1. Nybyggnadskarta och situationsritning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Nybyggnadskarta och situationsritning"

Transkript

1 Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret Tidaholm Dnr Datum: KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober 2011 förelagt Scanergy West, sökanden, att komplettera ansökan om bygglov samt anmälan enligt miljöbalken för etablering av vindkraft på fastigheterna Härja 7:3, Härja 1:4 samt Ryggahemmet 1:1. De begärda kompletteringarna redovisas nedan. 1. Nybyggnadskarta och situationsritning Enligt muntlig överenskommelse med bygglovshandläggare Marcel Abedini den 26 oktober 2011 bifogas nya kartor där varje fastighet redovisas separat, bilaga 1. Kartorna är tagna från Metrias Fastighetskarta i skala 1: En preliminär skiss över vägdragning och placering av verksplatser redovisas på kartorna. Vägdragning och placering av verksplatser är preliminär tills dess att den slutliga detaljprojekteringen görs inför byggnation av vindparken. I dagsläget är exakt utformning av det interna elnätet inom vindparken ej fastställd. Utformningen av det interna elnätet kan fastställas först då projektering av det anslutande elnätet samt vägdragning är klar. Utgångspunkten för det interna elnätet är dock att markförlagd kabel används och att denna följer vägdragningen. Efter önskemål bifogas också en karta med ett utritat avstånd 1 kilometer från varje vindkraftverk inför utskick till berörda fastighetsägare, bilaga Beskrivning och måttsättning av vindkraftverken Upphandling och beställning av vindkraftverk görs senare i projekteringsprocessen då alla tillstånd för etablering är klara. Därför kan inget specifikt verksfabrikat anges i dagsläget. Verken kommer dock att vara av den typ och storlek som redovisats i bygglovsansökan och miljöanmälan, dvs med ca 100 meters tornhöjd, ca meters rotor och med en totalhöjd av maximalt 150 meter. Tornet kommer att vara ett vitt rörtorn av antingen enbart stål, eller av hybridtyp med betong i de nedre segmenten och stål i de övre. Beroende på markförhållandena vid verksplatsen kommer antingen gravitationsfundament eller bergförankrat fundament användas. Val av fundament görs först vid detaljprojektering och efter en geoteknisk undersökning. För en principskiss av ett gravitationsfundament se figur 1. För övrig teknisk bekrivning av anläggningsarbeten hänvisas till avsnitt 2.4 i miljöanmälan. I bilaga 2 återfinns teknisk data om Kenersys K100 2,5 MW som ett exempel på ett verk i den här storleksklassen. 1

2 Figur 1. Principskiss av gravitationsfundament, som här består av en betongplatta med 18 m i diameter. Det har en sluttande ovansida, vilket medför att tjocklek är 1 m vid kanterna och 2 m vid fundamentets centrum där tornet monteras. Hela fundamentet placeras under marknivå och övertäcks med jord. 3. Säkerhet I enlighet med standardförfarande vid etablering av vindkraft kommer ingen avspärrning av området kring vindkraftverken att ske. En informationsskylt med en varning för iskast kan sättas upp vid tillfartsvägen till varje verk. Som beskrivits i miljöanmälan bedöms dock risken för olyckor på grund av iskast som mycket liten. 4. Samråd Samrådsprocessen är kopplad till 6 kapitlet i miljöbalken som beskriver miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och krävs enbart för tillståndspliktig verksamhet. Vid en anmälan enligt miljöbalken krävs ingen samrådsprocess. Scanergy West (då under namnet Prevind) genomförde dock ett samrådsmöte tillsammans med fastighetsägare i projektet den 3 april 2008 i Härja hembygdsgård. Enligt deltagarlista från mötet deltog 14 närboende på mötet. På mötet redovisades flera olika utformningsalternativ med upp till 8 verk inom och i angränsning till det idag aktuella etableringsområdet. För inbjudan till samråd och deltagarförteckning samrådsmöte, se bilaga 3. Samråd har även genomförts med Försvarsmakten, Luftfartsverket, Teracom samt Falköpings, Jönköpings samt Skövde flygplats genom att remisser skickats till dem under På grund av förändrad utformning av vindparken sedan dessa remisser skickades anser sökanden att remissvaren inte fullt ut är aktuella. Nya remissutskick bör göras inom ramen för kommunens handläggning av bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken. 5. Fotomontage De fotomontage som bifogades miljöanmälan har kompletterats med animationer av vindkraftverken i dagsljus och skymning/natt från fyra representativa fotopunkter (fotopunkt 1 - Ballebron; fotopunkt 6 - Kråkeryd; fotopunkt 7 Utvängstorp parkering; samt fotopunkt 8 riksväg 48). Transportstyrelsens föreskrifter om markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten (TSFS 2010:155) anger att vindkraftverk med en totalhöjd upp till 150 meter skall markeras 2

3 med medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, mörker och gryning. Blinkningsintervallet skall vara mellan per minut, dvs från en blinkning var tredje sekund till en blinkning per sekund. Animationerna har utförts i programvaran WindPRO 2,7 och bifogas denna handling i form av digitala wpa-filer som öppnas med den medföljande programvaran EMDplay. I Sverige är WindPRO standardprogramvaran för beräkning och visualisering av vindkraft, men på grund av begränsningar i programmet kan ljusintensiteten på hindersbelysningen inte justeras vid animering. I verkligheten framstår därför troligen det röda blinkande ljuset starkare än vad det gör i animationen, och blinkningarna mer tydligt åtskilda. Mer information om animationerna finns i bilaga 4. Efterfrågade kompletteringar av fotomontage C och D utan vegetation har ej gjorts eftersom det inte är möjligt att ta bort vegetationen i dessa fotomontage. I fotomontage C, Härja kyrka, har fotopunkten valts för att få med kyrkan och vindkraftverken på samma foto. Om man istället skulle ta ett foto direkt framför kyrkan gör tät vegetation utmed vägen att inga vindkraftverk alls blir synliga, därför valdes denna plats bort till förmån för aktuell fotopunkt. I fotomontage D, Fridhem, har möjligheten att ta ett nytt foto på andra sidan vegetationen övervägts. Det aktuella fotomontaget visar dock redan tydligt var vindkraftverken befinner sig bakom vegetationen och man bör då kunna föreställa sig hur de framträder om man kör längs bilvägen förbi vegetationen. Fotopunkten är vald för att illustrera hur verken framträder från vägkorsningen och verken är här delvis synliga bakom vegetationen. 6. Fladdermöss Rapporten Bedömning av förutsättningar för fladdermöss vid Härja (bilaga 6 till miljöanmälan) har sammanställts av Naturcentrum AB under juni 2011 efter kunskapssammanställning, flygbilder och fältbesök. Vid aktuell tidpunkt planerades fyra vindkraftverk i Härja mot nuvarande fem verk, och kartmaterial i rapporten redovisar därför enbart dessa fyra verk. Bedömningen av områdets förutsättningar för fladdermöss är dock gjord genom att analysera ett betydligt större område än enbart verksplatserna eftersom fladdermöss rör sig långa sträckor (sid 4 i rapporten). Det femte verket som ej är inkluderat i rapporten ligger i direkt anslutning till övriga verk och inom samma typ av område med skog av produktionskaraktär, figur 2. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att områdets förutsättningar för fladdermöss är dålig. Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande: Området där vindkraftverken planeras består av för fladdermöss trivial skog av produktionskaraktär Kringliggande områden med goda förutsättningar för fladdermöss ligger på ett längre avstånd från etableringsområdet och/eller saknar ledlinjer till etableringsområdet De flesta inventerade lokalerna inom kilometer från etableringsområdet är måttligt artrika Med ovan som grund anser sökanden att rapporten kan anses omfatta etablering av alla fem vindkraftverken. Figur 2 redovisar alla fem verken i förhållande till de kringliggande områden som har goda förhållanden för fladdermöss enligt rapporten. 3

4 Figur 2. De fyra vindkraftverken redovisade i rapporten markerade med röd trekant, det femte verket ej redovisat i rapporten markerat med grön trekant. Kringliggande områden med goda förutsättningar för fladdermöss markerade med blå skuggning. 7. Avstånd till vindkraftverk i norra delen av område 3 I miljöanmälan anges avståndet mellan Vindpark Härja och planerad vindkraftetablering i Velinga som drygt 5 kilometer. Avståndet är uppmätt i programvaran WindPRO 2.7 mellan det nordligaste vindkraftverket i Härja och det närmast placerade verket i Velinga utifrån en preliminär utformning av vindkraft i Velinga, figur 3. Den preliminära utformningen i Velinga är framtagen genom att använda preliminära placeringar av vindkraftverk som de olika projektörerna i Velinga-området har tillhandahållit. Eftersom ingen tillståndsansökan för vindkraft i Velinga ännu har lämnats in (enligt uppgift 31 oktober 2011) bör verksplaceringarna enbart betraktas som preliminära. Efter beslut den 8 juni 2011 i Miljö- och byggnadsnämnden angående hur vindbruksplanen skall tolkas i område 3 är det troligt att det ges tillstånd till färre verk än 20 i Velinga. Sökanden har dock valt att göra både avståndsberäkningar samt kumulativa ljud- och skuggberäkningar med 20 verk i Velinga. Detta är gjort för att illustrera att det även med 20 verk finns god marginal både när det gäller tillbörligt avstånd mellan etableringarna och kumulativ ljud- och skuggpåverkan från etableringarna (se avsnitt 8). Många länsstyrelser rekommenderar ett minsta avstånd på tre kilometer mellan olika grupper av vindkraftverk och det avståndet uppnås med bred marginal då Vindpark Härja ligger drygt 5 kilometer från vindkraften i Velinga. 4

5 5000 m Figur 3. Vindpark Härja markerade med röda symboler, de 20 vindkraftverken i Velinga markerade med blå symboler. Avståndet 5 kilometer uppmätt i WindPRO Kumulativa ljud- och skuggberäkningar Som beskrivet i avsnitt 7 ovan har sökanden valt att utgå från en utformning med 20 verk i Velinga för att illustrera att det finns god marginal vad gäller eventuell uppkomst av gemensamt påverkansområde för vindkraft i Härja och vindkraft i Velinga. Ljudberäkningar Ljudberäkningar har utförts i WindPRO 2.7 på samma typverk som i miljöanmälan, det vill säga verk av fabrikat Kenersys K100 2,5 MW med rotordiameter 100 meter och totalhöjd 150 meter. Detta typverk har valts för att illustrera att vindparken kan rymma fem verk av denna storleksklass, men vid slutligt val av vindkraftverk kan ett verk i mindre storleksklass komma att väljas. Såsom redovisat i avsnitt i miljöanmälan har ett av vindkraftverken vridits ned till en lägre ljudinställning, 102 db(a) istället för 104 db(a), för att kunna hålla riktvärdet för ljud. Som typverk för verken i Velinga har Vestas V MW med 90 meters rotor och 150 meters totalhöjd använts. Detta något mindre verk har valts eftersom verken i Velinga står något tätare ihop än i Härja. Båda verken har dock samma källjud för ljudberäkningar, 104 db(a), vilket gör dem likvärdiga vid ljudberäkningar. I figur 4 nedan redovisas ljudkurvor för 35 db(a) respektive 40 db(a) kring de båda vindparkerna. Man kan här se att det är nästan 3 kilometer emellan de båda ljudkurvorna för 35 db(a). Eftersom beräkningen 5

6 redovisar maximal ljudutbredning i alla väderstreck utan att ta hänsyn till vindriktning, kan man konstatera att i verklighetsfallet kommer de båda ljudkurvorna att ligga ännu längre ifrån varandra. För fullständiga kumulativa ljudberäkningar se bilaga 5. Figur 4. Orange linje avser gränsen för 40 db(a), gul linje avser gränsen för 35 db(a). Skuggberäkningar I skuggberäkningen har samma typverk som i ljudberäkningarna använts, se beskrivning ovan. De båda vindparkernas påverkansområde för skuggbildning ligger 2 kilometer ifrån varandra vilket redovisas i figur 5. För specifik redovisning av hur riktvärdet för skuggbildning kommer att kunna innehållas för Vindpark Härja hänvisas till avsnitt i miljöanmälan. För fullständiga kumulativa skuggberäkningar se bilaga 6. 6

7 Figur 5. Lila linje markerar gränsen för var risken för skuggning från vindkraftverken upphör, dvs här är skuggtiden 0 timmar per år. Sammanfattning kumulativa beräkningar Beräkningarna visar att riktvärdena för ljud och skugga kan innehållas med god marginal i området mellan de båda vindparkerna. Vindkraftetableringarna i Härja respektive i Velinga ligger således på ett så stort avstånd ifrån varandra att det ej uppstår något gemensamt påverkansområde. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Kartor Tekniska data Kenersys K100 Samrådsmöte Information om animationer Kumulativa ljudberäkningar Kumulativa skuggberäkningar 7

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Teknikutveckling och enkätstudie Dnr 2008-001220 Svevind AB Kontor Piteå Norra Obbolavägen 115 Acusticum 4 904 22 UMEÅ 941 28 PITEÅ info@svevind.se 090-120793 0911-92240

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun

Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun 2010 09 07 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med landskapsunderlaget... 4 1.2 Avgränsning... 4 2. Rättviks kommuns landskapskaraktärer...

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Datum Dnr 2008-10-30 Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer 2012-08-14 Strategi för vindbruk 2010KS220 Antagandehandling 9 Regler och rekommendationer Samråd ska alltid hållas med Luftfartsverket och Försvarsmakten för anläggningar över 20 m. Inom område utpekat

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer