Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen"

Transkript

1 Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar och undersökningar - Lokal utvecklingsfond - Beskrivning av layout - Info om ljud - Info om skugga - Fotomontage - Processen,myndigheter och kommunens roll

2 Vad har skett sedan samrådet? Förstudie fågel Örn Berguv Skogshöns Preliminär layout och vägdragning Fotomontage Försvarsmakten och Luftfartsverket Kommunal tillstyrkan Förstudie Fågel Förstudien syftar till att identifiera de fågelarter som anses vara riskarter vid etablering av vindkraft. För området vid och omkring Duvhällen har ett flertal olika arter observerats och rapporterats. Dock är inte alla arter känsliga för vindkraft. De arter som anses vara särskilt känsliga och återfinns i eller i närheten av området för Duvhällen samt behöver utredas närmre är; Örn, Berguv, Skogshöns, rovfåglar (Bivråk). Dessa arter överensstämmer väl med vad länsstyrelsen meddelat vid samrådet. Örn En inventering av kungs- och havsörn har genomfört under februari och mars månad. Under inventeringen gjordes inga observationer av kungsörn. Detta tillsammans med tidigare information om att kungsörn inte häckar eller häckat i eller i närheten av området, indikerar att etablering av vindkraftverk inte utgör någon risk för kungsörn. Under inventeringen observerades havsörn. Någon spelflykt observerades dock inte, och inget i övrigt som indikerar att häckning skulle ske i eller i närheten av området. Observerade havsörnar utgjordes helt av jagande individer. Det finns alltså inte heller något som indikerar att någon viktig, flitigt utnyttjad, flygled för havsörn som förflyttar sig mellan Hjälmaren och Mälaren skulle löpa över området för Duvhällen. Slutsatsen från inventeringen är att en etablering av vindkraftverk vid Duvhällen skulle ha en ringa inverkan på kungs- och havsörn i området.

3 Berguv Inventering av Berguv har gjorts vid grustagen väster om området för Duvhällen. Under inventeringen gjordes inga observationer av berguv, inte heller bedömdes miljön som särskilt lämplig för berguv. Skogshöns En fjärranalys av viktiga miljöer för skogshöns har utförts där områden med potential att hysa orre och tjäder, samt habitat för järpe kartlagts. Resultatet är att utredningsområdet för Duvhällen inte hyser någon nämnvärd population av orre och tjäder. De lämpliga habitat som förekommer i området bör undantas från exploatering. Preliminär layout och vägdragning Utifrån samråd och utförda utredningar, undersökningar och inventeringar har en preliminär layout och vägförslag tagits fram. Fotomontage Fler fotomontage har tagits fram efter önskemål och synpunkter från samråd med allmänhet och grannkommuner och länsstyrelser. Försvarsmakten och Luftfartsverket Samråd med Försvarsmakten har genomförts. Myndigheten har meddelat att inga hinder att etablera vindkraftverk av föreslagen höjd och antal vid Duvhällen föreligger. En flyghinderanalys har beställts av Luftfartsverket. Efter att samråd med luftfartsverket hållits ska samråd med enskilda flygplatser ske (enligt LFV s rekommendation). Kommunal tillstyrkan Eskilstuna kommun har i kommunstyrelsen tagit beslutet att tillstyrka en etablering av vindkraftverk vid Duvhällen. Kommunens roll är att bedöma om etablering av vindkraftverk är en lämplig användning av mark. Miljöprövning enligt miljöbalken sker av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala.

4 Vad ska ske framöver? Under sommaren och hösten 2015 kommer en rad ytterligare undersökningar och utredningar att utföras. Dessa ligger, tillsammans med redan utförda utredningar, till grund för den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om miljötillstånd. Arkeologisk utredning Utredningen syftar till att klargöra om planerna riskerar att påverka ännu okända forn- och kulturlämningar. Krav om arkeologisk utredning ställs av länsstyrelsen i Södermanlands län. Kulturmiljöanalys En kulturmiljöanalys görs för att beskriva områdets kulturmiljö och kulturhistoriska innehåll. I analysen ingår en bedömning av vindkraftverkens påverkan på kulturmiljön. Naturvärdesinventering Inventeringen syftar till att kartlägga områden av vikt för bevarandet av olika arter. Inventeringen sker i anslutning till planerade vägar och verkspositioner, dvs. där fysiska ingrepp planeras. Fladdermusinventering En inventering av fladdermusbeståndet i området görs för att kunna utforma verksamheten så att negativa konsekvenser för riskarter ska kunna minimeras. Fladdermöss är vanligt, men långt ifrån alla fladdermusarter är känsliga för vindkraftverk. Väg, kranplatser och hydrologi En preliminär vägsträckning har tagits fram. För att säkerställa att förslaget är genomförbart kommer en fördjupad utredning av sträckningen att utföras. I samband med det kommer även en hydrogeologisk utredning att genomföras. Ljud- och skuggutredning När en slutgiltig layout av verk och vägar tagits fram görs en ljud- och skuggutredning för att kunna bedöma den områdespåverkan som uppstår, samt att säkerställa att riktvärdet 40 db(a) vid bostäder klaras. Samt att tiden med rörliga skuggor vid bostäder inte överstiger 8 timmar/år och/eller 30 minuter/dag.

5 Miljökonsekvensbeskrivning En etablering med fler än sju vindkraftverk, eller med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska prövas enligt miljöbalkens 6 kapitel. Enligt kraven i miljöbalken framgår att en fullständig MKB alltid ska upprättas för en etablering av den här storleken. De inventeringar, utredningar och undersökningar som genomförs utgör underlaget för MKB n, som syftar till att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter en planerad verksamhet kan medföra på miljö och hälsa, samt hur verksamheten påverkar hushållningen med resurser. MKB n bifogas ansökan om miljötillstånd som sedan lämnas in till länsstyrelsen. Ansökan planeras att lämnas in i december Lokal utvecklingsfond Med pengar från vindkraften kan bygden få ny utvecklingskraft som stödjer strategiska satsningar och stärker insatser för uthållig utveckling. Vid etablering av Duvhällen Vindpark är ambitionen därför att upprätta ett avtal mellan Scanergy och en lokal organisation som representerar den lokala bygden. Verksamhetsutövaren kommer att avsätta medel varje år till en lokal utvecklingsfond. Utgångspunkten för denna form av lokal återbäring är att vindkraften ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas ska få del av det värde vindkraftsproduktionen skapar. Med bygd avses områden inom och i anslutning till den aktuella vindkraftsparken. Hur det område som räknas till bygden ska avgränsas kommer att avgöras av lokala förhållanden. Utvecklingsfondens medel ska förvaltas av en stabil och lokalt förankrad organisation som representerar hela bygden. En tänkbar lösning kan vara att bilda en stiftelse. Den lokalt förankrade stiftelsen som förvaltar fonden utformar själv de direktiv och riktlinjer som ska gälla för hur fondens medel ska fördelas och användas.

6 Utformning av vindkraftparken Området vid Duvhällen, såsom det är utpekat i den kommunala översiktsplanen rymmer upp till 13 vindkraftverk. En tidig layout med 13 vindkraftverk visades på samrådet. Se blå markeringar i figur nedan. Preliminär vägdragning och layout Layoutarbetet handlar om att hitta placeringar av vindkraftverk som inte är olämpligt placerade med avseende på kända markbundna värden (forn-, kulturlämningar, våtmarker, potentiella naturvärden etc), länkstråk (teleoperatörer, MSB). Samtidigt bör inte vindkraftverk vara placerade för nära varandra på grund av den turbulenta luft som uppstår bakom verken. Utöver nämnda kriterier ska riktvärdet vid omkringliggande bostäder klaras. Med hänsyn till redan kända värden finns nu en preliminär layout bestående av 10 vindkraftverk. Att antalet lämpliga positioner justeras eller minskar i takt med att resultat från utredningar och yttranden från samråd inkommer är inget ovanligt. Det är den

7 process, där hänsyn till olika intressen tas, som till slut skapar en vindkraftpark där områdespåverkan hålls så låg som möjligt och den förväntade produktionen så hög som möjligt. Ytterligare justeringar av de planerade vindkraftverken kommer sannolikt att ske efter att samtliga utredningar, undersökningar och inventeringar gjorts. Det interna vägnätet är i dagsläget planerat att ansluta från väg nr 719 och 720 där trafikverket är väghållare. Genom att ansluta den planerade vindkraftparken från norr behöver inga transporter passera genom byarna söder om utredningsområdet. En detaljerad undersökning av vägförslaget och hydrologin kring vägar och verksplaceringar kommer att utföras. Elanslutning Vindkraftparken är planerad att ansluta till Västermo fördelningsstation där kapacitet att ta emot den vindkraftproducerade elen finns. En detaljprojektering över hur anslutningen ska ske kommer att utföras. Inom vindparken kommer det interna el- och fibernätet att markförläggas, vilket vanligtvis sker i det interna vägnätet.

8 Ljudberäkning Bilden visar en 40 dba-linje (orange). Ljudberäkningen får ej ta hänsyn till maskerande ljud (vägar, naturligt vindsus etc) eller dämpande vegetation. Vid en mätning av ljudet från en vindkraftsanläggning så skall riktvärdet för ljud klaras (vanligt förekommande villkor i miljötillstånd). Tillsynsmyndigheten (kommunen) ställer krav på verksamhetsutövaren att efterleva villkoren, vilket vanligen kräver att ljudet mäts. Ljudnivån mäts över en period om minst 30 minuter och medvind råder från vindkraftparken mot mätpunkten. För verksamhetsutövaren är det viktigt att ljudberäkningar stämmer överens med ljudmätningar.

9 Skuggberäkning Bilden visar en sannolik skuggutbredningskarta baserat på solstatistik och vindstatistik. 8 timmar per år visas som grön linje, 0 timmar per år som blå linje. Skuggberäkningen får ej ta hänsyn till vegetationens påverkan. Långa skuggor från ett vindkraftverk förutsätter lågt stående sol och att rotorn står nog vinkelrätt mot solen. Riktvärdet för rörliga skuggor är maximalt 8 timmar/år och 30 minuter/dag. Skuggpåverkan på fritidshus och bostäder från vindkraftparker kan antas vara sällsynta, dels på grund av de relativt stora avstånden men också genom användandet av skugghanteringsutrustningar. Då stoppas vindkraftverket då risk för skuggning till bostäder eller fritidshus föreligger.

10 Fotomontage, plansch 1 Projektet befinner sig på utredningsstadiet, i dagsläget består Duvhällen Vindpark av tio vindkraftverk. Placeringar och antal kan komma att ändras i takt med att fler inventeringsresultat färdigställs. Det här fotomontaget visar en parklayout med 10 verk av typen Siemens SWT (3,3 MW) med 135 meter navhöjd och 130 meter rotordiameter, vilket ger en totalhöjd av 200 meter. Med totalhöjd avses navhöjden plus halva rotordiametern. Syftet med fotomontaget är att visualisera hur vindkraftverken kan komma att framträda när de betraktas från olika platser i närområdet. Fotomontaget är utfört av Scanergy Wind AB, under våren Hur ett fotomontage görs Fotografier tas från vald fotopunkt. För att göra ett panoramamontage tas flera foton i bredd, genom att panorera kameran i det horisontella planet. En GPS-mottagare används för att fastställa fotopunktens position. GPS-koordinater tas även på olika referenspunkter i terrängen. I datorn bygger man upp en 3D-värld som motsvarar verkligheten. Vindkraftverken placeras på sina positioner och har rätt mått på torn, generatorhus och rotor. I dataprogrammet (WindPro) placerar man virtuella kameror som har samma position och brännvidd som den riktiga kameran hade när originalfotot togs. Varje foto passas sedan in i förhållande till den virtuella kameran i datorn genom att kameran vrids så att koordinaterna för kända referenspunkter i terrängen passar in på fotot. Då hamnar 3Dvindkraftverken på rätt plats. För att få en helhetsbild har flera foton satts ihop till en panoramabild om inte alla vindkraftverk får plats på samma bild. Scanergy använder optik med en brännvidd om 35 mm samt kamera med dxsensor. Fotopunkter Bilderna är tagna från följande platser: 1 Hålåsen/Tjärbruket 2 Knutsta 3 Björkbacka 4 Fagerhult 5 Grönlund Fotomontage från flera platser kommer att lämnas in i samband med ansökan.

11 Fotomontage, plansch 2 Fotopunkt 1, Hålsäter/Tjärbruket (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 1533 meter. Bilden är tagen

12 Fotomontage, plansch 2 Fotopunkt 1, Hålsäter/Tjärbruket (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 1533 meter. Bilden är tagen

13 Fotomontage, plansch 3 Fotopunkt 2, Knusta (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 1507 meter. Bilden är tagen

14 Fotomontage, plansch 4 Fotopunkt 3, Björkbacka 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 4151 meter. Bilden är tagen [Skriv här]

15 Fotomontage, plansch 4 Fotopunkt 3, Björkbacka 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 4151 meter. Bilden är tagen

16 Fotomontage, plansch 5 Fotopunkt 4, Fagerhult (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 3019 meter. Bilden är tagen

17 Fotomontage, plansch 5 Fotopunkt 4, Fagerhult (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 3019 meter. Bilden är tagen

18 Fotomontage, plansch 6 Fotopunkt 5, Grönlund (panorama) 10 st vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är 1064 meter. Bilden är tagen

19 Projektörens, Myndigheters och kommunens roll Riksdagen har fattat beslut om en planeringsram till år 2020 om 30 TWh (20 på land och 10 till havs) årlig produktion för vindkraft. Planeringen sker i kommunerna, där lämpliga områden identifieras. Projektören (i detta fall Scanergy) undersöker om det är möjligt att bedriva vindbruk i ett område. Länsstyrelsen bedömer om det är lämpligt att bedriva vindbruk i ett område. De bedömer alla aspekter, bl.a. påverkan på kulturmiljö från många kilometers avstånd ner till enskilda förekomster av t.ex. en sällsynt lav. Naturvårdsverket har föreslagit riktlinjer för buller och skuggor och dessa skall följas. Kommunen/Länsstyrelsen kräver uppföljning av buller och skuggpåverkan, som regel genom mätningar och beräkningar som visar att riktlinjerna följs.

20 Tillståndsprocessen Idé om att bedriva vindbruk Samrådsunderlag upprättas Samråd med länsstyrelse, kommun och särskilt berörda. Om betydande miljöpåverkan även samråd med utökad krets. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Ansökan upprättas. Här är vi i processen 2015 Ansökan och MKB lämnas in till Länsstyrelsen. När ansökan är komplett kungörs den och remitteras till berörda myndigheter Eventuellt inkomna yttranden skickas till sökanden Synpunkter till Länsstyrelsen Sökanden får bemöta yttranden. Länsstyrelsen upprättar förslag till beslut. Förslaget skickas eventuellt till sökanden så att sökanden får bemöta det. Miljöprövningsdelegationen beslutar. Beslutet kungörs och parterna underrättas. Eventuella överklaganden. Berörda parter har möjlighet att överklaga

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Fotomontage Grönhult. 2 layouter. FaloVind

Fotomontage Grönhult. 2 layouter. FaloVind Fotomontage Grönhult 2 layouter FaloVind 2012-09-30 Fotokarta, Layout 1 (17 verk) Fotokarta, Layout 2 (23 verk) Fotodata Fotografierna som har använts för att skapa panoramamontagen har tagits med en brännvidd

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Bilaga 4A. Fotomontage Grönhult. Senvion M122 totalhöjd 200 meter Allmänna fotopunkter

Bilaga 4A. Fotomontage Grönhult. Senvion M122 totalhöjd 200 meter Allmänna fotopunkter Fotomontage Grönhult Senvion M122 totalhöjd 200 meter Allmänna fotopunkter 2014-05-16 Fotokarta Fotodata Fotografierna som har använts för att skapa panoramamontagen har tagits med en brännvidd motsvarande

Läs mer

Fotopunkt Namn RT90, X RT90, Y

Fotopunkt Namn RT90, X RT90, Y Vindkraftpark BORGVATTNET Fotomontage Totalhöjd 220 meter 2013-02-18 fotokarta fotodata Fotografierna som har använts för att skapa panoramamontagen har tagits med en brännvidd motsvarande 50 mm på en

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande Vindkraftprojekt Gröninge Kinda kommun yttrande Eon samrådshandling daterad 2011-12-13 Eon samrådsmöte 2012-01-17 1 Rev 2012-03-15 Arbetsgång Arbetsgång för utarbetande av yttrande Eon samrådshandling

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m.

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Visualiseringar 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Fotopunkter Rönnskär Storjungfrun Trollharen FAKTA VISUALISERINGAR Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter.

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 INFORMATIONSMÖTE Välkommen till Vattenfall Vindkrafts informationsmöte för vindkraftprojektet Sandselehöjderna!

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötet vindkraftpark Synlighetsanalys och fotomontage

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Välkomna till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 för Vindpark Duvhällen

Välkomna till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 för Vindpark Duvhällen Välkomna till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 för Vindpark Duvhällen Skriv upp er på deltagarförteckningen i pärmen. Ta del av informationen som ges på utställningen. Läs gärna i samrådsunderlaget. Synpunkter

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

DOM 2014-04-03 Stockholm

DOM 2014-04-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-04-03 Stockholm Mål nr M 2504-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-19 i mål nr M 6497-11, se

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Duvhällen, Eskilstuna kommun

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Duvhällen, Eskilstuna kommun Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Duvhällen, Eskilstuna kommun Upprättad av Ecocom AB i november 2015 på uppdrag av Duvhällen Vindpark AB Uppdragsledare och författare Layout

Läs mer

Vindkraft vid Högabjär

Vindkraft vid Högabjär Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Långmossa. Fotomontage. Version Datum Gjord av Godkänd Innehåll JRd SAd Fotomontage för Långmossa vindpark, Planutkast juni 2017

Långmossa. Fotomontage. Version Datum Gjord av Godkänd Innehåll JRd SAd Fotomontage för Långmossa vindpark, Planutkast juni 2017 Sida 1 av 16 Langmossa_Fotomontage_ CK170608-16SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland Långmossa Fotomontage Version Datum Gjord av Godkänd Innehåll 01 2017-06-08 JRd SAd Fotomontage för Långmossa

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage EIP/Paulina Kaivo-oja Synlighetsanalys Fotomontage Hur väl vindkraftverk

Läs mer

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1.

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1. Fotomontage Vindkraftsanläggning Sörlidberget Bilaga MKB 9 Fotomontage Version 1.0 Datum 2016-02-23 Vindpark Sörlidberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Sörlidberget

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

Välkomna till informationsutställning för Vindpark Odensvi

Välkomna till informationsutställning för Vindpark Odensvi Välkomna till informationsutställning för Vindpark Odensvi Syftet med utställningen är att delge information om det planerade projektet samt att samla in information. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Fotomontage. Vindkraftpark Sörlidberget. Fotomontage. Vindkraftpark Sörlidberget. Format: A3. Version 1.0 Datum

Fotomontage. Vindkraftpark Sörlidberget. Fotomontage. Vindkraftpark Sörlidberget. Format: A3. Version 1.0 Datum Fotomontage Version 1.0 Datum 2017-02-14 Fotomontage Vindkraftpark Sörlidberget Vindkraftpark Sörlidberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Sörlidberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samrådsunderlag: utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med förslag till vidare arbete Produktion: Enetjärn

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter.

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilaga 4 Visualiseringar Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilden är ett montage av foton tagna i riktningarna 270 300. Fotomontage vy från Trödje cirka 2

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

DOM 2014-04-04 Stockholm

DOM 2014-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-04-04 Stockholm Mål nr P 9351-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr P 3754-13, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Ert Dnr 2011-0336-4 Datum: 2012-05-03 BEMÖTANDEN AV YTTRANDEN ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN

Ert Dnr 2011-0336-4 Datum: 2012-05-03 BEMÖTANDEN AV YTTRANDEN ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Ert Dnr 2011-0336-4 Datum: 2012-05-03 BEMÖTANDEN AV YTTRANDEN ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Scanergy West AB har den

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT MAJ 2010 LARS GERRE OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSSON Beställare: Rabbalshede Kraft AB Författare: Maria Magnusson, Tina Mathiesen, Stefan Pettersson, Rio Kulturkooperativ

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Carina Lundgren Rebecca Palmgren 2 Sammanfattning

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindkraftparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken Vindkraftprojekt Boarp Ulricehamns kommun Västra Götalands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 miljöbalken 2014-05-13 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB 1 Innehåll 1 Presentation av sökande och ärendet...

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer