Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4"

Transkript

1 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning mellan Västermyrriset och Tuggen Lycksele och Åsele kommun, Västerbottens län Skellefteå Kraft Elnät AB

2 2(22) Innehållsförteckning Inledning och inbjudan till samråd... 3 Bakgrund och syfte... 3 Inbjudan till samråd... 4 Inbjudan till samrådsmöte... 4 Koncessionsansökan... 4 Lokalisering och alternativ... 5 Lokalisering... 5 Alternativa sträckningar 52 kv luftledningar... 5 Alternativa sträckningar 170 kv luftledningen... 7 Alternativa tekniska utföranden... 7 Nollalternativ... 8 Utförande... 8 Förutsättningar Kommunala planer Berörda intressen Förutsedd miljöpåverkan Natur-och kulturmiljövärden Rennäring och markanvändning Bebyggelse och boendemiljö Rekreation och friluftsliv Samlad analys av utredningsstråken Fortsatt arbete Tidplan... 22

3 3(22) Inledning och inbjudan till samråd Bakgrund och syfte Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Skellefteå Kraft) planerar att uppföra nya 52 kv luftledningar mellan vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden i Åsele och Lycksele kommun och en ny transformatorstation vid Västermyrriset i Åsele kommun, samt en ny 170 kv ledning mellan transformatorstationen till stamnätsstationen Tuggen, ca 15 km sydöst om Lycksele i Lycksele kommun. Syftet med ledningarna är att ansluta de planerade vindkraftsparkerna till elnätet, se Figur 1. Nordisk Vindkraft är ägare för de tre vindkraftsprojekten. Vindkraftspark Vinliden har tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraftsparkerna Fjällberg och Hornmyran är fortfarande under prövning. Figur 1. Översiktskarta med samtliga utredningsalternativ och berörda vindkraftsparker. I inledningsskedet av ledningsutredningen har möjliga anslutningspunkter undersökts. Resultatet av detta arbete är att stamnätstation Tuggen identifierats som den enda möjliga anslutningspunkten för planerade vindkraftsparker. Skellefteå Kraft har nu startat en samrådsprocess och har identifierat olika utredningsstråk (utredningskorridorer) som möjliggör anslutning av planerade vindkraftsparker i det aktuella området. Utredningsstråken har valts med utgångspunkten att begränsa intrång och störningar på berörda intressen så långt möjligt.

4 4(22) Inbjudan till samråd Detta dokument utgör underlag för samråd och Skellefteå Kraft vill härmed samråda kring föreslagna ledningsstråk enligt 6 kap 4 miljöbalken. Ni är berörd av detta samråd i egenskap av fastighetsägare eller ägare av särskild rätt till en eller flera fastigheter som ligger inom eller i närheten av något av de alternativa utredningsstråken, eller som berörd myndighet, sameby, organisation eller förening. Vi ber er att informera eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare om projektet och samrådsmötet. Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas skriftligen senast den 11 mars 2016 till Åsa Laurell, Environment AB, Box 110, Umeå. Samrådsunderlag finns att erhålla om ni kontaktar Åsa på telefon , e-post Till Åsa kan ni även ställa frågor. Efter samrådet kommer Skellefteå Kraft att sammanställa en samrådsredogörelse till länsstyrelsen för beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan eller ej. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram. När MKB och ansökan för ny koncession för linje är framtagen kommer handlingarna att skickas in för prövning hos Energimarknadsinspektionen. Inbjudan till samrådsmöte Skellefteå Kraft vill även bjuda in er till samrådsmöte avseende de planerade kraftledningarna. På mötet kommer det att finnas möjlighet att studera kartor och diskutera projektet, samt lämna synpunkter och önskemål. Representanter från Skellefteå Kraft och kommer att finnas på plats. Plats: Hotell Lappland, Lycksele Datum: torsdag den 25 februari 2016 Tid: Kl Kl 18 hålls en kort presentation om projektet och vi bjuder på fika. Förutom att informera om projektet är syftet med mötet att inhämta synpunkter och önskemål från berörda. Koncessionsansökan För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Koncessionsansökan lämnas till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. Ett koncessionsbeslut ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. Skellefteå Kraft strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Koncessionsbeslutet kommer att ligga till grund för den ledningsrätt som Skellefteå Kraft ämnar ansöka om hos Lantmäteriet.

5 5(22) Lokalisering och alternativ Lokalisering Utredningsområdet för de nya 52 kv ledningarna och 170 kv ledningen berör Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län, se Figur 1. I kartor och alternativbeskrivningar beskrivs de utredningsstråk som den slutliga ledningsdragningen kan komma att hamna inom. Utredningskorridorerna är avsevärt mycket bredare än det område ledningen senare kommer att kräva. Alternativa sträckningar 52 kv luftledningar Skellefteå Kraft har utrett flera olika utredningsstråk (utredningsalternativ) för 52 kv ledningarna som presenteras i översikt i Figur 2. Längden på de nya ledningarna varierar beroende på stråkval. Utredningsstråken kan kombineras med varandra i olika delsträckor. För samtliga utredda stråk gäller att de i huvudsak kommer att beröra skogsmark och våtmarker i sin sträckning. Utredningsstråk 1, 2 och 3 Utredningsstråk 1, 2 och 3 omfattar 52 kv ledningarna mellan vindkraftsparkerna Vinliden och Fjällberg och den nya transformatorstationen vid Västermyrriset. 1 (ca 45 km lång) och stråk 2 (ca 55 km lång) börjar i vindkraftspark Vinliden för att därefter gå i sydlig riktning, se Figur 2. I höjd med sjön Selet skiljs stråk 1 och 2 åt. 1 fortsätter söderut, går mellan vindkraftspark Fjällbergs delområden och ansluter sedan till den nya transformatorstationen vid byn Västermyrriset. 2 fortsätter österut norr om vindkraftspark Fjällberg och går därefter åt sydväst delvis längs väg 365 förbi byn Åttonträsk och fram till den nya transformatorstationen. 3 (ca 65 km lång) börjar i vindkraftspark Vinlidens södra delområde och går därefter norrut till det norra delområdet. Därefter går ledningen i sydöstlig-sydlig riktning och delas sydöst om byn Kroksjö i en västlig och syd-sydöstlig riktning för att ansluta vindkraftspark Fjällbergs alla delområden och därefter fram till den nya transformatorstationen. Utredningsstråk 4 och 5 4 och 5 (båda ca 23 km långa) omfattar 52 kv ledningen mellan vindkraftspark Hornmyran och den nya transformatorstationen vid byn Västermyrriset, Figur 2. 4 ansluter till den nya transformatorstationen i syd-sydvästlig riktning genom obruten mark. 5 går först i västlig riktning i obruten mark, via en befintlig väg och sedan längs väg 365 förbi byn Åttonträsk fram till transformatorstationen. Ledningen planeras gå parallellt med den nya 170 kv ledningen Västermyrriset-Tuggen på denna sträcka.

6 6(22) Figur 2. Karta med utredningsstråk 1-5 för 52 kv ledningen.

7 7(22) Alternativa sträckningar 170 kv luftledningen Två utredningsstråk, stråk A och B, har identifierats för 170 kv ledningen mellan den nya transformatorstationen vid Västermyrriset och stamnätstationen Tuggen, se Figur 3. A (ca 50 km lång) börjar vid Västermyrriset, går längs väg 365 och sedan österut, längs en skogsbilväg och sedan i obruten mark förbi vindkraftspark Hornmyran och fram till station Tuggen. B (ca 45 km lång) börjar vid Västermyrriset och går österut i obruten mark söder om vindkraftspark Hormyran fram till befintlig ledningsgata med 130- och 400 kv ledningar där stråket går väst och öst om ledningarna fram till station Tuggen. Det smala stråket väst om Königslund är ett alternativ till stråket parallellt med befintlig ledningsgata. Figur 3. Karta med utredningsstråk A och B för 170 kv ledningen. Alternativa tekniska utföranden Skellefteå Kraft har valt bort markkabel som tänkbart alternativ. Av driftsäkerhetsskäl anläggs nya regionnätsledningar (52 kv-170 kv) i normalfallet som luftledningar. Ett eventuellt fel på ledningen är betydligt lättare att hitta och går snabbare att åtgärda om det inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning. Markkabel kan innebära en längre felsökning med bortfall av vindkraftsproduktion som följd. En markkabel påverkar landskapsbilden delvis på samma sätt som en luftledning eftersom även en kabel kräver en öppen ledningsgata. En markkabel innebär även en större markpåverkan i ledningsgatan. Förutom röjning av ledningsgatan utmed kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Även sprängning kommer krävas där berg i dagen finns. Vid markkabelförläggning behöver en väg med god bärighet anläggas längs schaktet då massor från schaktet kommer att behöva forslas bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan vägs behövs normalt sett inte vid byggnation av luftledning med trästolpar. Då området utgörs av många våtmarker, bedöms påverkan på

8 8(22) dessa bli avsevärt större om man behöver gräva breda schakt rakt igenom, istället för enstaka stolpplatser. Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre materialkostnader vilket i praktiken skulle omöjliggöra vindkraftsutbyggnaden. Både den omfattande arbetskostnaden, samt materialkostnaden gör så att det är betydligt mer kostsamt att förlägga en markkabel istället för luftledning. Det är i storleksordningen ca 5-7 gånger dyrare. Nollalternativ Nollalternativet i det aktuella fallet innebär att 52- och 170 kv ledningarna inte byggs, vilket medför att de planerade vindkraftsparkerna inte kan anslutas till stamnätet och att arbetstillfällen i samband med vindkraftsetableringen inte kan förverkligas. Det skulle i sin tur betyda att den förnyelsebara energin från vindkraftsparkerna inte kan tas tillvara. Om denna energi ska produceras på annat sätt, t.ex. av fossila bränslen, kommer det att ge upphov till negativa miljökonsekvenser till följd av ökade utsläpp till luft och vatten av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Nollalternativet innebär även att de miljökonsekvenser som de nya ledningarna orsakar uteblir, som exempelvis avverkning av skog. Utförande Ledningen planeras att byggas som luftledning med antingen, eller med en kombination mellan, trä-, stål- och kompositstolpar med faslinorna placerade i ett horisontalplan vid portalstolpe eller i triangelform vid enkelstolpe, se Figur 4. Figur 4. Principskiss av planerad stolpkonstruktion. Exemplet till vänster visar enkelstolpe i komposit med portalstolpe i bakgrunden, exemplet till höger visar enkelstolpe i stål. Stolphöjden kan variera mellan ca meter beroende på val av stolptyp, avstånd mellan stolpar och terräng. Avståndet mellan faserna blir 5 meter vid horisontalplan och 3 meter vid triangel. Spannet mellan stolparna kan variera beroende på topografi och marken beskaffenhet. Normalspannet för denna typ av ledning är ca 200 meter, men kan vara både kortare och längre. Beroende på terräng och stolpval görs en anpassning av

9 9(22) stolplägen i förhållande till omgivningen. Längre spann kräver att högre stolpar används. Vid projektering undviks stolpplacering i våtmarker i möjligaste mån. Ledningsgatan för en 52 kv ledning blir i nysträckning meter bred beroende på stolpkonstruktion och var på ledningssträckningen man är. Ledningsgatan blir bredare ju närmare ledningssträckningen är den nya transformatorstationen eftersom det för varje delområde tillkommer en ny ledning som går parallellt med de andra. Parallellt med den nya 170 kv ledningen från Tuggen blir ledningsgatan ca 50 meter bred vid ny dragning. För att knyta samman vindkraftsparkerna Vinliden och Fjällberg innebär det att separata ledningar dras från respektive park till transformatorstationen vid Västermyrriset. Från Hornmyran till transformatorstationen kommer både en 170 kv och en 52 kv ledning att dras. För sammankoppling av anläggningarna kommer ledningsgatan att i vissa sektioner bestå av en till fyra parallella ledningar där största bredd för ledningsgatan med fyra ledningar blir ca 70 meter. Två ledningar medför en ledningsgata på ca 44 meter och tre ledningar ca 55 meter. 170 kv ledningens ledningsgata blir i nysträckning meter bred beroende på stolpkonstruktion. Vid parallellgång med 52 kv från Hornmyran till transformatorstationen vid Västermyrriset blir ledningsgatan meter. Vid parallellgång med befintlig ledningsgata med 130- och 400 kv ledningar kommer gatan att breddas med ca 20 m. Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver den avverkning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna mellanrum avverkas i sidoområdena, se Figur 5. Figur 5. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata.

10 10(22) Förutsättningar Kommunala planer Projektet bedöms inte stå i konflikt med föreslagen markanvändning enligt Lycksele och Åsele kommuners översiktsplaner. Något detaljplanelagt området berörs ej. Berörda intressen Landskap Landskapet består av brukad skog av varierande ålder där de dominerande trädslagen är tall och gran. En mindre del av området som utredningsstråken kommer att beröra består av myrmark, sjöar och vattendrag. De stora vattendrag som stråken kommer att passera är Umeälven och Öreälven. Jordbruksmark berörs i liten utsträckning. Längs den aktuella sträckan kommer ett flertal vägar att passeras. Bebyggelsen är gles och ligger främst längs landsvägar. Natur- och kulturmiljövärden t rymmer bitvis höga naturvärden, framförallt kopplade till våtmarker, som berörs av ett eller flera stråk, se Figur 6 - Figur 9 samt Tabell 1. Inga nationalparker, Natura områden, naturreservat eller kulturreservat berörs av något av stråken. Vindkraftspark Vinliden ligger i västra hörnet av riksintresseområde för kulturmiljövård, se Figur 6. Beroende på val av anslutningspunkt i vindkraftsparken kan stråk 1 och 2 beröra riksintresset, men möjligheten är stor att det inte berörs. Västerbottens inland är sparsamt inventerat när det gäller historiska lämningar vilket innebär att det finns brister i underlag gällande forn- och kulturlämningar i området. Registrerade lämningar förekommer sparsamt i eller i nära anslutning till samtliga utredningsstråk, se Figur 6 och Figur 8.

11 11(22) Figur 6. Utredningsstråk för planerade 52 kv ledningar samt omgivande riksintressen, områden skyddade enligt 7 kap MB, samt forn- och övriga kulturhistoriska lämningar. Hela kartutsnittet täcks även av riksintresse vattendrag.

12 12(22) Figur 7. Utredningsstråk för planerade 52 kv ledningar samt omgivande övriga intressen. För att öka läsförståelsen visas inte Vissa naturvärden och Låga naturvärden från länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) i kartan, men de är med i Tabell 1.

13 13(22) Figur 8. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning samt omgivande riksintressen, områden skyddade enligt 7 kap MB, samt forn- och övriga kulturhistoriska lämningar. Figur 9. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning, samt omgivande övriga intressen. För att öka läsförståelsen visas inte Vissa naturvärden och Låga naturvärden från länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) i kartan, men de är med i Tabell 1.

14 14(22) Tabell 1. Utpekade skyddade områden inom och i utredningsstråkens närhet, samt en redovisning av vilka skyddade områden som berörs av vilka stråk. X = stråk som berör, x = stråk som endast berör delvis. Utpekande/ skyddsform Namn/plats/värde A B Biotopskydd X X X Sumpskogar X X X X X X X Nyckelbiotop X X X X X X X Naturvårdsavtal X X X X Naturvärden X X X X Hundrabondmyran X X X Svanamyran (Fredrika) x x Mycket högt naturvärde (VMI) Stormyran vid Åttonträsk x x x Våtmark vid Lillträsket och Maratjärnen x x Svanaträskmyran x x Vallsmyran Våtmark vid Kroksjön x X Svanamyran (Lycksele) X Lidmyran-Fallmyran X X X X X Flatmyran x x Högt naturvärde (VMI) Kärr vid Leksjön X x Bäckmyran X X Middagsmålmyran x x x Sörmyran x X Stormyran NO Ormberget X X X

15 15(22) Utpekande/ skyddsform Namn/plats/värde A B Stormyran O Fäbodbrännan X X X Högt naturvärde (VMI) Oxmyran x x Myr kring Lövträsket x Västamyran Myr vid bäcktjärnen X x Vissa naturvärden (VMI) X X X X X X X Låga naturvärden (VMI) X X X X X X X Naturreservat Riksintresse naturvård Stöttingfjället X X Öreälven X X Natura vattendrag Lögdeälven X X X X X X X Öreälven X X X X X X X Natura område Ramsar Riksintresse kulturmiljövård Bjurträsk Stöttingfjället x x Riksintresse friluftsliv Öreälven X X Riksintresse vindbruk X X X X X X X Riksintresse vattendrag X X X X X X X

16 16(22) Rennäring och markanvändning Skogsbruket dominerar markanvändningen i området. Mestadels är det fråga om storskaligt, modernt skogsbruk som bedrivs av stora skogsbolag, men även privatägd skog finns. Vid sidan av skogsbruket finns flera utpekade intresseområden för rennäringen som berörs av de utredningsstråk som utreds, se Tabell 2, samt Figur 10 och Figur 11. Vapsten sameby, Vilhelmina Norra sameby och Ubmeje tjeälddie berörs av utredningsstråken. Utredningsstråken berör riksintressen för rennäringen, bland annat korsas ett antal flyttleder. Vissa stråk tangerar eller korsar även ett kärnområde. Alla stråk går genom riksintresseområde för vindbruk. Tabell 2. Berörda samebyar, deras huvudsakliga användningsområde och berörda intressen. Sameby Huvudsaklig användning Riksintresse el annat intresse Berörs i stråk Vapsten Förvinterland, vinterland och vårvinter Riksintresseområde Långtjärnen med vinterbetesområde, flyttled med svåra passager A, B Flyttled av riksintresse A, B Flyttled Alla stråk Vilhelmina Norra Förvinterland och vårvinter Inget utpekat intresse Ubmeje tjeälddie Förvinterland, vinterland och vårvinter Flyttled av riksintresse A, B Svår passage (delvis av riksintresse) A, B

17 17(22) Figur 10. Utredningsstråk för planerade 52 kv ledningar samt omgivande intressen för rennäringen.

18 18(22) Figur 11. Utredningsstråk för planerad 170 kv ledning samt omgivande intressen för rennäringen. Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält finns nästan överallt i vår miljö, runt alla elektriska ledningar och elektriska apparater. De uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. De elektromagnetiska fälten påverkas bland annat av fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan dem. Fälten är som starkast närmast fas alternativt ledare och avtar snabbt med avståndet. Elektriska fält kan delvis avskärmas av till exempel byggnadsmaterial och vegetation, men magnetfält är betydligt svårare att skärma av. Trots att forskning pågått under lång tid går det idag inte att ge ett säkert svar på om det finns några hälsoeffekter av exponering för låga nivåer av magnetfält. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar (utöver skyddsavstånd med hänsyn till eltekniska aspekter) finns inte framtagna av svenska myndigheter, då de inte anser att det vetenskapliga underlaget är tillräckligt gediget. Däremot har ansvariga svenska myndigheter (där bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten ingår) gemensamt formulerat en försiktighetsprincip för lågfrekventa magnetiska fält. Principen innebär, att man bör eftersträva att reducera magnetiska fält som starkt avviker från vad som kan anses vara normalt i bostäder och på arbetsplatser, om detta kan ske till rimliga kostnader och utan andra starkt negativa konsekvenser.

19 19(22) På några platser finns bebyggelse inom 200 meter från utredningskorridorerna (se Figur 7 och Figur 9): 1: Nyland, Västermyrriset. 2: Nyland, Fjällberg, Västermyrriset, Åttonträsk. 3: Nyland, Ledningsvall, Fjällberg, Västermyrriset. 4: Västermyrriset 5: Åttonträsk, Västermyrriset. A: Västermyrriset, Åttonträsk, Norrgård, Otternäs B: Västermyrriset, Åttonträsk, Rönnås, Dugers, Nyåker. Rekreation och friluftsliv t är tillgängligt för bland annat jakt, skoteråkning, bär- och svampplockning och som strövområden. Öreälven som är av riksintresse för friluftsliv berörs av utredningsstråken A och B, se Figur 8. Fritidsfiske förekommer i flera av de sjöar och vattendrag som tangeras eller korsas av de stråk som utreds. Skogslandskapet har skoterleder som berörs, exempelvis vid Åttonträsk och Västermyrriset där skoterlederna berörs av alla stråk. Vid Hornmyran och längs Öreälven finns skoterleder som berörs av stråk A och B. Förutsedd miljöpåverkan I detta avsnitt redovisas en översiktlig bedömning av vilka konsekvenser de planerade ledningarna förväntas medföra. I den MKB som kommer att bifogas ansökan kommer kraftledningarnas miljökonsekvenser att utredas och beskrivas mer utförligt för vald ledningssträckning, liksom motivering av val av utredningsstråk. Landskap Byggandet av en ny kraftledning ger alltid viss påverkan på landskapet. En luftledning påverkar landskapet genom stolpar och trädfria skogsgator. Bredden på skogsgatan och stolparnas höjd har betydelse för ledningens påverkan. I det fall den nya ledningen anläggs i parallellgång med befintlig ledning eller längs befintlig väg sker påverkan i en tidigare påverkad miljö. Det i huvudsak skogsklädda landskap som berörs av redovisade utredningsstråk bedöms som relativt tåligt visuellt och påverkan på landskapsbilden bedöms därför bli liten oavsett stråkval. Natur-och kulturmiljövärden Utredningsstråken berör i huvudsak produktionsskog, där påverkan på naturmiljön bedöms bli liten. Utredningsstråken har så långt möjligt planerats för att minimera intrånget i kända naturmiljöintressen som Natura 2000-områden, nyckelbiotoper, värdefulla våtmarker och liknande. Det finns goda möjligheter att i samband med detaljprojektering anpassa exempelvis stolplägen så att påverkan på vattendrag, våtmarker skyddad natur kan undvikas eller minimeras. En naturvärdesinventering har utförts och rapporten kommer att slutföras och presenteras i MKBn. Föreslagna utredningsstråk har samråtts med Kungsörnsgruppen för att minimera den potentiella risk ledningen kan utgöra för kungsörn. Beroende på val av anslutningspunkt i vindkraftsparken Vinliden kan stråk 1 och 2 beröra riksintresseområde för kulturmiljövård, men möjligheten är stor att det inte berörs. 2, 5, A och B berör utpekade kulturhistoriska lämningar, men dessa bedöms vara möjliga att undvika under detaljplaneringen av ledningen.

20 20(22) Rennäring och markanvändning Tidigt samråd har hållits med samebyarna då lokaliseringen av ledningen är den viktigaste skadeförebyggande åtgärden när det gäller rennäringen. Inkomna synpunkter under samrådet kommer att användas vid val av ledningsalternativ att gå vidare med i ansökan. Påverkan på rennäringens intressen kommer att utredas under kommande MKB-arbete. Ny ledningsgata innebär ett intrång i framförallt skogsmark som måste hållas trädfri, men bedöms inte försvåra det pågående skogsbruket i området. Intrång kommer att ersättas. Bebyggelse och boendemiljö Vid detaljprojektering av ledningens dragning kommer behörigt avstånd hållas till bebyggelse och försiktighetsprincipen kommer därmed att innehållas. Närheten till bebyggelse skiljer sig något mellan stråkalternativen. Ju mer bebyggelse inom 200 m från stråket desto fler kommer att påverkas av ledningen visuellt. Dock planeras ledningen i skogslandskap och den visuella påverkan kommer att begränsas av mellanliggande vegetation. Rekreation och friluftsliv En trädfri korridor i landskapet kan upplevas som störande vilket påverkar upplevelsen av området. Känslan av orördhet kan minska. Vid parallellgång med befintlig ledning tillkommer ingen påverkan i orörda delar av utredningsområdet, däremot ökar ledningsgatans bredd. Ledning i nysträckning tillför en ny struktur i tidigare orörda delar av området. ts värde för fritidsfiske, jakt, skoteråkning eller allmänt friluftsliv kommer inte att påverkas i någon omfattning av betydelse i något av alternativen. Under byggtiden kommer området tillfälligt att bli mindre tillgängligt och störas av anläggningstrafik. Samlad analys av utredningsstråken I Tabell 3 ges en samlad bedömning av de miljöaspekter som hanteras i samrådsunderlaget. I bedömningen jämförs utredningsstråk 1, 2 och 3 med varandra, stråk 4 och 5 med varandra och stråk A och B med varandra.

21 21(22) Tabell 3. Samlad bedömning av de miljöaspekter som hanteras i samrådsunderlaget, samt jämförelse mellan de olika utredningsstråken. Mindre påverkan än jämförda alternativ skillnad mellan alternativen Större påverkan än jämförda alternativ Landskap Natur/kultur Rennäring /markanv. 1 Nysträckning. 1 har (52 kv) större påverkan än 2. 2 (52 kv) 3 (52 kv) 4 (52 kv) skillnad mellan 1 och 3. Nysträckning samt devis parallellt med väg. 2 har mindre påverkan än 1 och 3. Nysträckning. 3 har större påverkan än 2. skillnad mellan 1 och 3. Nysträckning. 4 har större påverkan än 5. Berör riksintresse naturvård. 1 har större påverkan än 2. skillnad mellan 1 och 3. 2 har mindre påverkan än 1 och 3. Berör riksintresse naturvård. 3 har större påverkan än 2. skillnad mellan 1 och 3. 4 har mindre påverkan än 5. 1 har mindre påverkan än 2 och 3. 2 har större påverkan än 1. skillnad mellan 2 och 3. 3 har större påverkan än 1. skillnad mot 2. 4 har mindre påverkan än 5. Bebyggelse/ boende/hälsa Minst antal boendemiljöer inom 200 m. 1 har mindre påverkan än 2 och 3. 2 har större påverkan än 1 och 3. Flest antal boendemiljöer inom 200 m. 3 har större påverkan än 1. Minst antal boendemiljöer inom 200 m. 4 har mindre påverkan än 5. Rekreation/ friluftsliv skillnad mellan 1-3. skillnad mellan 1-3. skillnad mellan 1-3. skillnad mellan 4 och 5. 5 (52 kv) Nysträckning samt devis parallellt med väg. 5 har mindre påverkan än 4. skillnad mellan 4 och 5. 5 har större påverkan än 4. Flest antal boendemiljöer inom 200 m. 5 har större påverkan än 4. skillnad mellan 4 och 5. A (170 kv) B (170 kv) skillnad mellan A och B. Nysträckning samt devis parallellt med väg. skillnad mellan A och B. Nysträckning samt devis parallellt med befintliga ledningar. skillnad mellan 4 och 5. B har mindre påverkan än A. A har större påverkan än B. B har mindre påverkan än A. Flest antal boendemiljöer inom 200 m. A har större påverkan än B. Minst antal boendemiljöer inom 200 m. B har mindre påverkan än A. Påverkan på Öreälven. skillnad mellan A och B. Påverkan på Öreälven. skillnad mellan A och B.

22 22(22) Fortsatt arbete Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Därefter kommer en MKB att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar som genomförts. MKB:n kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för vald ledningsdragningen. De viktigaste frågorna i MKB:n är direkta och indirekta konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, samt rennäring. Konsekvenser för såväl anläggningsskedet som driftstid kommer att beskrivas. Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen inom valt utredningsstråk krävs vissa fältarbeten. Dessa består främst av utstakning och inmätning av sträckningen. Ibland krävs även en enklare form av markundersökning. För att få utföra dessa arbeten krävs fastighetsägarens tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Skellefteå Kraft kommer att söka sådana tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom skriftligt medgivande innan arbetena påbörjas. Tidplan Koncessionsansökan planeras att lämnas in sommaren Byggnation planeras påbörjas så snart koncession erhållits, dock tidigast under vintern 2019/2020.

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(14) Inbjudan till fortsatt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012

Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Förstudie planerad 52 kv ledning Storflohöjden-Krångede Oktober 2012 Underlag för samråd inför anläggande av planerad 52 kv-ledning mellan transformatorstation Storflohöjden och Krångede fördelningsstation.

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Rolf Lindgren

Rolf Lindgren Samrådsunderlag UDERLAG FÖR SAMRÅD ELIGT MILJÖBALKE 6 KAP 4 OM ÄTKOECESSIO FÖR DEL AV LIJE 36 kv MELLA REGÅRD OCH FJÄLLBOHEDE, SKELLEFTEÅ OCH ORSJÖ KOMMUER Rolf Lindgren 2015-10-29 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Förutsättningarna för markkabel

Förutsättningarna för markkabel Att: Svenska Kraftnät Marie Lindh Box 1200 172 24 SUNDBYBERG Göteborg, 22 mars 2013 Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Redogörelse för genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående ny 400 kv-ledning från Långbjörn till Storfinnforsen, Sollefteå kommun

Redogörelse för genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående ny 400 kv-ledning från Långbjörn till Storfinnforsen, Sollefteå kommun SVENSKA -S. KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2015-10-15 2014/2133 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående ny 400 kv-ledning från Långbjörn till Storfinnforsen,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

Projektorganisation. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektorganisation Svenska kraftnät Projektledare Tillstånd och MKB enetjärn natur AB Uppdragsansvarig och utredare Utredare Kartor Bilden på framsidan visar den befintliga ledningskorsningen vid Sollefteå

Läs mer

6. Påverkan på omgivningen

6. Påverkan på omgivningen 6. Påverkan på omgivningen 6.1 Riksintressen Nollalternativet Järnvägen kommer att ligga kvar med ett enkelspår vilket medför att inga riksintressen kommer att påverkas. Utredningsalternativen De riksintressen

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö

Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Ärende 9 Yttrande över underlag för samråd om utredningskorridor 400 kv-ledning Nybro- Hemsjö Yttrande 1(5) Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 Utvecklingsavdelningen Jörgen Larsson 0477-44116 jorgen.larsson@tingsryd.se

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören SVENSKA t KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna 2010-12-10 2009/995 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession enligt ellagen för ny 300 kv likströmsförbindelse - markkabel

Läs mer

Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län

Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Västerås, Västmanlands län Vattenfall Eldistribution AB 2015-09-16 Inledning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. Projektledare PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

Moskogen. Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad. Åre kommun, 2009. Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045

Moskogen. Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad. Åre kommun, 2009. Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045 Moskogen Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad Åre kommun, 2009 Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel 063-15 01

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse Projekt Tre Toppar Projekt Tre Toppar syftar till att skapa nya skidområden på Städjans väst- och ostsluttning. Det kommer även medföra en sammanlänkning av Idre Fjäll och Fjätervålen. Projektet innebär

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00

Samrådsredogörelse. September 2014. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv kraftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Jenåsen via Hästkullen och Högåsen

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen Miljökonsekvensbeskrivning Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen 2015-12-01 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan

Läs mer