Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27"

Transkript

1

2 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut 6 20 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning april Information om lantmäteriförrättningar 8 22 Information om plansamråd, förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 2, del av fastigheten Rindö 3: Information om programsamråd, Program för detaljplanering för Vaxön Plank- och staketpolicy revidering Aspen 6 Tillbyggnad av balkong på enbostadshus samt marklov för trädfällning Lotsen 6 27 Ramsö 1:307 Nybyggnad av fritidshus, ändring av befintligt fritidshus till komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad och ny placering av befintlig bod, nytt husförslag Rindö 3:380 Ändrad planlösning och ändring som påverkar brandskyddet i flerbostadshus (byggnad 5, OF 5), omprövning av beslut 79/ Överby 6:

3 3(36) 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista beslutar Lars Sjöblom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet senast den 5 maj Utsänd föredragningslista fastställs med den ändringen att ärende nr 12 i kallelsen Bogesund 1:106, yttrande till justitieombudsmannen (JO) behandlas som ärende nr 2, samt att detta ärende förklaras omedelbart justerat.

4 4(36) 17 Dnr 2014:0033 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Förvaltningen informerar om prognos mars Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Prognos mars 2015 sutdrag till: Kommunstyrelsen Ekonomienheten Akt

5 5(36) 18 Förelägganden, uppföljning beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om uppföljning av förelägganden. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Uppföljning av förelägganden,

6 6(36) 19 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m , Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Anmälan av delegeringsbeslut Ärendelistor delegeringsbeslut

7 7(36) 20 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning april 2015 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Förvaltningen informerar om utestående uppgifter till förvaltningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Utestående uppgifter till förvaltningen

8 8(36) 21 Information om lantmäteriförrättningar beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende 1. Underrättelse om att beslut fattats om ledningsrätt avseende teleledning mellan Vaxholm Tynningö - Gustavsberg, AB Underrättelse om att beslut fattats om ledningsrätt avseende teleledning mellan Österskär - Resarö - Edholma - Vaxön, AB Samråd utan erinran avseende fastighetsreglering berörande Ramsö 1:235 och 1:353, AB Samråd utan erinran avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Skarpö 1:139 och 1:141, AB Underrättelse om avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Rindö 2:156, 2:160, 3:10 och s:23, AB Underrättelse om avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Skarpö 1:12, 1: , 1:145, s:1 samt fastighetsreglering berörande Skarpö 1:139-1:141, AB Underrättelse om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Vaxön 1:81 och 1:100, AB Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

9 9(36) 22 Dnr 2015:0154 Information om plansamråd, förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 2, del av fastigheten Rindö 3:378 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Beslut om att samråda om framtaget planförslag togs av kommunstyrelsens planeringsutskott i 13 den 11 februari Planområdet är beläget på östra delen av Rindö inom Oskar-Fredriksborg och avgränsas i norr av Oskar- Fredriksborgsvägen (väg 274) samt i söder och öster av Rindövägen. Området gränsar i väster mot obebyggt skogsområde. Planområdet omfattar del av fastigheten Rindö 3:378. Syftet med detaljplanen för Rindö hamn etapp 2 är att möjliggöra utbyggnad av en ny skola och förskola i Rindö hamnområdet. Under tiden den 2 mars 30 mars 2015 visas planförslaget i kommunhuset, på Vaxholms stadsbibliotek samt på Vaxholms stads hemsida, Upplysningar lämnas av Paula Sund Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 30 mars 2015, adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholm eller: Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller fastighetsbeteckning anges. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

10 10(36) Forts. SBN 22 Handlingar Finns att tillgå via Vaxholms stads hemsida, sutdrag till: Paula Sund, sbf Akt

11 11(36) 23 Dnr 2015:0219 Information om programsamråd, Program för detaljplanering för Vaxön beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram program för detaljplanering för Vaxön. Bakgrunden till uppdraget handlar om att i enlighet med översiktsplanen möjliggöra en utveckling så att Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och service. Underlag till utvecklingsområden har hämtats från kommunens exploateringsprogram, godkänt av kommunfullmäktige Programmet ska ligga till grund för kommande detaljplaner inom utredningsområdet för Vaxön som är utpekat i översiktsplanen. Programmet redovisar på en översiktlig nivå var ny bebyggelse på Vaxön kan planeras. Programmet ger förslag till detaljplaneområden och övergripande riktlinjer och förutsättningar som ska vara vägledande vid kommande detaljplanering och utveckling. Programmet ger även en översikt av pågående planering och utveckling på Vaxön. Arbetet med att utveckla Vaxön bör ses som en långsiktig process. Utvecklingen av respektive område kommer sedan studeras vidare inom respektive detaljplan. Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att programsamråd ska genomföras. Under tiden den 7 april 1 juni 2015 visas programförslaget i kommunhuset, Eriksövägen 27, receptionen. Ordinarie öppettider mån - fre kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 11:45-12:30. Håll utkik på Vaxholms stads hemsida för avvikande öppettider under helgdagar. Under samrådstiden visas handlingarna även på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider, samt på Vaxholms stads hemsida, Programmet kan även rekvireras från stadsbyggnadsförvaltningen. Upplysningar lämnas av Kristina Dunker, tel och Oskar Pihl, tel

12 12(36) Forts. SBN 23 Information och möjlighet att ställa frågor, för enskilda eller grupper, erbjuds under särskilda tillfällen då representanter från stadsbyggnadsförvaltningen kommer att finnas på plats. Vid följande datum och tider är det möjligt att boka ett möte (30 min/bokning): 4/5 kl. 15:00 18:30 11/5 kl. 15:00 18:30 5/5 kl. 16:00 18:30 18/5 kl. 15:00 18:30 För att boka en tid skicka e-post eller ring till Kristina Dunker eller ) Den 19 maj 2015 kl. 16:30-19:00 är ni även välkomna till kommunhuset för öppet hus kring programförslaget. Representanter från stadsbyggnadsförvaltningen kommer vara på plats för att informera och ta emot frågor. Då informeras även om Montessoriskolans arbete med visioner för Vaxön genom Minecraft. Synpunkter på programförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 1 juni 2015, adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholm eller: Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller fastighetsbeteckning anges. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Finns att tillgå via Vaxholms stads hemsida, sutdrag till: Kristina Dunker, sbf Akt

13 13(36) 24 Dnr 2006:1370 Plank- och staketpolicy revidering beslutar Reviderad plank- och staketpolicy för Vaxholms stad godkänns att gälla från och med 11 maj Ärende har sedan år 2007 en plank- och staketpolicy för att underlätta för de som ska sätta upp staket, spaljé eller ansöka om bygglov för plank. Staket är inte lovpliktiga men plan- och bygglagen ger ingen vägledning om vad som är ett staket respektive ett bygglovspliktigt plank. Policyn har reviderats år Ett antal domar på senare tid visar att det fortfarande råder skillnader hur överprövande myndigheter bedömer vad som är ett bygglovspliktigt plank. För minska risken för att staket eller spaljéer sätts upp, och efter att någon klagar bedöms som lovpliktigt plank av överprövande myndighet, föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att policyn revideras. Föreslagna ändringar är Staket kan uppföras utan bygglov om det är max 1,2 meter (tidigare 1,7 meter) högt från marken och väl genomsiktligt, minst 50 % luft (tidigare 40 %) sett vinkelrätt mot staketet. Spalje kan uppföras utan bygglov om det har minst 70 % luft (tidigare 50 %) Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock uppmärksamma nämnden på att policyn endast är en vägledning för den som ska sätta upp ett staket, plank eller en spaljé. Om avsikten är att skapa ett insynsskydd är det genom ansökan om bygglov, och eventuell överprövning, som det avgörs om åtgärden är bygglovspliktig eller inte. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

14 14(36) Forts. SBN 24 Redovisade handlingar Förslag, reviderad plank- och staketpolicy för Vaxholms stad sutdrag till: Akt Policyn publiceras på kommunens hemsida

15 15(36) 25 Dnr 2014:0713 Aspen 6 Tillbyggnad av balkong på enbostadshus samt marklov för trädfällning beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. Marklov ges enligt 9 kap. 35 plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 planoch bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherrens kontrollplan ( ) fastställs. Avgift för handläggningen av ansökan tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Innan tillbyggnaden får tas i bruk ska slutbesked ha meddelats (10 kap. 4 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden tas i bruk utan slutbesked. Av 10 kap. 6 plan- och bygglagen framgår att kontrollplan inte krävs för markåtgärder. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 plan- och bygglagen). Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs (10 kap. 25 plan- och bygglagen). upplyser att om beslutet överklagas och byggnationen påbörjas innan ärendet är slutligt avgjort av överprövande myndighet sker detta på egen risk.

16 16(36) Forts. SBN 25 Sökanden och byggherre Sökande är Ärende Ärendet redovisas i tjänsteutlåtande daterat Tjänstutlåtande och granskning av ansökan har gjorts av Nacka kommun p.g.a. jäv enligt 6 kap. 25 nr 5 kommunallagen mellan fastighetsägare (1/2) av Aspen 6 och stadsbyggnadsförvaltningen. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. För ärendet gäller Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. ska meddelas när arbetet avslutats. Följande handlingar ska lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen när åtgärden är utförd, som underlag för slutbesked: o intyg från byggherren att lovet har följts, o intyg från byggherren att kontrollplanen följts. Yrkanden Lars Sjöblom (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Lars Sjöbloms (S) yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden Akt

17 17(36) Forts. SBN 25 Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

18 18(36) 26 Dnr 2010:0413 Lotsen 6

19 19(36) Forts. SBN 26

20 20(36) Forts. SBN 26

21 21(36) Forts. SBN 26

22 22(36) Forts. SBN 26

23 23(36) Forts. SBN 26

24 24(36) Forts. SBN 26

25 25(36) Forts. SBN 26

26 26(36) Forts. SBN 26

27 27(36) Forts. SBN 26

28 28(36) 27 Dnr 2013:0747 Ramsö 1:307 Nybyggnad av fritidshus, ändring av befintligt fritidshus till komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad och ny placering av befintlig bod, nytt husförslag beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31, 31 a plan- och bygglagen med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Villkor för beslutet Komplementbyggnaden får inte inredas med kök/pentry/trinett. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen. Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Ärende Ansökan avser nytt bygglov för nybyggnad av fritidshus med 119 kvm byggnadsoch bruttoarea och 56 kvm öppenarea (avser bygglovspliktig del av altan), ändring av befintligt fritidshus till komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad med 9 kvm byggnads- och bruttoarea och ny placering av befintlig bod. Bygglov har getts av stadsbyggnadsnämnden 11/ för ovan sökta åtgärder. Sökande har inkommit med nya ritningar avseende fritidshuset

29 29(36) Forts. SBN 27 som bedöms att inte kunna hanteras som revidering av befintliga ritningar då ändringarna inte kan anses som mindre. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten har arealen 4550 m2 och är bebyggd med ett fritidshus med ca 31 m2 byggnadsarea och en bod med ca 12 kvm byggnadsarea. Fastigheten är belägen utom detaljplan och utanför verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i yttrande ingen erinran. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Tre yttranden har inkommit från ägaren till fastigheten Ramsö 1:425. Sökanden har fått kopia på yttrandena och möjlighet att bemöta dem. Motivering Ägaren till fastigheten Ramsö 1:425 har yttrat sig negativt avseende placering av fritidshuset. I de tre yttranden som inkommit finns önskemål, för att få större avskildhet, att fritidshuset ska placeras 8,0 m från fastighetsgräns mot Ramsö 1:425 i stället för 4,5 m. Alternativt att fritidshuset placeras 6,0 m från fastighetsgräns mot Ramsö 1:230, i stället för 4,5 m och behålla avståndet 4,5 m från gräns mot Ramsö 1:425. Sökande har bemött inkomna yttranden och avser inte ändra föreslagen placering av fritidshuset. Enligt 9 kap 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1, 2 första stycket, 3, 6, 7, 9 11, 12 första stycket, 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). Av 9 kap. 2 plan- och bygglagen framgår bl.a. att det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål

30 30(36) Forts. SBN 27 än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd. Ändrad användning från komplementbyggnad till huvudbyggnad eller tvärt om är något som kan anses som sådant väsentligen annat ändamål som avses enligt plan- och bygglagen. (Kammarrätten i Jönköping, , nr ). Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenhet för omgivningen. Bedömningen av vad som ska anses vara en olägenhet bör tolkas utifrån objektiva grunder och enligt vad som allmänt sett kan godtas. Bedömningen baseras sålunda inte enbart på en enskilds reaktion i det enskilda fallet. Vid platsbesök konstaterades att möjlighet för placering av byggnaden på platån är begränsad med hänsyn till terrängen. Nuvarande förslag av byggnadens utformning och placering bedöms inte som betydande olägenhet på så sätt som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31,31 a plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31,31 a plan- och bygglagen med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd görs separat av stadsbyggnadsnämnden. kommer vid det tekniska samrådet pröva behovet av färdigställandeskydd. Vid det tekniska samrådet kan det framkomma behov av ytterligare handlingar för att startbesked ska kunna ges. Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och

31 31(36) Forts. SBN 27 allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. ska meddelas när arbetet avslutats så att kallelse till slutsamråd kan skickas ut. Se i kommande separata beslut om startbesked vilka handlingar som behöver skickas till stadsbyggnadsnämnden för att slutbesked ska kunna ges. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare Akt (kontrollansvarig) Beslutet delges (med delgivningskvitto): Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

32 32(36) 28 Dnr 2014:0295 Rindö 3:380 Ändrad planlösning och ändring som påverkar brandskyddet i flerbostadshus (byggnad 5, OF 5), omprövning av beslut 79/ beslutar Delegerar till handläggare att besluta om startbesked. Delegationen till handläggare förenas med krav att om beslutet blir att ge startbesked ska startbeskedet villkoras med att trapphiss eller motsvarande anordnas från entréplan till vindsplanet. Byggherre. Ärende Anmälan avser ändrad planlösning och ändring som påverkar brandskyddet i vindsplan. Vindsplanet innehåller idag vindsförråd och nio mycket enkla lägenheter med gemensam dusch och toalett, kvm. Tre av dessa lägenheter överförs till en underliggande lägenhet. De övriga sex lägenheterna och vindsförråden görs om till åtta lägenheter kvm och förses med nya pentryn och badrum. Vindsförråden flyttas till källaren. beslutade : att delegera till handläggare att ge startbesked när förutsättningar enligt 10 kap. planoch bygglagen föreligger för LGH ÖVRE ETAGE 75,1 KVM enligt ritning A daterad , att neka startbesked för övriga redovisade ändringar enligt ritning A daterad , där nämnden inte vill göra avsteg från kraven på tillgänglighet med hänvisning till nedan angiven anledning, att avgift för nekat startbesked tas ut med kr kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Den del av nämndens beslut som avser nekat startbesked har byggherren begärt att stadsbyggnadsnämnden omprövar. Som skäl framför byggherren att en trapphiss kommer att installeras vilket gör att lägenheterna kommer att klara tillgänglighetskravet

33 33(36) Forts. SBN 28 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. För fastigheten gäller detaljplan nr 323. Motivering Redogörelse för gällande lagstiftning m.m. finns i nämndens beslut 79/ Nämnden valde att inte tillämpa möjligheten till undatag från följdkravet på hiss p.g.a. ökad risk för att kommunen senare skulle behöva bekosta hiss via bostadsanpassningsbidrag. I och med att byggherren nu åtagit sig att bekosta hiss bedöms gällande krav för startbesked avseende tillgänglighet uppfyllas även utan att tillämpa undantagsregeln i 8 kap. 7 plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut Delegerar till handläggare att besluta om startbesked. Delegationen till handläggare förenas med krav att om beslutet blir att ge startbesked ska startbeskedet villkoras med att trapphiss eller motsvarande anordnas från entréplan till vindsplanet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Kopia på beslut till: Sökanden Akt

34 34(36) 29 Dnr 2012:0730 Överby 6:63

35 35(36) Forts. SBN 29

36 36(36) Forts. SBN 29

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17 2(59) Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista samt godkännande av närvaro 4 2 Årsbokslut 2015 5 3 Förelägganden, uppföljning 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

2(26) Innehållsförteckning

2(26) Innehållsförteckning 2(26) Innehållsförteckning 88 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 89 Ekonomiuppföljning utfall september 4 90 Förelägganden, uppföljning 5 91 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2015-05-26 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2015-05-26

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Angående ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Gunnarsbo 1:6 och 1:22... 75 38 Samråd förslag till detaljplan för Gunnarsbo 1:264, Spinnet... 77 39 Yttrande till

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45 1 (45) BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf. Torbjörn Stensson (obunden), vice ordf. Hans Nordlund

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring)

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring) Datum Dnr 2015-04-14 BYGG.2014.4840 29 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Tf. enhetschef FJÄLLSTRÖM MALIN Tjänsteskrivelse INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3)

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2016-000096 Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) Förslag till

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

124-136 ( 127 har justerats omedelbart)

124-136 ( 127 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(15) Paragrafer 124-136 ( 127 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.37 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 16.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer