Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden Internkontrollplan för byggnadsnämnden Val av ledamot och ersättare till kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Remiss angående förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Habo och Mullsjö kommuner Samråd inom vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt uppsättande av skylt, Stora Kärr 8: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast, Krubbemaden 1: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, Gölhult 1: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av eldstad, Säcken 1: Redovisning av delegationsbeslut Informationsärenden... 34

2 Plats och tid Beslutande Högra kammaren, Habo kommunhus Torsdagen den 5 mars 2015 kl Lars Davidsson(KD), ordförande Catharina Bülow (M), vice ordförande Lars-Åke Johansson (S) Anders Almfors (FP) Lennart Karlsson (SD) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Lars Haraldsson (S) Olle Moln Teike (SD) Fia Wadman, gatu/parkingenjör, 8 Emma Svärd, plan- och byggchef Nermin Avdic, bygglovsingenjör Jessica Leremar, bitr. plan- och byggchef Annika Isaksson, sekreterare Utses att justera Anders Almfors Paragrafer: 8-19 Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Tekniska förvaltningen Underskrift

3 Dnr BN15/85 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun Beslut föreslår en hastighetsbegränsning på 40 km/h på väg 678, 1815, 1817 och 1823, på den sträckning som framgår av kartan i nedanstående bilaga (bilaga 1). Befintligt beslut om 30 km på vissa delar av sträckan under sommartid skall vara oförändrat. Ärendebeskrivning Bakgrund: En boende i Habo kyrkby har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen där han önskar hastighetsbegränsning till 30 km/h året runt på väg 678, 1815, 1817 och 1823, på en sträcka som framgår av kartan i ansökan. Han önskar även att hastighetshinder anordnas och att vägens sträckning ändras. I dagsläget är tillåten hastighet 50 km/h vintertid och på vissa delar av sträckan även 30 km/h sommartid. På väg 1815, börjar begränsningen till 30 km/h sommartid dock gälla norr om sökandens fastighet. Vid sökandens fastighet är tillåten hastighet 50 km/h året runt. En ny sträckning förbi kyrkan har tidigare varit aktuell, men stoppades av Svenska kyrkan i ett långt framskridet skede och har sedan dess inte varit aktuell igen. På väg 1815 finns för närvarande inga planer på att ändra vägens sträckning ställde Svenska kyrkan en fråga om hastighetsbegränsningarna i Habo kyrkby direkt till tekniska förvaltningen och bad om kartunderlaget till ansökan från skrivelsen som inkommit då de hade tänkt komma in med en egen skrivelse i samma ärende inkom Svenska kyrkan med ett önskemål till tekniska förvaltningen om att även ta med den lilla sträcka där bostadshus finns på väg 1815 som går norrut från korsningen väg 1815/1817/1823. Förklaring: 40 km/h är den hastighet som gäller för samtliga villagator i Habo kommun. Hastighetsbegränsning till 30 km/h finns i Habo endast framför skolor, inte framför förskolor, där tillåten hastighet är 40 km/h. Dessutom är en sträcka på Jönköpingsvägen i Habo, vid centrum, begränsad till 30 km/h.

4 Forts. 8 För att verkligen uppnå att hastighetsbegränsningen följs av passerande fordon vid en sänkning till 30 km/h krävs även fysiska åtgärder. Frågan om fysiska åtgärder är dock Trafikverkets ansvar att besluta om då de aktuella vägarna inte är kommunala gator. --- Bilaga till beslut: Karta som visar föreslagen sträckning där hastighet begränsas till 40 km/h, bilaga 1 Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län

5 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014 Dnr BN13/361 Beslut tar del av redovisningen av internkontrollplanen och överlämnar den till kommunrevisionen. Ärendebeskrivning Varje kommunal nämnd ska i en interkontrollplan fastställa vilka moment i verksamheten som ska kontrolleras särskilt under året samt ansvara för att denna internkontrollplan följs. För byggnadsnämndens verksamhet godkändes förslag till kontrollplan den 11 december Utförandet av kontrollerna redovisas härmed för nämnden. --- Beslutet skickas till: Kommunrevisionen

6 Dnr BN15/50 10 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2015 Beslut godkänner förslag till internkontrollplan för Ärendebeskrivning Förslag till internkontrollplan för byggnadsnämnden avseende 2015 har upprättats. --- Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

7 Val av ledamot och ersättare till kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Dnr BN15/87 Beslut beslutar att för tiden utse Lars Haraldsson som ordinarie ledamot och Sven-Anders Nyström som ersättare i kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Ärendebeskrivning ska utse en ledamot och en ersättare till kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. I Habo kommun finns ett råd för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Rådet fungerar som ett remissorgan i frågor som särskilt påverkar de grupper som representeras i rådet. Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som är specifika äldrefrågor och frågor som berör personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Rådet består av förtroendevalda från kommunen och representanter från de intresseorganisationer som företräder äldre och personer med funktionsnedsättning. ska, tillsammans med kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden, utse en ledamot och en ersättare senast den 28 februari året efter att kommunfullmäktige har valts. Namnen ska överlämnas till socialnämnden. --- Beslutet skickas till: Socialförvaltningen

8 Dnr BN15/62 12 Remiss angående förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Habo och Mullsjö kommuner Beslut beslutar att lämna följande synpunkter: 1. Gränserna för tättbebyggt område ska stämma överens med de av byggnadsnämnden beslutade gränserna för samma begrepp. 2. Förslag på redaktionella ändringar lämnas till miljöförvaltningen. Ärendebeskrivning har möjlighet att ge synpunkter på förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Habo och Mullsjö kommuner. Föreskrifterna är framtagna av miljöförvaltningen. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till miljöförvaltningen senast 31 mars Nuvarande lokala förskrifter antogs 2005 av kommunfullmäktige i respektive kommun och föreskrifterna behöver nu revideras. Förslaget är omarbetat bl.a. efter förslag från Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Det är miljöbalken som reglerar vad kommuner får reglera genom lokala föreskrifter. anser att gränserna för tättbebyggt område ska stämma överens med de av byggnadsnämnden beslutade gränserna för samma begrepp. Begreppet tättbebyggt område är ett juridiskt begrepp som beslutas enligt trafikförordningen av byggnadsnämnden. Det kan vara förvirrande om det i Habo kommun finns samma begrepp med olika gränslinjer. har vissa redaktionella synpunkter: --- Varje föreskrift bör ha en uppgift om var den gäller någonstans. Under 6 anges två gånger att det gäller inom tättbebyggt område. De detaljerade kartorna för Fagerhult, Brandstorp, Baskarp, och Västerkärr verkar sakna linjen som betecknar tättbebyggt område. Beslutet skickas till: Miljöförvaltningen

9 Samråd inom vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt Beslut har inget att erinra. Dnr BN15/53 Ärendebeskrivning Vattenmyndigheten har samråd om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt för de kommande sex åren. I förslaget beskriver myndigheten hur det står till med vattnet i vattendistriktet, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har gjorts. Habo kommun har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Habo är berört eftersom kommunen har avrinning mot Södra Östersjön. s yttrande kommer att skickas till kommunstyrelsen som sedan skickar ett gemensamt yttrande från kommunen till Vattenmyndigheten. Efter samrådsperioden kommer det att beslutas om förvaltningsplan, åtgärdprogram och miljökonsekvensnormer. Dessa tre dokument blir det som sätter ramarna för hur vi ska jobba för bättre vatten, det vill säga de kommande sex årens vattenförvaltning. De utmaningar som har prioriterats av Södra Östersjöns vattendelegation som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder är att 1. Övergödning är fortfarande ett stort problem. 2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras. 3. Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas. 4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan. Till frågeställningarna måste man också ta hänsyn till vad som händer när klimatet förändras. Åtgärdsprogrammet innebär totalt 78 åtgärder. Åtgärderna är fördelade och ska vidtas av olika kommuner och olika myndigheter. Kommuner har blivit tilldelade nio åtgärder. De flesta av dessa åtgärder berör framförallt miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen i första hand.

10 Forts. 13 Två av åtgärderna anses dock beröra byggnadsnämnden: Åtgärd 6: Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt: 6d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner Bedömning: Länsstyrelsen i Jönköpings län har ett pågående arbete när det gäller att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. När det finns en antagen vattenförsörjningsplan bedöms det vara lämpligt att arbeta in denna i kommunens översiktsplan. Ett sådant arbetssätt skulle vara ett lämpligt verktyg för att kartlägga vattenresurserna och de fysiska förutsättningarna för vattenförsörjning. Habo kommun önskar även att den kommande regionala vattenförsörjningsplanen ska innebära stöd när det gäller förslag på aktiviteter och åtgärder för att säkra den framtida vattenförsörjningen. Åtgärd 7: Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna. Kommunerna behöver ha en god dialog med berörd länsstyrelse när en översiktsplan tas fram. Boverket ska i sin tur ge länsstyrelserna vägledning. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar för att dessa ska kunna följas i den fysiska planeringen på ett effektivt sätt. Med kommunens rätt att ta fram detaljplaner och översiktsplaner följer också ett ansvar att ange övergripande strategier och riktlinjer för kommande planering, lovgivning och tillståndsprövning. En viktig del i det arbetet är att i ett tidigt skede samordna och göra avvägningar av de olika anspråk som finns på mark- och vattenområden och att förhindra konflikter. Åtgärden behövs för att skapa nödvändiga förutsättningar inom den fysiska planeringen så att rätt åtgärder kommer till stånd när planeringen omsätts i konkreta projekt/åtgärder. Åtgärden kompletteras av vägledningsåtgärder som riktar sig till Boverket och länsstyrelserna.

11 Forts. 13 Bedömning: i Habo anser att den behöver stöd för att på ett bra sätt kunna jobba med miljökvalitetsnormerna för vatten i sin planering. Det är därför nödvändigt att rådgivning och vägledning från länsstyrelsen sker i ett första steg. --- Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

12 Dnr BN14/ Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt uppsättande av skylt, Stora Kärr 8:186 Beslut beslutar att: 1. Enligt 9 kap 33 PBL bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från småindustri/lager till handel, ändrad planlösning samt uppsättande av skylt på fastighet Stora Kärr 8:186. Bygglovet är giltigt tio år från det datum då detta beslut vinner laga kraft. 2. I ärendet ta ut en bygglovsavgift om kronor. Ärendebeskrivning På fastighet Stora Kärr 8:186 (Bagaregatan 3) har Stora Kärr 8:186 Handelsbolag ansökt om tidsbegränsat bygglov för att ändra användning i fastigheten från småindustri/lager till handel. Berörd byggnadsarea uppgår till 2400 m². Byggnaden har sedan tidigare använts för fabriksförsäljning och lager, och enligt sökanden så är det Erikshjälpen som vill öppna butik där. Med anledning av att sökt åtgärd strider mot planen (se nedan) har berörda sakägare fått möjlighet att enligt 9 kap 25 PBL (plan- och bygglagen, SFS 2010:900) ta del av bygglovsansökan och inkomma med synpunkter. Inga yttranden har inkommit till byggnadsnämnden. Remissinstanser Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och brandskyddsbeskrivningen. Räddningstjänsten skriver i sitt yttrande att man utifrån inlämnad brandskyddsbeskrivning inte kan bedöma om byggnaden uppfyller brandtekniska kraven. En ny reviderad brandskyddsbeskrivning har lämnats in och den vidarebefordrades till räddningstjänsten för granskning. Innan startbesked kan beviljas så måste räddningstjänsten godkänna brandskyddsbeskrivningen. Bestämmelser Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, där gällande plan antogs år Enligt gällande detaljplan är tomten avsedd för småindustriellt ändamål. Enligt 9 kap 33 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som avses att pågå under en begränsad tid. En förutsättning för att ge tidsbegränsat bygglov är dock att åtgärden ska uppfylla något men inte alla av de förutsättningar för lov som nämns i 9 kap PBL.

13 Forts. 14 Bedömning Den åtgärd som ansökan avser strider visserligen mot bestämmelser i gällande detaljplan, men byggnadsnämnden anser dock att tidsbegränsat bygglov kan beviljas efter en samlad bedömning av byggnadens och närområdets lämplighet. Det har tidigare under många år funnits en butik för fabriksförsäljning i aktuell byggnad och inom samma planområde finns idag ett antal butiker. Möjlighet till avfallshantering, parkering och in- och urlastning som krävs till en butik av aktuellt slag är goda och byggnaden kommer att anpassas till en butik som är tillgänglighetsanpassad och i övrigt uppfyller samtliga tekniska egenskapskrav. Efter denna samlade bedömning anser byggnadsnämnden att tidsbegränsat lov kan beviljas i enlighet med 9 kap 33 PBL. Fastighetsägaren har i sin ansökan angett att butiksverksamheten ska bedrivas tillfälligt och i högst tio år. vill i detta sammanhang poängtera att en detaljplaneändring i god tid måste genomföras för aktuell fastighet om butiksverksamheten efter dessa tio år ska fortgå. Alternativt kan bygglovet förlängas efter ansökan av fastighetsägaren, då med ytterligare maximalt fem år. Bygglovsavgift Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämns nedan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift. Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av Plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara godkänd av byggnadsnämnden och ha en självständig ställning till den som utför byggnadsarbetet. I detta ärende godkänns Göran Lundberg som uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 plan- och bygglagen (2010:900)och 2-10 Boverkets föreskrift (BFS 2011:14, KA 4).

14 Forts. 14 Tekniskt samråd Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska deltaga. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor, tillgänglighet, barnsäkerhet etc. Startbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 20. Arbetsplatsbesök och slutsamråd Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kvalitetsansvarig vid ett arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet. Slutbesked Innan byggnaden får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 21. Giltighetstid Åtgärden som omfattas av beviljat bygglov ska påbörjas inom två år från det datum då detta beslut vinner laga kraft. Bygglovet är giltigt tio år efter det datum då beslutet vinner laga kraft. --- Beslutet skickas till: Sökande, KA Beslutet kungörs: PoIT, Berörda sakägare

15 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast, Krubbemaden 1:4 Beslut beslutar att: Dnr BN14/ Enligt 9 kap 33 PBL bevilja tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast med en total höjd på 180 meter på fastighet Krubbemaden 1:4. Bygglovet avser mastens placering och utformning och är giltigt fem år från det datum då detta beslut vinner laga kraft. 2. I ärendet ta ut en bygglovsavgift om kronor. Ärendebeskrivning OX2 Wind AB har inkommit med en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av en vindmätningsmast på fastigheten Krubbemaden 1:4. Masten är tresidig fackverksmast med staglinor i tre riktningar. Masten har en maximal höjd på 180 meter och staglinorna sträcker sig 125 meter ut från mastpositionen. Vindmätningsmasten är en del av det tillståndsgivna vindkraftsprojektet Hornamossen. Eftersom åtgärden ska utföras på landsbygden utanför detaljplanelagt område, har berörda sakägare fått ta del av ansökan. Inga synpunkter har inkommit. Remissinstanser har skickat ärendet på remiss till Försvarsmakten, Luftfartsverket, Jönköpings Flygplats, Räddningstjänsten, Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö. Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö har inget att erinra mot ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast under förutsättningar att platsen är godkänt utifrån de forn- och kulturlämningar som finns i närområden. Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförande av en vindmätningsmast på angivna positioner. Försvarsmakten skriver i sitt yttrande att när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast fyra veckor före resningen skall en flyghinderanmälan insändas av sökanden enligt Luftfartsförordningen 6 kap 25.

16 Forts. 15 Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan. Luftfartsverket har inte svarat på remissen. Jönköpings flygplats har inte svarat på remissen. Bestämmelser Enligt 9 kap 33 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som avses att pågå under en begränsad tid. En förutsättning för att ge tidsbegränsat bygglov är dock att åtgärden ska uppfylla något men inte alla av de förutsättningar för lov som nämns i 9 kap PBL. Bedömning Vindmätningsmasten är en del av projektet i det tillståndsgivna vindkraftsprojektet Hornamossen. Närliggande fastigheter är endast Krubbemaden 1:3 och 1:2 samt två samfälligheter där båda dessa fastigheter är delägare. Fastighetsägare för Krubbemaden 1:3 samt 1:4 är delaktiga i vindkraftsprojektet och man har skrivit avtal med dem gällande vindmätningsmasten. Sökanden har i sin ansökan angett att vindmätningsmasten kommer att vara uppställd tillfälligt och i högst fem år. Placeringen anses lämplig och inga grannar eller remissinstanser har haft något att invända. Bygglovet kan därför beviljas. Bygglovsavgift Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämns nedan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift. Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av Plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara godkänd av byggnadsnämnden och ha en självständig ställning till den som utför byggnadsarbetet. I detta ärende godkänns Roger Bodeholt som uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 plan- och bygglagen (2010:900)och 2-10 Boverkets föreskrift (BFS 2011:14, KA 4).

17 Forts. 15 Tekniskt samråd Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska deltaga. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor etc. Startbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 20. Arbetsplatsbesök och slutsamråd Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kontrollansvarig vid ett arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet. Slutbesked Innan masten får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 21. Giltighetstid Åtgärden som omfattas av beviljat bygglov ska påbörjas inom två år från det datum då detta beslut vinner laga kraft. Bygglovet är giltigt fem år efter det datum då beslutet vinner laga kraft. --- Beslutet skickas till: Sökande, Fastighetsägare, KA Beslutet kungörs: PoIT, Berörda sakägare

18 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, Gölhult 1:4 Beslut beslutar att återremittera ärendet till byggnadsnämndens tjänstemän för vidare handläggning. Ärendebeskrivning Ägare till fastighet Gölhult 1:4 har ansökt om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus med komplementbyggnad. Dnr BN15/60 Platsen ligger utanför detaljplanelagt område, cirka 140 meter från väg Det finns idag en infart från väg 1825 som sökanden avser att använda till den nya bostadstomten. Med anledning av att sökt åtgärd ska utföras utanför detaljplanelagt område har närboende fått möjlighet att ta del av ansökan och inkomma med synpunkter. Bedömning har tagit del av nya handlingar i ärendet men har inte hunnit ta ställning till dessa, därmed återremitteras ärendet för vidare handläggning. --- Beslutet skickas till: Sökande

19 Dnr BN15/27 17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av eldstad, Säcken 1:3 Beslut beslutar att: 1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av eldstad på fastighet Säcken 1:3. 2. I ärendet ta ut en bygglovsavgift om kronor. Ärendebeskrivning Sökanden avser att på fastigheten Säcken 1:3 uppföra ett enbostadshus med garage. Enbostadshuset uppförs i ett plan och den totala byggnadsarean blir 240 m². Eftersom tänkt byggnation ska utföras på landsbygden, utanför detaljplanelagt område, har berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit. Tillstånd för att anlägga enskilt avlopp inhämtas från miljöförvaltningen. Sökanden har varit i kontakt med miljöförvaltningen. Bedömning Den planerade byggnationen ska ske ute på landsbygden där det är relativt glest mellan bebyggelsen. Den bebyggelse som finns i området är av blandad karaktär med gårdsformationer med bostadshus och ekonomibyggnader, mindre hästgårdar men också enskilda enbostadshus på avgränsade villatomter. anser att det finns förutsättningar att tillåta byggnation enligt ansökan på angiven plats. Bygglovsavgift Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Kostnad för utsättning tillkommer. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämns nedan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift.

20 Forts. 17 Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av Plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. I detta ärende godkänns Göran Lundberg som kontrollansvarig. Tekniskt samråd Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska deltaga. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor, tillgänglighet, barnsäkerhet, rutiner för utsättning etc. Startbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 20. Arbetsplatsbesök och slutsamråd Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kontrollsansvarig vid ett arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet. Slutbesked Innan byggnaden får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet.

21 Forts. 17 Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 21. Giltighetstid Beviljat bygglov upphör att gälla om inte arbetet påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. --- Beslutet skickas till: Sökande, KA Beslutet kungörs: PoIT, Berörda sakägare

22 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut bygglov. Ärendenummer BN15/1. Redovisning av bygglov fattade på delegation mellan 1 januari och 28 februari Delegationsbeslut anmälan. Ärendenummer BN15/1. Redovisning av anmälan fattade på delegation mellan 1 januari och 28 februari Delegationsbeslut startbesked. Ärendenummer BN15/1. Redovisning av startbesked fattade på delegation mellan 1 januari och 28 februari Delegationsbeslut slutbevis/slutbesked. Ärendenummer BN15/1. Redovisning av slutbevis/slutbesked fattade på delegation mellan 1 januari och 28 februari Delegationsbeslut övrigt. Ärendenummer BN15/1. Redovisning av övrigt fattade på delegation mellan 1 januari och 28 februari Delegationsbeslut parkeringstillstånd. Ärendenummer BN14/46. Redovisning av parkeringstillstånd fattade på delegation mellan 3 september och 22 december Delegationsbeslut parkeringstillstånd. Ärendenummer BN15/10. Redovisning av parkeringstillstånd fattade på delegation 23 januari Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter. Ärendenummer BN14/7. Redovisning av lokala trafikföreskrifter fattade på delegation mellan 30 september och 8 december 2014 Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter. Ärendenummer BN15/123. Redovisning av lokala trafikföreskrifter fattade på delegation mellan 19 januari och 23 januari Delegationsbesluten förklaras härmed anmälda. ---

23 Informationsärenden Plan- och byggchef Emma Svärd informerade nämnden om bokslutet för 2014 som tidigare har godkänts genom delegationsbeslut av byggnadsnämndens ordförande. Ärendenummer: 13/258 - beslutade att ändra sammanträdesdag från den 1 april till den 31 mars för nästa sammanträde.

24 mars 3, 2015 BILAGA TILL BESLUT , 8 BILAGA 1 Credits not available [m] 1: Föreslagen sträckning 40 km/h

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 15 Remiss Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun... 29 16 Angående gång- och cykelvägen över Domneån... 30 17 Lokal trafikföreskrift Tätbebyggt område i Västerkärr...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-04 Innehållsförteckning Ärende 8 Godkännande av detaljplan Gunnarsbo 1:62... 17 9 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med eldstad samt gäststuga, Fiskebäckstomt 2:24...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 Innehållsförteckning Ärende 102 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Gunnarsbo 1:22... 227 103 Bygglov för nybyggnad av industri, Bränninge 8:4... 229 104 Antagande

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Angående ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Gunnarsbo 1:6 och 1:22... 75 38 Samråd förslag till detaljplan för Gunnarsbo 1:264, Spinnet... 77 39 Yttrande till

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Bygg- och miljönämnden KALLELSE 2015-01-16 1(6) Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 Upprop Val av justerare: förslag: Minna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp PROTOKOLL 1(11) Tid: kl 09:00-11:30 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27 Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande Tjänstgörande ledamöter: Karl-Erik Sjöberg, s Kristina Sandsten,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 100 Redovisning av delegationsbeslut... 179 101 Samråd - ändring av detaljplan för Brandstorp 1:25... 180 102 Hemställan om upphävande av strandskydd - Brandstorp 1:25... 181 103 Ändring

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 22 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande:, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 Zaine Andersson, (M), ordförande Lars-Åke Johansson, (S), vice ordförande Kristina Larsson,

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP)

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-20 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.25 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Niklas Svalö (S) ordförande Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (C) Niels Madsen (M) Fredrik

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C)

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer