ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun"

Transkript

1

2 ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage MOTALA KOMMUN NORMALT PLANFÖRFARANDE STADSBYGGNAD PMN beslut, samråd Handläggare: PMN beslut, utställning Alisa Basic, planeringsarkitekt PMN beslut, antagande Tel Laga kraft

3 Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 Motala kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse och utlåtande Planen grundas på ett program med tillhörande samrådsredogörelse. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Planens syfte är att möjliggöra en etablering av två vindkraftverk på fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, ca 5 km söder om Motala. Möjligheten att uppföra nödvändiga tekniska anläggningar och körbara tillfarter till vindkraftverken ska säkras. Planområdet ska även fortsättningsvis gå att nyttja för jordbruksändamål. Annan verksamhet eller markanvändning som medför stadigvarande vistelse ska inte uppmuntras. Huvuddrag Markanvändningen inom planområdet blir LE 1 (jordbruksmark där vindkraftverk får uppföras). Uppförandet av två vindkraftverk möjliggörs genom att en egenskapsbestämmelse vindkraftverk införs för en del av planområdet. I planen regleras vindkraftverkens storlek och utseende med beaktande av landskapsbilden. Högsta totalhöjden begränsas till 150 m. Kraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet. BAKGRUND Eolus Vind AB är ett svenskt bolag som projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar. Företaget levererar också färdiga vindkraftverk till andra intressenter. Eolus Vind AB avser att i samarbete med markägarna uppföra och driva två vindkraftverk på fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2. 1

4 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte medför en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Planen anses därför förenlig med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken. Konsekvenserna av den planerade vindkraftsetableringen kan kopplas till skuggverkan, ljudpåverkan och landskapspåverkan. Dessa konsekvenser beskrivs under en särskild rubrik. Där konstateras att den sammantagna påverkan på närområdets miljövärden samt människors hälsa och säkerhet är liten. PLANDATA Lägesbestämning och avgränsning Planområdet ligger ca 5 km söder om Motala mellan gårdarna Lårstad och Fågelstad längs länsväg 987. Planområdet sträcker sig från åkermarken öster om Lårstad gård söderut till i höjd med Fågelstad gård. Planområdesgränsen följer i öster en kraftledningsgata längs ett skogsområde. I väster löper plangränsen parallellt med länsväg 987 på ett avstånd av ca m. Orienteringskarta som visar planområdets läge. Areal Planområdet omfattar ca m². 2

5 Markägoförhållanden Planområdet omfattar följande fastigheter; Fastighet Lårstad 1:5 (del av) Fågelstad 2:2 (del av) Fågelstad 2:4 (del av) Fågelstad 3:3 (del av) Fastighetsägare privatägd privatägd privatägd privatägd TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ÖP 06 Översiktsplan för Motala kommun Motala möter framtiden Kommunen ställer sig enligt översiktsplanen positiv till vindkraftsetableringar och de miljövinster denna energikälla har. I översiktsplanen uppmärksammas dock den omgivningspåverkan som vindkraftverk medför. Med anledning av detta redovisar kommunen i översiktplanen bland annat riktlinjer för prövning av vindkraftverk. I översiktsplanen tas ställning för att vindkraftverk företrädesvis bör placeras i grupper istället för som enstaka solitärer. Motivet för ställningstagandet är att etableringsplatserna och därmed omgivningspåverkan då kan begränsas. Kommunen betonar också vikten av omsorgsfull utformning och väl övervägd lokalisering. Vidare pekas det i översiktsplanen ut områden där utbyggnad av vindkraft inte bör tillåtas då detta skulle komma i konflikt med andra allmänna intressen. Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 ligger inte inom detta restriktionsområde. Detaljplaner och områdesbestämmelser Aktuellt planområde berörs sedan tidigare inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygglov söktes för två vindkraftverk under våren På grund av högt tryck på etablering av vindkraftsanläggningar i området beslutade plan- och miljönämnden att anläggningen skulle prövas i detaljplan och avslog därmed bygglovansökan beslutade nämnden att pröva en lokalisering av vindkraftverk vid Lårstad i detaljplan. Riksintressen och Natura 2000-områden Flera naturområden i vindkraftverkens närhet omfattas av det för EU gemensamma nätverket Natura I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse. Flera riksintressanta naturområden finns i planområdets närhet. En sammanfattande beskrivning av områdena finns under avsnittet Konsekvenser/ Naturmiljö. Program för planområdet För planområdet finns ett detaljplaneprogram Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun godkänt

6 Nationella och regionala planeringsmål för vindkraft Riksdagen antog våren 2002 energiproposition 2001/02:143. Propositionen innehåller ett produktionsmål för förnyelsebar el på 10 TWh fram till 2010 och ett specifikt mål för vindkraft på 10 TWh fram till Planeringsmålet har också fördelats till länsnivå, vilket innebär att elproduktionen från vindkraft i Östergötland ska öka med 56 GWh mellan 2001 och För att uppnå målet krävs i dagsläget ytterliggare ca 3 stora vindkraftverk (effekt 2-3 MW). Miljöbedömning Kommunen bedömer att följderna av detaljplanens genomförande utifrån redovisade konsekvenser samt med hänvisning till bestämmelserna i 6 kap miljöbalken 11, 3 stycket, förordningen om MKB, 4 2 stycket och bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen, inte medför betydande miljöpåverkan, som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. Konsekvenserna av den planerade vindkraftsetableringen kan kopplas till skuggverkan, ljudpåverkan och landskapspåverkan. Dessa konsekvenser beskrivs under en särskild rubrik. Där konstateras att den sammantagna påverkan på närområdets miljövärden samt människors hälsa och säkerhet är liten. 4

7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Planområdet består av öppen jordbruksmark som nyttjas för spannmålsodling. Även efter vindkraftverkens uppförande ska nuvarande markanvändning kunna fortgå. Markanvändningen i planområdet blir därför LE 1 (Jordbruksmark där vindkraftverk får uppföras). Vindkraftverken kommer att kräva nödvändiga tillfartsvägar över åkermarken. Komplementbyggnader kan bli aktuella i direkt anslutning till vindkraftverken. Geotekniska förhållanden Under oktober 2008 genomförde Tyréns en geoteknisk undersökning i planområdet. Resultatet från undersökningen redovisas i en rapport med tillhörande teknisk beskrivning, daterad Enligt undersökningen består marken under ett 3 dm tjockt mullhaltig jord av lermorän ner till ca 14 m djup (norra verket) respektive ca 9-15 m djup (södra verket). Grundvattennivån ligger 2-2,5 m under markytan. I rapporten konstateras att båda verken kan grundläggas med plattor ovanpå ett dränerande lager. Vid bygget kommer tunga transporter och uppställning av kran kräva att marken tillfälligt förstärks med t.ex. körplåtar. Förorenad mark Inga tecken tyder på att jordbruksmarken skulle innehålla föroreningar. Kultur Fornlämningar Inom planområdet finns fem registrerade fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets digitala arkiv. Av fornlämningarna (husgrunder, en hög och en äldre vägsträckning) finns idag inga synliga spår. Lämningarna bedöms inte påverkas av vindkraftsetableringen. En utförligare redovisning av fornlämningarna finns i detaljplaneprogrammet. En arkeologisk undersökning har genomförts av Riksantikvarieämbetet UV Öst under december Inga fornlämningar eller spår av fornlämningar hittades i samband med undersökningen Om fornlämningar, såväl fasta som lösa, påträffas i samband med kommande markingrepp ska länsstyrelsen omedelbart underrättas. Landskapskaraktär Landskapet präglas av ett öppet mjukt böljande slättlandskap med inslag av åkerholmar och skogspartier som sammanfaller med höjder i landskapet. Alléer är ett vanligt inslag som bryter slättlandskapet i mindre delar. Det öppna åkerlandskapet mellan dessa element ger vida vyer där gårdar och annan bebyggelse syns på långt håll. Bebyggelsen är ofta ordnad i mindre grupper vilka, liksom dungar och åkerholmar, ligger som öar i det öppna landskapet. 5

8 Vindkraftverk är idag vanligt förekommande i det östgötska slättlandskapet. Den övergripande landskapskaraktären påverkas därför mycket litet. För närområdet kommer vindkraftverken däremot att bli en mer påtaglig visuell förändring. Se vidare avsnitt Konsekvenser/Landskapsbild. Bebyggelseområden Bostadsbebyggelse Inom ett avstånd om 1 km från något av vindkraftverken finns ca 20 bostadshus. Vindkraftverken kommer att påverka vissa av bostäderna genom förändringar av landskapsbild, ljudpåverkan och skuggeffekter. En utförligare beskrivning av vindkraftverkens omgivningspåverkan finns under rubriken Konsekvenser. Vindkraftverk Planen kommer att medge byggrätt för två vindkraftverk. Kraftverkens storlek regleras i planbestämmelserna genom en högsta tillåten totalhöjd på 150 m. I planbestämmelserna regleras även utformningen av kraftverken med beaktande av landskapsbilden. Bestämmelserna grundar sig på de riktlinjer som kommunen tagit fram i gällande översiktsplan. Vindkraftverk inom planområdet ska ha en sammanhållen utformning avseende storlek, proportioner och färgsättning. Verken ska ha ljus neutral kulör och vara fria från reklam, etc. Rotorbladen ska vara antireflexbehandlade och gå åt samma håll på båda verken. Tillåten variation i navhöjd begränsas till +/-3 m. Avsikten är att en betraktare ska uppleva verken som lika stora. Vindkraftverken ska utformas så att ljudnivåerna inte överstiger riktvärdet 40 dba vid intilliggande bostäder. Gator och trafik Tillfartsväg Planområdet ligger drygt 200 m öster om länsväg 987 mellan Motala och Skänninge. Planområdet nås inte med bil från det allmänna vägnätet. Enskilda vägar som leder till området nås finns från Lårstad gård och från länsvägen i höjd med Lårstad gård. Nödvändiga körbara tillfarter till och från vindkraftverken tillåts inom planområdet. Avsikten är att utnyttja befintliga mindre vägar och traktorstigar så långt som möjligt för att undvika att nya vägar ska behöva anläggas. Teknisk försörjning Anslutning till det allmänna elnätet Vindkraftverken kommer att anslutas till det allmänna elnätet via markförlagda kablar. Exakt dragning av dessa anslutningar är inte fastställd. I planbestämmelserna har en bestämmelse införts som anger att marken inom hela planområdet ska vara tillgänglig för nödvändiga jordkablar för anslutning av vindkraftverk till det allmänna elnätet. Ledningsreservatet får inte 6

9 nyttjas för andra ledningar än dessa. Dock kan det bli aktuellt att samordna anslutningen av vindkraftverken med närliggande etableringar som då ges möjlighet att nyttja samma kablar. För varje vindkraftverk erfordras en transformator som om möjligt placeras i tornet. Alternativt får transformatorn uppföras separat, men ska då utformas så diskret som möjligt med hänsyn till landskapsbilden. Elledningar Genom planområdet löper idag två starkströmsledningar tillhörande Vattenfall. En av dessa två kommer enligt fattat rivningsbeslut att tas bort och får därför inget skydd i detaljplanen. Den andra ledningen löper längs planområdets östra gräns och viker sedan av åt sydväst. Denna ledning skyddas med en planbestämmelse om att området ska vara tillgängligt för luftledningar. Teleledningar En markförlagd ledning finns i planområdets västra del. Ett ledningsreservat för underjordiska teleledningar (u-område) har tagits ut på plankartan för att skydda ledningen. 7

10 KONSEKVENSER Ljudpåverkan Bullernivåerna från vindkraftverk vid bostäder bör som riktvärde inte överstiga den ekvivalenta ljudnivån 40 dba någon tid under dygnet. Denna nivå har tidigare accepterats av miljööverdomstolen i en dom från Vindkraftverken ska utformas så att ljudnivåerna inte överstiger riktvärdet 40 dba vid intilliggande bostäder. Vindkraftverk alstrar dels ljud från maskinhus och kraftelektronik och dels aerodynamiskt ljud från rotorbladen. På avstånd över ca 200 m hörs i praktiken endast det ljud som uppstår till följd av rotorbladens rörelser. Detta ljud varierar med vindstyrkan som ger verket olika varvtal. Inför planarbetet har bullerberäkningar utförts. Kalkylerna baseras på en källbullernivå på 102,8 dba vid vindkraftverken. Beräkningarna har i övrigt utgått från sådana förhållanden då ljudet från vindkraftverken uppfattas som tydligast. Ingen hänsyn till bullerdämpande vegetation, byggnader etc. har tagits. Beräkningarna har gjorts utifrån förhållanden med en vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd och en vindriktning rakt mot beräkningspunkten. Detta innebär att resultatet visar en maximal ljudpåverkan. Vid svagare vind blir ljudnivån från kraftverken lägre. Vid starkare vind ökar ljudet från vindkraftverken men samtidigt maskeras ljudet av ökat vindbrus i vegetation m.m. Beräkningarna visar att gällande riktvärden kan överskridas vid en bostad i planområdets närhet (inom fastigheten Lårstad 1:5). För denna bostad ska bygglov sökas för annan användning, eller alternativt rivas. I övrigt visar genomförda beräkningar att gällande riktvärden klaras för alla närliggande bostäder. Skulle ljudnivån trots allt överstiga gällande riktvärden ska ägaren vidta åtgärder för att sänka ljudnivån. Detta görs lämpligen genom en så kallad ljudoptimering där verkets varvtal och därmed ljudnivån kan regleras. I samband med miljöanmälan ska exploatören tillsammans med kommunen utarbeta ett kontrollprogram för att säkerställa att verken drivs i enlighet med detaljplanen. Det är verksamhetsutövaren själv som ansvarar för kontrollen av den egna verksamheten enligt miljöbalken. Anmälningspliktiga verksamheter omfattas dessutom enligt miljöbalken även av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Utöver de ljud som människan uppfattar kan vindkraftverk alstra ljud i icke hörbara frekvenser. Infraljud är ljud med frekvens lägre än 20 Hz. Infraljud från moderna vindkraftverk ligger på så låga nivåer att de anses vara helt utan betydelse ur störningssynpunkt för människor. Ljud med frekvens över Hz kallas ultraljud och kan i viss mån påverka människor, främst genom ökad trötthet. Ljudet kan också påverka t.ex. hundar som har förmåga att uppfatta andra frekvensområden än människor. Några dokumenterade fall där vindkraftverk givit upphov till betydande ultraljudsnivåer finns dock inte. Med bakgrund av de beräknade ljudnivåerna i vindkraftverkens omgivning samt möjligheten att i efterhand justera källjudet bedöms ljudpåverkan från vindkraftverken vara rimlig. 8

11 Skuggeffekter Störande skuggverkan från vindkraftverk uppstår när rotorbladen bryter solljuset och en rörlig skugga uppstår. Skuggan blir naturligt som störst när solen står lågt och skuggan faller långt från verket. Sådana situationer inträffar vanligen under vinterhalvåret då solen står lågt på himlen. Boverket rekommenderar att rörlig skuggpåverkan ska ligga under 8 timmar per år för bostäder. Skuggberäkningar har genomförts för närliggande bostäder. Skuggtiderna har beräknats på en 25 m² stor horisontell yta. Ingen hänsyn har tagits till hinder i terrängen som t.ex. hus, träd m.m. De beräknade värdena visar således mesta tänkbara påverkan. Skuggornas störande verkan beror till stor del på när effekterna uppstår. Generellt kan skuggor under sommarkvällar antas vara mer störande än skuggor under vintermorgnar. Rörliga skuggor som överskrider Boverkets rekommendationer kommer att beröra 10 närliggande bostäder (7 fastigheter). Överskridandet varierar från 28 min till som mest 6 h och 23 min. De perioder då fastigheterna berörs av rörliga skuggor inträffar för 7 av bostäderna främst under vinterförmiddagar och för 3 under tidiga sommarmorgnar. Om de rörliga skuggorna trots allt skulle uppfattas som störande vid de bostäder där rekommenderad norm överskrids ska åtgärder vidtas. För att garantera att gällande riktvärden inte överskrids kan verken programmeras så att de stängs av om de aktuella tidpunkterna sammanfaller med väderbetingelser som ger skuggverkan. Exploatören ska tillsammans med kommunen utarbeta ett kontrollprogram för att säkerställa att verken drivs i enlighet med detaljplanen och de av plan- och miljönämnden utfärdade försiktighetsmåtten. Det är dock verksamhetsutövaren själv som ansvarar för kontrollen av den egna verksamheten enligt miljöbalken. Anmälningspliktiga verksamheter omfattas dessutom enligt miljöbalken även av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Den begränsade skuggverkan samt möjligheten att säkerställa att gällande riktvärden följs gör att skuggpåverkan från verken inte anses medföra påtagliga konsekvenser för boende i närområdet. Risker Säkerhetsrisker Vindkraftverk kan medföra säkerhetsrisker. Under kraftiga oväder kan till exempel rotorblad lossna och under vissa väderförhållanden kan is växa på rotorbladen och falla till marken. En överhettning kan dessutom leda till brand. Regelbunden skötsel och övervakning gör dock att sannolikheten för olyckor av nämnt slag anses vara liten. Människor väntas inte röra sig intill eller under vindkraftverken i någon stor omfattning. Risken för personskador i samband med isbildning eller haverier bedöms därför som mycket liten. Vindkraftverken ska utrustas med övervakningssystem så att de stannar om t.ex. temperaturen blir för hög. Åskledare ska finnas så att olyckor i samband med åska elimineras. Vid ett automatiskt driftstopp ska driftsansvarig undersöka verket innan det får startas på nytt. 9

12 Den enda möjligheten att klättra upp i verket är invändigt i tornet. Dörren till tornet ska alltid hållas låst och endast behörig personal ska ha tillträde. Vid alla servicearbeten ska säkerhetssele användas Utöver vindkraftverken och nödvändiga tekniska anläggningar (transformatorstation etc.) tillåts ingen byggnation inom planområdet. Från etableringszonen till plangräns är avståndet som minst 200 m. Intentionen är att verksamheter som innebär stadigvarande vistelse inte ska förekomma i vindkraftverkens närhet. Med stadigvarande vistelse avses här sådan verksamhet eller vistelse där människor dagligen uppehåller sig under sammanhängande veckolånga perioder eller mer. Elektromagnetiska fält Strålmiljön väntas inte förändras annat än i den absoluta närheten av uppförda transformatorstationer och intill nedgrävda kablar. Då de elektromagnetiska fält som uppstår väntas bli mycket små anses miljöpåverkan ur denna aspekt marginell. Vid projektering ska tillses att utformning sker enligt gängse praxis för att säkerställa en säker strålmiljö. Naturmiljö Riksintressen och Natura 2000 Ca 3 km norr om planområdet ligger Hilltorps kalkkärr. Området är både Natura 2000-område och riksintresse för naturvården. Områdets värden är främst kopplade till det speciella djuroch växtlivet med bland annat sällsynta snäckarter och orkidéer som är beroende av den kalkhaltiga miljön. Drygt 3,5 km åt nordväst ligger Långvråns naturreservat. Detta Natura 2000-område hyser en artrik flora och fauna som främst är kopplad till ett bestånd av äldre lövträd och död ved. Götala kalkfuktäng är ett annat Natura 2000-område ca 3 km åt sydost. Området har en speciell flora till följd av den kalkrika miljön. Hagalund är ytterliggare ett Natura 2000-område beläget ca 4,5 km åt nordväst. Området består av en ädellövskogsrest omgiven av åkermark. Skogspartiet rymmer höga botaniska värden. Ovan nämnda riksintresse-/natura 2000-områden bedöms inte påverkas av vindkraftverken. Vättern och dess stränder är utpekat som riksintresse enligt 4 kap 2 miljöbalken (så kallad obruten kust). Vindkraftsetableringen som ligger ca 3 km från riksintresset kommer att vara synlig från riksintresseområdet, men påverkan bedöms vara godtagbar med tanke på att vindkraftverk sedan tidigare finns både inom och intill riksintresseområdet. Övrig natur Vindkraftverken bedöms inte påverka ekosystem eller naturmiljö i eller runt planområdet. En begränsad påverkan kan uppstå vid byggnation av verken. 10

13 Kulturmiljö Påverkan på kulturmiljön kan främst kopplas till den visuella påverkan på kulturlandskapet. Påverkan på landskapsbilden beskrivs närmare i avsnittet Landskapsbild. De kända fornlämningar som finns inom planområdet bedöms inte ta skada av anläggningen. 11

14 Landskapbild Vindkraftverkens påverkan på landskapet blir visuellt påtaglig. Åsikterna om vindkraftverk som inslag i det öppna landskapet går isär och är till stor del en subjektiv bedömning. Avsikten är dock att minimera vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden. Vindkraftverk är idag ett tydligt och vanligt inslag på östgötaslätten. Nya etableringar påverkar därför den övergripande landskapsbilden marginellt. Dock kan många solitära etableringar utspridda i landskapet anses ha större påverkan än om kraftverken grupperas. Kommunen har i likhet med länsstyrelsen tagit ställning för att företrädesvis samlokalisera vindkraftverk i mindre grupper. På detta sätt koncentreras den visuella påverkan till färre platser än vad som blir fallet med fristående etableringar. Vindkraftverkens läge i förhållande till omgivande bebyggelse och vägar gör att vindkraftverken i första hand kommer att betraktas från norr, nordväst, väst eller sydväst med en skogsridå i fonden. Skogsridån utgör en begränsning av det visuella landskapsrummet, medan landskapet är mera öppet åt andra väderstreck. Läget kan anses mer lämpligt än om vindkraftverken hade stått i vägen, framför en öppen landskapsvy. Fotomontage: Vy mot etableringsplatsen från norr. Fotomontage: Vy mot nordost, från Fågelstad. Krav ställs på utformningen för att göra vindkraftverken så diskreta som möjligt. Färgsättning och ytbehandling anpassas för att undvika skarpa silhuetter och blixtrande reflexer från rotorbladen. Utformningskraven och vindkraftverkens samlokalisering i landskapet gör att påverkan på landskapsbilden anses vara rimlig. 12

15 Bilden visar vilka vyer/siktlinjer som påverkas mest av vindkraftverken. 13

16 Förhållande till andra vindkraftsetableringar Samlokalisering av vindkraftverk i grupper ska begränsa visuell påverkan till vissa platser, vilket kommunen också tagit ställning för i översiktsplanen. En förutsättning för att detta fungerar är att grupperna lokaliseras på ett sådant avstånd från varandra att de inte läses ihop och uppfattas som en stor samling utspridda verk. Risken att två grupper uppfattas som en stor ökar när avståndet mellan grupperna är litet och betraktaren befinner sig långt bort. Avstånden till andra omkringliggande verk är här ca 2 km eller mer. Mellan Götala och Styra planeras dessutom en grupp om fyra verk (ca 2,3 km bort). Det öppna landskapet på östgötaslätten gör att vindkraftverk på olika platser ibland hamnar i samma siktlinje. Detta kommer i vissa specifika vinklar och från vissa avstånd även att kunna ske vid denna etablering. Framförallt kan etableringen komma att läsas samman med vindkraftverken vid Långeryd vid betraktning på långt håll från nordost eller sydväst. Avstånden till de övriga grupperna samt siktbarriärer i landskapet gör att planerad etablering svårligen läses samman med någon av dessa. Avstånden till omgivande etableringar bedöms vara acceptabla. Grupper kommer endast att läsas samman då de betraktas i samma siktlinje och på långt håll. Ju närmre betraktaren kommer desto tydligare blir avståndet mellan grupperna. De närmst belägna vindkraftsanläggningarna i omgivningen är följande: (Se även illustration på nästa sida.) Plats Antal (+planerade) Avstånd, ca 1. Långeryd 3 3 km 2. Götala 1(3) 2,3 km 3. Stenkilsvarv 4 4 km 4. Börstad 1(1) 6 km 5. Bränna 1 6 km 14

17 Bilden visar de siktbarriärer i landskapet som definierar ett visuellt landskapsrum som omger de planerade vindkraftverken vid Lårstad. Närliggande vindkraftsetableringar är numrerade (1-5) 15

18 MEDVERKANDE I PLANARBETET Konsult Detaljplanen är upprättad av Erik Adolfsson, White arkitekter AB på uppdrag av Eolus Vind AB. Tjänstemän Ansvarig för planärendets handläggning inom kommunen är planeringsarkitekt Alisa Basic, Kommunledningskontoret/Stadsbyggnadsenheten. Samråd har skett med övriga berörda tjänstemän inom kommunen 16

19 Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 Motala kommun G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet genomförs med normalt planförfarande och beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. Beslut om samråd PMN 25 september 2008 Samråd 6 oktober-17 november 2008 Beslut om utställning PMN 18 december 2008 Utställning 19 januari -16 februari 2009 Beslut om antagande PMN 19 mars 2009 Laga kraft april 2009 Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan, då del av planen kan genomföras med stöd av förordnande enligt PBL 13 kap 8 andra stycket. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kvartersmark Fastighetsägaren är ansvarig för kvartersmarken och de åtgärder som enligt detaljplanen skall genomföras. Vägar inom området är privata och ligger inom kvartersmark. Avtal Ett planavtal finns upprättat mellan Eolus Vind AB och Motala kommun. Se Ekonomiska frågor/planekonomi. 17

20 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Markägoförhållanden Planområdet omfattar följande fastigheter; Fastighet Lårstad 1:5 (del av) Fågelstad 2:2 (del av) Fågelstad 2:4 (del av) Fågelstad 3:3 (del av) Fastighetsägare privatägd privatägd privatägd privatägd Servitut/ledningsrätt Två luftburna högspänningsledningar (130 kv) löper genom planområdet. För dessa liksom för en nu borttagen 20 kv ledning finns ledningsrätter. Vattenfall som äger ledningarna planerar att ta bort den ena högspänningsledningen. Ett upphävande av ledningsrätterna för denna och den redan borttagna kraftledningen bör begäras av ledningshavaren. Även för den markförlagda teleledning som finns i planområdets västra del har erforderligt u-område uttagits på plankartan. Vindkraftverkens anslutning till det allmänna elnätet ska ske via markförlagda kablar för vilka ledningsrätt ska sökas. Exakt dragning av dessa anslutningar är inte fastställd. I planbestämmelserna har en bestämmelse införts som anger att marken inom hela planområdet ska vara tillgänglig för nödvändiga jordkablar för anslutning av vindkraftverk till det allmänna elnätet. Ledningsreservatet ska inte nyttjas för andra ledningar än dessa. Dock kan det bli aktuellt att samordna anslutningen av vindkraftverken med närliggande etableringar som då ges möjlighet att nyttja samma kablar. Bilden visar luftburna kraftledningar i området. De överkryssade ledningarna är borttagna, eller kommer att tas bort. Skala 1:

21 För varje vindkraftverk erfordras en transformator som om möjligt placeras i tornet. Alternativt får transformatorn uppföras separat, men ska då utformas så diskret som möjligt med hänsyn till landskapsbilden. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Ett planavtal finns upprättat mellan Eolus Vind AB och Motala kommun. I avtalet regleras ansvar och kostnader för planens upprättande. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Under oktober 2008 genomförde Tyréns en geoteknisk undersökning i planområdet. Resultatet från undersökningen redovisas i en rapport med tillhörande teknisk beskrivning, daterad I rapporten konstateras att båda verken kan grundläggas med plattor ovanpå ett dränerande lager. Vid bygget kommer tunga transporter och uppställning av kran kräva att marken tillfälligt förstärks med t.ex. körplåtar. Detaljerad grundundersökning kommer att utföras i samband med projektering. ÖVRIGT Före uppförande av verken, när exakta lägen är fastställda, ska exploatören (Eolus Vind AB) underrätta försvarsmakten om exakta positioner och höjder. Dessutom ska en flygsäkerhetsanmälan skickas in till Försvarsmakten senast 30 dagar före uppförande. MEDVERKANDE I PLANARBETET Konsult Detaljplanen är upprättad av Erik Adolfsson, White arkitekter AB på uppdrag av Eolus Vind AB. Tjänstemän Ansvarig för planärendets handläggning inom kommunen är planeringsarkitekt Alisa Basic, Kommunledningskontoret/Stadsbyggnadsenheten. Samråd har skett med övriga berörda tjänstemän inom kommunen. 19

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(14) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är att anpassa redan planlagd kvartersmark för fjärrvärmeverk

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Detaljplan för del av Reningsverket 2 m fl Biogasanläggning Östersunds kommun

Detaljplan för del av Reningsverket 2 m fl Biogasanläggning Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 484/2011 Dnr planmodul: P 11/0008 Detaljplan för del av Reningsverket 2 m fl Biogasanläggning Östersunds kommun Gastankstation Gasreningsanläggning Reningsverk Upprättad av

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-06-02 Dnr 2011/613 Tillhör karta dnr Detaljplan för Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 Hällevik, Sölvesborgs kommun PLANBESKRIVNING 1 Detaljplan för Hörby

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

Detaljplan för Kv. Läroverket 2 Eksjö Stad, Jönköpings län. Planbeskrivning. Dnr 2009-0338-403

Detaljplan för Kv. Läroverket 2 Eksjö Stad, Jönköpings län. Planbeskrivning. Dnr 2009-0338-403 Detaljplan för Kv. Läroverket 2 Eksjö Stad, Jönköpings län. Planbeskrivning Eksjö, 11 januari, 2011 Antagandehandling Dnr 2009-0338-403 1 Innehållsförteckning Planbeskrivning...3 BESLUT...3 HANDLINGAR...3

Läs mer

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Ulrika Ljung, 0550-88543 ulrika.ljung@kristinehamn.se Sida Antagandehandling 1(9) Datum 2007-10-17 Detaljplan för Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Upprättad av Arkitekt Lars Jansson AB den 22 november 2006 Reviderad den 6 september 2007 samt den 17 april

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 UTSTÄLLNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårbo 1:33 Normalt planförfarande - gamla PBL Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun 1 Detaljplan för Byalaget 27 Samråd- och granskningshandling Dnr Ädh Dnr ByggR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun PLANBESKRIVNING SAMRÅD- OCH GRANSKNINGSHANDLING Samråd/granskning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Valsen 4 med närområde 1(11) Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för

P LANBESKRIVNING. fastigheten Valsen 4 med närområde 1(11) Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för 1(11) P LANBESKRIVNING Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för fastigheten Valsen 4 med närområde inom Navestad i Norrköping, fysisk planering den 5 maj 2011 A N

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län Planområde del 1 Planområde del 2 PLANBESKRIVNING OBS: röd text = förändringar jämfört med granskningsskede HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Detaljplan för del av MARBÄCK 13:28 i Marbäcks samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för del av MARBÄCK 13:28 i Marbäcks samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: 2006.1095 Detaljplan för del av MARBÄCK 13:28 i Marbäcks samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 22 november 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 1 LAGAKRAFTHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 Funäsdalen 13:32 och 77:5, Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län MBN 290 PLAN 0041/2010 Planförfattare

Läs mer

Restaurang vid Granängsvägen

Restaurang vid Granängsvägen LAGA KRAFTHANDLING April 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Restaurang vid Granängsvägen Del av Bollmora 1:94 inom Tyresö

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Illustrationskarta i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer