Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark"

Transkript

1 Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB)

2

3 _00 Bilaga 13 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark BERGVIK SKOG Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys för Hälsingeskogen vindkraftpark

4 1 SAMMANFATTNING Bergvik skog AB utreder möjligheten att anlägga en vindkraftpark med projektnamn Hälsingeskogen i Ovanåkers kommun. Denna studie syftar till att översiktligt utreda väg- och anläggningsarbetena för projektet. Studien har gjorts i form av en skrivbordsstudie. Vilken transportväg till vindparken som är att föredra beror på var vindturbinerna produceras. Kommer de med båt är Gävle hamn en möjlig anlöpningshamn. Från Gävle hamn har tre möjliga transportvägar identifierats. Transportsträckan till vindkraftparken blir km. Det finns ett flertal enskilda vägar av varierande standard in till vindkraftparken. Flera går från riksväg 50 väster om projektområdet och en går från länsväg 609 öster om projektområdet. Det rekommenderas att använda tre infarter från riksväg 50 för anslutning till vindkraftparken. Vid behov kan också anslutningsvägen från länsväg 609 användas. För transport till och inom vindkraftparken behöver ca 50 km befintlig väg breddas och förstärkas. Dessutom behöver ca 29 km nya vägar anläggas. Behovet av röjning uppgår till ca 130 ha och schakt- och fyllnadsbehovet uppskattas till runt m 3. För anläggande av vägar, kranplatser och lagerytor åtgår ungefär m 3 bergs- och grusmaterial. Det som inte kan utvinnas inom projektområdet, transporteras från någon av de närliggande bergtäkterna eller från en ny täkt. Det kommer att behövas ca specialtransporter för vindturbinerna och lyftkranar samt ett flertal transporter för fundament, vägar och kranplatser. Det totala transportbehovet inom Sverige uppskattas till ca km och koldioxidutsläppen från transporterna har beräknats till omkring ton.

5 2 Innehåll 1 INFRASTRUKTUR I OMRÅDET TRANSPORTVÄGAR TILL OMRÅDET Närliggande hamnar Transportvägar från Kristinehamn Transportvägar från Gävle Möjliga anslutningsvägar VÄGLAYOUT Förstärkning av befintliga vägar Anläggningstekniker för nya vägar inom projektområdet Röjnings-, schakt- och fyllnadsbehov för anläggningsarbetena Materialåtgång för anläggningsarbetena TRANSPORTBEHOV NÄRLIGGANDE TÄKTER Bilaga 1 Karta med väglayout och vindkraftverk Kontakt: Jonas Barman Box 1002 (Gullbergs Strandgata 8) Göteborg Sverige E-Post: Tel Fax Org.nr: Pöyry SwedPower AB

6 1 INFRASTRUKTUR I OMRÅDET Riksväg 50 löper i nord-sydlig riktning ca 1 km väster om det projektområdet. Länsväg 609 är en grusväg av högsta bärighetsklass (BK1) som löper nord-sydlig riktning ca 10 km öster om projektområdet. I projektområdet finns ett nät av skogsvägar. Från länsväg 609 vid Bocksjön till Svabensverk vid Riksväg 50 går en enskild väg som håller högre standard, vilken till stor del löper genom projektområdet, se Figur 1. 3 Figur 1 Befintligt vägnät i området

7 2 TRANSPORTVÄGAR TILL OMRÅDET För transport av vindturbindelar med varierande storlek och tyngd är det vanligt att olika transportvägar måste användas för olika last. Exempelvis kan nacellerna behöva transporteras en omväg för att undvika broar med låg bärighet. Långa transporter som de för rotorbladen behöver vägar utan skarpa kurvor. När upphandlingen av turbiner är klar kan det utredas vilken transportväg som är mest lönsam och leder till minst transportbehov. Det rekommenderas att turbinerna fraktas med båt. Enligt Trafikverkets är det mer lönsamt att skeppa vindturbiner än att transportera dem på väg. Vid detaljprojekteringen kommer transportföretaget att utreda vilken transportväg som är mest lönsamt. Vid denna utredning söker transportföretaget dispens för transporterna från Trafikverket. Vissa turbinleverantörer efterfrågar en fri höjd på över 4.5 meter. Då den fria höjden på riksvägnätet är 4.5 m kan detta leda till problem. Det är dock vanligt att transportörerna använder sig av trailers som klarar den fria höjden Närliggande hamnar Trafikverket förordar att vindkraftverk lossas i en hamn inom 30 mil från vindparken. Det finns sex hamnar som har hanterat vindkraftverk tidigare inom denna radie. Dessa är Härnösands hamn (ca 26 mil från projektområdet), Delta Terminal AB i Timrå (ca 22 mil från projektområdet) Sundsvalls hamn AB (ca 21 mil från projektområdet), Gävle hamn AB (ca 11 mil från projektområdet) och Kristinehamn (ca 29 mil från projektområdet). Kapellkärrs Hamn AB ligger ca 32 mils körväg från projektområdet, men inom 30 mil om man räknar fågelvägen. Eftersom Härnösand, Timrå och Sundsvall ligger norr om vindparken och transporten mest troligt kommer söderifrån används sannolikt inte dessa hamnar. Gävle eller Kristinehamn hamn anses vara de mest lämpade mottagningshamnarna. Om Kristinehamn ska användas kommer sjötransporten att gå via Göta Älv. Vindkraftverk har tidigare transporterats via Göta Älv, men för stora vindturbiner rekommenderas det att en noggrannare studie av detta utförs. 2.2 Transportvägar från Kristinehamn Från Kristinehamn är den närmsta vägen till projektområdet via väg 26. Det krävs att en del korsningar och rondeller passeras för att nå väg 26 från hamnen. Järnvägen begränsar höjden till 3.8 m på den närmsta vägen, varför transporterna måste ta omvägar. För utfart på E18 måste motsatt körriktning användas och vajerräcken behöver då monteras ner. I nuläget rekommenderas inte Kristinehamn på grund av svårigheten att hitta transportvägar. Men transportföretaget kan i ett senare skede välja denna väg eftersom avståndet för sjötransporten troligtvis blir kortare. 2.3 Transportvägar från Gävle Från Gävle hamn finns tre transportvägar till projektområdet, se Figur 2, vilka med viss modifiering uppfyller de krav som ställs för denna typ av transporter. En transportväg går via E4 och länsväg 303 mot länsväg 609 som ligger öster om projektområdet. De två övriga går till Riksväg 50 väster om projektområdet. Längs transportvägarna finns ett antal korsningar, rondeller och påfarter där vägen kan behöva breddas något och vägskyltar och trafikljus kan behöva monteras ned temporärt. Transportvägarna håller högsta bärighetsklass (BK1), men en bärighetsanalys krävs för att säkerställa att broarna klarar de tyngsta transportekipagen. Transportsträckan för rutten via Ockelbo till projektområdet blir ca 110 km, via Svärdsjö är det ca 150 km och via Falun ca 190 km.

8 5 Figur 2 Möjliga transportvägar från Gävle hamn till projektområdet 2.4 Möjliga anslutningsvägar För transport från det allmänna vägnätet till projektområdet har flera anslutningsvägar studerats utifrån tillgängligt kartmaterial. Riksväg 50 ligger strax väster om projektområdet och flera enskilda vägar löper från riksvägen in genom projektområdet. För transport till östra delen av projektområdet kan en infart från väg 609 i öster vara ett alternativ. I Figur 3 visas en karta över de studerade anslutningsvägarna. I Tabell 1 redovisas natur- och kulturvärden samt hus som kan påverkas om anslutningsvägen används för vindkraftparken. Då inget sitebesök har genomförts finns en viss osäkerhet i huruvida vägarna lämpar sig för anslutning till vindkraftparken.

9 6 Figur 3 Anslutningsvägar Tabell 1 Utredda anslutningsvägar Nr Längd till siten (km) 1a 5,3 2 1b 0,6 +5, ,6 0,9+0,3+ 3,5 Klass Naturvärden Kultur Hus Övrigt Vattenskyddsområde vid infarten Naturvårdsprogram vid infarten Går inom strandskydd Korsar Gäddviksbobäcken: Frivillig avsättning bäck med nyckelbiotop Korsar Änkans bäck: Frivillig avsättning bäck med nyckelbiotop/gammal korridor Går inom strandskydd för Öratjärnsbäcken Passerar övrig kulturhistorisk lämning Går igenom naturvärdesområde med vissa naturvärden (klass 3) Vattenskyddsområde vid infarten Naturvårdsprogram vid infarten Går inom strandskydd Frivillig avsättning Kantzonsmiljö vid projektområdet Korsar sankmark och mindre bäckar. Glitterån: Frivillig avsättning bäck med gammal korridor Frivillig avsättning Kantzonsmiljö vid projektområdet Korsar mindre bäck. Korsar skoterled Passerar övrig kulturhistorisk lämning Passerar en frivillig avsättning Björskog gammal förstärkning Hus-grund vid Furumo Inom 50 m Inom 50 m Furumo Gård? nära vägen Infart mest lämpad från söder Infart mest lämpad från söder Spansk sväng vid infarten som kan gå att nyttja

10 Nr Längd till siten (km) 4 10,5 1 Klass Naturvärden Kultur Hus Övrigt Korsar Svartbäcken: Frivillig avsättning gammal korridor Går igenom Stora opåverkade områden Korsar Normalmsbäcken Går inom strandskydd från Kölsjön Bocksjön, hus nära väg Vägen håller troligen hög standard. Infart från väg 609 Anslutningsväg 1a och 1b bedöms vara relativt bra vägar för transporter till södra delen av projektområdet. Anslutningsväg 2 är kortare än 1b, men korsar Glitterån, vilket hur naturhänsyn kan vara mindre lämpligt. Anslutningsväg 3 bedöms vara en väl lämpad transportväg för den norra delen av projektområdet. Vägen passerar genom kulturvärden i Furumo, men då det endast handlar om breddning och förstärkning av en befintlig väg bedöms det vara möjligt att använda den. Anslutningsväg 4 håller enligt kartmaterialet en hög klass. Den kan vara en lämplig transportväg för sydöstra delen av projektområdet. Det finns befintliga vägar som löper in genom den nordöstra delen av projektområdet, men då det är långt till det allmänna vägnätet och flera hus passeras rekommenderas det inte att dessa används. Det kan dock vara fördelaktigt att använda dem för mindre transporter, under intensiva perioder i byggskedet, för att minska trafikmängden längs de interna vägarna inom vindkraftparken. 7

11 3 VÄGLAYOUT En preliminär väglayout för 83 vindturbiner visas i Bilaga 1. Hänsyn har tagits till kända natur- och kulturvärden samt topografin i området. Inom området finns flera höga berg med sluttningar brantare än 10 %. I de lägre områdena finns sumpskogar och myrmarker och en hel del bäckar avvattnar våtmarker och tjärn i området. Morän är den klart dominerande jordarten inom området. Den preliminära väglayouten innebär att ca 29 km ny väg måste anläggas. Dessutom behöver ca 35 km befintlig väg inom projektområdet och ca 15 km befintlig väg till projektområdet breddas och förstärkas. Mötesplatser anläggs vanligtvis med ca en kilometers mellanrum, vilket ger totalt ca 80 mötesplatser. Dessa bör vara ca 80 m långa. Vägarna till och inom projektområdet behöver dimensioneras efter turbinleverantörens specifikationer. Dessa är beroende av turbinernas storlek men är liknande för olika leverantörer. Ett exempel från REpowers 3.2 MW turbin visas i Tabell Tabell 2 Rekommenderade specifikationer för vägar och kranplatser inom vindkraftparken 7 Körbanebredd m Fri bredd 1 Fri höjd Horisontalradie inner & ytter Vertikalradie 5.5 m 5.5 m 40 respektive 47.5 m 200 m Lutning 7 % 2 Axeltryck Totalvikt 12.5 ton 140 ton Bärighet vägar 180 kn/m 2 Storlek kranplats 50 x 28 m Bärighet kranplats 200 kn/m 2 1) Vid kurvor är kravet på körbanebredd och fri bredd större. 2) Brantare lutningar kan tillåtas efter konsultation. Vid varje vindkraftverk anläggs en ca m 2 stor kranplats. Varje fundament och arbetsytan kring det upptar ca 500 m 2. Omkring fem centrala uppställningsplatser på m 2 för lagring av material samt uppställning av personalbodar m.m. bedöms vara lämpligt för en vindkraftpark av denna storlek. 3.1 Förstärkning av befintliga vägar De befintliga vägarna till och inom projektområdet är av varierande standard. Bärigheten behöver kontrolleras med en geoteknisk utredning. För de vägsträckor bärigheten är för låg behöver vägen förstärkas med ett extra bärlager som täcks med ett slitlager. Vägarna behöver också breddas och kurvorna rätas ut för att uppfylla turbinleverantörens krav. Längs de befintliga vägarna finns troligen ett flertal vägtrummor. Då vägen breddas förlängs vägtrummorna för att bibehålla vattenflödet. Det är också viktigt att bärigheten säkerställs i dessa områden. Vägplåtar kan förläggas på vägen ovan vägtrummorna för att öka bärigheten. Efter byggtiden ska vägtrummorna kontrolleras och eventuella skador repareras.

12 3.2 Anläggningstekniker för nya vägar inom projektområdet Inom projektområdet är berg med ett moräntäcke av varierande mäktighet den dominerande markegenskapen. Vissa partier är också våtmarker. Vissa områden är mycket kuperade, vilket försvårar anläggandet av vägar. Vägkroppens uppbyggnad och anläggningstekniken skiljer sig åt beroende av markens förhållande och egenskaper. Inom projektområdet finns en del våtmarker. Det bör undvikas att anlägga väg genom en våtmark eftersom det kan störa den naturliga hydrologin och för att markstabiliteten är lägre. I de fall våtmarker måste passeras finns generellt två tekniker; utskiftning eller flytande vägkropp. Det första alternativet är att schakta bort material ner till fast mark (berg, morän eller dylikt). Schakten fylls med genomsläppligt grusmaterial upp till den högsta naturliga grundvattennivån, för att säkerställa ett naturligt vattenflöde. Ovan detta anläggs en vägbank med typsektion enligt Figur 4. Vid områden med höga grundvattennivåer eller ytvatten kan vägtrummor användas för att säkerställa vattentransporten, samt för att djur och organismer ska kunna passera. 9 Figur 4 Anlägga väg genom en myr med hjälp av utskiftning Det andra alternativet är att anlägga en flytande vägbank direkt på myren. Denna teknik används generellt vid större myrmäktighet. Dock skall sättningsrisken beaktas. Den befintliga markytan förstärks med geotextil och geonät som minskar sättningarna och sprider lasterna, se Figur 5. Det är viktigt att torven lämnas orörd innan geonätet läggs på eftersom den största bärigheten finns i det översta lagret torv. Vältning och vibrering måste utföras med försiktighet så att inte grundvatten kan pressas upp i vägkroppen och försämra bärigheten. Vattentransporten säkerställs vid behov med vägtrummor. Figur 5 Anlägga väg genom en myr med hjälp av geonät och flytande vägkropp 3.3 Röjnings-, schakt- och fyllnadsbehov för anläggningsarbetena Vid anläggande av vägar, kranplatser och lagerytor inom en vindkraftpark måste vegetationen röjas, marken jämnas ut och ytorna förstärkas. Baserat på topografin i området och på erfarenheter från tidigare byggda vindkraftparker uppskattas arealbehovet samt schakt- och fyllnadsbehovet i Tabell 3 nedan. Vid detaljprojekteringen eftersträvas en vägprofil som leder till att massbalans erhålls. I ett sådant fall minskas behovet av massor från sidotag och täkter. Tabell 3 Ungefärligt röjnings, schakt och fyllnadsbehov för byggnation av vägar och uppställningsplatser för 83 vindturbiner Typ Längd/storlek Röjningsbehov Schakt- och fyllnadsbehov Nya vägar m 51 ha m 3

13 10 Typ Längd/storlek Röjningsbehov Schakt- och fyllnadsbehov Mötesplatser m 6 ha m 3 Befintliga vägar m 50 ha m 3 Kran- och fundamentplatser m 2 21 ha m 3 Uppställningsplatser m 2 3 ha m 3 Summa, ca 140 ha m Materialåtgång för anläggningsarbetena Baserat på erfarenheter från tidigare byggda vindkraftparker uppskattas materialåtgången för anläggning av vägar och uppställningsplatser enligt Tabell 4 nedan. Tabell 4 Ungefärlig materialåtgång för byggnation av vägar och uppställningsplatser Typ Längd/storlek Tjocklek (m i snitt) Bredd (m i snitt) Mängd (m 3 ) Nya vägar m 0,7 6, Mötesplatser m 0,7 4, Befintliga vägar m 0,4 6, Kran- och fundamentplatser m 2 0, Uppställningsplatser m 2 0, Summa, ca m 3 Då skrymdensiteten för fyllnadsmassor är ca 1,8 ton/m 3 kommer ca ton behövas. En del av dessa massor kommer att kunna utvinnas längs med de nya vägarna, men en stor del av materialet behöver troligen hämtas från en befintlig täkt utanför området eller från en ny täkt i anslutning till området.

14 4 TRANSPORTBEHOV Det totala transportbehovet för anläggande av en vindkraftpark består av transport av fundament och delar till vindturbinerna samt transport av grus- och bergmaterial för anläggande av vägar och uppställningsytor. Transportbehovet för delar till ett vindkraftverk är beroende av många faktorer såsom storlek på verket, om det är ett stål-, betong- eller hybridtorn och var vindturbinerna produceras. Leveransen antas ske båt till Gävle hamn och därifrån med trailer till vindkraftparken. Denna beräkning inkluderar endast transportbehovet från hamnen till vindkraftparken. Den är baserad på vindturbiner med ståltorn vilket betyder ca 11 specialtransporter för transport av varje vindturbin. Betongtorn kräver långt fler transporter än ståltorn. Det anses behövas tre lyftkranar för montering av vindturbinerna. Vardera kran kräver ca 50 specialtransporter. Transportbehovet för fundamenten beror främst på om gravitationsfundament eller bergsförankrade fundament används. Det behövs ca 100 transporter för betong och armering till varje gravitationsfundament. För bergsförankrade fundament krävs ca 20 transporter. För att minimera transportsträckan bör mobila betongstationer användas. Ballast tas då från en närliggande täkt och vatten tas i direkt anslutning till betongstationen. Cement måste transporteras till platsen från en cementfabrik. Den genomsnittliga transportsträckan för betong och armering uppskattas med mobila betongstationer till 15 km. Baserat på geologin i området uppskattas 28 bergsförankrade fundament och 55 gravitationsfundament användas. Det har i kapitel 3.4 visats att ca m 3 grus- och bergmaterial behövs för anläggningsarbeten. Grusbilar med släp tar ca 20 m 3 per transport. Närliggande täkter redovisas i kapitel 5. Transportsträckan antas bli i snitt 15 km. Schaktbehovet har i kapitel 3.3 uppskattats till m 3 för anläggningsarbetena. Massorna antas kunna flyttas med grävmaskin och dumper inom området. Det uppskattas att hälften av massorna måste flyttas med dumper och den genomsnittliga transportsträckan ansätts till 2 km tur och retur. En dumper lastar ca 10 m 3. Övriga massor antas bara behöva flyttas inom samma position med hjälp av grävmaskiner. Utsläppen från grävmaskinerna är inkluderat i massförflyttningen inom parken. För alla transportsträckor är returresan till utgångspunkten medräknad. 11 Tabell 5 Transportbehov Typ Antal transporter Transportsträcka (km) Transportbehov (km) Utsläpp CO 2 (ton) (1) Fundament (2) Delar till vindturbiner (3) Delar till lyftkran (3) Massförflyttning inom vindkraftparken Grus- och bergmaterial Summa ca: (4) (1) Baseras på ett utsläpp av 7 kg CO 2 per mil för grus- och betongbilar, 10 CO 2 per mil för specialtransporter och 20 kg CO 2 per mil för dumprar och grävmaskiner. (2) Baseras på 28 bergsförankrade fundament och 55 gravitationsfundament (3) Transportsträckan är ett snitt för vindkraftverken och baseras på transport med trailer från Gävle hamn, enligt kapitel 2.3. Transport från fabrik till hamn med båt är inte inkluderat. (4) Det totala antalet transporter inkluderar inte massförflyttning inom vindkraftparken

15 5 NÄRLIGGANDE TÄKTER Tabell 6 Tabell där de täkter som finns i närheten av projektområdet presenteras. Nr Täktnamn Personnamn1 Slutdatum 12 Bollnäs Finnskog 1:1 Swerock AB, Täkthandläggnin Mängd [ton] Täkttyp Bergkross, Morän 30 Skålsjön 3:1 Hälsingefrakt AB Bergkross Svabensverk 7:1 Mållångstuga 3:16 Skanska Sverige AB Bergkross Mållångens samfällighetsförening Morän Kommentar 12 Ej svar. Kontakt Hans Lingh km till siten ton kvar. Ej beslut om ansökan om nytt tillstånd. Ej testat för betongproduktion. 9 km till siten. Troligtvis inte mycket uttaget om ens öppnad. 3 km till siten. Det finns bergtäkter inom relativt kort avstånd till parken. Tillståndet för Skålsjön 3:1 går troligen ut innan det blir aktuellt att bygga vindkraftparken, men enligt Anders Öberg (tel.nr ) finns det möjlighet för dem att ansöka om förlängt tillstånd och utökade mängder om efterfrågan finns. Det har inte utförts några tester för att påvisa möjligheten att använda berget för betongproduktion. Skanskas täkt har troligtvis inte använts. Avsikten var att använda täkten till ett projekt som inte blev av. Det anses inte vara till någon nytta att använda moräntäkten eftersom morän troligvis finns i området och går att utvinna längs med väglinjen. Behovet av bergskross och ballast för betongproduktionen är mycket stort och ett alternativ kan vara att öppna en eller flera nya täkter inom området. Ansökan för dessa bör göras i god tid.

16 Bilaga 1 Karta med vägnät och vindkraftverk 1

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

D 0211 Generell information om fundamentanläggning

D 0211 Generell information om fundamentanläggning D 0211 Generell information om fundamentanläggning VINDKRAFTFUNDAMENT Vindkraftverk förankras i marken med någon typ av fundament. Det finns olika metoder för utförandet. Fundamentens utformning beror

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Vindkraftens inverkan på Vägarna

Vindkraftens inverkan på Vägarna VINDKRAFTTEKNIKER EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-03-14) Vindkraftens inverkan på Vägarna Elev: Sebastian Nordlund Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Här ska vi ta en liten koll på hur vindkraftens

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg 30 mars Nu ser man gjutformen för ett av totalt

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane Planerad anläggning av flerbostadshus AB Abacus Bostad Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220819 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Kund AB Acabus Bostad Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun.

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun. PM (Bilaga 2) Ärendenr: TRV 2010/2410 A Till: Från: 2010-05-27 Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Andreas Asplund Investering Nord

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Agenda för kvällen 1. Bakgrundsinformation och tillståndsstatus 2. Övergripande tidsplan 3. Upphandlingsprocessen -

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

INTERNA TRANSPORTVÄGAR

INTERNA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 INTERNA TRANSPORTVÄGAR I STORSJÖHÖJDENS VINDKRAFTPARK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Utformning av

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

Genomgång av historiska kartor

Genomgång av historiska kartor Genomgång av historiska kartor inför vägbreddning av E4:an, sträckan Djäkneboda- Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ronny

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning Uppföljningen är utförd av Emma Sigvardsson under våren 2008, viss redigering av text är därefter gjord av Katarina Wallinder Projektets

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Masshantering. Sven Brodin

Masshantering. Sven Brodin Masshantering Sven Brodin Sven Brodin, Entreprenadingenjör. Jag arbetar med nyanläggning av vägar och VA. Och där med Hållbar Materialförsörjning genom återvinning av: Schaktmassor. Sandningssand. Asfalt

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor ContiTech Group 1. Förberedelser och nödvändiga verktyg Underlaget måste vara väl avsopat och eventuella skarpkantade ojämnheter i betongen avjämnade innan

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Trafikplats Jung, E20 1 (8) Vägverket Region Väst, Mariestad Objektnummer: 85 631 150 Vägverket Konsults Uppdragsnummer: 34070076 Trafikplats Jung PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Upprättad av:

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Spår Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Spår Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och Gunilla Yström

Läs mer

Totala arkeologiska kostnaden en arkeologisk bedömning

Totala arkeologiska kostnaden en arkeologisk bedömning Bilaga 3B Väg 56 delen förbi Äs Totala arkeologiska kostnaden en arkeologisk bedömning Katrineholms kommun, Södermanlands län Vägplan val av lokaliseringsalternativ 2012-12-06 Projektnummer: Beställare:

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer