Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde."

Transkript

1 PM Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar de två 45 kv markkablar som planeras i anslutning till Pitholmens industriområde. Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. Syftet med åtgärden är att förbereda en etablering av en effektkrävande verksamhet inom industriområdet. Samråd Enligt 6 kap. 4 Miljöbalken ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt Miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan anses bli särskilt berörda. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning och dess förutsedda miljöpåverkan, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. Samrådsprocessen gällande de aktuella markkablarna inleddes i slutet av juni 2014 och avslutades i början av september Skriftligt samråd genomfördes med fastighetsägare, berörda myndigheter och organisationer samt tillsynsmyndigheten under juni-augusti 2014, se sändlista, bilaga 2 och 3. Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade ledningen och dess sträckning samt översiktligt förutsedd miljöpåverkan skickades ut för synpunkter den 24 juni, se bilaga 7. Samrådet kungjordes i Piteå Tidningen, Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottenskuriren den 26 juni 2014, se bilaga 1. De svar och yttranden som inkommit sammanfattas i detta PM och utgör tillsammans med övriga samrådshandlingar det underlag som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för planerad åtgärd. Inkomna synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter/svar som inkommit i samband med samrådet. Inkomna yttranden redovisas i bilaga 8. 1 (3) memo04.docx S w e co E n vi r o n m e nt AB LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\markförlagd kabel pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse markförlagd kabel pitholm.docx

2 Piteå Kommun Piteå Kommun har i sitt yttrande lämnat synpunkter beträffande 130 kv ledning som planeras av Vattenfall där de även förordar ett alternativ som de påpekar kan komma att påverka ledningsdragningen för markkabeln. Utöver detta säger Piteå kommun att de i andra hand föredrar det alternativ som föreslås gå i befintlig detaljplans sydöstra gräns. I sitt yttrande nämner Piteå kommun att ansökan om koncession för markkabel hänger samman med den koncession Vattenfall avser söka om. PiteEnergis kommentar: PiteEnergi samråder med Vattenfall gällande kraftledningsdragningen. PiteEnergi vill förtydliga att markkablarna inte hänger samman med den koncession Vattenfall avser söka om utan är ett eget separat ärende. Piteå Kommun Piteå kommun lämnar efter begäran ett kompletterande yttrande (Se Bilaga 8 och 9). Piteå kommun meddelar där att de inte har några synpunkter på de olika alternativen. Skanova Skanova meddelar att de inte har något att erinra mot PiteEnergis avsikt att ansöka om koncession för två 45 kv-kablar vid Pitholmens industriområde. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra så länge ett separat tillstånd söks om en väg ska korsas av ledningen samt om anläggande eller utförande av befintlig ledning utförs inom vägområdet. PiteEnergis kommentar: Vid eventuellt korsande av väg samt vid arbete inom vägområde kommer PiteEnergi att skicka en separat ansökan om tillstånd till Trafikverket. SCA Skog AB SCA Skog AB har inget att erinra, men vill poängtera att det är viktigt att förläggningen av markkablarna görs på sådant djup att de ej förstårar skogsbruk. PiteEnergis kommentar: Markkablarna kommer att förläggas på ett sådant djup att fyllningshöjden uppgår till minst 0,9 meter. Markkablarna bedöms inte komma att försvåra skogsbruket. Elsäkerhetsverket Myndigheten har inget att erinra utan förutsätter att utförandet sker enligt gällande föreskrifter Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Avstår från att yttra sig. 2 (3) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\markförlagd kabel pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse markförlagd kabel pitholm.docx

3 Sveriges geologiska undersökning (SGU) Hela det aktuella området är beläget på den stora isälvsavlagring som utgörs Pitholmsheden. Denna avlagring utgör ett mycket stort grundvattenmagasin med mycket goda uttagsmöjligheter. Området är påverkat av vägar och industri, men SGU förutsätter att man vid markförläggandet av kabel vidtar erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda grundvattnet mot oönskad infiltration av föroreningar. De olika alternativen betraktas som likvärdiga ur geologiskt och hydrogeologisk synvinkel och har därför inget att erinra mot något av dem. PiteEnergis kommentar: Erforderliga skyddsåtgärder för att skydda grundvattnet mot oönskad infiltration av föroreningar kommer att vidtas. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Samrådsannons Sändlista Myndigheter och organisationer Sändlista Fastighetsägare Inbjudan Fastighetsägare Inbjudan Länsstyrelsen Inbjudan myndigheter, organisationer och föreningar Samrådsunderlag Inkomna yttranden Begäran om kompletterande yttrande MKB-disposition 3 (3) memo04.docx PM LA p:\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\19 original\markförlagd kabel pitholm\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse markförlagd kabel pitholm.docx

4 Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två nya markförlagda 40 kv kraftledningar vid Pitholmens industriområde. Syftet med ansökan är att förbereda för en eventuell etablering av effektkrävande verksamhet inom Pitholmens industriområde. De nya markförlagda ledningarna blir ca 2 km långa och ska, om de förverkligas, anslutas till de befintliga ledningarna PL443 (Pitholm-Haraholmen) och PL441 (Pitholm-Jävre/Hortlax). För de planerade åtgärderna kommer PiteEnergi att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen. Inför ansökan genomförs nu samråd med myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare. PiteEnergi vill med denna annons informera och samråda med övriga som kan ha synpunkter på de planerade ledningsarbetena. Önskar man ta del av samrådsunderlaget, ytterligare information eller svar på frågor kontakta, Västra Varvsgatan 11, Luleå eller via se Synpunkter lämnas skriftligt senast den 22 augusti 2014 till kontaktpersonen ovan.

5 MKB - Bilaga A Bilaga 2 - Sändlista Nya 40 kv-markkablar vid Pitholmens industriområde Sändlista för samråd med myndigheter och organisationer Piteå kommun Piteå Länsstyrelsen i Norrbottens län LULEÅ Vattenfall AB Stockholm Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Box Uppsala Försvarsmakten Högkvarteret Stockholm Skanova Elskyddsärenden FARSTA Skogsstyrelsen Aronsgatan Piteå Trafikverket Box Borlänge Naturskyddsföreningen Norrbotten KIRUNA Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Elsäkerhetsverket Box Kristinehamn Östra Kikkejaure Arvidsjaur

6 MKB - Bilaga A Bilaga 3 - Sändlista Nya 40 kv-markkablar vid Pitholmens industriområde Sändlista för samråd med fastighetsägare Fastighetsboladet Piteå Chark Box Piteå Grus&makadam industrisådd AB Box Luleå Floda SCA C/O SCA skog fastigheter Sundsvall Hortlax Piteå Jävrebyn Piteå Jävrebyn Piteå kommun Piteå Piteå Alnö

7 Berörda fastighetsägare Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 med anledning av ansökan om linjekoncession för två markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde, Piteå kommun AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om linjekoncession för två planerade 40 kv markkablar vid Pitholmens industriområde. Med anledning av planerad koncessionsansökan vill PiteEnergi inbjuda Er, i egenskap av fastighetsägare till samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken. Ett samrådsunderlag där ledningen beskrivs med avseende på bl.a. lokalisering, utförande, omgivningens förutsättningar samt verksamhetens förutsedda påverkan bifogas som bilaga till detta brev. Ni är välkommen att lämna synpunkter om den planerade verksamheten skriftligen senast den 22 augusti 2014 till kontaktperson enligt nedan. Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå e-post: Med vänliga hälsningar AB PiteEnergi Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

8 Länsstyrelsen Norrbottens län Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 med anledning av ansökan om linjekoncession för två markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde, Piteå kommun AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om linjekoncession för två planerade 40 kv markkablar vid Pitholmens industriområde. Med anledning av planerad koncessionsansökan vill PiteEnergi härmed samråda kring ärendet enligt 6 kap 4 miljöbalken. I bifogat samrådsunderlag finns ytterligare information angående projektet. Samråd genomförs nu med berörda fastighetsägare, övriga sakägare, myndigheter och organisationer. De har till den 22 augusti 2014 på sig att lämna yttrande. Därefter kommer PiteEnergi att komplettera samrådsunderlaget till länsstyrelsen med en samrådsredogörelse. PiteEnergi önskar att länsstyrelsen, efter genomförd komplettering, lämnar synpunkter enligt 6 kap 4 miljöbalken samt tar beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 miljöbalken senast den 19 september Därefter kommer PiteEnergi att färdigställa koncessionsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Har länsstyrelsen synpunkter eller information så finns det naturligtvis även möjlighet att lämna dessa redan nu till: Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå e-post: Med vänliga hälsningar AB PiteEnergi Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

9 Berörda myndigheter, organisationer och sakägare Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 med anledning av ansökan om linjekoncession för två markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde, Piteå kommun AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om linjekoncession för två planerade 40 kv markkablar vid Pitholmens industriområde. Med anledning av planerad koncessionsansökan vill PiteEnergi härmed samråda kring ledningssträckningen med berörda myndigheter, organisationer och övriga sakägare enligt 6 kap 4 miljöbalken. Ett samrådsunderlag där ledningen beskrivs med avseende på bl.a. lokalisering, utförande, omgivningens förutsättningar samt verksamhetens förutsedda påverkan bifogas som bilaga till detta brev. Ni är välkommen att lämna synpunkter om den planerade verksamheten skriftligen senast den 22 augusti 2014 till kontaktperson enligt nedan. Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå e-post: Med vänliga hälsningar AB PiteEnergi Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

10 SAMRÅDSUNDERLAG Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av ansökan om linjekoncession för två markkablar med driftspänning upp till 40 kv vid Pitholmens industriområde, Piteå kommun. 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 40 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. Syftet med åtgärden är att förbereda en etablering av en effektkrävande verksamhet inom industriområdet. 1.2 Samråd PiteEnergi avser att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för markkablarna. Inför ansökan om nätkoncession för att få uppföra och driva de planerade kraftledningarna kommer AB PiteEnergi att samråda med länsstyrelse, kommun, berörda markägare, samt vissa sektorsmyndigheter och organisationer. Detta dokument utgör samrådsunderlag för det aktuella ledningsprojektet. Efter samrådstiden kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där de synpunkter som framförts under samrådstiden har sammanställts tillsammans med PiteEnergis bemötande. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas ansökan om nätkoncession som lämnas in till Energimarknadsinspektionen. På uppdrag av PiteEnergi handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet. 1.3 Koncessionsansökan För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) ett tillstånd, så kallad nätkoncession. Ellagen samt tillhörande förordningar, elförordningen och starkströmsförordningen, anger regelverket kring detta. Enligt ellagen får nätkoncession meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt samt inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Vidare får nätkoncession beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. Ett koncessionsbeslut gäller normalt tillsvidare. AB PiteEnergi kommer ansöka om nätkoncession för de planerade 40 kv-kablarna i anslutning till Pitholmens industriområde. Ansökningarna lämnas till Energimarknadsinspektionen vilka prövar ansökningar om nätkoncession. Handläggningen av ett koncessionsärende sker i flera 1 (9) memo04.docx S w e co E n vi r o n m e nt AB RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

11 olika steg. Nätägaren och verksamhetsutövaren, i det här fallet AB PiteEnergi, gör en skriftlig ansökan som åtföljs av bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Energimarknadsinspektionen inhämtar därefter yttranden från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och övriga som berörs av ansökan. Vid prövningen tillämpas miljöbalkens bestämmelser avseende allmänna hänsynsregler, bestämmelser om hushållning med mark och vatten, miljökvalitetsnormer samt alternativ lokalisering och utformning. För processen gäller även miljöbalkens krav enligt 6 kap avseende samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ett koncessionsbeslut ger rätt att uppföra och driva en kraftledning, men inte rätt att ta mark i anspråk. Rätt att ta mark i anspråk kan ske antingen genom enskilda markupplåtelseavtal eller också en ledningsrätt. Ledningsrätt tillkommer genom beslut av Lantmäterimyndigheten och innebär att marken fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen med tillhörande ledningsgata. Ledningsrätt hanteras alltså inte i samband med en koncessionsansökan utan är ett separat ärende som sköts av annan myndighet. Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen med ett engångsbelopp. Ersättningsnivån beslutas av Lantmäterimyndigheten om inte en frivillig överenskommelse kunnat nås med fastighetsägaren. 2 Lokalisering De aktuella markkablarna planeras att förläggas i anslutning till industriområdet Pitholmen. Två alternativa ledningssträckningar för att ansluta den planerade verksamheten har tagits fram (Se Bilaga 1, Översiktskarta). Den sammanlagda ledningssträckningen för de två markkablarna i Alternativ 1 är totalt cirka 2 km. För Alternativ 2 blir den totala ledningssträckningen cirka 2,8 km. 2.1 Nollalternativ Nollalternativet, dvs. att ingen nätkoncession erhålls och att markkablarna inte kommer till stånd skulle innebära att den planerade verksamheten på Pitholmens industriområde skulle utebli då ingen trygg elförsörjning skulle kunna säkras. 2.2 Alternativ Utifrån de givna förutsättningarna är de möjliga alternativa sträckningarna begränsade. Kablarna ska kopplas till befintlig ledning PL443 respektive befintlig ledning PL441 för att ansluta till planerad verksamhet i området. I det föreslagna Alternativ 1 följer ena kabeln befintlig väg medan den andra kabeln tar den kortaste anslutningsvägen. Detta medför att så lite mark som möjligt tas i anspråk, vilket minimerar påverkan. Lokaliseringen väster om industriområdet medger en flexibilitet vid nya etableringar inom industriområdet. Alternativ 2 medför en längre anslutningsväg, men undviker ett gammelskogsområde som korsas i Alternativ 1, dock medför detta alternativ att mer mark tas i anspråk. Alternativ 2 medför vissa begräsningar vid en utvidgning av industriområdet. Ledningarna skulle även kunna byggas som luftledningar, vilket dock skulle kräva bredare ledningsgator. Då det även rör sig om en effektkrävande verksamhet med högra krav på redundans är två markkablar det säkraste alternativet. Ett problem man ofta talar om när det 2 (9) memo04.docx SAMRÅDSUNDERLAG RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

12 gäller elförsörjning och markkabel är att trots att det sällan uppstår fel på markkabel så innebär ett eventuellt fel alltför långa avbrottstider varför man ur sårbarhetssynpunkt ofta väljer luftledningar, framförallt på högre spänningsnivåer. I detta fall så ska dock två markkablar ansluta verksamheten vilket innebär att det finns matning tryggad från två olika håll och det medför hög redundans. En fortsatt diskussion kring alternativ kommer att finnas med i MKBn. 3 Utförande Kraftledningarna planeras som markkablar och dessa kommer att vara förlagda på sådant djup att fyllningshöjden blir minst 0,9 meter. Själva schaktet blir ca 1 meter brett vid markytan. För framkomlighet med maskiner tas ett område med ca 3-4 meters bredd i anspråk i anslutning till kabelsträckningen. 4 Förutsättningar 4.1 Omgivningsbeskrivning Pitholmens industriområde ligger utmed vägen ut mot Haraholmen, ca tio minuters bilfärd från Piteå centrum. Området är ett renodlat industriområde med ett antal etablerade företag, bland annat livsmedels- och metallvaruindustri samt mekanisk verkstad (Se Bilaga 1, Översiktskarta). 4.2 Landskapet Industriområdet är omgivet av tallskog som växer på sandig morän. 4.3 Bebyggelse, markanvändning och planer Området är ett industriområde och det finns inga bostäder i direkt anslutning (Se Bilaga 4, Fastigheter). Området utgör ett riksintresse för rennäringen (Se Bilaga 2, Riksintressen). Piteå kommuns gällande översiktsplan är indelad i tre delar och är från En ny översiktsplan håller nu på att arbetas fram. Piteå kommun pekar ut Pitholmens industriområde som ett område att flytta industrier till. Delar av det område som är upptaget i Översiktsplanen omfattas av detaljplan som reglerar marken för tyngre industri. 4.4 Hälsa och säkerhet Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring en kraftledning uppstår både ett elektrisk och magnetiskt fält. Spänningsskillnaden mellan mark och fasledare ger upphov till det elektriska fältet och strömmen i fasledarna alstrar det magnetiska fältet. Den elektromagnetiska fältstyrkan vid marknivå beror främst på avståndet till ledningen, fasernas placering samt strömlasten. Både elektriska och magnetiska fält avtar snabbt med ökat avstånd från ledningen. Vid förläggning av en markkabel avskärmas det elektriska fältet och blir i princip noll. Forskning har länge pågått om fältens eventuella påverkan på människors hälsa, men ännu har det inte gått att säkerställa några skadliga hälsorisker. Det finns således inga fastställda gränsvärden eller riktvärden för magnetiska fält eller skyddsavstånd till ledningar. PiteEnergi 3 (9) memo04.docx SAMRÅDSUNDERLAG RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

13 tillämpar den försiktighetsprincip som formulerats av fem svenska myndigheter: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. En utförligare beskrivning av elektromagnetiska fält kommer att redovisas i MKBn. 4.5 Natur och kulturmiljövärden Alternativ 1 berör ett gammelskogsområde. Den planerade lokaliseringen av markkablarna i Alternativ 2 berör inga kända natur-eller kulturområden. Den kabel som är gemensam för båda alternativen angränsar till ett vattenskyddsområde, dock planeras markkabeln här att förläggas på motsatt sida av en väg i förhållande till vattenskyddsområdet (Se Bilaga 3, Övriga Miljöintressen). 4.6 Friluftsliv Den kabel som är gemensam för de båda alternativen angränsar till ett område av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv (Se Bilaga 2, Riksintressen). 5 Förutsedd miljöpåverkan Kraftledningarna ska utformas som markkablar vid ett industriområde i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms inte innebära någon negativ inverkan på natur-, kulturmiljö- eller övriga intressen under förutsättning att erforderlig hänsyn tas vid framtida underhållsarbeten. Landskapsbilden påverkas inte då ledningarna förläggs som markkablar, frånsett att det kan behövas viss avverkning av träd på grund av behovet av en 4 meter bred ledningsgata. Skulle avverkning behövas vid anläggningsarbetet så kommer även bortforsling av avverkad skog att vara nödvändig. För anläggandet av markkabel krävs det schaktning av markkabeln samt fyllningsarbeten som kan innebära störningar. Under byggskedet förekommer övergående störningar i form av buller och avgaser från maskiner och anläggningstrafik. I möjligaste mån kommer befintliga vägar att nyttjas. En mer detaljerad utredning gällande effekter och konsekvenser av de planerade markkablarna kommer att redovisas i den kommande MKBn. 6 Kommande arbete Efter samrådet kommer inkomna synpunker att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen. Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Dessa synpunkter och ytterligare utredningar kommer att ligga till grund för den miljökonsekvensbeskrivning som ska arbetas fram. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för ledningsdragningen. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer de direkta och indirekta konsekvenserna för markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö och friluftsliv att beskrivas. Konsekvenser under såväl anläggnings- som driftstid kommer också att beskrivas. Ansökan om koncession planeras att lämnas in under hösten Byggnation planeras att påbörjas när koncession erhållits, dock tidigast under (9) memo04.docx SAMRÅDSUNDERLAG RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

14 7 Synpunkter Synpunkter eller eventuella frågor avseende planerad ansökan om nätkoncession lämnas till, på telefon eller via Skriftliga synpunkter kan även skickas till: Sweco Environment AB, att., Västra Varvsgatan 11, Luleå. PiteEnergi uppskattar om även de som inte har något att erinra vad gäller den planerade verksamheten meddelar detta. Synpunkter skall vara PiteEnergi tillhanda senast den 22 augusti (9) memo04.docx SAMRÅDSUNDERLAG RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

15

16

17

18 Bilaga 4 9 (9) memo04.docx SAMRÅDSUNDERLAG RLJ \\sellafs001\projekt\1641\ _förnya_linjekoncessioner\000\10 arbetsmtrl_dok\prioritet 1\markförlagd kabel pitholmsheden\samråd\till piteenergi\samrådsunderlag markkabel, slutversion docx

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Piteå kommun PITEÅ Begäran om kompletterande yttrande inför ansökan om linjekoncession för två markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde, Piteå kommun AB PiteEnergi har för avsikt att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om linjekoncession för två planerade markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde. Med anledning av planerad koncessionsansökan har PiteEnergi under sommaren 2014 genomfört samråd med markägare, myndigheter, organisationer och övriga. Ett samrådsunderlag där ledningen beskrevs med avseende på bl.a. lokalisering, utförande, omgivningens förutsättningar samt verksamhetens förutsedda påverkan skickades ut till berörda. PiteEnergi har den 22 augusti 2014 mottagit Piteå kommuns yttrande i ärendet. Övervägande delen av kommunens yttrande ägnas åt Vattenfalls planerade nätkoncessioner för förstärkning av regionnätet. Kommunens synpunkter vad gäller PiteEnergis planerade markförlagda 40 kv-kablar som var föremål för samrådet framgår enligt PiteEnergis uppfattning inte riktigt av yttrandet. PiteEnergi vill understryka att bolagets planerade markförlagda 40 kv-kablar vid Pitholmens industriområde inte beror på eller på något annat sätt har någon anknytning till Vattenfalls planerade förstärkningsåtgärder för regionnätet. PiteEnergi vill därför med anledning av ovanstående att Piteå kommun kompletterar och förtydligar sitt yttrande avseende de planerade markförlagda kablarna vid Pitholmens industriområde. Samrådsunderlaget som upprättats i ärendet biläggs detta brev. Piteå kommuns kompletterande yttrande i ärendet lämnas skriftligen till kontaktperson enligt nedan och skall vara PiteEnergi tillhanda senast den 3 september Kontaktperson Sweco Environment AB Box Luleå Med vänliga hälsningar e-post: AB PiteEnergi Besöksadress Postadress Organisations nr Västrakajvägen 1 Box 738 Tel: AB PiteEnergi Piteå Fax: PiteEnergi Handel AB

35 MKB till ansökan om nätkoncession BILAGA 10 MKB - Bilaga A INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING Bakgrund Syfte... 2 FÖRESLAGEN LEDNINGSSTRÄCKNING Lokalisering och omfattning Ledningens utformning tekniskt utförande... 3 FRAMTAGANDE AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsprojekt Tillståndsprocessen Samråd Avgränsning Nollalternativet Konsekvensbedömning... 4 MILJÖKONSEKVENSER Energi och klimat Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet Landskap Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Rennäring Naturresurser... 5 MILJÖKONSEKVENSER I BYGGSKEDET... 6 VÄRDERING OCH SAMLAD BEDÖMNING Samlad bedömning Miljömål och mi jökvalitetsmål Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljökvalitetsnormer... 7 UPPFÖLJNING... 8 LITTERATUR OCH REFERENSER... BILAGEFÖRTECKNING Bilaga Samrådsredogörelse Bilaga Beslut om betydande mi jöpåverkan Sid 3

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010

Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Datum Arvidsjaurs kommun 1/11-2010 Handläggare Per Lidström Direktval 0960-165 04 Detaljplan för del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl. i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE A.

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Yttrande 1(5) Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 Utvecklingsavdelningen Jörgen Larsson 0477-44116 jorgen.larsson@tingsryd.se

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun 2016-05-16 KS/2016:130 Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun Bedömning Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att

Läs mer

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören SVENSKA t KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna 2010-12-10 2009/995 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession enligt ellagen för ny 300 kv likströmsförbindelse - markkabel

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Råsbäcks vattenskyddsområde

Råsbäcks vattenskyddsområde Sida 1 av 8 Handläggare Datum Beteckning Grit Hofer 2014-04-03 Vattenskyddsområde Tel 0480-45 12 74 Länsstyrelsen i Kalmar län Miljöenheten 391 86 Kalmar Råsbäcks vattenskyddsområde Kalmar Vatten AB har

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret november 2010 Annika Almqvist Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 ÖREBRO 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kv elförbindelse Lindbacka

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 2011-05-13 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:334 M. FL. (NY ICA- BUTIK) I GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM ÄRENDEHANTERING Med anledning av planerad exploatering av fastigheten Gårö 1:334

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun 1 (6) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1(5) BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN DP XX Upprättad: 2015-02-24 Standardförfarande Samrådstid: juni-juli 2015 Antagen av SBN: 201x-xx-xx Laga

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD Detaljplan för del av Strömstad 4:31, Strömstads Kommun REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 45 att genomföra ett programsamråd gällande

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer