Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Bygg- och Miljönämnden"

Transkript

1 Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 18 november 2014

2 Bygg- och miljönämnden Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ärenden: Val av justerare 1. Delegationsbeslut. Bilaga Meddelande. Bilaga Information. 4. Ansökan om bygglov, startbesked och slutbesked, uppförande av garage. Västeråsen 2: Beslut om byggsanktionsavgift för olovligt byggande. Västeråsen 2: Ansökan om bygglov, startbesked och slutbesked, uppförande av garage/förråd med representationslokal med övernattningsrum. Fors-Böle 2: Beslut om byggsanktionsavgift för olovligt byggande. Fors-Böle 2: Ansökan om bygglov, startbesked och slutbesked, uppförande av gäststuga. Österåsen 1: Beslut om byggsanktionsavgift för olovligt byggande. Österåsen 1: Bygg- och miljönämndens budget Bilaga 3.

3 Bygg- och miljönämnden Förslag till beslutsattestanter för 2015 års budget. 12. Verksamhetsplaner och mål Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för remisshantering. Bilaga Återställning av täkt. Öravattnet 2: Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Skyttmon, Lst dnr Bilaga Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Borgvattnet, Lst dnr Bilaga Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Ögonfägnaden, Lst dnr Bilaga Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Björkhöjden-Björkvattnet, Lst dnr Bilaga Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Bodhögarna, Lst dnr Bilaga 5. OBS! KALLELSEN TILLSTÄLLS SUPPLEANTERNA FÖR KÄNNEDOM

4 Bygg- och miljönämnden BMN DELEGATIONSBESLUT BILAGA 1.

5 Bygg- och miljönämnden BMN MEDDELANDE BILAGA 2.

6 Bygg- och miljönämnden BMN INFORMATION Tf Bygg- och miljöchef Göran Hansson 1. Ekonomisk redovisning för 1 januari 15 november Information om vindkraften läget. 3. Avdelningsinformation. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Gunnel Sundqvist 4. Information - dricksvatten. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erika Lindström 6. Information om utredning dåliga avlopp. 7. Information om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

7 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr: ANSÖKAN OM BYGGLOV, STARTBESKED OCH SLUTBESKED FÖR UPPFÖRANDE AV GARAGE Sökande : Fastighet : Västeråsen 2:93 Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av ett garage på 142 m 2. Garaget är uppfört på en gjuten grundplatta, med regelstomme i trä, träfasad samt plåttak. Byggnadsreglerande bestämmelser Platsen är belägen utom detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget Vindkraft i Ragunda. Utredning Byggnaden bedöms överensstämma med omgivande bebyggelse. Då byggnaden ligger på tomtgräns har skriftligt medgivande från granne lämnats in.

8 Bygg- och miljönämnden Tekniskt samråd Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 skall tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Samrådet skall hållas mellan bygg- och miljönämnden, byggherren (sökande) kontrollsansvarig samt andra som bestäms av nämnden. Tekniskt samråd bedöms ej behövas då byggnaden redan är uppförd. Kontrollansvarig Åtgärden bedöms inte behöva någon kontrollansvarig då byggnaden redan är uppförd. FÖRSLAG TILL BESLUT Att nämnden beviljar bygglov, startbesked och slutbesked samt fastställer bygglovsavgiften till kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf ).

9 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BESLUT OM BYGGSANKTIONSAVGIFT FÖR OLOVLIGT BYGGANDE Sökande: Fastighet: Västeråsen 2:93 Ärendebeskrivning Under genomfört tillsynsbesök på fastigheten Västeråsen 2:93 kunde konstateras att en byggnad uppförts på fastigheten. Efter kontroll mot tidigare beviljade bygglov har konstaterats att byggnationen utförts utan byggnadslov. Byggnationen består av att ett garage med en byggnadsarea av 142 m 2 har uppförts på fastigheten. Fastighetsägaren har efter lovföreläggande inkommit med ansökan om bygglov. Ansökan inkom REGLERANDE BESTÄMMELSER Enligt Plan- och bygglagen 11 kap 51. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12.

10 Bygg- och miljönämnden UTREDNING Efter genomfört tillsynsbesök på fastigheten kunde konstateras att byggnationen utförts utan giltigt byggnadslov. Fastighetsägaren har sedan informerats om hur ärendet vidare kommer att hanteras med lovföreläggande samt byggsanktionsavgift. Fastighetsägaren inkom efter lovföreläggande med en ansökan om bygglov dnr: Byggsanktionsavgiftens omfattning bestäms enligt Plan- och Byggförordningen 9 kap 6, enligt andra stycket för en- eller tvåbostadshus till 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Med sanktionsarea avses i Plan- och byggförordningen enligt 2 kap 7, en loveller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Enligt detta blir då tillägget med 0,005 prisbasbelopp beräknat på 127 kvadratmeter sanktionsarea för aktuellt ärende. BEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT Att Bygg- och miljönämnden beslutar att byggsanktionsavgift skall erläggas av fastighetsägaren med 1,5 prisbasbelopp plus prisbasbelopp x 127 kvm.

11 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr: ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH STARTBESKED FÖR UPPFÖRANDE AV GARAGE/FÖRRÅD MED REPRESENTATIONSLOKAL MED ÖVERNATTNINGSRUM Sökande : Fastighet : Fors-Böle 2:21 Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av ett garage/förråd med representationslokal och övernattningslägenhet. Byggnaden är uppförd på en gjuten grundplatta, med timmerstomme i trä samt papptaktak. Byggnaden har en bruttoarea på 323 m 2. Byggnadsreglerande bestämmelser Platsen är belägen utom detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget Vindkraft i Ragunda. Utredning Byggnaden bedöms överensstämma med kringliggande bebyggelse.

12 Bygg- och miljönämnden Tekniskt samråd Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 skall tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Samrådet skall hållas mellan bygg- och miljönämnden, byggherren (sökande) kontrollsansvarig samt andra som bestäms av nämnden. Tekniskt samråd bedöms ej behövas då byggnaden redan är uppförd. Kontrollansvarig Åtgärden bedöms inte behöva någon kontrollansvarig då byggnaden redan är uppförd. FÖRSLAG TILL BESLUT Att nämnden beviljar bygglov, startbesked och slutbesked samt fastställer bygglovsavgiften till kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf ).

13 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BESLUT OM BYGGSANKTIONSAVGIFT FÖR OLOVLIGT BYGGANDE Sökande: Fastighet: Fors-Böle 2:21 Ärendebeskrivning Under genomfört tillsynsbesök på fastigheten Fors-Böle 2:21 kunde konstateras att en byggnad uppförts på fastigheten. Efter kontroll mot tidigare beviljade bygglov har konstaterats att byggnationen utförts utan byggnadslov. Byggnationen består av att en tvåvåningsbyggnad med en byggnadsarea av 162 m 2 har uppförts på fastigheten. Byggnaden består av en garage/verkstadsdel/kontor på nedre våningen samt en bostadsdel på övre våningen. Fastighetsägaren har efter lovföreläggande inkommit med ansökan om byggnadslov. Ansökan inkom REGLERANDE BESTÄMMELSER Enligt Plan- och bygglagen 11 kap 51. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12.

14 Bygg- och miljönämnden UTREDNING Efter genomfört tillsynsbesök på fastigheten kunde konstateras att byggnationen utförts utan giltigt byggnadslov. Fastighetsägaren har sedan informerats om hur ärendet vidare kommer att hanteras med lovföreläggande samt byggsanktionsavgift. Fastighetsägaren inkom efter lovföreläggande med en ansökan om byggnadslov dnr: Byggsanktionsavgiftens omfattning bestäms enligt Plan- och Byggförordningen 9 kap 6, enligt andra stycket för en- eller tvåbostadshus till 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Med sanktionsarea avses i Plan- och byggförordningen enligt 2 kap 7, en loveller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Enligt detta blir då tillägget med 0,005 prisbasbelopp beräknat på 308 kvadratmeter sanktionsarea för aktuellt ärende. BEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT Att Bygg- och miljönämnden beslutar att byggsanktionsavgift skall erläggas av fastighetsägaren med 1,5 prisbasbelopp plus prisbasbelopp x 308 kvm.

15 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr: ANSÖKAN OM BYGGLOV, STARTBESKED OCH SLUTBESKED FÖR UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA Sökande : Fastighet : Österåsen 1:76 Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av en gäststuga på 66 m 2. Gäststugan är uppförd på en gjuten grundplatta, med regelstomme i trä, träfasad samt plåttak. Byggnadsreglerande bestämmelser Platsen är belägen utom detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget Vindkraft i Ragunda. Utredning Byggnaden bedöms överensstämma väl med omgivande bebyggelse.

16 Bygg- och miljönämnden Tekniskt samråd Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 skall tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Samrådet skall hållas mellan bygg- och miljönämnden, byggherren (sökande) kontrollsansvarig samt andra som bestäms av nämnden. Tekniskt samråd bedöms ej behövas då byggnaden redan är uppförd. Kontrollansvarig Åtgärden bedöms inte behöva någon kontrollansvarig då byggnaden redan är uppförd. FÖRSLAG TILL BESLUT Att nämnden beviljar bygglov, startbesked och slutbesked samt fastställer bygglovsavgiften till kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf ).

17 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BESLUT OM BYGGSANKTIONSAVGIFT FÖR OLOVLIGT BYGGANDE Sökande: Fastighet: Österåsen 1:76 Ärendebeskrivning Under genomfört tillsynsbesök på fastigheten Österåsen 1:76 kunde konstateras att en byggnad uppförts på fastigheten. Efter kontroll mot tidigare beviljade bygglov har konstaterats att byggnationen utförts utan byggnadslov. Byggnationen består av att ett tvåvånings bostadshus/gäststuga med en byggnadsarea av 66 m 2 har uppförts på fastigheten. Fastighetsägaren har efter lovföreläggande inkommit med ansökan om byggnadslov. Ansökan inkom REGLERANDE BESTÄMMELSER Enligt Plan- och bygglagen 11 kap 51. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12.

18 Bygg- och miljönämnden UTREDNING Efter genomfört tillsynsbesök på fastigheten kunde konstateras att byggnationen utförts utan giltigt byggnadslov. Fastighetsägaren har sedan informerats om hur ärendet vidare kommer att hanteras med lovföreläggande samt byggsanktionsavgift. Fastighetsägaren inkom efter lovföreläggande med en ansökan om byggnadslov dnr: Byggsanktionsavgiftens omfattning bestäms enligt Plan- och Byggförordningen 9 kap 6, enligt andra stycket för en- eller tvåbostadshus till 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Med sanktionsarea avses i Plan- och byggförordningen enligt 2 kap 7, en loveller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Enligt detta blir då tillägget med 0,005 prisbasbelopp beräknat på 110 kvadratmeter sanktionsarea för aktuellt ärende. FÖRSLAG TILL BESLUT Att Bygg- och miljönämnden beslutar att byggsanktionsavgift skall erläggas av fastighetsägaren med 1,5 prisbasbelopp plus prisbasbelopp x 110 kvm.

19 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BUDGET 2015 BILAGA 3.

20 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr FÖRSLAG TILL BESLUTSATTESTANTER FÖR 2015 ÅRS BUDGET Enligt kommunens utanordningsreglemente skall nämnden utse beslutsattestanter och ersättare inom sina verksamheter. VERKSAMHET BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE 104 Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2151 Bygglovskontoret Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2152 MBK-verksamhet Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2153 Fysisk planering Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2154 Bygglovsavgifter Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2156 Bostadsanpassning Byggnadsingenjör, kontoansv Bygg- och miljöchef 2157 Plan-och byggadm Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2601 Miljö-och hälsoskyddsk Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2602 Inspektionsverksamhet Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2603 Miljöavgifter Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2653 Livsmedelstillsyn Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2604 Kalkningsverksamhet Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2654 Ersättning från enskilda Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 2606 Föreb verksamhet Bygg- och miljöchef Tf Bygg- och miljöchef 248 Trafiksäkerhet Byggnadsingenjör, kontoansv Bygg- och miljöchef

21 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr VERKSAMHETSPLAN

22 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEHOVSUTREDNING

23 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr MÅL

24 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR REMISSHANTERING Jämtlands räddningstjänstförbund har utarbetat ett förslag till avgifter för den remisshantering som utförs i vissa ärenden rörande alkoholtillstånd, planärenden och bygglov. Avgiften föreslås till 850 kr för alkoholtillstånd och planärenden och kr för bygglov. Bygg- och miljökontoret har erhållit uppgifter om att arbete med rutiner för hur samrådet ska genomföras pågår och ännu inte är utformade. Bygg- och miljökontoret vill också passa på att meddela att vi hittills har erhållit god hjälp av handläggarna från förbundet vid vår remisshantering. Av plan- och bygglagen framgår t ex att i bygglovsärenden ska handläggaren remittera ärenden till de myndigheter, t ex räddningstjänsten som berörs av ärendet. Ex vis om det handlar om närhet till en väg så remitteras ärendet till Trafikverket eller väghållaren. Om brandskyddsaspekter finns i ärendet så är det handläggarens ansvar för att brandskyddskraven utreds för att sedan beaktas i ärendet. Bygg- och miljökontoret anser att det är viktigt att inget får tillkomma som begränsar handläggarnas möjlighet att utreda t ex brandskyddsaspekten när så behövs. Med anledning av detta föreslås att beslut om hantering av avgifter avvaktas fram till dess att rutiner för samråd och remisshantering färdigställts. BILAGA 4

25 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr ÅTERSTÄLLNING AV TÄKT Fastighet: Öravattnet 2:1 Verksamhetsutövare: Södergårdens Trä AB Org.nr: Ärendebeskrivning Södergårdens Trä AB erhöll tillstånd till täkt av sten, grus och sand på fastigheten Öravattnet 2:1, lst dnr Företaget gick under tillståndstiden i konkurs återställningsåtgärderna i täkten har därför dragit ut på tiden. Återställning av täkten har inspekterats ett flertal gånger och nu senast Täkten har nu återställts i stort enligt de villkor för återställning som fanns i lämnat tillstånd, se bifogade bilder. Täktområdet är planterat med tall för något år sedan. Området är känsligt för frost och torka då marktypen är tallhed. Tallen har ändå delvis klarat de första åren efter plantering. På södra sidan vägen finns ett antal färdigberarbetade materialupplag. Upplagen upptar en yta som är mindre än 1 ha. I övrigt finns heller ingen verksamhet kvar i täkten som är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunikation Ärendet har kommunicerats med markägare samt med Länsstyrelsen perioden Länsstyrelsen har inget att erinra om. Inga andra synpunkter har inkommit.

26 Bygg- och miljönämnden Gällande regler och beslut Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd under rubriken särskilda bestämmelser för täkter 20 c ska tillsynsmyndigheten besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt. I detta ärende finns ingen känd verksamhetsutövare. För verksamheten gällde Länsstyrelsens beslut dnr I beslutet regleras vad som gäller för täktverksamheten och avslutning av täkten. Bedömning Inför beslut har täkten besökts ett flertal gånger och nu senast Vid avsyning av täkten framkom att planteringen av tall utförts som endast delvis varit lyckad. Återetablering av gräs och örter har påbörjats i delar (små öar) av täkten. Inget ytvatten kunde ses i täkten. Släntlutningar bedöms som acceptabla. Kostnad Bygg- och miljönämnden i Ragunda kommun har tillsynsansvar för täktverksamheten. Nämndens kostnader i detta ärende omfattar ett flertal inspektioner, telefonsamtal samt handläggning av detta beslut och är kr vilket motsvarar tjugosju tillsynstimmar.

27 Bygg- och miljönämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden godkänner den återställning som utförts i täkten då den genomförts på ett sådant sätt att täkten kan anses avslutad. Ärendet översänds härmed till Länsstyrelsen i Västernorrland. Kopia av beslutet skickas för kännedom till Länsstyrelsen i Jämtland, markägarna och skogsstyrelsen. Bilaga 1: Hur man överklagar beslutet

28 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEGÄRAN OM TILLSTYRKAN AVSEENDE LOKALISERING AV VINDKRAFT VID SKYTTMON, LST DNR Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende JP Vind AB:s ansökan om tillstånd för vindpark, Skyttmon, belägen i Ragunda kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt 40 stycken vindkraftverk som kan ha en maximal totalhöjd av 220 meter, inom det område som framgår av ansökan. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser att kompletteringar är nödvändiga ska Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kontaktas. Bedömning Bygg- och miljökontoret anser att frågan om tillstyrkan av sökt tillstånd ska behandlas av kommunfullmäktige när ansökan är komplett. Detta framgår också av det förslag till handbok för handläggning av tillstyrkansfrågor som energimyndigheten har ute på remiss. Ansökan är komplett när miljöprövningsdelegationen erhållit de kompletteringar som begärts i ärendet och är färdigt att skickas ut på remiss till remissinstanserna. Bygg- och miljökontoret väljer dock att för denna park, granska de handlingar som erhållits , (MKB utgåva ), samt att föreslår att kommunfullmäktige tar ställning i frågan om tillstyrkan. I nuvarande ansökan anger JP-vind i sin miljökonsekvensbeskrivning att de har för avsikt att söka tillstånd hos transportstyrelsen till ett system för hinderbelysning som innebär att belysningen endast tänds när flygplan på lägre höjd närmar sig parken, sk behovsstyrt varselljus. JP Vind anger att även de intilliggande parkerna söker tillstånd och att samordning sker mellan parkerna.

29 Bygg- och miljönämnden Området Skyttmon är klassat som riksintresse för friluftsliv, kulturvård och Ammerån som rinner genom Skyttmon är Natura 2000-område och naturreservat. Föreslagen park ligger inte inom riksintresse för vindkraft. Av ansökan och bifogad fotomontage framgår att vindkraftverk blir synliga från byn Skyttmon. Ragunda kommun har vid samrådsmöte angivit att inget vindkraftverk ska vara synligt från byn Skyttmon och att kommunen värnar särskilt starkt om områden kring Ammerån. Vid granskning av vindkraftsverkens placeringar framkommer att åtta verk ligger utanför det område som utpekats i kommunens plan för vindkraft som lämpligt för storskalig vindkraft. Vidare att två vindkraftsverk placerats inom område där kommunens plan anger att ingen vidkraft ska byggas, se bilaga. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så förslår Bygg- och miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker föreslagen etablering av storskalig vindkraft vid vindpark Skyttmon. BILAGA 5.

30 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEGÄRAN OM TILLSTYRKAN AVSEENDE LOKALISERING AV VINDKRAFT VID BORGVATTNET, LST DNR Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende JP Vind AB:s ansökan om tillstånd för vindpark, Borgvattnet, belägen i Ragunda kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt 22 stycken vindkraftverk som kan ha en maximal totalhöjd av 220 meter, inom det område som framgår av ansökan. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser att kompletteringar är nödvändiga ska Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kontaktas. Bedömning Bygg- och miljökontoret anser att frågan om tillstyrkan av sökt tillstånd ska behandlas av kommunfullmäktige när ansökan är komplett. Detta framgår också av det förslag till handbok för handläggning av tillstyrkansfrågor som energimyndigheten har ute på remiss. Ansökan är komplett när miljöprövningsdelegationen erhållit de kompletteringar som begärts i ärendet och är färdigt att skickas ut på remiss till remissinstanserna. Bygg- och miljökontoret väljer dock att för denna park, granska de handlingar som erhållits (MKB utgåva ), samt föreslår att kommunfullmäktige tar ställning i frågan om tillstyrkan. I nuvarande ansökan anger JP-vind i sin miljökonsekvensbeskrivning att de har för avsikt att söka tillstånd hos transportstyrelsen till ett system för hinderbelysning som innebär att belysningen endast tänds när flygplan på lägre höjd närmar sig parken, sk behovsstyrt varselljus. JP Vind anger att även de intilliggande parkerna söker tillstånd och att samordning sker mellan parkerna.

31 Bygg- och miljönämnden Föreslagen park ligger inte inom riksintresse för vindkraft. Två av parkens vindkraftverk är placerade i söderläge från byn Fullsjön, vilket inte överensstämmer med de riktlinjer för placering av vindkraftverk som anges i kommunens plan för vindkraft anger. Vid granskning av vindkraftsverkens placeringar framkommer att tre verk ligger utanför det område som utpekats i kommunens plan för vindkraft som lämpligt för storskalig vindkraft, se bilaga. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så förslår Bygg- och miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker nu föreslagen etablering av storskalig vindkraft vid vindpark Borgvattnet. BILAGA 5.

32 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEGÄRAN OM TILLSTYRKAN AVSEENDE LOKALISERING AV VINDKRAFT VID ÖGONFÄGNADEN, LST DNR Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende Statkraft SCA Vind AB:s ansökan om ändringstillstånd för vindpark, Ögonfägnaden, belägen i Ragunda, Strömsund och Sollefteå kommuner. Ansökan omfattar maximalt 7 stycken vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 220 meter, inom de områden som framgår av ansökan. Om tillstånd lämnas innebär det att de verk som ännu inte byggts inom parken kan byggas ca 50 meter högre än tidigare. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser att kompletteringar är nödvändiga ska Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kontaktas. Bedömning Bygg- och miljökontoret anser att frågan om tillstyrkan av sökt ändringstillstånd ska behandlas av kommunfullmäktige när ansökan är komplett. Detta framgår också av det förslag till handbok för handläggning av tillstyrkansfrågor som energimyndigheten har ute på remiss. Ansökan är komplett när miljöprövningsdelegationen erhållit de kompletteringar som begärts i ärendet och det är färdigt att skickas ut på remiss till remissinstanserna. Bygg- och miljökontoret väljer dock att för denna park, granska de handlingar som erhållits (MKB daterad ).

33 Bygg- och miljönämnden Under hösten har Ragunda kommun erhållit synpunkter och klagomål från ett antal boende och byalag från området Fullsjön, Borgvattnet m fl. Klagomålen har rört störningar från Ögonfägnaden där 33 verk nu är byggda och provdrift pågår. Klagomålen och synpunkterna rör bl a varselljus och buller. Bullerfrågan hanteras och utreds för närvarande av Statkraft SCA Vind AB. Kommunen har att bedöma om markanvändningen i området blir som avsett enligt den plan för vindkraft som antogs av Kommunfullmäktige Under rubriken luftfarten anger riktlinjerna för planen att vindkraftverk med en totalhöjd högre än 150 meter inte får uppföras om de högintensiva hinderljusen bedöms bli störande för omgivande bebyggelse. Ragunda kommun har konsekvent drivit frågan om att samtliga parker i området ska förses med varselstyrda hinderljus för att minska konsekvenserna parkerna har på landskapsbilden. Av olika anledningar har ingen sådan styrning kunnat installeras i parkerna trots att teknik finns. Bygg- och miljökontoret gör den bedömningen att ansökan om höjning av verken med 50 meter innebär en ökad störning för omgivningen på grund av hindersbelysningen. Föreslagen ändring är därför inte förenlig med kommunens plan för vindkraft. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så föreslår Bygg- och miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker nu ansökan om ändringstillstånd för vindkraft vid vindpark Björkhöjden-Björkvattnet. BILAGA 5.

34 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEGÄRAN OM TILLSTYRKAN AVSEENDE LOKALISERING AV VINDKRAFT VID BJÖRKHÖJDEN-BJÖRKVATTNET, LST DNR Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende Statkraft SCA Vind AB:s ansökan om ändringstillstånd för vindpark, Björkhöjden-Björkvattnet, belägen i Ragunda och Sollefteå kommuner. Ansökan omfattar ca 30 stycken vindkraftverk till en maximal totalhöjd av 220 meter, inom de områden som framgår av ansökan. Om tillstånd lämnas innebär det att de verk som ännu inte byggts inom parken kan byggas ca 50 meter högre än tidigare. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser att kompletteringar är nödvändiga ska Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kontaktas. Bedömning Bygg- och miljökontoret anser att frågan om tillstyrkan av sökt ändringstillstånd ska behandlas av kommunfullmäktige när ansökan är komplett. Detta framgår också av det förslag till handbok för handläggning av tillstyrkansfrågor som energimyndigheten har ute på remiss. Ansökan är komplett när miljöprövningsdelegationen erhållit de kompletteringar som begärts i ärendet och det är färdigt att skickas ut på remiss till remissinstanserna. Bygg- och miljökontoret väljer dock att för denna park, granska de handlingar som erhållits (MKB daterad ).

35 Bygg- och miljönämnden Under hösten har Ragunda kommun erhållit synpunkter och klagomål från ett antal boende och byalag från området Fullsjön, Borgvattnet m fl. Klagomålen har rört störningar från Ögonfägnaden där 33 verk nu är byggda och provdrift pågår. Klagomålen och synpunkterna rör bl a varselljus och buller. Bullerfrågan hanteras och utreds för närvarande av Statkraft SCA Vind AB. Kommunen har att bedöma om markanvändningen i området blir som avsett enligt den plan för vindkraft som antogs av Kommunfullmäktige Under rubriken luftfarten anger riktlinjerna för planen att vindkraftverk med en totalhöjd högre än 150 meter inte får uppföras om de högintensiva hinderljusen bedöms bli störande för omgivande bebyggelse. Ragunda kommun har konsekvent drivit frågan om att samtliga parker i området ska förses med varselstyrda hinderljus för att minska konsekvenserna parkerna har på landskapsbilden. Av olika anledningar har ingen sådan styrning kunnat installeras i parkerna trots att teknik finns. Bygg- och miljökontoret gör den bedömningen att ansökan om höjning av verken med 50 meter innebär en ökad störning för omgivningen på grund av hindersbelysningen. Föreslagen ändring är därför inte förenlig med kommunens plan för vindkraft. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så föreslår Bygg- och miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker nu ansökan om ändringstillstånd för vindkraft vid vindpark Björkhöjden-Björkvattnet. BILAGA 5.

36 Bygg- och miljönämnden BMN Dnr BEGÄRAN OM TILLSTYRKAN AVSEENDE LOKALISERING AV VINDKRAFT VID BODHÖGARNA LST DNR Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende Statkraft SCA Vind AB:s ansökan om ändringstillstånd för vindpark, Bodhögarna, belägen i Ragunda och Strömsunds kommuner. Ansökan omfattar maximalt 80 stycken vindkraftverk, dvs alla vindkraftverk i parken eftersom den inte är påbörjad ännu, till en maximal totalhöjd av 220 meter, inom de områden som framgår av ansökan. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser att kompletteringar är nödvändiga ska Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kontaktas. Bedömning Bygg- och miljökontoret anser att frågan om tillstyrkan av sökt ändringstillstånd ska behandlas av kommunfullmäktige när ansökan är komplett. Detta framgår också av det förslag till handbok för handläggning av tillstyrkansfrågor som energimyndigheten har ute på remiss. Ansökan är komplett när miljöprövningsdelegationen erhållit de kompletteringar som begärts i ärendet och det är färdigt att skickas ut på remiss till remissinstanserna. Bygg- och miljökontoret väljer dock att för denna park, granska de handlingar som erhållits (MKB daterad ).

37 Bygg- och miljönämnden Under hösten har Ragunda kommun erhållit synpunkter och klagomål från ett antal boende och byalag från området Fullsjön, Borgvattnet m fl. Klagomålen har rört störningar från Ögonfägnaden där 33 verk nu är byggda och provdrift pågår. Klagomålen och synpunkterna rör bl a varselljus och buller. Bullerfrågan hanteras och utreds för närvarande av Statkraft SCA Vind AB. Kommunen har att bedöma om markanvändningen i området blir som avsett enligt den plan för vindkraft som antogs av Kommunfullmäktige Under rubriken luftfarten anger riktlinjerna för planen att vindkraftverk med en totalhöjd högre än 150 meter inte får uppföras om de högintensiva hinderljusen bedöms bli störande för omgivande bebyggelse. Ragunda kommun har konsekvent drivit frågan om att samtliga parker i området ska förses med varselstyrda hinderljus för att minska konsekvenserna parkerna har på landskapsbilden. Av olika anledningar har ingen sådan styrning kunnat installeras i parkerna trots att teknik finns. Bygg- och miljökontoret gör den bedömningen att ansökan om höjning av verken med 50 meter innebär en ökad störning för omgivningen på grund av hindersbelysningen. Föreslagen ändring är därför inte förenlig med kommunens plan för vindkraft. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så föreslår Bygg- och miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker nu ansökan om ändringstillstånd för vindkraft vid vindpark Björkhöjden-Björkvattnet. BILAGA 5.

38 Bygg- och miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 18 november 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-11-18 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-02-04 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Jim Salomonsson S Roger

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-01-27 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet VAKTELN TISDAG Datum: 2015-02-03 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 8 mars 2016 Bygg- och miljönämnden 2016-03-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet Tjädern TISDAG Datum: 2016-03-08 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 24 juni 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-06-17 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-06-24 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3)

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2016-000096 Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 1 september 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-09-01 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Angående ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Gunnarsbo 1:6 och 1:22... 75 38 Samråd förslag till detaljplan för Gunnarsbo 1:264, Spinnet... 77 39 Yttrande till

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-15:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) Jonas Tholén (S),

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Sidan 3 av 127 Ärende 1 Sidan 4 av 127 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 Innehållsförteckning Ärende 102 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Gunnarsbo 1:22... 227 103 Bygglov för nybyggnad av industri, Bränninge 8:4... 229 104 Antagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Bygg- och miljönämnden KALLELSE 2015-01-16 1(6) Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 Upprop Val av justerare: förslag: Minna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 8 mars 2016 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Karl Borglund C Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop.

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2015-04-23 Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden Datum: 2015-04-23 Tid: Kl 13.30 Plats: Kommunhuset Aseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tmkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tmkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l PI",oohti' Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl 15.00-17:00 Ajournering 16:00-16:20 Besl utande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Natur- och byggnadsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Natur- och byggnadsnämnden NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2014-001721 1 (5) ANDLÄGGARE nette Svensson 8-535 363 95 nette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden BALINGSNÄS

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-25 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15-10:40 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Caroline Schnell (S) Peter Jansson (S) Inger Abrahamsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: 2014-03-06 Justeringsdatum: 2014-03-13 Anslagsdatum: 2014-03-13 Anslagets nedtagande: 2014-04-04

ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: 2014-03-06 Justeringsdatum: 2014-03-13 Anslagsdatum: 2014-03-13 Anslagets nedtagande: 2014-04-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27 1 (27) BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-03-06 kl. 09.15 10.15 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter Bo Göthesson (S), ordf. ej 25 Yngve Larsson (FP), vice ordf. Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer