Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten 1;54, Björtveten 1:63, Hjulsrud 1:8, Regineberg 1:1 samt Björtveten 1:11 i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län. 1

2 Innehållsförteckning 1. Administrativa uppgifter Inledning Ärende Verksamhet Motivering av verksamheten Uppfyllande av produktions- och planeringsmål Verksamhetens bidrag till Sveriges miljömål... 4 Begränsad klimatpåverkan... 4 Frisk luft... 4 Grundvatten av god kvalitet... 5 Levande sjöar och vattendrag... 5 Myllrande våtmarker... 5 Ingen övergödning... 6 Bara naturlig försurning... 6 Levande skogar... 6 God bebyggd miljö... 6 Giftfri miljö... 6 Ett rikt växt- och djurliv... 7 Ett rikt odlingslandskap... 7 Hav i balans samt levande kust och skärgård... 7 Storslagen fjällmiljö... 7 Skyddande ozonskikt... 7 Säker strålmiljö Verksamhetens bidrag till uppfyllande av regionala miljömål Integrationsmotivering Samlad bedömning Yrkanden Verksamhetens uppfyllande av på miljöbalkens hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Produktvalsprincipen (Bästa möjliga teknik) Hushållnings- och kretsloppsprincipen Platsvalsprincipen Skadeansvaret (PPP) Stoppregeln Samråd Kontroll av verksamheten Aktförvaring

3 1. Administrativa uppgifter Eolus Vind AB Sökande Eolus Vind AB Box Hässleholm Organisationsnummer Kontaktpersoner Andreas Johansson Box Vårgårda Registreringsbevis Se bilaga 1 Eolus Vind AB är ett företag som projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftverk. Företaget har medverkat vid etableringen drygt 380 vindkraftverk i Sverige. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2. Inledning Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige. Idag är Eolus en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Förutom projekteringsföretag knutna till vissa villverkare är Eolus det bolag som har etablerat flest vindkraftverk i Sverige. Affärsidéen är: Eolus projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Eolus har medverkat vid etableringen av fler än 380 vindkraftverk av de ca 2080 vindkraftverk som finns i Sverige idag. Förutom i Sverige har Eolus även etablerat vindkraftverk i Estland. Samtliga vindkraftverk har anlagts på land. Under de senaste har Eolus även engagerat sig i det havsbaserade projektet Blekinge Offshore utanför Hanö. Detta projekt drivs av dotterbolaget Blekinge Offshore AB, i vilket Eolus äger 55 procent av aktierna. 3. Ärende Eolus Vind AB ansöker om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk, i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet, SNI kod

4 4. Verksamhet Eolus Vind AB har för avsikt att etablera upp till 10 vindkraftverk sydost om Bäckefors i Bengtsfors kommun. Ansökt totalhöjd för dessa vindkraftverk är upp till 175 meter. Platsen för projektet har valts främst av tre anledningar. Etableringsområdet för projekt Bäcken är av Bengtsfors kommun utpekat som lämpligt för vindkraft. Vindläget bedöms som mycket bra, på grund av de högt belägna bergspartierna, vilket även den s.k. MIUU-modellen visar. Slutligen bedöms området hysa värden som är förenliga med verksamheten. Projektets utformning har valts med hänsyn till Bengtsfors kommuns tematiska tillägg, naturoch kulturvärden, respektavstånd till bostäder mm. Det bör noteras att den slutgiltiga utformningen av vindkraftparken inom ansökt område kan komma att justeras inom ramen för ansökt flyttmån om 50 meter från sökta koordinater. Enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip skall en sådan lokalisering väljas att ändamålet med en verksamhet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Mot bakgrund av att kommunens lämplighetsanalys har resulterat i att området pekats ut som passande för vindkraft anser sökanden att områdets lämplighet för vindbruk är bevisad. 5. Motivering av verksamheten 5.1 Uppfyllande av produktions- och planeringsmål Anläggande av vindkraftprojekt Bäcken innebär ett steg närmare mot ett uppfyllande av: - EU direktiv (2009/28/EG) med syfte att främja användningen av energi från förnyelsebara energikällor. Direktivet ställer ett krav på att den svenska andelen förnyelsebar energi skall, senast år 2020, uppgå till 49%. - Produktionsmålet för vindkraft på 10 TWh vindkraft till år Planeringsramen för vindkraft på 20 TWh vindkraft till år Verksamhetens bidrag till Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Positivt bidrag: Stor indirekt miljövinst uppstår om vindkraftverkens elproduktion ersätter kolkraft eller annan fossilbaserad elproduktion. Varje kilowattimme el från vindkraftverken innebär minskade utsläpp av cirka 0,7 kg koldioxid då kolkraft ersätts med vindkraft, vilket för 10 verk ger cirka ton mindre utsläpp till atmosfären per år. Negativ påverkan: Anläggnings- och avvecklingsfasen orsakar en kortsiktig negativ påverkan på detta miljökvalitetsmål. Positivt bidrag: När vindkraftverken väl är i drift så är elproduktionen från dessa helt fri från utsläpp. Sett ur ett luftföroreningsperspektiv uppstår en stor miljövinst ifall vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från anläggningar som nyttjar fossila bränslen. Det leder till ett minskat utsläpp av bl.a. luftburna 4

5 partiklar och kväveoxider. Negativ påverkan: Transporter förekommer främst under anläggnings- och avvecklingsfasen, ett marginellt bidrag innebär även service under driftsfasen. Detta medför utsläpp till luft som påverkar miljömålet negativt. Grundvatten av god kvalitet Positivt bidrag: Genom att vindkraftverkens drift är helt utsläppsfri, påverkas inte vattenkvaliteten i grundvattnet negativt. Positiv påverkan på grundvattnet kan uppstå i det fall vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från anläggningar som nyttjar fossila bränslen. Försurningen av grundvattnet minskar då genom att utsläppen av försurande föreningar reduceras. Vindkraft minskar även övergödningen vilket bidrar till en minskad risk för kväveföreningar i grundvattnet, vilket kan vara en allvarlig hälsorisk. Projektet anläggs ej i närheten av dricksvattenområde. Negativ påverkan: Projektet medför ingen uppenbar risk för negativ påverkan på miljömålet. Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Positivt bidrag: Elproduktion genom vindkraft är helt utsläppsfri och påverkar vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag indirekt positivt i det fall vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från förbränningsanläggningar. Utbyggnaden av vindkraft kan också innebära att samhället inte behöver bygga ut motsvarande produktionskapacitet i våra få återstående fritt strömmande vattendrag för att producera el i vattenkraftverk. Negativ påverkan: Mot bakgrund av de natur- och fågelinventeringar som Eolus Vind AB låtit genomföra samt anläggande av de skyddsåtgärder som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen anser bolaget att ingen uppenbar risk för negativ påverkan på miljömålet existerar. Positivt bidrag: Genom att elproduktionen är helt utsläppsfri, påverkas inte vattenkvaliteten i våtmarker negativt. Om vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från förbränningsanläggningar, kan en positiv påverkan på vattnet i våtmarker uppstå. Vindkraftverk anläggs ej i våtmarker av både byggnadstekniska och miljömässiga skäl. Negativ påverkan: Mot bakgrund av de skyddsåtgärder som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen anser bolaget att ingen uppenbar risk för negativ påverkan på miljömålet existerar. 5

6 Ingen övergödning Bara naturlig försurning Levande skogar God bebyggd miljö Giftfri miljö Positivt bidrag: Vindkraften bidrar inte till någon övergödning av mark och vatten. Tvärtom kan övergödningen minska om vindkraftverken ersätter el som producerats i förbränningsanläggningar nyttjandes fossila bränslen. Det leder till minskat utsläpp av kväveoxider som har en övergödande effekt i naturen. Negativ påverkan: Transporterna i främst anläggnings- och avvecklingsfasen innebär utsläpp av kväve som har en gödande effekt på omgivningen. Positivt bidrag: Stor positiv miljönytta. Genom att elproduktionen är helt utsläppsfri, ökar inte försurningen av mark och vatten. Minskad försurning av våra vatten och marker kan uppstå i det fall vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från förbränningsanläggningar. Det leder till minskade utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider som är försurande. Negativ påverkan: Projektet medför ingen uppenbar risk för negativ påverkan på miljömålet. Positivt bidrag: Indirekta positiva effekter på skogsmark kan uppstå i det fall vindkraftverkens elproduktion ersätter elkraft från förbränningsanläggningar som nyttjar fossila bränslen. Negativ påverkan: Projektet innebär att skog avverkas för anläggningsarbeten. Skogen i området består i huvudsak av produktionsskog utan inslag av gammal skog. Mot bakgrund av den natur- och kulturinventering som Eolus Vind AB låtit genomföra och det behov av skyddsåtgärder som identifierats bedömer bolaget att endast en liten risk för påverkan på dessa värden existerar. Positivt bidrag: Bengtsfors kommun har upprättat en vindbruksplan som instrument för att planera och utforma tilltänkta vindkraftsprojekt. Detta ligger i linje med miljömålets delmål om fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige. Denna planering har skett med omsorg och hänsyn till kommunens förutsättningar för vindkraft och andra intressen. Negativ påverkan: Verksamheten i drift medför ljud, skuggor samt förändrad landskapsbild. Transporter under främst anläggnings- och avvecklingsfasen påverkar miljömålet negativt. Positivt bidrag: Miljövinster uppstår om vindkraftverkens elproduktion ersätter kolkraft, då denna ger upphov till utsläpp av giftiga tungmetaller. Vindkraft kan också leda till minskat antal transporter av miljöfarliga ämnen jämfört med andra energikällor. Negativt bidrag: Projektet medför ingen uppenbar risk för negativ påverkan på miljömålet. 6

7 Ett rikt växt- och djurliv Negativ påverkan: Växter, djur och fåglar kan påverkas i viss omfattning av vindkraftsetablering. Av denna anledning bör särskilt ekologiskt känsliga områden inte tas i anspråk för vindkraftsetableringar. Genomförd natur- och fågelinventering visar att påverkan på växt- och djurlivet kring Bäcken inte påtagligt kommer att skadas av en etablering av vindkraftverk. Ett rikt odlingslandskap Då etableringsområdet består i huvudsak av skog anser bolaget att miljömålet inte berörs av projektet. Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljömålet bedöms ej beröras av projekt Bäcken, Avståndet till Vänern från etableringsområdet uppgår till drygt 15 km. Storslagen fjällmiljö Miljömålet berörs ej av projektet. Skyddande ozonskikt Lägre utsläpp av växthusgaser bidrar till en mindre förtunning av ozonskiktet vilket i sin tur leder till färre hudcancerfall.. Säker strålmiljö Elektromagnetiska fält skapas när el produceras, transporteras och förbrukas. Magnetiska fält försvagas med kvadraten på avståndet till källan. Elektriska fält avskärmas eller försvagas av ledande föremål såsom träd och byggnader. Med hänsyn taget till de avstånd mellan vindkraftverk och fastigheter som måste hållas på grund av ljud och skuggor, påverkas miljömålet inte annat än 7

8 i den absoluta närheten av transformatorkiosker och transformatorstationer. 5.3 Verksamhetens bidrag till uppfyllande av regionala miljömål En vindkraftsetablering vid Bäcken kommer att innebära ett steg närmare mot ett flertal av de regionalt uppsatta miljömål. Mål för Västra Götaland finns bland annat gällande växthusgaser: till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Västra Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 25 procent jämfört med Mål för förnybar energi: år 2020 ska andelen förnybar energi i Västra Götalands län vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Mål för frisk luft: Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att lyckas nå målen anges att det framförallt behövs åtgärder inom energi- och transportområdet. 5.4 Integrationsmotivering Arbete pågår att försöka hitta möjligheter för vindkraften och försvarets flygverksamhet att samordna inom området. Den av försvaret tagna MSA (Minimum Sector Altitude) ytan i anspråk innebär total hinderfrihet över 230 m.ö.h. Ca 3,5 km NV om etableringsområdet, ocskå inom MSA ytan, står Bäckeforsmasten, 558 m.ö.h (327m + 231m). Således bör en integraton mellan försvarets flygverksamhet och högre hinder i området vara möjlig. Noterbart är att Swedavia som äger och förvaltar de statliga flygplatserna håller på att framarbeta en policy för vindkraftsetableringar i närheten av civila flygplatser. Av vad som framkommit av det arbetet är man långt mindre problemorienterad än Försvarsmakten vilket visar att det är fullt möjligt med samexistens mellan flygverksamhet (civil såväl som militär) och vindkraft. 5.5 Samlad bedömning Mot bakgrund av verksamhetens art, projektets förutsättningar samt den överlag tydligt positiva påverkan som verksamheten för med sig på främst nationell och regional nivå bör vindkraftspark Bäcken kunna anläggas på angiven plats i enlighet med huvudalternativet. Denna slutsats motiveras av att riktvärden för ljud och skugga uppfylls och, som denna tillståndsansökan inkl. miljökonsekvensbeskrivning visar, inga konsekvenser av betydelse för människans hälsa och säkerhet samt miljö kan förutses. Vindkraftverken kommer att synas vilket är en grundförutsättning för byggandet av ett framtida nationellt och internationellt energisystem fritt från energikällor av fossilt ursprung. 6. Yrkanden Eolus Vind AB (Bolaget) yrkar att Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelar tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft, Bäcken, om upp till 10 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 175 meter på följande koordinater ± 50 meter Vindkraftverk Fastighet X Y Z (markhöjd, m.ö.h.) Bäcken 1 Björtveten 1: Bäcken 2 Björtveten 1: Bäcken 3 Björtveten 1: Bäcken 4 Hjulsrud 1: Bäcken 5 Regineberg 1:

9 Bäcken 6 Björtveten 1: Bäcken 7 Björtveten 1: Bäcken 8 Regineberg 1: Bäcken 9 Regineberg 1: Bäcken 10 Björtveten 1: Bolaget yrkar vidare att Miljöprövningsdelegationen: a. meddelar tillstånd till att genomföra erforderliga grävnings- och sprängningsarbeten vid anläggning av vägar, kranplatser, uppställningsplatser, uppläggningsplatser samt servicebyggnad. b. meddelar tillstånd till att anlägga internt elledningsnät mellan vindkraftverken. c. meddelar tillstånd till att tillverka betong från mobil betongenhet allt i enlighet med vad som beskrivs i ansökningshandlingarna. Bolaget yrkar slutligen att Miljöprövningsdelegationen fastställer i. att tiden för igångsättande av de med ansökan avsedda miljöfarliga verksamheterna bestäms till fem (5) år från det att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft, ii. att MPD förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande), iii. att villkor föreskrivs i enlighet med de förslag som redovisas nedan, samt iv. att den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) godkänns, Eolus Vind AB yrkar på följande villkor: Allmänna villkor 1) Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med det sätt som bolaget angett i denna ansökan och miljökonsekvensbeskrivning eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Särskilda villkor Inför byggstart Ljud 2) Bolaget skall senast i samband med byggsamrådet redovisa för kontrollmyndigheten vilken typ av verk samt vilken källjudnivå dessa har. 3) Bolaget skall senast en månad innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas inlämna en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall vara skriftlig och innehålla en beskrivning av de olika byggnads- och anläggningsmomenten. 4) Bolaget skall i god tid och senast en månad före byggnationen påbörjas informera Försvarsmakten och Trafikverket om respektive vindkraftverks koordinater och höjd över havet enligt RT 90. 5) Ljud från verksamheten får inte överstiga ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus vid bostäder mätt som frifältsvärde. 6) Uppföljande ljudmätning av verksamheten skall genomföras inom ett år efter att samtliga vindkraftverk tagits i drift. Därefter skall en uppföljande ljudmätning genomföras senast 10 år efter den inledande ljudmätningen. 9

10 7) Om ljudet överstiger gällande riktvärden efter vindkraftverkens uppsättning, skall åtgärder vidtas för att riktvärdet skall kunna uppnås vid berörd fastighet. Skuggor 8) Skuggreducerande åtgärder skall genomföras vid de bostäder vars förväntade värde överskrider Boverkets rekommendationer om dess ägare begär detta. Hinderbelysning 9) Vindkraftverken skall utrustas med hinderbelysning i enlighet med TSFS 2010:155, dock utan krav på installation av OCAS microradar eller liknande system. Vindkraftverkens utformning 10) Vindkraftverken skall vara försedda med sådan utmärkning som vid uppförandetidpunkten föreskrivits av Försvarsmakten och Transportstyrelsen. 11) Vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. Vindkraftverken kommer att förses med samma tornhöjd och rotordiameter (± 5 meter). Alla vindkraftverk ska vara av en modell med tre rotorblad och försedda med torn av cirkulär rörform. Reklam eller annan text, utöver tillverkarens namn på turbinhuset, får ej förekomma på vindkraftverk eller komplementbyggnader. Vindkraftverken ska ha en matt, ljusgrå färgsättning. Anläggande av vägar, fundament och uppställningsytor 12) Anslutningsvägar till vindkraftverken, fundament och uppställningsytor ska utföras med så litet ingrepp i naturmiljön som möjligt. 13) Anläggningsarbeten får ej förekomma i utpekade våtmarker. Egenkontroll 14) Verksamhetsutövaren skall senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk inlämna ett förslag till egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Ekonomisk säkerhet 15) Verksamhetsutövaren skall, senast efter det 15:e produktionsåret, säkerställa en säkerhet om kr per torn av stål eller kr per torn av betong. Avveckling av verksamheten 16) Så till vida att tillstånd inte förnyas skall vindkraftverken, inklusive maskinhus, transformatorer, ledningar, och annan utrustning senast två år efter att elproduktionen har upphört ha avlägsnats. Fundamenten skall vara övertäckta och platserna ska ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med markägare och tillsynsmyndigheten. Övriga villkor 17) Varningsskyltar skall sättas upp på lämpliga platser runt om vindkraftsparken, senast 6 månader efter att samtliga vindkraftverk tagits i drift. 10

11 7. Verksamhetens uppfyllande av på miljöbalkens hänsynsregler Nedan redovisas hur relevanta delar av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens 2 kap. beaktats av Eolus Vind AB. 7.1 Bevisbörderegeln Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs Bolaget anser att underlaget i tillståndsansökan med tillhörande MKB visar att de förpliktelser och krav som kan ställas på verksamheten iakttas och uppfylls. 7.2 Kunskapskravet Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas Eolus Vind AB har sedan början av 1990-talet medverkat vid etableringen av över 300 vindkraftverk vilket motsvarar ca 17 % av Sveriges totala antal vindkraftverk. Därmed är det rimligt att anse att Bolaget har skaffat sig erforderlig kunskap och erfarenhet för att skydda människors hälsa och miljö mot skador och olägenheter på grund av den sökta verksamheten. 7.3 Försiktighetsprincipen Risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön medför en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra en störning Paragrafens krav bör anses uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetstypgodkända i ett EU-land, att de är lokaliserade på betryggande avstånd från bebyggelse samt att vindkraftverken använder modern teknik. De skyddsåtgärder som nämns i tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen kommer att tillämpas vid uppförandet, driften och avvecklingen av vindkraftsanläggningen. Behov av ytterligare skyddsåtgärder kan inte förutses. 7.4 Produktvalsprincipen (Bästa möjliga teknik) Produkter som kan vara skadliga för människor eller miljö ska ej användas om produkterna kan ersättas med andra, mindre farliga produkter Bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga skador och olägenheter I vindkraftverk och transformatorstationer används små mängder oljor och fetter. Ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön skall här undvikas så långt det är möjligt. 7.5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt och att förbrukningen och avfallet minimeras. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 11

12 Vindkraftverkens livslängd beräknas till cirka 25 år. Livslängden kan förlängas genom att vissa komponenter såsom rotorblad, växellåda och generator, byts ut eller uppgraderas. Eventuellt kan verken i framtiden komma att bytas mot en ny generation vindkraftverk. De energiresurser som åtgör för att tillverka och resa vindkraftverket har tjänats in efter cirka 6-8 månaders drift. Om så inte är fallet skall vindkraftverken demonteras. De delar av torn och av maskinhus som består av stål och aluminium kan återvinnas. Rotorbladen samt de delar av maskinhuset som består av glasfiberarmerad epoxi kan energiåtervinnas. Transformatorstationer skall avlägsnas. Markförlagda elkablar kan, om så krävs, grävas upp. Metallen och isoleringen i kablarna kan återvinnas. Det är också möjligt att låta kablarna ligga kvar i marken. De tätas då i ändarna och kan då återanvändas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi motsvarande ca 40 gånger sin egen tillverkningsenergi. Etableringen av vindkraftverk innebär en hushållning med energi, eftersom en förnybar energikälla utnyttjas. Samtidigt utnyttjas inte ändliga resurser såsom kol och olja. 7.6 Platsvalsprincipen Verksamhetens lokalisering ska väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö Etableringsområdet har valts för att avsett ändamål här nås utan påtagligt intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Det bedöms att befintliga intressen i området är väl förenliga med elproduktion genom vindkraft. 7.7 Skadeansvaret (PPP) Det är den som har orsakat en skada på miljön som är ansvarig för att skadan blir avhjälpt Verksamhetsutövaren är medveten om paragrafens innebörd och de ansvarar gemensamt för att inneha ekonomiska möjligheter, alternativt försäkringsskydd, som täcker kostnader för att avhjälpa eventuell skada. 7.8 Stoppregeln En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt Vindkraftverken förväntas inte innebära påtaglig skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 8. Samråd Denna ansökan har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet redovisas i bilaga 3. 12

13 9. Kontroll av verksamheten För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. För verksamheten kommer ett kontrollprogram att upprättas. 10. Aktförvaring Handlingarna föreslås finnas tillgängliga vid Bengtsfors kommunhus. Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Miljökonsekvensbeskrivning 3. Samrådsredogörelse 13

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindbruksanläggning Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-07-03 2(17)

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete Förord Vi har ett bra och effektivt miljöarbete i Sverige och Örebro län. I vårt län har vi minskat våra klimatpåverkande utsläpp med nästan 20 procent sedan 1990. Inom arbetet för minskad övergödning

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing Miljöbokslut 2015 Foto: Daniel Helsing Innehåll Inledning... 3... 3 Vad innehåller miljöbokslutet?... 3 Miljömålen... 3 Begränsad klimatpåverkan... 4 Frisk luft... 5 Bara naturlig försurning... 6 Giftfri

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun 1 Markbygden Vind AB Långviksvallen 22 922 66 TAVELSJÖ Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun SNI kod 40.1-6 BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf Handling 2014-01-20 Diarienr: 2014-0038 Löpnr: 1 ObjektID: 7522 Datum: 2014-01-17 1UM: I Status: J Sammanträde: Referensnr: Sökbegrepp Namn Adress Ort Telefon Korpfjället Korpfjället Vind AB Box 2299 103

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Grundläggande miljökunskapsutbildning

Grundläggande miljökunskapsutbildning Grundläggande miljökunskapsutbildning 3 oktober 2013 Per Nordenfalk per.nordenfalk@jarfalla.se, 08-580 287 06 Jessica Lindqvist jessica.lindqvist@jarfalla.se, 08-580 291 36 www.jarfalla.se/miljodiplom

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning Gamesa Energy Sweden A B Solna Strandväg 78, 7tr SE-171 54 Solna Org.nummer 556814-4181 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning Borås kommun, Västra Götalands Län Sammanfattning

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB avser att uppföra en vindpark bestående av 6 vindkraftverk i Dorotea kommun, på fastigheterna Svanabyn 1:21, 1:23, 1:24,

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10 Föreningen VIT Vindskydd i Tjust 2011-01-31 Sid 1 av 9 vit@tjust.com www.tjust.com/vit/index.htm Ong nummer 802456-1980 VIT är ansluten till riksföreningen FSL. Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2011/overklag2.pdf

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

DOM 2012-04-27 Stockholm

DOM 2012-04-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-04-27 Stockholm Mål nr M 7022-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-08-09 i mål nr M 3443-10, se bilaga

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Sida 1 av 7 Grundvattnet ska vara

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län Tillståndsansökan Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län 2013-02-08 Söderköping Vind AB Vindvision Norr AB 1 1 Söderköping/Valdemarsviks

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 241 242 SYFTE OCH INNEHÅLL Översiktsplanens innebörd och vilka som kan inträffa vid genomförandet ska kunna utläsas utan svårighet. Därför görs en konsekvensbeskrivning vars

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer