för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken"

Transkript

1 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1

2 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex reglera både var en miljöpåverkande anläggning får lokaliseras och hur mycket som får produceras. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, t ex hur stora utsläpp till luft och vatten som får förekomma. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) anges vilka verksamheter som kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller vanligtvis även vid ändring av verksamheten. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en handling som ska upprättas av verksamhetsutövaren. Inför upprättandet av en MKB ska verksamhetsutövaren genom samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda inhämta synpunkter på hur den kommande MKB:n bör utformas. När det behövs ska även andra statliga myndigheter, allmänhet och organisationer få lämna synpunkter. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan få för människor, djur och miljö samt i förhållande till samhälleliga intressen såsom hushållningen med mark, vatten, energi och den fysiska miljön i övrigt. En MKB ska vara väl avgränsad och kunna läsas fristående och ska därför utformas som ett separat dokument. En utförlig ansökan och miljökonsekvensbeskrivning medför snabbare beslut! En MKB ska, tillsammans med ansökan, ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Tillståndsmyndigheten ska alltid vid prövningen bedöma vilka krav på försiktighetsmått som gäller enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Krav på försiktighetsmått ska föreskrivas i den utsträckning de inte är orimliga att uppfylla. En bedömning ska göras mellan nyttan och kostnaderna för skyddsåtgärderna. Det är därför viktigt att ansökan utformas så grundligt som möjligt. Om underlaget är bristfälligt begärs kompletteringar av ansökan vilket förlänger handläggningstiden. På följande sidor finns en schematisk översikt över de olika stegen i ett tillståndsärende. Dessutom redovisas vilka handlingar som ska sammanställas i olika skeden av prövningsförfarandet. Längst bak i häftet finns följande bilagor: 1. Vad en MKB bör innehålla 2. Vad en ansökan bör innehålla 2

3 Ärendegång enligt miljöbalken för tillståndspliktiga anläggningar där Miljöprövningsdelegationen är prövningsmyndighet, s.k. B-ärenden Prövning vid Länsstyrelsen och miljöprövningsdelegation för B-ärende: Ny prövning samt omprövning av verksamheter angivna i bilaga 1 *) Samråd med länsstyrelsen, kommunen, enskilda berörda, övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Övriga verksamheter Samråd med länsstyrelsen, kommunen och enskilda berörda Länsstyrelsen fattar beslut om betydande miljöpåverkan eller ej *) Bilaga 1 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Ja Nej MKB:n upprättas Ansökan med MKB lämnas in Kungörelse Samråd med övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda Yttranden från kommunen och ev. andra berörda Länsstyrelsen upprättar förslag till beslut Miljöprövningsdelegationen beslutar i ärendet och om godkännande av MKB Ev. för synpunkter till sökanden För A-anläggningar där Miljödomstolen är prövningsmyndighet är ärendegången fram till och med upprättande av MKB densamma som för B-anläggningar. Ansökan inklusive MKB lämnas därefter in till Miljödomstolen, som därefter handlägger ärendet. 3

4 Att skriva en ansökan och ärendegången hos Länsstyrelsen Steg 1 Verksamhetsutövaren ska -före samrådet- till Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som är särskilt berörda lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan (6 kap 4 miljöbalken). Uppgifterna ska utgöra underlag inför samrådet, se steg 2 och 3. Underlagsmaterialet ska skickas till alla som inbjuds till samrådet. Exempel på underlag inför samrådet Administrativa uppgifter- sökandens namn, adress, telefon, telefax, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare, kontaktperson eller miljöansvarig. Verksamhetskod i bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokalisering- beskrivning av alternativa lägen för lokalisering, skalenlig karta. Planförhållanden situationsplan (karta), avstånd till närboende och liknande. Planförhållanden (detaljplan, områdesplan, översiktsplan m m) och planbestämmelser. Olika områden t ex riksintressen för naturvård, kulturvård m m. Verksamhetens omfattning och utformning produkter, processer, producerade mängder, drifttider m m. Steg 2 För verksamheter som inte finns medtagna i bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller vid ändring av verksamheter och i övriga fall som finns medtagna i bilaga 1 i ovan nämnda förordning ska verksamhetsutövaren initialt samråda enligt vad som framgår av nedan. Verksamhetsutövaren ska samråda med Länsstyrelsen (i de allra flesta fallen med miljöavdelningen) och tillsynsmyndigheten. Kommunens miljönämnd eller länsstyrelsen kan vara tillsynsmyndighet. I vissa fall kan det även vara aktuellt att kommunens tekniska förvaltning, räddningstjänst och/eller byggnadsförvaltning deltar. Vidare ska verksamhetsutövaren samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda (6 kap 4 miljöbalken). Med enskilda som kan antas bli särskilt berörda avses exempelvis närboende, eventuellt närbelägna industrier, affärer, daghem etc. Länsstyrelsen rekommenderar att detta sker genom att information lämnas via brev, meddelande i brevlåda i fast bostad etc. Detta bör i vissa fall kompletteras med ett möte. Underlagsmaterialet (se steg 1) ska finnas tillgängliga för alla särskilt berörda. De brev som delas ut kan innehålla en kortfattad sammanfattning av underlaget till samrådet samt en hänvisning till var man kan få det fullständiga materialet. Om man väljer att endast informera brevledes är det viktigt att det anges när och till vem eventuella synpunkter kan lämnas. 4

5 Verksamhetsutövaren ska under samrådsprocessen ge tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig över om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Steg 3 Steg 4 Steg 3 gäller endast verksamhetsutövare som ska starta en verksamhet som finns medtagen i bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. I dessa fall ska verksamhetsutövaren dels samråda i enlighet med vad som framgår under steg 2 och dels även samråda med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas vara berörda. De verksamhetsutövare som endast omfattas av steg 2 ska i en samrådsredogörelse sammanställa de synpunkter som har framkommit vid samråden. För dessa verksamheter ska Länsstyrelsen, efter samrådet, besluta om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En samrådsredogörelse ska därför skickas in separat till Länsstyrelsen (2 ex) efter det att samråd har hållits. De verksamhetsutövare som omfattas av steg 3 ska gå direkt till steg 7. För dessa verksamheter ska samrådsredogörelsen skickas in till Länsstyrelsen i samband med att ansökan och därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till myndigheten. Vad en samrådsredogörelse bör innehålla Redovisning för hur kallelse till samråden gått till Förteckning över vilka som informerats/deltagit i samråden och underlaget för avgränsningar för vilka som informerats Kopior på eventuella informationsbrev, annonser m m Mötesprotokoll från samrådsmöten Sammanställning över synpunkter som inkommit på annat sätt än vid möten Sammanfattning av ovanstående med klargörande av problemställningar övervägande om alternativa lösningar behöver utredas avgränsning av sakfrågorna Eventuella åtaganden som sökanden åtagit sig utifrån vad som framkommit under samråden Det ska framgå om tillsynsmyndigheten och de enskilda som är särskilt berörda har givits möjlighet att yttra sig över om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Deras ställningstagande ska redovisas i samrådsredogörelsen. Steg 5 Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Beslutet kan inte överklagas. Om Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan gå till steg 7. 5

6 Steg 6 Om Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren samråda med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Verksamhetsutövaren ska därefter sammanställa vad som har framkommit vid dessa samråd i enlighet med vad som har angivits under steg 4. Samrådsredogörelsen ska skickas in till Länsstyrelsen i samband med att ansökan och därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till myndigheten. Steg 7 VU upprättar en MKB enligt 6 kap 7 miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla följande om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan: 1. En beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning. 2. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas t ex hur det ska undvikas att verksamheten medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 3. De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten kan antas medföra 4. En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd. 5. En icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i punkterna 1-4. För verksamheten som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är syftet med MKB:n även att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverka säkerheten hos denna. En riskanalys bör därmed bifogas MKB:n. Om verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan ska MKB:n, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet 3 miljöbalken. Checklistan i bilaga 1 kan användas som mall vid upprättandet av MKB:n Steg 8 Verksamhetsutövaren upprättar en ansökan enligt vad som framgår av 22 kapitlet 1 miljöbalken. Checklistan i bilaga 2 kan användas som mall vid upprättandet av ansökan. Ansökan inklusive MKB ges in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, i 6 exemplar för anläggningar betecknade med B enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Från och med steg 9 redovisas endast de olika stegen för ett ärende där Länsstyrelsen är beslutande, s.k. B-ärenden. För A-ärenden, som handläggs av 6

7 Miljödomstolen, är ärendegången likartad. För närmare information kring handläggningen av A-ärenden - kontakta Miljödomstolen. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har ansvaret för beredningen av ansökningsärendet. Det praktiska arbetet med att begära kompletteringar, ta emot yttranden med mera sköts inom Länsstyrelsens miljöavdelning. Steg 9 Länsstyrelsen skickar ansökan till kommunens miljönämnd för att utröna behovet av eventuell komplettering Steg 10 Miljöprövningsdelegationen kan begära att verksamhetsutövaren vid behov kompletterar handlingarna. Steg 11 När ansökan är komplett begär Länsstyrelsen in yttranden från remissinstanserna. Samtidigt kungör Länsstyrelsen ansökan med tillhörande MKB i lokalpressen. En aktförvarare utses (i regel kommunkansliet). Hos aktförvararen finns ansökan och övriga handlingar i ärendet tillgängliga under expeditionstid. Handlingarna finns också tillgängliga hos tillståndsmyndigheten. Remissinstanser och sakägare som har synpunkter i ärendet lämnar dessa skriftligen till Länsstyrelsen. Det räcker sålunda inte med att man framfört skriftliga eller muntliga synpunkter under samråden eller i ett eventuellt planärende. Steg 12 Yttranden från berörda myndigheter och övriga ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom den tid som angivits i kungörelsen, vanligtvis 4-6 veckor. De synpunkter på den sökta verksamheten som kommer in till Länsstyrelsen sänds för yttranden till sökande som då har möjlighet att bemöta vad som framförts. Steg 13 Vid behov hålls ett offentligt sammanträde i ärendet. Tid och plats för sammanträdet kungörs i lokalpressen eller delges berörda på annat sätt. Vid sammanträdet finns möjlighet för envar som känner sig berörd att till Länsstyrelsen muntligen framföra sina synpunkter på ansökan. Steg 14 Miljöprövningsdelegationen är beslutande i ärendet. Länsstyrelsens miljöavdelning, som hittills handlagt ärendet, avger ett yttrande med förslag till beslut till miljöprövningsdelegationen. Yttrandet översänds eventuellt till verksamhetsutövaren för synpunkter. Steg 15 Miljöprövningsdelegationen, fattar beslut i ärendet. Samtidigt tas beslut om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Steg 16 Besluten kungörs i lokalpressen. Steg 17 Den som berörs av beslutet (förutom verksamhetsutövaren t ex närboende och miljöorganisationer) har rätt att inom tre veckor från det datum som anges i beslutet och kungörelsen överklaga beslutet hos Miljödomstolen. Beträffande miljöorganisationer är det enbart ideella föreningar som har till ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöintressen som får överklaga beslutet. För att få överklaga ska föreningen ha funnits i minst tre år och ha lägst 2000 medlemmar (16 kap 13 miljöbalken). 7

8 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i 6 kap 7 miljöbalken och i, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Nedan finns en checklista över vad MKB:n ska omfatta. MKB:ns omfattning ska dock alltid anpassas till verksamhetens art och omfattning. Punkter kan både behöva läggas till och dras ifrån! En MKB för en anläggning med betydande miljöpåverkan bör som minimum innehålla de punkter som framgår av denna underbilaga. Sammanfattning Administrativa uppgifter namn, adress, telefon, telefax, organisationsnummer fastighetsbeteckning och fastighetsägare kontaktperson och miljöansvarig Allmän beskrivning verksamheten (verksamhetskoder enligt SNI, nyetablering, befintlig verksamhet, utökad produktion, ändring av viss del av verksamhet, sökt omfattning av produktion, processer, produktmängder, drifttider) motstående intressen Bedömningsgrunder planförhållanden (detaljplan med planbestämmelser, områdesbestämmelser, översiktsplan med kommentarer m.m.) situationsplan/karta med beskrivning av avstånd till bostäder, vattentäkter, skolor, daghem, vårdinrättningar och liknande (riktlinjer för skyddsavstånd för olika verksamheter anges i Boverkets allmänna råd 95:5 Bättre plats för arbete ) skyddsintressen (intressen för naturvård, kulturvård m.m.) särskilt skyddade områden (Natura 2000-områden) enligt 7 kap 27 miljöbalken *) nationella, regionala, lokala miljömål miljökvalitetsnormer *) Särskilt tillstånd (enligt 7 kap 28 miljöbalken) och särskild MKB (enligt 6 kap 1 miljöbalken) krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka värdet av de särskilt skyddade områdena. Nollalternativet dvs. en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd/verksamheten fortsätter utan att en förändring av betydelse genomförs. Alternativa lokaliseringar gör en beskrivning och jämförelse mellan alternativa lägen enligt följande: omgivningsbeskrivning - översiktlig miljösituation - översiktlig miljökonsekvenser - översiktlig motivering till valt alternativ (när det är uppenbart att alternativ plats inte är aktuell ska motivet för detta redovisas t ex ägoförhållande av mark, samlokalisering med befintlig produktion etc.) 8

9 Miljösituationen luftrecipienten vattenrecipienten (yt-, grundvatten, avloppsreningsverk) mark och vegetation buller hälsoläget hushållning med naturresurser Utsläpp och andra störningar från ev. nuvarande och sökt verksamhet (observera att beskrivningar av störningar ska kvantifieras i siffror och inte bara anges i relativa termer som t ex utsläppen blir ringa eller antalet transporter blir av begränsad omfattning ) Luft - bränsletyp och förbrukning, ev. svavelhalt i oljor - pannstorlek (MW) - skorstenshöjd utsläppspunkt markeras på karta - typ, halter och mängder av föroreningar (SO 2, NO x, CO 2, stoft m.m.) - spridningsberäkningar - dimensioneringsberäkningar för reningsanläggningar - förslag till alternativa metoder för rening - luktproblem från utsläppspunkter, ventilationsanläggningar - förslag till eventuellt andra skyddsåtgärder Vatten - processavloppsvatten, kylvatten, dagvatten, lakvatten, sanitärt avloppsvatten - flöde, föroreningsgrad, halter samt mängder per år - eventuella tillsatser - dimensioneringsberäkningar för reningsanläggningar - förslag till reningsutrustningar - brunnars lägen - markeras på karta - recipient - utsläppspunkt markeras på karta - temp vid avledande till recipient - kommunalt/ enskilt avlopp Buller - bullerkällor inkl transporter till och från företaget - bullerutredningar - bullerbegränsande åtgärder, befintliga och förslag till förbättringar Avfall - mängd och typ av avfall (EWC-kod) - hantering; insamling, transport, återvinning, bortskaffning - skyddsåtgärder - förvaringsplats markeras på ritning Mark (påverkan från pågående och tidigare verksamhet) Transporter - hälso- och miljöeffekter av de transporter som sker till och från verksamheten samt inom den sökta verksamheten 9

10 Energi - energiförbrukning - förbrukning av el, fjärrvärme/fjärrkyla, ånga - värmepumpar - spillvärme - energibesparande åtgärder Råvaror och kemikalier - förteckning över typ och mängd - aktuella varuinformationsblad bör ej vara äldre än tre år - skyddsåtgärder - förvaringsplats markeras på ritning - ämnen som förekommer på Kemikalieinspektionens OBS- och begränsningslistor Haverier och olyckor - redogörelse över försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas - riskanalys bör bifogas i de fall verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Exempel på frågor som bör belysas kan vara: vilka åtgärder har vidtagits/planerats för att minska risken för att olyckshändelser ska inträffa? vilka ytterligare åtgärder är tänkbara? Kostnader för åtgärderna? vilka åtgärder har vidtagits/planeras för att motverka allvarliga miljökonsekvenser vid olyckshändelser o.d.? Vilka ytterligare åtgärder är tänkbara? Kostnader för åtgärderna? motiv för att vissa åtgärder vidtagits eller planeras. finns risk att planerad verksamhet kommer att medföra förorening av mark eller grundvatten? övrigt Utsläpps- och störningsbegränsande åtgärder bästa möjliga teknik samt alternativa lösningar planerade åtgärder motivering för dessa Konsekvenser av nuvarande och utökad verksamhet (En jämförelse ska göras av olika åtgärdsalternativ) luftrecipient vattenrecipient yt-, grundvatten, avloppsreningsverk mark och vegetation buller hälsa hushållning med naturresurser avfallshantering (återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning m m) förorenade områden transporter haverier och olyckor En sammanfattning med slutsatser av hälso- och miljöeffekter av den planerade verksamheten eller åtgärden. Både lokal och global aspekt bör övervägas. En icke-teknisk sammanfattning av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Den ska vara skriven på ett så lättbegripligt sätt att även den som inte är specialutbildad kan förstå den. 10

11 Bilagor som bör medfölja MKB:n 1. Registreringsbevis för bekräftelse av firmatecknare. 2. Situationsplan 3. Gällande detaljplan/områdesplan med planbestämmelser. 4. Ritningar där följande markeras: Utsläppspunkter till luft (energi och processer) Utsläppspunkter till vatten (processavloppsvatten, dagvatten, kylvatten, sanitärt avloppsvatten) Förvaringsplats för råvaror och kemikalier Förvaringsplats för farligt avfall 5. Samtliga varuinformationsblad för de kemikalier som förekommer i verksamheten. OBS dessa bör ej vara äldre än tre år. 11

12 Bilaga 2 Ansökans innehåll Innehållet i en ansökan regleras i 22 kap 1 miljöbalken. Nedan finns en checklista över vad ansökan ska omfatta. En ansökan ska beskriva verksamhetens art och omfattning vilket innebär att punkter kan behöva läggas till eller dras ifrån. Uppgifter, utöver de administrativa, som finns i miljökonsekvensbeskrivningen behöver inte nödvändigtvis upprepas i ansökan. Administrativa uppgifter Verksamhetsutövarens namn, adress, telefon, telefax och e-post. Organisationsnummer Fastighetsbeteckning och fastighetsägare Kontaktperson. Ombud Ombud. Om sökanden företräds av ett ombud ska ombudets namn, adress och telefonnummer anges. Likaså ska fullmakt i original överlämnas. Vad ansökan avser En kort beskrivning av vad det sökta tillståndet avser (nyetablering, utökning av verksamhet eller ändring av verksamhet).. Verksamhetskod, enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Yrkanden och åtaganden Tillståndets omfattning, vad och hur mycket ska produceras. Förslag till villkor för verksamheten. Åtaganden, d v s åtgärder som bolaget är beredd att vidta. Eventuella yrkanden om verkställighetsförordnande och/eller igångsättningsmedgivande. Tidigare beslut Redovisa gällande tillståndsbeslut enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen. Beskrivning av verksamheten Beskrivning av nuvarande förhållanden och den förändring som ansökan avser. Här beskrivs exempelvis utsläpp till luft, mark och vatten. Teknisk beskrivning Ritningar och tekniska beskrivningar av processer. Schematiska flöden över processer. Beskrivning av reningsutrustningar, flöden, reningseffekter och utsläppsnivåer. Förordningar eller föreskrifter enligt miljöbalken Det bör anges om det föreligger särskilda förutsättningar till följd av att verksamheten omfattas av krav i förordningar eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som kommer att vidtas för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten. En redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken iakttas. 12

13 Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivningen ska kunna läsas separat från ansökan i övrigt. Lokalisering Motiv för val av plats med utgångspunkt från vad som har framkommit i miljökonsekvensbeskrivningen samt en beskrivning av omgivningsförhållandena. Kontroll Förslag avseende hur ska kontrolleras och övervakas. Säkerhetsrapport En säkerhetsrapport ska ingå i ansökan i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 13

14 Ytterligare information finns att få Lagtexter kan beställas från Fritzes Förlag AB, Kundtjänst, Stockholm, tfn eller sökas på Internetadress Naturvårdsverket ger ut s.k. Branschfaktablad, Handböcker och Allmänna Råd för olika verksamhetstyper, tfn Hemsida: Boverket.. ger ut Bättre plats för arbete : planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet Serie: Boverkets allmänna råd : 1995:5 Tel , fax Hemsida: Länsstyrelsens och Miljöprövningsdelegationens adress Länsstyrelsen Västernorrlands län, Miljöavdelningen, HÄRNÖSAND Telefon Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, HÄRNÖSAND Telefon Miljödomstolarna adresser Umeå Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 138, UMEÅ Tel Östersunds Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 708, ÖSTERSUND Tel A-ärende= prövningsnivå enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tillstånd ska sökas hos Miljödomstolen B-ärende= prövningsnivå enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tillstånd ska sökas hos Miljöprövningsdelegationen. 14

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Översikt över tillståndsprocessens olika steg... 2 1. Samråd... 2 2. Upprättande

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande.

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande. Miljö- och byggnämnden KLAGOMÅL PÅ STÖRNING Enligt miljöbalken avseende olägenhet för människors hälsa eller miljön UB.11 VER.1 1(5) Miljö- och byggavdelningen Att sändas till: tel: 040-43 90 00 Miljö-

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Prövnings- processen

Prövnings- processen Prövningsprocessen Prövningsprocessens sju steg 2. x 3. x 4. X 5. x 6. x. Steg 1 Samråd. 2. Ansökan och MKB upprättas och lämnas in. 4. Kungörelse och remiss. Verksamhetsutövaren kontaktar Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in.

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in. ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel.

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel. GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE SKYDDSFÖRESKRIFTER Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Ärendenummer MPN-04-22 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område Anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL?

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? Juris dr. Jonas Christensen Juristen@ekolagen.se www.ekolagen.se 0730 59 09 29 1 2 Dagvatten Under mitt nästa pass Dagvatten: Nederbördsvatten,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Värmepumpanläggning Anmälan

Värmepumpanläggning Anmälan Värmepumpanläggning om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Johanna Fagerström DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Mål nr 15326-10 1 KLAGANDE 1. Thomas Franzén, 740905-3316 Tallgången 4 247 60 Veberöd 2. Ingela Ohlsson, 540831-4325 Hövadsvägen 51 247 60 Veberöd MOTPART

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer