GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"

Transkript

1 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Denna handling utgör samrådsunderlag och Kungälv Energi önskar med detta utskick erhålla eventuella synpunkter angående det planerade projektet. Synpunkter inskickas skriftligen senast 21 juni till Pöyry Swedpower AB Att: Jenny Johansson, Adelgatan 9, Malmö Eller till

2 2 Sammanfattning Kungälv Energi (KE) undersöker möjligheten att etablera en gruppstation för vindkraft (vindkraftpark) i Västra Götalands län. Projektområdet Dalen som detta samråd avser ligger i Kungälv kommun och Stenungsund kommun Ansökan kommer att utformas enligt fasta koordinater. Val av turbiner sker vid upphandling av vindkraftverken senare i projektet när miljötillstånd finns. Vid användning av turbiner på cirka 150 meters totalhöjd och utan hänsyn till motstående intressen bedöms idag att upp till sju stycken vindkraftverk kan rymmas inom projektområdet. Vindkraftparken planeras för sju vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på 150 meter. Projektområdet är cirka 6 km2 stort och är placerat till största del i Kungälvs kommun men går i norr över kommungränsen till Stenungsunds kommun. Området finns beskrivet i respektive kommuns vindbruksplan som ett kuperat skogsområde med barrskog på bergen och lövskog i dalarna. Det finns även inslag av våtmark. I projektområdets närhet finns ett flertal hus. Dessa är företrädesvis permanentboende och fritidshus. Både Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun har tagit fram vindbruksplaner. Vindkraftprojekt Dalen ligger inom två utpekade områden, område X Dalen i Kungälvs vindbruksplan och område 22 Brehålt i Stenungsunds vindbruksplan. Strax utanför projektområdet ligger riksintressen för friluftslivet, naturvård och Natura Även ett flertal naturreservat finns i projektområdets närhet. Inom området finns kulturhistoriska lämningar samt av kommunen utpekat bevarandeprogram för kulturmiljö. Inom projektområdet finns även bland annat nyckelbiotoper, sumpskog, naturvärdesobjekt, områden med naturvårdsavtal samt ett område med bevarandeprogram för odlingslandskapet. Anslutningen av vindkraftparken kommer att ske via det interna nätet till en ny mottagningsstation som planeras i Tolleröd i Kode. Vid denna nya station ansluts vindkraftverken till överliggande nät.

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING Sökanden Ärendet Bakgrund Samrådets och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning UTREDNINGSOMRÅDE DALEN Orientering Lokaliseringen Alternativ lokalisering Vägar och transporter Översiktsplaner och detaljplaner Kungälv kommun Stenungsunds kommun Myndigheter, berörda instanser, organisationer och förenings-/näringsliv Närboende, fritidsboende och bostadsinventering MOTSTÅENDE INTRESSEN Riksintressen Naturvård Friluftsliv Vindbruk Kulturvård Skyddade områden Skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Värdefulla områden Strandskydd Fornlämningar och kulturmiljövärden Skogsstyrelsens utpekade naturvärden Fågel och fladdermus Övriga motstående intressen Friluftsliv Flygfart Totalförsvarets intresseområden Radio och telekommunikation Teracom Sida 3

4 5 UTFORMNING AV VINDKRAFTPARKEN Vindkraftverk och parklayout Ljudutbredning Skuggor Hinderbelysning Fundament och montageplatser ELANSLUTNING Elnätsanslutning LOKAL FÖRANKRING OCH EXTERN INFORMATION Kommunikationspolicy Informationskanaler MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Sida 4

5 1 Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare: Kungälv Närenergi AB Organisationsnummer: Platsnamn: Vindkraftprojekt Dalen Verksamhet enligt: Län: Kommun: 40.9 B Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inkl. rotorblad är högre än 150 meter. Västra Götaland Kungälv Ägarrepresentant: Robert Andréasson Byggmästaregatan Kungälv Tel: Mottagare av handlingar: Jenny Johansson Pöyry SwedPower AB Adelgatan Malmö Copyrightnummer för allt kartmaterial i samrådsunderlaget 41603_130001, utom i de fall annan källa anges. Samrådsunderlaget har upprättats av Jenny Johansson och Rebecca Palmgren, Pöyry SwedPower AB. Sida 5

6 2 Inledning 2.1 Sökanden Kungälv Energi AB ägs till 100 procent av Kungälv kommun. Kungälv Energi har sedan 2010 ett helägt dotterbolag, Kungälv Närenergi AB, , som inom koncernen svarar för inköp och försäljning av el samt uppförande av vindkraftverk. Kungälv Energi satsar på lokal förnybar energi. Under år 2012 påbörjade Kungälv Närenergi AB byggnationen av Kungälvs första större vindkraftverk. Detta kommer att vara beläget i Skårby, söder om Kode. Vindkraftverket beräknas vara i drift i juli Den beräknade produktionen är 7,1 GWh per år, vilket motsvarar användningen av el för 350 eluppvärmda villor. 2.2 Ärendet Kungälv Energi (KE) undersöker möjligheten att etablera en gruppstation för vindkraft (vindkraftpark) i Västra Götalands län. Projektområdet Dalen som detta samråd avser ligger i Kungälv kommun och Stenungsund kommun, se Figur 1. Figur 1: Översiktlig lokalisering av Dalen Sida 6

7 Kungälv Energi har för avsikt att inge ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva Dalen vindkraftpark, inklusive därtill hörande anläggningar och kringutrustning. Arbetet med att upprätta en sådan ansökan inleds med samråd. På uppdrag av Kungälv Energi driver Pöyry SwedPower AB erforderliga tillståndsprocesser inklusive samråd för den planerade vindkraftparken. Ansökan kommer att utformas enligt fasta koordinater. Val av turbiner sker vid upphandling av vindkraftverken senare i projektet när miljötillstånd finns. Vid användning av turbiner på cirka 150 meters totalhöjd och utan hänsyn till motstående intressen bedöms idag att upp till sju stycken vindkraftverk kan rymmas inom projektområdet. Vindkraftparken planeras för sju vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på 150 meter. För anslutande elledning mellan vindkraftparken och överliggande nät (regionnätet/stamnätet) krävs nätkoncession för linje enligt ellagen. KE gör i detta skede bedömningen att det interna elnätet inte är koncessionspliktigt, s. k. IKN. För den händelse det senare skulle visa sig att det krävs en ansökan om koncession enligt ellagen, kommer detta samråd att åberopas. 2.3 Bakgrund Sveriges riksdag tog sommaren 2009 beslut om en sammanhållen klimat- och energipolitik. Ett mål för den svenska klimat- och energipolitiken är att minst 50 % av den svenska energin ska vara förnybar år I regeringens handlingsplan för förnybar energi är ett delmål att produktionen av förnybar el ska öka med 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå. Detta ska ske bland annat genom en höjd målnivå inom elcertifikatsystemet. Vidare har riksdagen fastställt en nationell planeringsram för vindkraft motsvarande en produktionskapacitet på 30 TWh varav 20 TWh på land. Antalet vindkraftverk som behövs för att motsvara en elproduktion på 30 TWh uppgår till mellan och beroende på tillgänglig vindenergi och verkens storlek. I slutet av 2012 fanns totalt vindkraftverk i Sverige och den installerade effekten var MW. Produktionen av el från vindkraften uppgick till 7,1 TWh. Det är en ökning med cirka 16 % jämfört med Kungälv Energi investerar i vindkraft då de har i uppdrag att bygga förnyelsebar energi i Kungälvs kommun. Deras löfte till kunderna är att de investerar vinsten i lokal förnyelsebar energi och detta projekt är en del av att uppfylla detta löfte. Kungälv Energis ägare, Kungälvs kommun, har önskemål om att det etableras vindkraft i kommunen och detta projekt är en del av att uppfylla denna önskan. Kungälv Energi vill även kunna erbjuda sina kunder, invånarna i Kungälv, möjlighet till att vara delägare i ett vindkraftverk genom ett andelsverk. Kungälv Energi står för 100% förnybar och lokalt producerad energi och detta projekt ligger helt i linje med detta. 1 Regeringskansliet.M , Eco-effektiv framtid, översikt av svensk klimat- och energipolitik Sida 7

8 2.4 Samrådets och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning Enligt 3 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en gruppstation för vindkraft med två eller fler vindkraftverk där vart och ett av verken inklusive rotorbladen är högre än 150 meter alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. Att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan har, enligt 6 kap. 4 och 7 miljöbalken, betydelse för omfattningen av samråd och MKB: Utöver samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda ska samråd även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Syftet med samrådet är att alla som berörs av planerad verksamhet i ett tidigt skede, innan planeringen kommit för långt, ska få möjlighet att påverka projektet samt innehållet i MKB. I samråd med allmänheten kommer Kungälv Energi, i samarbete med Pöyry SwedPower, att informera om planerna och tillståndsprocessen och deltagarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Avsikten är att deltagarna ska dela med sig av kunskap och upplysningar om lokala förhållanden samt synpunkter och önskemål som sedan kan tas i beaktande i det fortsatta arbetet med projektet och utarbetandet av MKB:n. Vartefter MKBprocessen fortskrider kommer detta tidiga förslag till utformning av vindkraftparken att anpassas till den kunskap om rådande förhållanden som successivt tillförs. Förutom att informera via detta samrådsunderlag så kommer Kungälv Energi att bjuda in till ett samrådsmöte, i form av öppet hus, om vindkraftprojektet. Vid samrådet kommer Kungälv Energi, tillsammans med konsultbolaget Pöyry SwedPower, att informera om projektet och de miljö- och hälsokonsekvenser som kan uppkomma vid en vindkraftetablering. Avsikten är att deltagarna ska delge kunskap och upplysningar om lokala förhållanden samt synpunkter och önskemål inför det fortsatta arbetet med projektet och utarbetandet av MKB:n. Synpunkterna från allmänhet och myndigheter kommer att ligga till grund för eventuella ytterligare utredningar. Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmötet. Det är också möjligt att senast den 21 juni 2013 inkomma med kommentarer, synpunkter och information via brev, telefon eller e-post till projektets samrådssamordnare, se kontaktuppgifter på sida 9. MKB är en del av ansökan om miljötillstånd som kommer att inges till Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen, som är den myndighet som kommer att pröva ansökan och fatta beslut. När länsstyrelsen fått ansökan och anser att den är komplett kommer den att kungöras och här finns då ytterligare en möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter i ärendet. Sida 8

9 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall alltid innehålla: 1. En beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 2. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 3. De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 4. En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och 5. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. Samrådssamordnare för projekt : Jenny Johansson Pöyry SwedPower AB Adelgatan Malmö Telefon: Sida 9

10 3 Utredningsområde Dalen 3.1 Orientering Området för den tilltänkta vindkraftparken ligger i Kungälv och Stenungsunds kommun, Västra Götaland län. Det studerade området Dalen ligger cirka 5 kilometer norr om Kungälv och cirka 6 kilometer öster om Kode, se Figur 2. Figur 2: Översiktlig orientering av Dalen 3.2 Lokaliseringen Projektområdet Dalen sträcker sig från Stubbholt i norr till Romesjön i söder, se Figur 3. Området är cirka 6 km2 stort. Projektområdet är placerat till största del i Kungälvs kommun men går i norr över kommungränsen till Stenungsunds kommun. Området finns beskrivet i respektive kommuns vindbruksplan som ett kuperat skogsområde med barrskog på bergen och lövskog i dalarna. Det finns även inslag av våtmark. I projektområdets närhet finns ett flertal hus. Dessa är företrädesvis permanentboende och fritidshus. Sida 10

11 Projektområdet Dalen ligger som högst cirka 145 meter över havet. Området består i huvudsak av berg, små inslag av sand-grus, organsik jordart och morän. Inom området finns produktionsskogsbruk i olika faser vilket även inkluderar kalhyggen. Figur 3: Projektområdet Dalen 3.3 Alternativ lokalisering Den kommande MKBn kommer att innehålla en redovisning av alternativa platser. 3.4 Vägar och transporter Inom området finns befintliga vägar. Det befintliga vägnätet fram till och inom vindparken kommer att behöva breddas och förstärkas för att klara transporterna. Målet är att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt, men nya vägar kommer också att behöva anläggas, främst för transport till respektive vindkraftverksposition. Det är vanligt att ca m ny väg behöver anläggas till varje vindkraftverk, samt att ungefär lika långa sträckor av det befintliga vägnätet behöver förstärkas. Krav på vägbredd för transport av vindkraftverk är normalt ca 5 m på rakorna och lite bredare i kurvorna. På grund av varierande storlek och tyngd på transporterna är det vanligt att olika transportvägar måste användas för olika last. Den slutliga transportvägen är därför svår att ange innan upphandlingen. Sida 11

12 Under byggtiden kommer ett stort antal stora och tunga transporter att förekomma. Under driftstiden är transportbehovet däremot litet med endast lättare transporter för drift och underhåll. Vid större underhållsarbeten krävs tyngre transporter för leverans av reservdelar. Trafikverket förordar att vindkraftverk lossas i en hamn inom 30 mil från en vindpark. Det finns sex hamnar som tidigare har hanterat vindkraftverk inom denna radie från projektområde Dalen2. Uddevalla hamn hanterar frekvent vindkraft och bedöms vara en möjlig mottagningshamn. Transport till siterna bedöms kunna gå från hamnen i Uddevalla via E6 till Stora Höga, Kode eller Kungälv och vidare till projektområdet. Transporterna kan också komma från Öresundsbron eller Göteborgs hamn, se Figur 4. Det kan dock bli problematiskt att korsa Nodre Älv med de tyngsta transporterna p.g.a. bärigheten på broarna. Figur 4: Möjliga anslutningsvägar till Dalen 2 Hamninventering vindkraft, Sida 12

13 3.5 Översiktsplaner och detaljplaner Kungälv kommun Kungälvs kommun har tagit fram en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den är antagen av kommunfullmäktige Inom kommunen har sju områden bedömts lämpliga för vindkraft, se Figur 5. Projektområdet ligger delvis inom det område som kallas X Dalen i vindbruksplanen. I kommunens arbete med att ta fram lämpliga områden för vindkraft undersöktes ytterligare områden men dessa områden valdes bort i olika steg i planprocessen med hänsyn till naturvärden, landskapsbild, kulturmiljö, höjdbegränsningar inom hinderfria ytor för Säve flygplats mm. I området X Dalen säger planen att stor hänsyn ska tas till miljön runt Dalens hembygdsgård. Dialog gällande detta är inledd med kommunen. I området förekommer kalkning med helikopter och eventuell påverkan vid placering av vindkraftverk hanteras i samrådsprocessen3. Figur 5: Utdrag ur plankartan för Kungälvs kommun 3 Kungälv kommuns vindbruksplan veckling/milj%c3%b6/vindbruksplan% /Vindbruksplan%20f%c3%b6r%20Kung%c3%a4lvs%20kommun/4%20Planf%c3%b6rslag.pdf Sida 13

14 3.5.2 Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun har tagit fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Den är antagen av kommunfullmäktige och vann laga kraft Inom kommunen har åtta områden bedömts lämpliga för vindkraft. I kommunens arbete med att ta fram lämpliga områden för vindkraft undersöktes ytterligare områden men dessa områden valdes bort i olika steg i planprocessen med hänsyn till naturvärden, landskapsbild, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv mm. Ett stort område i kommunen benämns som område A se Figur 6 som på grund av höga natur- kultur- och rekreationsområden har valts bort som olämpligt vindkraft. Delar av projektområdet ligger i område 22 Brehålt som är utpekat område för vindkraft i vindbruksplanen. Området ingår i länsstyrelsens rapport om tysta områden. Vindbruksplanen föreslår en utredning om friluftslivets rörelse och användning av området. Även i detta område förekommer kalkning med helikopter4. 4 Stenungsunds vindbruksplan /Vindbruks plan+f%c3%b6r+stenungsunds+kommun.pdf Sida 14

15 Figur 6: Utdrag ur plankartan för Stenungsunds kommun 3.6 Myndigheter, berörda instanser, organisationer och förenings-/näringsliv Samråd kommer att hållas med berörda myndigheter/instanser samt organisationer, föreningar näringsidkare etc. som identifieras under samrådsprocessen. En fördjupad diskussion kommer att uppmuntras och alla kommer att få möjlighet att lämna synpunkter. 3.7 Närboende, fritidsboende och bostadsinventering Området runt och i projektområdet består av ett flertal fastigheter med hus. De hus som klassas som året-runt och fritidshus kommer att beaktas särskilt vid en kommande projektering med avseende på ljud och skuggor från vindkraftverken. Samråd med allmänheten kommer att hållas senare under våren Sida 15

16 4 Motstående intressen 4.1 Riksintressen Naturvård Runt projektområdet ligger två stora områden som är riksintresse för naturvården. Dessa är Svartedalen samt Göta och Norde älvs dalgångar. Göta och Norde älvs dalgångar är ett sprickdalslandskap som är värdefull ur geologiskt perspektiv samt viktiga vattendrag och odlingslandskap samt flora och fauna. Svartedalen är ett skogs- och sjölandskap med värdefull och välbevarad, åldrig naturskog. Inom området finns ett stort antal rödlistade arter inom flera organismgrupper. Runt projektområdet finns fyra Natura 2000-områden. Detta är Svartedalen, Svartedalens naturskogar, Ranebo lund samt Lysegården. De är utpekade både enligt habitat- och fågeldirektivet, se Figur Friluftsliv I nordöst gränsar projektområdet till ett område som är utpekat som riksintresse friluftsliv, Svartedalen. Inom området sker aktiviteter så som skogsvandring, turskidåkning, skridskofärder, naturstudier inom botanik och ornitologi, bär- o svampplockning samt fritidsfiske Vindbruk Inom området finns inget riksintresse för vindbruk Kulturvård Närmaste riksintresse för kulturvård ligger ca 3,5 km öster om projektområdet. Detta riksintresse är benämnt Solberga-Hede och är en välbevarad, sammanhållen och ej skiftad bybebyggelse. Sida 16

17 Figur 7: Riksintressen i och runt projektområdet. Källa: Lst GIS. 4.2 Skyddade områden Skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Runt projektområdet ligger tre naturreservat. Alla dessa tre naturreservat är även Natura områden. Nordöst om projektområdet ligger naturreservatet Svartedalen. Syftet med naturreservatet är att bevara ett större sammanhängande skogsområde av stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Området uppvisar även många rester efter det äldre kulturlandskapet präglat av bl a ljunghedsdrift5. Öster om projektområdet ligger naturreservatet Lysegården som har värdefulla vattenmiljöer och en varierad skog. I reservatet finns en rik moss- och svampflora. Nordväst om projektområdet ligger naturreservatet Ranebolund som är en rik botanisk lokal6. Ett litet område strax utanför projektområdet i norr är utpekat som biotopsskyddsområde. Detta är en brant med blandand barr och lövskog. 5 Lst, Svartedalens Natur- och Friluftsområde Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken, diarienummer Lst, Bildande av naturreservatet Ranebolund domänreservat (DR) i Stenungsunds kommun, diarienummer Sida 17

18 Öster om projektområdet ligger ett vattenskyddsområde. Detta för att skydda Lysegårdens vattentäkt, se Figur 8. Figur 8: Karta över skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken i och runt projektområdet. Källa: Lst GIS. Sida 18

19 4.2.2 Värdefulla områden Inom projektområdet finns sjö och våtmark som ingår i kalkningsprogrammet samt fiskevårdsområden. Inom projektområdet finns inga klassade våtmarker. I projektområdets västra del finns en bevarandeplan för odlingslandskapet, Stora och Lilla Rönning, se Figur 9. Figur 9: Värdefulla områden i och runt projektområdet. Källa: Lst GIS Strandskydd Generellt gäller strandskydd på 100 meter på land och i vatten för alla vattendrag i Sverige. Sida 19

20 4.3 Fornlämningar och kulturmiljövärden Inom projektområdet finns fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, se Figur 10. Sydväst om och inom projektområdet har kommunen utsett ett område till bevarandeprogram för kulturmiljö. Innebörden av detta kommer att utredas i MKB. Nordost om projektområdet finns ett område som är utpekat för landskapsbildskydd. Detta är en gammal form av skydd för landskapsbilden med stöd av naturvårdslagen 19 från Syftet med skyddet är att inom området reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka landskapsbilden negativt. Figur 10: Karta över kulturhistoriska lämningar, landskapsbildskydd och kommunalt bevarandeprogram kulturmiljö. Källa: Lst GIS samt RAA Fornsök. Sida 20

21 4.4 Skogsstyrelsens utpekade naturvärden Inom projektområdet finns nyckelbiotoper, sumpskog, naturvärdesobjekt samt områden med naturvårdsavtal, se Figur 11. Uppgifterna kommer från Skogsstyrelsen GIS-databas, Skogens pärlor7. Figur 11: Nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, sumpskog och områden med naturvårdsavtal. Källa: Skogens pärlor. 4.5 Fågel och fladdermus En fågelstudie i projektområdet är påbörjad och kommer att pågå under hela våren. Detta för att kartlägga de fåglar som nyttjar området av olika intressen. Studien innefatta både rovfågelinventering och linjetaxering. En fladdermusstudie kommer att genomföras i sommar. 7 Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, Sida 21

22 4.6 Övriga motstående intressen Friluftsliv I östra delen av projektområdet går en del av Bohusleden Flygfart De närmaste flygplatserna är Göteborg-Säve, Göteborg-Landvetter samt Trollhättan- Vänersborg. Samtliga dessa flygplatser är riksintressen. Vindbruksplanen för Kungälv kommun anger att områden med höjdbegränsningar i kommunen finns i direkt anslutning till Säve flygplats samt begränsningar i form av MSA-ytor (radie av 55 km från respektive flygplats) som säkerställer den inledande inflygningsproceduren. Vissa delar av kommunen berörs även av MSA-ytor gällande Trollhättan Vänersborgs flygplats med en höjdbegränsning till 273 meter över nollplanet. Under avsnittet i vindbruksplanen som berör område X Dalen, anges att med den aktuella höjdbegränsningen så innebär det att totalhöjden för vindkraften kan bli cirka 125 meter. Samråd kommer att ske med Luftfartsverket och aktuella flygplatser Totalförsvarets intresseområden I vindbruksplanen för Stenungsunds kommun anges att det finns konflikter med totalförsvarets intressen inom den centrala delen av område 22. Detta undersöks närmare med försvarsmakten. Samråd kommer att ske med försvarsmakten Radio och telekommunikation Förfrågan är skickad till PTS (Post och telestyrelsen) men svar har ännu inte inkommit. Samråd kommer att ske med tillståndshavare av radiolänkstråk Teracom För att fastställa om det föreligger konflikt med Teracoms radiolänkstråk och vindkraftprojektet har en ansökan skickats in till Teracom. Svar från Teracom erhålles direkt då det på kartan på hemsidan visas om positionen är godkänd eller ej. Som turbinpositioner har koordinater i projektområdes ytterkanter använts. Som kan ses på kartan nedan passerar ett länkstråk st rax väster om projektområdet men det föreligger ingen konflikt. Sida 22

23 Figur 12: Teracoms länkstråk med hörnkoordinater av projektområdet. 5 Utformning av vindkraftparken 5.1 Vindkraftverk och parklayout I ansökan kommer fasta koordinater att anges för vindkraftverken. Parkens slutliga utseende och utformning påverkas av en rad faktorer som inte kan fastställas i detta tidiga skede. Idag har alla intressen som finns i området ännu inte kartlagts och till dessa kommer hänsyn att tas vid en utformning av parken. Med de kända intressen som finns erhållet idag har en exempellayout tagits fram för projektet. I denna layout används turbinerna Siemens SWT 2,3 MW med en totalhöjd på 150 meter, se Figur Sida 23

24 Figur 13: Exempellayout för projektområdet Dalen 5.2 Ljudutbredning Ett vindkraftverk ger upphov till två olika ljud. Dels ett från vindkraftverkets maskindel, dels ett aerodynamiskt ljud som alstras vid rotorbladens passage genom luften. Detta ljud upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet är ett bredbandigt brus, vanligen inom Hz och har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag. Ju längre bort från vindkraftverket desto mindre ljud hörs. Marken eller vattnet runt vindkraftverket påverkar också hur mycket ljudet minskar med avståndet. Generellt dämpar marken ljudet betydligt effektivare än vatten. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig. Inne i vindkraftverkens maskinhus kan ljudnivån uppgå till ca 100 db(a). I marknivån ligger ljudnivån från maskinhuset på ca 55 db(a) vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston direkt under ett vindkraftverk i full drift. Det begränsningsvärde som tillämpats av tillståndsmyndigheterna vid bedömning av ljud utomhus från vindkraftverk är 40 dba, uttryckt som en ekvivalent ljudnivå. Den planerade vindkraftparken kommer inte ge upphov till mer än högst 40 db(a) vid bostäder eller fritidshus. I den exempellayout som presenterats är hänsyn tagen till beräkning av ljud från vindkraftverken vid närliggande bostadshus. Ljudberäkningar har gjorts baserat på Naturvårdsverkets modell för Sida 24

25 ljud från landbaserade vindkraftverk. Resultaten från ljudberäkningarna visar att inga närboende får en högre ljudnivå än gällande riktvärden på 40 db(a), se Figur 14. Figur 14: Ljudutbredningskurva för exempellayouten. 5.3 Skuggor Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter ge upphov till skuggproblem inomhus i närliggande bostadshus genom att bladen klipper solljuset. Boverket har tagit fram riktlinjer för hur stor den faktiska skuggeffekten får vara och att riktlinjerna följs bevakas också av länsstyrelse och kommuner. Vindkraftverkens vingar är i vissa fall antireflexbehandlade och i andra fall målade med en matt färg i syfte att minimera omfattningen av störande ljusreflexer. Eventuella negativa effekter av skuggkast kan regleras genom att verket stängs av vid sådana tidpunkter. Inga beräkningar på förväntad skuggtid har gjorts i detta skede. 5.4 Hinderbelysning Hinderbelysningens utformning regleras av gällande föreskrifter från Transportstyrelsen. Dessa föreskrifter kommer att följas. Idag gäller att för vindkraftverk som överstiger 150 meter ska ett vitt högintensivt blinkande ljus användas om vindkraftverket står i ytterkant av vindparken. Sida 25

26 5.5 Fundament och montageplatser Vindkraftverket grundläggs i marken med ett fundament. De två vanligaste typerna av fundament är bergförankrat fundament och gravitationsfundament. Ett bergförankrat fundament gjuts direkt på berget samt förankras med stag i berget. Är jorddjupet större används gravitationsfundament där fundamentet i sig blir en motvikt till vindens kraft. Vilken typ av fundament som används för respektive vindkraftverk bestäms efter resultaten från geotekniska undersökningar, vilka sker i ett senare skede av projektutvecklingen. När fundamenten är färdigställda monteras vindkraftverken. Detta sker med hjälp av en stor kran. För att kunna uppföra ett vindkraftverk krävs därmed en montageplats, d.v.s. en hårdgjord yta med tillräcklig bärighet. Ett fundament upptar en yta av cirka m² och varje montageplats kräver en yta på cirka 1400 m². Dessutom kan hårdgjorda ytor för lagerhållning av material behövas. 6 Elanslutning 6.1 Elnätsanslutning Anslutningen av vindkraftparken kommer att ske via det interna nätet till en ny mottagningsstation som planeras i Tolleröd i Kode. Vid denna nya station ansluts vindkraftverken till överliggande nät. Anslutningen till mottagningsstationen kommer att ske med markförlagd elkabel. Det interna elnätet, förbindningarna mellan verken, kommer troligen att bli elkabel som förläggs i eller strax bredvid befintliga eller nya vägar inom parken. Om så erfordras pga av yttre omständigheter, kan det även bli aktuellt med luftledningar. Vid detaljprojektering kommer hänsyn att tas till motstående intressen samt markens egenskaper, för minsta möjliga påverkan. Koncession för anslutningen till det överliggande nätet kommer att sökas i särskild ordning enligt ellagen och omfattas inte av denna miljöprövning. Kungälv Energi gör i detta skede bedömningen att det interna elnätet inte är koncessionspliktigt, s. k. IKN. För den händelse det senare skulle visa sig att det krävs en ansökan om koncession enligt ellagen, kommer detta samråd att åberopas. Sida 26

27 7 Lokal förankring och extern information 7.1 Kommunikationspolicy Kungälv Energi vill aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och att bygga en egen vindkraftpark är ett led i det arbetet. För Kungälv Energi är det främsta målet med kommunikationen av projektet att upprätthålla de goda relationer som man har med sina kunder. Man vill genom att visa att man lever som man lär när det handlar om förnybar energi även locka till sig nya enhandelskunder. Kungälv Energi är ett kommunägt bolag och den nuvarande kommunledningen är positivt inställd till en vindkraftsetablering. Kommunikationsarbetet ska dock syfta till att än tydligare förankra projektet politiskt. I vindkraftsområdets omedelbara närhet finns bland annat ett nybyggt småhusområde, en bygdegård och en skjutbana. Under tillståndsprocessens gång är det av yttersta vikt att kontakter tas med berörda individer och grupperingar för att informera, svara på frågor och därigenom förankra projektet lokalt. Kungälv Energi är positiva till monetär ersättning för en inverkan som en vindkraftpark har på den direkta omgivningen. Framför allt bygdeföreningen kan se fram emot att någon form av bygdepeng utbetalas under drifttiden. Hur formerna för en sådan ersättning ska se ut är i dagsläget inte klarlagt. Målet är att ett av vindkraftverken i parken blir ett så kallat andelsverk, där individer och föreningar kan köpa andelar och på sätt känna engagemang för parken som helhet. Formerna för detta är i dagsläget inte heller klarlagda. Det kommunikativa tonläget ska, i enlighet med Kungälv Energis profilguide, vara folkligt, förtroligt och personligt. 7.2 Informationskanaler Projektet kommer att kommunicera med allmänheten via samråd och andra personliga möten. Kontakt med de närmast berörda, boende och fastighetsägare, näringsidkare och föreningsliv, kommer att sökas via telefon och brev. Vindkraftprojekt Dalen kommer att få en egen hemsida kopplad till Kungälv Energis sida på internet. Där kommer information att läggas ut löpande. Kommunikationsarbetet kommer att utföras av personer från Kungälv Energi. Sakfrågor som Kungälv Energi inte själva kan besvara, kommer hänvisas till Pöyry. Sida 27

28 8 Miljökonsekvensbeskrivning Ett förslag till innehåll i en miljökonsekvensbeskrivning framgår nedan. 1 Administrativa uppgifter 2 Inledning 3 Samrådsredogörelse 4 Lokalisering 5 Beskrivning av området 5.1 Övergripande beskrivning av området 5.2 Kommunala planer 5.3 Infrastruktur 5.4 Riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 5.5 Skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken 5.6 Projektområdet 5.7 Landskapet 5.8 Mark och vatten 5.9 Naturvärden 5.10 Fauna 5.11 Kulturmiljövärden 6 Planerad verksamhet och teknisk beskrivning 7 Påverkan och miljö- och hälsokonsekvenser 7.1 Områdets användning för skogsbruk och jakt 7.2 Områdets användning för rekreation och friluftsliv 7.3 Områdets användning för 7.4 Säkerhet 7.5 Landskapet 7.6 Boendemiljö ljud 7.7 Boendemiljö skuggor 7.8 Boendemiljö visuell påverkan 7.9 Mark och vatten 7.10 Riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 7.11 Skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken 7.12 Naturvärden 7.13 Fauna 7.14 Kulturmiljö 7.15 Transporter 7.16 Kumulativ påverkan Sida 28

29 7.17 Sammanfattande bedömning 8 Kontroll av verksamheten 8.1 Etableringsfas 8.2 Driftfas 8.3 Avvecklingsfas 9 Alternativredovisning 10 Hållbart samhälle 11 Sammanfattande slutsatser Sida 29

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Carina Lundgren Rebecca Palmgren 2 Sammanfattning

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken Vindkraftprojekt Boarp Ulricehamns kommun Västra Götalands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 miljöbalken 2014-05-13 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB 1 Innehåll 1 Presentation av sökande och ärendet...

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraft vid Stormyrberget

Vindkraft vid Stormyrberget Vindkraft vid Stormyrberget Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 Miljöbalken 2014-05-23 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB Innehåll 1 Presentation av sökande...

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB) 2013-06-20 323024800_00 Bilaga 13 till

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Åby-Alebo och Kärnebo vindparker Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av två vindparker i Mönsterås kommun

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 INFORMATIONSMÖTE Välkommen till Vattenfall Vindkrafts informationsmöte för vindkraftprojektet Sandselehöjderna!

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Vindkraft vid Högabjär

Vindkraft vid Högabjär Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE 1 (8) BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE Inkomna yttranden vid samråd avseende Fjällberg Vindkraftanläggning samt kommentarer till dessa Nedan sammanfattas skriftligen inkomna

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Söderköping/ Valdemarsviks vindkraftprojekt

Söderköping/ Valdemarsviks vindkraftprojekt Utgåva 2.0 2012-09-12 Vindvision Norr AB Söderköping/ Valdemarsviks vindkraftprojekt Samrådsunderlag Söderköping Vind AB planerar att uppföra vindkraftverk på fastigheterna Härsebråta 1:19, Börrum 6:1,

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT GUBBABERGET, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMT LJUSDALS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT GUBBABERGET, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMT LJUSDALS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT GUBBABERGET, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMT LJUSDALS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Sophia Trenkle Nyberg

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14 Område 10 8 9 10 68 Översiktlig beskrivning av området Områdets area Vindförhållandena Terräng Vegetation Landskapets karaktär Visuell påverkan Markanvändningsintressen Särskilda värden Förekomst av landmärken

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län Ändring av tillstånd för vindkraft vid Sandtjärnberget i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samrådsunderlag: utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med förslag till vidare arbete Produktion: Enetjärn

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Vindbruksplanen - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET? Utställningsutlåtandena

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO

Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till Översiktsplan för Osby kommun Utkast till samrådshandling, 100326 SWECO Vindbruksplan Osby kommun Tillägg till översiktsplan 2009 Utkast till samrådshandling Beställare:

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning Gamesa Energy Sweden A B Solna Strandväg 78, 7tr SE-171 54 Solna Org.nummer 556814-4181 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Våssberg vindkraftanläggning Borås kommun, Västra Götalands Län Sammanfattning

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer