Miljökonsekvensbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning"

Transkript

1 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8 Borgvik - Orrby, VL 16/1 Rallarberget Älvenäs del av sträcka, sträckan VL16/1 Vålberg Älvenäs raseras. VL 16/2 Rallarberget - Vålberg inom Grums och Karlstads kommuner i Värmlands län. September 2010 (Reviderad maj 2012)

2 2 (23) 1. Förord Sammanfattning Bakgrund Syfte med projektet Projektets omfattning Gällande tillstånd Gällande lagstiftning Företagets miljöarbete Studerade alternativ Översiktlig beskrivning av område och ledningsstråk VL 13 Borgvik Karlstad västra och VL 14 till Dingelsundet OL3 S8 Bergvik Orrby och avgrening VL 14 Västra Malsjö Orrby VL 16/1 och VL 16/2 Rallarberget Vålberg respektive Älvenäs Samrådsredogörelse Tidigt samråd Hur samrådet har genomförts Synpunkter framkomna i samrådet Hänsyn till framförda synpunkter Länsstyrelsens beslut Förutsättningar och konsekvenser Naturmiljö Beskrivning Åtgärder Konsekvenser under driftskedet Fornlämningar Beskrivning Konsekvenser Konsekvenser under driftskedet Kulturmiljö Beskrivning Åtgärder Konsekvenser under driftskedet Naturmiljö Beskrivning Åtgärder Konsekvenser under driftskedet Friluftsliv Beskrivning Åtgärder...18

3 3 (23) Konsekvenser under driftskedet Bebyggelse Konsekvenser under driftskedet Planförhållande Beskrivning Konsekvenser under driftskedet Omgivningseffekter Elektromagnetiska fält Allmänt om elektromagnetiska fält Elektriska fält Magnetiska fält Försiktighetsprincipen Konsekvenser Ljudeffekter Samlad miljöbedömning...22 Bilagor...23 Litteratur...23

4 4 (23) 1. Förord Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör bilaga till ansökan om förlängning av nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen. De befintliga 130 kv luftledningar som avses i ansökan är följande: - VL 13 mellan Borgvik i Grums kommun Karlstad Västra i Karlstads kommun, ledningslängd ca 28,8 km. - VL 14 mellan Borgvik i Grums kommun Dingelsundet i Karlstads kommun med avgrening till Orrby i Grums kommun, ledningslängd ca 37,9 km (inklusive avgrening till Orrby 6,1 km). OL3S8 mellan Borgvik Orrby i Grums kommun, ledningslängd ca 11,9 km. VL 16/1 mellan Rallarberget Älvenäs i Karlstads kommun, ansökan om förlängning gäller sträcka mellan Rallarberget Vålberg, ledningslängd ca 3,2 km, sträcka VL16/1 mellan Vålberg Älvenäs raseras, ledningslängd som raseras ca 2,5 km. VL 16/2 mellan Rallarberget Vålberg i Karlstads kommun, ledningslängd ca 3,2 km. Samtliga ledningar är belägna i Värmlands län. Fortum Distribution ansökte hos Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession för linje för dessa 130 kv luftledningar. Ledningarnas sträckning framgår av koncessionskartan i skala 1: Bilaga 1.

5 5 (23) 2. Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör bilaga till ansökan om förlängning av nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen. De befintliga kraftledningarna som går mellan transformatorstation Borgvik i Grums kommun till transformatorstation Dingelsundet i Karlstads kommun med avgreningar till transformatorstationerna Orrby, Vålberg och Älvenäs är väl exponerade över de öppna åkermarkerna, men exponeras i liten omfattning då de går genom skogsmark. Kraftledningarna passerar och går utmed områden som är av riksintresse bland annat Vänern som ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap i MB, naturreservatet Sörmon som är av riksintresse för naturvård samt Norra Vänerskärgården som är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB. Kraftledningarna som är befintliga bedöms inte utgöra några konsekvenser för friluftslivets möjligheter att utnyttja områdena kring dessa. Områdena som berörs av ledningarna framgår av text och bifogade kartor. Kraftledningarna passerar också intill ett antal fornlämningsområden, områden med intresse för natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv. Områdena som berörs av ledningarna framgår av text och bifogade kartor. Ledningarna som är befintliga bedöms inte utgöra några konsekvenser för friluftslivets möjligheter att utnyttja områdena kring dessa. Kraftledningarnas sträckning mellan Bergviks handelsområde och söderut mot Dingelsundet går förbi ett köpcentrum över en parkeringsplats och ett område med samlad bebyggelse med småhus på sträcka av ca 1,5 km. Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under framtida driftskede för närliggande bebyggelse. I driftskedet av ledningarna är det främst vid de återkommande underhållsröjningarna som påverkan på mark kan uppstå.

6 6 (23) 3. Bakgrund 3.1 Syfte med projektet Ansökan avser förnyelse av nätkoncession för linje för befintliga 130 kv luftledningar med undantag för en delsträcka vid Vålberg i anläggning nr 7220 Cb som ska raseras (redovisas på översiktskartan med blå färg och överkryssad). Ledningarna är avsedda för överföring av producerad kraft samt för den regionala elförsörjningen och säkerställa elleveranser till transformatorstation Orrby i Grums kommun samt transformatorstationerna Vålberg, Älvenäs, Karlstad västra samt Dingelsundet i Karlstads kommun. 3.2 Projektets omfattning Ansökan som är inlämnad till Energimarknadsinspektionen avser befintliga 130 kv ledningar mellan Borgvik transformatorstation och Fortum Distributions transformatorstationer Orrby, Vålberg, Älvenäs, Karlstad västra samt Dingelsundet. De fem ledningssträckornas totala längd är ca 88 km. Ledningarna är uppförda i fackverksoch trästolpar. Ledningarna är byggda i trädsäkert utförande. Det innebär att avståndet mellan fallande träd och ledningens fasledare aldrig ska understiga en meter, se principskiss nedan. Principritning över trädsäker ledning 3.3 Gällande tillstånd För luftledningarna har Fortum Distribution AB koncession med följande anläggningsnummer: - VL13 mellan Borgvik och Karlstad Västra anläggningsnummer 7220 o (6404b). En sträcka av ovan redovisade ledning, vid Bergviks köpcentrum (vid Karlstad Västra), har ersatts med kabel. Genom beslut hos Energimarknadsinspektionen fick Fortum Distribution AB tillstånd att lägga och använda kabelförbanden med anläggningsnummer 7220 FC. - VL14 mellan Borgvik och Dingelsundet med anläggningsnummer 7220 p (6404c) - OL3S8 mellan Borgvik och Orrby med anläggningsnummer 7220 Cm (403AYb). - VL16/1 mellan Rallarberget och Älvenäs med anläggningsnummer 7220 Cb - VL16/2 mellan Rallarberget och Vålberg med anläggningsnummer 7220 Cg Koncessionstiden för samtliga ovan nämnda ledningar är giltig t.o.m med undantag av kablarna med anläggningsnummer 7220 FC som gäller till , och ledningen med anläggningsnummer 7220 Cm som gäller till

7 7 (23) Samtliga fastigheter över vilka ledningarna är dragna är belastade med avtalsservitut eller ledningsrätt för kraftledning. Nätkoncession för område som berörs av ovan nämnda ledningar har Fortum Distribution AB med anläggningsnummer 7220 EM och 3355 BA samt Karlstads Energi AB med anläggningsnummer 276 AD. 3.4 Gällande lagstiftning Att bygga och använda elektriska starkströmsledningar regleras enligt följande: Plan- och bygglag (1987:10) Ellag (1997:857) Elförordning (1994:1250) Förordningen om elektriska starkströmsanläggningar (1957:601) Miljöbalk (1998:808) Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m. Lagen om Fornminne (1988:950) 3.5 Företagets miljöarbete Fortum Distribution AB är sedan december 2000 miljöcertifierade med hela sin verksamhet med ett miljöledningssystem baserat på den internationella standarden ISO Enligt verksamhetsplan skall företaget överföra elkraft till sina kunder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Relationerna till kunder och allmänhet skall präglas av kreativitet, kvalitet och närhet, däri inbegrips även de krav som ställs på företaget ur miljösynpunkt. Av Fortum Distributions övergripande miljömål framgår bland annat följande: Bry sig om människors oro för magnetfält och följa forskningen, debatten samt utveckla kompetens inom området. Värna om den biologiska mångfalden vilket bidrar till levande skogar. Verka för effektivare användning av naturresurser. 4. Studerade alternativ Eftersom ansökan avser förlängning av nu gällande nätkoncession för linje avseende 130 kv ledningar i oförändrad sträckning och utförande har inte några alternativa lösningar tagits fram. 5. Översiktlig beskrivning av område och ledningsstråk 5.1 VL 13 Borgvik Karlstad västra och VL 14 till Dingelsundet Ledningarna VL 13 och VL 14 utgår från transformatorstation Borgvik i Grums kommun i samma ledningsgata och efter ca 2,8 km går ledningarna österut tillsammans med andra ledningar i ett stort ledningsstråk 2,8 km fram till Västra Malsjö (bild 3). Från Västra

8 8 (23) Malsjö fortsätter ledningarna tillsammans vidare 8 km till Rallarberget där ledningen korsar E 45. Från Rallarberget passerar ledningarna efter 3,2 km över Norsälven, norr om Nors prästgård och vidare efter 3,5 km över Varpnästjärnet (bild 1) och sedan 7 km mot Eriksberg. Mellan Borgvik och Eriksberg går ledningarna till största delen i skogs- och ängsmark och passerar inte någon samlad bebyggelse. Från Eriksberg och ca 4,8 km till Dingelsundet förbi Bergvik går ledningarna tillsammans med andra ledningar och korsar E18 och passerar över besöksparkering mellan IKEA och COOP vid Bergviks handelsområde (bild 2). Efter Bergvik handelsområde går ledning VL 13 vidare i kabel mot station Karlstad Västra. Ledning VL 14 fortsätter tillsammans med andra ledningar i gemensamt ledningsstråk till transformatorstation Dingelsundet i Karlstads kommun. Ledningarna mot Dingelsundet går i huvudsak genom skogs- och ängsmark. Bild 1 Korsning Varpnästjärnet VL 13 och VL 14 Bild 2 Bergviks handelsområde mot Dingelsundet 5.1 OL3 S8 Bergvik Orrby och avgrening VL 14 Västra Malsjö Orrby Ledning OL3 S8 utgår från transformatorstation Borgvik i Grums kommun i gemensam ledningsgata efter 2,8 km går ledningen parallellt med andra ledningar i samma ledningsgata fram till Västra Malsjö (bild 3). Från Västra Malsjö går ledning OL3 S8 och avgrening VL 14 ca 6 km sydost mot transformatorstation Orrby i Grums kommun. Ledningarna går till största delen i skogs- och ängsmark och passerar inte någon samlad bebyggelse.

9

10

11 6.1.2 Synpunkter framkomna i samrådet 11 (23) Banverket: Har genom svar meddelat följande: Den aktuella linjen för högspänningsledningar passerar mellan Vålberg och Edsvalla över järnvägen Värmlandsbanan, enligt järnvägens längdmätning ungefär vid km Vid Dingelsundet går ledningarna även i närheten av järnvägen Skoghallsbanan. Värmlandsbanan är elektrifierad järnväg som är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8. Järnvägen Skoghallsbanan är elektrifierad och av ett allmänt intresse. Järnvägsanläggningen använder en högspänning om ca 15 kv. Banverket förutsätter att erforderlig hänsyn tas till järnvägens högspänningsförande delar om det blir aktuellt att utföra underhållsarbeten eller andra åtgärder i närheten av de berörda järnvägarna. Blir det aktuellt att utföra arbeten eller andra åtgärder i närheten av järnvägen är det viktigt att i god tid innan ta kontakt med Banverket för samråd kring hur dessa ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Det handlar förutom elsäkerhet även om trafiksäkerhet. Att vistas i spårområdet utan behörighet är förenat med ren livsfara och även förbjudet enligt lag. Förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas har Banverket inget att erinra mot att nätkoncessionen för den aktuella linjen förlängs. Bergstaten: Har inte svarat på samrådsbrevet. Försvarsmakten: Har genom svar meddelat följande: Försvarsmakten har inget att erinra om inga ändringar kommer att göras och det endast gäller om en förlängning. Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsverket): Har genom svar meddelat följande: Eftersom ärendet endast gäller befintliga kraftledningars juridiska förhållanden och koncessionsbeslutet inte ändrar vare sig ledningens lokalisering eller geometri kommer Transportstyrelsen, luftfartsavdelningen inte att yttra sig i ärendet då det inte på något sätt påverkar luftfarten. Länsstyrelsen i Värmlands län: Efter yttrande och har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats och återsänts till Länsstyrelsen för beslut. Skogsstyrelsen: Har genom svar meddelat följande: Skogsstyrelsen har inget att invända mot den planerade åtgärden.

12 12 (23) TeliaSonera AB: Har genom svar meddelat följande: TeliaSonera, gm Skanova, har inget att erinra mot att Fortum Distribution AB ansöker om och beviljas förlängda koncessioner för 130 kv linjerna VL13,VL 14, VL 16 och OL3S8 i Värmland. Vägverket: Har genom svar meddelat följande: Vägverket har ingen erinran om förlängning av befintlig koncession. Däremot önskar Vägverket förnyat samråd i det fall ledningen kommer att förändras i läge eller investeringar kommer att göras längs sträckor som berör långsiktiga utbyggnadsprojekt för allmänna vägar där Vägverket är huvudman. Detta gäller i första hand korsningen med E 18 vid Bergvik i Karlstad och sträckningen längs E 45 i Vålberg. Grums Kommun Har inte svarat på samrådsbrevet. Karlstads Kommun Har genom svar meddelat följande i ett tjänstemannayttrande: Förvaltningen förutsätter att kommunen med rimlig remisstid, bereds möjlighet att yttra sig i samband med att miljökonsekvensbeskrivningen inlämnas till länsstyrelsen. Delar av den befintliga linjesträckningen inom Karlstads kommun går mellan Eriksberg och Dingelsundet. Eriksberg, Bergvik, Grundviken och Zakrisdal är idag en del av Karlstads tätort. Bergvik är idag ett villaområde med permanentbebyggelse och Eriksberg, Grundviken och Zakrisdal utgör alla stadsutvecklingsområden för huvudsakligen bostäder. Högspänningsledningen utgör ett hinder i utvecklingen av dessa för staden attraktiva områden eftersom säkerhetsavstånden för att komma ner i 0,1 µt (yttrande från Länsstyrelsen i Värmland gällande Översiktsplan 2006 för Karlstads kommun samt vid samråd för planprogram Grundviken) innebär en barriär med en bredd om drygt 100 m mitt i bostadsområdena. Högspänningsledningen påverkar också landskapsbilden mycket negativt då den syns över stora delar av området. Utifrån dessa omständigheter är kommunen negativ till denna del av sträckningen av luftburna högspänningsledningar. Kommunen anser att Fortum bör göra en analys av samhällsnytta/vinst kontra kostnad (nyttokostnadsanalys) för att istället gräva ned ledningen i befintlig eller annan sträckning. Karlstads kommun har inga synpunkter på övrig sträckning. Karlstads Elnät AB Har genom gemensamt svar med Karlstad kommun meddelat: Karlstad Elnät AB har inga synpunkter på förlängningen av nätkoncession för 130 kv ledningarna. Ledningarna går till viss del inom bolagets koncessionsområde men detta är inget problem eftersom ledningarna utgör matning till bolagets mottagningsstation. Svenska Kraftnät Har genom svar meddelat följande:

13 13 (23) Svenska Kraftnät har inga erinringar avseende rubricerade förlängning av nätkoncession. Vattenfall Eldistribution AB Har genom svar meddelat följande: Vattenfall Eldistribution AB har tillsänts handlingar för yttrande i ärendet med anledning av fastigheten som berörs. Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra på förlängning av nätkoncession för linje, 130 kv ledning mellan stationen Borgvik och Karlstad inom Grums och Karlstads kommuner. Privata fastighetsägare: Från privata fastighetsägare har sex fastighetsägare inkommit med skriftligt svar de har inte någon erinran mot förlängning av koncessionen. Synpunkter som inkommit från privata fastighetsägare är följande: - Vid arbeten i ledningsgatan anser vi att Fortum bör på ett bättre sätt vara aktsamma om gamla körvägar, i vårt fall skogskörvägar. Vid uttransport av virke har vår väg blivit ofarbar med jordbrukstraktor. Vi menar att Fortum utan påpekande skall iaktaga denna hänsyn. Vår ståndpunkt är att en skrivning om dylik hänsyn skall ingå i miljökonsekvensbeskrivningen, samt att den av oss berörda vägen återställs i farbart skick. - Vad utgör ersättningen? Hänsyn till framförda synpunkter De framförda synpunkterna kommer att beaktas enligt följande: Banverket: Blir det aktuellt att utföra arbeten eller andra åtgärder i närheten av järnvägen kommer Fortum Distribution AB att i god tid innan ta kontakt med Banverket för samråd kring hur de planerade arbetena ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Vägverket: Fortum Distribution AB kommer att samråda med Vägverket i det fall ledningarna kommer att förändras i läge eller investeringar kommer att göras längs ledningssträckningar som berör allmänna vägar där Vägverket är huvudman. Karlstads Kommun I samband med Energimarknadsinspektionens samråd innan beslut kommer Karlstads kommun att få möjlighet att yttra sig angående miljökonsekvensbeskrivningen. Privata fastighetsägare: - Hänsyn ska tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhållsröjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokal markförhållanden. Synpunkterna angående återställning av ledningsgatorna efter av Fortum utfört arbete kommer att beaktas. - Någon ersättning utgår inte vid förlängning av nätkoncession för linje.

14 14 (23) 6.3 Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar, enligt beslut , med stöd av 6 kap 5 miljöbalken (MB) att ett bibehållande av ledningarna i oförändrad sträckning och i ett oförändrat utförande inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan. 7. Förutsättningar och konsekvenser 7.1 Naturmiljö Beskrivning Sträckan Borgvik och Västra Malsjö i Grums kommun. (Bilaga 3A) Ledningarna VL 13 och VL 14 går österut från transformatorstation Borgvik och norr om Överuds gård. Efter ca 0,8 km tangerar ledningarna en fornlämningsyta och en skog o historieyta (nr 1 på kartbilaga 3A). Ledningarna fortsätter österut och vänder sedan efter ca 2,8 km nordost mot Västra Malsjö och går då tillsammans i ett gemensamt ledningsstråk med flera ledningar. Ledning OL3S8 går österut från transformatorstation Borgvik och söder om Överuds gård och efter ca 1 km passerar ledningen tillsammans med andra ledningar i ett gemensamt ledningsstråk genom ett sumpskogsområde (nr 2 på kartbilaga 3A). Ledningen fortsätter österut och tangerar ett fornminnesområde (nr 3 på kartbilaga 3A). Ledningen vänder sedan mot nordost och efter ca 2,8 km går ledningen tillsammans mot Västra Malsjö i ett gemensamt ledningsstråk med flera ledningar. Ledningarna berör inte några kända områden med naturvärden på denna del av sträckan. Sträckan Västra Malsjö och Orrby i Grums kommun. (Bilaga 3A) Ledning OL3S8 och avgrening VL14 går söderut från Västra Malsjö till transformatorstation Orrby. Utmed ledningssträckningen passeras ett nyckelbiotopsområde norr om Agnhammar (nr 4 på kartbilaga 3A) samt ett område för fornminnen (nr 5 på kartbilaga 3A). I övrigt berörs inte några kända områden med naturvärden på denna del av sträckan. Sträckan Västra Malsjö i Grums kommun och Rallarberget i Karlstads kommun. (Bilaga 3B) Ledningarna VL13 och VL14 fortsätter österut mot Rallarberget och vid Västra Malsjö tangerar och korsas ett område i kulturmiljöprogrammet (nr 6 på kartbilaga 3A). Efter ca 3 km korsar ledningarna Portillaån som är angett som ett område med naturvärde (nr 7 på kartbilaga 3A ). Ledningarna fortsätter sedan till Rallarberget och över E 45 och utmed denna sträcka berörs inte några kända områden med naturvärden på denna del av sträckan. Sträckan Rallarberget och Vålberg/Älvenäs i Karlstads kommun. (Bilaga 3B) Ledningarna VL16/2 mellan Rallarberget och transformatorstation Vålberg samt VL16/1 mellan Rallarberget och transformatorstation Älvenäs går i gemensam sträckning utmed väg 45 på östra sidan. Efter ca 2 km korsar ledningen väg 45 och går på den västra sidan. Ledning VL 16/2 korsar väg 45 österut efter ytterligare 1 km och går till transformatorstation Vålberg. På sträckan mellan väg 45 och transformatorstation Vålberg går ledningen över ett område med naturvärde (nr 8 på kartbilaga 3B). Ledning VL16/1 fortsätter utmed väg 45 och tangerar ett nyckelbiotopsområde vid Lärkängen (nr 9 på kartbilaga 3B) och viker av österut och korsar väg 45 samt järnvägen vid

15 15 (23) Vinkelboda. Söder om Vinkelboda tangerar ledningen ett fornlämningsområde (nr 10 på kartbilaga 3B). Denna ledningssträcka av VL16/1 ska raseras från Vålberg till Älvenäs. Sträckan Rallarberget och Eriksberg i Karlstads kommun. (Bilaga 3C och 3D) Ledningarna VL13 och VL14 går vidare i gemensam ledningsgata och efter ca 0,4 km tangerar ledningarna ett område med naturvärde (nr 11 på kartbilaga 3B) och 0,5 km innan och på västra sidan av Norsälven berörs områden med nyckelbiotoper (nr 12 på kartbilaga 3B) och 0,5 km efter Norsälven berörs en Skog och Historieyta (nr 13 på kartbilaga 3B). Vidare går ledningen över Varpnästjärnet och därefter genom ett antal sumpskogsområden (nr 14 på kartbilaga 3B och 3C). Mellan sumpskogsområdena Karlslundsmyren och Önnerudsmossen tangerar ledningarna norra delen av Sörmons naturreservat på en sträcka av 300m (nr 15 på kartbilaga 3C). Norr om E18 vid Eriksberg går ledningarna ihop med andra ledningar i ett gemensamt ledningsstråk söderut mot Dingelsundet. I övrigt berörs inte några kända områden med naturvärden på ledningssträckan fram till Eriksberg. Sträckan Eriksberg och Dingelsundet i Karlstads kommun. (Bilaga 3E) Ledningsstråket går vidare över E 18 och genom handelsområde Bergvik. Ledning VL13 övergår i kabel till transformatorstation Karlstad Västra söder om Coops fastighet på handelsområdet. Ledning VL 14 fortsätter i det gemensamma ledningsstråket till transformatorstation Dingelsundet. Efter 1,5 km från Bergviks handelsområde berör ledningarna en fornlämningsyta (nr 16 på kartbilaga 3C) och ytterligare efter ca 1km berör ledningsstråket ett biotopskyddat område (nr 17 på kartbilaga 3C) samt ca 1 km före transformatorstation Dingelsundet ligger ett fornminne i utkant av ledningsgatan (nr 18 på kartbilaga 3C). I övrigt berörs inte några kända områden med naturvärden på ledningssträckan Åtgärder Ledningsgatornas områden kan trafikeras av entreprenadmaskiner. Fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt. Hänsyn ska vidare tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhåll i form av röjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokal markförhållanden. Vid de känsliga områdena utmed ledningsträckningarna bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden vid arbete med underhåll av ledningarna. Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet.

16 7.2 Fornlämningar 16 (23) Beskrivning Sträckan Borgvik och Västra Malsjö i Grums kommun. (Bilaga 3A) På sträckan finns två fornminnesområden som ligger intill ledningsstråket nämligen RAÄ nr (torp) och RAÄ nr (skyddad ek). Objekten som har nr 1 och 3 på kartbilaga 3A ligger utanför den röjda ledningsgatan och berörs inte av ledningarna. I övrigt berörs inte några kända områden med fornlämningar på ledningssträckan. Sträckan Västra Malsjö och Orrby i Grums kommun. (Bilaga 3A) På sträckan finns fem fornminnesområden som ligger intill ledningsstråket nämligen RAÄ nr och (stensättningar), RAÄ nr (röjningsröse) RAÄ (stensättning) samt RAÄ nr (fossil åker). Objekten som är markerade med nr 4 och 5 på kartbilaga 3A ligger utanför den röjda ledningsgatan och berörs inte av ledningarna. I övrigt berörs inte några kända områden med fornlämningar på ledningssträckan. Sträckan Västra Malsjö i Grums kommun och Rallarberget i Karlstads kommun. (Bilaga 3B) På sträckan finns ett fornminnesområde som ligger intill ledningsstråket nämligen RAÄ nr (bebyggelselämningar). Objektet som är markerat med nr 6 på kartbilaga 3A ligger utanför ledningsgatan och berörs inte av ledningarna. I övrigt berörs inte några kända områden med fornminnen på ledningssträckan. Sträckan Rallarberget och Vålberg/Älvenäs i Karlstads kommun. (Bilaga 3B) På sträckan finns fem fornminnesområden som ligger intill ledningsstråket nämligen RAÄ (fyndplats för boplatser och visten), RAÄ nr och (stensättningar) samt RAÄ nr (stensättning). Objekten som är markerade med nr 9 och 10 på kartbilaga 3B ligger utanför den röjda ledningsgatan och berörs inte av ledningarna. I övrigt berörs inte några kända områden med fornlämningar på ledningssträckan. Sträckan Rallarberget och Eriksberg i Karlstads kommun. (Bilaga 3C och 3D) På ledningssträckan berörs inte några kända fornminnesområden. Sträckan Eriksberg och Dingelsundet i Karlstads kommun.( Bilaga 3E) På sträckan finns fyra fornminnesområden som ligger intill ledningsstråket nämligen RAÄ Karlstad 135, 158 och 165 (husgrunder) samt RAÄ nr karlstad 173 (jaktvärn). Objekten som är markerade med nr 16 och 18 på kartbilaga 3C ligger utanför den röjda ledningsgatan och berörs inte av ledningarna. I övrigt berörs inte några kända områden med fornlämningar på ledningssträckan Konsekvenser Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 12 kulturminneslagen (KML) ändra, skada, rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över fast fornlämning. Lagskyddet gäller också en zon kring själva fornlämningen. Skyddszonen kallas enligt 2 kap 10 KML, fornlämningsområde och bedöms av Länsstyrelsen. Vid arbete som kan beröra ett fornlämningsområde skall verksamhetsutövare snarast samråda med Länsstyrelsen enligt 2 kap 10 KML. Om en förmodad fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete är versamhetsutövaren skyldig att avbryta arbetet som rör fornlämningen samt omgående kontakta Länsstyrelsen enligt kap 10 KML.

17 17 (23) Vid arbete med underhåll av ledningarna ska samråd med Länsstyrelsen ske. Vid de känsliga områdena ska arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden för att undvika skador inom fornlämningsområden. Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet. 7.3 Kulturmiljö Beskrivning Västra Malsjö i Grums kommun Vid Västra Malsjö går ledningarna österut mot Karlstad och norr om Malsjö korsar ledningarna ett område ingående i länstyrelsens kulturmiljöprogram. Programmet beskriver i sammanfattningen Malsjö som en jordbruksby med tidstypisk och välbevarad agrar bebyggelse från och 1900-talen i ett öppet och hävdad odlingslandskap. Området ingår i antaget kulturmiljöprogram för Grums kommun. Agnhammar i Grums kommun Vid Agnhammar går ledningarna söderut från Orrby från Västra Malsjö och passerar ett område som ingår i länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Agnhammar Lökene i Grums kommun. Programmet beskriver i sammanfattningen området som ett fornlämnings- och bebyggelsemiljö med gravfält från järnåldern, kyrka och kyrkogård med medeltida ursprung samt övrig tidstypisk och välbevarad agrar bebyggelse i ett öppet och hävdat odlingslandskap. Området ingår i antaget kulturmiljöprogram för Grums kommun Åtgärder Ledningsgatornas områden kan trafikeras av entreprenadmaskiner. Fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt. Hänsyn ska vidare tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhåll i form av röjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokal markförhållanden. Vid de känsliga områdena utmed ledningsträckningarna bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden vid arbete med underhåll av ledningarna. Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet.

18 7.4 Naturmiljö 18 (23) Beskrivning Ledningarna tangerar Sörmons naturreservat mellan Karllundsmyren och Önnerudsmossen och korsar ett område med riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB i området kring Varpnästjärn enligt kartbilaga nr 4B Åtgärder Ledningsgatornas områden kan trafikeras av entreprenadmaskiner. Fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt. Hänsyn ska vidare tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhåll i form av röjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokal markförhållanden. Vid de känsliga områdena utmed ledningsträckningarna bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden vid arbete med underhåll av ledningarna. Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet. 7.5 Friluftsliv Beskrivning Ledningarna berör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB enligt kartbilaga nr 4A. Ledningssträckorna som berörs är mellan Västra Malsjö söderut mot transformatorstation Orrby i Grums kommun samt från Varpnästjärnet österut till Dingelsundet. Norra Vänerskärgården ingår i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB som framgår av kartbilaga 4B. Karlstads kommun har tagit fram en skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun Åtgärder Ledningsgatornas områden kan trafikeras av entreprenadmaskiner. Fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt. Hänsyn ska vidare tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhåll i form av röjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokal markförhållanden. Vid de känsliga områdena utmed ledningsträckningarna bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden vid arbete med underhåll av ledningarna. Fortum distribution ska också följa den skötselplan som finns inom Karlstads kommun angående Vänerstranden.

19 19 (23) Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet. 7.6 Bebyggelse Sträckorna Borgvik- Orrby- Västra Malsjö- Vålberg- Älvenäs- Eriksberg Spridd fritids och permanentbebyggelse förekommer i områdena kring ledningarna utmed de öppna jordbruksmarkerna från Borgvik i Grums kommun till Eriksberg i Karlstads kommun. Två hus söder om Västra Malsjö ett på vardera sidan om ledningarna ligger mindre än 50 m från ledningarna. I skogsområdena finns ingen bebyggelse intill ledningarna. Sträckan Eriksberg - Dingelsundet Vid Bergviks handelsområde går det samlade ledningsstråket över en stor parkeringsplats mindre än 50 m från ledningarna. Fortsätter sedan förbi samlad småhusområde vid Bergvik där nio hus finns mindre än 50 m från ledningsstråket. Vidare mot Dingelsundet finns tre hus mindre än 50 m från ledningsstråket Konsekvenser under driftskedet Då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet. 7.6 Planförhållande Beskrivning Gällande kommunala planer är översiktsplan för Karlstads kommun som antogs i juni 2006 samt översiktsplan för Grums kommun som antogs Fördjupad översiktsplan pågår i Karlstads kommun för området vid Bergviks handelsområde och Eriksberg. Översiktsplan 2010 pågår inom båda kommunerna. Ledningssträckorna berör inga detaljplaner Konsekvenser under driftskedet Ledningarna strider inte mot gällande planer.

20 20 (23) 8. Omgivningseffekter 8.1 Elektromagnetiska fält Allmänt om elektromagnetiska fält Kring elektriska apparater, t ex maskiner, ledningar och elinstallationer finns två olika fält. De båda fälten är elektriska fält (E-fält) och magnetiska fält (B-fält). Man kallar dem gemensamt för elektromagnetiska fält. Det elektriska fältet orsakas av skillnaden i potential (spänning). Det magnetiska fältet orsakas av elektriskt laddade partiklar som rör sig, dvs. en elektrisk ström. Exempel. En sänglampa som matas från ett vägguttag. Lampan är släckt. Elektriskt fält. Lampan är tänd. Elektriskt och magnetiskt fält. De båda fälten uppträder även i naturen. Vid t ex åska bildas starka elektriska fält mellan åskmolnen och jordytan. Andra exempel är radio- och TV-signaler. Genom och runt jordklotet går det stora magnetiska fält. Dessa använder vi vid t ex orientering med hjälp av kompass. Det jordmagnetiska fältet är statiskt. I alla levande varelser finns också svaga magnetiska fält, främst beroende på hjärtats och hjärnans aktiviteter. Över huvud taget är elektromagnetiska fält grundläggande för alla ämnens minsta beståndsdelar. I Sverige är elkraften växelström med 50 perioder per sekund (50 Hz). Det innebär att även de elektromagnetiska fälten har frekvensen 50 Hz. I vetenskapliga sammanhang hänförs de till gruppen extremt lågfrekventa fält (1 300 Hz) Elektriska fält Elektriska fält omger kraftledningar. Fälten kan avskärmas effektivt av t ex metallplåtar, plank, väggar och andra delar av hus, träd och annan vegetation. Fältet på marken vid en kraftledning är starkast mitt under ledningen. Sedan avtar fältets styrka snabbt åt sidorna. Redan 30 m bort från ledningen har fältstyrkan sjunkit till bara en tiondel av högsta värdet under ledningen. Den elektriska spänningen mäts i volt (V). Det elektriska fältet anges i V/m. En praktisk enhet är kv/m. 1 kv/m är lika med 1000 V/m. Uppmätta värden för elektriska fält i typiska hemmiljöer varierar mellan 1 V/m till 15 V/m. Nära elektriska apparater kan det elektriska fältet vara högre. Rakt under en kraftledning kan det elektriska fältet vara upp till 10 kv/m Magnetiska fält Det magnetiska fältet kring en kraftledning ökar med strömstyrkan i ledningen. Det avtar snabbt med avståndet från ledningen. Under en kraftledning är det magnetiska fältet starkast närmast ledningen. Hur det magnetiska fältet exakt ser ut beror på hur fasledarna är placerade i förhållande till varandra. Minst magnetiskt fält blir det om fasledarna är placerade i triangel. Det magnetiska fältet från en jordkabel ser ut på samma sätt men har mycket mindre utbredning sidledes. De magnetiska fälten mäts i Tesla (T). En praktisk hanterbar enhet är µt, som är en miljondels T. Exempel på några magnetiska fältstyrkor (alla sifferuppgifter är ca-värde): mitt under en 400 kv kraftledning 8-80 µt 50 m från en 400 kv kraftledning 0,12-1,4 µt

21 21 (23) mobiltelefon (under samtal) 1-2 µt 1 m från TV-apparat 0,1 0,2 µt 0,1 m från hårtork 0,5-12 µt 0,5 m från spis 0,1 0,6 µt elektrisk rakapparat upp till 200 µt Magnetiska fält från ledningar (luftlinjer och kablar) benämner vi linjekällor, eftersom fältet finns utefter en linje. Andra exempel på linjekällor är strömskenor. Magnetfältet från viss utrustning, som innehåller lindade ledare, t ex transformatorer betraktas som punktkällor. Även kortändan av skenor är en punktkälla Försiktighetsprincipen År 1995 tog Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Statens strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen fram en försiktighetsprincip (ASS 1996). Den går i korthet ut på att man bör vidta rimliga åtgärder för att minska onödig exponering för lågfrekventa magnetfält men inga nivåer eller gränsvärden är preciserade eller rekommenderade Konsekvenser Karlstad kommun har i sin översiktplan för Karlstad kommun 2006 slagit fast inriktningen att "Ny bostadsbebyggelse i Karlstad bör placeras på sådant avstånd från kraftledning att magnetfältsnivån inte överstiger 0,2 mikrotesla". Det finns dock inte några svenska gränsvärden som begränsar lågfrekventa magnetfält. Det finns klara bevis för att starka fält kan ge hälsoeffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten (f.d. Statens strålskyddsinstitut) har givit ut allmänna råd för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, som bygger på Europarådets rekommendation från den 12 juli 1999 om allmänhetens exponering för fält med frekvenser mellan 0 och 300 GHz. Europarådets rekommendation har tagits fram av ett antal aktörer, såsom ICNIRP (The International Committee of Non Ionizing Radiation Protection), SCC (The Scientifi Steering Committe) och Europeiska kommissionen. Denna rekommendation bygger på skydd mot bevisade hälsoeffekter och referensvärdet för allmänhetens exponering, vid 50 Hz, ligger på 100 µt medan motsvarande för yrkesmässig exponering är 500 µt. Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten har med anledning av de oklarheter som finns beträffande magnetfält och eventuella hälsorisker utarbetat en gemensam rekommendation som finns på samtliga myndigheters hemsidor, Magnetfält och hälsorisker Publikationen syftar till att informera allmänheten om vad som är känt om magnetfält och dess hälsorisker, samt att redogöra för hur eventuella risker bör hanteras. I publikationen konstateras att det idag inte är möjligt att ge ett säkert svar på om magnetfält kan orsaka viss form av cancer trots att forskning inom området pågått under mycket lång tid. Vidare anförs att vissa studier tyder på att det kan vara så att en något ökad risk för leukemi föreligger för barn som utsätts för högre magnetfältsstrålning än normalt, men att forskare inte har funnit någon biologisk mekanism som skulle kunna förklara detta. Därefter konstateras att cancer anses vara en sjukdom som orsakas av flera olika samverkande faktorer och att magnetfält, om det skulle vara så att de bidrar till en sjukdom, medför en liten risk jämfört med risken att få cancer av andra orsaker.

22 22 (23) Publikationen avslutas med följande konstaterande och myndigheternas rekommendation, den så kallade försiktighetsprincipen. Eftersom hälsoeffekter på lång tid inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader. - Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. - Undvik att placera nya bostäder, skolor, och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. - Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan anses vara normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 8.2 Ljudeffekter Vid regnigt och dimmigt väder kan det förekomma en del ljud av korona. 9. Samlad miljöbedömning Den samlade bedömningen i enlighet med Miljöbalkens allmänna hänsynsregler kan ske enligt följande: - ledningarnas påverkan på miljö och hälsa bedöms vara små, främst på grund av att ledningarna funnits i området under lång tid. - vid arbete som kan beröra ett fornlämningsområde skall verksamhetsutövare snarast samråda med Länsstyrelsen enligt 2 kap 10 KML. - vid arbete med underhåll av ledningarna vid känsliga områdena utmed ledningsträckningarna bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner vara anpassade efter områdets känslighet och värden. Hänsyn ska vidare tas till markägarens synpunkter vilket gör att underhåll i form av röjningen kan ske på olika sätt beroende på rådande lokala markförhållanden. - fällning av farliga träd i sidoområdena skall så långt som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är gynnsamt. - Fortum Distribution ska vid underhåll av ledningarna följa den skötselplan som är upprättad inom Karlstads kommun angående Vänerstranden som ingår i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB. - Fortum Distributions miljökrav och riktlinjer ska följas av upphandlade entreprenörer vid utförande av underhållsarbeten. - då ledningarna är befintliga bedöms att någon ytterligare påverkan inte sker under driftskedet.

23 23 (23) Bilagor Bilaga 1 Karta över ledningssträckningarna skala 1: Bilaga 3 A C Kartor utvisande naturvärden, biotoper samt fornminnesområden Bilaga 4 A - B Karta över Riksintresse för naturvård, rörligt friluftsliv, friluftsliv samt Natura 2000 Bilaga 7 Yttrande Länsstyrelsen Litteratur Försiktighetsprincipen för Elektromagnetiska Fält på Strålskyddsinstitutet: Elforsk AB:s hemsida: Socialstyrelsen, Meddelande blad, Juni Bengtsson, B. Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, Energimyndigheten. Koncessioner för kraftledningar m. m, Sveriges elleverantörer. Miljökonsekvensbeskrivningar för kraftledningar, Länsstyrelsens hemsida: Skogens pärlor på Skogsvårdsstyrelsen hemsida

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD

UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD UNDERLAG FÖR FORTSATT SAMRÅD avseende förstärkning av 130 kv-nätet till Borensnäs (Motala kommun, Östergötlands län) Befintlig ledning till Borensnäs 2015-10-20 Projektorganisation Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400kV KRAFTLEDNING KILFORSEN - HALLSBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALARNAS LÄN MAJ 2011 Ledningen Kilforsen - Hallsberg är en 400kV kraftledning som nu är föremål för ansökan

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning

förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning förlängning av koncession porjus odensvi befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Maj 2010 Huvuddokument Ledningen Porjus-Odensvi är en del av det svenska stamnätet, den är 971 km lång och går

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

701 86 ÖREBRO. 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 ÖREBRO 2012-02-14 Dnr 2011/660 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kv elförbindelse Lindbacka

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Utbyggnad av UMTS-nätet i. Västernorrlands län. Länsstyrelsens riktlinjer och rekommendationer vid samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken

Utbyggnad av UMTS-nätet i. Västernorrlands län. Länsstyrelsens riktlinjer och rekommendationer vid samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken Utbyggnad av UMTS-nätet i Västernorrlands län Länsstyrelsens riktlinjer och rekommendationer vid samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken 1 Utbyggnad av UMTS-nätet Den förestående utbyggnaden av UMTS-nätet,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Göteborg den 17 januari 2011 Peter Molnár Miljöfysiker Martin Tondel Överläkare www.amm.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Mobiltelefonmast vid Knapstigen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Knapstigen Del av fastigheten Brevik 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD 400 kv-ledning SKOGSSÄTER - STENKULLEN FÖRSTUDIE ÖVER FLERA UTREDNINGSOMRÅDEN JANUARI 2013 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för planerad 400 kvväxelströmsledning

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret november 2010 Annika Almqvist Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö 2009-03-19 Dnr: 2008/0303-15 RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 Postadress Besöksadress S. Åsgatan Telefon 0297-55500 Telefax 0297-55510 Postgiro

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 2011-05-13 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:334 M. FL. (NY ICA- BUTIK) I GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM ÄRENDEHANTERING Med anledning av planerad exploatering av fastigheten Gårö 1:334

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Samrådsredogörelse. Kommunomfattande översiktsplan. Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot. 7 september 2012. Ockelbo i februari 2012

Samrådsredogörelse. Kommunomfattande översiktsplan. Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot. 7 september 2012. Ockelbo i februari 2012 Samrådsredogörelse 7 september 2012 Kommunomfattande översiktsplan med fördjupningsstudier i tätorterna Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot Ockelbo i februari 2012 Bygg- och miljöförvaltningen ArcArt Maps4u

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer