Vindkraft vid Högabjär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft vid Högabjär"

Transkript

1 Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse Projektgruppen Distribution Godkänd av Hillevi Priscar Vindkraft vid Högabjär Samrådsredogörelse

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND SYFTE MÅL OCH MÅLGRUPP METODER OCH STRATEGIER HÖGABJÄRPROJEKTET GENOMFÖRDA AKTIVITETER GENOMFÖRANDE MYNDIGHETER Informationsmöte med Falkenbergs kommun den 14 juni Myndighetssamråd den 6 oktober Informationsmöte med länsstyrelsen i Halland den 9 maj Informationsmöte med Falkenbergs kommun den 24 maj Försvarsmakten Utskick av samrådsunderlag ALLMÄNHET, ORGANISATIONER OCH ÖVRIGA INTRESSENTER Informationsbrev och pressmeddelande Informationsmöte med allmänheten den 29 juni Samrådet med allmänheten den 27 oktober Utställning Utskick av samrådsunderlag Möte med Falkenbergs Ornitologiska föreningen den 28 september 2010 och den 10 maj Halmstad flygplats Teracom RESULTAT MYNDIGHETER SOM LÄMNAT SYNPUNKTER OPERATÖRER MED RADIOLÄNKAR I OMRÅDET SOM HAR LÄMNAT SYNPUNKTER ORGANISATIONER SOM LÄMNAT SYNPUNKTER PRIVATPERSONER SOM LÄMNAT SYNPUNKTER SAMMANFATTNING i

4 APPENDIX APPENDIX 1 Informationsmöte med Länsstyrelsen i Halland och Falkenbergs kommun, 14 juni 2010 Minnesanteckningar APPENDIX 2 Informationsbrev till närboende, 15 juni 2010 Pressmeddelande, 16 juni2010 APPENDIX 3 Informationsmöte med Allmänheten, 29 juni 2010 Tidningsartiklar Inbjudan Annons Minnesanteckningar APPENDIX 4 Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Halland och Falkenbergs kommun, 6 oktober 2010 Inbjudan Samrådsunderlag Dagordning Samrådsanteckningar APPENDIX 5 Samrådsmöte med allmänheten, 27 oktober 2010 Annons Minnesanteckningar APPENDIX 6 Informationsmöte med länsstyrelsen i Halland, 9 maj 2011 Diskussionsunderlag presentation APPENDIX 7 Informationsmöte med Falkenbergs kommun, 24 maj 2011 Diskussionsunderlag presentation APPENDIX 8 Halmstad flygplats Yttrande Minnesanteckningar, möte 31 mars 2011 Luftrumsutredning APPENDIX 9 Möte Falkenbergs ornitologiska förening, 28 september 2010 och 10 maj 2011 Minnesanteckningar APPENDIX 10 Samtliga skriftliga synpunkter under samrådsprocessen ii

5 1 BAKGRUND Vattenfall Vindkraft Sverige AB (Vattenfall), ett helägt dotterbolag i Vattenfallkoncernen, har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av arton vindkraftverk inklusive kringutrustning, med en totalhöjd över 150 meter, i Högabjär, ett område 15 km öster om Falkenberg. Vattenfall avser att ansöka om tillstånd för ett maximalt antal verk inom definierade områden med flexibla positioner. Vindkraftprojektet vid Högabjär påbörjades under 2008 med en förstudie och förhandlingar med markägarna. Samråden påbörjades under maj En tillståndsansökan där denna samrådsredogörelse är en del av miljökonsekvensbeskrivningen har lämnats till länsstyrelsen i oktober Vattenfalls ambition är att vindkraftverken ska tas i drift under SYFTE Enligt miljöbalkens regler skall ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet inledas med ett tidigt samråd med myndigheter och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet leder till prövningsmyndighetens beslut, om verksamheten ger upphov till betydande miljöpåverkan föreligger eller inte. Under tillståndsprocessen ska sökanden samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Eftersom sådana vindkraftparker som avses i den här MKB:n enligt lagstiftningen alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan ska samråd också ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Här beskrivs den kommunikationsprocess som Vattenfall har för att, på ett öppet och tydligt sätt, informera samtliga berörda om planerna att uppföra en ny vindkraftpark på Högabjär, Falkenberg. 3 MÅL OCH MÅLGRUPP Vattenfall Vindkraft anser att det är av stor vikt att berörda är väl informerade om processen. Detta är särskilt viktigt för Vattenfall eftersom de som bor och verkar nära vindkraftparken till viss del är, eller blir, kunder till Vattenfall. 4 METODER OCH STRATEGIER 4.1 Högabjärprojektet Högabjärprojektet blev offentligt i och med det inledande samrådet med länsstyrelsen i Halland och Falkenbergs kommun den 6 oktober 2010, se Appendix 1. I samband med detta, i oktober, skickades ett informationsbrev ut till närboende, se Appendix 2, ett pressmeddelande gick ut, en annons infördes i Hallands Nyheter och en webbsida öppnades ( 1

6 Vattenfalls informationsinsatser har skett/och kommer att ske i samarbete med Falkenbergs kommun och länsstyrelsen i Halland. Följande arbete har varit grunden för att sprida information: informationsmöten, pressmeddelanden, utställning i Falkenbergs kommunhus, uppdaterad information på projekt Högabjärs webbsida samt nyhetsbrev vid behov. 4.2 Genomförda aktiviteter Samrådsprocessen påbörjades under maj 2010 och har innehållit bl a följande aktiviteter: Informationsmöte med länsstyrelse och kommun Informationsmöte Markägare Informationsbrev till ca 260 närboende, ett pressmeddelande skickades ut, en webbsida för att ge kontinuerlig information öppnades ( Informationsmöte, allmänheten Möte med näraliggande projektörer Möte 1 med Falkenbergs ornitologiska förening Samråd med länsstyrelse och kommun Möte med näraliggande projektörer Samrådsmöte med allmänheten Informationsbrev till ca 260 närboende, ett pressmeddelande skickades ut Möte med näraliggande projektörer Möte med näraliggande projektörer Informationsmöte Markägare Informationsmöte Markägare (Årsmöte) Möte med Halmstad flygplats Utställning i kommunhuset Informationsmöte med länsstyrelsen Möte 2 med Falkenbergs ornitologiska förening Informationsmöte med Falkenbergs kommun Utställning i samband med stadsevenemanget Vi går för vatten Möte med näraliggande projektörer Marknadsundersökning Mistat Möte med näraliggande projektörer Flertal tillfällen Närboende - personliga besök 2

7 5 GENOMFÖRANDE 5.1 Myndigheter Informationsmöte med Falkenbergs kommun den 14 juni 2010 Vattenfall hade ett inledande informationsmöte med Falkenbergs kommun den 14 juni Vattenfall Vindkraft AB presenterade sina planer internationellt och nationellt och i Falkenberg (Hjuleberg & Högabjär). Synpunkter och frågeställningar gällande viktiga frågor i kommande ansökan togs upp. Vid mötet diskuterades även länsstyrelsens handläggning av miljötillståndet och kommunens tillstyrkan av ansökan, frågor kring detaljplan, kumulativa effekter samt tidplaner. Minnesanteckningar från mötet finns i Appendix Myndighetssamråd den 6 oktober 2010 Den 6 oktober 2010 hölls ett myndighetssamråd då länsstyrelsen i Halland och Falkenbergs kommun deltog. Följande punkter diskuterades: Vattenfall Vindkrafts planer Samrådsunderlaget Synpunkter och frågeställningar gällande viktiga frågor i kommande ansökan o Samrådsprocessen o Frågor av särskilt intresse för allmänheten o Närliggande parker MKB-arbetet Tidplan o Vattenfall o Länsstyrelsen Sitebesök Inbjudna myndigheter, utskickat samrådsunderlag samt minnesanteckningar från mötet visas i Appendix Informationsmöte med länsstyrelsen i Halland den 9 maj 2011 För att informera om projektets framskridande och för att ventilera de frågor som kommit fram under samrådsprocessen, bjöd Vattenfall in till ett informationsmöte med länsstyrelsen. Minnesanteckningar från mötet redovisas i Appendix Informationsmöte med Falkenbergs kommun den 24 maj 2011 För att informera om projektets framskridande och för att ventilera de frågor som kommit fram under samrådsprocessen, bjöd Vattenfall in till ett informationsmöte med kommunen. Minnesanteckningar från mötet redovisas i Appendix 7. 3

8 5.1.5 Försvarsmakten Försvarsmaktens synpunkter inhämtades i ett tidigt skede i processen. Synpunkterna beaktades och Försvarsmakten hade inget att erinra mot de positioner som presenterades. I färdigställandet av den slutliga parklayouten, med områden istället för positioner, har Försvarsmakten inte hörts igen. Dokumentation från kommunikationen redovisas i Appendix Utskick av samrådsunderlag Samrådsunderlaget har skickats ut till myndigheter enligt Tabell 5-1. Givna yttrande finns i Appendix 10. Tabell 5-1: Genomförda samråd med myndigheter Samrådspart Forum Datum Yttrat sig Länsstyrelsen i Hallands län Samrådsmöte flertal kontakter Beaktat i MKB 6 oktober 2010 Ja Ja Falkenbergs kommun Samrådsmöte, 6 oktober 2010 Ja Ja Flertal kontakter Boverket Utskick 10 november 2010 Ja Ja Energimyndigheten Utskick 10 november 2010 Ja Ja Försvarsmakten Utskick Flertal kontakter Ja Ja Halmstad kommun Utskick 10 november 2010 Ja Ja Hylte kommun Utskick 10 november 2010 Nej Nej Kammarkollegiet Utskick 10 november 2010 Nej Nej Luftfartsverket Utskick Flertal kontakter Ja Ja Länsstyrelsen i Jönköpings län Utskick 10 november 2010 Ja Ja Länsstyrelsen i Kronobergs län Utskick 10 november 2010 Ja Ja Naturvårdsverket Utskick 10 november 2010 Ja Ja Post- och Telestyrelsen Utskick Flertal kontakter Ja Ja Riksantikvarieämbetet Utskick Flertal kontakter Ja Ja Skogsstyrelsen Utskick 10 november 2010 Ja Ja Trafikverket Utskick 10 november 2010 Ja Ja Transportstyrelsen Utskick 10 november 2010 Ja Ja Vattenmyndigheten för Västerhavet Utskick 10 november 2010 Nej Nej 5.2 Allmänhet, organisationer och övriga intressenter Informationsbrev och pressmeddelande Samrådsprocessen med allmänheten inleddes i 17 juni 2010 med ett informationsbrev med en inbjudan till det informationsmöte som hölls den 29 juni Informationsbrevet skickades ut till närboende, inom en radie på cirka 1 km. Adresserna har tagits fram med hjälp av lantmäteriets fastighetsregister. 4

9 I brevet fanns även adressen till projektets webbsida, där Vattenfall kontinuerligt lagt ut information. Allmänheten har också givits möjlighet att prenumerera på den information som läggs ut på hemsidan. Ett pressmeddelande, vilket publicerades i Hallands nyheter den 16 juni 2010 gick ut i samband med det inledande informationsbrevet Informationsmöte med allmänheten den 29 juni 2010 Vattenfall arrangerade ett informationsmöte för allmänheten onsdagen den 29 juni 2010, i Abilds bygdegård. Tanken med informationsmötet var att informera alla intresserade om Vattenfalls mål och planer avseende projektet Högabjär. Mötet var välbesök, cirka 60 personer deltog. De frågor som kom upp dokumenterades och redovisas med övrigt material som visas i Appendix Samrådet med allmänheten den 27 oktober 2010 Vattenfall Vindkraft hade den 27 oktober 2010 ett samrådsmöte med allmänhet, föreningar och organisationer. Besökarna kunde komma till Abilds bygdegård mellan kl. 17:30 och kl.20:00. Samrådet hade formen av ett öppet hus. Vattenfall hade bemannade stationer med bilder och information om projektet med rubrikerna: Projekt Högabjär Miljö och tillstånd Landskapsbild och fotomontage Parklayout med ljud och skuggor Elnät/Infrastruktur Lyssna på ett vindkraftverk (ljudstation i slutet rum) Samrådsinbjudan, se Appendix 5, skickades ut till cirka 260 berörda inom en radie på cirka 1 kilometer. De organisationer och föreningar som fick inbjudan framgår också av Appendix 5 samt annonserades i Hallands Nyheter se Appendix 2. Samrådsunderlaget och en inbjudan till mötet lades ut på projektets webbsida Närmare 60 personer besökte samrådet. Allmänhet och organisationer gavs också möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till arbetet med MKB:n fram till den 17 november Fem privatpersoner har lämnat skriftliga synpunkter, se Tabell Utställning I samband med stadsevenemanget Vi går på vatten, den 28 maj 2011, fanns en utställning som presenterade projektet Högabjär i Falkenbergs kommunhus Utskick av samrådsunderlag Samrådsunderlaget har skickats ut till allmänhet, organisationer och övriga intressenter enligt Tabell 5-2. Inkomna synpunkter finns i Appendix 10. 5

10 Tabell 5-2: Genomförda samråd med allmänhet, organisationer och övriga intressenter Samrådspart Forum Datum Synpunkter Beaktat i MKB Abilds Sportskytteklubb Utskick 10 november 2010 Ja Ja E.ON Utskick, möten i samband med nätsanslutning Flertal kontakter Ja Ja Falkenbergs Utskick Flertal kontakter Ja Ja Ornitologiska förening Friluftfrämjandet Utskick 10 november 2010 Nej Nej Hallandsleden Utskick, 10 november 2010 Nej Nej Mail Halmstad flygplats AB Utskick, Flertal kontakter Ja Ja Möten Naturskyddsföreningen Utskick 10 november 2010 Nej Nej Naturskyddsföreningen i Utskick 10 november 2010 Nej Nej Falkenberg 3GIS Utskick 10 november 2010 Ja Ja Teracom Utskick, Flertal kontakter Ja Ja Möten 17 fastighetsägare Utskick, möten Flertal kontakter Ja Ja Berörd allmänhet (Möten, annonser i lokalpressen, personliga besök) Flertal kontakter Ja Ja Möte med Falkenbergs Ornitologiska föreningen den 28 september 2010 och den 10 maj 2011 Vid mötena mellan Falkenbergs ornitologiska förening, FOF, och Vattenfall diskuterades dels vindkraftetableringen vid Högabjär och dels vid Hjuleberg. FOF var av åsikten att Högabjär är en mindre känslig fågellokal än Hjuleberg men ansåg att flera studier var önskvärda. FOF önskade följande utredningar: Övervintrande örnar Sträckande örnar ca 15 augusti till 1 november Häckfågel vår och sommar. Minnesanteckningar från mötena redovisas i Appendix Halmstad flygplats Vindkraftparkens sydligaste delar ligger i kanten på flygplatsens inflygningsområde, det s k CTR-området. CTR är området närmast flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och landningsfasen genom att flygtrafikledningen ger direktiv om hur och i vilken ordning flygningarna ska ske. CTR-området ska i möjligaste mån vara fri från hinder. Området är relativt litet och sträcker sig från marken (GND) till 450 meters höjd. Radarledningshöjden i Halmstad TMA är 330 m. Flygplatsen motsätter sig all etablering av vindkraft i detta område. Vattenfall anser att flygfart och vindkraften i projekt Högabjär kan samverka. 6

11 Vattenfall besökte Halmstad flygplats den 31 mars 2011 och presenterade projektet Högabjär. Förutom flygplatsledningen hade luftfartsveket en representant närvarande. Vattenfall presenterade projektet och Halmstad flygplats redogjorde för sin ståndpunkt. Dokumentation från mötet 31 mars 2011 redovisas i Appendix 8. Vattenfall har genomfört en Luftrumsutredning med hjälp av Ramböll Sverige AB, se Appendix 8. Rapporten visar att den planerade vindkraftanläggningen inte påverkar Halmstad flygplats operativt. Vindkraftverken varken påverkar eller genomtränger de hinderytor relaterade till flygplatsen eller till flygplatsens inflygnings- och startprocedurer. Halmstad flygplats motsätter sig all vindkraftetablering i detta område. Vattenfall gör bedömningen att vindkraftverken och flygplatsen kan samverka i området utan att det i praktiken kommer att innebära någon konflikt Teracom Radiooperatören har länkstråk genom det planerade vindkraftområdet och vissa av vindkraftverken hamnar inom den säkerhetsradie för att undvika störningar som finns kring länkstråket. Säkerhetsradien runt länkstråket är satt till 350 meter. Vattenfall och Teracom har en muntlig överenskommelse om att problemet ska lösas. 6 RESULTAT Resultatet av samrådsprocessen sammanfattas nedan. Sammanställningen redovisar inkomna synpunkter och på vilket sätt Vattenfall planerar att bemöta synpunkterna. De mottagna dokumenten presenteras i sin helhet i Appendix Myndigheter som lämnat synpunkter Tabell 6-1: Synpunkter och bemötande vid genomförda samråd med myndigheter Myndighet/ organisation Synpunkt Bemötande Boverket Boverket Energimyndigheten Försvarsmakten MKB bör beakta frågor om påverkan på landskapet och dess kulturhistoriska värden, visuell upplevelse och buller samt säkerhet och riskavstånd. En öppen dialog bör föras med medborgarna för att skapa delaktighet och förankring. Ser positivt på projektet. - Det finns försvarsintressen i södra delen av området. Vattenfall kommer att tillgodose detta önskemål. Det är Vattenfalls strävan och ambition att föra en aktiv och öppen dialog med alla berörda till dags dato. Vattenfall kommer att föra en dialog med Försvarsmakten så att deras intressen inte störs. 7

12 Myndighet/ organisation Halmstad kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronbergs län Luftfartsverket Post och telestyrelsen Riksantikvarieämbetet Skogsstyrelsen Naturvårdsverket Varbergs kommun Trafikverket Synpunkt Halmstads kommun önskar en kontinuerlig kontakt och samråd med Halmstad flygplats eftersom vissa av verken troligen ligger inom kontrollzonen för flygplatsen Halmstads kommun i övrigt inte har några synpunkter på samrådsmaterialet. Länsstyrelsen i Jönköpings län har inte några synpunkter om detta projekt. Vindkraftparken berör ej Kronobergs läns intressen De planerade vindkraftverken kommer att hamna/påverka följande ytor/områden: MSA CTR, Racetrack och radarledningshöjd. Samtliga vindkraftverk hamnar i både NV och NO MSA sektor detta på grund av deras överlappning av varandra. Dessa sektorer tillåter höjd upp till 487 meter över havet utan påverkan. Vindkraftverken hamnar även i Racetrack ytan som också tillåten höjd upp till 487 m utan påverkan. Vattenfall bör kontakta operatörer med radiolänk. I övrigt inga synpunkter. RAÄ hänvisar till Vindkraftshandboken samt skriften Vindkraften och landskapet som tagits fram av Boverket och Riksantikvarieämbetet m.fl. myndigheter samt rekommenderar ett tidigt samråd med länsstyrelsen angående eventuella förekomster av fornlämningar och andra kulturlämningar inom exploateringsområdet samt om behov finns av arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 Kulturminneslagen (KML). För nyckelbiotoper gäller att åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön skall samrådas med skogsstyrelsen enligt MB 12 Kap 6. SNV hänvisar till Länsstyrelsen som primärt tillvaratar statens intressen i ett ärende som detta Varbergs kommun har i detta läge inga synpunkter Understryker vikten av tidig diskussion avseende av avtal för åtgärder på det allmänna vägnätet. Bemötande Vattenfall har kontakter med Halmstad flygplats och är medveten om problemet med CTRområdena. - - Vattenfall har haft flera kontakter med LFV och är medveten om problemet med CTR-områdena. Se även bemötandet av Halmstad flygplats Vattenfall har kontaktat operatörer med radiolänkar i området. En arkeologisk utredning har genomförts. Kommer kulturhistoriska lämningar att påträffas kommer verkets position att anpassas alternativt kommer tillstånd att sökas enligt kulturmiljölagen för borttagande. En generell princip för Vattenfalls arbete är att kulturvärden kommer att undvikas och åtgärder kommer att vidtas för att minimera störningar. Ingen nyckelbiotop finns i de zoner där vindkraftverken ska placeras. En befintlig väg går genom en nyckelbiotop. Där kommer särskild hänsyn att iakttas. - - Trafikverket kommer att kontaktas inför byggnationerna. 8

13 6.2 Operatörer med radiolänkar i området som har lämnat synpunkter Operatör Synpunkt Bemötande Telia Sonera Teracom Telia Sonera har inget att erinra över uppförande av vindkraftverk enligt ert förslag. Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen. Flera av de planerade verken riskerar att störa Teracoms nät. - En dialog pågår med Teracom för att utreda om tekniska lösningar kan undanröja risken för störningar. 3GIS 3GIS har ingen anmärkning men önskar Hänsyn kommer att tas. avstånd till nämnt länkstråk på 75 m. Net4mobility Net4mobility har ingen anmärkning Organisationer som lämnat synpunkter Organisation Synpunkt Bemötande Abilds Sportskytteklubb Falkenbergs Ornitologiska Förening Sportskytteklubben undrar hur säkerhetszonerna runt anläggningen påverkas. FoF önskar följande utredningar: Övervintrande örnar Sträckande örnar ca 15 augusti till 1 november Häckfågel vår och sommar. Vindkraftetableringen kommer inte att påverka sportskytteklubbens verksamhet. Vattenfall har genomfört en ornitologisk studie. En fältinventering genomfördes under april mitten av juni Vattenfalls bedömning är att området inte är känsligt ur ornitologiskt avseende. Dialogen med ornitologerna kommer dock att fortsätta. Halmstad flygplats Etablering av vindkraftverk i CTR-områden oavsett höjd är ytterst olämpligt och påverkar alltid luftfartygs möjligheter att flyga till flygplatsen. Vattenfall har genomfört en utredning vilken visar att vindkraftverken varken påverkar eller genomtränger de hinderytor relaterade till flygplatsen eller till flygplatsens inflygningsoch startprocedurer. Vattenfall gör bedömningen att vindkraftverken och flygplatsen kan samverka i området utan att det i praktiken kommer att innebära någon konflikt. 9

14 6.4 Privatpersoner som lämnat synpunkter Privatpersoner Synpunkt Bemötande Privatperson 1 Mail Privatperson 2 Mail Privatperson 3 Brev1 Privatperson 3 Brev 1 Person 3 Brev 2 Privatperson 4 Brev Person 4 Brev Person 5 Brev Boende, med fastighet inom vindfångstområdet, (utöver dem som upplåtit mark för projektet), ska ges möjlighet att köpa in sig i och/eller på något sätt få ta del av vinsten som genereras i vindkraftsparken. Detta för att få en ökad acceptans för projektet men även för en bibehållen grannsämja, och att människor också i framtiden ska vilja bo och verka i bygden. Ytterligare fotomontage, med utkikspunkt från fler av fastigheterna i byn Ry, vore önskvärt. Lämnar Vattenfall ersättning för vägar till markägarna. Hinderbelysningen Mätmasten. Hinder för barn. Vill ha fotomontage runt om, gärna vidvinkel Orolig för landskapsbilden Vill ta bort verket söder om huset Vill ha ridbara vägar. Vindkraftverken kommer att ge sådana störningar att det inte går att bo kvar. Önskemål om fotomontage öster om Ingelstorp. Var ligger ljudgränsen för noll db? Vindfångstområden är en fråga för fastighetsägarnas ekonomiska förening. Fler fotomontage har arbetats fram. Frågan är utredd med den ekonomiska föreningen. Hinderbelysningen kommer att följa Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2010:155 Mätmasten är utrustad med klätterskydd. Ett vidvinkel, panorama, fotomontage har tagits fram. Områdets tillgänglighet kommer att vara begränsad under byggtiden men därefter kommer fler vägar med bättre kvalitet underlätta ridning i området. Vattenfall har svart brevledes samt haft personliga kontakter. Vindkraftparken kommer inte att ge störningar vid bostaden. Regelverk och praxis för ljud och skuggor kommer att följas. Fler fotomontage och synbarhetsanalyser har tagits fram. Fotopunkt 6 och fotopunkt 8 ligger öster om Ingelstorp. Ljudutbredning är en asymptot som närmar sig noll. 40 db är den gräns som är normalt redovisas och motsvarar vindbrus/ viskande samtal. 10

15 7 SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis har följande motstående intressen identifierats där en diskussion fortfarande pågår om hur man ska hitta en för båda parter tillfredställande lösning: Halmstad flygplats Försvarsmakten Teracom. Sammantaget bedömer Vattenfall att etablering vindkraft i Högabjär är möjlig under förutsättning att vissa försiktighetsmått iakttas. 11

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015

Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna. Informationsmöte juni 2015 Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna Informationsmöte juni 2015 Syfte & agenda Syfte Ett informationsmöte för dialog (inte en del av tillståndsprocessen) Informera och diskutera om projektet - Hur vi begränsat

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE

BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE 1 (8) BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN SAMT BEMÖTANDE Inkomna yttranden vid samråd avseende Fjällberg Vindkraftanläggning samt kommentarer till dessa Nedan sammanfattas skriftligen inkomna

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-06 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov

Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov VINDKRAFTGRUPPEN Vindkraftprojekten Brokafall och Lönhult Ställningstagande avseende överklagande av bygglov Vindkraft-Gruppen presenterar nedan sitt ställningstagande till de överklaganden av byggloven

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

3 Samrådsredogörelse 3.1 Inledning 53 3.2 Samråd med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen 53 3.3 Samråd med övriga myndigheter 53 3.

3 Samrådsredogörelse 3.1 Inledning 53 3.2 Samråd med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen 53 3.3 Samråd med övriga myndigheter 53 3. 3 Samrådsredogörelse 3.1 Inledning 53 3.2 Samråd med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen 53 3.3 Samråd med övriga myndigheter 53 3.4 Samråd med allmänheten 55 3.5 Samråd med intresseorganisationer

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid Ottenby fågelstation mellan 1981-1999 --- 35 internationella

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Samrådsredogörelse 20-0-4 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under augusti 200 till oktober 20 efter

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR På följande sidor redovisas riksintressen som gäller enligt Miljöbalken kap 3 och 4 samt länsstyrelsens beskrivningar av vad som är värdet i riksintresseområdena. Här redovisas också

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Göran Löfquist (M) Eva Bengtsson (S) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande...

Göran Löfquist (M) Eva Bengtsson (S) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-10 Sammanträdestid 13:00-17:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner

Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner LFV har utrett vilka höjdrestriktioner som idag gäller för de tre kommunerna. OBS! Påpekas bör att denna utredning endast är vägledande

Läs mer

Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Gruppstation för vindkraft på Granliden i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Samrådsredogörelse 2010-06-28 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under maj 2010 efter det att Nordisk

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012

Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012 VINDKRAFTGRUPPEN Vindparken Gärdshyttan Protokoll från samrådsmöte i Sörbygdsgården den 5 september 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmötet har offentliggjorts genom annonsering i Nerikes Allehanda per

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20 Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden Göteborg 2010-05-20 NV NORDISK VINDKRAFT AB Datum 2010-05-20 Uppdragsnummer 61401039808 Utgåva/Status V0.2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer 08-0632 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR KVARTERET FOLKHÖGSKOLAN MM, MUNKA LJUNGBY, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat. JP Fågelvind. JP Fågelvind

Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat. JP Fågelvind. JP Fågelvind Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:16 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

Tematisk tillägg till ÖP om Vindbruk Samrådsredogörelse

Tematisk tillägg till ÖP om Vindbruk Samrådsredogörelse GULLSPÅNGS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2010-01-19 Tematisk tillägg till ÖP om Vindbruk Samrådsredogörelse Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de yttranden som inkommit under samrådet.

Läs mer

1 (12) UMEÅ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT M 3076-03 Miljödomstolen 2005-09-09 Aktbilaga 107 meddelat i Umeå

1 (12) UMEÅ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT M 3076-03 Miljödomstolen 2005-09-09 Aktbilaga 107 meddelat i Umeå 1 (12) UMEÅ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT M 3076-03 Aktbilaga 107 meddelat i Umeå SÖKANDE Svevind AB, 556552-0680, c /o Jens Christensen, Hättorps Gård, 590 34 Tjällmo Ombud: Mikael Kyrk, Svevind AB, Umestans

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 18 november 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-11-11 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-11-18 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer