Linus Bergström, Hans Eriksson och Daniel Hjortborg Handlerade: Fredrik Lundmark och Lars Bäckström

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Lokalisering Platsen Vindförhållande Teknik Vindkraftverk Fundament Mark Demontering Administrativ handläggning Ägarstruktur och handläggare Tillstånd Infrastruktur Väg Elnät och telefonanslutning Miljökonsekvensbeskrivning Landskapets karaktär Djur och växter Vatten Riksintressen Isbildning Landskapsbild Ljud Ljus Nollalternativ Alternativ problemlösning Ekonomi Mark Driftskostnader Fundament Projektering Verk Intäkter Resultatkalkyl och nyckeltal...10 Bilaga WindPro Resultat 2

3 1. Inledning Vindkraften kommer att vara en viktig del i Sveriges omställning mot en mer hållbar utveckling. Sveriges riksdag har beslutat om ett nationellt mål för utbyggnad av vindkraft. Målsättningen är att 10 TWh el skall produceras från vindkraft senast år 2015, vilket motsvarar ca 7 % av Sveriges elförbrukning. Detta skall inte ses som ett slutmål, utan bara som en god början av utbyggnaden. Man bedömer att det svenska elnätet som minst kan hantera 30 TWh vindkraft utan försämrad elkvalitet. Till skillnad från solceller och solvärmesystem, producerar vindkraft som mest energi under vinterhalvårets blåsiga månader. I motsats till andra sydliga länder har Sverige sin största energiförbrukning under vintern, medan varmare länder förbrukar mer under sommaren, då kylanläggningar körs. Detta gör att vindkraften är väl lämpad för svenska förhållanden. Detta arbete syftar till lösa problembilden kring ett av de befintliga vindkraftverken i Gullvik, Örnsköldsvik. Detta verk har av näromgivningen uppfattats som ljudmässigt och visuellt störande. 2. Lokalisering 2.1 Platsen Gullvik är belagt ca 10 km sydöst om Örnsköldsviks centrum. Befintliga vindkraftverk är stationerade ca 1 km från kustlinjen i en sluttning. Bebyggelsen närmast verken ligger ca 450 m från det sydligast belägna verket, och består av såväl fritidshus som permanentbostäder. I området finns ett havsbad som erbjuder camping, stugby, restaurang, boule och minigolf. Omgivningen i övrigt utgörs framförallt av skogsmark samt mindre vattendrag. Detta är ett populärt område, särskilt kring sommarhalvåret då det finns tillgång till fina promenadstråk. Det råder goda vindförhållanden och dessutom är vindkraftverkens fundament belägna på höjder kring 50 m. Som mest höjer sig berget ca 85 meter över havsytan. Viss avverkning har skett i platsens närhet. Omgivningarna är kuperade. Figur 4. Översiktskarta som visar dess närhet till Ö-vik. Figur 5. Detaljkarta som verkens placering. 3

4 2.2 Vindförhållande Den aktuella platsen för byte av vindkraftverk har undersökts i WindPro. I figur 1 ges en Weibullfördelning dvs. vindhastigheten och den frekvens med vilka de uppträder. Frekvensen för vindriktningar framgår ur figur 2. Medelhastigheten för den aktuella platsen är 6,1 m/s och den vanligaste vindriktning är nord-nordväst, dvs. det blåser från havet. Vinddata är taget från väderstationen på Skagsudde som är belagt 8 km i östlig riktning från platsen. Figur 1. Weibullfördelning av vindhastighetsfrekvensen. Figur 2. Frekvens för vindriktning. 3. Teknik 3.1 Vindkraftverk I detta projekt kommer ett vindkraftverk av typen Enercon E-66, med en märkeffekt på 1,5 MW att ersätta befintligt verk av modell Vestas V-52. Verket har en rotordiameter på 66m, och mäter 67 m till rotorhuset. Denna maskin jobbar med ett steglöst varvtal på rotor, och pitchreglering. Rotorbladen är tillverkade av glasfiber och har en färg som motverkar ljusreflektioner. Verket börjar producera vid en vindhastighet på 2,5 m/s och stängs av vid 28 m/s. Anledningen till att just detta verk har valts är ett försök till minska de tidigare bullernivåerna, och samtidigt öka produktionen. En annan fördel är att stora verk arbetar vid ett lägre varvtal, och anses då ofta mindre visuellt störande. Enercons vindkraftverk har i regel en grönmålad nedre del av tornet som gör att den passar bättre in i denna omgivning. 4

5 Figur 3. Närbild av Enercon E Fundament Fundamentet är det som verket förankras i. Det finns två typer av fundament som används på land, bergsfundament och gravitationsfundament. Om berget ligger nära markytan kan ett så kallat bergsfundament användas. I det befintliga berget gjuts bultar in i berget. Ovan på detta gjuts en sockel som tornet kan ställas på. Ett gravitationsfundament fungerar som tung fot som ska kunna hantera de stora krafter som uppstår. Denna mäter ungefär 20 x 20 meter, men täcks över för att inte bryta naturens mönster alltför mycket och ge extra stöd för fundamentet. Utifall att det gamla fundamentet kan återanvändas till det nya verket är det den bästa lösningen. I annat fall måste ett nytt fundament konstrueras och det nya verket kan ej placeras på exakt samma plats utan i anslutning till den gamla platsen. Problemen kan vara att sockeldimensionerna inte överensstämmer eller att den inte tål de högre påfrestningarna som ett större verk medför. 3.3 Mark Den mark som vindkraftverket etablerats på ägs av en privatperson i den ekonomiska föreningen Norrvind. Vid etableringen av det befintliga verket har ett avtal slutits med denna markägare. Vi nyetablering skall villkoren i avtalet omdiskuteras. På det stora hela kan marken brukas enligt situationen innan nyetablering. 5

6 3.4 Demontering Om verket ej skall användas, kan verket plockas ned på liknande sätt som det sattes upp. Materialvärdet överstiger demonteringskostnaden med god marginal. Det enda som lämnas är fundamentet i marken och eventuellt elkabeln. 4. Administrativ handläggning 4.1 Ägarstruktur och handläggare Det sydliga vindkraftverket dvs. närmaste boende på Storsandsvägen ägs av Norrvind ekonomisk förening och det andra verket ägs av Gullvind AB. Norrvind har anlitat Eriksson Wind-Beraten GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) som projektör för att kartlägga problemsituationen kring det södra verket. 4.2 Tillstånd Tillstånd för uppförandet av det nya vindkraftverket, Enercon E-66, söks hos länsstyrelsen. Samråd skall hållas med dem som bor eller arbetar i området och eventuellt andra som på ett eller annat sätt blir berörda, till exempel kan störas visuellt av vindkraftverken. Samråd ska också ske med övriga statliga myndigheter, kommuner, företag och organisationer som verksamheten kan beröra. Till de statliga myndigheterna hör Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket. Det gäller också Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Vägverket. Även telebolag samt Post och telestyrelsen omfattas i samrådet. 5. Infrastruktur 5.1 Väg Verket kommer att befinna sig ca 14 km från Örnsköldsvik och E4:an. Den sträcka som kan komma att vara problematisk är de sista 3 km. Denna delsträcka har en maximal stigning på 85 m och är inte fullt så breda som föregående väg. För att utreda om vägen kommer att klara de större påfrestningarna behövs vidare undersökningar. Befintlig plats för kran finns på området. 5.2 Elnät och telefonanslutning Vindkraftverket kommer att vara lokaliserat ca 12 km från närmaste regionsnät, men förhoppningen är att befintlig dragning kommer att vara tillräcklig för den ökade effekten. Befintligt telefonnät kommer att användas för det nya verket. 6. Miljökonsekvensbeskrivning 6.1 Landskapets karaktär Området är beläget i den nordligaste delen av höga kusten som utgör ett viktigt inslag för rekreation och friluftsområde. Området utgör ett världsarv med dess unika miljö. 6.2 Djur och växter Att vindkraftverk påverkar djurliv är vedertaget. I första hand är det fågellivet som störs av en etablering av vindkraftverk. Störningar utgörs av kollisioner med rotorblad och torn, förlust av habitat och påverkan av flyttfåglars resväg. 6

7 Ett större vindkraftverk i detta fall Enercon E-66 har större torn och sveper över en större area vilket ökar sannolikheten för eventuella kollisioner med fåglar. Det bör nämnas att vindkraftverk generellt begränsas av periferihastigheten vid rotorns spets och därför tvingas stora verk arbeta vid lägre varvtal, vilket bör leda till mindre sannolikhet för kollision med vingarna. 6.3 Vatten Gullviks udde ligger geografiskt i anslutning till Bottenhavet. Även några mindre vattensamlingar finns inom det tilltänkta området. Varken Bottenhavet eller dessa vattendrag kommer att omfattas i verksamheten för vindkraftverket. Påverkan på vattendrag bör därför vara i ringa omfattning. 6.4 Riksintressen Enligt tidigare godkännande att anlägga vindkraft på området finns det inga kollisioner med riksintressen. Ny prövning skall göras men utgången bör inte ändas från tidigare process. Reviderat tillstånd från militären, Luftfartsverken samt Sjöfartsverket måste godkännas då det nya verket är både högre och har större svept area. 6.5 Isbildning Under särskilda väderleksförhållanden kan det ske isbildning på rotorbladen. Isbildning är ej önskvärd och skall i möjligaste mån undvikas genom att använda adekvat utrustning från tillverkaren. Generellt är isbildning fara för människor, djur och byggnader. Tydliga skyltar med varningstext inom riskzonen skall sättas upp på väl synliga platser. 6.6 Landskapsbild Upplevelsen av vindkraftverk i landskapet är individuell, men påverkas av landskapstyp, avstånd, kupering, vegetation, skala och anläggningens utformning. Rent generellt syns vindkraftverk på land mer än dito till havs. De närmaste fastigheterna ligger ca 450 m från verket, dvs. inom en närzon. Generellt kommer detta vindkraftverk att bli ett dominerande element i landskapsbilden. 6.7 Ljud Vindkraftverk framkallar både mekaniska och aerodynamiska ljud. De mekaniska ljuden uppkommer främst i växellådan, medan de aerodynamiska skapas av turbulens kring bladen. Avståndet mellan verket och närmaste boende är ca 450 m och på det avståndet kommer det aerodynamiska ljudet vara det dominerande av de två. Detta är normalt hos moderna serietillverkade aggregat. Då det aerodynamiska ljudet påminner om naturligt vindbrus brukar ljudet från verket snabbt överröstas av det naturliga vindbrus som uppkommer från träd och buskar, och det blir väldigt svårt att uppfatta. Detta fenomen kallas maskering. Vid vindhastigheter över 8 m/s anses generellt vindbruset från verket maskeras så kraftigt att det ej går att uppfatta bruset från verket. Det befintliga Vestasverket börjar producera vid en vindhastighet av 3,5 m/s. Det planerade ersättningsverket Enercon E-66 börjar producera vid en vindhastighet på 2,5 m/s. Detta innebär att endast för vindhastigheter mellan verkens starthastighet och 8 m/s kan ljudbuller i normalfallet anses problematiskt. En annan viktig aspekt är hur ljudet avböjs beroende på 7

8 vindriktningen. Eftersom ljudet pga. avböjningen förstärks i vindriktningen och försvagas mot vindriktningen är det då en rådande vindriktning mellan västsydväst till västligt som de närbelagda fritidshusen får en förstärkt effekt. Hänsyn har ej heller tagits till vegetationens dämpande effekt, men denna kan bedömas som ringa på dessa avstånd och rådande problemsituation. På grund av terrängens beskaffenhet är vindriktningar i västsydväst till sydlig extra problematiska då det uppstår ett lä i det närbelagda bostadsområdet, vilket leder till väldigt begränsad maskering av det genererade vindbruset. En relativt stor rotordiameter i kombination med låg tornhöjd som i det aktuella fallet, och omgivande kuperad skogsbeklädd terräng skapar en inhomogen vindgradient hos den infallande vindprofilen till verket. Detta kunde på plats höras då det svischande ljud som uppkommer av vindkraftverket ej var cykliskt återkommande utan av mer slumpmässig karaktär. Slutsatser kan således dras att infallande vind längst ner i svept area kan ha turbulent karaktär, vilket bidrar till ökad emitterad ljudnivå. Ett högre torn skulle lösa detta problem. Gränsvärdet för buller vid området går vid 40dB. Denna gräns fastställdes innan vindkraftens storskaliga etablering vid boende, då påverkan av ljud från vindkraften ej var riktigt utredd. Vid simuleringar i WindPro uppgår ljudnivån från de befintliga verken till, worst-case, 40,6 db(a) inom det ljudkänsliga området C, figur 6. Detta berör 4st fastigheter. Inom område B uppgår den maximala ljudnivån till 40,3 db(a), vilket bara berör en fastighet. I det sydligaste området överskrids ej gränsvärdet. Resultatet kan beskådas i figur 7. Figur 6. Ljudkänsliga områden närmast vindkraftverket. Vid ersatt verk ser ljudsituationen bättre ut, gränsvärdena överskrids ej och ljudnivån uppgår max till 38,1 db(a) inom område C, figur 8. 8

9 Figur 7. Befintlig Ljudsituation, worst-case. Den yttersta ljudnivålinjen markerar en ljudnivå på 35dB(A). Sedan sker en ökning på 5dB(A) per nivå. Figur 8. Ljudsituationen med E-66. Den yttersta ljudnivålinjen markerar en ljudnivå på 35dB(A). Sedan sker en ökning på 5dB(A) per nivå. 6.8 Ljus I ett vindkraftverk orsakar bladens roterande en rörelse av ljus och skugga. Denna effekt uppkommer i synnerhet i närområdet då solen skiner bakom vindkraftverket. Detta medför att effekten uppkommer under en viss period på dygnet och varierar över året till följd av årstidsvariationerna. I WindPro finns en modul som utför beräkningar på antalet skuggtimmar per år. Dessa beräkningar tar ej hänsyn till vegetation men ger trots detta en fingervisning. Beräkningar utförs enligt principen worst-case, dvs. att vinden alltid följer solen och verket alltid är i drift. För nuvarande konstellation med de två befintliga vindkraftverken, tornhöjd 53 m, är maximalt antal skuggtimmar per år 27 h och 42 min vid en specifik fastighet. Om det södra vindkraftverket byts till ett nytt Enercon E-66, tornhöjd 67 m, beräknas maximalt antal skuggtimmar per år till 29 h och 51 min vid en annan fastighet. Det är ofrånkomligt att det maximala antalet skuggtimmar ökar eftersom tornhöjden är högre för Enercon E-66. Eftersom problembilden i huvudsak utgörs av ljud och differensen i antalet skuggtimmar är liten väljer vi att gå på linjen att det södra verket skall bytas ut. 6.9 Nollalternativ Nollalternativet innebär att inget nytt vindkraftverk etableras på befintlig plats. Detta medför att problembilden kring det första verket kvarstår. En sådan situation är icke önskvärd och medför att vindkraft med alla dess fördelar får ett dåligt anseende. Nollalternativet innebär vidare att man har en lägre installerad effekt vilket medför att en större del av vindens energi ej kan nyttiggöras Alternativ problemlösning I den aktuella problembilden finns ett befintligt verk som fungerar otillfredsställande och som bör bytas ut. En tydlig frågeställning i detta fall är huruvida det befintliga verket skall bytas ut eller inte. Ett sätt att komma runt problematiken med ljud är att höja befintligt verk adekvat sträcka för att minska turbulensen kring vingspetsarna och således emitterade ljudnivån. Ett annat kan vara att avverka skogen i direkt närhet 9

10 till befintligt verk och på så sätt minska ytråheten kring verket och därmed minska turbulensen. 7. Ekonomi Med anledning att tidigare verk är uppförda på platsen, medför detta att väg och elkabel redan är dragna. En förhoppning är att vägen kommer att klara av de större belastningarna som ett tyngre verk kan medföra. Vägens bärighet och förhandlingspriset för en förstärkning av en befintlig väg kräver vidare undersökningar och förhandlingar. Kostnaden för en förstärkning kan inte uppskattas i detta läge, och tas då inte med i beräkningarna. Detta gäller även för en eventuell omdragning av elkabel. Telefonanslutningar finns redan i närheten, och räknas då inte in som en kostnad. 7.1 Mark Kostnaden för arrenderingen av marken kommer att ligga på ca kr (Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius 2003). Men är givetvis beroende av avtalet med markägaren. 7.2 Driftskostnader I driftskostnaderna inräknas bl.a. service, underhåll, försäkring, telefonkostnader, elmätningar, administrativa avgifter samt miljötillsynsavgifter. Dessa kostnader beräknades till sammanlagt kr. Denna kostnad är beräknad från schablonvärden från (Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius 2003). 7.3 Fundament Från schablonberäkningar, kostar fundament ca 500 kr/kw (Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius 2003), vilket resulterar i en fundamentskostnad på ca kr. Detta förutsätter att det befintliga fundamentet ej kan återanvändas. 7.4 Projektering Kostnaden för detta kan komma att bli lägre än schablonvärdet kr (Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius 2003), då tidigare undersökningar är gjorda. 7.5 Verk Inga prisuppgifter har fåtts från Enercon, trots flertalet försök. Priset för ett verk är då uppskattat utifrån schablonvärden från föreläsningsutdrag. För modell E-66 med en märkeffekt på 1,5 MW blir kostnaden ca 13,5 miljoner kronor styck. 7.6 Intäkter Verkets intäkter är baserat på att en ekonomisk förening äger och driver det. Den el som produceras och säljs till privatpersoner antas ligga på 55 öre/kwh. Inräknat med moms, elskatt och elcertifikatsavgift blir det totala priset 114 öre/kwh. Baserat på elproduktionen MWh/år från WindPro blir den totala intäkten 3,8 miljoner kr. Ingen hänsyn till nätnyttan är tagen. 7.7 Resultatkalkyl och nyckeltal Räntan är satt till 5 % med en avskrivningstid på 20 år. 10

11 Verket kommer att delas upp i andelar á 4400 kr och 1000 kwh/normalår. r 0,05 Annuitet: a = = 0,08 = 8% n 20 1 (1 + r) 1 1,05 Kapitalkostnad: Driftskostnad: Intäkter: Årlig vinst: K = a K 0,08* 4400 = 352kr / andel a i / Driftskostnad D a = 1,25 = 1,25 = 65kr / andel / år Antalandelar 3390 I a = 1000 kwh / år 1,14 kr / kwh = 1140kr / andel / år V = I K D år = = 723kr / andel a a a a / år Detta resulterar i en avbetalningstid på ca 4 år. Några nyckeltal för verket: Energin per svepyta: 991 kwh/(m 2 år) Kapacitetsfaktor: 26 % Fullasttimmar: 2260 h Kostnadseffektivitet: 4,35 kr/(kwh år) Investeringskostnader Kostnad (kr) Specifik kostnad Verk kr/kw Fundament kr/kw Mark kr/kw Projektering Total kostnad Driftskostnader Kostnad (kr/år) Specifik kostnad Service kr/kw/år Försäkring kr/kw/år Administration Elmätning kr/verk Telefon kr/verk Fastighetsskatt kr/kw Miljötillsynsavgift 1000 Total kostnad Samtliga uppgifter är hämtade från Föreläsningsutdrag eller (Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius 2003) 11

12 Referenser Vindkraft i teori och praktik; Tore Wizelius; 2003; ISBN Ljud från vindkraftverk; Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket; 2001; Rapport Projektör Vindkraft, bygga och ansluta större vindkraftverk; Energimyndigheten; ET 2007:32. VindGIS tittskåp; [ ]. WindPro 2.4 Users Guide, 2.ed Jan Lars Bäckström, Universitetsadjunkt avd. tillämpad fysik och elektronik; Umeå Universitet. Fredrik Lundmark, Universitetsadjunkt avd. för ekologi, miljö och geovetenskap;. Karl G. Wiklund; KGW Konsult AB; Specialist inom energi och återvinning. 12

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2007-10-29 Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare: Johnny Carlberg,

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M2 Alternativ lokalisering MKB Bilaga M2 ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för vindkraftsanläggning Spjutåsberget Härnösand Energi & Miljö AB, nedan

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared Samrådsunderlag 2011-10-21 Vindpark Ramnared Innehåll 1. BAKGRUND 4 1.1 Syfte med samrådsunderlag 4 1.2 Varför vindkraft? 5 1.3 Gothia Vind AB 6 1.4 Administrativa uppgifter 6 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

VÄNNÄS KOMMUN Utställningshandling 2010

VÄNNÄS KOMMUN Utställningshandling 2010 VÄNNÄS KOMMUN Utställningshandling 2010 Projektorganisation Styrgrupp: Jan Björinge, stadsdirekör, Umeå kommun Rolf Eriksson, kommunchef, Nordmalings kommun Kurt-Allan Egelby, kommunchef, Bjurholms kommun

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun

SAMRÅDSVERSION. Vindbruksplan Askersunds kommun SAMRÅDSVERSION Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan KONCEPT Samråd februari 2011 Vindbruksplan Askersunds kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan Samråd februari 2011

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog Samrådsunderlag 2013-11-14 Vindpark Fyrskog Innehåll 1. BAKGRUND 3 1.1 Syfte med samrådsunderlag 3 1.2 Varför vindkraft? 4 1.3 Gothia Vind AB 5 1.4 Administrativa uppgifter 5 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Den installerade effekten är 6 MW fördelat på tre st verk av märket Vestas. Dessa kommer att ge en årsproduktion på ca 17,2 MW.

Den installerade effekten är 6 MW fördelat på tre st verk av märket Vestas. Dessa kommer att ge en årsproduktion på ca 17,2 MW. 1 Klimatförändringen är ett av de största hoten som mänskligheten står inför och att få användningen av förnyelsebara energikällor att öka för att uppnå klimatmålen är något som Sverige bör jobba med.

Läs mer

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag

Vindkraft i Haninge kommun Planeringsunderlag Beställare: Haninge kommun Beställarens representant: Martin Ragnar Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria Ceder Åsa Erkman, Anna-Lena Frennborn, Herman Heijmans,

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till översiktsplan 2009 Utkast till samrådshandling Beställare:

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN NORDMALINGS KOMMUN ROBERTSFORS KOMMUN UMEÅ KOMMUN VINDELNS KOMMUN VÄNNÄS KOMMUN. VINDKRAFT I UMEÅREGIONEN Tillägg till översiktsplan

BJURHOLMS KOMMUN NORDMALINGS KOMMUN ROBERTSFORS KOMMUN UMEÅ KOMMUN VINDELNS KOMMUN VÄNNÄS KOMMUN. VINDKRAFT I UMEÅREGIONEN Tillägg till översiktsplan BJURHOLMS KOMMUN NORDMALINGS KOMMUN ROBERTSFORS KOMMUN UMEÅ KOMMUN VINDELNS KOMMUN VÄNNÄS KOMMUN VINDKRAFT I UMEÅREGIONEN Tillägg till översiktsplan Projektorganisation Styrgrupp: Jan Björinge, stadsdirekör,

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun

Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun Vindkraft i Sveriges inland Vindkraftsplan för Hylte kommun Lisa Ahlgren Examensarbete 30 Högskolepoäng, Magisterprogrammet i Fysisk Planering Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad Blekinge

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5.1 Vindkraftverket Teknisk utformning och produktion Ett vindkraftverk består av ett torn med maskinhus, rotor och rotorblad. Tornet förankras med ett fundament

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning, Kristianstads kommun

Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning, Kristianstads kommun Länsstyrelsen i Skåne Dnr 551-3526-2014 Miljöprövningsdelegationen 1290-1014 att: Göran Fagerström 205 15 MALMÖ Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning,

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer