Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut"

Transkript

1 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG TILL BESLUT Ändring av detaljplan P 182 övergår till normalt planförfarande och får bli föremål för granskning. Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 miljöbalken antas inte uppstå till följd av ändring av detaljplan P 182. Exploateringskalkyl för genomförande av ändring av detaljplan P 182 godkänns. SAMMANFATTNING Planändringen har tidigare handlagts med enkelt förfarande. Efter synpunkter i samrådsskedet har området för planändringen utökats så att det bedöms relevant att övergå till normalt förfarande. Därmed krävs ett granskningsbeslut. BAKGRUND Samrådsförslaget till planändring omfattade endast friliggande bebyggelse med beteckningen F norr om Linghemsvägen i planändringen. Tre fastigheter på Virvelvindsvägen har 18 m förgårdsmark i gällande plan. En remsa med 10 m prickmark utmed Virvelvindsvägen föreslås upphävas, så att förgårdsmarken motsvarar övriga fastigheter i planområdet, och bestämmelsen Ö II som gäller på övriga delar av fastigheten införs. Med hänsyn till trafiksituationen på Linghemsvägen och buller från trafiken samt närheten till industriområdet togs inte fastigheterna på Snövägen söder om Linghemsvägen med i samrådsskedet. Efter synpunkter i samrådet har bedömningen gjorts att för de tre fastigheterna närmast vägen kan en mindre ändring snarast avhjälpa både trafiksituationen och bullerstörningarna något. På fastigheterna Östra Malmskogen 1:9 och 1:11 ersätts prickmark med en byggrätt för garage om max 30 m 2 på den norra sidan av huset. Detta för att kunna fungera som en bullerskärm mot trafikbuller. På Östra Malmskogen 1:14 har uppdagats att det befintliga utfartsförbudet mot Linghemsvägen i gällande plan inte efterföljs. Möjlighet ges därmed till en byggrätt på max 30 m 2 för garage på den södra sidan av huset, och krav kommer att ställas på att utfartsförbudet efterföljs.

2 2 I övrigt föreslås de bestämmelser och regleringar för exempelvis användning och byggnadshöjd som anges i byggnadsplanen P 182 fortsatt gälla. Fastigheter söder om Linghemsvägen omfattas alltså inte av den ändrade lydelsen för bestämmelsen F. ORIENTERINGSBILD Planområde TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Anna Bertilson Saga Wingård Beslutet samt tillhörande tjänsteskrivelse expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium

3 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde Dnr. Sbn

4 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Sammanfattning av förslag till planändring Ändringen gäller i första hand friliggande villor med beteckning F inom den del av planområdet för plan P 182 som är norr om Linghemsvägen. Planändringen omfattar även 3 fastigheter belägna söder om Linghemsvägen. Bestämmelsen ändras så att fastigheterna får en utökad byggrätt, för att exempelvis ge plats för komplementbyggnader och uterum. Därtill revideras planändringen jämfört med samrådsskedet något för att ge möjlighet till garage etc. på ytterligare 6 fastigheter. I övrigt fortsätter de bestämmelser och regleringar som anges i byggnadsplanen P 182 att gälla. Planändring av de angränsande planerna P 185 och P 187 är också föremål för en översyn, men hanteras med separata planhandlingar. Planändringen bedöms inte strida mot 3, 4 och kap 5 miljöbalken. Förslag till planändring är förenligt med Översiktsplan för staden Linköping, antagen av kommunfullmäktige i juni TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Saga Wingård Planarkitekt/Projektledare Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Plankarta med förslag till nya bestämmelser i skala 1:2000 Planbeskrivning inklusive behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. I figuren finns också en uppskattad tidplan. Planändringen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900). december 2012 januari 2013 mars

5 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Innehåll Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P Sammanfattning av förslag till planändring... 2 Innehåll... 3 Planens bakgrund och syfte... 4 Förslag till planändring... 4 Administrativa bestämmelser... 5 Planens genomförande... 6 Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser... 6 Planeringsförutsättningar... 6 Plandata... 6 Tidigare ställningstaganden... 6 Befintlig bebyggelse... 7 Övrigt... 8 Medverkande tjänstemän... 8 Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB... 9 Samlad behovsbedömning

6 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Planens bakgrund och syfte Bakgrund De delar av gällande underliggande plan som består av friliggande villor, markerat med F respektive Ö i plankartan, har en reglerad minsta tomtstorlek på 800 m 2, samt varierande byggnadshöjd i en till två våningar. För områden betecknade med F gäller maximal byggnadsarea 115 m m 2. För områden betecknade med Ö gäller i underliggande plan maximal byggnadsarea 160 m m 2. Byggrätt på fastigheter för kedjehus/radhus (markerade med R i plan) är endast reglerade med prickmark samt våningshöjd (max 2 vån). Allt eftersom bostadsstandarden höjts, har fastighetsägare ansökt om bygglov för att göra kompletteringsåtgärder, såsom uppförande av garage och tillbyggnader. Önskemålen om utökning av bostadsarean har i flera fall överskridit den byggrätt som gällande detaljplaner medger. Två tidigare planändringar för varsin fastighet har gjorts, då totala byggnadsarean har utökats till 200 respektive 210 m 2. Då tidigare gällande byggnadslagstiftning i stor utsträckning gav möjlighet för kommunernas byggnadsnämnder att medge dispens från planbestämmelserna har bygglov ofta kunnat beviljas för större byggnadsarea än vad aktuell detaljplan medger. Den generösa möjligheten till dispenser togs bort vid plan- och bygglagens införande Den nya lagstiftningen gav vissa begränsade möjligheter att lämna lov till avvikelser om de kunde bedömas som s.k. mindre avvikelser. Lagstiftningen gav även möjlighet till prövning av ändringar i gällande detaljplan utan att en helt ny plan behövde upprättas. Syfte Syftet med planändringen är att genom utökning av tillåten byggrätt i ett befintligt bostadsområde ge möjlighet till utökad bostadsyta, samt kompletterande byggnader såsom garage och uterum. Förslag till planändring Planändringen gäller främst den friliggande bostadsbebyggelse norr om Linghemsvägen, markerade med F på plankartan. Berörda fastigheter (38 st) är avsedda för fristående bostadsbebyggelse, markerade med B och F samt I (en våning) ibland med möjlighet till vindsinredning v, respektive II (två våningar) i plankartan. För fastigheter norr om Linghemsvägen föreslås lydelsen för bestämmelsen F i underliggande plan P 182 ändras till följande lydelse Inom med F betecknat område medges en fristående byggnad per fastighet med kompletterande byggnader såsom garage och uterum. På fastigheter under 1000 m², då F är kombinerat med I medges en total maximal byggnadsarea på 200 m² per fastighet. På fastigheter över 1000 m² där F är kombinerat med I medges en maximal total byggnadsarea på 225 m². Då F är kombinerat med II medges en total maximal byggnadsarea på 185 m² per fastighet. 4

7 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Efter samrådet har området för planändringen utökats något för att omfatta tre fastigheter belägna söder om Linghemsvägen. Även prickmark för tre andra fastigheter har minskats. Tre fastigheter på Virvelvindsvägen (Åby 8:1, 1:9 och 1:7) har 18 m förgårdsmark (mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark) i gällande plan. En remsa med 10 m prickmark utmed Virvelvindsvägen föreslås upphävas, så att förgårdsmarken motsvarar övriga fastigheter i planområdet, Bestämmelsen Ö II som gäller på övriga delar av fastigheten införs istället. Med hänsyn till trafiksituationen på Linghemsvägen och buller från trafiken samt närheten till industriområdet togs inte fastigheterna på Snövägen söder om Linghemsvägen med i samrådsskedet. Efter synpunkter i samrådet har bedömningen gjorts att för de tre fastigheterna närmast vägen kan en mindre ändring snarast avhjälpa både trafiksituationen och bullerstörningarna något. På fastigheterna Östra Malmskogen 1:9 och 1:11 ersätts prickmark med en byggrätt för garage om max 30 m 2 på den norra sidan av huset. Detta för att kunna fungera som en bullerskärm mot trafikbuller. På Östra Malmskogen 1:14 har uppdagats att det befintliga utfartsförbudet mot Linghemsvägen i gällande plan inte efterföljs. För denna fastighet ges möjlighet till en byggrätt på max 30 m 2 för garage på den södra sidan av huset, och krav kommer att ställas på att utfartsförbudet efterföljs. I övrigt föreslås de bestämmelser och regleringar för exempelvis användning och byggnadshöjd som anges i byggnadsplanen P 182 fortsatt gälla. Fastigheter söder om Linghemsvägen omfattas alltså inte av den ändrade lydelsen för bestämmelsen F. Gestaltning och kulturmiljöer Den blandade bebyggelsen med redan idag många tillbyggnader kan kompletteras med uterum mm. utan att påverka karaktären i området. De reglerade byggnadshöjder, samt avstånd mellan byggnader och fastighetsgräns som finns i plan P 182 mm. kvarstår. Tillgänglighet Tillgänglighetskrav på nya byggnader hanteras i bygglovsskedet. Administrativa bestämmelser Huvudmannaskap Linköpings kommun kvarstår som huvudman för allmän plats mark inom planen. Genomförandetid Genomförandetiden för detta tillägg till detaljplan är 5 år från den dag då beslutet att anta planändringen vunnit laga kraft. 5

8 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Planens genomförande Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande En behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning är gjord och återfinns längst bak i planbeskrivningen. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken Planändringen bedöms inte strida mot i 3,4 och 5 kap miljöbalken. Överensstämmelse med översiktsplanen Planförslaget ligger i linje med bestämmelserna för Tallboda i Översiktsplan för staden Linköping, antagen av kommunfullmäktige i juni Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Planekonomi Planavgift som ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen kommer tas ut i samband med bygglovsprövning. Planeringsförutsättningar Plandata Den i dagsläget gällande delen av plan P 182 täcker ett område på ca 11,7 ha. Planändringen gäller ett område på ca 6,2 ha. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Tallboda omfattas av översiktsplan för staden Linköping antagen av kommunfullmäktige i juni För Tallboda anger planen markanvändningen bostäder med inslag av verksamheter. Förtätning kan bli aktuell. Detaljplaner Gällande plan P 182 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan ÅKERBO KOMMUN Västra delen av Malmskogen, Östergötlands län är en byggnadsplan från tiden då Tallboda tillhörde Åkerbo kommun. Planen vann laga kraft Gällande planområde innehåller 70 st fastigheter med friliggande villor, en länga med kedjehus, samt en fastighet som är avsedd för både Bostadsändamål och Handel, där det i dagsläget finns dels ett flerbostadshus och dels en affärslokal. Två tidigare planändringar, 182a och 182b medger större byggrätter på ett par fastigheter. 182a gäller på fastigheten Staby 12:24 och medger en större 6

9 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 byggrätt med högst tillåtna sammanlagda byggnadsarea på 200 m b gäller på fastigheten Staby 12:21 och medger en större byggrätt med högst tillåtna sammanlagda byggnadsarea på 210 m2. Dessa tas inte med i denna planändring. Områden markerade med Ö på plankartan i gällande underliggande plan har redan en generös byggrätt med total maximal byggnadsarea på 185 m 2 i två våningar och tas därmed inte med i planändringen. För att utöka byggrätten för kedjehus/radhus inom området skulle krävas utsläckning av prickmark och anses ej lämpligt. Fastigheten Staby 12:102, som ligger inom ett område som är markerat med HB, blandat Bostadsändamål och Handel omfattas ej heller av denna planändring. Områden markerade med C samt Gb i plankartan är sedan tidigare överlagrade med annan gällande detaljplaner. Inför planarbetets start har en planutredning av fem stycken intilliggande planer (SPL 608, P 182, P 185, P 187 samt DP 871) i området utförts för att analysera hur gällande detaljplaner reglerar bl.a. byggrätt, tomtstorlekar och placering av byggnader. Denna utredning Planutredning inför ändring av detaljplaner i Tallboda SPL 608, P 182, P 185, P 187, DP 871 finns i Bilaga 1. Utredningen ligger till grund för ställningstagande till vilka detaljplaner som det finns behov att ändra och om det är lämpligt enligt detta förfarande. P 182, P 185 och P 187 tillåter samtliga betydligt mindre byggrätter än vad de flesta fastigheterna inom planområden skulle klara av, med dagens standard på exploateringsgrad. Planändringar för planerna P 182, P 185 och P 187 handläggs parallellt med separata planhandlingar. Riksintressen Planändringen påverkas inte av några riksintressen. Befintlig bebyggelse Kedjehusen inom planområdet för plan P 182har relativt enhetlig utformning. Många av husen har tegel som fasadmaterial. Kedjehusen har en relativt enhetlig utformning, medan de friliggande villorna har en mer varierande utformning. En stor andel av husen är byggda i tegel. Det förekommer redan i dagsläget många tillbyggnader. Att utöka byggrätten skulle därmed inte förändra karaktären i området. 7

10 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Övrigt Bilagor/referenser Bilaga 1 Planutredning inför ändring av detaljplaner i Tallboda SPL 608, P 182, P 185, P 187, DP 871 Medverkande tjänstemän Saga Wingård, planarkitekt: Projektledare för planprocessen, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Oscar Lindgren, mark- och exploateringsingenjör, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Planhandlingarna har granskats av Ali Hajar, planarkitekt, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 8

11 Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Samlad behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Påverkan Planändringen medför bättre utnyttjande av befintliga villafastigheter i Tallboda, vilket torde öka områdets attraktivitet. Befintlig grönyta på kvartersmark kan komma att bebyggas i högre utsträckning. Allmänna grönytor berörs inte av planändringen. Platsen De kompletteringar som medges genom den aktuella ökningen av byggrätterna inom området bör inte medföra några stora förändringar av den befintliga villaområdeskaraktären. Planen Ändringen av detaljplanen medför utökad byggrätt på befintliga villatomter, vilket innebär en aktualisering av detaljplanerna och minskar behovet av att upprätta helt nya detaljplaner. Slutsatser och ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella planändringen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har upprättats av Saga Wingård, planarkitekt, projektledare.

12 Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P

13 11

14

15 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Sbn dnr , Teknik- och samhällsbyggnadskontoret , Oscar Lindgren Minnesanteckningar från samrådsmöte för ändring av planerna P 182, P 185 och P 187 i Tallboda TID FÖR SAMMANTRÄDE: , kl PLATS: Tallbodaskolans matsal NÄRVARANDE TJÄNSTEMÄN Saga Wingård Ali Hajar Oscar Lindgren NÄRVARANDE Mötesdeltagare: Detaljplaneavdelningen/ToS Detaljplaneavdelningen/ToS Mark- och exploatering/tos 26 personer INLEDNING Saga Wingård inledde samrådsmötet med att presentera deltagande tjänstemän, innehållet för kvällen, skälet och syftet till planändringarna, innebörden av finansiering genom planavgift, samt planprocessen och en preliminär tidsplan för det kommande arbetet. Planändringen syftar till att utöka byggrätter på de fastigheter som har små byggrätter i gällande planer från runt Skälet är bl. a. att tidigare lagstiftning tillåtit dispenser från planbestämmelser som inte längre är acceptabla och som nu hindrar vidare bygglovansökningar. Med planändringarna anpassas planbestämmelserna till nuvarande bebyggelse, samt ger möjlighet till en större byggrätt för de som inte tidigare byggt ut. Man har också bedömt att de aktuella fastigheterna tål en högre exploateringsgrad. FRÅGOR FRÅN MÖTESDELTAGARE Fråga: Kommer planavgiften ligga fast eller kan den höjas? Det finns ju redan en bygglovsavgift? Svar från OL och AH: Planavgiften beräknas utifrån en grundavgift som fastställs i Bygg- och miljönämnden. Grundavgiften justeras, men då oftast i små steg. För bygglov i planer med planavgift betalas både en bygglovsavgift och en planavgift. Planavgiften är en efterskottsfinansiering av arbetet med planändringarna, som gör att fastighetsägarna inte behöver betala förrän den ökade byggrätten utnyttjas. 1

16 Fråga: Varför ändrar ni inte den del av P 182 som ligger söder om Norrköpingsvägen/Linghemsvägen? Frågeställaren har länge planerat att bygga ett garage, som överstiger befintlig byggrätt med 10 m 2. Svar från Hajar: Anledningen till att området inte tas med är bullret från Norrköpingsvägen/Linghemsvägen och risken att Trafikverket ställer sig emot ökade byggelse så nära vägen. Vad gäller komplementbyggnad tar vi med den synpunkten och undersöker möjligheten att utöka byggrätten för endast dessa. Fråga: Kommer bullret från E4 att minska/öka när området förtätas? Svar från SW: Själva förtätningen kommer sannolikt inte påverka varken ökning eller minskning av bullernivåerna. Prognoserna för E4 pekar dock mot mer trafik och därmed ökade bullernivåer. Fråga: I P 185 nämns ett grönstråk och rekreationsområde? Vad innebär det? Var finns planerna på det? Svar från SW: Rekreationsområdet är utpekat i översiktsplanen för staden. I aktuell plan är området markerat som park. Vi nämner rekreationsområdet för att visa att planändringen inte kommer ändra parkmarken. Fråga: Den prickade marken, vad händer med den? Frågeställaren bor inom ett område av plan P 182 som ej tagits med i planändringen. Han har 18 meter prickmark från fastighetsgräns och önskar bygga garage. Svar från SW: Prickmarken är tänkt att vara kvar. Kommunen har tidigare bedömt att ta bort prickmark är ett för stort ingrepp för att lösa med planändring. Frågan tas dock med. Att göra en ny plan för att ta bort prickmarken skulle innebära en frimärksplan, vilket är något kommunen eftersträvar att undvika efter nya riktlinjer från bl. a. Länsstyrelsen. Det skulle dessutom vara en kostsam process, för endast 1-3 fastighetsägare. Fråga: Hela Tallboda borde tas med, problem med små byggrätter finns i andra delar också. Det här är lite av en generationsfråga; yngre vill bygga större och mer. Varför är inte alla planer med? Svar från SW och AH: Vi har gjort en utredning där vi även studerat de kringliggande planerarna. Det 2

17 är just i de här tre vi bedömer att behovet är som störst. Prioriteringen för hela Linköping är på detaljplaner med lägst byggrätter i förhållande till fastighetsstorlek. Vi gör de här justeringarna varsamt och övervägt. Vi kan inte sätta samma exploateringsgrad för hela Tallboda utan att studera varje enskilt område. Fråga: Att byta färg på taket, är det bygglovspliktigt? Svar från SW och AH: Takkulör är inte en planbestämmelse för de aktuella planerna. Byte av färg får göras om det inte strider mot områdets karaktär. Det är en fråga som prövas av i bygglov, från fall till fall. Antecknat av: Oscar Lindgren. Kompletterat av: Saga Wingård Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Oscar Lindgren Mark- och exploateringsingenjör 3

18 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Ändring av detaljplan för villabebyggelse i Tallboda, P 182 Plansamrådsredogörelse Orientering Syftet med planändringen är att genom utökning av tillåten byggrätt i ett befintligt bostadsområde ge möjlighet till utökad bostadsyta, samt kompletterande byggnader och uterum på fastigheter inom planområdet. Planområdet ligger i Tallboda intill plan P 187 och P 185 som också genomgår motsvarande planändring. Samråd om planförslaget Plansamråd genomfördes under tiden 26 november 16 december Planförslaget har remitterats till berörda myndigheter och organisationer samt grannar enligt fastighetsförteckning upprättad 4 september Allmänt informations- och samrådsmöte kombinerat för planändring för P 182, P 185 och P 187 ordnades den 4 december 2012 i Tallbodaskolans matsal. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna samrådsredogörelse. Mötet annonserades i Östgöta Correspondenten och Linköpings Tidningen, 24 november Information om mötet delgavs berörda och sakägare via brev. Samrådshandlingar Detaljplanekarta i skala 1:3000 med tillhörande bestämmelser Planbeskrivning inklusive behovsbedömning av miljöbedömning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping Postadress: Teknik och samhällsbyggnad, Linköpings kommun, Linköping Telefon: Fax: , E-postadress:

19 2 Inkomna yttranden Totalt har 7 yttranden inkommit enligt nedan: Myndigheter Inkommande datum Synpunkter Inga synpunkter Länsstyrelsen Östergötland X 3 Lantmäterimyndigheten X Kommunala nämnder/kontor och bolag etc. Räddningstjänsten Östra Götaland Tekniska Verken i Linköping AB Privatpersoner X X Robert Gustafsson X Övriga sakägare Skanova X Vattenfall X Myndigheter Nedan redovisas Länsstyrelsens och Lantmäteriets yttrande i sin helhet, sammanfattning av de andra yttrandena som innehåller synpunkter samt kommunens kommentarer till synpunkterna. Länsstyrelsen Länsstyrelsens yttrande i sin helhet: Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL 5:20. Handlingarna utgörs av plankarta med förslag till nya bestämmelser, planbeskrivning samt behovsbedömning av MKB. Syftet med planändringen är att genom utökning av tillåten byggrätt i ett befintligt bostadsområde ge möjlighet till utökad bostadsyta, samt kompletterande byggnader och uterum på fastigheter inom planområdet. LÄNSSTYRELSEN SYNPUNKTER Kontroll enligt 11 kap PBL Förslaget strider inte mot det intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har således inget att erinra mot förslaget. Sid

20 3 Lantmäterimyndigheten Lantmäteriets yttrande i sin helhet: Ändring av detaljplaner för villabebyggelse i Tallboda P182, P185, P187 Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planernas samrådshandlingar (daterade ) Privatpersoner Robert Gustafsson Önskar att hela gällande P182 ingår i planändringen. Bor på Snövägen söder om Linghemsvägen. Vill kunna bygga garage som skydd från Linghemsvägen. Teknik- och samhällsbyggnadskontorets kommentar: Med hänsyn till trafiksituationen på Linghemsvägen och buller från trafiken samt närheten till industriområdet togs inte fastigheterna på Snövägen söder om Linghemsvägen med i samrådsskedet. Dock görs nu bedömningen att för de tre fastigheterna närmast vägen kan en mindre ändring snarast avhjälpa både trafiksituationen och bullerstörningarna något. På fastigheterna Östra Malmskogen 1:9 och 1:11 ersätts därmed prickmark med en byggrätt för garage om max 30 m 2 på markerat område på den norra sidan av huset. Detta för att kunna fungera som en bullerskärm mot trafikbuller. En generell ökning av byggrätterna på Snövägen i enhetligt med tillägg till planbestämmelserna norr om Linghemsvägen medges ej. Ändringar efter plansamråd Planhandlingarna har kompletterats enligt nedan. Ändringar och kompletteringar av redaktionell karaktär och/eller mindre väsentliga för planens sakfrågor framgår inte av denna skrivelse. Efter samrådet har området för planändringen utökats något. Tre fastigheter på Virvelvindsvägen (Åby 8:1, 1:9 och 1:7) har 18 m förgårdsmark (mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark) i gällande plan. En remsa med 10 m prickmark utmed Virvelvindsvägen föreslås upphävas, så att förgårdsmarken motsvarar övriga fastigheter i planområdet, Bestämmelsen Ö II som gäller på övriga delar av fastigheten införs istället. På fastigheterna Östra Malmskogen 1:9 och 1:11 ersätts prickmark med en byggrätt för garage om max 30 m 2 på den norra sidan av huset. Detta för att kunna fungera som en bullerskärm mot trafikbuller. På Östra Malmskogen 1:14 har uppdagats att det befintliga utfartsförbudet mot Linghemsvägen i gällande plan inte efterföljs. För denna fastighet ges möjlighet till en byggrätt på max 30 m 2 för garage

21 4 på den södra sidan av huset, och krav kommer att ställas på att utfartsförbudet efterföljs. Synpunkter som inte tillgodoses Samtliga inkomna synpunkter anses tillgodosedda. Saga Wingård Planarkitekt

22

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6)

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6) 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-19 Dnr. Sbn 2011-851 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Katarina Löfquist, tel 013-206263 katarina.lofkvist-eriksson@linkoping.se SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12 Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-12 Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsarkitekt Tomas Johnsson 0280-181 69 Dnr: KS/2016:34 Detaljplan för Olarsgården annex Byggnadsnämndens beslut: det i januari

Läs mer

Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut (Östergårdsgatan m.fl.)

Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut (Östergårdsgatan m.fl.) 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-30 Dnr Sbn 2013-203 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Handläggarens namn Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Restaurang vid Granängsvägen

Restaurang vid Granängsvägen LAGA KRAFTHANDLING April 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Restaurang vid Granängsvägen Del av Bollmora 1:94 inom Tyresö

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

DETALJPLAN - Samråd. Samrådstiden gäller från 2014-06-13 till och med 2014-07-11. 2014-06-04 Dnr 2014-45. Enligt sändlista

DETALJPLAN - Samråd. Samrådstiden gäller från 2014-06-13 till och med 2014-07-11. 2014-06-04 Dnr 2014-45. Enligt sändlista Datum Vår bet 2014-06-04 Dnr 2014-45 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Detaljplan för Mandolinen 1 m.fl. och del av Fröafall 2:1 i Tranås stad Upprättad

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat planförslag har varit ute för samråd under

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN),

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN), KS/2013/502 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR (NYHAMNSSKOLAN), HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING, 2013-10-14 FÖRORD OM DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL DETALJPLAN En detaljplan består av en

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning.

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning. ANTAGEN AV BYGQ-lADSNAMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992 LAGA KRAFr DEN S NOVEMBER 1992 l DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Eggby 13:2 I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs a v denna

Läs mer

Antagandehandling juni 2001

Antagandehandling juni 2001 Antagandehandling juni 2001 HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse med utlåtande Plankarta med bestämmelser Bilaga Fastighetsförteckning Planen antagen 2001-06-20 av byggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Till planen hör: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

PLANBESKRIVNING. Till planen hör: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-04-16, rev. 2008-07-17 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HÖGMARSÖ 2:42 i Länna församling ENKELT PLANFÖRFARANDE Dnr 08-10054.214 Ks 08-457 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby.

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby. www.mjolby.se/planer Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet Planhandlingar Diarienummer: BRN 2013:284 SAMRÅDSHANDLING Upprättad av Byggnadskontoret i september 2015 Tillägg

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta DIARIENR SBN 2012-001802 0126K-15729 1 (8) Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN

DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN 1(8) DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN UTLÅTANDE mars 2014 I bifogad sammanställning redovisas samtliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-26 29 Sida Dnr 22/2012 2331 Dnr 248/2012 220 Sbn 25 Dnr 38/2013 460 Dnr 46/2013 400 Dnr 170/2011 214 Information Samhällsbyggnadsutskottets

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-12-14 1 1.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse LAGA KRAFT 2014-09-20 Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) 2014-06-02 DNR: PBN/2013:112 Samrådsredogörelse Tillhörande detaljplan för: Sparbanken 5 Sparbanken, Strängnäs Kommun Plan- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Bergsviken 6:56 i Piteå kommun, Norrbottens län. Samrådsredogörelse. ÅÅÅÅ-mm-dd

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Bergsviken 6:56 i Piteå kommun, Norrbottens län. Samrådsredogörelse. ÅÅÅÅ-mm-dd SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse Detaljplan för Bergsviken 6:56 i Piteå kommun, Norrbottens län A. Hur samrådet har bedrivits Förslaget har varit ute på samråd under tiden 16-11-2013 09-12-2013. Inbjudan

Läs mer

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796 Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg planchef Granskningshandling november 2015 Detaljplan för Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY

DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY FÖP HOGDALSNÄSET 1(1) Ändring av DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY fastigheterna Torreby 3:161 3:162 m fl MUNKEDALS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen Munkedals kommun 2008-05-14, 72. Laga kraft, 2008-07-01

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING 1490K-P1205 Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning Planen är upprättad som ett tillägg till gällande detaljplan för Stången 8 och har handlagts

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6)

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6) Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6) Planbeskrivning och behovsbedömning Det gällande planområdet Planområde för tillägget

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Koncept till Granskningsutlåtande

Koncept till Granskningsutlåtande Samhällsbyggnadskontoret Koncept till Granskningsutlåtande Dnr: 2013-00149-214 Detaljplan för Överenhörna - Ekensberg 1:47 m.fl. Lundhagen inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2013-12-13 Innehåll

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

DEL AV KV. GJUTAREN. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län

DEL AV KV. GJUTAREN. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. GJUTAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet, markerat i rött. Dnr KS/2015: 479 214 Samhällsbyggnad

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samrådshandling. VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande 2009-05-12. Ändring av detaljplan för del av

Samrådshandling. VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande 2009-05-12. Ändring av detaljplan för del av Enkelt planförfarande Samrådshandling 2009-05-12 Ändring av detaljplan för del av VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. Holmens fritidsområde, Valbo-Ryr Munkedals kommun Tillägg till PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

del av detaljplan för Näckrosen 11 m.fl. (Näckrosen 11) inom Stuvsta kommundel

del av detaljplan för Näckrosen 11 m.fl. (Näckrosen 11) inom Stuvsta kommundel MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/66.318 Dp 3-B-50:3 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

INNEHÅLL 3 INLEDNING 4-5 MILJÖBEDÖMNING 5-6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6-17 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG 18-19 GENOMFÖRANDEFRÅGOR

INNEHÅLL 3 INLEDNING 4-5 MILJÖBEDÖMNING 5-6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6-17 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG 18-19 GENOMFÖRANDEFRÅGOR TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 1031 för SOFIEBERG NORRA DELEN MARKÖREN 1, MUSKÖTEN 7 m.fl. HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0102 Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29 Granskningshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-05-18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I LEKEBERGS KOMMUN Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län PLANOMRÅDE UPPRÄTTAD 2008-05-21 REVIDERAD

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna.

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Laxforsen 4:53 Kiruna Kommun Norrbottens län Laxforsen 4:53 Förslag till antagandehandlingar

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun 1 Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun Dnr Ädh 0098/2006 Dnr planmodul: P 06/0001 SÄRSKILT UTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande Detaljplanen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2015-08-19 Diarienummer 0350/14 Sida 1/13 SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Foto eller bild! DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER NORR OM SOMMARVÄGEN ÖCKERÖ 2:397, 2:697, 2:779 M FL ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan- och bygglovenheten PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A Dnr: 2014 01740-214 Detaljplan för fastigheten GRUSÅSEN 1:4 m fl inom Grusåsen i SÖDERTÄLJE Upprättad 2014-11-03

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun 1 (6) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglagen

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer