TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701"

Transkript

1 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr

2 Innehåll Innehåll Sökanden Yrkande Verksamhetskod Bakgrund Sökanden Politiska mål Ansökans omfattning Planerad verksamhet Planerad arbetstid Fysiska förhållanden Planfrågor Lokalisering... 5 Alternativa lokaliseringar Riksintressen och områdesskydd Miljökonsekvenser Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning Miljöpåverkan Nollalternativ Skyddsåtgärder Allmänna hänsynsregler Annan aktörs vindkraftverk Kontroll av verksamheten Samrådsförfarande Övrigt Miljökvalitetsnormer Övriga prövningar Aktförvarare Kungörelseorgan Förslag till villkor Grunder för verkställighetsförordnande Icke-teknisk sammanfattning Bilagor Bilaga 1 Kartor Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning

3 1. Sökanden Höglandsvind AB Tullgatan Nässjö Org. nr Kontaktperson Jonathan Hjorth Adress som Höglandsvind AB Yrkande Höglandsvind AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 16 vindkraftverk inom område vid Fredriksdal markerat på karta i figur 1, bilaga 1, i Nässjö kommun, Jönköpings län. Verksamheten enligt tillståndet skall ha satts igång inom fem år efter lagakraftvunnet tillstånd. Höglandsvind AB hemställer att miljöprövningsdelegationen förordnar att beslutet skall gälla omedelbart. 3. Verksamhetskod Eftersom den planerade uteffekten kommer att överstiga 25 MW är verksamheten tillståndspliktig (prövningskod enligt bilaga 1 till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 2

4 4. Bakgrund 4.1 Sökanden Höglandsvind AB är ett projekteringsbolag som ägs av Nässjö Affärsverk AB (51%), Östkraft AB (40%) samt Norra Smålands Energi AB (9%). Bolagets firma var tidigare Höglandsenergi i Nässjö AB. Bolagets ändamål är att prospektera för vindkraft på det småländska höglandet. 4.2 Politiska mål 2002 antog riksdagen ett planeringsmål om att vindkraften till år 2015 ska ge en årsproduktion på 10 TWh. Energimyndigheten har föreslagit i rapporten Nytt planeringsmål för vindkraften 2020 (ER 2007:45) att målet för vindkraften år 2020 ska vara 30 TWh, där 20 TWh ska produceras på land och 10 TWh i vattenområden. År 2008 producerades det ca 2 TWh el från vindkraften i Sverige vilket innebär att om målet om 30 TWh ska uppnås behövs en omfattande utbyggnad av vindkraften. 4.3 Ansökans omfattning Höglandsvind AB avser att uppföra en gruppstation för vindkraft med högst 16 vindkraftverk med en dimensionerad effekt på maximalt cirka 48 MW. 5. Planerad verksamhet Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av den planerade verksamheten. Höglandsvind AB avser att inom ett område av cirka 5 km 2 uppföra en gruppstation för vindkraft med högst 16 vindkraftverk. Utifrån de verk som nu finns på marknaden kommer verken ha en uteffekt på omkring 2 till 3 MW vardera. Den producerade elenergin beräknas sammanlagt att uppgå till uppemot 95 GWh/år. Verken kommer att placeras inom följande fastigheter. Ekesjö 1:3, Ekesjö 1:33, Göstorp 1:6, Göstorp 1:7, Göstorp 2:2, Göstorp 3:2, Hallhult 1:5, Kansjö 1:5, Kansjö 1:7, Kansjö 2:3, Kansjö 2:4, Kansjö 2:5, Kansjö 2:6, Kansjö 2:7, Kansjö 2:8, Malmbäcks-Berg 1:2, Malmbäcks-Berg 1:3, Malmbäcks-Berg 1:4, Malmbäcks-Berg 1:5, Malmbäcks-Berg 1:8, Malmbäcks-Berg 1:9, Malmbäcks-Berg 1:10, Malmbäcks-Berg 1:11, Malmbäcks-Berg 1:12, Norra Hiarum 2:3, Norra Hiarum 2:4, Norra 3

5 Hiarum 2:6, Norra Hiarum 2:7, Slätteryd 2:8, Slätteryd 2:9, Älgaryd 1:3, Älgaryd 1:4, Älgaryd 1:11, Älgaryd 1:13, Älgaryd 1:15 och Älgaryd 1:3 Höglandsvind AB har tagit fram en preliminär layout för parken, vilken beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn), bilaga 2. Då Höglandsvind AB söker tillstånd för ett område kan vissa justeringar av layouten komma att ske under förutsättning att beskriven miljöpåverkan inte blir större. Dagens moderna vindkraftverk består av ett torn, maskinhus, vingar och fundament. I maskinhuset som sitter längst upp på tornet finns generator, växellåda och avancerad styrutrustning. Effekten på verken ligger vanligen i storleksordningen 2 till 3 MW och för skogslandskap har dessa verk tornhöjder och rotordiametrar på ca 100 m. I aktuellt projektområde är det troligen mest aktuellt med gravitationsfundament, vilket är en stor armerad cementkropp som förankrar verken i marken. Inom vindkraftsbranschen går teknikutvecklingen fort. Verken kommer troligtvis utvecklas mot en högre effekt, vara bättre anpassade till skogsförhållanden och sannolikt bli ännu tystare. Vindkraftverken kommer vid tidpunkt för beställning väljas utifrån funktion, miljömässighet och ekonomiska aspekter samt enligt förfarandereglerna i lagen om offentlig upphandling. Den tekniska beskrivningen för ansökan är således endast ett exempel på idag möjlig teknik. Den slutliga utformningen av parken får bestämmas vid detaljprojekteringen. Den rörelseenergi från vinden som vindkraftverket omvandlar till ström via generatorn leds via en transformator ut på en elkabel. Strömmen förs därefter vidare till en större transformator gemensam för alla vindkraftverk i parken och sedan ut på distributionsnätet. Elkabeln lokalt i nätet förläggs ofta där det är möjligt i dikeskanten till den väg som används vid installationen av vindkraftverken. Påverkan från följdverksamheten kablar är bedömd i MKBn. Där framgår att kabelförläggningen inom parken inte medför någon varaktig negativ påverkan på omgivningen. Vid en eventuell framtida nedläggning av vindkraftverken kan berört område återställas. Kablar kan tas upp, vindkraftverken monteras ner och marken återställas om detta då befinns vara den miljömässigt lämpligaste åtgärden. 4

6 6. Planerad arbetstid Den faktiska byggtiden kan uppskattas till ett år, men kan komma att pågå under två säsonger. Därefter följer en period då vindkraftverken skall monteras, provköras och tas i drift. Höglandsvind AB avser att uppföra vindkraftparken under för att kunna ta anläggningen i drift Fysiska förhållanden Verksamheten är förlagd väster om Fredriksdals samhälle, i Nässjö kommun, Jönköpings län. Området är skogsdominerat och ligger mellan meter över havet, där större delen av området ligger mellan meter över havet. Den dominerande markanvändningen är skogsbruk, men även jordbruk förekommer inom området i mindre omfattning. I anslutning till området finns både permanent- och fritidsboende. Medelvinden är god och beräknas till mellan 6,5-7 m/s på 100 meters höjd över marken. 8. Planfrågor Den aktuella platsen ligger utanför planlagt område och omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Den gällande översiktsplanen antogs Verksamheten bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. En tematisk översiktsplan om vindkraft håller på att tas fram där riksintresset för vindbruk behandlas. I arbetsmaterialet framkommer att kommunen anser att området är lämpligt för energiproduktion från vindkraft. 9. Lokalisering I egenskap av moderbolag till Höglandsvind AB har Nässjö Affärsverk AB tillsammans med Norra Smålands Energi sedan 2006 studerat möjligheterna att etablera vindkraft på småländska höglandet. De planerade projektet är lokaliserat till Nässjö kommun. 5

7 Området har utpekats av Energimyndigheten som ett riksintresse för vindbruk. Det innebär att området har bedömts som lämpligt för elproduktion från vindkraft. Höglandsvind AB har genomfört en förstudie för Fredriksdalsområdet som visat att området har goda förutsättningar för vindkraft. En layout har utarbetats där hänsyn tagits till såväl bästa resursutnyttjande av vindenergin som natur- och kulturmiljöintressen, påverkan avseende buller och skuggor samt av annan aktör planerade vindkraftverk i närheten av det aktuella området (se miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2). Det aktuella området har valts med utgångspunkterna att vindenergin är högre jämfört med andra platser och att påverkan på människors hälsa och miljön ska bli så liten som möjligt. Ljud och skuggberäkningar har utförts för att säkra en god boendemiljö och minimera riskerna för olägenhet till följd av verksamheten. Utifrån dessa resultat bedöms att området som valts för verksamheten är det bäst lämpade för produktion av el från en oändlig, miljömässigt hållbar resurs. Alternativa lokaliseringar För Höglandsvind AB har det varit aktuellt att undersöka lokaliseringsalternativ på småländska höglandet. Förutsättningen för att gå vidare med projektet har varit att området dels innehåller en hög vindenergi samt att påverkan på allmänna och enskilda intressen kan minimeras. I samband med förstudien för Fredriksdalsområdet genomfördes en liknande studie över ett område söder om Malmbäck, Falla-Gådeberg, också Nässjö kommun. Området uppskattades vara lika stort och något större antal verk skulle kunna få plats än i vald placering. Etableringen skulle dock riskera att få en större påverkan på naturvärdeklassade områden. Samtidigt angav Försvaret i ett yttrande att stora delar av området var i konflikt med Försvarets intressen. Höglandsvind AB har därför inte gått vidare med detta område i detta skede. 6

8 10. Riksintressen och områdesskydd Det område Energimyndigheten utpekat som riksintresse för vindbruk täcker ca 20% av Nässjö kommuns yta. Vindkraftverken kommer att placeras inom detta område. I övrigt finns det inga riksintresseområden avseenden naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård i området. Norr om området finns en sjö som är Natura 2000-klassad, men verksamheten bedöms inte påverka sjön. Nordöst om området finns ett riksintresse för kulturvård. Inte heller detta område bedöms påverkas av den planerade verksamheten. 11. Miljökonsekvenser 11.1 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning I bifogad miljökonsekvensbeskrivning har utredningar genomförts och bedömningar gjorts mot bakgrund av att 16 vindkraftverk av typ Vestas V90, 2 MW, uppförs med en sammanlagd uteffekt om cirka 32 MW och med en totalhöjd om 150 meter (se bilaga 1, figur 2, för förslag till parklayout). Dessa uppgifter har legat till grund för bl.a. skugg- och bullerberäkningar samt bedömning av påverkan på landskapsbilden. Andra verkmodeller kan dock bli aktuella under förutsättning att beskriven miljöpåverkan inte blir större. En biotopinventering med tillhörande naturvärdesbedömning och fågelinventering har genomförts. Utifrån den och annan befintlig dokumentation har områden identifierats som är lämpade att placera verk på och dra vägar till. Målsättningen är att inga områden av naturvärdesklass 3 skall tas i anspråk. Vid förstärkning av befintliga vägar kan viss mark inom nämnt område komma att tas i anspråk, men Höglandsvind AB kommer att sträva efter att så långt möjligt undvika detta. Även en arkeologisk undersökning har genomförts. I utredningar konstateras att det inom projektområdet finns ett par lämningar i form av dels fornlämningar och dels s.k. övriga kulturhistoriska lämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar, om sådan blir aktuell, prövas i särskild ordning enligt kulturminneslagen. Med innehållande av kulturminneslagen för de fasta fornlämningarna bedöms den ansökta verksamheten inte innebära någon oacceptabel påverkan på kulturmiljön. 7

9 Vid dragning av ny väg kan det bli aktuellt med mindre arbeten inom vattenområde. Åtgärderna kan komma att kräva anmälan eller tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Dessa frågor kommer i förekommande fall att hanteras i ett separat ärende Miljöpåverkan Miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 2) beskriver i detalj den miljöpåverkan som kan bli aktuell för människors hälsa och miljö till följd av den ansökta verksamheten. Nedan följer en kort sammanfattning. Vad gäller områden som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård ligger dessa på så stort avstånd från etableringsområdet att påverkan från vindkraftverken bedöms som försumbar. Verken kommer att placeras inom riksintresset för vindbruk. Natura 2000-området, Kansjön norr om området, bedöms inte påverkas av verksamheten. Etableringen av vindkraftverk kommer inte att ske inom strandskyddat område, våtmarker eller sumpskogar. I samband med vägdragning och förstärkning av befintliga vägar och vattenpassager kan viss påverkan inte helt uteslutas på områden med naturvärdesklass 3. Särskild hänsyn kommer i dessa fall tas till biotopens särart. Eventuell ny vägdragning inom sådant område kommer att föregås av fördjupad inventering. Påverkan på naturvärdena som finns i området bedöms således att bli begränsad. Aktuellt etableringsområde utgörs i huvudsak av skogsmark. Naturmiljön kommer i möjligaste mån att lämnas opåverkad med undantag för att avverkning av skog kommer att ske invid själva platsen för fundament, uppställningsplatserna samt där vägar skall dras eller förstärkas samt där elkabel skall dras. Vindkraftverken bedöms inte att ha någon inverkan på skogs- eller jordbruket mer än på själva platserna för verken och vägarna. Vindkraftsparken bedöms endast innebära en ringa påverkan på fågellivet i området. 8

10 Vägarna till vindkraftverken kommer vara öppna för allmänheten och således öka tillgängligheten till området. Verken kommer inte heller att inhägnas. På så sätt bedöms friluftslivet i området inte begränsas. Orienteringsmöjligheterna i området kan dock komma att försvåras eftersom verken blir tydliga riktmärken. Ljudförändringen inom området bedöms kunna uppfattas som en mindre påverkan för naturupplevelser. Eventuell påverkan på friluftslivet bedöms som acceptabel. Uppskattningsvis behövs ca 130 lastbilstransporter per verk under monteringsfasen. Merparten av dessa transporter behövs för att transportera betong och armering till fundamenten, resten för att transportera verkets olika delar. Två servicetillfällen per år, samt eventuell felavhjälpning, kommer också att föranleda transporter i området under verkens drifttid. Transporterna bedöms inte ge någon bestående påverkan eller leda till överträdelser på någon miljökvalitetsnorm. Ca 1 kilometer väster om etableringsområdet ligger ett riksintresse för kulturvården, Sniparp, Rommen. Inom etableringsområdet finns ett odlingslandskap med länets bäst bevarade ladlandskap, samt äldre vägsträckning. Inom etableringsområdet finns två fasta fornlämningar kända. Det finns även röjningsrösen och stenmurar, samt uppgift om en torplämning. Påverkan på riksintresset bedöms vara en något förändrad landskapsbild. Eventuell påverkan på fornlämningar, om sådan blir aktuell, kommer att prövas i särskild ordning enligt kulturminneslagen. Vindkraftverken kommer att kunna ses på långt håll och på vissa platser förändra landskapsbilden påtagligt. Dessa platser är framför allt de där det finns längre öppna ytor mellan betraktaren och verken, som vid Kansjöns norra strand, och Fredriksdalsjöns östra strand. Då verken är placerade i skogslandskap kommer det vara betydligt svårare att på andra platser notera verken, såsom i Fredriksdals samhälle. Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden som acceptabel. Ljudet från vindkraftverken bedöms, utifrån beräkningar av ljudutbredningen, inte ge upphov till ljudnivåer som överstiger 40 db(a) vid bostäder. 9

11 Skuggeffekten från verksamheten bedöms, utgående från beräkningar av skuggspridningen, teoretiskt överstiga det rekommenderade värdet vid vissa bostäder. Avgörande för den faktiska störningen från verken är tidpunkten för när skuggning sker, de faktiska förhållandena på platsen samt väderleken. Beträffande bostäder för vilka riktvärdena överskrids kommer skyddsåtgärder att vidtas. Vindkraftverken kommer att förses med åskledare, vara antireflexbehandlade samt vara hindermarkerade i enlighet med Transportstyrelsens regler. Skyltar som varnar för nedfallande is kommer att sättas upp i området. Risken för att människor skulle komma till skada bedöms som minimal. Monteringsfasen bedöms inte medföra någon större påverkan. Fundamenten gjuts på plats av betong och verket reses med hjälp av en större mobilkran och en mindre hjälpkran. Processen är kortvarig och bedöms kunna genomföras utan större risk för vibrationer, buller eller damning. Motsvarande bedömning görs beträffande vägdragning och kabelförläggning. Största risken för störning vid anläggningsskedet utgörs av transporterna av delarna till vindkraftverken och materialet till fundamenten. Störning kan uppkomma i form av buller och vibrationer i de fall transporterna passerar närliggande bostäder. Försiktighet kommer att iakttas vid anläggningsskedet för att minska risken för störning Nollalternativ Nollalternativet innebär att en vindkraftsetablering enligt ansökan inte kommer att äga rum. Etableringsområdet kommer då även fortsättningsvis att nyttjas för ett aktivt skogsbruk. De vägar som finns inom området kommer att ligga kvar i befintligt skick och nya skogsbilsvägar anläggas allt eftersom behov föreligger. Jämfört med nollalternativet medför den ansökta verksamheten sammanfattningsvis följande påverkan. 10

12 Tillkomsten av vindkraftparken är ett bidrag till utvecklingen mot ett kretsloppsanpassat samhälle. Vindkraftparken bidrar med uppemot 95 GWh el per år. Denna elkraft ersätter kolkondenskraft, som ger upphov till stora utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid och stoft. Utfasningen av kolkondenskraft medför även utebliven påverkan från brytning och förädling av kol, minskat transportarbete, minskade avfallsmängder och därmed också minskad påverkan från avfallshantering. Byggandet av den planerade vindkraftparken medför tillkomst av hinder i form av vindkraftverk i området. Dessa hinder medför påverkan i form av vissa begränsningar av att utnyttja området på det sätt som sker idag. I den mån det förekommer friluftsliv kan detta komma att beröras i viss omfattning. Parken kommer dock inte att inhägnas, varför nämnt hinder bedöms som mindre. Tillkomsten av vindkraftverken bedöms medföra viss störning i form av den visuella påverkan på landskapsbilden. Även viss ljud- och skuggpåverkan kan uppkomma. Påverkan på djur- och växtliv bedöms som mindre. 12. Skyddsåtgärder Höglandsvind AB kommer att vidta bl. a. följande skyddsåtgärder. Placering av vindkraftverk kommer att ske med innehållande av bestämmelserna i kulturminneslagen. Om ljudnivåerna skulle överstiga 40 db(a) vid bostäder kommer åtgärder att vidtas så att riktvärdet innehålls. Såvitt gäller skugga kommer, om det behövs, skyddsåtgärder i form av reglering av skuggtiden med skuggdetektor för aktuell bostad att vidtas så att föreskrivna riktvärden för skuggeffekter innehålls. Den valda tekniken för att utforma fundament och vägar anpassas för att medföra minsta möjliga ingrepp i naturen. Skyltar som varnar för nedfallande is kommer att sättas upp på lämpliga platser invid vindkraftverken Vindkraftverken utrustas med åskledare som effektivt leder energin genom bladen ned genom tornet. 11

13 Vindkraftverken kommer att utmärkas för luftfarten. Varje vindkraftverk kommer att förses med utrustning som gör det möjligt att fira ner människor vid eventuell olycka. 13. Allmänna hänsynsregler 2 kap 2 miljöbalken (MB) handlar om att verksamhetsutövaren måste skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter. Fördjupade undersökningar av placeringens påverkan på miljö såväl som på människors hälsa har utförts inom ramen för detta projekt. Till grund för samtliga försiktighetsåtgärder vidtagna och redovisade i MKBn har den senaste tillförlitliga forskningen inom respektive område legat till grund. Egenkontrollen utförs vidare för att verksamhetsutövaren löpande under driftskedet skall ha adekvat kunskap om de effekter som verksamheten kan komma att medföra på människors hälsa och miljö. 2 kap 3 MB kallas för försiktighetsprincipen och handlar om att alla som planerar att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Höglandsvind AB strävar efter att nyttja bästa tillgängliga teknik. Ett kontrollprogram upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten, med syfte att löpande kontrollera och följa upp att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att skada eller olägenhet kan förhindras eller minimeras. De skyddsåtgärder som vidtas sammanfattas ovan i avsnitt tolv. 2 kap 4 MB säger att en plats för verksamheten ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Etablering av en vindkraftpark kräver en rad speciella förhållanden såsom gynnsamma vindförhållanden, relativt långt till boende, tillräcklig yta, tillgång till ett elnät med erforderlig 12

14 överföringskapacitet vid anslutningen, minsta möjliga miljöpåverkan och så få motstående intressen som möjligt. Vindkraftverk är en av de förnybara energikällor som enligt riksdag och regering bör prioriteras. Inom praxis har detta visat sig bl.a. genom att kravet på lokaliseringsutredning i vissa fall frångåtts med motiveringen att det för vindkraft gäller att etablering kan och kanske bör ske på flera av de platser som är tänkbara. Av detta följer att det vid vindkraftsetablering huvudsakligen blir fråga om att bedöma om en tänkt lokalisering är lämplig med hänsyn till föreliggande motstående intressen. Frågan om alternativa lokaliseringar blir främst aktuell vid risk för överetablering i ett visst område. Höglandsvind AB har dock genomfört en lokaliseringsutredning, vilken redovisas i MKBn kap 2. Aktuellt område är lokaliserat inom område av riksintresse för vindbruk. Området har valts med utgångspunkterna att vindenergin är högre jämfört med andra platser och att påverkan på människors hälsa och miljön ska bli så liten som möjligt. Ljud och skuggberäkningar har utförts för att säkra en god boendemiljö och minimera riskerna för olägenhet till följd av verksamheten. Utifrån dessa resultat bedöms att området som valts för verksamheten är det bäst lämpade för produktion av el från en oändlig, miljömässigt hållbar resurs. 2 kap 5 MB poängterar kravet om att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna med återanvändning och återvinning. Vindkraftverken är en förhållandevis materialsnål energikälla och är därför i sig energieffektiv och bidrar i drift varken till växthuseffekten, övergödning eller försurning. Utbyggnad av vindkraft bidrar tvärtom till såväl en förbättrad hushållning med fossila bränslen som minskning av den miljöpåverkan som uppstår när dessa bränslen används. Vindkraften bygger på en kretsloppstanke. Efter nedmontering kommer därför materialet från vindkraftverken att kunna återvinnas och platsen återställas. 2 kap 6 MB kallas produktvalsprincipen och innebär att de som bedriver verksamhet ska undvika använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan bytas ut mot produkter som anses mindre farliga. 13

15 Höglandsvind AB kommer så långt möjligt att använda de minst miljöpåverkande produkterna för att dess syfte ska uppfyllas. De kemikalier som används i verksamheten kommer att analyseras med jämna mellanrum och bytas ut om de inte längre uppfyller miljökraven. 14. Annan aktörs vindkraftverk Smålandsvind AB har enligt miljöbalken anmält uppförande av tre vindkraftverk i närheten. De tre nämnda anmälda verken har delvis samma störningsområde för skuggutbredning och buller som Höglandsvind ABs nu ansökta verksamhet varmed Smålandsvind ABs tre verk och Höglandsvind ABs 16 verk utgör en gruppstation för vindkraft (jfr. Miljööverdomstolens dom den 3 juni 2003, mål nr M ). Såsom framkommer i bifogad miljökonsekvensbeskrivning har, oberoende av ovanstående, tillkommande påverkan från Smålandsvind ABs tre verk bedömts beträffande ljud, skuggor och landskapsbild. Riktvärden gällande ljud- samt skuggpåverkan bedöms kunna innehållas för närliggande bostäder även med tillkomst av Smålandsvind ABs planerade verksamhet; såvitt avser skuggpåverkan efter vidtagande av skyddsåtgärder. Landskapspåverkan blir något större med tillkomst av Smålandsvind ABs planerade verksamhet. Den tillkommande påverkan bedöms dock inte vara sådan att den påverkar tilltåligheten av Höglandsvind ABs ansökta verksamhet. 15. Kontroll av verksamheten Höglandsvind AB har erforderliga rutiner för att utföra den kontroll av verksamheten som följer av de allmänna bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken och bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Under byggnationsfasen kommer en särskild uppföljning att ske av de störningar och olägenheter som byggverksamheten kan komma att medföra. Oförutsedda händelser och incidenter med miljöpåverkan kommer att registreras, analyseras och dokumenteras. För att övervaka vindkraftsparkens påverkan på miljön kommer Höglandsvind AB utarbeta ett kontrollprogram. Kontrollprogrammet förutsätts omfatta bland annat de undersökningar som 14

16 behövs för att följa upp förändringar i förhållande till resultaten från mätning av ljud och skugga efter etablering av vindkraftverken om så bedöms behövligt samt de övriga undersökningar som behövs för att följa upp eventuella villkor för lämnat tillstånd. Fastställandet av kontrollprogram kommer att ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 16. Samrådsförfarande Samråd har genomförts med länsstyrelsen i Jönköpings län och företrädare för Nässjö kommun den 16 juni Samråd med allmänheten hölls den 29 september 2008 i form av en presentation. I syfte att nå allmänheten hade inbjudan skickats till alla inom 2 km från närmsta vindkraftverk, och samrådunderlag skickats till alla inom 1 km. Även annonser i lokaltidningen hade föregått samrådsmötet. Därutöver har skrivelser sänds till andra myndigheter och organisationer som kan antas vara berörda av den planerade vindkraftparken. I miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 2) finns en utförlig samrådsprocessredogörelse. 17. Övrigt 17.1 Miljökvalitetsnormer Den ansökta verksamheten försvårar inte uppfyllandet av några miljökvalitetsnormer Övriga prövningar I den omfattning som krävs får ansökan om koncession enligt ellagen för ledningsdragning göras av berört nätbolag. Med nuvarande lagstiftning krävs att bygglov söks för verksamheten. Om det i samband med väg- och kabeldragning blir aktuellt med någon form av vattenverksamhet kommer anmälan alternativt ansökan enligt 11 kap miljöbalken lämnas in i separat ärende om så krävs med beaktande av allmänna och enskilda intressen. 15

17 Eventuell påverkan på fornlämningar, om sådan blir aktuell, prövas i särskild ordning enligt kulturminneslagen Aktförvarare Som aktförvarare föreslås Anna Hansson, Nässjö kommun Kungörelseorgan Som kungörelseorgan föreslås SmålandsTidningen. 18. Förslag till villkor 1. Om inte något annat framgår av detta beslut ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Höglandsvind AB har uppgett eller åtagit sig i målet. 2. Navhöjden på verken får inte överskrida maximalt cirka 110 meter. Rotordiametern på verken får inte överstiga maximalt cirka 110 meter. 3. Den slutliga placeringen av vindkraftverken och tillfartsvägarna ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. 4. Anslutningsvägar till vindkraftverken, fundament och uppställningsytor ska utföras med så litet ingrepp i naturmiljön som möjligt. 5. Vindkraftverken ska förses med hindermarkering enligt anvisningar från luftfartsmyndigheten. 6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks. De kemiska produkterna och det farliga avfallet ska vara noga märkt med sitt innehåll. 16

18 7. Det samlade bullret från verksamheten vid området markerat på bilaga 1, figur 1, ska begränsas så att det som riktvärde* inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmast belägna bostäder än 40 db(a). 8. Om besvärande olägenheter i form av rörlig skuggbildning uppstår från verksamheten vid området markerat på bilaga 1, figur 1, vid näraliggande störningskänslig bebyggelse ska åtgärder vidtas så att den faktiska skuggbildningen som riktvärde* inte överstiger åtta timmar per år. 9. Kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande innan byggnation av vindkraftparken påbörjas. 10. Anmälan till tillsynsmyndigheten ska ske i god tid innan vindkraftverken permanent tas ur drift. Anmälan ska innehålla en åtgärds- och tidplan för återställning av platserna. * Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 19. Grunder för verkställighetsförordnande Det nu aktuella projektet är av vikt för omställning till renare energiomvandling i landet. Samtliga verk ligger inom område som är av riksintresse för vindbruk. Etablering av vindkraftverk tar förhållandevis lång tid i anspråk och kräver omfattande förberedelser. Höglandsvind AB är angeläget att komma igång med dessa åtgärder. MKBn har visat att ansökt verksamhet inte innebär någon omfattande påverkan. För att arbete med detaljprojektering m.m. skall kunna komma igång har Höglandsvind AB hemställt om att tillståndet skall få tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft. 20. Icke-teknisk sammanfattning Höglandsvind AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation för högst 16 vindkraftverk. Vindmätningar visar att vindförhållandena är goda på den aktuella platsen. 17

19 Verksamheten har utformats så att energiutnyttjandet blir optimalt, utan att en oacceptabel påverkan på människors hälsa och miljön blir följden. Området är av riksintresse för vindbruk och det finns få motstående intressen. Vindkraftverken ger upphov till ljud och skuggbildning. Gällande riktvärden beträffande dessa kan efterlevas; såvitt avser skugga efter vidtagna skyddsåtgärder. Områden med höga naturvärden kommer i huvudsak inte beröras av verksamheten. Landskapsbilden kommer att förändras genom verkens storlek och landskapets topografi. Den förändringen bedöms acceptabel. Den ansökta verksamheten är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna samt övriga regler om tillåtlighet i miljöbalken. Erforderliga samråd har hållits. Bilagor Bilaga 1. Kartor Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor 18

20 Bilaga 1 Kartor Figur 1. Områdesavgränsning i

21 Figur 2. Parklayout med vägar ii

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindbruksanläggning Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-07-03 2(17)

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

DOM 2014-04-03 Stockholm

DOM 2014-04-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-04-03 Stockholm Mål nr M 2504-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-19 i mål nr M 6497-11, se

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

DOM 2006-02-03 Stockholm

DOM 2006-02-03 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM 2006-02-03 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 28 januari 2005 i mål nr M 344-02, se bilaga A KLAGANDE 1. Rolf Arnemo Arvid Västgötes

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall.

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Peter Ardö 2011-02-11 Se vidare www.vindlov.se samt www.tofr.nu för utförligare referat av rättsfall Avgörande Antal,

Läs mer

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf Handling 2014-01-20 Diarienr: 2014-0038 Löpnr: 1 ObjektID: 7522 Datum: 2014-01-17 1UM: I Status: J Sammanträde: Referensnr: Sökbegrepp Namn Adress Ort Telefon Korpfjället Korpfjället Vind AB Box 2299 103

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun 1 Markbygden Vind AB Långviksvallen 22 922 66 TAVELSJÖ Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva vindkraftverk inom fastigheten Piteå Kronopark 1:57, Piteå kommun SNI kod 40.1-6 BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 29 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 14 april 2011 klockan 15.00-17.00 Bertil Engström (MP), ordförande Leif Wangström (M) tjg. ersättare för Erik Johansson

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OM GNARP, NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN. Sweco Environment AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OM GNARP, NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN. Sweco Environment AB Rabbalshede Kraft AB UPPDRAGSNUMMER 5464080 KARLSTAD 2011-12-15 Sweco Environment AB Martin Stenqvist Magdalena Westerberg 1 (64) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

Översiktsplan för Uddevalla kommun. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Utställningshandling november 2007

Översiktsplan för Uddevalla kommun. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Utställningshandling november 2007 Översiktsplan för Uddevalla kommun Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk Utställningshandling november 2007 Miljö och Stadsbyggnad Kommunens första större vindkraftverk: Rålanda på Bokenäset. Ca 1

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

Vindkraftsetablering på Granliden

Vindkraftsetablering på Granliden UMEÅ UNIVERSITET 2009-10-26 Tillämpad fysik och elektronik Vindkraftsteknik 7,5 hp Vindkraftsetablering på Granliden Miljökonsekvensbeskrivning Gustav Lundqvist, gustav.lu@hotmail.com Erik Abrahamsson,

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Vindkraftsutredning 2010

Vindkraftsutredning 2010 Vindkraftsutredning 2010 Sotenäs kommun - Underlag till ÖP-2010 Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 5 1.1 - Sammanfattning 5 1.2 Bakgrund 5 Vindkrafts utbyggnad i Sverige

Läs mer

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Åby-Alebo och Kärnebo vindparker Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av två vindparker i Mönsterås kommun

Läs mer