Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag"

Transkript

1 Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014

2 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson Tel: Mobil: E-post: Hanna Rydhed Tel: Mobil: E-post: KONSULT WSP Sverige AB Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Uppdragsledare: Erik Nordström Handläggare: Frida Gyllensten Kartor/GIS: Viktoria Ahl Illustrationer: Johanna Almgren Kartunderlag: Lantmäteriet 2

3 Innehåll 1. BAKGRUND VINDKRAFTENS MILJÖNYTTA PROJEKTBESKRIVNING LOKALISERING VINDPARKENS UTFORMNING OCH DIMENSIONER VÄGDRAGNING OCH MONTERING ANSLUTNING TILL ELNÄTET TILLSTÅNDSPROCESSEN PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRHÅLLANDEN RIKSINTRESSEN ENLIGT 4 KAP MB NATURMILJÖ KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV OCH REKREATION LJUD SKUGGA HINDERBELYSNING FORTSATT ARBETE SAMRÅD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TIDPLAN REFERENSER TRYCKT MATERIAL WEBBPLATSER

4 1. BAKGRUND Stena Renewable AB (Stena) utreder möjligheten att etablera en gruppstation med vindkraftverk vid Älgkullen i Smedjebackens kommun, Dalarnas län, se figur 1 nedan. Det aktuella utredningsområdet sammanfaller i sin helhet med ett av de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan. Området bedöms kunna rymma ca 15 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 200 meter, se vidare avsnitt 2.2 nedan. Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva föreslagen etablering och vilken påverkan den kan få på tilltänkt område. Utredningsområdet är preliminärt markerat på kartorna i samrådsunderlaget. Gränserna för utredningsområdet kan komma att förändras under det fortsatta projekteringsarbetet. Stena samråder inledningsvis med berörda myndigheter och därefter med närboende och andra berörda. Syftet med samrådet är att informera om föreslagen vindpark och inhämta synpunkter inför fortsatt projekteringsarbete. De synpunkter som Stena får in under samrådet är mycket värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med annat utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling. 4

5 Figur 1. Utredningsområdet för föreslagen vindpark. 1.1 VINDKRAFTENS MILJÖNYTTA Världen står för närvarande inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. För att bromsa den globala uppvärmningen krävs att samtliga länder tar sitt ansvar och bl.a. minskar utsläppen av växthusgaser. Vinden är en fri, outsinlig och förnybar energikälla. En övergång till energiproduktion från vindkraft istället för fossila bränslen minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen, växthusgaser och svaveldioxid som bidrar till en ökad försurning av mark och vatten. 5

6 Vindkraft utgör ett av de främsta alternativen till en ökad andel förnybar energiproduktion i Sverige och passar väl in i det svenska energisystemet. Ett vindkraftverk är normalt i drift vid vindhastigheter på ca 4-25 m/s. Vid högre vindhastigheter stängs verket automatiskt av p.g.a. stort mekaniskt slitage. Ett modernt landbaserat vindkraftverk producerar el mellan procent av årets timmar. Efter ca 8 månader i drift har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som krävs för att tillverka det. Den totala energi som går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar ca 3 procent av den totala energi som verket producerar under sin livslängd. 1 Dagens vindkraftverk har en livslängd på år och kan därefter monteras ned. Marken kan till stora delar återställas och materialet till vindkraftverket återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Som tidigare nämnts bidrar vindkraften till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen till vår miljö. I faktarutan nedan jämförs elproduktion från vindkraft med elproduktion från stenkol, och påvisar miljönyttan från ett vindkraftverk som producerar ca 7 GWh el per år, vilket ses som en norm för vindkraftverk med en effekt på ca 3 MW. Vindkraftverk av den storlek som planeras i vindparken bedöms kunna producera 6-8 GWh el per år. Beräkningen i faktarutan ovan är baserad på uppgifter från SOU 1999:75 Vindkraften i ett storregionalt och globalt perspektiv. 1 Vindkraftbranschens webbplats,

7 2. PROJEKTBESKRIVNING 2.1 LOKALISERING Stena har genomfört omfattande inventeringar i hela landet söder om Dalälven med utgångspunkten att hitta större sammanhängande områden med få motstående intressen och där goda vindförhållanden råder. Områdena studeras avseende möjligheten att bygga minst tio verk. För de områden som identifierats som lämpliga områden påbörjas ett vidare utredningsarbete. Älgkullen är ett av de områden som anses vara lämpligt och Stena har således valt att gå vidare med fördjupade utredningar. Utredningsområdet vid Älgkullen är lokaliserat i den sydvästra delen av Smedjebackens kommun sydost om samhället Hällsjön. Utredningsområdet angränsar till Ljusnarsbergs kommun samt Örebro län och är beläget ca 1 km från Ludvika kommun. Området domineras i huvudsak av barrskog med inslag av ett mindre antal sumpmarker. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området och det finns sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen i samhället Hällsjön. En redovisning av alternativa lokaliseringsområden samt nollalternativ kommer att göras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Här kommer även lokaliseringsprocessen att redovisas grundligt, samt motivering till valet av området för föreslagen vindpark. 2.2 VINDPARKENS UTFORMNING OCH DIMENSIONER Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna kommer därför att hinna förändras innan eventuell byggstart. Med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen som sker är det i nuläget inte möjligt att fastslå slutgiltigt val av verksmodell. Målsättningen är istället att hålla möjligheten öppen för att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation. Verksmodellen har betydelse för hur utformningen av parken kan bli. Hur tätt vindkraftverken i en park kan stå, tekniskt sett, är nämligen beroende av rotorbladens storlek och det vindklimat som råder inom området. Om verken står för tätt uppstår s.k. vakeffekter då verken stjäl vindenergi från varandra, med konsekvensen att energiproduktionen sjunker. För optimalt utnyttjande av vindenergin bör det ungefärliga avståndet mellan vindkraftverken uppgå till ca 4-6 rotordiametrar. Som framgår under avsnitt 1 ovan bedöms det aktuella utredningsområdet rymma ca 15 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 200 meter. De föreslagna vindkraftverken kommer att ha en effekt på ca 2-4 MW, en tornhöjd av ca meter samt en rotordiameter på ca 100-7

8 140 meter. I figur 2 nedan förklaras de olika höjdbegreppen med hjälp av en principskiss som redovisar ett vindkraftverks uppbyggnad. Figur 2. Skiss över vindkraftverk. I figur 3 nedan framgår ett förslag på parklayout som visar 15 verk inom utredningsområdet. Verkens placeringar är dock inte fastställda utan kan komma att ändras utifrån de synpunkter som inkommer under samrådet samt efter de fördjupade utredningar och analyser som kommer att ske inom ramen för arbetet med MKB:n. Målet är att hitta en parklayout som nyttjar områdets vindförutsättningar optimalt med hänsyn till både människors hälsa och miljön. 8

9 Figur 3. Exempel parklayout Vid utformningen av parklayouten kommer hänsyn bl.a. att tas till den högsta tillåtna ljudnivån om 40 db(a) vid närliggande bostadshus, skyddade natur- och kulturmiljöer, övriga identifierade natur- och kulturvärden, strandskydd samt fågel- och fladdermusvärden. Härutöver kan även annan hänsyn behöva tas vid utformningen av parklayouten. Utöver vindkraftverken omfattar vindparken även de kringverksamheter som vindkraftverken kräver; interna elledningsdragningar inom vindparken (s.k. IKN), väganslutning från allmän väg fram till respektive verk, servicebyggnader, montageytor, kopplingsstationer/kopplingskiosker och uppställningsytor. 9

10 2.3 VÄGDRAGNING OCH MONTERING Inom det aktuella utredningsområdet förekommer sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Befintliga vägdragningar och skogsbilvägar kommer, i den mån det är möjligt, att användas för vindparkens interna vägnät. Beroende på i vilket skick vägarna är kommer de att rätas, breddas och förstärkas. Nybyggnation av väg kommer att krävas. Vägbredden blir ca 5 m, inkl. diken 6-8 m, och utrymmet till kraftigare vegetation m, se figur 3 nedan. Förslag på vägdragning kommer att arbetas fram i vidare projektering med hänsyn till de dimensioner som en transport av ett vindkraftverk kräver och till områdets natur- och kulturvärden. Transporter av vindkraftverken till området kommer att genomföras med lastbil och byggmaterialet kommer bl.a. att transporteras med dumper och lastbil. Vindkraftverken reses med hjälp av en lyftkran. Montageplatser kommer att anläggas i anslutning till respektive verk, men kan komma att ha lite olika form och storlek beroende på vilken verksmodell som väljs. Montageplatsen kommer även att nyttjas i samband med underhålls- och reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift. Montage av ett vindkraftverk tar ca 2-3 dagar och byggnationstiden för hela vindparken beräknas bli ca 8-12 månader. Figur 3. Principskiss över vägbyggnation 2.4 ANSLUTNING TILL ELNÄTET Elen som vindkraftverken producerar kommer att matas in på det regionala elnätet. Diskussioner om hur anslutningen bäst görs till det regionala elnätet kommer att föras med nätägaren inom området. 10

11 Inom vindparken kommer ett kabelsystem inkl. optokabel att förläggas mellan vindkraftverken. Kabelsystemet kommer så långt det är möjligt att markförläggs i kanten av transportvägarna, se figur 3 ovan. Kablarnas slutliga lokalisering avgörs utifrån den geotekniska undersökning som genomförs inför byggnation av vindparken. 3. TILLSTÅNDSPROCESSEN I miljöprövningsförordningen (2013:251) förtecknas en vindpark av föreslagen storlek som en miljöfarlig verksamhet vilken kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB). Tillståndsprövande myndighet är miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län. Länsstyrelsen i Dalarnas län är remissinstans, samrådspart och även tillsynsmyndighet om föreslagen vindpark erhåller miljötillstånd. Även andra delar av Miljöbalken samt lagar utöver MB kan vara tillämpliga vid tillståndsprövning, t.ex. Kulturminneslagen (1988:950) och Ellagen (1997:857). I figur 4 nedan visas en schematisk bild över tillståndsprocessen. De två utskjutande delarna, Samråd och Möjlighet att lämna synpunkter, spelar en viktig roll i tillståndsprocessen eftersom det vid dessa tillfällen finns möjlighet att formellt framföra åsikter kring den föreslagna vindparken. Stena kommer att sammanställa och redovisa alla yttranden som inkommit under samrådsprocessen i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen bifogas tillståndsansökan och utgör en del av länsstyrelsens beslutsunderlag när tillståndet prövas. Figur 4: Tillståndsprocessens steg, mörkgröna fält visar de tillfällen då det finns möjlighet att formellt framföra åsikter kring den föreslagna vindparken. Enligt 6 kap. 4 MB ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli berörda. Då föreslagen vindpark enligt lagstiftningen anses medföra betydande miljöpåverkan ska Stena även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 11

12 4. PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN Smedjebackens kommun Som bl.a. framgår av avsnitt 1 ovan sammanfaller utredningsområdet med ett av de områden (Älgkullen) som pekas ut som lämpliga för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2012 och utgör ett tillägg till gällande översiktsplan. De utpekade områdena har bl.a. bedömts mot bakgrund av vindförhållandena samt de naturvärden, kulturvärden samt friluftsvärden som föreligger inom områdena. I samband med att vissa områden pekats ut som lämpliga för vindkraft har även rekommendationer givits angående under vilka förutsättningar en etablering bedöms lämplig. För Älgkullen ges rekommendationen att en etablering kan vara lämplig under förutsättning att; Fornminnen och kulturella lämningar inte skadas. Vindkraftverk inte ska placeras inom områdets nyckelbiotoper eller på Stormossen. Ljusnarsbergs kommun Enligt grunddragen för markanvändningen inom Ljusnarsbergs kommun ska det markområde, inom kommunen, som angränsar till det aktuella utredningsområdet användas för friluftsliv RIKSINTRESSEN ENLIGT 4 KAP MB Utredningsområdet är i sin helhet beläget inom ett av de rekreationsområden som pekas ut i 4 kap. 2 MB. Inom dessa området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, se figur 7 nedan. I enlighet med 4 kap. 1 MB är dessa områden i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 2 Översiktsplan Ljusnarsbergs kommun

13 4.3 NATURMILJÖ Som framgår under avsnitt 2.1 ovan domineras utredningsområdet av barrskog med inslag av ett antal sumpmarker. Flera avverkade ytor återfinns inom området och avverkningsanmälningar har gjorts för ytterligare områden, se figur 5 nedan. Utredningsområdet inkluderar en begränsad del av det stora naturreservatet Malingsbo- Kloten som sträcker sig över såväl Smedjebackens, Skinnskattebergs, Fagerstas, Ljusnarsbergs som Lindesbergs kommuner. Syftet med naturreservatet uppges i reservatsbeslutet 3 bl.a. vara att bevara områdets karaktär av barrskogslandskap med inslag av ett stort antal små lövskogsomgärdade odlingsmarker samt att underlätta för allmänheten att vistas i området och uppleva dess naturvärden. Området beskrivs innefatta goda förutsättningar för friluftsliv, främst de former av friluftsliv som kräver stora obebyggda men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag. Enligt gällande reservatsföreskrifter är det bl.a. förbjudet att inom naturreservatet uppföra byggnad för annat ändamål än för jordbrukets och skogsbrukets behov, utföra dikning i torvmark som inte tidigare varit dikad eller att genom dämning, sprängning eller på annat sätt förändra vattendragens topografi eller sjöarnas avrinningsförhållanden. Föreskrifterna innefattar även en skyldighet för markägare eller annan sakägare att göra en anmälan om samråd inför vissa typer av arbetsföretag. Bl.a. krävs anmälan för samråd inför framdragande av ny mark- eller luftledning samt vid byggande av skogsbilväg. Utöver ovan angivna naturreservat innefattar utredningsområdet även ett antal nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna har identifierats i samband med skogsbolagens egna inventeringar och utgörs i huvudsak av barrskogsområden. Inom utredningsområdet förekommer också ett mindre antal områden med sumpskog 4. I närhet av utredningsområdets västra samt södra gräns återfinns ytterligare nyckelbiotoper. Likaså är två områden som inkluderar naturminnesskyddade objekt belägna nordväst om området. I närhet av utredningsområdets östra gräns är också domänreservatet Abbortjärn beläget. I figur 5 nedan redovisas de områden av intresse för naturmiljön som hittills identifierats inom samt i närhet av utredningsområdet. 3 Beslut naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten:

14 Vindpark Älgkullen - Smedjebackens kommun Figur 5. Intresseområden naturmiljö 14

15 4.4 KULTURMILJÖ Ett mindre antal kända kulturlämningar förekommer inom utredningsområdet, se figur 6 nedan. Lämningar utgörs i huvudsak av kvarlevor från gruvverksamhet, lägenhetsbebyggelse samt husgrunder. 5 Ett antal kulturlämningar förekommer även i närhet av utredningsområdet. I figuren nedan redovisas de kända objekt som är av intresse ur kulturmiljösynpunkt. Figur 6. Intresseområden kulturmiljö

16 Vindpark Älgkullen - Smedjebackens kommun 4.5 FRILUFTSLIV OCH REKREATION Som framgår under avsnitt 4.2 är utredningsområdet i sin helhet beläget inom ett sådant rekreationsområde som är utpekat i 4 kap. 2 MB och som omfattas av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom området. Härutöver inkluderar utredningsområdet delar av naturreservatet Malingsbo-Kloten vars miljöer erbjuder goda förutsättningar för friluftsliv.6 Aktuellt naturreservat sammanfaller också till stor del med ett riksintresseområde för friluftsliv vilket skyddas enligt 3 kap. 6 MB, se figur 7 nedan. Figur 7. Karta över utredningsområde samt riksintresse enligt 4 kap. 2 MB samt friluftsliv enligt 3:6 MB 6 Beslut naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten:

17 4.6 LANDSKAPSBILD Utredningsområdet domineras som tidigare nämnt av barrskog med inslag av sumpmark och ytor med avverkad skog. Bergsformationen Älgkullen är en av de högsta inom kommunens södra skogsområde och uppnår en höjd av ca 385 meter. 7 Kringliggande landskap är även relativt rikt på sjöar. Generellt kan sägas att en påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är ofrånkomlig vid en etablering av vindpark. Från vindkraftverkens direkta närhet och upp till ett avstånd på ca fem kilometer kan verken uppfattas som dominanta från de platser i landskapet där de är synliga. Från fem kilometer upp till en mil bedöms vindkraftverken ha en varierad synlighet beroende på omgivande topografi. På ett avstånd över en mil bedöms vindkraftverken ha en låg påverkan på landskapet. 8 Hur förändringarna upplevs är en subjektiv fråga som varierar beroende på bl.a. förväntningarna på landskapet och inställningen till förnybar energiproduktion, men också till hur vindkraftverken är lokaliserade i förhållande till varandra. 9 För att illustrera hur föreslagen vindpark påverkar landskapsbilden kommer en siktanalys att tas fram under fortsatt projekteringsarbete. Ett antal fotomontage kommer att tas fram som ett komplement till siktanalysen, för att åskådliggöra hur föreslagen vindpark skulle kunna upplevas från kringliggande bebyggelse och andra områden där människor rör sig. Syftet är inte att fastställa vindkraftverkens exakta positioner utan snarare ge intryck av hur den visuella påverkan kan te sig. Fotomontagepunkterna väljs utifrån områden där många människor bor eller normalt vistas. Fotomontage kommer att visas inom ramen för den fortsatta samrådsprocessen, då det även finns möjlighet att lämna önskemål om platser varifrån ytterligare fotomontage kan tas fram. 4.7 LJUD Det ljud som alstras från moderna vindkraftverk är i huvudsak ett aerodynamiskt ljud som uppkommer av rotorbladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet bestäms av bladspetsens hastighet, bladformen och luftens turbulens. Ljudet har stora likheter med naturligt vindbrus från omgivande vegetation vilket ofta leder till maskering av vindkraftljudet vid högre vindhastigheter. 10 Dagens verk är också ljuddämpade och avger inget nämnvärt maskinbuller. 7 Vindbruksplan Smedjebackens kommun, tillägg till översiktsplanen antagen , s Boverket, 2009a 9 Boverket, 2009b 10 Naturvårdsverket,

18 Vid arbetet med att utforma parklayouten görs kontinuerliga ljudberäkningar, där hänsyn tas till bl.a. verkstyp, varvtal, ljuddata och förekomst av toner. Oavsett hur parklayouten utformas eller vilken typ av verk som används måste 40 db(a) innehållas, både dag- och nattetid vid närliggande bostäder. Ljudberäkningen i figur 8 visar den beräknande ljudutbredningen avseende den exemplifierade parklayouten. Figur 8. Resultat ljudberäkning 18

19 4.8 SKUGGA Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad orsaka svepande skuggor. Skuggorna kan uppfattas på relativt stora avstånd under ett par minuter vid tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 kilometer, men med avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan försvinner och skuggorna uppfattas endast som diffusa ljusförändringar. 11 Uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande störningskänslig bebyggelse begränsas även av terrängens utseende och vegetation. För skuggor från vindkraftverk finns inga fastställda riktvärden, men Boverket rekommenderar att man vid bostad inte ska överstiga ett teoretiskt värde om 30 timmar om året. Det teoretiska värdet beräknas utifrån förutsättningarna att solen lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt mot solinstrålningen och då vindkraftverket alltid är i drift. Den faktiska skuggeffekten utgör istället den verkliga skuggtiden och bör enligt Boverkets rekommendation inte överskrida 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse. Även vad gäller skugga kommer beräkningar kontinuerligt att utföras vid arbetet med att utforma parklayouten. Skuggberäkningarna kommer att genomföras utifrån antagandet att det inte finns några skymmande objekt så som vegetation eller andra objekt mellan vindkraftverket och närliggande bostäder. I figur 9 visas resultatet från utförda skuggberäkningar. 11 Boverket, 2009a 19

20 Figur 9. Resultat skuggberäkning 4.9 HINDERBELYSNING Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter ska utrustas med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Under dagen ska det högintensiva ljuset ha en styrka på candela (cd), i skymning och gryning en styrka på cd och i mörker en styrka på cd och avge blinkningar per minut. Ljusintensiteten får regleras +/- 25 procent. Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus avskärmas så att ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem kilometer från vindkraftverket. 20

21 I en vindpark krävs endast att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses med högintensivt vitt ljus. Övriga verk förses istället med fast rött lågintensivt ljus, såvida Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering. Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:155). 5. FORTSATT ARBETE 5.1 SAMRÅD Samråd har genomförts med representanter för berörda kommuner och länsstyrelser. Detta samrådsunderlag har tagits fram inför det fortsatta samrådet med övriga myndigheter, organisationer, närboende och allmänheten. Samråd med övriga myndigheter och organisationer hålls skriftligen. Samråd med närboende och allmänhet sker både skriftligen och via en utställning i form av öppet hus. Information om utställningen kommer att kungöras i lokalpressen och inbjudan med samrådsinformation kommer att skickas ut per post till fastighetsägare och närboende inom 2 km från utredningsområdet. Föreliggande samrådsunderlag finns att tillgå på Stenas hemsida, och det material som presenteras på utställningen kommer även att läggas ut på hemsidan efter utställningstillfället. 5.2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Efter att samrådsprocessen har avslutats kommer en MKB att upprättas. En MKB är ett centralt dokument som utarbetas under tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är ett redskap för att, redan under planeringen, lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn samt utgöra en del av länsstyrelsens beslutsunderlag. Enligt Miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö, samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. De miljö- och hälsokonsekvenser som utredningsområdet kan komma att utsättas för, vid etablering av en vindpark, beskrivs fördjupat i MKB:n. Beskrivningen görs utifrån ett bedömt influensområde och redovisar förväntade miljökonsekvenser. Med influensområde avses en radie om ca fem kilometer från utredningsområdets gräns. För de fall skyddsåtgärder rekommenderas eller kommer att vidtas för att minimera etableringens påverkan kommer även dessa att redovisas. MKB:n kommer även bl.a. att inkludera en samrådsredogörelse. Information och synpunkter som tillförs projektet under samrådstiden kommer att beaktas och i relevanta delar inarbetas i MKB:n. 21

22 5.3 TIDPLAN Målet är att Stena ska lämna in en ansökan om miljötillstånd för byggnation av en vindpark inom projektområdet vid årsskiftet 2014/2015. Ansökan ges in till miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län. Under 2014 kommer fågel, natur- och kulturutredningar att genomföras inom området för att ytterligare utreda områdets förutsättningar. Eventuell anpassning av det aktuella projektområdet samt utformningen av vindparken kommer bl.a. att göras mot bakgrund av resultatet av aktuella utredningar. Likaså kommer resultatet av aktuella utredningar att utgöra underlag för kommande MKB som utgör en del av ansökningshandlingarna. Byggnationen av aktuell vindpark bedöms kunna påbörjas tidigast år

23 6 REFERENSER 6.1 TRYCKT MATERIAL Boverket, 2009a: Vindkraft och landskap att analysera förutsättningar och utforma anläggningar Boverket, 2009b: vindkrafthandboken. Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnäravattenområden. Naturvårdsverket, 2010: Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april 2010 Naturvårdsverket, 1978, 1983: Naturvårdsverkets allmänna råd 1978:5 rev. 1983, anger riktvärden för externt industribuller Länsstyrelsen Dalarnas län, Beslut naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten: Smedjebackens kommun, tillägg till översiktsplanen antagen Smedjebackens kommun, översiktsplan 2003 Ljusnarsbergs kommun, översiktsplan WEBBPLATSER Riksantikvarieämbetets databas FMIS: maj 2014 Skogsstyrelsens karttjänst skogens pärlor: maj 2014 Länsstyrelsens gis-tjäns: maj 2014 Vindkraftbranschens webbplats,

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken Vindkraftprojekt Boarp Ulricehamns kommun Västra Götalands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 miljöbalken 2014-05-13 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB 1 Innehåll 1 Presentation av sökande och ärendet...

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN Sökande Gothia Vind 10 AB Box 231 431 23 Mölndal Tel: +46 31-33 66 590 Fax:+46 31-33 65 910 Org. nr: 556804-2443 Konsult WSP Environmental Box 574 20125

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft vid Stormyrberget

Vindkraft vid Stormyrberget Vindkraft vid Stormyrberget Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 Miljöbalken 2014-05-23 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB Innehåll 1 Presentation av sökande...

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Vindkraft Skedala-ENSLÖV. Samrådsunderlag för vindkraftanläggning i Halmstad kommun, Hallands län

Vindkraft Skedala-ENSLÖV. Samrådsunderlag för vindkraftanläggning i Halmstad kommun, Hallands län Vindkraft Skedala-ENSLÖV för vindkraftanläggning i Halmstad kommun, Hallands län Juni 2012 Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable Energy AB Box 7123 402 33 Göteborg Projektledare: Pia Hjalmarsson

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

~SSE, td . SWECO ~ SAMRADSUNDERLAG. Ink. 2011-04- 1 1. Länsstyrelseni VästraGötalandslän. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB

~SSE, td . SWECO ~ SAMRADSUNDERLAG. Ink. 2011-04- 1 1. Länsstyrelseni VästraGötalandslän. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB ~SSE, td. SSE RenewablesHoldings (Sverige) AB VINDPARK FRÖSKOG, AMALS KOMMUN, UPPDRAGSNUMMER 546535010 Länsstyrelseni VästraGötalandslän 'g Ink. 2011-04- 1 1 Tillstånd för uppförande av vindkrafipark vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET APRIL 2010 LARS GERRE OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSSON Beställare: Rabbalshede Kraft AB Författare: Linda Andersson och Benjamin Grahn-Danielson, Rio Kulturkooperativ Projektansvarig:

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Åby-Alebo och Kärnebo vindparker Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av två vindparker i Mönsterås kommun

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Carina Lundgren Rebecca Palmgren 2 Sammanfattning

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M2 Alternativ lokalisering MKB Bilaga M2 ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för vindkraftsanläggning Spjutåsberget Härnösand Energi & Miljö AB, nedan

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog Samrådsunderlag 2013-11-14 Vindpark Fyrskog Innehåll 1. BAKGRUND 3 1.1 Syfte med samrådsunderlag 3 1.2 Varför vindkraft? 4 1.3 Gothia Vind AB 5 1.4 Administrativa uppgifter 5 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared

Samrådsunderlag 2011-10-21. Vindpark Ramnared Samrådsunderlag 2011-10-21 Vindpark Ramnared Innehåll 1. BAKGRUND 4 1.1 Syfte med samrådsunderlag 4 1.2 Varför vindkraft? 5 1.3 Gothia Vind AB 6 1.4 Administrativa uppgifter 6 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 HINDERBELSYNING Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 WSP Ljusdesign Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker Belysning av interiör och exteriör Anpassning av modern funktion i historisk

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

LJUD. Martin Almgren, ÅF Ingemansson: I absolut stillhet finns inget ljud

LJUD. Martin Almgren, ÅF Ingemansson: I absolut stillhet finns inget ljud Referat från seminariet Ljud, ljus, skuggor, arrangerat av länsstyrelsen i Halland, nod för Tillstånd och planering inom Nätverket för vindbruk. Seminariet ägde rum 091103 i Hässleholm. LJUD Martin Almgren,

Läs mer

Vindpark Ljungbyholm Kalmar kommun, Kalmar län. Samrådsunderlag 2012-11-15

Vindpark Ljungbyholm Kalmar kommun, Kalmar län. Samrådsunderlag 2012-11-15 Vindpark Ljungbyholm Kalmar kommun, Kalmar län Samrådsunderlag 2012-11-15 Medverkande Sökande och projektör Gothia Vind AB Org.nr: 55 67 14-20 95 Box 321 S-431 23 Mölndal Tel: 031-33 66 590 Fax: 031-33

Läs mer

Vindkraftsutredning 2010

Vindkraftsutredning 2010 Vindkraftsutredning 2010 Sotenäs kommun - Underlag till ÖP-2010 Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 5 1.1 - Sammanfattning 5 1.2 Bakgrund 5 Vindkrafts utbyggnad i Sverige

Läs mer

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27 Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA 2011-12-27 2 (2) Innehåll ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 9 1 INLEDNING... 10 1.1 BAKGRUND... 10 1.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN... 10

Läs mer

Synpunkter på samrådsunderlag

Synpunkter på samrådsunderlag WWW.NOSSANSDAL.SE Synpunkter på samrådsunderlag Borgstena, Borås stad, Västra Götalands län Bevara Nossans Dalgång 2011-10-20 Bevara Nossans Dalgång är en förening som arbetar för att skydda detta vackra

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5.1 Vindkraftverket Teknisk utformning och produktion Ett vindkraftverk består av ett torn med maskinhus, rotor och rotorblad. Tornet förankras med ett fundament

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

2 Lokalisering och beskrivning av anläggningen...8 2.1 Beskrivning av projekt Högaliden... 8 2.2 Alternativ...11 2.3 Nollalternativ...

2 Lokalisering och beskrivning av anläggningen...8 2.1 Beskrivning av projekt Högaliden... 8 2.2 Alternativ...11 2.3 Nollalternativ... Innehåll Icke-teknisk sammanfattning...4 1 Inledning...5 1.1 Sökanden... 5 1.2 Syfte med MKB... 6 Om MKB-dokumentet en läsanvisning... 6 1.3 Om samrådsprocessen... 6 1.4 Vindkraft bakgrund och nationella

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun.

Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun. Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun. Kompletterande samrådsunderlag avseende uppförande och drift av en vindkraftsanläggning på Norra Länsmansberget i Sunne kommun. Författare: Charlotte

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer